The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

การปฏิบัติตน 2.คุณธรรม จริยธรรม

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Bank Sarawut, 2022-06-11 23:51:58

การปฏิบัติตน 2.คุณธรรม จริยธรรม

การปฏิบัติตน 2.คุณธรรม จริยธรรม

เอกสารประกอบการประเมนิ การเตรียมความพรอ้ มและพัฒนาอยา่ งเขม้ ต้าแหนง่ ครผู ชู้ ว่ ย 1

รายงานผลการปฏิบตั ิการการเตรยี มความพร้อมและพฒั นาอยา่ งเขม้ ต้าแหน่งครผู ู้ชว่ ย
องคป์ ระกอบที่ 1 การปฏบิ ัตติ น

หมวดที่ 1 วนิ ยั คณุ ธรรม จรยิ ธรรมและจรรณยาบรรณวชิ าชพี ครู

________________________________________________________________________________________________________________________

2. คุณธรรม จรยิ ธรรม

ตวั ชีว้ ัดที่ 2.1 การปฏิบตั ติ นตามหลกั ศาสนาอย่างเคร่งครัด
ข้าพเจ้าใช้หลักพระพุทธศาสนาในการดารงชีวิต โดยละเว้นการประพฤติช่ัว และมีการใช้หลักธรรม

ทางพระพทุ ธศาสนาในการปกครองหอ้ งเรียน และชใี้ หน้ กั เรียนเห็นคณุ คา่ ของการประพฤติดี การหม่ันทาความ
ดี และผลของการประพฤติดี โดยข้าพเจ้าได้ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปกครองห้องเรียน อันได้แก่ เมตตา
กรณุ า มทุ ิตา อุเบกขา ซึ่งมีหลกั ดังตอ่ ไปน้ี

เมตตา หมายถงึ ความรักและเอ็นดู ความปรารถนาทจ่ี ะใหผ้ อู้ ่นื เป็นสขุ
กรุณา หมายถึง ความสงสาร คดิ จะช่วยให้ผู้อนื่ พ้นทกุ ข์
มทุ ติ า หมายถงึ ความยินดีดว้ ยเมอ่ื ผู้อนื่ ไดล้ าภยศ สขุ สรรเสรญิ
อุเบกขา หมายถึง ความเท่ยี งธรรม การวางตัวเป็นกลาง การวางใจเฉย
ซึง่ ขา้ พเจา้ ตระหนกั อย่เู สมอว่า การเป็นครูทด่ี นี ัน้ นอกจากจะมีหนา้ ทใ่ี นการใหค้ วามรกู้ บั นักเรียน การ
สั่งสอนให้นักเรียนรู้จักผิดชอบ ชั่วดี ก็เป็นอีกหน้าที่หนึ่งของครูเช่นกัน ข้าพเจ้าจึงมีการใช้หลักธรรมทาง
พระพทุ ธศาสนามาปรับใชใ้ นห้องเรียนควบคู่กับหลักวิชาการเสมอ

ตวั ชว้ี ดั ท่ี 2.2 การเขา้ รว่ ม ส่งเสรมิ สนับสนุนศาสนกิจของศาสนาทน่ี ับถอื อยูส่ มา่้ เสมอ
ข้าพเจ้าประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับนักเรียนอยู่อย่างสม่าเสมอ โดยระมัดระวัง คาพูด

วาจา กิรยิ าท่าทางตา่ งๆ และมีการเข้าร่วมกจิ กรรมทางพทุ ธศาสนาของโรงเรยี น และชมุ ชนอยู่เป็นประจา และ
ได้เชิญชวนใหน้ ักเรียนในปกครองของข้าพเจา้ ไดเ้ ขา้ รว่ มการปฏิบัตกิ ิจกรรม เพือ่ เป็นการให้ความรู้และปลูกฝัง
คา่ นิยมท่ีดงี ามใหก้ บั นักเรยี น เชน่ การร่วมทาบุญตักบาตรในวันสาคัญต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมในวันสาคัญทาง
พทุ ธศาสนา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันมาฆบูชา ร่วมสวดมนต์ยาวในกิจกรรมสวดมนต์ยาววันศุกร์สุด
สัปดาห์ เพือ่ ส่งเสริมกจิ กรรมทางพทุ ธศาสนา และเป็นแสดงตนเปน็ พทุ ธศาสนิกชนทด่ี ีให้กับนกั เรียน

