The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sv.yuwadee, 2021-03-09 02:12:56

yuwadee Best-Practice

yuwadee Best-Practice

2

แบบนำเสนอ Best Practice
 ศกึ ษานเิ ทศก์

แบบนำเสนอ Best Practice โครงการเขตสุจรติ โรงเรียนสจุ รติ ปี 2563 นางยวุ ดี ชุมปญั ญา สพป.สกลนคร เขต 3

3

ชือ่ ผลงาน การพัฒนางานเสรมิ สรา้ งคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภบิ าลในสถานศกึ ษา

(โรงเรยี นสจุ ริต/เขตสุจริต) โดยใช้รูปแบบการดำเนินกจิ กรรม

“SAKON 3S Model”

ชื่อเจ้าของผลงาน นางยุวดี ชมุ ปัญญา

สงั กัด สำนกั งานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

โทรศัพท์มือถอื 085-6937681 e-mail : [email protected]

ผลงานสอดคล้องของคุณลักษณะโรงเรียนสจุ รติ

 ทักษะกระบวนการคิด

 ซื่อสตั ย์สจุ ริต

 มวี ินัย

 อยอู่ ย่างพอเพยี ง

 จติ สาธารณะ

1. ความสำคญั ของผลงาน / นวตั กรรมถอดบทเรียน
1.1 เหตผุ ลทเี่ กดิ แรงบนั ดาลใจ ความจำเปน็ ปญั หาหรือความต้องการทจี่ ะทำผลงาน/นวตั กรรม
ทา่ มกลางกระแสการเปล่ียนแปลงในยุคโลกาภวิ ัตน์ ทำให้สงั คมไทยตอ้ งเผชญิ กบั ปัญหาหลาย

ด้านที่เกิดจากปัญหาด้านจิตใจของคนในสังคมที่เสื่อมลงทั้งทางด้านศีลธรรม วัฒนธรรม การเมื อง
เศรษฐกิจและสังคมก่อให้เกิดปัญหาที่สำคัญ โดยเฉพาะปัญหาคอรับชั่น ที่มีสาเหตุมาจากปัญหาด้าน
คุณธรรมจริยธรรมที่สั่งสมมาโดยไม่รู้ตัวตั้งแต่วัยเยาว์ จึงทำให้หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องกับการ
ส่งเสริมการศึกษาได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรคุณธรรม โดยต้องมุ่งสร้าง
พื้นฐานให้ผู้เรียนเป็น “คนดี” เพราะถ้าผู้เรียนเป็นคนดีตั้งแต่เด็ก เขาก็จะคิดดี ทำดี สร้างประโยชน์ให้
สงั คม และอยใู่ นสังคมไดอ้ ยา่ งมีความสขุ พระราชกระแสรับสงั่ ของพระบาทาสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช ที่ว่า “ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง” และพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชการที่ 10 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ที่ว่า “เพื่อสืบ
สานพระราชปณิธาน และเพื่อประโยชน์ของปนะชาชนชาวไทยทั้งปวง” ซ่ึงทรงรับสั่งให้ดำเนินการตาม
แนวทางของพระบาทาสมเดจ็ พระปรมนิ ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลท่ี 9 โดยการให้ทุกคนทำ
การเพื่อบ้านเมืองและประชาชน โดยมีพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีกระแสรับสั่งให้จัดการศึกษาโดยต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่
ผู้เรียนใน 4 เรื่อง คือ 1. ทัศนคติที่ถูกต้อง 2. พื้นฐานชีวิตที่มั่นคงแข็งแรง 3. มีอาชีพ มีงานทำ และ
4. เป็นพลเมืองดี ดังนั้นหน่วยงานทางการศึกษาจึงได้กำหนดนโยบาย แผน หลักสูตร ล้วนมุ่งที่จะ
เสรมิ สรา้ งคณุ ธรรม จริยธรรม ให้เกดิ ข้ึนในสังคมไทย

แบบนำเสนอ Best Practice โครงการเขตสุจริต โรงเรียนสจุ ริต ปี 2563 นางยวุ ดี ชมุ ปญั ญา สพป.สกลนคร เขต 3

4

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสงั คมไทยท่ีไมม่ นต่อการทจุ ริต” โดยเรม่ิ ตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมใน
ทุกระดับช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัยเพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย
ซื่อสตั ย์สุจรติ ยดึ ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชนส์ ว่ นตน เป็นการดำเนนิ การผ่านสถาบนั หรือกลุ่มตัว
แทนที่ทำหน้าที่ในการกล่อมเกลาสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ เสียสละเพื่อส่วนรวม
และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบและได้กำหนดกล
ยุทธ์ 4 กลยุทธ์ กล่าวคือ กลยุทธ์ที่ 1 ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยให้สามารถแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์สว่ นตนกบั ผลประโยชน์ส่วนรวม กลยุทธ์ท่ี 2 สง่ เสรมิ ให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลา
ทางสังคมเพอ่ื ต้านทุจริต กลยทุ ธ์ที่ 3 ประยกุ ต์หลักปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพียงเป็นเคร่ืองมือต้านทุจริต
และกลยทุ ธ์ที่ 4 เสรมิ พลังการมีสว่ นรว่ มของชมุ ชนและบรู ณาการทกุ ภาคสว่ นเพื่อตา้ นทุจริต

