The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by สหกรณ์ ออมทรัพย์, 2019-11-13 21:56:56

บรรยายประชุมใหญ่ 62

ประชุมใหญ่ 62

การประชมุ ใหญ่สามญั ประจาปี
สหกรณอ์ อมทรพั ย์

หน่วยบญั ชาการสงครามพิเศษ จากดั

วนั ศุกร์ ท่ี 15 พฤศจกิ ายน 2562
เวลา 10.00 น.

ณ แหล่งสมาคมหน่วยบัญชาการสงครามพเิ ศษ

ระเบียบวาระการประชมุ

ระเบียบวาระที่ 1

เรอ่ื งท่ีประธานแจง้ ใหท้ ี่ประชมุ ทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2

รบั รองรายงานการประชมุ ใหญ่สามญั ประจาปี 2561

ระเบียบวาระที่ 3

รบั ทราบผลการดาเนินงานของคณะกรรมการดาเนินการประจาปี บญั ชี 2562

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณา อนมุ ตั ิงบดลุ งบกาไรขาดทนุ

ระเบียบวาระการประชมุ

ระเบียบวาระที่ 5

รับทราบรายงานผู้ตรวจสอบกจิ การ

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาอนมุ ตั ิการจดั สรรกาไรสทุ ธิ ประจาปี 2562

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาอนมุ ตั ิถอนทนุ รกั ษาระดบั อตั ราเงินปันผล

ระเบียบวาระที่ 8

พิจารณาอนมุ ตั ิแผนงานและประมาณการรายได้ - รายจ่าย
ประจาปี 2563

ระเบียบวาระการประชมุ

ระเบียบวาระที่ 9

พิจารณาอนมุ ตั ิกาหนดวงเงินกยู้ มื หรอื การค้าประกนั ประจาปี 2563

ระเบียบวาระที่ 10

พิจารณาเลือกตง้ั ผตู้ รวจสอบกจิ การ/ผสู้ อบบญั ชีรบั อนญุ าตประจาปี 2563

ระเบียบวาระท่ี 11

การพิจารณานาเงินไปฝาก หรือการลงทนุ อยา่ งอ่ืนของสหกรณ์

ระเบียบวาระท่ี 12

พิจารณาแกไ้ ขเพิ่มเติมขอ้ บงั คบั

ระเบียบวาระการประชมุ

ระเบียบวาระท่ี 13

พิจารณาเรอ่ื งอ่ืน ๆ

ระเบียบวาระท่ี 14

การเลือกตง้ั คณะกรรมการดาเนินการชดุ ท่ี 38 ประจาปี 2563

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองท่ีประธานแจง้ ใหท้ ี่ประชมุ ทราบ

ผูแ้ ทนจากสหกรณ์จังหวัดลพบุรี

คุณ คุณ
ผแู้ ทนสานกั งานตรวจบญั ชสี หกรณล์ พบุรี

คณุ
คณุ
ผู้สอบบญั ชีสหกรณ์

คณุ มยรุ ี เทพาหุดี

LOGO

ระเบียบวาระที่ 2

รบั รองรายงานการประชมุ ใหญ่สามญั
ประจาปี บญั ชี2561

ปี 2561

วนั ศกุ รท์ ี่ 9 พฤศจิกายน 2561

เอกสารหนา้ ท่ี

ขอมติรบั รอง.........................................................................................................

ระเบียบวาระท่ี 3

รบั ทราบผลการดาเนินงานคณะกรรมการดาเนินการ
ประจาปี บญั ชี 2562

1. สมาชิก

มีสมาชิกทง้ั ส้ิน ณ วนั ที่ 30 กนั ยายน 2562

สมาชิกคงเหลือ ณ 30 ก.ย.61 5,807 คน

สมาชิกเขา้ ระหว่างปี 319 คน

พน้ สมาชิกภาพระหว่างปี 140 คน

สมาชิกคงเหลอื 5,986 คน

2. เกี่ยวกบั ทนุ เรอื นหนุ้ ณ วนั ที่ 1 ตลุ าคม 2561
ทนุ เรอื นหนุ้ จานวน 1,480,183,380.00 บาท

