The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by khunwanita, 2021-11-08 01:31:34

PSAR-ครูวณิตา63

PSAR-ครูวณิตา63

รายงานผลการประเมินตนเองรายบุคคล

( Personal Self-Assessment Report: PSAR )
ปีการศึกษา 2563

ผ้รู ายงาน
ชื่อ นางวณติ า ขนุ แกว้
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านท่าข้าม

โรงเรยี นบ้านท่าขา้ ม จงั หวัดตรงั
อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

สำนักงานเขตพน้ื ทีก่ ารศกึ ษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ

รายงานการประเมินตนเอง ( Personal Self-Assessment Report : PSAR ) เป็นการประเมิน
การปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และฉบับปรับปรุง พุทธศักราช
2545 รวมทั้งมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ข้าพเจ้าได้จัดทำขึ้นเพ่ือรายงานผลการจัดการเรียนการสอน
และการปฏิบตั หิ น้าที่ของข้าพเจ้าตามฝ่าย/กลมุ่ งาน ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ทไี่ ด้สง่ เสริมให้นักเรียนมคี ณุ ลักษณะ
และคณุ ภาพตามระดบั มาตรฐานคุณภาพการศกึ ษา โรงเรยี นบา้ นทา่ ขา้ ม จังหวัดตรัง ประจำปกี ารศึกษา 2563

รายงานนี้ โรงเรียนสามารถนำผลการดำเนินงานไปจัดทำการประเมินคุณภาพภายในและสรุป
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับสายงาน ตลอดจนเผยแพร่ให้กับผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชนในสังคมได้
ทราบผลการปฏบิ ัติงานของบคุ ลากรโรงเรียนบา้ นทา่ ข้าม จงั หวดั ตรัง

ข้อมูลท่ีได้จากการประเมินในการประเมินตนเอง ( PSAR ) ในคร้ังนี้ ข้าพเจ้าจะได้นำไปใช้เป็น
แนวทางในการปรบั ปรุงเพ่ือพฒั นาการปฏิบัติงานที่ไดร้ ับมอบหมาย เพื่อสง่ เสรมิ และพัฒนาศักยภาพของผู้เรยี น
ใหส้ งู ข้นึ ในทกุ ๆ ดา้ นต่อไป

ลงชอื่ ………………………………………
( นางวณติ า ขุนแก้ว )

ตำแหนง่ ครโู รงเรียนบา้ นท่าข้าม
............./...................../...............

สารบญั

ตอนท่ี 1 ข้อมลู ส่วนตัว หนา้
ตอนที่ 2 -ขอ้ มลู ท่ัวไป
-ขอ้ มูลการปฏบิ ตั หิ น้าท่ี 1
-การจดั กจิ กรรมการเรียนการสอน 2
-ผลการปฏบิ ตั ิงาน 3
ผลการดำเนนิ งานตามมาตรฐานการศึกษา 6
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิ ารและการจัดการ 7
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจดั การเรียนการสอนที่เนน้ ผูเ้ รียนเปน็ สำคัญ 9
10
ภาคผนวก ก มาตรฐานการศึกษา ( 3 มาตรฐาน )
ภาคผนวก ข ประมวลภาพกจิ กรรม 12
ภาคผนวก ค เกยี รติบตั ร / คำส่ัง 47
56

ตอนท่ี 1 ข้อมูลสว่ นตัว

1. ข้อมูลทว่ั ไป

ชือ่ นางวณติ า สกลุ ขนุ แกว้

วัน / เดือน / ปี เกิด 24 ตลุ าคม 2526 อายุ 37 ปี

วุฒกิ ารศึกษา

 ปริญญาตรี ศศ.บ. ( ศกึ ษาศาสตร์ ) วชิ าเอก จิตวทิ ยาและการแนะแนว

จาก มหาวทิ ยาลยั สงขลานครินทร์

 ปรญิ ญาโท................................. วชิ าเอก..................................จาก................................................

 อ่ืน ๆ ระบ.ุ ................................ วิชาเอก..................................จาก................................................

ตำแหน่ง ครโู รงเรียนบ้านทา่ ขา้ ม วิทยฐานะ........ชำนาญการ................ เลขทีต่ ำแหน่ง 4285

เงินเดือน 29,090 บาท เงนิ วิทยฐานะ.....3,500......บาท

วัน / เดอื น / ปี บรรจุเขา้ รบั ราชการ 3 พฤษภาคม 2554 ปฏิบตั ริ าชการ 10 ปี

ปฏบิ ตั ิการสอนกล่มุ สาระการเรยี นรู้ ทกุ กลุ่มสาระการเรยี นรู้

ปฏบิ ตั งิ านพเิ ศษ หัวหน้าฝา่ ยบริหารงานการเงนิ

สังกัดกลุ่มงาน บรหิ ารงานการเงนิ

โรงเรยี นบา้ นทา่ ข้าม อำเภอปะเหลียน จงั หวดั ตรงั

2. ขอ้ มูลการปฏบิ ัติหน้าท่ี

2.1 ปฏิบัตกิ ารสอนภาคเรยี นท่ี 1 ปกี ารศึกษา 2563

ที่ รหัสวชิ า ช่ือวชิ า ชั้น จำนวนหอ้ ง จำนวนชว่ั โมง/สปั ดาห์
ภาคเรียนท่ี 2
1 ค11101 คณติ ศาสตร์ 1 5
2 ท11101 ภาษาไทย ป.1 1 5
3 ว11101 วิทยาศาสตร์ ป.1 1 3
4 ส11101 สงั คมศกึ ษา ป.1 1 2
5 ง11101 การงานอาชพี และเทคโนโลยี ป.1
6 ศ11101 ศลิ ปะ ( บรู ณาการกอท. ) ป.1 1 1
7 ส11102 ประวตั ศิ าสตร์ ป.1
8 พ11101 สขุ ศกึ ษา ป.1 1 1
9 อ11201 สนกุ กบั ภาษา ป.1 1 1
10 ส11201 ปอ้ งกนั การทจุ รติ ป.1 1 2
แนะแนว ป.1 1 1
ลกู เสอื – เนตรนารี ป.1 1 1
ชุมนุม ป.1 1 1
PLC ป.1 1 1
สง่ เสริมคณุ ธรรมจรยิ ธรรม ป.1 1 2
ป.1 1 1
รวม 1 1 27

รายงานผลการประเมนิ ตนเองรายบคุ คล (Personal Self-Assessment Report) หน้า ๑

ปฏบิ ัติการสอนภาคเรยี นที่ 2 ปกี ารศึกษา 2563 ( ธ.ค. 2563 - เม.ย. 2564 )

ท่ี รหสั วชิ า ช่ือวชิ า ชั้น จำนวนหอ้ ง จำนวนช่วั โมง/สัปดาห์
ภาคเรยี นท่ี 2
1 ค 11101 คณติ ศาสตร์ 1 5
2 ท 11101 ภาษาไทย ป.1 1 5
3 อ 11201 สนกุ กบั ภาษา ป.1 1 2
4 แนะแนว ป.1 1 1
5 ลกู เสอื – เนตรนารี ป.1 1 1
6 โครงงานฐานวิจยั ป.1 1 2
7 ค 14101 คณิตศาสตร์ ป.1 1 4
8 ค 15101 คณติ ศาสตร์ ป.4 1 4
9 ค 16101 คณติ ศาสตร์ ป.5 1 4
ป.6 1 28
รวม 1

๒.2 กจิ กรรมพัฒนาผู้เรียน ท่ีปฏิบตั ิการพัฒนาผู้เรียนตลอดปกี ารศึกษา 2563

ท่ี กจิ กรรมพัฒนาผู้เรยี น ชัน้ /ห้อง จำนวน ผา่ น ไม่ผ่าน
1 ลูกเสือเนตรนารี ป.1 13 13 -
2 ชมุ นุม สรา้ งสรรค์งานประดิษฐ์ ป.1 13 13 -
3 กิจกรรมเพื่อสงั คมและสาธารณประโยชน์ ป.1 13 13 -
4 แนะแนว ป.1 13 13 -

๒.3 ปฏิบตั หิ นา้ ที่ครทู ปี่ รกึ ษา รวมท้ังสิน้ (คน)
13
ชั้น/ห้อง จำนวนนกั เรียน
ประถมศึกษาปที ี่ 1
ชาย (คน) หญงิ (คน)

76

๒.4 การปฏบิ ัตงิ านพิเศษ

ที่ งาน กลุม่ งาน
1 การเงนิ บริหารงานการเงนิ
2 บัญชี บรหิ ารงานการเงนิ
3 พัสดุ ( วงเงนิ ไม่เกิน 5,000 ) บริหารงานการเงนิ
4 กจิ กรรมโรงเรยี นสขี าว บริหารท่วั ไป
5 กิจกรรมเยยี่ มบ้านนกั เรยี น บรหิ ารท่ัวไป
6 คัดกรองนักเรียนยากจน บริหารทว่ั ไป
7 โครงการท่าข้ามวยั ใส ใส่ใจสขุ ภาพ กองทนุ หลักประกนั สุขภาพเทศบาลตำบลท่าข้าม
8 เวรประจำวนั พธุ บริหารทว่ั ไป
9 เวรอาหารกลางวัน บรหิ ารท่ัวไป

รายงานผลการประเมนิ ตนเองรายบุคคล (Personal Self-Assessment Report) หนา้ ๒

ที่ งาน กลุ่มงาน

10 โครงการพัฒนาระบบบริหารงานการเงินและคา่ ใช้จา่ ย บรหิ ารงานการเงนิ

สาธารณปู โภค เพ่อื พัฒนาการเรียนการสอน

11 โครงการบรหิ ารคา่ ใชจ้ า่ ยสาธารณปู โภคในโรงเรียน บริหารงานการเงนิ

12 โครงการประหยัดพลงั งานไฟฟา้ และน้ำประปาเพื่อลด บรหิ ารงานการเงนิ

คา่ ใชจ้ า่ ยในโรงเรียน

13 โครงการปรบั ปรงุ ภมู ทิ ัศน์ บรหิ ารทั่วไป

14 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยี น บรหิ ารทว่ั ไป

15 โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ บรหิ ารทั่วไป

อบายมุข

16 โครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา มี บรหิ ารทว่ั ไป

งานทำ มีอาชพี

17 โครงการส่งเสรมิ ความรู้เพศวิถีศกึ ษาในสถานศกึ ษา บรหิ ารท่ัวไป

18 โครงการทา่ ข้ามวยั ใสใสใ่ จสขุ ภาพ สสส.

19 โครงการเลย้ี งไกไ่ ข่ ( เกษตรเพ่อื อาหารกลางวนั ) กองทนุ ดอกผลเพื่ออาหารกลางวนั

3. การจดั กจิ กรรมการเรียนการสอน
3.1 การจัดทำแผนการจดั การเรียนรู้

ท่ี รหสั วิชา สาระการเรียนรู้/รายวชิ า ระดบั ชั้น จำนวน (แผน)
ป.1 13
1 ท11101 ภาษาไทย ป.1 14

2 PLC ภาษาไทย ( ซ่อมเสริม )

3.2 การผลิตส่อื /นวตั กรรม

ที่ ชอื่ ส่ือ/นวัตกรรม จำนวน (ช้นิ )
1 ตาชง่ั 2
2 บัตรคำ 50
3 แบบฝึกอา่ นบัญชีคำพน้ื ฐาน 25

3.3 การจัดทำวจิ ัยในช้ันเรียน ระดับชนั้
ป.1
ที่ ชื่องานวิจัยในช้ันเรียน
1 การส่งเสรมิ การอา่ นสะกดคำนกั เรียนระดบั ช้นั ประถมศกึ ษาปีที่ 1

3.4 การนำ/มอบหมายงานนักเรียนไปคน้ ควา้ /ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

ท่ี ชือ่ แหล่งเรยี นรู้ เรือ่ ง จำนวนครั้ง
1 แปลงเกษตรพอเพียง ผักชนิดตา่ งๆ การดแู ล และการกำจักวชั พืช 4
2 แปลงเกษตรพอเพยี ง สงิ่ มชี ีวติ และไม่มีชีวิต 2

รายงานผลการประเมนิ ตนเองรายบคุ คล (Personal Self-Assessment Report) หน้า ๓

3.5 การนำ/มอบหมายงานนักเรยี นไปค้นควา้ /ศึกษาแหล่งเรยี นรนู้ อกโรงเรียน

ท่ี ช่ือแหล่งเรียนรู้ เรือ่ ง จำนวนครงั้
1
1 วดั ภมู ปิ ระสทิ ธ์ิ วนั สำคญั ทางพระพทุ ธศาสนา

3.6 การเชญิ วิทยากรภายนอกมาให้ความร้แู ก่นักเรียน

ที่ วัน/เดือน/ปี ชือ่ วิทยากร เรอ่ื ง/หัวข้อ
โครงการโรงเรยี นบา้ นทา่ ข่ามรว่ มใจ
1 6 ต.ค.63 ดต.รจุ นากร เตียวปิยะสกุล หา่ งไกลยาเสพติด
โครงการครู D.A.R.E
2 นางสาวพัชราภรณ์ ศรีรัตนะ โครงการท่าข้าม วัยใส ใส่ใจสุขภาพ
นายริชชนันท์ หูเขยี ว
โครงการทา่ ขา้ มสุขภาพดี ด้วยการออก
3 คณุ โสภิส พรหมมี กำลงั กาย
4 8 พ.ย.63 ดร.อรชนก ชอ่ งสมบัติ โครงการพัฒนาทักษะการคดิ เชิงคำนวณ
ผา่ นการบรู ณาการความรู้จากห้องเรยี นสู่
5 8 พ.ย.63 ดร.สตมิ า โรจนวงศ์ชยั ชุมชน
โครงการพฒั นาทกั ษะการคิดเชิงคำนวณ
6 13 พ.ย.63 นางสาวปิ่นกานต์ แซห่ ลี ผา่ นการบูรณาการความรู้จากห้องเรียนสู่
ชมุ ชน
7 ภาคเรียนที1่ และ2 วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน การดูแลนักเรียน ปัญหาสุขภาพจิตในวัย
8 19 ก.พ.64 อาจารย์สุดใจ จโิ รจน์กุล เรียยน
กจิ กรรมงานประดิษฐ์
โครงการรวมพลงั ชาวทา่ ขา้ มลดขยะแบบ
zero waste

3.7 รปู แบบ/วิธกี ารจัดกจิ กรรมการเรยี นการสอนท่ีครูใช้ ( ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ )

 การอธิบาย  การสืบสวนสอบสวน  การสาธิต/ทดลอง
 การใชเ้ กมประกอบ  กลุ่มสมั พันธ์
 กลมุ่ สบื คน้ ความรู้

 สถานการณ์จำลอง  การเรยี นรู้แบบร่วมมือ  กรณีตวั อย่าง

 ความคดิ รวบยอด  บทบาทสมมติ  อรยิ สัจ 4
 การแก้ไขสถานการณ์  โปรแกรมสำเรจ็ รปู  ศูนยก์ ารเรียนรู้

 ชดุ การสอน  คอมพวิ เตอร์ช่วยสอน  โครงงาน

 การถามตอบ  การเรียนร้จู ากห้องสมดุ  การใชภ้ มู ปิ ญั ญาท้องถน่ิ
 การอภปิ รายกลุ่มย่อย  การแก้ปัญหา 

 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  การทศั นศกึ ษานอกสถานที่

 การพฒั นากระบวนการคิด  อ่ืนๆ ระบุ...................................................