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กับเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต ตระหนัก
ในความสำคัญของการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา ได้ร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาตวิ ่าดว้ ยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560
– 2564) และแผนพฒั นาเศรษฐกจิ และสงั คมแห่งชาติ ฉบบั ที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) มาอย่างต่อเนื่อง
โดยดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียน
สุจริต) เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสำนึก ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
ประเทศชาติ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึ ษาสกลนคร เขต 3 เป็นหนว่ ยงานทางการศึกษาท่ีอยู่
ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่
ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรา
38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และมาตรา 37 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ประกอบด้วยเขตพื้นที่ปกครอง 4 อำเภอ คือ อำเภอวานรนิวาส อำเภออากาศอำนวย อำเภอบ้านม่วง
และอำเภอคำตากล้า มีโรงเรียนในสังกัดทั้งสิ้น 182 โรงเรียน มีข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด
สำนักงานเขตพืน้ ท่กี ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 มจี ำนวนทงั้ ส้ิน จำนวน 2,622 คน โดยแยก
เป็นบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 จำนวน 70 คน บุคลากรใน
สถานศกึ ษา จำนวน 2,622 คน จำนวนนักเรยี น รวมท้งั ส้นิ 30,965 คน

การพฒั นางานเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต/
เขตสุจริต) โดยใช้รูปแบบการดำเนินกิจกรรม “SAKON 3S Model” ผ่านการดำเนินกิจกรรมโรงเรียน
สุจริต ได้แก่ กิจกรรมป.ป.ช.สพฐ.น้อยกิจกรรมการผลิตส่ือภาพยนตร์สั้น กิจกรรมบริษัทสร้างการดี
กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ครูและผู้บริหาร และการขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริต

แบบนำเสนอ Best Practice โครงการเขตสจุ ริต โรงเรยี นสุจริต ปี 2563 นางยวุ ดี ชุมปญั ญา สพป.สกลนคร เขต 3

5

ศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด
กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร ซึ่งเป็นการ
ดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.
2560 – 2564) ประกอบดว้ ยยทุ ธศาสตร์ที่ 1 สรา้ งสงั คมท่ไี ม่ทนต่อการทจุ รติ ในสว่ นของยทุ ธศาสตร์ท่ี 4
พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ได้เข้า
ร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเข ตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
(ITA Online) โดยรับการประเมินจาก สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมุ่งเน้นการพัฒนานักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาให้เกิด
คุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิดมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่าง
พอเพยี ง และมีจิตสาธารณะ รวมทัง้ มพี ฤตกิ รรมร่วมต้านการทจุ ริตท้ังในระดับสถานศึกษา สำนักงานเขต
พนื้ ท่กี ารศึกษา ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

1.2 แนวคิด หลักการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับผลงานหรือนวัตกรรม สามารถอ้างอิงถึง
แนวคิด หลกั การ รปู แบบ วิธกี าร ฯลฯ ท่นี ำมาใชใ้ นการออกแบบผลงานหรือนวัตกรรม

แนวคิด หลักการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับผลงานหรือนวัตกรรม “โดยรูปแบบ SAKON 3S
Model” ประกอบด้วย Supervision Team (S) หมายถงึ นเิ ทศ แบบร่วมใจ Attribute (A)
หมายถงึ โปร่งใส คณุ ธรรม Knowledge (K) หมายถึง ผูน้ ำวิชาการ Organization (O) หมายถึง องค์กร
มาตรฐาน Network (N) หมายถึง สร้างงานสู่สากล 3’S ประกอบด้วย Smart Student หมายถึง
นักเรียนคุณภาพ Smart Teacher หมายถึง ครูคุณภาพ Smart School หมายถึง โรงเรียนคุณภาพ ซ่ึง
การดำเนินการรูปแบบการดำเนินกิจกรรม “โดยรูปแบบ SAKON 3S Model” นี้ดำเนินการภายใต้
แนวคิดและหลกั การสำคญั ตา่ ง ๆ ดงั นี้

1.2.1 หลักการนิเทศแบบร่วมพัฒนา คือ ปฏิสัมพันธ์ทางการนิเทศระหว่างผู้บริหาร
สถานศึกษา ศึกษานิเทศก์และครู ในกระบวนการนิเทศการศึกษาที่มุ่งแก้ปัญหาและพัฒนาการเรยี นการ
สอนอย่างเป็นระบบ โดยใชเ้ ทคนคิ การนิเทศการสอนเป็นปัจจยั หลกั บนพ้นื ฐานของสัมพนั ธ์ภาพแห่งการ
ร่วมคิด ร่วมทำ พึงพา ช่วยเหลือ ยอมรับซึ่งกันและกัน ให้เกียรติและจริงใจตอ่ กันระหว่างผู้นิเทศ ผู้สอน
และค่สู ัญญา เพ่ือร่วมกนั พัฒนาทักษะวิชาชพี อนั จะส่งผลโยตรงต่อการพฒั นาคุณภาพการศึกษา

