The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ควรกดอ่านแบบเต็มหน้าจอ และหากไม่ได้อ่านด้วย Desktop กรุณาเปิดอ่านโดยตั้งมือถือหรือแท็บเล็ตเป็นแนวนอน จะให้ความรู้สึกเหมือนเปิดหนังสือมากขึ้น

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by 27tonorth, 2022-05-20 09:53:02

พื้นที่ในความทรงจำ

ควรกดอ่านแบบเต็มหน้าจอ และหากไม่ได้อ่านด้วย Desktop กรุณาเปิดอ่านโดยตั้งมือถือหรือแท็บเล็ตเป็นแนวนอน จะให้ความรู้สึกเหมือนเปิดหนังสือมากขึ้น

แก้ไขค งสดุ ท้าย 20 พฤษภาคม 2022

น ใน
ความทรงจ

้ ัรำ่ีท้ืพในคน

หนังสือบันทึกเล่มเล็กเล่ม ถูกเขียน น เ อบอกเล่า
ประสบการณข์ องตัวผเู้ ขยี น และเ นส่วนนงึ ของโจทย์
จากวิชาอินโฟกรา กของนเิ ทศจุฬา

ขอขอบคุณครอบครวั เ อน ๆ ไมว่ ่าจะเ นเ อนใน
มหาลัยหรอื โรงเรียน เ อนทางอินเทอรเ์ นต็ รวมไปถึง
อาจารย์พชิ ยั วัฒน์ แสงประพาฬ คอยใหค้ วามรู้ ช่วย
เหลือ สนับสนุน และเ นส่วนห ง ท ให้ผู้เขียน
สามารถจุดประกายความคิดจนสามารถสร้างสรรค์ผล
งาน น นมาได้

หวังว่าหนังสือเล่ม จะสร้างความเพลิดเพลินแก่ผู้อ่าน
ไมม่ ากก็นอ้ ย

ศศธิ ร ต้องไกรเลิศ
20 พฤษภาคม 2022

้ิ้้่ึึึ
้ีนข
ชำ่ีทนีน็ป่ีท่ืพ่ืพ็ป่ืพ
ิฟ็ป่ืพ้
ข้ีนำำ

หอ้ งแบง่ บท

บทน

บทวาด

บทเพลง

บทบาทสมมติ บท
สรุป

บทน

น ในความทรงจ ของฉัน คงจะไมพ่ น้ งานอดิเรก มกั จะ
ท เ นประจ ฉนั เ นคนชอบวาดรูป ชอบ งเพลง และ
ชอบเล่นเกมเ น สุด

ถึงอย่าง นฉันก็ไมใ่ ช่นกั วาดมี อจนมสี นกั พิมพ์เข้ามาทัก
ถามว่าสนใจงานปกรึเปล่า ฉันชอบ งเพลง และพยายาม
หยิบจับเค องดนตรี งกีตารโ์ ปรง่ งเ ยโน จนไปถึงคา
ลิมบา แต่ฉันก็ยังไมส่ ามารถเล่นออกมาได้เ นเพลงขนาด

น จนไปถึงเ องเกม ฉนั ชอบเล่นเกมเ อเ องมาก เกม
เหมือนกับท ให้ฉัน งเ นผู้เล่น ได้หลุดเข้าไปในอีกโลก
แตกต่างจากโลก ฉนั อยู่ ฉนั เองไมใ่ ชค่ น เล่นเกมเก่ง แต่ก็
ชอบเล่นอยูด่ ี

ถึงงานอดิเรก ฉันท อาจจะไม่ได้ดูประสบความส เร็จ
มากนกั แต่ฉนั ก็มคี วามสขุ ได้ท มนั

้้้้ ่ััััึ ำีท่ีท่ีท็ป่
ซำ่ีท่ืร้ืน่ืรทีน็ปีป่ำทำทท่ืรัฟำ่ืชี่น
่ีท็ปัฟ็ปำ็ปำ่ีทำ่ีท้ืพบทวาดฉันเ นคนชอบวาดรูปมา งแต่เด็ก หรือจะเรียกว่า
งแต่จับดินสอเ นก็ได้ เราชอบขีดเขียนและวาดอยู่