สรปุ จำนวนรปู แบบ/วิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีครใู ช้......17.............วธิ ี

รายงานผลการประเมนิ ตนเองรายบคุ คล (Personal Self-Assessment Report) หน้า ๔

3.8 สภาพการปฏิบตั งิ านสอน ( ตอบได้มากกว่า 1 ขอ้ )

ท่ี รายการปฏิบัติ มาก มาก ปาน นอ้ ย น้อยที่สดุ
ทีส่ ุด กลาง
1 ตรงตามวฒุ /ิ สาขาวชิ าท่ีจบการศกึ ษา
2 ตรงตามความถนัด ✓
3 ตรงตามประสบการณ์การสอน
4 ตรงกับความรู้ความสามารถ ✓
5 ตรงกบั ความต้องการ/ความสนใจ


3.9 การพัฒนาตนเอง ( การเขา้ รว่ มกิจกรรมทางวิชาการ/การเข้ารว่ มอบรม/ประชมุ สัมมนา/ศกึ ษา
ดงู าน ฯลฯ )

ท่ี วนั /เดือน/ปี เรือ่ ง สถานที่ หน่วยงานที่จดั หลักฐาน

1. 16 มิ.ย.63 อบรมหลักสูตร”การประเมนิ วทิ ยฐานะ ร.ร.บ้านทา่ ข้าม ร.ร.บ้านทา่ ขา้ ม เกยี รติบัตร

แนวใหม่

2. 22 มิ.ย.63 หลกั สตู รการอบรมออนไลน์การจดั การ ออนไลน์ สสวท. เกยี รตบิ ตั ร

เรียนร้วู ทิ ยาการคำนวณสำหรับครู

ประถมศกึ ษาปที ่ี 1- 3

3. 22 ส.ค.63 อบรมเชงิ ปฏิบตั ิการ การสร้างสอ่ื และ ร.ร.บ้านท่าข้าม ร.ร.บ้านทา่ ขา้ ม เกยี รตบิ ัตร

อนิ โฟกราฟกิ

4. 6 มี.ค.64 อบรมยกระดบั ผลสัมฤทธิท์ างการเรยี น ร.ร.บา้ นทงุ่ ยาว กลมุ่ ทุง่ ยาว เกยี รติบัตร

สรปุ การพฒั นาตนเอง จำนวน......4.....ครง้ั จำนวน....4....วนั คดิ เป็น......36....ชั่วโมง
นำมาขยายผล.....4......ครั้ง

3.10 การไดร้ บั รางวลั /ประกาศเกยี รติคณุ /ผลงานดเี ด่น/เกียรติประวตั ทิ ป่ี รากฏต่อสาธารณชนด้าน
สถานศึกษา/คร/ู นักเรยี น

ที่ วนั /เดือน/ปี รางวัล/เกยี รตคิ ณุ หนว่ ยงานทมี่ อบ หลกั ฐาน
เกียรติบัตร
1 29 ก.ค.63 เสมาป.ป.ส. ประเภทผลงาน กระทรวงศึกษาธกิ าร
เกยี รตบิ ตั ร
ดเี ด่นระดับทอง โครงการ

สถานศึกษาสขี าวปลอดยา

เสพติดและอบายมุข ปี

การศกึ ษา 2561

2 16 ม.ค.64 ครดู ไี ม่มีอบายมุข สำนกั งานเครือข่ายองคก์ รงดเหล้า (สคล.)

3.11 การไดร้ บั เชญิ เป็นวิทยากร/กรรมการตัดสินภายในและภายนอกสถานศึกษา

ที่ วนั /เดือน/ปี รายการ/เร่อื ง หนว่ ยงานทเ่ี ชิญ
โรงเรียนบา้ นท่าขา้ ม
19 ก.พ.64 กิจกรรมบ้านหนูปลอดขยะ
หน้า ๕
รายงานผลการประเมนิ ตนเองรายบคุ คล (Personal Self-Assessment Report)

๓.๑๒ แสดงจำนวนวนั ลา ประจำปกี ารศกึ ษา 2563 ( 1 กรกฎาคม 2563– 9 เมษายน 2564 )

วัน เดอื น ปี ลาป่วย ลากิจ ลาอปุ สมบท ลาคลอด มาสาย
ทีล่ า ครัง้ วนั คร้ัง วัน
-- ครง้ั วัน ครั้ง วัน ครั้ง วนั --
8 มี.ค.64 -- --
รวม 11 - - - -
1 1- - - -
รวมทั้งส้นิ
จำนวน.........1.......ครง้ั จำนวน........1........วัน

4. ผลการปฏิบัตงิ าน
4.1 ผลการปฏิบตั หิ นา้ ทจี่ ัดกิจกรรมการเรยี นการสอนประจำปีการศึกษา

ท่ี รายวิชา หอ้ ง จำนวน ร มส. 0 ผลการเรยี น (คน)
ผเู้ รียน 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 รวม
- 5 2 - - 1 5 13
1. ภาษาไทย 1 13 - - - 1 3 3 - - 1 5 13
1 2 4 - - 5 1 13
2. คณิตศาสตร์ 1 13 - - - - 2 5 - - 2 4 13
- 6 1 - 2 1 3 13
3. วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 13 - - - - - 1 5 1 1 5 13
- - - 1 4 2 6 13
4. สงั คมศึกษา ศาสนาและวฒั นธรรม 1 13 - - - - - 3 2 2 1 5 13
- 3 3 1 3 1 2 13
5. ประวตั ศิ าสตร์ 1 13 - - - - 1 2 2 1 - 5 13
- - - - - - 13 13
6. สขุ ศึกษา 1 13 - - -

7. ศลิ ปะ 1 13 - - -

8. การงานอาชีพ 1 13 - - -

9. ภาษาองั กฤษ 1 13 - - -

10. สนุกกบั ภาษา 1 13 - - -

11. ปอ้ งกนั การทจุ ริต1 1 13 - - -

4.2 ผลการปฏบิ ัตหิ นา้ ท่ีพเิ ศษ

ที่ งาน ผลการปฏิบตั ิงาน
1 บัญชสี ถานศึกษา สถานศกึ ษามีการจดั ทำบญั ชเี ปน็ ระบบ ถูกต้องเป็นปจั จุบัน
มีการายงานผลใหผ้ ู้บังคบั บญั ชา และสพป.ตรงั 1 ทุกเดือน
2 โครงการพัฒนาระบบบริหารงานการเงินและ มกี ารจดั ทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการเมื่อเสร็จสิ้น
คา่ ใช้จ่ายสาธารณูปโภค เพ่อื พัฒนาการเรยี นการ ปีการศึกษา
สอน
มกี ารจดั ทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการเมื่อเสรจ็ ส้ิน
3 โครงการศึกษาแหลง่ เรียนรูน้ อกสถานศกึ ษา ปีการศึกษา
มีการจดั ทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการเม่ือเสร็จสน้ิ
5 โครงการปรบั ปรงุ ภมู ทิ ัศน์ ปีการศกึ ษา

ระดับคุณภาพการปฏบิ ัติงาน  ดี  พอใช้  ปรับปรุง

รายงานผลการประเมินตนเองรายบคุ คล (Personal Self-Assessment Report) หน้า ๖

ตอนท่ี 2 ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศกึ ษา

คำชแ้ี จง

1. ศึกษาเกณฑม์ าตรฐานคณุ ภาพการศกึ ษาของโรงเรียนบา้ นทา่ ข้าม จังหวดั ตรัง
มาตรฐานท่ี 1-3

2. มาตรฐานที่ 1-3 ประเมินผลแล้วจะได้ผลระดบั คณุ ภาพตวั บง่ ช/ี้ มาตรฐาน
แลว้ ทำเครอ่ื งหมาย  ลงในชอ่ งระดบั คุณภาพ

3. เกณฑ์การตัดสนิ
5 หมายถึง มีผลการปฏบิ ัติอยู่ในระดับดมี าก
4 หมายถึง มีผลการปฏบิ ัติอยใู่ นระดับดี
3 หมายถึง มผี ลการปฏบิ ตั ิอยู่ในระดบั ปานกลาง
2 หมายถึง มผี ลการปฏบิ ตั อิ ยูใ่ นระดบั น้อย
1 หมายถึง มผี ลการปฏบิ ัตอิ ยู่ในระดบั นอ้ ยมาก

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผเู้ รียน

ประเดน็ พิจารณา ระดับคณุ ภาพ 1
5432
1.1ผลสมั ฤทธท์ิ างวิชาการของผ้เู รยี น
1) มคี วามสามารถในการอา่ น การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ✓
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยา่ งมีวจิ ารณญาณ อภิปราย ✓
แลกเปลยี่ นความคิดเห็น และแกป้ ญั หา
3) มีความสามารถในการสรา้ งนวตั กรรม ✓
4) มคี วามสามารถในการใชเ้ ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ✓
5) มีผลสมั ฤทธ์ทิ างการเรยี นตามหลักสูตรสถานศึกษา ✓

6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดตี อ่ อาชพี เพื่อการมีงานทำ
1.2คุณลกั ษณะทพ่ี ึงประสงค์ของผูเ้ รยี น ✓

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดตี ามทส่ี ถานศกึ ษากำหนด ✓

2) ความภูมใิ จในท้องถ่นิ และความเปน็ ไทย ✓

3) การยอมรับทีจ่ ะอยรู่ ว่ มกนั บนความแตกตา่ งและหลากหลาย 5

4) สุขภาวะทางรา่ ยกาย และจิตสังคม

5) การมีทักษะการดำรงชีวิตในกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นสำหรับโรงเรยี น
การศกึ ษาสงเคราะห์
สรปุ ผลการประเมนิ มาตรฐานท่ี 1

รายงานผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Personal Self-Assessment Report) หน้า ๗

กิจกรรม/โครงการ/หลักฐานร่องรอยทด่ี ำเนินการ ผลการดำเนินงาน

- แบบันทึกสุขภาพ สศ.3 จดุ เดน่
- แบบ ปพ.5 - นักเรียนร้อยละ 81.82 อ่านออกเขียนได้ในระดับ
- แบบ ปพ.6 ดีขึน้ ไป
- แบบ ปพ.8 - นักเรียนรอ้ ยละ 100 ผ่านการประเมินคุณลักษณะ
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยี น 8 กลุม่ อนั พึงประสงค์ในระดบั ดขี ้ึนไป
สาระการเรยี นรู้ - นักเรียนร้อยละ 81.82 ผ่านการประเมินในทักษะ
- โครงการสง่ เสรมิ ความเปน็ เลิศทางวชิ าการ การคิด วิเคราะห์และเขียนส่ือความในระดับดีข้ึนไป
- โครงการพฒั นาผู้เรียนใหม้ ีคุณภาพและ ผูเ้ รียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 อ่านหนังสือออก
ประสทิ ธิภาพ และอ่านคล่องร้อยละ 72.73 รวมทั้งสามารถเขียน
- โครงการส่งเสรมิ รกั การอา่ น เพื่อการสื่อสารได้ทุกคน สามารถใช้เทคโนโลยใี นการ
- โครงการสง่ เสรมิ คุณธรรม จริยธรรมและคา่ นยิ มที่ แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิ
พึงประสงค์ ทางการเรียนอยู่ในระดับดีเย่ียม มีคะแนนเฉล่ีย
- โครงการส่งเสรมิ วันสำคัญและอนรุ กั ษ์ประเพณี ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 9 รายวิชา อยู่ในระดับเกิน
วัฒนธรรมท้องถ่ิน ค่าเป้าหมายของสถานศึกษา และร้อยละ 50 ทุก
- โครงการพัฒนาสอื่ และนวตั กรรมการศกึ ษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีมีการทดสอบและต่อเน่ืองมา
- โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ โดยตลอดผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 มี
การศึกษา สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและ
- โครงการวถิ พี อเพียง น้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัย จนเป็น
- โครงการโรงเรยี นวิถีพุทธ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชน
โดยรอบในเรือ่ งความมีวินัย เคารพกฎกตกิ า มารยาท
ของสังคม ได้แก่ การเข้าแถวไปดื่มนม การเข้าแถว
ต่อคิวรับประทานอาหารกลางวัน การเข้าแถวเคารพ
ธงชาติ เป็นต้น แต่งกายตามระเบียบของโรงเรียนวัด
หนองโพรง ครูจัดการเรียนรู้โดยส่งเสริมวัฒนธรรม
ไทย เช่น ครูนำนักเรียนไปสืบสานประเพณีลอย
กระทง ส่งเสริมกิจกรรม แต่งกายผ้าไทย และ
กจิ กรรมทำบญุ ในวนั สำคญั ทางศาสนาตา่ ง ๆ