1.2.2 หลักการบริหารโดยใชโ้ รงเรียนเป็นฐาน หมายถึง การบริหารการจัดการตามความ
ต้องการและจำเป็นของสถานศึกษา โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ร่วมคดิ
ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำ และร่วมประเมิน โดยใช้หลักการกระจายอำนาจทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้าน
งบประมาณ ด้านการบริหารบุคคล และด้านบริหารทั่วไป บนพื้นฐานหลักการมีส่วนร่วม หลักการคืน
อำนาจการจดั การศกึ ษาให้ประชาชน หลักการบรหิ ารตนเอง และหลกั การตรวจสอบและถ่วงดุล

แบบนำเสนอ Best Practice โครงการเขตสจุ ริต โรงเรียนสุจรติ ปี 2563 นางยวุ ดี ชมุ ปญั ญา สพป.สกลนคร เขต 3

6

1.2.3 หลักการบรหิ ารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การบรหิ ารจัดการท่ีเปิดโอกาสให้
ผู้บังคับบญั ชา มสี ว่ นเก่ยี วข้องในการตัดสินใจ ใช้ความคดิ สรา้ งสรรค์ และความเช่ียวชาญในการแกป้ ญั หา
โดยต้งั อยบู่ นพ้ืนฐานของแนวคดิ การบ่งอำนาจหนา้ ทกี่ ารบรหิ ารใหผ้ ใู้ ต้บงั คับบัญชา นอกจากนย้ี ังเป็นการ
เปิดโอกาสใหช้ ุมชนเขา้ มามีส่วนร่วมในกระบวนการบริหาร เพอ่ื ให้เกิดความร่วมมอื รว่ มแรง รว่ มใจ และ
รว่ มดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงคท์ ีก่ ำหนด

1.2.4 หลกั การ แนวคดิ การดำเนนิ โครงการเสริมสร้างคณุ ธรรม จริยธรรมและธรรมาภิ
บาล “ปอ้ งกนั การทจุ รติ ” (โครงการเขตสุจริต/โรงเรียนสุจริต) ซึ่งเป็นโครงการปลกู จติ สำนึกให้นกั เรยี น
ครู บคุ ลากรทางการศกึ ษา ผู้บริหาร มคี วามรเู้ ท่าทันการเปลย่ี นแปลง มที ักษะกระบวนการคิด มวี นิ ยั
ซอ่ื สัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพยี งและจิตสาธารณะ ยดึ มนั่ ในธรรมาภิบาล โดยเนน้ การมสี ่วนรว่ มของทุก
ฝา่ ยเพ่อื ใหเ้ กดิ ความโปรง่ ใส เสมอถาคและเป็นธรรม

2. จดุ ประสงคแ์ ละเปา้ หมายของผลงาน / นวัตกรรมถอดบทเรยี น (Best Practice)
2.1 จุดประสงค์
2.1.1 เพ่อื ออกแบบรปู แบบการดำเนินกจิ กรรม “โดยรปู แบบ SAKON 3S Model” ในการ

ดำเนินโครงการเสรมิ สร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศกึ ษา (โรงเรียนสุจริต/เขตสุจรติ )
2.1.2 เพอ่ื พัฒนาคุณลักษณะ 5 ประการของโครงการเสรมิ สรา้ งคุณธรรม จรยิธรรมและ

ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสจุ ริต/เขตสจุ ริต) โดยใช้รูปแบบการดำเนนิ กิจกรรม “SAKON 3S
Model”

2.2 เป้าหมาย
2.2.1 เชิงปรมิ าณ: ผู้บริหาร ครู บคุ ลการทางการศึกษา นกั เรยี น ในสังกัด สพป.

สกลนคร เขต 3 ทุกคน
2.2.2 เชิงคุณภาพ: ผูบ้ รหิ าร ครู บุคลการทางการศกึ ษา นักเรียน ในสังกดั สพป.

สกลนคร เขต 3 ทุกคน ได้รบั การพฒั นาคณุ ลักษณะ 5 ประการ ของโครงการเสรมิ สร้างคณุ ธรรม จริยธรรม
และธรรมาภบิ าลในสถานศกึ ษา (โรงเรียนสจุ รติ /เขตสุจรติ ) โดยใช้รปู แบบการดำเนนิ กิจกรรม “SAKON 3S
Model”

แบบนำเสนอ Best Practice โครงการเขตสุจรติ โรงเรียนสุจริต ปี 2563 นางยวุ ดี ชมุ ปญั ญา สพป.สกลนคร เขต 3

7

3. กระบวนการผลิตงานหรอื ขั้นตอนการดำเนินงาน
การพัฒนางานเสรมิ สร้างคุณธรรมจรยิ ธรรมและธรรมาภบิ าลในสถานศึกษา (โรงเรยี นสจุ รติ /