โรงเรยี นบา้ นนา้ ใสเทีย่ มแข้ จดั ทา้ โดย นายศราวธุ หงสจ์ ุมพล

เอกสารประกอบการประเมนิ การเตรยี มความพรอ้ มและพัฒนาอย่างเข้ม ตา้ แหน่งครผู ู้ชว่ ย 2

ตวั ช้ีวัดท่ี 2.3 การเห็นความส้าคัญ เข้าร่วม ส่งเสริม สนับสนุน เคารพกิจกรรมที่แสดงถึง จารีตประเพณี
วัฒนธรรมทอ้ งถน่ิ หรือชุมชน

ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรมองชุมชนอยู่อย่างสม่าเสมอ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือกันตามหลัก
“บวร” หรือ บ้าน วดั และโรงเรียน โดยขา้ พเจา้ ตระหนกั อยเู่ สมอว่า การพัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่ง ดี มีสุข
นนั้ ไมส่ ามารถดาเนินไปด้วยการกระทาของโรงเรยี นเพยี งอยา่ งเดยี ว แต่ต้องอาศัยความร่วมมือของหน่วยงาน
ทั้งสามฝ่ายช่วยเหลือกัน เช่น ทาบุญเนื่องในวันสาคัญทางศาสนา กิจกรรมการสวดมนต์ ไหว้พระ นั่งสมาธิ
กอ่ นนกั เรยี นเข้าหอ้ งเรยี น และนานักเรียนทาจิตอาสาทาความสะอาดรอบหมู่บา้ น เปน็ ต้น

ตัวชี้วัดท่ี 2.4 การเห็นความส้าคัญ เข้าร่วม ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมที่แสดงถึงจารีต ประเพณี
วัฒนธรรมของชาติ

ข้าพเจ้าได้ตระหนักเห็นถึงความสาคัญของวัฒนธรรมประจาชาติ อันแสดงออกถึงเอกลักษณ์
วฒั นธรรมทีด่ งี ามของประเทศชาติ ซงึ่ ข้าพเจา้ ได้ดาเนินกิจกรรม ดังน้ี

1. การแต่งกายดว้ ยเส้อื ผา้ ชดุ ไทย และเส้ือประจาจังหวัดในวันองั คาร และวนั ศกุ ร์
2. การเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับนักเรียน เพ่ือแสดงให้นักเรียนเห็นถึงวัฒนธรรมประจาชาติที่ดี เช่น
การไหวใ้ นระดบั ตา่ ง ๆ การแสดงความเคารพตอ่ ผู้ใหญ่ ผ้บู งั คบั บญั ชา การพูดด้วยนา้ เสียงทีไ่ พเราะ มีหางเสียง
ทกุ ครง้ั เปน็ ต้น

ตัวช้วี ดั ท่ี 2.5 การมีจิตบริการ และมจี ติ สาธารณะ
ข้าพเจ้ามีความยึดม่ัน และเชื่อมั่นในวิชาชีพครู จึงมีความตระหนักอยู่เสมอว่า อาชีพครู คือ ผู้ให้ ที่

ตอ้ งใหท้ งั้ ความรู้ และความเอาใจใส่กับนักเรียนในทุกด้าน จึงต้องให้ความเสียสละ และอุทิศเวลา ทั้งแรงกาย
และแรงใจในการทางาน เพื่อให้นักเรียนได้เกิดพัฒนาอย่างสูงสุด เต็มความสามารถในทุกด้าน ซ่ึงข้าพเจ้าได้
ปฏิบตั ิกจิ กรรม ดงั ตอ่ ไปน้ี