ตลอด สมดุ ใช้ งจดและวาดของฉนั สามารถ งเรียง
กันสงู กว่าตัวฉันเองซะอีก

พออายุเ มมาก น ถึงจะเ นแค่การเป ยนจาก
โรงเรียนเ นมหาลัย ฉันมักจะหมดแพช นในการวาด
รูป ระยะเวลา ผา่ นไป กับตัวฉัน พยายามจะถีบตัวเอง

นไปเพราะอยากมีหน้ามีตาในวงการ อยากหาเงินกับ
งานอดิเรกได้ อยากมี มอื เ น ยอมรับในวงกว้าง… ไฟ
ในตาของฉันเ มมอดลงไปเ อย ๆ เ อจู่ ๆ วันนงึ ก็มอง
ว่าภาพ ตัวเองวาด นไมส่ วยอีกต่อไป

่่ ้้้้้่ิิ้้ััััััึึ ีฝป็ข่ีท่ีททีช็ป่ีล็ป่รขรืร
่มตื่ท่ีท็ปทีต่นต็ป

ภาพ เ นภาพวาดตัวละคร ท ให้ฉันรู้สึกพอใจเ น
อย่างมากค งแรกและค งเดียวของ ฉนั วาดรูป ในช่วง
เดือนมนี าคม ถึงการเก็บงานจะไมเ่ รยี บรอ้ ยมากเท่าไรนกั
แต่โทนสีและเงา ออกมาเ น ถูกใจของฉันและเ อน ๆ
ในวงการงานวาดมากเลยทีเดียว

ชว่ งหา้ เดือนแรก ฉนั ยงั วาดรูปไปได้ไมม่ าก และรูป ฉัน
ภาคภมู ใิ จหรือรูส้ ึกว่าวาดมนั ออกมาได้ตามมาตรฐาน ก็มี
เพียงหยบิ มอื

ถึงอย่าง น ฉันก็หวังว่าในอนาคตต่อไป ฉนั จะวาดรูปได้
มาก น ผลิตผลงาน ท ให้ตัวเองรู้สึกพึงพอใจกับมัน
มากกว่า

้้้ ้ัััึ
ทขี่น
่ีท
่ืพ่ีท็ป่ีท้ีนีปำนรี้ร็ปำ่ีท็ป้ีน

บทเพลงฉันเ นคนชอบ งเพลงมากถึงมาก สุด ฉัน นใจว่า ง
เพลงเ นพนั เ นห นเพลง เพลงหลากแนวหลายอารมณ์
ไมว่ ่าจะไทยยุคเก่าหรือใหม่ สากล เกาหลี น ฉนั ก็ งได้
หมดทกุ ภาษา ถ้าฉนั ถกู ใจท นองดนตรีของเพลง

ปกติเวลา งเพลง ฉนั มกั จะแค่ติดตามผลงานมากกว่า ตัว
บุคคล โดย ไมไ่ ด้เฉพาะเจาะจงกับศลิ นมากนกั ไมไ่ ด้มา
คอยสนใจว่าเพลงจะปล่อยวันไหน ส่วนใหญ่มแี ต่เข้าแอป
แล้วค้นหาเพลงไปเ นรอบ ๆ มากกว่า

ฉัน งเพลงบ่อยในขนาด ว่าเป ยนหู งเกือบทุก เพราะ
ใชง้ านหนกั แถมพกพาไปตลอดจนสายขาดในอยูบ่ อ่ ยพอ
สมควร ฉันเ นคนขาดเสียงเพลงไปไมไ่ ด้ ชอบจับไมค์รอ้ ง
คาราโอเกะมา งแต่เด็กจนแมช่ อบยก นมาแซวอยู่บ่อย ๆ

อย่าง เคยเก นไปในบทน ฉันยงั หาเวลาเล่นดนตรีเพลง
ชอบแบบงู ๆ ปลา ๆ ก็ถือว่าแก้เหงาได้ดี