เพิ่มข้ึนจานวน เพ่ิมระหว่างปี
118,938,090.00 บาท จานวน 151,907,070.00 บาท

จา่ ยคืนระหว่างปี
จานวน 32,968,980.00 บาท

ทนุ เรอื นหนุ้ ณ วนั ที่ 30 กนั ยายน 2562
จานวน 1,599,121,470.00 บาท

อตั ราดอกเบ้ียเงินรบั ฝาก

เงินฝากออมทรพั ย์ เงินฝากออมทรพั ยพ์ ิเศษ
รอ้ ยละ 1.50 ต่อปี รอ้ ยละ 2.75 ต่อปี

3. เงินรบั ฝาก

ณ วนั ท่ี 1 ตลุ าคม 2561
จานวน 562,610,620.69 บาท

ณ วนั ท่ี 30 กนั ยายน 2562
จานวน 591,286,219.21 บาท

เงินฝากออมทรพั ย์ เงินฝากออมทรพั ยพ์ ิเศษ
37,328,032.10 บาท 553,958,187.11 บาท

4. การใหก้ เู้ งินแกส่ มาชิก

รายการ จานวน (สญั ญา) จานวนเงิน ( บาท )

เงินกฉู้ กุ เฉิน 1,680 46,731,900.00

เงินกสู้ ามญั 1,205 815,109,209.73

เงินกพู้ ิเศษ - -

รวม 2,885 861,841,109.73

คงเหลือเงินใหก้ อู้ ยกู่ บั สมาชิก 2,125,789,157.65
ณ 30 กนั ยายน 2562

ขอมติรบั ทราบ.........................................................................................................

5. การลงทนุ

ประเภท ปี 2562 (บาท) ปี 2561 (บาท) เพม่ิ ขนึ้ (ลดลง)
หุ้นชุมนมุ สหกรณ์ทหารฯ 10,000,000.00 10,000,000.00 -
หุ้นชุมนมุ สหกรณ์ออมทรพั ย์ฯ 100,000,000.00 100,000,000.00 -
10,000,000.00 10,000,000.00 -
หนุ้ ชมุ นุมสหกรณธ์ นกจิ ไทย จากดั 200,000.00 200,000.00 -
(10,000,000.00) -
หุ้นบรษิ ัท สหประกันชีวิต 155,166,547.17 220,010,313.59 (10,000,000.00)
หัก ค่าเผื่อการปรบั มูลค่าหุ้นฯ (64,843,766.42)
เงินฝากสหกรณ์อ่ืน 265,366,547.17 340,210,313.59 (74,843,766.42)

รวม

ขอมติรบั ทราบ.........................................................................................................

6.เงินรายไดแ้ ละคา่ ใชจ้ า่ ย

รายไดป้ ระกอบดว้ ย

ดอกเบ้ยี เงนิ ให้สมาชกิ กู้ 128,099,564.98 บาท

ดอกเบีย้ เงนิ ฝากธนาคาร,สหกรณอ์ ่ืน 6,041,386.56 บาท

เงนิ ปนั ผลการถอื หนุ้ 5,800,000.00 บาท

รายได้อน่ื ๆ 110,526.46 บาท

รวมทง้ั สิน้ 140,051,478.00 บาท

6.เงินรายไดแ้ ละค่าใชจ้ ่าย

ค่าใชจ้ ่ายประกอบดว้ ย

ดอกเบยี้ จา่ ยเงินรับฝาก 15,650,527.61 บาท

คา่ ใชจ้ า่ ยบรหิ าร 15,706,120.65 บาท

หนส้ี งสัยจะสูญ ลูกหนี้ขาดสมาชกิ ภาพ 869,006.55 บาท

รวมท้งั สิ้น 32,225,654.81 บาท

7.การใชท้ นุ สาธารณประโยชน์

คงเหลอื เงินทนุ สาธารณประโยชน์
4,599,345.35 บาท

รายละเอียด หนา้ 99

7.การใชท้ นุ สวสั ดิการ

คงเหลอื เงินทนุ สาธารณประโยชน์
4,599,345.35 บาท
รายละเอียด หนา้
100,101

8.เจา้ หนา้ ที่และ พนกั งานสหกรณ์

เจา้ หนา้ ท่ีชว่ ยราชการ จานวน 6 นาย

- นสศ. จานวน 5 นาย

- ส.พนั .35 นสศ. จานวน 1 นาย
- พนกั งานสหกรณจ์ านวน 8 คน

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาอนมุ ตั ิงบดลุ งบกาไรขาดทนุ

เอกสารหนา้ 27 - 46

ขอมติรบั ทราบ.........................................................................................................

