The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ปฏิทินวัฒนธรรมสร้างสรรค์

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ณัฐวิทย์ ชัยพรหมมา, 2019-11-24 10:43:35

ปฏิทินวัฒนธรรมสร้างสรรค์

ปฏิทินวัฒนธรรมสร้างสรรค์

มกราคม

2563

วันครูไทย (Teacher’s Day)

ตรงกับวันท่ี 16 มกราคม ของทุก ๆ ปี เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของครูบา
อาจารย์ แมพ่ ิมพ์ พ่อพิมพ์ของชาตทิ ไี่ ด้อบรมสั่งสอนเรามาตงั้ แต่เลก็ ทาใหเ้ ราเป็นคน
ดรี วู้ ชิ า ครูจงึ เป็นบุคคลทีส่ าคญั อยา่ งมากในวงการ การศึกษา ทง้ั ในดา้ นวชิ าการ และ
ประสบการณ์ รวมทัง้ เป็นอาชพี ท่ีถือว่ามคี วามเสียสละเพ่อื ส่วนรวมอยา่ งมาก

วนั จนั ทร์ วันอังคาร วนั พุธ วนั พฤหสั บดี วันศกุ ร์ วันเสาร์ วนั อาทิตย์
12 3 45

วันขน้ึ ปใี หม่

6 7 8 9 10 11 12
วนั เด็กแหง่ ชาติ

13 14 15 16 17 18 19
วันครแู หง่ ชาติ

20 21 22 23 24 25 26
วันตรษุ จนี

27 28 29 30 31

กุมภาพันธ์

2563

วันมาฆบูชา

ตรงกับวันขึ้น 15 ค่า เดือน 3 โดย วันมาฆบูชา 2563 ตรงกับ วันเสาร์ที่ 8
กุมภาพันธ์ สาหรับประวัติมาฆบูชา เป็นวันที่พระสงฆ์ จานวน 1,250 รูป มา
ประชุมพร้อมกันที่เวฬุวันมหาวิหาร ในกรุงราชคฤห์ โดยมิได้นัดหมาย โดย
พระภิกษุสงฆ์เหล่าน้ีล้วนเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า และ
บรรลุพระอรหันต์แล้วทุก ๆ องค์

วนั จนั ทร์ วันอังคาร วนั พุธ วนั พฤหสั บดี วนั ศกุ ร์ วันเสาร์ วนั อาทติ ย์
12

3456789
วนั มาฆบูชา

10 11 12 13 14 15 16
วันวาเลนไทน์

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29

มีนาคม

2563

ประเพณี ขันโตกช้างลาปาง

จัดข้ึนในเดือน มีนาคม ของทุกปี ที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อ.ห้างฉัตร จ.ลาปาง เพ่ือ
ส่งเสริมสนับสนุนและปลูกจิตสานึกให้คนไทยตระหนักถึงความสาคัญของช้างไทย
สัตว์คู่บ้านคู่เมือง พร้อมหารายได้สมทบทุนมูลนิธิสะโตกช้างลาปางเพื่อเป็นกองทุน
อาหารชา้ งและอนุรักษ์ช้างไทย และสง่ เสริมการทอ่ งเที่ยวของจังหวัดลาปาง

วันจนั ทร์ วนั อังคาร วนั พุธ วันพฤหสั บดี วนั ศุกร์ วนั เสาร์ วันอาทิตย์
1

2345678

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

เมษายน

2563

วันสงกรานต์

หรือวันข้ึนปีใหม่ไทย เทศกาลนี้ยังเป็นวันนัดพบของคนในครอบครัวที่อยู่ต่างถ่ินต่าง
แดน ให้กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันด้วย อีกทั้งยังเป็นเทศกาลที่เปรียบเสมือน
วันปีใหม่ไทย ให้ชาวไทยได้ร่วมกันทาบุญตักบาตรเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตตลอด
ท้ังปี

วนั จันทร์ วันองั คาร วนั พุธ วันพฤหสั บดี วันศกุ ร์ วันเสาร์ วันอาทติ ย์

12345

6 7 8 9 10 11 12
วันจักรี

13 14 15 16 17 18 19
วันสงกรานต์ วนั สงกรานต์ วนั สงกราต์

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

พฤษภาคม

2563

วันวิสาขบูชา

ความสาคัญ วันวิสาขบูชา เป็นวันสาคัญย่ิงทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันท่ี
พระพุทธเจ้าประสูติ คือ เกิด ได้ตรัสรู้ คือ สาเร็จ ได้ปรินิพพาน คือ ดับ เกิดข้ึน
ตรงกันทัง้ 3 คราว

วนั จันทร์ วันองั คาร วันพธุ วันพฤหสั บดี วันศุกร์ วนั เสาร์ วนั อาทติ ย์

123

วันแรงงาน

4 5 6 7 8 9 10

วันฉัตรมงคล วนั วิสาขบูชา

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

มถิ นุ ายน

2563

วันอัฏฐมีบูชา

วันคลา้ ยวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจา้ หลงั จากเสดจ็ ดับขันธปริ
นพิ พานได้ 8 วนั โดยมีการทาพธิ ี ณ มกฏุ พันธนเจดยี ์ เมืองกุสนิ ารา แควน้ มัลละ
ประเทศอินเดีย ซึ่งเม่อื คร้ังโบราณกาล วันอัฏฐมีบูชา นับเป็นวันทช่ี าวพทุ ธมคี วาม
โศกเศร้าเสยี ใจเปน็ อย่างยง่ิ เนอ่ื งจากตอ้ งสูญเสยี พระบรมสรรี ะแหง่ องค์พระบรม
ศาสดา ซงึ่ เปน็ ท่ีเคารพสกั การะอยา่ งสูง