จุดควรพัฒนา
ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ยังต้องเร่ง
พัฒนาด้านการคิดวิเคราะห์ การนำเสนอ การ
อภิปรายและแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล
และต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์
ได้อย่างเหมาะสม และต้องได้รับการส่งเสริมในด้าน
ทัศนคติท่ีดีต่อความเป็นไทย ไม่หลงใหลกับค่านิยม
ต่างชาติ จนเกิดการลอกเลียนแบบ ทำให้ลืม
วัฒนธรรมอนั ดงี ามของไทย

รายงานผลการประเมินตนเองรายบคุ คล (Personal Self-Assessment Report) หนา้ ๘

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบรหิ ารและการจดั การ

ประเดน็ พิจารณา ระดับคณุ ภาพ 1
5432
2.1 มเี ป้าหมาย วิสยั ทศั น์ และพนั ธกจิ ทีส่ ถานศึกษากำหนดชดั เจน ✓
2.2 มรี ะบบบรหิ ารจดั การคุณภาพของสถานศึกษา ✓
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการทเ่ี นน้ คณุ ภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร ✓

สถานศกึ ษาและทุกกลมุ่ เปา้ หมาย ✓
2.4 พัฒนาครแู ละบุคลากรให้มีความเชีย่ วชาญทางวชิ าชพี ✓
2.5 จัดสภาพแวดลอ้ มทางกายภาพและสงั คมทีเ่ อ้ือต่อการจดั การเรียนร้อู ย่างมี

คุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศเพื่อสนบั สนนุ การบริหารจัดการและการ 5

จดั การเรยี นรู้
สรปุ ผลการประเมนิ มาตรฐานท่ี 2

กิจกรรม/โครงการ/หลกั ฐานรอ่ งรอยทีด่ ำเนินการ ผลการดำเนนิ งาน

1.โครงการสถานศึกษาสขี าว จุดเด่น
2.โครงการพัฒนาระบบประกันคณุ ภาพภายในของ กระบวนการบรหิ ารและการจัดการในระดบั
สถานศึกษาทีม่ ีประสิทธภิ าพ ช้นั ประถมศึกษาปที ี่ 1 มีการบริหารจัดการอย่างเป็น
3. โครงการพฒั นาบุคลากร ระบบ โดยครปู ระจำช้ันใชเ้ ทคนคิ ผู้ปกครองและนำ
เรือ่ งการเรยี นการสอนเสนอต่อที่ประชมุ ของโรงเรยี น
ทุกครง้ั ทมี่ กี ารจดั ประชมุ โดยการประชมุ ที่หลากหลาย
วิธี เช่น การประชุมแบบมสี ่วนรว่ ม การประชุมระดม
สมอง การประชุมกลุ่ม เพ่ือใหท้ ุกฝา่ ยมีสว่ นร่วมในการ
กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและร่วมกันปฏิรูป
การศกึ ษาในระดบั ชนั้ ประถมศึกษาปีท่ี 1 ที่มงุ่ เน้นการ
พัฒนาให้ผู้เรยี นในระดับชัน้ ประถมศึกษาปที ่ี 1 มี
คณุ ภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลกั สูตร
โรงเรียนบา้ นท่าขา้ ม ครปู ระจำชน้ั สามารถจัดการ
เรยี นรู้ได้อยา่ งมีคุณภาพ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ
ตดิ ตาม ประเมนิ ผล การดำเนินงาน และการจดั ทำ
รายงานผลการจดั การศึกษา และโรงเรียนได้ใช้
กระบวนการวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพอ่ื ใชเ้ ป็น
หลกั ฐานในการวางแผนพฒั นาคณุ ภาพสถานศึกษา
ครูประจำช้ันประถมศึกษาปีที่ 1
การจดั การเรียนการสอนในระดับชน้ั ประถมศึกษาปีที่
1 โรงเรยี นบ้านท่าขา้ มให้ความสำคัญกับการ
ดำเนินงานประกนั คุณภาพภายในของสถานศึกษา เนน้
การสรา้ งความเข้าใจและให้ความรูด้ านการประกนั
คณุ ภาพการศึกษากบั คณะครู บคุ ลากรทุกฝ่ายที่

รายงานผลการประเมินตนเองรายบคุ คล (Personal Self-Assessment Report) หนา้ ๙

กจิ กรรม/โครงการ/หลกั ฐานรอ่ งรอยท่ีดำเนนิ การ ผลการดำเนนิ งาน

เกี่ยวข้องท่ีชัดเจน เปน็ ประโยชนใ์ นการพฒั นาคุณภาพ
การศึกษา การดำเนนิ งานประกนั คุณภาพภายในของ
โรงเรียนเน้นการมสี ่วนรว่ ม ดำเนินการในรปู ของ
คณะกรรมการ สรา้ งวัฒนธรรมการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาให้กบั บคุ คลที่เกี่ยวขอ้ งทกุ
ระดบั

จุดควรพฒั นา
การจดั การเรยี นการสอนในระดับชน้ั ประถมศึกษาปีท่ี
1 ควรเปดิ โอกาสใหผ้ ้ปู กครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาขนั้ พ้ืนฐานของโรงเรียนและผ้มู ีสว่ นรว่ มใน
การจดั การศกึ ษาของโรงเรยี นบ้านทา่ ข้าม ได้มีสว่ น
ร่วมในการเสนอความคิดเหน็ ในการ ปที ่ี 1

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดั การเรียนการสอนทีเ่ นน้ ผเู้ รียนเป็นสำคญั

ประเด็นพจิ ารณา ระดบั คุณภาพ
54321

3.1 จัดการเรียนรู้ผา่ นกระบวนการคดิ และปฏบิ ัตจิ รงิ และสามารถนำไปประยุกต์ ✓

ใชใ้ นชีวติ ได้

3.2 ใชส้ ือ่ เทคโนโลยสี ารสนเทศ และแหล่งเรยี นรู้ท่ีเอื้อต่อการเรยี นรู้ ✓

3.3 มีการบริหารจัดการชนั้ เรยี นเชงิ บวก ✓

3.4 ตรวจสอบและประเมนิ ผู้เรียนอยา่ งเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเ้ รียน ✓

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรแู้ ละใหข้ ้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรบั ปรุง ✓
การจัดการเรยี นรู้ 4

สรุปผลการประเมนิ มาตรฐานท่ี 3

กิจกรรม/โครงการ/หลักฐานรอ่ งรอยทดี่ ำเนินการ ผลการดำเนินงาน
- แบบันทกึ สขุ ภาพ สศ.3 จดุ เด่น
- แบบ ปพ.5
- แบบ ปพ.6 ครูมีความต้ังใจ มงุ่ ม่ันในการพัฒนาการสอนโดยการ
- แบบ ปพ.8 จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ โดยการคิด ได้ปฏิบัติ
- ผลการสอบ RT จริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ให้
- โครงการยกระดับผลสมั ฤทธ์ิทางการเรียน 8 กลมุ่ นักเรียนแสวงหาความรู้จาส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเอง
สาระการเรยี นรู้ อย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ
- โครงการสง่ เสรมิ ความเป็นเลิศทางวิชาการ สภาพแวดลอ้ มท่ีเออ้ื ต่อการเรียนรู้
- โครงการพัฒนาผเู้ รียนให้มีคุณภาพและ จดุ ควรพัฒนา

ค ว ร น ำ นั ก เรี ย น ไป ศึ ก ษ า แ ห ล่ ง เรี ย น ภ า ย น อ ก

รายงานผลการประเมินตนเองรายบคุ คล (Personal Self-Assessment Report) หนา้ ๑๐

กิจกรรม/โครงการ/หลกั ฐานรอ่ งรอยท่ดี ำเนนิ การ ผลการดำเนินงาน
ประสิทธภิ าพ โรงเรียนท่ีอยู่ในท้องถิ่นท่ีสำคัญ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

- โครงการศึกษาแหล่งเรยี นรู้นอกสถานที่ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้

เรียนรู้ และการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือ

นักเรียนนำไปใชใ้ นการพัฒนาตนเอง

การรับรองรายงานการประเมินตนเอง

( Personal Self-Assessment Report: PSAR )

ลงช่ือ………………………………………………ผู้รายงาน
( นางวณิตา ขนุ แกว้ )

ตำแหน่ง...........................................................
............../................../...............

ลงชื่อ………………………………………………ผู้รบั รองรายงาน
( นางสาวตรีสุธา ตัญจะโร )
หวั หน้าฝา่ ยงานวิชาการ
............../................../...............

ลงชอ่ื ………………………………………………ผู้รบั รองรายงาน
( นางสาวกติ ติมา ม่งุ วฒั นา )

ผอู้ ำนวยการโรงเรียนบ้านท่าข้าม
............../................../...............

รายงานผลการประเมินตนเองรายบคุ คล (Personal Self-Assessment Report) หน้า ๑๑

ภาคผนวก ก

รายงานผลการประเมนิ ตนเองรายบคุ คล (Personal Self-Assessment Report) หน้า ๑๒

มาตรฐานการศึกษา ระดบั การศึกษาขัน้ พน้ื ฐาน
แนบทา้ ยประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรอ่ื ง ให้ใช้มาตรฐานการศกึ ษา ระดบั ปฐมวยั

ระดบั การศกึ ษาข้ันพ้ืนฐาน และระดบั การศกึ ษาขน้ั พน้ื ฐานศนู ย์การศึกษาพเิ ศษ
ฉบับลงวนั ท่ี 6 สงิ หาคม พ.ศ.2561

มาตรฐานการศกึ ษา ระดบั การศกึ ษาขัน้ พน้ื ฐาน พ.ศ.2561 มีจำนวน 3 มาตรฐาน ไดแ้ ก่
มาตรฐานที่ 1 คณุ ภาพของผเู้ รียน
1.1 ผลสมั ฤทธิท์ างวชิ าการของผู้เรียน
1.2 คณุ ลกั ษณะท่ีพึงประสงค์
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจดั การ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดั การเรยี นการสอนท่ีเนน้ ผู้เรียนเป็นสำคัญ

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอยี ด ดงั นี้

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผเู้ รยี น
1) มคี วามสามารถในการอ่าน การเขยี น การสือ่ สาร และการคดิ คำนวณ
2) มคี วามสามารถในการคิดวิเคราะห์ คดิ อยา่ งมวี จิ ารณญาณ อภิปรายแลกเปลย่ี น
ความคดิ เห็น และแกป้ ญั หา
3) มคี วามสามารถในการสร้างนวตั กรรม
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสี ารสนเทศและการส่อื สาร
5) มีผลสมั ฤทธ์ิทางการเรยี นตามหลักสตู รสถานศกึ ษา
6) มีความรู้ ทกั ษะพน้ื ฐาน และเจตคติท่ดี ตี อ่ งานอาชพี
1.2 คณุ ลักษณะที่พงึ ประสงคข์ องผูเ้ รียน
1) การมคี ณุ ลักษณะและค่านยิ มทด่ี ีตามทส่ี ถานศกึ ษากำหนด
2) ความภูมิใจในทอ้ งถิ่นและความเปน็ ไทย
3) การยอมรบั ทจี่ ะอยรู่ ่วมกนั บนความแตกต่างและหลากหลาย
4) สขุ ภาวะทางรา่ งกาย และจติ สงั คม

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มเี ปา้ หมายวสิ ยั ทศั นแ์ ละพนั ธกจิ ทส่ี ถานศกึ ษากำหนดชัดเจน
2.2 มรี ะบบบริหารจัดการคณุ ภาพของสถานศกึ ษา
2.3 ดำเนนิ งานพฒั นาวิชาการท่ีเน้นคณุ ภาพผู้เรยี นรอบดา้ นตามหลักสตู รสถานศึกษา
และทุกกลมุ่ เปา้ หมาย
2.4 พัฒนาครูและบคุ ลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวชิ าชพี
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสงั คมที่เออื้ ต่อการจดั การเรียนรู้อย่างมคี ุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศเพือ่ สนบั สนุนการบริหารจดั การและการจัดการเรียนรู้

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรยี นการสอนทีเ่ น้นผเู้ รียนเป็นสำคญั
3.1 จดั การเรียนรผู้ า่ นกระบวนการคดิ และปฏบิ ตั ิจรงิ และสามารถนำไปประยุกต์ใชใ้ นชีวิตได้
3.2 ใชส้ อื่ เทคโนโลยสี ารสนเทศและแหลง่ เรียนร้ทู ่ีเออ้ื ตอ่ การเรยี นรู้
3.3 มีการบริหารจดั การช้ันเรยี นเชงิ บวก
3.4 ตรวจสอบและประเมนิ ผเู้ รยี นอยา่ งเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผ้เู รยี น
3.5 มกี ารแลกเปลีย่ นเรยี นรแู้ ละให้ขอ้ มลู สะทอ้ นกลบั เพื่อพฒั นาและปรับปรุงการจดั การเรยี นรู้

รายงานผลการประเมนิ ตนเองรายบคุ คล (Personal Self-Assessment Report) หน้า ๑๓

แบบประเมนิ
ตามมาตรฐานการศกึ ษาของกระทรวงศึกษาธกิ าร

ระดับการศกึ ษาขั้นพ้ืนฐาน ( 3 มาตรฐาน )
ปกี ารศึกษา 2563

ช้นั ประถมศึกษาปที ี่ 1

โรงเรยี นบ้านท่าขา้ ม
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึ ษาตรงั เขต 1