เขตสุจรติ ) โดยใชร้ ูปแบบการดำเนินกจิ กรรม “SAKON 3S Model” ประกอบดว้ ยขัน้ ตอนการ
ดำเนนิ งานดังนี้

ศกึ ษาแนวคดิ ทฤษฎี
ทีเ่ กี่ยวข้อง

การดำเนนิ งานเสรมิ สร้างคณุ ธรรมจริยธรรมและธรรมาภบิ าลในสถานศึกษา
(โรงเรยี นสุจริต/เขตสุจริต) “โดยรูปแบบ SAKON 3S Model”

ตรวจสอบปรับปรุงรปู แบบ
“โดยรูปแบบ SAKON 3S Model”

Supervision Team (S) นเิ ทศ แบบรว่ มใจ
Attribute (A) โปร่งใส คุณธรรม
Knowledge (K) ผู้นำวชิ าการ
Organization (O) องค์กรมาตรฐาน
Network (N) สร้างงานสูส่ ากล

คณุ ลักษณะ 5 ประการ ไม่ผา่ น
ผ่าน

Smart Student นกั เรียนคุณภาพ
Smart Teacher ครคู ุณภาพ
Smart School โรงเรียนคุณภาพ

แบบนำเสนอ Best Practice โครงการเขตสุจรติ โรงเรียนสุจริต ปี 2563 นางยวุ ดี ชมุ ปญั ญา สพป.สกลนคร เขต 3

8

3.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับผลงานหรือนวัตกรรม “โดยรูปแบบ SAKON 3S
Model”ประกอบด้วย หลักการนิเทศแบบร่วมพัฒนา หลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานหลักการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม หลักการ แนวคิดการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิ
บาล “ปอ้ งกันการทจุ ริต”

3.2 การดำเนินกจิ กรรม “โดยรปู แบบ SAKON 3S Model”
3.2.1 นเิ ทศ แบบร่วมใจ Supervision Team (S) คอื กระบวนการนิเทศการศกึ ษา

ทม่ี ุง่ แก้ปัญหาและพฒั นาการเรยี นการสอนอย่างเป็นระบบ โดยการออกนิเทศแบบรว่ มมือ รว่ มใจ ทำงาน
เป็นทีม ประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. มีส่วนร่วมในการคิด ร่วม
ทำ พ่ึงพา ช่วยเหลือ ยอมรับซึ่งกันและกัน ให้เกียรติและจริงใจต่อกันระหว่างผู้นิเทศ ผู้สอนเพื่อร่วมกัน
พัฒนาทักษะวิชาชพี อนั จะสง่ ผลโดยตรงต่อการพฒั นาคณุ ภาพการศกึ ษา กจิ กรรมทดี่ ำเนินการ ได้แก่
การนิเทศตดิ ตามการการใชห้ ลกั สูตรตา้ นทจุ ริตในสถานศกึ ษา การนิเทศแบบออนไลน์

3.2.2 โปรง่ ใส คุณธรรม Attribute (A) คือ การดำเนนิ โครงการกจิ กรรมเพ่อื ให้
ผู้บริหารครู บุคลากรทางการศึกษา มีคุณคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะ
กระบวนการคิดมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ รวมทั้งมีพฤติกรรมร่วมต้าน
การทุจริตทั้งในระดบั สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชุมชน สังคม และประเทศชาติ กิจกรรม
ทีด่ ำเนนิ การ ได้แก่ การอบรมผลิตส่ือสรา้ งสรรค์ป้องกนั การทุจรติ (สือ่ ภาพยนตร์สนั้ )

3.2.3 ผู้นำวิชาการ Knowledge (K) คือ การพฒั นาผบู้ รหิ ารครู บคุ ลากรทางการศึกษา
ให้มีความรู้ความเ ข้าใจ ในการในการด ำเน ินงาน เส ริมส ร้างคุณธร รมจ ริ ยธรร มแล ะธรร มาภ ิบ าล ใ น
สถานศกึ ษา (เขตสจุ ริต/โรงเรียนสุจริต) ด้วยเทคนคิ วธิ ีการทห่ี ลากหลาย กิจกรรมที่ดำเนนิ การ ไดแ้ ก่
การอบรมพัฒนา ศึกษานิเทศก์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการ สร้างเว็บไซต์ ห้องนิเทศออนไลน์
ห้องเรยี นออนไลน์ หลักสูตรออนไลน์การสรา้ งเครอื ขา่ ยแลกเปลี่ยนเรียนด้วย social network ไดแ้ ก่
Facebook, Line

3.2.4 องค์กรมาตรฐาน Organization (O) คอื การพัฒนาองค์กรใหม้ มี าตรฐานสร้าง
ความเชื่อมั่นให้หน่วยงานอื่น หรือสาธารณะ กิจกรรมที่ดำเนินการ ได้แก่ การประกาศเจตจำนงสุจริตใน
การบรหิ ารงาน การบันทึกข้อตกลงในการปฏบิ ัติหน้าท่ีเป็นขา้ ราชการท่ีดี การประเมินคุณธรรมคุณธรรม
และความโปรง่ ใสในการดำเนินงานของสถานศกึ ษาออนไลน์