่ ่้ิ้ััึ ่ท
ี่ขรำต็ปีปัฟ่ีล่ีทัฟ
็ปิป่ีท่ีทัฟ
ำัฟุ่ป่ีญ่ืม็ป็ปัฟทีม่ีทัฟ็ป

Monster

EXO

มีค งนึง ฉันเคยเ นแฟนคลับวงเกาหลีเต็มตัวกับวง
“EXO” กินเวลาชว่ งมธั ยมปลายของฉนั ตลอดสาม ฉัน
ยึดถือพวกเขาเ นไอดอลและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต
ของฉันในช่วง น …ถึงความนิยมชมชอบในตัวบุคคลจะ
ลดลงไม่เหมือนเ อก่อน แต่ยังไงพวกเขาก็เ นห งใน
ความทรงจ นใหญข่ องฉนั

Monster ของ EXO เ นเพลงแรก ท ใหฉ้ ันรูส้ ึกสนใจวง
เกาหลีเ นค งแรก ศลิ ปะของภาพใน MV งชวนสะดดุ
สายตาเ นอย่างมาก โดยภาพปกอัล มในหน้า แล้ว
เ นอัล มแรกของ EXO ฉนั งใจ อในฐานะแฟนคลับ
วง

้่ ้้้้้้ิิ่ััััััึ ้ที่บ็ปป็ยบทร็ปำ่ีท็ป
ี่ชำตซน็ป่ืมื้น็ปีป็ป่ีทนีร

Vaundy

อีกห งภาษาเพลง ฉัน งอยู่ตลอด ไม่ว่ายังไงก็จะ ง
เสมอคือเพลง น ฉันเ นคนชอบ งเพลง นมา

งแต่จ ความได้ ผา่ นการ นชอบศลิ นหรือนกั แต่งเพลง
มามากมาย งนักร้องตัวจริง งนักพากษ์ ฉันจะคอย
ติดตามผลงานใหมแ่ ละกลับไป งเพลงเก่าอยูต่ ลอด เวลา

เครียดหรอื อยากผอ่ นคลาย เวลาหาแรงบนั ดาลใจ ฉันก็
มกั จะ งเพลงเสมอ

แม้บางทีจะเข้าใจความหมายเพลงบ้าง ไม่เข้าใจความ
หมายเพลงบา้ ง รอ้ งตามแบบ ว ๆ บางทีก็รอ้ งคนเดียว
บางทีก็ร้องกับเ อน ถึงจะร้องเ ยนมากก็ตาม แต่ฉัน
รู้สึกมคี วามสุข ได้ท อะไรแบบ มาก

ช่วง เพลง ฉัน งอยูบ่ อ่ ย ๆ คือเพลง
(koi kaze ni nosete) ของ Vaundy เ นเพลงรกั จังหวะ
ค่อนขา้ งเร็วเพลงนงึ ฉันชอบมาก

้่้้ ่ััััึ ่ีน
้ีนำ่ีท้ีพ่ืพ้ทม
ัฟ่ีทัฟี่ทฟัทิป่ืชำป็ตุ่ป่ีญัฟ็ปุ่ป่ีญัฟ่ีทัฟ่ีททีนบทบาทสมมติฉนั เ นคนชอบเล่นเกมหลายแนว เป ยนสไตล์เล่นไปเ อย
งเกมยิง น เกมเต้น เกมลับสมอง จนไปถึงเกมผจญภัย มี

ภาพสวย ๆ

ฉนั อยากพดู ถึงเกม Genshin Impact เกมเ อเ องผจญภัย
แอค นแฟนตาซี เราจะสวมบทบาทเ นนักเดินทางเ อ
ผจญภัยไป วทวีป ในตัวเกมมี งก์ชันมากมายให้ผู้เล่นได้
เลือกสรร งส รวจ ต่อสู้ ท อาหาร ไขปริศนา จนไปถึงแต่ง
บา้ นแนว The SIM ด้วย ไป (จนแฟนเกมแซวอยูบ่ อ่ ย ๆ)
แถมยังสามารถเล่นร่วมกับเ อนแบบออนไลน์ได้อีกต่าง
หากถือว่าเ นเกม ยังกินเวลาเล่นได้ยาวไปอีกหลักสิบ ได้
ตาม Roadmap ค่ายเกมเคยประกาศไว้

Genshin Impact ท ใหค้ วามสมั พนั ธข์ องฉนั กับเ อน ๆ ง
เ อนในอินเทอร์เน็ตและเ อนในคณะดี น โดยเฉพาะ
เ อนในคณะ หลายคนอาจจะไม่ค่อยคุยกันบ่อย ก็ได้มา
รูจ้ ักกันเพราะเกม