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พน้ื ฐาน
กระทรวงศึกษาธกิ าร

รายงานผลการประเมินตนเองรายบคุ คล (Personal Self-Assessment Report) หนา้ ๑๔

สว่ นที่ 1
ขอ้ มูลพน้ื ฐานของสถานศกึ ษา

รายงานผลการประเมนิ ตนเองรายบคุ คล (Personal Self-Assessment Report) หนา้ ๑๕

แบบประเมนิ มาตรฐานการศึกษาขั้นพนื้ ฐาน ( 3 มาตรฐาน )
ประจำปกี ารศกึ ษา 2563

โรงเรียนบ้านทา่ ข้าม สำนักงานเขตพื้นท่กี ารศกึ ษาประถมศกึ ษาตรงั เขต 1

ชือ่ คณุ ครู นางวณติ า ขุนแก้ว
ชอ่ื วฒุ กิ ารศึกษา
ศศ.บ. ( ศึกษาศาสตร์ )

 ปรญิ ญาตรี  ปรญิ ญาโท  ปรญิ ญาเอก

 ประกาศนียบตั ร ....  ปวส  ปวช

 อนื่ ๆ..............................................................(โปรดระบุ)

จำนวนท่สี อนช่วั โมง/สปั ดาห์ 30 ชว่ั โมง / สัปดาห์
จำนวนนกั เรียนระดับช้นั ทรี่ บั ผดิ ชอบ ระดบั ชัน้ ประถมศึกษาปที ่ี 1 หอ้ ง............-.............
นักเรียนชาย 7 คน นกั เรยี นหญงิ 6 คน รวม 13 คน

สรุประดับผลการเรียนของนักเรยี น ประจำปีการศกึ ษา 2563

โรงเรยี นบา้ นทา่ ขา้ ม สำนกั งานเขตพ้ืนทก่ี ารศึกษาประถมศึกษาตรงั เขต 1

1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยี น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นประถมศกึ ษาปีท่ี 1 ปกี ารศึกษา 2563

จำนวน ช้นั ประถมศึกษาปที ่ี 1 จำนวน ร้อยละ
ที่เขา้ จำนวนนกั เรยี นทีม่ ผี ลการเรยี นรู้
กลมุ่ สาระการเรียนรู้ สอบ 0 นักเรยี นท่ไี ด้ นักเรยี นทีไ่ ด้
1 1.5 2 2.5 3 3.5
4 ระดบั 3 ระดบั 3
ขึน้ ไป ขน้ึ ไป

1. ภาษาไทย 13 - - 5 2 - - 1 5 6 46.15

2. คณติ ศาสตร์ 13 - 1 3 3 - - 1 5 6 46.15

3. วิทยาศาสตร์ 13 - 1 2 4 - - 5 1 6 46.15

4. สงั คมฯ 13 - - 2 5 - - 2 4 6 46.15

5.สขุ ศกึ ษาและพลศึกษา 13 - - - 1 5 1 1 5 7 53.85

6. ศลิ ปะ 13 - - - - 1 4 2 6 12 84.62

7. การงานอาชพี 13 - - - 3 2 2 1 5 8 61.54

8. ภาษาต่างประเทศ 13 - - 3 3 1 3 1 2 6 46.15

รายวิชาเพ่ิมเติม 13 - - 1 3 3 1 - 5 6 46.15

( สนกุ กบั ภาษา )

รายวชิ าเพิ่มเติม 13 - - - - - - - 13 13 100

( ป้องกันการทจุ รติ )

รายงานผลการประเมนิ ตนเองรายบคุ คล (Personal Self-Assessment Report) หนา้ ๑๖

รายงานผลการเรียนนักเรียนชั้นประถ

เลขที่ ช่อื - สกุล ไทย คณติ ฯ วทิ ย์ สงั คมฯ
๑๐๐ เกรด ๑๐๐ เกรด ๑๐๐ เกรด ๑๐๐ เกรด

1 เดก็ ชาย อนุชติ ชัยศริ ิ 62 2 60 2 64 2 64 2

2 เด็กชาย ปณุ ยวรี ์ นิลพนั 55 1.5 57 1.5 54 1.5 57 1.5

3 เดก็ ชาย จตุภทั ร โชตริ ตั น์ 59 1.5 61 2 60 2 61 2

4 เดก็ ชาย พฒุ ิภทั ร ขวัญดำ 86 4 84 4 76 3.5 78 3.5

5 เด็กชาย ชนาเทพ หยังหลงั 64 2 62 2 62 2 63 2

6 เดก็ ชาย สุทธวีร์ ลู่เด็นบตุ ร 56 1.5 54 1 51 1 58 1.5

7 เดก็ ชาย ทิพากร ลูกเชย 55 1.5 55 1.5 60 2 60 2
80 4 81 4 79 3.5 83 4
8 เด็กหญิง จนั ทร์ธิมา พาพันธ์

9 เดก็ หญิง กนกจันทร์ จิตรเที่ยง 79 3.5 79 3.5 79 3.5 82 4

10 เด็กหญิง นงนภัส ปานแตง 90 4 89 4 77 3.5 80 4

11 เดก็ หญงิ พิมพช์ นก อนิ ทร 93 4 87 4 77 3.5 81 4
ประสทิ ธ์ิ 93 4 84 4 80 4 77 3.5
58 1.5 56 1.5 59 1.5 61 2
12 เด็กหญิง ปณั ฑติ า จติ รหลงั

13 เดก็ หญิง ธญั พิชชา จอื เหลียง

สรุปจำนวนนกั เรยี นทีไ่ ดผ้ ลการเรยี นร้อยละ 60 ขน้ึ ไป มีจำนวน 13 คน คดิ เปน็ ร้อยล

รายงานผลการประเมนิ ตนเองรายบคุ คล (Personal Self-A

ถมศึกษาปีที่ 1 ปกี ารศึกษา ๒๕63

อังกฤฤษ

ประวตั ฯิ สุข+พละ ศลิ ปะ การงาน อังกฤษ (พต) ปอ้ งกนั ฯ

๑๐๐ เกรด ๑๐๐ เกรด ๑๐๐ เกรด ๑๐๐ เกรด ๑๐๐ เกรด ๑๐๐ เกรด ๑๐๐ เกรด

57 1.5 68 2.5 74 3 74 3 64 2 71 3 82 4

58 1.5 67 2.5 68 2.5 62 2 58 1.5 63 2 81 4

58 1.5 75 3.5 81 4 64 2 60 2 61 2 83 4

71 3 82 4 86 4 88 4 74 3 87 4 89 4

60 2 67 2.5 76 3.5 69 2.5 65 2.5 67 2.5 85 4

55 1.5 62 2 74 3 64 2 58 1.5 64 2 81 4

58 1.5 66 2.5 71 3 70 3 59 1.5 58 1.5 81 4
80 4 65 2.5 87 4 79 3.5 74 3 68 2.5 87 4

77 3.5 81 4 76 3.5 85 4 73 3 80 4 94 4

80 4 83 4 88 4 90 4 77 3.5 88 4 86 4

87 4 85 4 82 4 85 4 83 4 87 4 90 4
74 3 83 4 80 4 87 4 83 4 84 4 91 4
59 1.5 73 3 72 3 69 2.5 64 2 68 2.5 80 4

ละ 100

Assessment Report) หน้า ๑๗

แบบสรุปผลการประเมินคุณลกั ษณะอนั พึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบ้านทา่ ข้าม สำนักงานเขตพ้นื ที่การศึกษาประถมศกึ ษาตรงั เขต 1

คุณลกั ษณะอันพึงประสงค์ ผลประเมิน

ที่ ชอ่ื -นามสกลุ รักชา ิต ศาสน์ ก ัษตริ ์ย ความหมาย
ซื่อสัตย์ สุจริต รวม สรุปผล /
ีม ิวนัย
ใฝ่เรียนรู้ แปลผล
อ ูย่อย่างพอเ ีพยง

มุ่ง ั่มนในการทำงาน
รักความเ ็ปนไทย
มี ิจตสาธารณะ

1 ด.ช.อนชุ ติ ชัยศริ ิ 2 2 1 1 3 1 2 2 14 1.75 ดี
ดี
2 ด.ช.ปณุ ยวรี ์ นลิ พนั 2 2 1 1 3 1 2 2 14 1.75 ดี
ดีเยีย่ ม
3 ด.ช.จตภุ ทั ร โชตริ ตั น์ 2 2 1 1 3 1 2 2 14 1.75 ดี
ดี
4 ด.ช.พุฒิภัทร ขวญั ดำ 3 3 2 2 3 2 3 3 21 2.63 ดี
ดเี ยยี่ ม
5 ด.ช.ชนาเทพ หยังหลงั 2 2 1 1 3 1 2 2 14 1.75 ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
6 ด.ช.สุทธวรี ์ ลู่เด็นบตุ ร 2 2 1 1 3 1 2 2 14 1.75 ดีเยย่ี ม

7 ด.ช.ทพิ ากร ลกู เชย 2 2 1 1 3 1 2 2 14 1.75

8 ด.ญ.จันทร์ธิมา พาพนั ธ์ 3 3 1 2 3 2 3 3 20 2.50

9 ด.ญ.กนกจันทร์ จติ รเทย่ี ง 3 3 2 2 3 2 3 2 20 2.50

10 ด.ญ.นงนภสั ปานแตง 3 3 2 3 3 2 3 3 22 2.75

11 ด.ญ.พิมพ์ชนก อนิ ทรประสทิ ธิ์ 3 3 3 3 3 2 3 3 23 2.88

12 ด.ญ.ปัณฑิตา จิตรหลัง 3 3 3 3 3 2 3 3 23 2.88 ดีเย่ียม
13 ด.ญ.ธัญพชิ ชา จอื เหลยี ง 3 3 3 1 3 1 3 2 19 2.38 ดี

รอ้ ยละของนักเรยี นที่ได้รับคุณภาพดีข้นึ ไป ร้อยละ 100

ระดบั คุณภาพ 3 = ดีเยยี่ ม 2 = ดี 1 = ผา่ น 0 = ไมผ่ ่าน

ระดบั ดีเยย่ี ม = 3 ระดบั ดี = 2 ระดับ ผา่ น = 1 ระดับ ไมผ่ ่าน = 0

คา่ เฉล่ีย 2.50 - 3.00 ค่าเฉลย่ี 1.50 - 2.49 ค่าเฉล่ยี 1.00 - 1.49 คา่ เฉลย่ี 0.00 - 0.09

ผลการประเมนิ (คน) หมายเหตุ
ไม่ผ่าน รอ้ ยละ ผา่ น รอ้ ยละ ดี ร้อยละ ดเี ย่ยี ม รอ้ ยละ

- - - - 7 53.85 6 46.15

รายงานผลการประเมนิ ตนเองรายบุคคล (Personal Self-Assessment Report) หนา้ 18

แบบสรปุ ผลการอ่าน คดิ วิเคราะห์และเขียน ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรยี นบา้ นท่าขา้ ม สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศกึ ษาตรัง เขต 1

เลขท่ี ช่ือ-สกุล คะแนนภาคเรยี นท่ี 1 คะแนนภาคเรยี นท่ี ๒ รวม ระดับคณุ ภาพ

คะแนน 50 คะแนน 50 57 ดี
39 ผ่าน
1 เด็กชาย อนชุ ติ ชัยศริ ิ 24 33 43 ผา่ น
2 เดก็ ชาย ปุณยวรี ์ นลิ พัน 91 ดเี ยยี่ ม
3 เด็กชาย จตุภัทร โชตริ ัตน์ 19 20 60 ดี
4 เดก็ ชาย พุฒภิ ัทร ขวญั ดำ 39 ผา่ น
5 เด็กชาย ชนาเทพ หยงั หลัง 19 24 39 ผ่าน
6 เด็กชาย สุทธวรี ์ ลเู่ ด็นบตุ ร 72 ดี
7 เด็กชาย ทิพากร ลกู เชย 43 48 71 ดี
8 เดก็ หญงิ จันทร์ธิมา พาพันธ์ 91 ดีเยี่ยม
9 เดก็ หญิง กนกจนั ทร์ จิตรเท่ยี ง 27 33 92 ดีเยย่ี ม
10 เดก็ หญงิ นงนภสั ปานแตง 92 ดเี ยย่ี ม
11 เดก็ หญิง พิมพช์ นก 19 20 55 ผ่าน
12 เดก็ หญงิ ปณั ฑิตา อนิ ทรประสทิ ธ์ิ
13 เดก็ หญงิ ธญั พชิ ชา 19 20
จติ รหลัง
จือเหลียง 34 38

34 37

43 48

43 49

43 49

24 31

ผลการประเมิน (คน) หมายเหตุ
ไมผ่ ่าน ร้อยละ ผ่าน รอ้ ยละ ดี ร้อยละ ดเี ยี่ยม รอ้ ยละ

0 0 5 38.46 4 30.77 4 30.77

รายงานผลการประเมินตนเองรายบคุ คล (Personal Self-Assessment Report) หน้า 19

ผลการประเมนิ สมรรถนะทส่ี ำคัญของผู้เรียนประจำปีการศกึ ษา 2563

โรงเรยี นบา้ นท่าข้าม สำนกั งานเขตพืน้ ท่ีการศกึ ษาประถมศกึ ษาตรัง เขต 1

สมรรถนะท่ีสำคญั ตามหลกั สูตร ผลประเมิน

ท่ี ชอ่ื -นามสกลุ รวม สรปุ ผล ความหมาย
/แปลผล
ความสามารถใน
การส่ือสาร
ความสามารถใน
การ ิคด
ความสามารถใน
การแ ้ก ัปญหา
ความสามารถใน
การใ ้ชเทคโนโลยี
ความสามารถใน
การใ ้ช ัทกษะชีวิต