1. การปฏบิ ัติงานพเิ ศษ และงานอืน่ ๆ ท่ไี ด้รบั มอบหมายตามโอกาส
2. ซ่อมแซม พัฒนาและปรงั ปรงุ โรงเรยี นในวนั หยดุ

ตัวช้ีวัดท่ี 2.6 การต่อต้านการกระท้าของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่ส่งผลต่อความม่ันคงของชาติ หรือ
ผลกระทบเชิงลบตอ่ สังคมโดยรวม

ขา้ พเจ้าปฏบิ ตั หิ นา้ ท่ีของตนด้วยความเท่ียงธรรม มีใจเป็นกลาง ยึดม่ันในหลักกฎหมาย และหลักนิติ
ธรรมในการทางาน ไมส่ นบั สนนุ บคุ คลที่ประพฤตมิ ชิ อบ หรอื ทจุ ริตในหน้าทกี่ ารงาน และข้าพเจ้ามีใจเป็นกลาง
ทางการเมือง ไม่แสดงออกถึงการสนับสนุนแนวความคิดการปกครองใดเป็นพิเศษ หรือการแสดงออกซ่ึงการ

โรงเรยี นบ้านน้าใสเทย่ี มแข้ จัดทา้ โดย นายศราวุธ หงส์จุมพล

เอกสารประกอบการประเมินการเตรยี มความพรอ้ มและพฒั นาอย่างเข้ม ต้าแหนง่ ครูผชู้ ่วย 3

สนับสนุนพรรคการเมอื งใดพรรคการเมืองหนึง่ และมีการสอนใหน้ ักเรียนเห็นคุณค่าของการปกครองตามหลัก
ประชาธปิ ไตยอยูเ่ สมอ และชี้ให้นักเรยี นเห็นโทษของการทจุ ริต คอร์รปั ชั่น ว่าส่งผลเสียต่อตนเอง องค์กร และ
ประเทศชาติอยา่ งไร

โรงเรยี นบา้ นน้าใสเที่ยมแข้ จัดทา้ โดย นายศราวธุ หงสจ์ มุ พล

เอกสารประกอบการประเมนิ การเตรยี มความพรอ้ มและพฒั นาอยา่ งเขม้ ต้าแหนง่ ครูผชู้ ว่ ย 4

ภาคผนวก

โรงเรยี นบ้านน้าใสเที่ยมแข้ จัดท้าโดย นายศราวธุ หงสจ์ ุมพล

เอกสารประกอบการประเมินการเตรยี มความพรอ้ มและพฒั นาอยา่ งเข้ม ตา้ แหน่งครผู ู้ช่วย 5

ซ่อมแซม พัฒนาและปรบั ปรงุ โรงเรยี นในวนั หยุด

โรงเรียนบา้ นน้าใสเที่ยมแข้ จดั ทา้ โดย นายศราวุธ หงส์จมุ พล

เอกสารประกอบการประเมนิ การเตรียมความพรอ้ มและพัฒนาอยา่ งเข้ม ต้าแหนง่ ครูผชู้ ว่ ย 6

ปฏิบัตหิ นา้ ท่ีครเู วรรกั ษาความปลอดภยั ช่วงกลางคืน

นานักเรยี นทาความสะอาดชมุ ชน ปลูกฝงั ความมจี ิตสาธารณะใหน้ กั เรยี นและเป็นประโยชนก์ บั ชุมชน

โรงเรียนบ้านนา้ ใสเทย่ี มแข้ จัดท้าโดย นายศราวุธ หงสจ์ มุ พล

เอกสารประกอบการประเมินการเตรียมความพรอ้ มและพฒั นาอย่างเข้ม ต้าแหนง่ ครผู ชู้ ว่ ย 7

รว่ มกจิ กรรมสวดมนต์ยาวในวันศกุ ร์สดุ สัปดาห์

โรงเรียนบา้ นน้าใสเที่ยมแข้ จดั ท้าโดย นายศราวุธ หงสจ์ มุ พล


Click to View FlipBook Version