วนั จนั ทร์ วนั องั คาร วนั พธุ วันพฤหสั บดี วันศุกร์ วนั เสาร์ วนั อาทติ ย์
12 34
567

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

กรกฎาคม

2563

วันอาสาฬหบูชา

วันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาหรือหลักธรรมที่ทรงตรัสรู้เป็นครั้งแรกแก่
เบญจวัคคีย์ท้ัง ๕ ณ มฤคทายวัน ตาบลอิสิปตนะ เมืองพาราณสี ในชมพูทวีปสมัย
โบราณ ซึ่งปัจจุบันต้ังอยู่ในประเทศอินเดีย ธรรมเทศนาที่ทรงแสดงคร้ังแรกช่ือว่า
"ธัมมจักกัปปวตั ตนสตู ร"

วนั จนั ทร์ วนั อังคาร วันพุธ วันพฤหสั บดี วนั ศุกร์ วันเสาร์ วนั อาทติ ย์
67 12 3 4 5

89 วันอาสาฬหบูชา วนั เข้าพรรษา

10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

วนั เฉลิมพระ

ชนมพรรษา ร.10

สิงหาคม

2563

วันแม่แห่งชาติ

ตรงกับวันท่ี 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันสาคัญวันหนึ่งของไทย นับว่าเป็นวันคล้าย
วันพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินินาถ ในรัชกาลที่ 9
หรอื แม่ของแผน่ ดิน และยังถือวา่ วันแมแ่ ห่งชาตนิ เ้ี ปน็ วนั หยดุ ราชการอกี ด้วย

วนั จันทร์ วนั อังคาร วนั พุธ วันพฤหสั บดี วนั ศุกร์ วนั เสาร์ วนั อาทติ ย์
12

3456789

10 11 12 13 14 15 16
วนั แมแ่ ห่งชาติ

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

กันยายน

2563

ประเพณีทาบุญตักบาตรขนมครก

จงั หวดั สมทุ รสงคราม จดั ขึน้ ทกุ วนั ข้ึน 8 ค่าเดือน 10 ของทุกปี ตรงกับเดือนกนั ยายน
เพ่ือสืบทอดประเพณีทาบุญตักบาตรที่มีมาแต่พุทธกาล มีการเลียนแบบมาจาก
ประเพณีทาบญุ ตักบาตรขนมเบอื้ งของพระราชพิธีในวัง

วนั จนั ทร์ วันองั คาร วันพธุ วนั พฤหสั บดี วนั ศกุ ร์ วันเสาร์ วนั อาทิตย์
1 23
456

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

ตุลาคม

2563

วันปิยมหาราช

วันปยิ มหาราชเปน็ วันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระจลุ จอมเกลา้ เจา้ อยู่หัว รัชกาล
ที่ 5 ในทุกๆ ปีหน่วยงานราชการจะมีการวางพวงมาลาดอกไม้ ที่พระบรมรูปทรงม้า
อย่างพร้อมเพรียง เพื่อราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั

วันจนั ทร์ วันอังคาร วนั พธุ วนั พฤหสั บดี วนั ศุกร์ วนั เสาร์ วนั อาทติ ย์

1234

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

วันคล้าย
วนั สวรรคต ร.9

19 20 21 22 23 24 25
วนั ปยิ มหาราช

26 27 28 29 30 31
วนั ฮาโลวีน

พฤศจกิ ายน

2563

ประเพณีลอยกระทง

เป็นพิธีอย่างหน่ึงที่มักจะทากันในคืนวันเพ็ญ เดือน 12 หรือวันข้ึน 15 ค่าเดือน 12
อันเป็นวันพระจันทร์เต็มดวง และเป็นช่วงท่ีน้าหลากเต็มตล่ิง โดยจะมีการนาดอกไม้
ธูป เทียนหรือส่ิงของใส่ลงในส่ิงประดิษฐ์รูปต่างๆ ท่ีไม่จมน้า เช่น กระทง เรือ แพ
ดอกบัว ฯลฯ แล้วนาไปลอยตามลานา้ เพอ่ื บูชาและขอขมาพระแม่พระคงคา

วนั จันทร์ วันองั คาร วันพุธ วันพฤหสั บดี วันศกุ ร์ วนั เสาร์ วันอาทิตย์
1

2345678

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

ธันวาคม

2563

วันพ่อแห่งชาติ

วนั พอ่ แห่งชาติของประเทศไทย ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ซ่งึ ตรงกับวนั คล้าย
วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2470 และยังได้มีการกาหนดให้ดอก
พุทธรกั ษา เป็นสญั ลกั ษณ์ วนั พอ่ แห่งชาติ

วันจันทร์ วันองั คาร วนั พธุ วันพฤหสั บดี วนั ศุกร์ วันเสาร์ วันอาทติ ย์
1 23 45 6
วันพ่อแห่งชาติ

7 8 9 10 11 12 13
วนั รัฐธรรมนญู

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27
วนั คริสต์มาส

28 29 30 31
วนั ส้นิ ปี


Click to View FlipBook Version