1 ด.ช.อนุชิต ชัยศริ ิ 3 1 2 2 3 11 2.2 ดี
2 ด.ช.ปุณยวีร์ นลิ พนั 3 1 2 2 3 11 2.2 ดี
3 ด.ช.จตภุ ทั ร โชตริ ตั น์ 3 1 2 2 3 11 2.2 ดี
4 ด.ช.พุฒภิ ัทร ขวญั ดำ 3 2 3 3 3 14 2.8 ดีเยี่ยม
5 ด.ช.ชนาเทพ หยงั หลัง 3 1 2 2 3 11 2.2 ดี
6 ด.ช.สทุ ธวรี ์ ล่เู ดน็ บุตร 3 1 2 2 3 11 2.2 ดี
7 ด.ช.ทพิ ากร ลกู เชย 3 1 2 2 3 11 2.2 ดี
8 ด.ญ.จนั ทร์ธิมา พาพันธ์ 3 2 3 3 3 14 2.8 ดีเยี่ยม
9 ด.ญ.กนกจนั ทร์ จติ รเทยี่ ง 3 2 3 3 3 14 2.8 ดีเยี่ยม
10 ด.ญ.นงนภสั ปานแตง 3 2 3 3 3 14 2.8 ดีเยย่ี ม
11 ด.ญ.พิมพช์ นก อินทรประสทิ ธิ์ 3 2 3 3 3 14 2.8 ดเี ย่ยี ม
12 ด.ญ.ปณั ฑิตา จิตรหลัง 3 3 3 3 3 15 3 ดเี ยย่ี ม
13 ด.ญ.ธญั พิชชา จือเหลยี ง 3 1 2 2 3 11 2.2 ดี

รอ้ ยละของนักเรยี นท่ีได้รบั คุณภาพดขี ึน้ ไป ร้อยละ 100

ระดับคุณภาพ 3 = ดเี ย่ยี ม 2 = ดี 1 = ผ่าน 0 = ไม่ผา่ น

ระดับ ดีเยีย่ ม = 3 ระดับ ดี = 2 ระดบั ผา่ น = 1 ระดบั ไม่ผา่ น = 0

ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.00 คา่ เฉลีย่ 1.50 - 2.49 ค่าเฉล่ยี 1.00 - 1.49 ค่าเฉลยี่ 0.00 - 0.09

ผลการประเมนิ (คน) หมายเหตุ

ไม่ผ่าน ร้อยละ ผ่าน รอ้ ยละ ดี ร้อยละ ดเี ย่ียม รอ้ ยละ

- - - - 7 53.85 6 46.15

รายงานผลการประเมินตนเองรายบคุ คล (Personal Self-Assessment Report) หนา้ 20

ผลการประเมินสมรรถนะท่สี ำคญั ของนกั เรยี น ปกี ารศึกษา 2563
โรงเรยี นบ้านท่าขา้ ม สำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษาตรัง เขต 1

ท่ี สมรรถนะทีส่ ำคัญ ปรับปรุง ( คน ) พอใช้ ( คน ) ดี ( คน ) ดเี ย่ยี ม ( คน )

1 ความสามารถในการสื่อสาร - - - 13
2 ความสามารถในการคดิ - 7 5 1
3 ความสามารถในการแกป้ ัญหา - - 7 6
4 ความสามารถในการใชเ้ ทคโนโลยี - - 7 6
5 ความสามารถในการใชท้ ักษะชวี ิต - - - 13

รายงานผลการประเมนิ ตนเองรายบคุ คล (Personal Self-Assessment Report) หน้า 21

ส่วนที่ 2
ผลการประเมนิ ตนเองตามมาตรฐาน

การศกึ ษาของสถานศกึ ษา

รายงานผลการประเมนิ ตนเองรายบคุ คล (Personal Self-Assessment Report) หน้า 22

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผเู้ รยี น

รายงานผลการประเมนิ ตนเองรายบคุ คล (Personal Self-Assessment Report) หนา้ 23

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสมั ฤทธท์ิ างวชิ าการของผู้เรียน
ตวั บ่งช้ที ี่ 1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอา่ น การเขยี น การสอ่ื สารและการคดิ คำนวณ
ประเดน็ การประเมนิ /ระดับคุณภาพ

ที่ ชือ่ -สกลุ ความสามารถในการ ่อาน
ความสามารถในการเ ีขยน
ความสามารถในการสื่อสาร
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร คิ ด
คำนวณ

รวม
ค่าเฉลี่ยร้อยละ
ระดับ ุคณภาพ

1 ด.ช.อนุชติ ชัยศริ ิ 2 1 3 2 8 66.67 2

2 ด.ช.ปณุ ยวรี ์ นลิ พนั 1 1 3 1 6 50 1

3 ด.ช.จตภุ ทั ร โชตริ ตั น์ 2 1 3 2 8 66.67 2

4 ด.ช.พุฒภิ ทั ร ขวัญดำ 3 3 3 3 12 100 5

5 ด.ช.ชนาเทพ หยังหลงั 2 1 3 2 8 66.67 2

6 ด.ช.สทุ ธวีร์ ลูเ่ ดน็ บุตร 1 1 3 1 6 50 1

7 ด.ช.ทิพากร ลูกเชย 2 1 3 2 8 66.67 2

8 ด.ญ.จันทร์ธิมา พาพนั ธ์ 2 2 3 2 9 75 3

9 ด.ญ.กนกจันทร์ จิตรเท่ยี ง 2 2 3 2 9 75 3

10 ด.ญ.นงนภสั ปานแตง 3 2 3 3 11 91.67 5

11 ด.ญ.พิมพ์ชนก อินทรประสทิ ธ์ิ 3 3 3 3 12 100 5

12 ด.ญ.ปณั ฑิตา จิตรหลัง 3 3 3 3 12 100 5

13 ด.ญ.ธัญพิชชา จอื เหลียง 2 1 3 2 8 66.67 2

สรุป 75 3

ผลการประเมิน (คน) หมายเหตุ
1 คอื กำลังพฒั นา
ยอด ร้อยละ ดีเลศิ รอ้ ยละ ดี รอ้ ยละ ปานกลาง ร้อยละ ตำ่ กว่า 50
เยย่ี ม 30.77
90-100 80-89 70-79 60-69 2
4 38.46 -
2 15.38 5

รายงานผลการประเมนิ ตนเองรายบคุ คล (Personal Self-Assessment Report) หนา้ 24

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเ้ รียน
1.1 ผลสัมฤทธิท์ างวชิ าการของผเู้ รียน

ตวั บง่ ชท้ี ี่ 2) ผู้เรยี นความสามารถในการคิดวเิ คราะห์ คดิ อยา่ งมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลย่ี นความคิดเห็นและแก้ปัญหา

ประเด็นการประเมิน/ระดบั คุณภาพ

ชื่อ-สกุล ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์
ที่
1 ด.ช.อนุชิต ชยั ศิริ ความสามารถในการคิด
อ ่ยาง ีม ิวจารณญาน
ควา ีมมิวสจารมาณรถญใานณการ
อภิปรายแลกเปล่ียน
ควาคมวสาามมคิารดเถให็นการ

แ ้ก ัปญหา
รวม

ค่าเฉล่ียร้อยละ
ระดับ ุคณภาพ

1 2 2 3 8 66.67 2

2 ด.ช.ปุณยวรี ์ นลิ พัน 1 1 2 2 6 50 1

3 ด.ช.จตุภทั ร โชติรัตน์ 1 2 2 3 8 66.67 2

4 ด.ช.พฒุ ภิ ัทร ขวัญดำ 2 3 3 3 11 91.67 5

5 ด.ช.ชนาเทพ หยงั หลัง 1 2 2 3 8 66.67 2

6 ด.ช.สุทธวรี ์ ล่เู ด็นบุตร 1 1 1 2 5 50 1

7 ด.ช.ทิพากร ลกู เชย 1 2 2 3 8 66.67 2

8 ด.ญ.จันทร์ธิมา พาพนั ธ์ 2 3 3 3 11 91.67 5

9 ด.ญ.กนกจนั ทร์ จติ รเท่ยี ง 2 3 3 3 11 91.67 5

10 ด.ญ.นงนภสั ปานแตง 2 3 3 3 11 91.67 5

11 ด.ญ.พิมพ์ชนก อินทรประสทิ ธิ์ 3 3 3 3 12 100 5

12 ด.ญ.ปัณฑิตา จติ รหลงั 2 3 3 3 11 91.67 5

13 ด.ญ.ธัญพชิ ชา จอื เหลียง 1 2 2 3 8 66.67 2

สรปุ 75.64 3

ผลการประเมนิ (คน) หมายเหตุ

ยอด รอ้ ยละ ดีเลศิ ร้อยละ ดี 1 คือ กำลังพฒั นา
เย่ยี ม รอ้ ยละ ปานกลาง รอ้ ยละ ตำ่ กว่า 50

90-100 80-89 70-79 60-69 2

6 46.15 - - - - 5 38.46 15.38

รายงานผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Personal Self-Assessment Report) หน้า 25

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผ้เู รยี น
1.1 ผลสมั ฤทธทิ์ างวิชาการของผเู้ รียน
ตวั บง่ ช้ีท่ี 3) มคี วามสามารถในการสร้างนวตั กรรม
ประเด็นการประเมิน/ระดับ
คุณภาพ

ท่ี ชอื่ -นามสกุล
ีมความ ิคดริเริ่มสร้างสรรค์
ีมการสร้างสรรค์ผลงานด้วย
ความภูมิใจ

รวม
ค่าเฉลี่ยร้อยละ
ระดับ ุคณภาพ

1 ด.ช.อนชุ ิต ชยั ศริ ิ 2 3 5 83.33 4
2 ด.ช.ปณุ ยวรี ์ นลิ พนั 2 3 5 83.33 4
3 ด.ช.จตุภัทร โชตริ ตั น์ 2 3 5 83.33 4
4 ด.ช.พุฒภิ ทั ร ขวัญดำ 3 3 6 100 5
5 ด.ช.ชนาเทพ หยังหลัง 3 3 6 100 5
6 ด.ช.สุทธวรี ์ ล่เู ดน็ บุตร 2 3 5 83.33 4
7 ด.ช.ทพิ ากร ลกู เชย 2 3 5 83.33 4
8 ด.ญ.จนั ทร์ธิมา พาพนั ธ์ 3 3 6 100 5
9 ด.ญ.กนกจนั ทร์ จิตรเทีย่ ง 3 3 6 100 5
10 ด.ญ.นงนภัส ปานแตง 3 3 6 100 5
11 ด.ญ.พิมพ์ชนก อนิ ทรประสิทธ์ิ 3 3 6 100 5
12 ด.ญ.ปณั ฑิตา จติ รหลงั 3 3 6 100 5
13 ด.ญ.ธัญพิชชา จือเหลียง 2 3 5 83.33 4
สรุป
92.30 5

ผลการประเมิน (คน) หมายเหตุ

ยอด รอ้ ยละ ดีเลศิ รอ้ ยละ ดี 1 คอื กำลงั พฒั นา
เย่ียม รอ้ ยละ ปานกลาง รอ้ ยละ ต่ำกวา่ 50

90-100 80-89 70-79 60-69 -

7 53.85 6 46.15 - - - - -

รายงานผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Personal Self-Assessment Report) หนา้ 26

มาตรฐานที่ 1 คณุ ภาพของผเู้ รียน
1.1 ผลสมั ฤทธทิ์ างวิชาการของผู้เรยี น
ตวั บง่ ชท้ี ่ี 4) มคี วามสามารถในการใชเ้ ทคโนโลยีสารสนเทศและการสอ่ื สาร
ประเด็นการประเมนิ /ระดบั
คุณภาพ

ที่ ชื่อ-นามสกลุ
สามารถใ ้ชเทคโนโลยี
สามารถสื่อสารในการ

เรียนรู้
สามารถนำเสนอผลงาน

รวม
ค่าเฉล่ียร้อยละ
ระดับคุณภาพ

1 ด.ช.อนชุ ิต ชัยศิริ 3 2 3 8 88.89 4
2 ด.ช.ปณุ ยวรี ์ นลิ พนั 2 2 3 7 77.78 3
3 ด.ช.จตุภทั ร โชติรตั น์ 3 2 3 8 88.89 4
4 ด.ช.พฒุ ภิ ทั ร ขวญั ดำ 3 3 3 9 100 5
5 ด.ช.ชนาเทพ หยงั หลงั 3 2 3 8 88.89 4
6 ด.ช.สทุ ธวีร์ ลู่เด็นบตุ ร 2 2 3 7 77.78 3
7 ด.ช.ทพิ ากร ลูกเชย 3 2 3 8 88.89 4
8 ด.ญ.จนั ทรธ์ ิมา พาพันธ์ 3 3 3 9 100 5
9 ด.ญ.กนกจันทร์ จติ รเที่ยง 3 3 3 9 100 5
10 ด.ญ.นงนภัส ปานแตง 3 3 3 9 100 5
11 ด.ญ.พมิ พ์ชนก อินทรประสิทธิ์ 3 3 3 9 100 5
12 ด.ญ.ปัณฑิตา จติ รหลัง 3 3 3 9 100 5
13 ด.ญ.ธญั พิชชา จอื เหลยี ง 3 2 3 8 88.89 4
สรุป
92.31 5

ผลการประเมนิ (คน) หมายเหตุ
1 คือ กำลงั พัฒนา
ยอด รอ้ ยละ ดีเลศิ รอ้ ยละ ดี ร้อยละ ปานกลาง รอ้ ยละ ตำ่ กวา่ 50
เย่ียม 46.15
90-100 80-89 70-79 60-69
6 15.38 -
5 38.46 2 - -

รายงานผลการประเมนิ ตนเองรายบุคคล (Personal Self-Assessment Report) หนา้ 27

ตัวบง่ ชีท้ ี่ 5) มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนตามหลกั สูตรสถานศึกษา