ระเบียบวาระที่ 5

รายงานการตรวจสอบกจิ การ
ประจาปี 2562

เอกสารหนา้ 47 - 50

ขอมติรบั ทราบ.........................................................................................................

ระเบียบวาระท่ี 6

พิจารณาจดั สรรกาไรสทุ ธิ ประจาปี 2562

เอกสารหนา้ 51

ขอมติรบั ทราบ.........................................................................................................

ระเบียบวาระที่ 6

การดาเนินการของสหกรณอ์ อมทรพั ยห์ นว่ ยบญั ชาการสงครามพิเศษ จากดั ณ

ส้นิ ปี ผลประกอบการ มีกาไรสทุ ธิ 107,825,823.19 บาท คณะกรรมการดาเนินการขอเสนอต่อ

ที่ประชมุ เพ่ืออนมุ ตั ิการจดั สรร กทานุ ไปรระสกันทุควธามิปเสร่ียงะทจ่เี กิดาจปาีก 2562 ดงั น้ี

ทนุ สวัสดิการหรือการสงเคราะห์ การลงทนุ จ่ายเงนิ ปันผล ร้อยละ 4.80
ตามสมควรแก่สมาชกิ และ
1.85% 68.37%

ครอบครัว

1.76%

เงนิ โบนัสกรรมการ, เจ้าหน้าท่ี
และพนักงาน

1.59%

ค่าบารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่ง ทนุ สารองตามกฎหมาย เงนิ เฉล่ียคืน ร้อยละ 13
ประเทศไทย
11.05% 15.35%
0.03%

ระเบียบวาระที่ 6

ขอมติรบั ทราบ.........................................................................................................

ระเบียบวาระที่ 6

ขอมติรบั ทราบ.........................................................................................................

ระเบียบวาระที่ 6

การดาเนินการของสหกรณอ์ อมทรพั ยห์ นว่ ยบญั ชาการสงครามพิเศษ จากดั ณ

ส้นิ ปี ผลประกอบการ มีกาไรสทุ ธิ 107,825,823.19 บาท คณะกรรมการดาเนินการขอเสนอต่อ

ที่ประชมุ เพ่ืออนมุ ตั ิการจดั สรร กทานุ ไปรระสกันทุควธามิปเสร่ียงะทจ่เี กิดาจปาีก 2562 ดงั น้ี

ทนุ สวัสดิการหรือการสงเคราะห์ การลงทนุ จ่ายเงนิ ปันผล ร้อยละ 4.80
ตามสมควรแก่สมาชกิ และ
1.85% 68.37%

ครอบครัว

1.76%

เงนิ โบนัสกรรมการ, เจ้าหน้าท่ี
และพนักงาน

1.59%

ค่าบารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่ง ทนุ สารองตามกฎหมาย เงนิ เฉล่ียคืน ร้อยละ 13
ประเทศไทย
11.05% 15.35%
0.03%

ระเบียบวาระที่ 6

ขอมติรบั ทราบ.........................................................................................................

ระเบียบวาระที่ 6

ขอมติรบั ทราบ.........................................................................................................

ระเบียบวาระที่ 6

ขอมติรบั ทราบ.........................................................................................................

ระเบียบวาระท่ี 7

พจิ ารณาอนุมตั ถิ อนทุนรักษาระดบั อตั ราเงนิ ปันผล
เพอื่ จ่ายเป็ นเงนิ ปันผลตอบแทนผู้ถอื หุ้น

เงินทนุ รกั ษาระดบั อตั ราเงินปันผล จานวน 7,087,475.07.- บาท

ขออนมุ ตั ินามาใช้ จานวน 7,000,0000.- บาท

คงเหลอื จานวน 87,475.07.- บาท

เงินปันผล รอ้ ยละ 5.30

เอกสารหนา้ 52

ขอมติรบั ทราบ.........................................................................................................