นอกจาก ในเกมยงั มี งก์ชันถ่ายรูป งเ นอีก งก์ชัน ฉัน
ใช้บ่อยมาก ฉันชอบหามุมบันทึกตัวละครในเกมอยู่เสมอ
โดยภาพ น เสนอในหนา้ ต่อไป เ นภาพ ฉันบนั ทึกไว้เอง

่้่้้ ่้ัััััึึ ่ป็ฟซัฟ้ีน
้ีน่ีท่ืพัทข่ืพ่ืพี่ท่ืพำ
่ีทีป่ีท็ป่ืพำ้ซำำทีทัฟ่ำท่ืพ็ปป็ช่ืร้ืน
่ีทืปทีท่ืร่ีล็ป

อีกเกม ฉนั ชอบถ่ายรูปเก็บไว้คือ Sky : Children of the
light เ นเกมสายอิน มสี ีสนั สวยงามอีกเกม ถึงเกมเพลย์
อาจจะดนู า่ เ อไปสักหนอ่ ย (ถ้าส รวจจนครบทกุ ด่านแล้ว)
เกมไมไ่ ด้มคี อนเทนต์เยอะแยะแบบ Genshin Impact แต่
เกม ก็เ นอีกเกมนงึ ช่วยใหร้ ู้สกึ ผอ่ นคลายได้ดี เรารบั บท
เ นเด็ก คอยบินเก็บแสงตาม น ต่าง ๆ ไม่มีเ อเ อง
หรืออะไรใหต้ ้องจดจ่อกับมนั เท่าไร ไมม่ เี สยี งพากษ์ด้วย
ไป มแี ต่เสียงบรรยากาศอยา่ งเชน่ เสียงนก เสียงฝนตก เสียง
ลมแรง เสยี งธรรมชาติต่าง ๆ โดยส่วนใหญผ่ เู้ ล่นชอบแต่ง
ตัวแล้วออกไปหามมุ จัดแสงถ่ายรูปกันไมห่ ยุดมากกว่า

ำ้ซ่ืร้ืน่ีท้ืพ่ีท็ป่ีท็ป้ีนำ่ืบ่ีท้ีด็ป่ีท

บท
สรุป

ตอนแรก ได้รับโจทย์ “ น ในความทรงจ ” ฉนั ก็ได้แต่
งคิดนอนคิดว่า จะน เสนอ น ของฉันออกมายังไงดี

ปกติฉันเ นคน ไมค่ ่อยถ่ายรูป (โดยเฉพาะรูปตัวเอง) จะ
ใหท้ เ นกรา ก นนงึ ก็กลัว อสารได้ไมห่ มด ฉันลบ ๆ
เขยี น ๆ รา่ งแบบไว้สาม อย่าง สดุ ท้ายก็ได้แนวคิด งใจ
ไว้ว่าอยากท เ นหนังสือเล่มเล็กแบบ E-book เรียบ ๆ
ไม่หวือหวาหรือตกแต่งเยอะมากเท่าไร เ อเล่าเ องราว
อยา่ งคร่าวไว้ส หรับอ่าน ด้วยคอนเซปต์ ว่า…

้ ้่ิัั ่่ืพ็ปำรืต่ีท่ีส่ืส่ำชิฟ็ปำ่ีท็ป่ีท้ืพำทีนำ่ีท้ืพ่ีท

“…อย่างนอ้ ย งานอดิเรกก็เกิดจาก ง ฉันเลือก จะท
มนั ด้วยตัวเองจริง ๆ เ น น ปราศจากความคาดหวัง
จากผใู้ ด ไมว่ ่าจะอยู่ ไหนบนโลก ฉันก็ยังจะสามารถท

งเหล่า ได้เสมอหากต้องการ จะท ฉนั จึงอยากน
เสนอ งเหล่า เ น น ในความทรงจ ของฉนั …”

่่่ิิิ ำ็ป้ีนพืสำำ่ีท้ีน้ทสำ่ีท่ีท่ีท้ืพ็ปำ่ีท่ีที่ส


Click to View FlipBook Version