ประเดน็ การประเมิน/ระดบั คณุ ภาพ

ท่ี ชื่อ-สกลุ
สรุปผลการเรียน ุทกรายวิชา
สรุปผลการประเมินคุณลักษณะ
สรุปผลการประเมินสมรรถนะ 5

ประการ
ผลการสอบระดับชา ิต เ ่ชน nt onet

รวม

ค่าเฉลี่ยร้อยละ

ระ ัดบคุณภาพ

1 ด.ช.อนุชิต ชัยศิริ 3 4 4 - 11 73.33 3
2 ด.ช.ปณุ ยวรี ์ นลิ พนั 3 4 4 - 11 73.33 3
3 ด.ช.จตุภทั ร โชติรัตน์ 3 4 4 - 11 73.33 3
4 ด.ช.พฒุ ิภัทร ขวัญดำ 4 5 5 - 14 93.33 5
5 ด.ช.ชนาเทพ หยงั หลงั 3 4 4 - 11 73.33 3
6 ด.ช.สุทธวรี ์ ลเู่ ดน็ บุตร 2 4 4 - 10 66.67 2
7 ด.ช.ทพิ ากร ลูกเชย 2 4 4 - 10 66.67 2
8 ด.ญ.จันทร์ธิมา พาพันธ์ 3 5 5 - 13 86.67 4
9 ด.ญ.กนกจันทร์ จิตรเทย่ี ง 4 5 5 - 14 93.33 5
10 ด.ญ.นงนภัส ปานแตง 4 5 5 - 14 93.33 5
4 5 5 - 14 93.33 5
11 ด.ญ.พิมพ์ชนก อินทรประสทิ ธิ์ 4 5 5 - 14 93.33 5
3 4 4 - 11 73.33 3
12 ด.ญ.ปณั ฑิตา จิตรหลัง สรุป 90.29 5
13 ด.ญ.ธญั พิชชา จอื เหลียง

ผลการประเมนิ (คน) หมายเหตุ
1 คือ กำลงั พฒั นา
ยอด รอ้ ยละ ดีเลิศ รอ้ ยละ ดี ร้อยละ ปานกลาง ร้อยละ
เยี่ยม 38.46 38.46 15.38 ตำ่ กว่า 50
90-100 80-89 70-79 60-69
5 2 -
1 7.69 5 -

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน หน้า 28
1.1 ผลสัมฤทธ์ทิ างวิชาการของผเู้ รยี น

รายงานผลการประเมนิ ตนเองรายบุคคล (Personal Self-Assessment Report)

ตวั บง่ ชี้ท่ี 6) มคี วามรู้ ทักษะพน้ื ฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชพี

ประเด็นการประเมิน/ระดับคณุ ภาพ

ท่ี ช่อื -นามสกลุ มีความรู้ ัทกษะพ้ืนฐาน
เจตค ิต ่ทีดี ่ตองานอาชีพ

รวม
ค่าเฉล่ียร้อยละ
ระ ัดบ ุคณภาพ

1 ด.ช.อนุชติ ชยั ศิริ 2 3 5 66.67 4
2 ด.ช.ปณุ ยวีร์ นลิ พัน 2 3 5 66.67 4
3 ด.ช.จตภุ ทั ร โชติรัตน์ 2 3 5 66.67 4
4 ด.ช.พฒุ ิภัทร ขวัญดำ 3 3 6 100 5
5 ด.ช.ชนาเทพ หยังหลัง 2 3 5 66.67 4
6 ด.ช.สุทธวีร์ ลเู่ ดน็ บตุ ร 2 3 5 66.67 4
7 ด.ช.ทพิ ากร ลูกเชย 2 3 5 66.67 4
8 ด.ญ.จนั ทรธ์ ิมา พาพนั ธ์ 3 3 6 100 5
9 ด.ญ.กนกจนั ทร์ จิตรเทย่ี ง 3 3 6 100 5
10 ด.ญ.นงนภัส ปานแตง 3 3 6 100 5
11 ด.ญ.พิมพ์ชนก อนิ ทรประสิทธิ์ 3 3 6 100 5
12 ด.ญ.ปัณฑติ า จิตรหลัง 3 3 6 100 5
13 ด.ญ.ธัญพชิ ชา จือเหลียง 2 3 5 66.67 4
สรุป
91.03 5

ยอด รอ้ ยละ ผลการประเมิน ( คน ) หมายเหตุ
เย่ยี ม 46.15 ปานกลาง ร้อยละ 1 คือ กำลงั พัฒนา
90-100 ดีเลิศ ร้อยละ ดี รอ้ ยละ
6 ตำ่ กว่า 50

80-89 70-79 60-69 -
- -
7 53.85 - - -

มาตรฐานท่ี 1 คณุ ภาพของผเู้ รยี น หนา้ 29
1.2 คณุ ลกั ษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้ รียน

รายงานผลการประเมนิ ตนเองรายบุคคล (Personal Self-Assessment Report)

ตัวบ่งชี้ที่ 1) การมีคุณลกั ษณะและค่านยิ มที่ดีตามทสี่ ถานศึกษากำหนด
ประเด็นการประเมนิ /ระดับคุณภาพ

ท่ี ชอื่ -นามสกลุ
การมีคุณลักษณะ ่ีทสถานศึกษากำหนด
ค่า ินยม ี่ทดีตาม ี่ทสถานศึกษากำหนด

รวม
ค่าเฉลี่ยร้อยละ
ระดับ ุคณภาพ

1 ด.ช.อนุชิต ชัยศิริ 2 3 5 83.33 4
2 ด.ช.ปุณยวรี ์ นลิ พัน 2 2 4 66.67 2
3 ด.ช.จตุภัทร โชติรตั น์ 2 3 5 83.33 4
4 ด.ช.พฒุ ภิ ทั ร ขวญั ดำ 3 3 6 100 5
5 ด.ช.ชนาเทพ หยังหลัง 2 3 5 83.33 4
6 ด.ช.สทุ ธวรี ์ ล่เู ด็นบตุ ร 2 2 4 66.67 2
7 ด.ช.ทิพากร ลูกเชย 2 2 4 66.67 2
8 ด.ญ.จันทรธ์ มิ า พาพันธ์ 2 3 5 83.33 4
9 ด.ญ.กนกจันทร์ จิตรเทยี่ ง 3 3 6 100 5
10 ด.ญ.นงนภัส ปานแตง 3 3 6 100 5
11 ด.ญ.พิมพ์ชนก อินทรประสทิ ธ์ิ 3 3 6 100 5
12 ด.ญ.ปณั ฑิตา จิตรหลัง 3 3 6 100 5
13 ด.ญ.ธัญพชิ ชา จือเหลยี ง 2 3 5 83.33 4
สรปุ
93.59 5

ผลการประเมนิ (คน) หมายเหตุ

ยอด ร้อยละ ดีเลศิ ร้อยละ ดี รอ้ ยละ ปานกลาง รอ้ ยละ 1 คือ กำลังพัฒนา
เยย่ี ม ตำ่ กวา่ 50

90-100 80-89 70-79 60-69 -

6 46.15 4 30.77 - - 3 23.08 -

มาตรฐานที่ 1 คณุ ภาพของผ้เู รยี น หน้า 30
1.2 คุณลกั ษณะท่พี งึ ประสงค์ของผเู้ รียน

รายงานผลการประเมนิ ตนเองรายบุคคล (Personal Self-Assessment Report)

ตัวบ่งช้ีที่ 2) ความภมู ใิ จในท้องถน่ิ และความเป็นไทย
ประเด็นการประเมิน/ระดับคุณภาพ

ชอื่ -สกลุ มีความภาคภูมิใจใน ้ทอง ิ่ถน
รักความเ ็ปนไทย
ท่ี
รวม
1 ด.ช.อนุชิต ชัยศริ ิ ค่าเฉล่ียร้อยละ
2 ด.ช.ปณุ ยวรี ์ นลิ พัน ระดับ ุคณภาพ
3 ด.ช.จตภุ ทั ร โชตริ ตั น์
4 ด.ช.พุฒิภัทร ขวัญดำ 33 6 100 5
5 ด.ช.ชนาเทพ หยงั หลงั 33 6 100 5
6 ด.ช.สทุ ธวีร์ ลเู่ ด็นบตุ ร 33 6 100 5
7 ด.ช.ทิพากร ลูกเชย 33 6 100 5
8 ด.ญ.จันทร์ธิมา พาพันธ์ 33 6 100 5
9 ด.ญ.กนกจนั ทร์ จติ รเทีย่ ง 33 6 100 5
10 ด.ญ.นงนภสั ปานแตง 33 6 100 5
11 ด.ญ.พิมพช์ นก อนิ ทรประสิทธิ์ 33 6 100 5
12 ด.ญ.ปัณฑิตา จติ รหลงั 33 6 100 5
13 ด.ญ.ธญั พชิ ชา จอื เหลียง 33 6 100 5
33 6 100 5
33 6 100 5
33 6 100 5
สรุป
100 5

ผลการประเมิน (คน) หมายเหตุ

ยอด รอ้ ยละ ดเี ลศิ ร้อยละ ดี รอ้ ยละ ปานกลาง รอ้ ยละ 1 คือ กำลงั พฒั นา
เย่ยี ม 100 ต่ำกว่า 50
90-100 80-89 70-79
13 0 00 60-69

0 00 0

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน หน้า 31
1.2 คณุ ลกั ษณะท่ีพงึ ประสงคข์ องผู้เรยี น

รายงานผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Personal Self-Assessment Report)

ตัวบง่ ชที้ ี่ 3) การยอมรบั ทีจ่ ะอย่รู ว่ มกนั บนความแตกตา่ งและหลากหลาย

ประเดน็ การประเมนิ /ระดับ
คุณภาพ
ยอมรับ ัฟงความ
ที่ ชื่อ-นามสกลุ คิดเห็นของผู้ ่ือน
มีมนุษยสัม ัพนธ์ ่ที ีด

รวม
ค่าเฉลี่ยร้อยละ
ระดับ ุคณภาพ

1 ด.ช.อนชุ ิต ชยั ศิริ 3 3 6 100 5
2 ด.ช.ปณุ ยวรี ์ นลิ พนั 3 3 6 100 5
3 ด.ช.จตภุ ทั ร โชตริ ัตน์ 3 3 6 100 5
4 ด.ช.พฒุ ิภทั ร ขวัญดำ 3 3 6 100 5
5 ด.ช.ชนาเทพ หยงั หลัง 3 3 6 100 5
6 ด.ช.สทุ ธวีร์ ลู่เดน็ บุตร 3 3 6 100 5
7 ด.ช.ทิพากร ลูกเชย 3 3 6 100 5
8 ด.ญ.จนั ทรธ์ ิมา พาพันธ์ 3 3 6 100 5
9 ด.ญ.กนกจนั ทร์ จิตรเทีย่ ง 3 3 6 100 5
10 ด.ญ.นงนภัส ปานแตง 3 3 6 100 5
11 ด.ญ.พิมพ์ชนก อินทรประสิทธิ์ 3 3 6 100 5
12 ด.ญ.ปณั ฑติ า จติ รหลัง 3 3 6 100 5
13 ด.ญ.ธัญพิชชา จอื เหลยี ง 3 3 6 100 5

สรปุ 100 5

ผลการประเมนิ (คน) หมายเหตุ
ร้อยละ ดี
ยอด รอ้ ยละ ดีเลศิ รอ้ ยละ ปานกลาง ร้อยละ 1 คือ กำลงั พัฒนา
เยี่ยม 100 70-79
90-100 80-89 -- ต่ำกวา่ 50
13 -
60-69

- -- -

มาตรฐานที่ 1 คณุ ภาพของผเู้ รียน หน้า 32
1.2 คุณลกั ษณะท่ีพึงประสงค์ของผเู้ รยี น

รายงานผลการประเมนิ ตนเองรายบุคคล (Personal Self-Assessment Report)

ตวั บ่งชที้ ่ี 4) สุขภาวะทางรา่ งกาย และจิตสังคม

ประเด็นการประเมนิ /ระดับ
คณุ ภาพ

ท่ี ชือ่ -นามสกุล ีม ิวธีการรักษาสุขภาพตนเอง
ให้แ ็ขงแรง

้ดาน ิจตสำนึกและ ิจตสาธารณะ
รวม

ค่าเฉล่ียร้อยละ
ระ ัดบ ุคณภาพ

1 ด.ช.อนชุ ติ ชัยศริ ิ 3 3 6 100 5
2 5 83.33 4
2 ด.ช.ปณุ ยวรี ์ นลิ พนั 3 3 6 100 5
3 6 100 5
3 ด.ช.จตุภัทร โชตริ ัตน์ 3 3 6 100 5
3 6 100 5
4 ด.ช.พุฒิภทั ร ขวัญดำ 3 3 6 100 5
3 6 100 5
5 ด.ช.ชนาเทพ หยงั หลงั 3 2 5 83.33 4
3 6 100 5
6 ด.ช.สุทธวีร์ ลูเ่ ดน็ บตุ ร 3 3 6 100 5
3 6 100 5
7 ด.ช.ทพิ ากร ลกู เชย 3 3 6 100 5

8 ด.ญ.จันทรธ์ ิมา พาพันธ์ 3 97.44 5

9 ด.ญ.กนกจันทร์ จิตรเที่ยง 3

10 ด.ญ.นงนภสั ปานแตง 3

11 ด.ญ.พิมพ์ชนก อินทรประสทิ ธ์ิ 3

12 ด.ญ.ปัณฑิตา จิตรหลงั 3

13 ด.ญ.ธญั พิชชา จอื เหลียง 3

สรปุ

ผลการประเมนิ (คน) หมายเหตุ
ร้อยละ ดี
ยอดเย่ียม รอ้ ยละ ดเี ลศิ รอ้ ยละ ปานกลาง รอ้ ยละ 1 คือ กำลังพัฒนา
70-79
90-100 80-89 15.38 - ต่ำกว่า 50
11 84.62 2
60-69

--- -

รายงานผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Personal Self-Assessment Report) หนา้ 33

มาตรฐานท่ี 2
กระบวนการบรหิ ารและการจดั การของผบู้ ริหารสถานศกึ ษา

รายงานผลการประเมินตนเองรายบคุ คล (Personal Self-Assessment Report) หน้า 34

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบรหิ ารและการจัดการของผู้บรหิ ารสถานศึกษา
ตัวบง่ ช้ที ี่ 2.1 มเี ป้าหมายวิสัยทศั นแ์ ละพันธกิจทีส่ ถานศึกษากำหนดชดั เจน

ระดับคุณภาพ คำอธิบาย

4 สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมายวสิ ยั ทศั น์ และพันธกจิ ตรงกับวตั ถุประสงคข์ องแผนการ
ศึกษาชาติ และสอดคล้องกับความต้องการของชมุ ชน ทอ้ งถิน่ อย่างชดั เจน

3 สถานศกึ ษามเี ปา้ หมาย วสิ ัยทศั น์ และพนั ธกจิ ทีก่ ำหนดไวต้ รงกบั วตั ถุประสงค์ของ
แผนการศึกษาชาตแิ ละสอดคล้องกบั ความตอ้ งการของชุมชน ทอ้ งถน่ิ อยา่ งชัดเจน

สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทศั น์ และพันธกจิ ที่กำหนดไว้ตรงกบั วตั ถุประสงคข์ อง

2 แผนการศกึ ษาชาติ และสอดคล้องกบั ความต้องการของชุมชน ทอ้ งถิน่ แต่ขาดความ

ชัดเจน

สถานศกึ ษามีเปา้ หมาย วสิ ยั ทศั น์ และพนั ธกิจท่กี ำหนดไวต้ รงกบั วตั ถุประสงค์ของ

1 แผนการศกึ ษาชาตแิ ต่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและทอ้ งถิ่น ขาดความ

ชดั เจน

สรปุ ระดับคณุ ภาพท่ีได้..........4...........