ระเบียบวาระที่ 8

พจิ ารณาอนมุ ตั แิ ผนงาน และประมาณการรายได้ รายจ่าย
ประจาปี 2563

วสิ ยั ทศั น์ของสหกรณ์
“เปน็ สหกรณท์ มี่ ั่นคง บริหารซอื่ ตรงโปร่งใส บริการประทับใจ

คณุ ภาพชีวิตสดใส ทันสมัยดว้ ยเทคโนโลยี ”

พันธกิจที่ 1 การเสรมิ สรา้ งความมน่ั คง
พันธกจิ ท่ี 2 การบริหารจดั การองคก์ ร บคุ ลากรและสมาชิก

เอกสารหนา้ 53

เอกสารหนา้ 53

ประมาณการ รายได้ ประจาปี 2563

160000000 คิดเป็ น
140000000 ปี 2562
120000000
100000000

80000000
60000000
40000000
20000000

0

เอกสารหนา้ 58

ขอมติอนมุ ตั ิ.........................................................................................................

ประมาณการ รายจ่าย ประจาปี 2563

35,000,000.00 - ดอกเ ้ีบยเ ิงน ัรบฝากของสมา ิชก ประมาณการ
30,000,000.00 หมวด ่คาใช้ ่จายด้านบ ิรหาร รับ-จ่ายจริง
25,000,000.00 เ ิงนเ ืดอน ร้อยละ
20,000,000.00 ่คาตอบแทน
15,000,000.00 ่คาใช้สอย
10,000,000.00 ่คาวัส ุด
่คาสาธาร ูณปโภค
5,000,000.00 สารองบาเห ็นจพนักงาน
0.00 ่คาเ ื่สอมราคา

ห ้ีนสงสัยจะ ูสญ (ดอกเ ้ีบย ูลกห ้ีนขาด…
ผลขาด ุทนจากการป ัรบ ูมล ่คา ุห้น…

หมวด ่คาใช้ ่จายด้านวิชาการและการ…
รวมราย ่จาย ้ทัง ิ้สน
เอกสารหนา้ 58 - 61

ขอมติอนมุ ตั ิ.........................................................................................................

ระเบียบวาระที่ 9

พิจารณากาหนดวงเงินกยู้ ืมหรอื ค้าประกนั

ประจาปี บญั ชี 2563

การกยู้ มื เงินหรอื การค้าประกนั ของสหกรณจ์ ะตอ้ งไดร้ บั ความเห็นชอบจาก
นายทะเบียนฯ และไดร้ บั การอนมุ ตั ิจากท่ีประชมุ ใหญ่ ตามขอ้ บงั คบั ของสหกรณ์
ขอ้ ท่ี 17

ในบัญชี 2563 จงึ เสนอพิจารณาอนมุ ัติใหส้ หกรณ์กยู้ มื หรือค้าประกันในวงเงิน
500 ล้านบาท ( ไม่เกนิ 1.5 เท่าของทุนเรอื นหุ้นรวมกับทุนสารองตามกฎหมาย)
( ระเบียบนายทะเบยี นสหกรณ์ พ.ศ. 2561 )

ขอมติอนมุ ตั ิ.........................................................................................................

ระเบียบวาระที่ 10

พิจารณาเลอื กตงั้ ผูต้ รวจสอบกิจการ

ผสู้ อบบัญชรี บั อนญุ าต ประจาปี 2562

อาศัยความตามข้อบังคบั สหกรณ์ออมทรพั ยห์ น่วยบัญชาการสงครามพเิ ศษ จากดั ข้อ 88 และ ขอ้ 89

ที่ประชมุ ใหญ่สามญั ประจาปี 2562 ไดม้ ีมติเลอื กตงั้ พ.อ. สถาพร นกพฒั น์ เป็ นผตู้ รวจสอบกจิ การสหกรณอ์ อม

ทรพั ยห์ น่วยบญั ชาการสงครามพิเศษจากดั และให้ พ.อ.สถาพรฯ เป็ นผคู้ ดั เลอื กทีมงานซ่ึงมีรายชื่อชดุ ตรวจสอบ

กจิ การสหกรณฯ์ ประจาปี 2562 ดงั น้ี
1.พ.อ.สถาพร นกพัฒน์ หวั หนา้ คณะผตู้ รวจสอบกิจการ