3.2.5 สร้างงานสสู่ ากล Network (N) การสง่ เสริมสนับสนุนการดำเนนิ งานเสรมิ สร้าง
คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภบิ าลในสถานศึกษา (เขตสุจริต/โรงเรยี นสุจรติ ) ที่เป็นแบบอย่าง กิจกรรม
ที่ดำเนินการ ได้แก่ การจัดมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขัน
กจิ กรรมโรงเรียนสุจรติ การเผยแพร่ประชาสัมพนั ธ์ผลงานทีเ่ ป็นแบบอยา่ งในการดำเนนิ กิจกรรม
โรงเรยี นสจุ ริต โดยช่องทางท่หี ลากหลาย ได้แก่ Facebook, Line, YouTube

แบบนำเสนอ Best Practice โครงการเขตสุจริต โรงเรยี นสุจริต ปี 2563 นางยวุ ดี ชุมปญั ญา สพป.สกลนคร เขต 3

9

3.3 เป้าหมายในการดำเนินการการพฒั นางานเสริมสรา้ งคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศกึ ษา (เขตสุจริต/โรงเรยี นสจุ รติ ) คอื 3s

3.3.1 Smart Student ผเู้ รียนคุณภาพ โดยมีคุณลักษณะ ดงั นี้
มสี ขุ ภาวะท่เี หมาะสมตามวัยเปน็ บคุ คลแหง่ การเรียนรู้ ผคู้ ิดริเรม่ิ และ

สร้างสรรค์นวตั กรรม ผู้มีความเปน็ พลเมืองและพลโลกที่ดี ผูม้ คี วามรู้ ทักษะ และคุณลักษณะของผู้เรยี น
ในศตวรรษท่ี 21 ผ้มู ีความสามารถในการพ่ึงพาตนเองสอดคล้องกับคณุ ลักษณะ 5 ประการของโรงเรยี น
สุจริต ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิดมีวินัย ซอ่ื สตั ย์สจุ รติ อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ

3.3.2 Smart Teacher คุณครคู ณุ ภาพ โดยมคี ุณลกั ษณะ ดังน้ี
เป็นผเู้ รียนรู้ ยึดม่ันในวชิ าชพี ครู ครูผู้มีภาวะผนู้ ำทางวิชาการ ครูผู้จัดการ

เรยี นรู้แบบมีส่วนร่วม มีทักษะดา้ นวชิ าการและด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน ใช้ไอที ดจิ ทิ ลั และมี
คณุ ลักษณะ 5 ประการของโรงเรยี นสุจริต ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มวี ินยั ซื่อสตั ย์สุจรติ อยู่
อย่างพอเพยี ง และมีจติ สาธารณะ

3.3.3 Smart School โรงเรยี นคุณภาพ โดยมีคุณลกั ษณะ ดังนี้
มกี ารบรหิ ารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภบิ าล มนี วัตกรรมรปู แบบใหม่ มีการ

บริหารจัดการโดยใชร้ ะบบ ICT มีการจัดสภาพแวดล้อมทางด้านสังคมและอารมณท์ ี่ดี

4. ผลการดำเนนิ การผลสมั ฤทธแิ์ ละประโยชน์ที่ได้รับ
4.1 ผลการดำเนินการ
สำนักงานเขตพ้นื ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ไดร้ ูปแบบการดำเนนิ โครงการ

เสริมสร้างคุณธรรม จรยิ ธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (เขตสจุ ริต/โรงเรียนสจุ รติ ) ดงั ภาพต่อไปน้ี

แบบนำเสนอ Best Practice โครงการเขตสุจรติ โรงเรยี นสจุ รติ ปี 2563 นางยวุ ดี ชุมปญั ญา สพป.สกลนคร เขต 3

10

4.2 ผลการดำเนินกิจกรรม

จากผลการดำเนินกจิ กรรม “โดยรปู แบบ SAKON 3S Model” ในโครงการเสริมสร้าง

คณุ ธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศกึ ษา ได้ผลดังน้ี

กจิ กรรม ผลการดำเนินการกิจกรรม

นิเทศ แบบรว่ มใจ (Supervision Team) 1) โรงเรียนในสงั กัดสำนกั งานเขตพ้ืนทก่ี ารศึกษาประถมศึก

- การนิเทศ ตดิ ตาม การดำเนินกจิ กรรม สกลนคร เขต 3 จำนวน 182 โรงเรยี น นำหลกั สตู รตา้ นทุจรติ

โรงเรยี นสจุ ริต ได้แก่ การใช้หลกั สูตรต้าน ศึกษาโดยจดั เปน็ รายวิชาเพิม่ เตมิ รอ้ ยละ 100

ทุจริตศกึ ษา การดำเนนิ กิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ. 2) โรงเรียนในสังกัดสำนกั งานเขตพ้ืนทก่ี ารศึกษาประถมศึก