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บรหิ ารสถานศึกษา
ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 มีระบบบรหิ ารจดั การคุณภาพของสถานศกึ ษา

ระดบั คุณภาพ คำอธบิ าย

สถานศกึ ษามีแผนและดำเนินงานพฒั นาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาทมี่ คี วาม

4 เหมาะสมครอบคลมุ ประเด็นหลัก ต่อไปน้ี
-สถานศกึ ษากำกบั ติดตามและประเมินผลการบรหิ ารและการจดั การศึกษาอย่างเหมาะสม

ชดั เจน และเปดิ โอกาสใหผ้ ู้เกี่ยวข้องมีสว่ นร่วม

สถานศึกษามแี ผนและดำเนนิ งานพฒั นาคุณภาพการบรหิ ารและการจดั การศึกษาท่มี ีความ

3 เหมาะสมครอบคลุมประเดน็ หลกั ตอ่ ไปนี้
-สถานศึกษากำกบั ตดิ ตามและประเมนิ ผลการบริหารและการจดั การศึกษาอยา่ งเหมาะสม

ชดั เจน

สถานศึกษามีแผนและดำเนินงานพฒั นาคุณภาพการบรหิ ารและการจัดการศึกษาที่มคี วาม

2 เหมาะสมครอบคลมุ ประเดน็ หลกั ตอ่ ไปน้ี
-ผเู้ กีย่ วข้องมสี ว่ นรว่ มและมเี ครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจดั

การศึกษาอยู่ในระดับน้อย

สถานศึกษามแี ผนและดำเนินงานพฒั นาคุณภาพการบรหิ ารและการจัดการศึกษาไม่

1 เหมาะสมและขาดความครอบคลมุ ประเดน็ หลักตอ่ ไปนี้

-ไมม่ ีการกำกับ ตดิ ตามและประเมนิ ผลการบริหารและการจดั การศึกษา

สรุป ระดับคุณภาพทไ่ี ด้........4..............

รายงานผลการประเมนิ ตนเองรายบุคคล (Personal Self-Assessment Report) หน้า 35

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจดั การของผู้บรหิ ารสถานศกึ ษา

ตัวบง่ ชีท้ ่ี 2.3 ดำเนินงานพฒั นาวิชาการท่เี นน้ คณุ ภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลกั สตู ร

สถานศึกษาและทกุ กลุ่มเปา้ หมาย

ระดบั คุณภาพ คำอธบิ าย

สถานศึกษามแี ผนและดำเนินงานพฒั นาคุณภาพการบรหิ ารและการจัดการศึกษาทีม่ คี วาม
4 เหมาะสมครอบคลุมประเดน็ หลัก ตอ่ ไปน้ี

-พฒั นาวชิ าการที่เนน้ ผ้เู รยี นทุกกลุ่มเปา้ หมาย ทกุ คน และดำเนินการอย่างเปน็ รูปธรรม

สถานศกึ ษามแี ผนและดำเนินงานพฒั นาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาทม่ี คี วาม
3 เหมาะสมครอบคลุมประเด็นหลกั ต่อไปนี้

-พัฒนาวิชาการทเ่ี นน้ ผเู้ รยี นทุกกลุม่ เปา้ หมาย และดำเนนิ การอยา่ งเปน็ รูปธรรม

สถานศกึ ษามีแผนและดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาทม่ี ีความ
2 เหมาะสมครอบคลมุ ประเด็นหลกั ต่อไปน้ี

-พัฒนาวิชาการท่เี น้นผู้เรยี น และมีการดำเนินการ

สถานศึกษามแี ผนและดำเนนิ งานพฒั นาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาไมเ่ หมาะสม

1 และขาดความครอบคลมุ ประเด็นหลกั ต่อไปน้ี
-พัฒนาวิชาการไม่ครอบคลุมทุกกลมุ่ เปา้ หมาย หรอื ไม่ครบทุกคน และดำเนินการอยา่ งไม่เป็น

รูปธรรม

สรปุ ระดับคุณภาพทไ่ี ด้............4..........

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

ตวั บง่ ช้ีท่ี 2.4 พฒั นาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ

ระดบั คุณภาพ คำอธบิ าย

สถานศกึ ษามแี ผนและดำเนนิ งานพฒั นาคุณภาพการบรหิ ารและการจัดการศึกษาที่มคี วาม

4 เหมาะสมครอบคลมุ ประเดน็ หลัก ต่อไปน้ี
-พัฒนาครูและบคุ ลากรให้มคี วามเชย่ี วชาญทางวิชาชีพ มคี วามรู้ความสามารถและทักษะตาม

มาตรฐานตำแหนง่

สถานศกึ ษามแี ผนและดำเนินงานพฒั นาคุณภาพการบรหิ ารและการจดั การศึกษาท่ีมคี วาม

3 เหมาะสมครอบคลุมประเด็นหลักตอ่ ไปน้ี

-พฒั นาครูและบุคลากรให้มีความเชีย่ วชาญทางวชิ าชพี

สถานศึกษามแี ผนและดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาทมี่ คี วาม

2 เหมาะสมครอบคลุมประเดน็ หลักต่อไปนี้

-พัฒนาครแู ละบุคลากรให้มคี วามรู้ความสามารถมาตรฐานตำแหนง่

สถานศกึ ษามีแผนและดำเนินงานพฒั นาคุณภาพการบรหิ ารและการจัดการศึกษาไม่เหมาะสม

1 และขาดความครอบคลุมประเด็นหลักต่อไปน้ี

-พัฒนาครูและบุคลากรใหม้ ีความรคู้ วามสามารถตามหนา้ ท่ี

สรปุ ระดบั คณุ ภาพท่ีได้.........4.............

รายงานผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Personal Self-Assessment Report) หนา้ 36

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บรหิ ารสถานศึกษา

ตวั บ่งชท้ี ่ี 2.5 จดั สภาพแวดลอ้ มทางกายภาพและสงั คมทเ่ี อื้อต่อการจดั การเรียนร้อู ย่างมีคุณภาพ

ระดบั คุณภาพ คำอธบิ าย

สถานศึกษามีแผนและดำเนินงานพฒั นาคุณภาพการบรหิ ารและการจัดการศึกษาทีม่ ี

4 ความเหมาะสมครอบคลุมประเดน็ หลัก ต่อไปน้ี
-จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดีและกระตุน้ ให้ผู้เรยี นใฝเ่ รยี นรทู้ วั่ ถงึ ทุก

กลมุ่ เป้าหมาย

สถานศึกษามีแผนและดำเนนิ งานพัฒนาคุณภาพการบรหิ ารและการจัดการศึกษาที่มี

3 ความเหมาะสมครอบคลมุ ประเดน็ หลกั ต่อไปนี้

-จัดสภาพแวดลอ้ มทางกายภาพและสังคมที่ดี

สถานศึกษามแี ผนและดำเนนิ งานพัฒนาคุณภาพการบรหิ ารและการจัดการศึกษาทมี่ ี

2 ความเหมาะสมครอบคลุมประเดน็ หลกั ต่อไปน้ี

-จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสงั คมที่เหมาะสมกบั ผูเ้ รียน

สถานศกึ ษามีแผนและดำเนนิ งานพฒั นาคุณภาพการบริหารและการจดั การศึกษาไม่

1 เหมาะสมและขาดความครอบคลุมประเด็นหลักต่อไปนี้

-จัดสภาพแวดลอ้ มทางกายภาพและสังคมท่ีไมด่ ีและไม่กระตุน้ ใหผ้ ูเ้ รยี นใฝเ่ รยี นรู้

สรุป ระดับคุณภาพทไ่ี ด้...........4...........

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบรหิ ารและการจดั การของผู้บริหารสถานศึกษา

ตวั บ่งชที้ ี่ 2.6 จดั ระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศเพอื่ สนับสนุนการบรหิ ารจัดการและการจดั การเรียนรู้

ระดับคุณภาพ คำอธบิ าย

สถานศกึ ษามแี ผนและดำเนินงานพฒั นาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาท่มี ี

4 ความเหมาะสมครอบคลุมประเด็นหลัก ต่อไปน้ี
-บรหิ ารจัดการข้อมูลสารสนเทศท่มี ีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมยั นำไปประยกุ ต์ใชไ้ ด้

และดำเนนิ การอย่างเป็นระบบ

สถานศกึ ษามแี ผนและดำเนนิ งานพฒั นาคุณภาพการบรหิ ารและการจดั การศึกษาที่มี

3 ความเหมาะสมครอบคลมุ ประเด็นหลักต่อไปนี้

-บริหารจดั การข้อมลู สารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นำไปประยุกต์ใช้ได้

สถานศกึ ษามีแผนและดำเนนิ งานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาทีม่ ี

2 ความเหมาะสมครอบคลมุ ประเดน็ หลักต่อไปน้ี
-บรหิ ารจดั การขอ้ มูลสารสนเทศทม่ี ีความถูกต้อง หรอื ครบถ้วน ทันสมยั หรอื นำไป

ประยุกตใ์ ช้ได้

สถานศึกษามแี ผนและดำเนินงานพฒั นาคุณภาพการบริหารและการจดั การศึกษาไม่

1 เหมาะสมและขาดความครอบคลมุ ประเด็นหลักต่อไปน้ี
-จดั การข้อมูลสารสนเทศท่ีมคี วามถกู ต้อง ครบถ้วน แตไ่ ม่ทันสมัย และไม่มีการนำไป

ประยุกต์ใช้

สรุป ระดับคุณภาพที่ได้..........4............

รายงานผลการประเมนิ ตนเองรายบุคคล (Personal Self-Assessment Report) หนา้ 37

มาตรฐานที่ 3
กระบวนการจดั การเรยี นการสอนทเ่ี น้นผเู้ รียนเปน็ สำคัญ

รายงานผลการประเมินตนเองรายบคุ คล (Personal Self-Assessment Report) หนา้ 38

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทเ่ี น้นผ้เู รียนเปน็ สำคัญ
ตวั บง่ ช้ที ี่ 3.1 จดั การเรยี นรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยกุ ต์ใชใ้ นชีวิตได้

ระดบั คุณภาพ คำอธิบาย

4 เปดิ โอกาสให้ผู้เรียนเรยี นรโู้ ดยการคดิ ได้ปฏิบตั จิ รงิ ดว้ ยวธิ กี ารและแหล่งเรยี นร้ทู ี่
หลากหลายสรุปองค์ความรู้ และสามารถนำไปใช้ในสถานการณ์ตา่ ง ๆ ไดเ้ ปน็ อย่างดี

3 เปดิ โอกาสให้ผเู้ รยี นเรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบตั จิ ริงด้วยวธิ กี ารและแหล่งเรียนรู้ท่ี
หลากหลายสรปุ องค์ความรู้ และสามารถนำไปใชใ้ นสถานการณต์ ่าง ๆ ได้

2 เปิดโอกาสใหผ้ ู้เรยี นเรียนร้โู ดยการคดิ ไดป้ ฏิบตั จิ รงิ

1 ไมเ่ ปดิ โอกาสให้ผ้เู รียนเรียนรู้โดยการคิดไดป้ ฏบิ ตั จิ ริง

สรปุ ระดบั คุณภาพทไ่ี ด้.........4.............