2.พ.ต.กิติพงษ์ ศรีสุพรรณ ผู้ตรวจสอบกจิ การ

3.ร.อ.ธณษั ป์รวี เขยี วลออ ผูต้ รวจสอบกิจการ

ไดร้ ับค่าตอบแทน 50,000.-บาทตอ่ ปี (รวม 3 คน)

สาหรับในปี 2563 ขอเสนอให้ท่ีประชุมได้พิจารณาเลือกตงั้ ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรพั ย์หน่วยบญั ชาการ
สงครามพเิ ศษจากัดมีกาหนดเวลาอยู่ในตาแหน่งคราวละ 1 ปี และคณะกรรมการดาเนินการชดุ ท่ี 37/2562 ได้พจิ ารณาค่าตอบแทนผู้
ตรวจสอบกจิ การไวเ้ ท่ากับปีทแ่ี ลว้ คอื 50,000.-บาทตอ่ ปี

ขอมติอนมุ ตั ิ.........................................................................................................

พิจารณาเลอื กผสู้ อบบญั ชีรบั อนญุ าต

คณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 37 ประจาปี 2562 ไดพ้ ิจารณาคัดเลอื กผ้สู อบบญั ชรี ับ
อนุญาตท่ขี ึ้นทะเบียนกบั กรมตรวจบัญชีสหกรณ์และมหี นังสอื เสนอบริการตรวจสอบ
บญั ชปี ระจาปี 2563 มายงั สหกรณ์ออมทรพั ยไ์ วแ้ ลว้ จานวน 2 ราย คอื
1. นางมยรุ ี เทพาหดุ ี ทะเบยี นที่ 8333 บรษิ ัท วนิ พลัส ออดิท แอนด์ แอซโซซเิ อท
จากดั 47/189 ม.2 ถ.สุขาประชาสรรค์ 3 ต.บางพูด อ.ปากเกรด็ จ.นนทบุรี 11120
2. นายอาภากร เทศพันธ์ ทะเบยี นที่ 5282 บริษทั เอน็ .เอส.เค.สอบบญั ชี จากัด 2/123
ถ.ราษฏรพ์ ฒั นา แขวงสะพานสงู เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

ขอมติอนมุ ตั ิ.........................................................................................................

ขอ้ มูลประกอบการพจิ ารณาเลอื กผูส้ อบบญั ชี ประจาปี 2563

รายการ บริษทั วินพลสั ออดทิ แอนด์ แอซโซซิเอท จากดั บรษิ ัท เอ็น.เอส.เค.สอบบญั ชี จากัด
ค่าธรรมเนียม
การตรวจสอบ 85,000.00 บาท เวน้ ค่าใชจ้ า่ ยการขอคายนื ยันยอด และสอบ 100,000.00 บาท เวน้ คา่ ใชจ้ ่ายการขอคายนื ยันยอด และสอบ

ทานหน้ี ทานหนี้

การจา่ ยเงิน เบิกจ่ายครั้งเดยี ว เมอื่ มปี ระชุมใหญเ่ รยี บร้อยแลว้ เบกิ จ่ายครงั้ เดยี ว เมื่อมีประชมุ ใหญ่เรียบร้อยแล้ว
คา่ ตรวจสอบ

ก า ห น ด ก า ร รั บ ร อ ง ง บ 3 วนั ทาการ 3 วนั ทาการ
การเงิน

จานวนครัง้ /วัน/คน เข้าตรวจสอบระหว่างปอี ยา่ งน้อย 2 - 3 คร้งั ๆละไมน่ อ้ ยกว่า เขา้ ตรวจสอบระหว่างปจี านวน 2 คร้ังๆละ

1 - 2 วนั ทาการ ไม่น้อยกว่า 3 - 5 วันทาการ

จานวนผู้ชว่ ย - ผ้ชู ่วยผูส้ อบบัญชไี ม่นอ้ ยกวา่ 3 คน - ผูช้ ว่ ยผูส้ อบบัญชี 3 - 4 คน
ผสู้ อบบญั ชี

ผสู้ อบบัญชี นางมยุรี เทพาหดุ ี นายอาภากร เทศพันธ์

ระเบียบวาระท่ี 11

การพิจารณานาเงินไปฝาก หรอื การลงทนุ อยา่ งอ่ืนของสหกรณ์

การนาเงินไปฝากหรอื ลงทนุ ในหน่วยลงทนุ ของกองทนุ รวมท่ีรฐั วิสาหกิจ
จดั ตง้ั ข้ึน โดยความเห็นชอบของคณะรฐั มนตรี และอยใู่ นการกากบั ดแู ลของ
คณะกรรมการกากบั หลกั ทรพั ยแ์ ละตลาดหลกั ทรพั ย์ รวมกนั ตอ้ งไมเ่ กินทนุ สารองของ
สหกรณ์ และตอ้ งผา่ นการอนมุ ตั ิจากท่ีประชมุ ใหญ่ของสหกรณอ์ อมทรพั ยก์ อ่ นจึงจะ
ดาเนินการได้

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 สหกรณ์ออมทรพั ย์ หน่วยบญั ชาการสงครามพเิ ศษ จากัด

มที ุนสารองจานวน 203,893,680.16 บาท ดงั น้นั เพอ่ื ให้การบริหารการลงทุนของสหกรณ์ออม

ทรพั ย์ นสศ.จากดั เปน็ ไปด้วยความสะดวกคลอ่ งตวั มน่ั คง และเกดิ ผลตอบแทนการลงทนุ ทด่ี ี
คณะกรรมการดาเนนิ การจงึ ขอเสนอท่ีประชุมใหญ่อนุมัตใิ หค้ ณะกรรมการดาเนนิ การของสหกรณ์ นา
เงินไปฝากหรอื ลงทนุ ในหลกั ทรพั ย์ ได้

ขอมติอนมุ ตั ิ.........................................................................................................

ระเบียบวาระที่ 12

การพิจารณาแกไ้ ขข้อบังคบั
สหกรณ์ออมทรพั ย์หนว่ ยบัญชาการสงครามพิเศษ จากัด พ.ศ. 2553

คณะกรรมการดาเนินการชดุ ที่ 37 ได้พิจารณาขอแกไ้ ขขอ้ ความ ในข้อบังคบั
ข้อ 27 และขอ้ 92 (2) เพือ่ เสรมิ สรา้ งความเข็มแขง็ และเพือ่ การการบริหารงานของ
สหกรณเ์ ปน็ ไปอยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพและคล่องตวั

รายละเอียดตามเอกสารหน้า 66

ขอมติอนมุ ตั ิ.........................................................................................................

ระเบียบวาระที่ 13

การพจิ ารณาเรอื่ งอืน่ ๆ

พิจารณานาเงนิ รอจา่ ยคืนและเงนิ รอตรวจสอบเขา้ ทุนสารองของสหกรณ์ ตามทีก่ รมตรวจบัญชี
สหกรณ์ ให้คาแนะนาและวธิ ปี ฏบิ ัตกิ รณเี งนิ รอจ่ายคืนและเงินรอตรวจสอบครบ 10 ปี ให้สหกรณ์นาเข้าที่
ประชมุ คณะกรรมการดาเนินการเพือ่ ขออนุมัติโอนเงินดังกลา่ วเข้าทุนสารองจากน้ันให้คณะกรรมการ
ดาเนินการนาเสนอที่ประชมุ ใหญ่สามัญประจาปี เพื่ออนมุ ตั กิ ่อนโอนเข้าทุนสารอง ขณะนี้สหกรณ์ มีเงินรอจ่าย
คืนและเงนิ รอตรวจสอบ ท่ีระยะเวลาเกิน 10 ปีขึ้นไป จานวน 8 รายการ รวมเป็นเงนิ จานวน 18,031.79 บาท
ซง่ึ สหกรณจ์ ะตดิ ประกาศ ท่ีสานักงานสหกรณ์หลงั จากท่ีประชุมใหญอ่ นุมัติแล้ว 6 เดือน
เมือ่ สมาชกิ ไม่มาตดิ ต่อขอรบั คนื สหกรณจ์ ะนาเงินดังกลา่ วเข้าทนุ สารองตอ่ ไป

จึงเสนอท่ีประชมุ ใหญ่สามญั ประจาปี 2562 พจิ ารณารายละเอียดตามเอกสารหน้า 68

ขอมติอนมุ ตั ิ.........................................................................................................