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดั การเรยี นการสอนทเี่ น้นผ้เู รยี นเปน็ สำคญั
ตวั บง่ ชี้ท่ี 3.2 ใชส้ อ่ื เทคโนโลยสี ารสนเทศและแหลง่ เรยี นรู้ทีเ่ อือ้ ตอ่ การเรียนรู้

ระดบั คุณภาพ คำอธิบาย
4 จัดกิจกรรมให้ผูเ้ รยี นไดฝ้ ึกทักษะ แสดงออก นำเสนอผลงาน แสดงความคิดเหน็ คดิ เปน็
ทำเปน็ รกั การอ่าน และแสวงหาความรูจ้ ากส่อื เทคโนโลยดี ว้ ยตนเองอยา่ งเปน็ รปู ธรรม
3 และต่อเนื่อง
2 จัดกิจกรรมให้ผูเ้ รยี นไดฝ้ กึ ทักษะ แสดงออก นำเสนอผลงาน แสดงความคดิ เหน็ คิดเป็น
1 ทำเปน็ รักการอา่ น และแสวงหาความรจู้ ากส่อื เทคโนโลยดี ้วยตนเอง
จดั กิจกรรมใหผ้ ู้เรียนไดฝ้ ึกทักษะ แสดงออก นำเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คดิ เป็น
ทำเป็น รกั การอ่าน และแสวงหาความรูจ้ ากสือ่ เทคโนโลยดี ้วยตนเองน้อย
ผูเ้ รยี นไดเ้ รยี นรูโ้ ดยไม่เชือ่ มโยงบรู ณาการสาระการเรยี นรู้และทักษะด้านตา่ งๆ

สรปุ ระดบั คณุ ภาพท่ีได้...........3...........

รายงานผลการประเมนิ ตนเองรายบุคคล (Personal Self-Assessment Report) หน้า 39

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผเู้ รยี นเปน็ สำคญั
ตวั บง่ ชีท้ ่ี 3.3 มกี ารบริหารจดั การช้นั เรยี นเชงิ บวก

ระดับคุณภาพ คำอธิบาย
4
3 การจัดการเรียนการสอนของครรู าบรื่นไม่มอี ปุ สรรคนักนกั เรียนตั้งใจเรยี น มีความรว่ มมือ
2
1 แบ่งปนั ปรองดองสนั ติ เป็นกัลยาณมิตร ผลการเรียนดีขน้ึ

การจัดการเรียนการสอนของครูราบร่นื มอี ปุ สรรคเล็กน้อย นักนกั เรียนต้ังใจเรยี น มี
ความร่วมมือแบ่งปนั ปรองดองสนั ติ เป็นกัลยาณมิตร ผลการเรยี นดีขึ้น
การจดั การเรยี นการสอนของครไู ม่ราบร่นื มีอุปสรรคเล็กน้อย นกั นกั เรียนไม่ค่อยตั้งใจ
เรียน ขาดมีความร่วมมือแบ่งปัน ผลการเรียนไมด่ คี ่อยที่ควร
การจัดการเรยี นการสอนของครไู ม่ราบร่ืน มีอปุ สรรคมาก นกั นกั เรียนขาดความต้ังใจ
เรียน ขาดมีความรว่ มมือแบ่งปนั ผลการเรียนไม่ดี

สรุป ระดบั คุณภาพทไี่ ด้...........3...........

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรยี นการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเปน็ สำคัญ

ตวั บ่งชี้ที่ 3.4 ตรวจสอบและประเมินผเู้ รียนอย่างเปน็ ระบบและนำผลมาพฒั นาผู้เรยี น

ระดับคุณภาพ คำอธบิ าย

4 มขี ั้นตอนตรวจสอบและประเมินอยา่ งเปน็ ระบบและต่อเน่ือง ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผ้เู รียน
และผเู้ รยี นนำไปใช้พฒั นาตนเอง

3 มีขนั้ ตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเปน็ ระบบ ให้ข้อมลู ย้อนกลับแก่ผเู้ รียนอย่าง
ตอ่ เน่อื ง

2 มีขัน้ ตอนตรวจสอบและประเมนิ ใหข้ ้อมลู ย้อนกลับแก่ผู้เรียน

1 ตรวจสอบและประเมนิ อย่างไมเ่ ปน็ ระบบ ไม่ใหข้ ้อมูลย้อนกลับแก่ผเู้ รยี นและผ้เู รยี นไม่
นำไปใช้พฒั นาตนเอง

สรปุ ระดบั คุณภาพทไ่ี ด้...........3...........

รายงานผลการประเมนิ ตนเองรายบุคคล (Personal Self-Assessment Report) หนา้ 40

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรยี นการสอนทีเ่ นน้ ผ้เู รียนเป็นสำคญั

ตวั บง่ ช้ีที่ 3.5 มีการแลกเปลยี่ นเรยี นร้แู ละให้ข้อมลู สะท้อนกลับเพ่อื พัฒนาและปรับปรงุ การจัดการเรยี นรู้

ระดบั คุณภาพ คำอธบิ าย
มีสว่ นร่วมแสดงความคิดเหน็ หรอื รว่ มจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยา่ งเป็นรูปธรรม
4 และต่อเน่ือง
มีสว่ นรว่ มแสดงความคดิ เหน็ หรือร่วมจัดกจิ กรรมการเรียนการสอน
3 ชมุ สี ว่ นร่วมแสดงความคดิ เห็น หรือรว่ มจัดกิจกรรมการเรียนการสอนน้อย
2 ไมม่ ีบทบาทในการมีสว่ นรว่ มแสดงความคิดเห็น หรอื รว่ มจัดกิจกรรมการเรยี นการสอน
1
สรปุ ระดับคณุ ภาพทีไ่ ด้...........3...........

รายงานผลการประเมนิ ตนเองรายบคุ คล (Personal Self-Assessment Report) หนา้ 41

สว่ นท่ี 3
สรปุ ผล แนวทางการพฒั นา
และความตอ้ งการการช่วยเหลือ

รายงานผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Personal Self-Assessment Report) หน้า 42

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสำคัญท่ีสถานศึกษา จะต้องนำไป
วเิ คราะห์ สังเคราะห์เพื่อสรุปนำไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความสำเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (๓-๕ ปี) และนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังน้ัน จากผล
การดำเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละ
มาตรฐาน พร้อมท้งั แนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการชว่ ยเหลือได้ดงั น้ี
สรปุ ผล

จุดเดน่ จดุ ควรพัฒนา

มาตรฐานท่ี 1 ด้านคณุ ภาพของผู้เรียน ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ยังต้องเร่ง
- นักเรยี นรอ้ ยละ อ่านออกเขยี นได้ในระดบั ดีขึน้ ไป พัฒนาด้านการคิดวิเคราะห์ การนำเสนอ การ

- นกั เรียนรอ้ ยละ 100 ผา่ นการประเมินคุณลักษณะอัน อภิปรายและแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล
และต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์
พงึ ประสงคใ์ นระดบั ดีขึ้นไป
ได้อย่างเหมาะสม และต้องได้รับการส่งเสริมในด้าน
- นักเรยี นรอ้ ยละ 61.54 ผ่านการประเมนิ ในทักษะการ ทัศนคติที่ดีต่อความเป็นไทย ไม่หลงใหลกับค่านิยม
คิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความในระดับดีข้ึนไปผู้เรียน ต่างชาติ จนเกิดการลอกเลียนแบบ ทำให้ลืม
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 อ่านหนังสือออกและอ่าน วฒั นธรรมอนั ดีงามของไทย
คล่องร้อยละ 46.15 รวมท้ังสามารถเขียนเพ่ือการ

ส่ือสารได้ทุกคน สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหา

ความรู้ได้ดว้ ยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนอยู่

ในระดับดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

9 รายวิชา อยู่ในระดับเกินค่าเป้าหมายของสถานศึกษา

และร้อยละ 50 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีมีการทดสอบ

และต่อเนื่องมาโดยตลอดผเู้ รียนระดับช้ันประถมศึกษาปี

ท่ี 1 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกาย

และน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัย จนเป็น

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นท่ียอมรับของชุมชน

โดยรอบในเร่ืองความมีวินัย เคารพกฎกติกา มารยาท

ของสังคม ได้แก่ การเข้าแถวไปดื่มนม การเข้าแถวต่อ

ควิ รับประทานอาหารกลางวนั การเขา้ แถวเคารพธงชาติ

เปน็ ต้น แต่งกายตามระเบียบของโรงเรยี นวัดหนองโพรง

ครูจัดการเรียนรู้โดยส่งเสริมวัฒนธรรมไทย เช่น ครูนำ

นักเรยี นไปสบื สานประเพณีลอยกระทง ส่งเสริมกิจกรรม

แต่งกายผ้าไทย และกิจกรรมทำบุญในวันสำคัญทาง

ศาสนาตา่ ง ๆ

รายงานผลการประเมนิ ตนเองรายบคุ คล (Personal Self-Assessment Report) หนา้ 43

จดุ เดน่ จุดควรพัฒนา

มาตรฐานท่ี 2 ดา้ นกระบวนการบรหิ ารและการ
จัดการของผู้บริหารสถานศกึ ษา
ก ระ บ ว น ก ารบ ริห ารแ ล ะ ก ารจั ด ก ารใน ระ ดั บ การจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปี
ชนั้ ประถมศกึ ษาปที ่ี 1 มกี ารบริหารจัดการอย่างเป็น ท่ี 1 ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง คณะกรรมการ
ระบบ โดยครูประจำช้ันใช้เทคนิคผู้ปกครองและนำเรื่อง สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนและผู้มีส่วนร่วม
การเรียนการสอนเสนอต่อที่ประชุมของโรงเรียนทุกคร้ัง ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านท่าข้าม ได้มี
ที่มีการจัดประชุม โดยการประชุมท่ีหลากหลายวิธี เช่น ส่วนรว่ มในการเสนอความคดิ เหน็ ในการ ปที ี่ 1
การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การ
ประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทกุ ฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดแนว
ทางแก้ไขปัญหาและร่วมกันปฏิรปู การศึกษาในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนใน
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ตามหลักสูตรโรงเรียนบ้านท่าข้าม ครูประจำ
ช้ันสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการ
ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล การ
ดำเนินงาน และการจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา
และโรงเรียนได้ใชก้ ระบวนการวจิ ัยในการรวบรวมข้อมูล
เพื่ อ ใช้ เป็ น ห ลั ก ฐ า น ใน ก า ร ว า ง แ ผ น พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ
สถานศกึ ษา ครปู ระจำชัน้ ประถมศึกษาปที ี่ 1
การจดั การเรียนการสอนในระดับชนั้ ประถมศึกษาปีท่ี 1
โรงเรียนบ้านทา่ ขา้ มใหค้ วามสำคัญกับการดำเนนิ งาน
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เน้นการสรา้ ง
ความเข้าใจและให้ความร้ดู านการประกันคุณภาพ
การศึกษากับคณะครู บุคลากรทกุ ฝ่ายทเี่ กยี่ วขอ้ งท่ี
ชัดเจน เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคณุ ภาพการศกึ ษา
การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเน้น
การมีส่วนร่วม ดำเนินการในรูปของคณะกรรมการ
สร้างวัฒ นธรรมการประกันคุณ ภาพภ ายในของ

สถานศึกษาใหก้ บั บคุ คลท่เี ก่ยี วขอ้ งทุกระดับ

รายงานผลการประเมนิ ตนเองรายบคุ คล (Personal Self-Assessment Report) หนา้ 44

จุดเดน่ จดุ ควรพัฒนา

มาตรฐานท่ี 3 ด้านกระบวนการจดั การเรียนการสอน

ที่เนน้ ผเู้ รยี นเป็นสำคัญ

ครูมีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอนโดยการจัด ควรนำนกั เรียนไปศกึ ษาแหลง่ เรียนภายนอก
กิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริง โรงเรียนท่ีอยใู่ นท้องถิน่ ทสี่ ำคัญ และภูมิปัญญา
มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้ ท้องถ่นิ ใหเ้ ข้ามามสี ว่ นร่วมในการจัดกจิ กรรมให้
นกั เรยี นแสวงหาความรูจ้ าส่ือเทคโนโลยดี ้วยตนเองอย่าง นกั เรียนได้เรียนรู้ และการให้ขอ้ มลู ย้อนกลบั แก่
ต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ นกั เรียนทนั ทีเพอ่ื นักเรยี นนำไปใช้ในการพัฒนา
สภาพแวดล้อมทเี่ อือ้ ต่อการเรียนรู้
ตนเอง
ครูมีความต้ังใจ มุ่งม่ันในการพัฒนาการสอนโดยการจัด

กิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริง

มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ให้

นกั เรยี นแสวงหาความรูจ้ าส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอยา่ ง

ต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ

สภาพแวดลอ้ มทเี่ อือ้ ตอ่ การเรยี นรู้

โรงเรียนท่ีอยู่ในท้องถ่ินที่สำคัญ และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้

เรียนรู้ และการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อ

นักเรียนนำไปใชใ้ นการพัฒนาตนเอง

แนวทางการพัฒนาในอนาคต

กระบวนการพัฒนาการเรยี นการสอนในระดับช้ันประถมศกึ ษาปีที่ 1 ครปู ระจำชน้ั ประถมศกึ ษาปที ่ี 1
ใช้การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการดำเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ การ
พัฒนางานหลักสูตร มีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 มีการบูรณาการ ภาระงาน ช้ินงาน
โดย จัดหน่วยบรู ณาการ เศรษฐกจิ พอเพยี ง ปรับโครงสรา้ งรายวิชา หน่วยการเรยี นรู้ ลดเวลาเรียน - เพิม่ เวลารู้
สดั ส่วนคะแนนแต่ละหน่วย กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกบั หน่วยการเรียนรู้ ครูจัดการเรียน
การสอนท่ีสร้างโอกาสให้นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 มีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้
ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูประจำช้ันมีการ
มอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ สื่อต่างๆ เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีครูเป็นผู้นำใน
การทำ รวมถึงการจัดบรรยากาศตามสถานที่ต่างๆ ท้ังภายในห้องเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 และนอก
ห้องเรียน ครูใช้ส่ือการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของส่ือการสอน ครูในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนปีการศกึ ษาละ
1 เรื่อง และได้รับการตรวจให้คำแนะนำโดยผู้บริหารโรงเรยี น

รายงานผลการประเมนิ ตนเองรายบคุ คล (Personal Self-Assessment Report) หน้า 45


Click to View FlipBook Version