ระเบียบวาระที่ 13

ขออนมุ ตั นิ าเงินเฉลยี่ คืน ประจาปี 2562 (ผทู้ ่ีผิดนัดชาระหน)ี้ เขา้ ทุนสารอง
ตามระเบยี บสหกรณอ์ อมทรพั ย์ นสศ. จากัด ว่าดว้ ยเงินก้สู ามญั พ.ศ.2561 ขอ้ 16 การส่งคนื เงนิ กู้
สามญั โดยการหักเงินจากเงนิ ได้รายเดือนของผู้กู้ ณทจ่ี า่ ย เวน้ สมาชกิ นอกหน่วยท่ีส่งคืนเงินกูส้ ามญั ด้วยตนเอง
ให้นาสง่ ภายในวันท่ี 5 ของเดอื นถัดไป และใหถ้ ือวา่ เงินงวดชาระหนี้แต่ละงวดถงึ กาหนดสง่ ชาระในวันสนิ้ เดือน
นั้น ๆ การส่งคนื เงินกสู้ ามญั มี 2 วิธี ดังนี้
(1) วธิ ที ีห่ นึ่ง ผูก้ ู้อาจส่งคนื ตน้ เงินกู้สามัญเปน็ งวดรายเดอื นเท่าๆ กัน พร้อมด้วยดอกเบย้ี (ยกเว้น
งวดสุดท้าย)
(2) วธิ ีที่สอง ผู้กูอ้ าจสง่ คืนตน้ เงินกูส้ ามญั พรอ้ มด้วยดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนเท่า ๆ กัน(ยกเว้น
งวดสุดท้าย)
ในกรณที ีผ่ กู้ ผู้ ดิ นัดส่งเงินงวดชาระหน้ไี มว่ ่าต้นเงนิ หรอื ดอกเบ้ยี ในปีใด มใิ ห้รบั เงินเฉลย่ี คืนสาหรับปนี ้ัน
ในปี 2562 มีสมาชิกผดิ นัดส่งเงินชาระหนี้ จานวน 23 ราย จงึ ส่งผลใหม้ สี มาชกิ ดงั กลา่ วไม่ได้รบั เงนิ เฉลี่ยคนื
ประจาปี 2562 รวมเปน็ จานวนเงิน 76,787.74 บาท รายละเอยี ดตามเอกสารหน้า 69

ขอมติอนมุ ตั ิ.........................................................................................................

ระเบียบวาระที่ 13

ขออนมุ ตั นิ าเงินเฉลยี่ คืน ประจาปี 2562 (ผทู้ ่ีผิดนัดชาระหน)ี้ เขา้ ทุนสารอง
ตามระเบยี บสหกรณอ์ อมทรพั ย์ นสศ. จากัด ว่าดว้ ยเงินก้สู ามญั พ.ศ.2561 ขอ้ 16 การส่งคนื เงนิ กู้
สามญั โดยการหักเงินจากเงนิ ได้รายเดือนของผู้กู้ ณทจ่ี า่ ย เวน้ สมาชกิ นอกหน่วยท่ีส่งคืนเงินกูส้ ามญั ด้วยตนเอง
ให้นาสง่ ภายในวันท่ี 5 ของเดอื นถัดไป และใหถ้ ือวา่ เงินงวดชาระหนี้แต่ละงวดถงึ กาหนดสง่ ชาระในวันสนิ้ เดือน
นั้น ๆ การส่งคนื เงินกสู้ ามญั มี 2 วิธี ดังนี้
(1) วธิ ที ีห่ นึ่ง ผูก้ ู้อาจส่งคนื ตน้ เงินกู้สามัญเปน็ งวดรายเดอื นเท่าๆ กัน พร้อมด้วยดอกเบย้ี (ยกเว้น
งวดสุดท้าย)
(2) วธิ ีที่สอง ผู้กูอ้ าจสง่ คืนตน้ เงินกูส้ ามญั พรอ้ มด้วยดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนเท่า ๆ กัน(ยกเว้น
งวดสุดท้าย)
ในกรณที ีผ่ กู้ ผู้ ดิ นัดส่งเงินงวดชาระหน้ไี มว่ ่าต้นเงนิ หรอื ดอกเบ้ยี ในปีใด มใิ ห้รบั เงินเฉลย่ี คืนสาหรับปนี ้ัน
ในปี 2562 มีสมาชิกผดิ นัดส่งเงินชาระหนี้ จานวน 23 ราย จงึ ส่งผลใหม้ สี มาชกิ ดงั กลา่ วไม่ได้รบั เงนิ เฉลี่ยคนื
ประจาปี 2562 รวมเปน็ จานวนเงิน 76,787.74 บาท รายละเอยี ดตามเอกสารหน้า 69

ขอมติอนมุ ตั ิ.........................................................................................................

ระเบียบวาระที่ 13

พิจารณาคา่ เบ้ียประชมุ สาหรบั คณะกรรมการดาเนินการ, คณะกรรมการอ่ืนๆ,
ที่ปรกึ ษา และ ที่ปรกึ ษากติ ติมศกั ดิ์

ในการประชุมคณะกรรมการดาเนนิ การประจาเดอื น และการประชมุ คณะกรรมการอน่ื ๆ
สหกรณไ์ ด้จ่ายเงินเป็นค่าเบี้ยประชมุ ใหแ้ กค่ ณะกรรมการดาเนนิ การ, คณะกรรมการอ่นื ๆ ทีป่ รึกษา
และท่ปี รกึ ษากิตตมิ ศกั ดิ์ ทา่ นละ 500.-บาท ต่อการประชุม 1 คราว สาหรับกรรมการทีม่ ีหน่วยต้น
สงั กดั และปฏิบตั ิงาน ในเขตจังหวัดเชยี งใหม่ สหกรณ์จา่ ยเพิม่ เพอื่ เป็นคา่ สป.3 ยานพาหนะ ในอตั รา
ท่านละ 2,500.-บาท กรรมการท่มี หี นว่ ยตน้ สังกัด และปฏบิ ัตงิ านในเขตจงั หวัดพษิ ณโุ ลกเพ่มิ อกี ใน
อตั ราท่านละ 2,000.-บาท และกรรมการ ท่ีมหี น่วยต้นสังกดั นอกเขตจังหวัดลพบรุ เี พมิ่ อีกในอตั รา
ทา่ นละ 1,000.-บาท สาหรับอตั ราการจ่าย ในปี 2563

ขอมติอนมุ ตั ิ.........................................................................................................

ระเบียบวาระท่ี 14

การพิจารณาเลอื กตงั้ คณะกรรมการดาเนินการ ชดุ ที่ 38 ประจาปี 2563

ตามขอ้ บงั คับสหกรณอ์ อกทรพั ย์ นสศ.จากัด พ.ศ.2553 หมวด 7 “คณะกรรมการ
ดาเนินการ” คณะกรรมการดาเนนิ การชดุ ที่ 37/62 (ชุดปจั จบุ นั ) ท่อี ยู่ในตาแหน่งครบ
ตามวาระท่ี 1 (สามารถไดร้ ับเลือกเปน็ กรรมการได้อีก 1 วาระ จานวน 8 คน )

จากการปฏิบตั ทิ ่ผี า่ นจะจัดสรรจานวนกรรมการตามสัดส่วนจานวนผู้แทนสมาชิก
ของกล่มุ ตา่ งๆ ซึ่งในปี 2562 สามารถกาหนดกรรมการตามกลุม่ ตา่ งๆ ได้ดงั น้ี (ผูแ้ ทน
สมาชิกประจาปี 2563 มีจานวน 298 คน)

ขอมติอนมุ ตั ิ.........................................................................................................

ครบวาระ หมายเหตุ
กลุ่ม (สนิ้ ปี) แทนใคร เพราะเหตุใด

ลาดบั ยศ - ชื่อ – สกุล ตาแหน่ง

1 1
2 1
3 1
4 1
5 1
1 2
2 2
3 2
4 2
5 2
6 2
1 3
2 3
3 3
4 3

ครบวาระ หมายเหตุ
กลุ่ม (สนิ้ ปี) แทนใคร เพราะเหตุใด

ลาดบั ยศ - ชื่อ – สกุล ตาแหน่ง

1 1
2 1
3 1
4 1
5 1
1 2
2 2
3 2
4 2
5 2
6 2
1 3
2 3
3 3
4 3

เจา้ หนา้ ท่ีจากกรมสง่ เสรมิ สหกรณ์
และกรมตรวจบญั ชีสหกรณ์

และสมาชิกสหกรณอ์ อมทรพั ยท์ กุ ท่าน


Click to View FlipBook Version