น้อย กิจกรรมบรษิ ทั สรา้ งการดี สกลนคร เขต 3 จำนวน 182 โรงเรยี น การดำเนนิ กจิ กรรม

ป.ป.ช.สพฐ.นอ้ ย กิจกรรมบริษัทสรา้ งการโดยบรู ณาการกับกลุ่ม

สาระอน่ื ๆ และในกจิ กรรมลดเวลาเรยี นเพิ่มเวลารู้

โปรง่ ใส คณุ ธรรม (Attribute) 1) ครู นกั เรยี น มีความรคู้ วามเข้าใจในการใช้โปรแกรมตัดต่อ

- การอบรมผลิตส่ือสรา้ งสรรค์ป้องกนั การ วดี โี อ เพ่ือผลติ สื่อภาพยนตร์สั้น

ทุจรติ (สื่อภาพยนตรส์ ัน้ ) เพ่ือสง่ เสรมิ 2) ผูบ้ รหิ าร ครู นักเรยี น มสี ว่ นร่วมในการพฒั นาผลติ สื่อ

คณุ ลกั ษณะ 5 ประการของโรงเรยี นสจุ รติ ภาพยนตร์สนั้

ได้แก่ ทกั ษะกระบวนการคดิ มวี ินยั ซ่อื สัตย์ 2) โรงเรยี นมีส่อื ภาพยนตร์สัน้ เพื่อสร้างสรรคผ์ ลงานปลุก

สจุ รติ อยู่อยา่ งพอเพยี ง และมจี ิตสาธารณะ จติ สำนึกทศั นคติและค่านยิ มในความซื่อสตั ย์สจุ รติ และส่งผลงาน

เข้าร่วมการแขง่ ขันในระดบั เขตพ้นื ท่ีการศึกษา

ผ้นู ำวิชาการ (Knowledge) 1) ศึกษานเิ ทศก์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความร้คู วาม

-การอบรมพฒั นา ศึกษานเิ ทศก์ ครูและ เข้าใจในการออกแบบและจัดทำเวบ็ ไซต์ ด้วยโปรแกรม Google

บุคลากรทางการศึกษา ในการ site new

สรา้ งเว็บไซต์ ห้องนิเทศออนไลน์ ห้องเรยี น 2) ศึกษานเิ ทศก์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะ

ออนไลน์ หลกั สตู รออนไลน์ กระบวนการคดิ สามารถสร้างเวบ็ ไซต์ หอ้ งนิเทศออนไลน์

หอ้ งเรียนออนไลน์ หลักสูตรออนไลน์ ได้ตามภาระหน้าท่ีของ

ตนเอง

3) ศกึ ษานิเทศก์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้แลกเปลี่ยน

เรยี นรกู้ ับผู้บรหิ าร ครู นกั เรียน ท่เี ขา้ มาเรียนรู้จาก หอ้ งนิเทศ

ออนไลน์ หอ้ งเรยี นออนไลน์ หลกั สตู รออนไลน์

แบบนำเสนอ Best Practice โครงการเขตสุจริต โรงเรยี นสุจริต ปี 2563 นางยวุ ดี ชุมปญั ญา สพป.สกลนคร เขต 3

11

4.2 ผลการดำเนนิ กิจกรรม

จากผลการดำเนินกิจกรรม “โดยรูปแบบ SAKON 3S Model” ในโครงการเสรมิ สร้าง

คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศกึ ษา ไดผ้ ลดงั นี้ (ตอ่ )

กจิ กรรม ผลการดำเนินการกิจกรรม

องคก์ รมาตรฐาน (Organization) 1) ผูบ้ ริหาร ครู บุคลากรทางการศกึ ษา นกั เรยี นในสังกัด

-การประกาศเจตจำนงสุจรติ ในการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ไดร้ บั

บรหิ ารงาน ทราบการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบรหิ ารงาน ร้อยละ 100

-การบนั ทกึ ข้อตกลงในการปฏิบัตหิ นา้ ทเ่ี ปน็ 2) ผูบ้ รหิ าร บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

ข้าราชการทีด่ ี การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง

-การประเมินคณุ ธรรมคุณธรรมและความ ในการปฏิบัติหน้าทเ่ี ป็นข้าราชการท่ดี ี รอ้ ยละ 100

โปรง่ ใสในการดำเนนิ งานของสถานศึกษา 3) สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 มี

ออนไลน์ ผลการประเมนิ คณุ ธรรมคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดำเนินงานของเขตพนื้ ที่การศึกษาออนไลน์ รอ้ ยละ 88.81 ระดับ

A ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รอ้ ยละ 85

สร้างงานสู่สากล (Network) 1) ผู้บริหาร ครู นกั เรียน โรงเรยี นในสงั กดั สำนกั งานเขตพน้ื ที่

-การจัดมหกรรมแลกเปล่ียนเรยี นรู้ การ การศึกษาประถมศกึ ษาสกลนคร เขต 3 ไดน้ ำผลงานเข้าร่วม

นำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขนั แลกเปลย่ี นเรียนรู้ การนำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขัน

กิจกรรมโรงเรียนสจุ รติ กจิ กรรมโรงเรียนสุจรติ ไดแ้ ก่

-การเผยแพรป่ ระชาสมั พนั ธผ์ ลงานทเี่ ปน็ -กจิ กรรมป.ป.ช.สพฐ.น้อย

แบบอย่างในการดำเนินกิจกรรม -กิจกรรมการผลิตสื่อภาพยนตรส์ ัน้

โรงเรยี นสจุ รติ โดยชอ่ งทางท่ีหลากหลาย -กิจกรรมบรษิ ัทสรา้ งการดี

ไดแ้ ก่ Facebook, Line, YouTube -กจิ กรรมถอดบทเรยี น (Best practice) ครู

-กิจกรรมถอดบทเรยี น (Best practice) ผูบ้ รหิ าร

-การจัดการเรยี นการสอนหลักสูตรต้านทุจรติ 1 โรงเรียน 1

นวัตกรรม

2) ผบู้ รหิ าร ครู นักเรยี น โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้นื ที่

การศกึ ษาประถมศกึ ษาสกลนคร เขต 3 มที ักษะกระบวนการคดิ

มวี นิ ยั ซื่อสตั ยส์ ุจรติ อยอู่ ย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ ท้งั ใน

ระดับสถานศึกษา สำนกั งานเขตพืน้ ท่ีการศึกษา และชมุ ชน

3) สำนกั งานเขตพ้นื ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 มี

ผลงานทเ่ี ป็นแบบอย่างนำไปเผยแพรต่ ่อสาธารณะชนได้อย่าง

ภาคภูมิใจ

แบบนำเสนอ Best Practice โครงการเขตสุจริต โรงเรยี นสุจริต ปี 2563 นางยวุ ดี ชุมปญั ญา สพป.สกลนคร เขต 3

12

4.3 ประโยชนท์ ไ่ี ด้รับ
4.3.1 ผู้บริหาร ครู นักเรียนไดร้ บั การพัฒนาทักษะกระบวนการคดิ ความซื่อสตั ยส์ ุจรติ

ความมีวินยั การอยูอ่ ย่างพอเพียง จติ สาธารณะ และมผี ลงานท่ีเปน็ แบบอย่าง
4.3.2 สำนักงานเขตพนื้ ท่ีการศกึ ษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ไดร้ ปู แบบการจัดการ

พฒั นางานเสรมิ สร้างคณุ ธรรม จรยิ ธรรมและธรรมาภบิ าลในสถานศกึ ษา (โรงเรยี นสุจรติ /เขตสุจรติ )
ด้วยรูปแบบการดำเนินกิจกรรม “SAKON 3S Model”

5. ปจั จัยความสำเรจ็
5.1 การไดร้ บั การสนับสนนุ งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้นั พ้นื ฐาน ซง่ึ

เปน็ หน่วยงานต้นสังกัดทั้งในด้านวิชาการ บคุ ลากร
5.2 การมสี ่วนร่วมของทุกฝ่ายทม่ี สี ว่ นเกยี่ วข้องกบั สำนักงานเขตพน้ื ทกี่ ารศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 3 เช่น ผบู้ ริหาร คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครู
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน เจา้ หนา้ ที่ บคุ ลากรในสำนกั งานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 3 ทุกคน

5.3 ครมู ีความรู้ ความเขา้ ใจ และความเอาใจใส่ในการดำเนินโครงการ/กจิ กรรม และมีความ
มงุ่ มัน่ ท่ีอยากใหก้ ารดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมประสบความสำเรจ็ เหน็ ผลเป็นรูปธรรม

6. บทเรียนทีไ่ ด้รบั
6.1 ผบู้ ริหาร ผูร้ ับผิดชอบโครงการ มรี ปู แบบการดำเนินกจิ กรรม “SAKON 3S Model” ใน

การดำเนินงานโครงการเสรมิ สร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภบิ าลในสถานศึกษา (โรงเรยี นสุจริต/
เขตสุจรติ )

6.2 การพฒั นาทักษะกระบวนการคิด ความมีวนิ ยั ความซื่อสัตย์สจุ รติ อยู่อย่างพอเพยี ง และ
การมจี ติ สาธารณะสามารถพัฒนาผูเ้ รียนให้เกดิ คุณลกั ษณะต่าง ๆ ดังกลา่ วให้พัฒนาไปพรอ้ ม ๆ กนั ได้ย่าง
เปน็ องคร์ วม

แบบนำเสนอ Best Practice โครงการเขตสจุ รติ โรงเรยี นสุจริต ปี 2563 นางยวุ ดี ชมุ ปญั ญา สพป.สกลนคร เขต 3

13

7. การเผยแพร่ / การไดร้ ับการยอมรับ / รางวัลท่ีได้รบั
การดำเนนิ กจิ กรรม “SAKON 3S Model” ในการดำเนนิ งานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม

จรยิ ธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศกึ ษา (โรงเรียนสจุ ริต/เขตสุจริต) มีการเผยแพรผ่ ลงานท่ีเกดิ ข้ึนทงั้ ใน
รูปแบบเอกสารส่งิ พมิ พ์ รปู ภาพ วดี โี อ ตามชอ่ งทางการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตพน้ื ท่ีการศกึ ษา
ประถมศกึ ษาสกลนคร เขต 3 เช่น ไลน์กลมุ่ ผู้ผู้บรหิ ารโรงเรียน เฟซบคุ้ youtube channel จากผลการ
ดำเนนิ การดังกลา่ วมีโรงเรยี นทีไ่ ด้รับรางวลั จากการจดั กิจกรรม ดังนี้

ท่ี กิจกรรม โรงเรยี น รางวัล
ชนะเลศิ
1 กจิ กรรมป.ป.ช.สพฐ.นอ้ ย บ้านดงหว้ ยเปลือย ชนะเลศิ
ชนะเลิศ
2 กิจกรรมการผลิตสื่อภาพยนตรส์ ้นั บ้านกดุ เรอื ชนะเลศิ
ชนะเลศิ
3 กจิ กรรมบรษิ ัทสรา้ งการดี บ้านหนองแวง ชนะเลศิ

4 กจิ กรรมถอดบทเรยี น (Best practice) ครู บ้านหว้ ยทราย

5 กิจกรรมถอดบทเรียน (Best practice) ผู้บรหิ าร บา้ นแกง้

6 การจัดการเรียนการสอนหลักสตู รต้านทจุ ริต 1 บา้ นนาเมอื ง

โรงเรยี น 1 นวตั กรรม

8. เงื่อนไขความสำเร็จ
รูปแบบการดำเนนิ กิจกรรม “SAKON 3S Model” ในการดำเนินงานโครงการเสริมสร้าง

คุณธรรม จรยิ ธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศกึ ษา (โรงเรียนสจุ รติ /เขตสุจริต) ของสำนักงานเขตพน้ื ที่
การศกึ ษาประถมศกึ ษาสกลนคร เขต 3 ประสบความสำเรจ็ ไดเ้ น่อื งจาก

รปู แบบการดำเนนิ กิจกรรม “SAKON 3S Model” เปน็ รูปแบบทผี่ า่ นการศกึ ษาหลกั การ
ทฤษฎีท่ีเกี่ยวขอ้ งหลายทฤษฎี เชน่ หลักการนเิ ทศแบบร่วมพฒั นา หลักการบรหิ ารโดยใช้โรงเรียนเปน็
ฐาน หลกั การมีส่วนร่วม หลักการเรียนรูโ้ ดยใชก้ ระบวนการกลมุ่ หลักการพฒั นารูปแบบ จนเกดิ เปน็
รปู แบบทมี่ ีความเหมะสมในการจดั กิจกรรมใหเ้ กดิ ผลอยา่ งเปน็ รูปธรรม

แบบนำเสนอ Best Practice โครงการเขตสจุ รติ โรงเรียนสจุ รติ ปี 2563 นางยวุ ดี ชุมปญั ญา สพป.สกลนคร เขต 3

14

9. Best Practice สอดคลอ้ งกบั คุณลักษณะ 5 ประการของโครงการโรงเรียนสจุ รติ

คณุ ลักษณะ กิจกรรมท่ีสอดคล้อง เคร่ืองมือท่ใี ช้
9.1 ทักษะกระบวนการคิด กจิ กรรมโรงเรยี นสุจรติ - แบบประเมินคุณลกั ษณะท่ีพงึ
- กิจกรรมบรษิ ทั สร้างการดี ประสงค์ตามโครงการ/กจิ กรรม
9.2 มวี นิ ัย การดำเนนิ กจิ กรรม “SAKON
กิจกรรมโรงเรียนสุจรติ 3S Model”
9.3 ซ่อื สัตยส์ ุจริต - กจิ กรรม ป.ป.ช.สพฐ.นอ้ ย - แบบประเมินคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคต์ ามโครงการ/กิจกรรม
9.4 อย่อู ย่างพอเพียง กจิ กรรมโรงเรยี นสจุ รติ การดำเนนิ กจิ กรรม “SAKON
- การผลิตส่อื ภาพยนตรส์ ้ัน ส่งเสริม 3S Model”
9.5 จิตสาธารณะ ความซอื่ สตั ย์ สุจริต - แบบประเมินคุณลกั ษณะท่ีพึง
ประสงคต์ ามโครงการ/กิจกรรม
กจิ กรรมโรงเรียนสุจรติ การดำเนินกจิ กรรม “SAKON
- การใช้หลกั ความพอประมาณ 3S Model”
- การใช้หลกั ความมเี หตผุ ล - แบบประเมนิ คุณลกั ษณะท่ีพงึ
- การใช้หลักการมีภูมิคุมกัน ประสงค์ตามโครงการ/กจิ กรรม
กจิ กรรมโรงเรยี นสจุ รติ การดำเนนิ กจิ กรรม “SAKON
- การแสดงออกพฤติกรรมจติ อาสา 3S Model”
ของผ้เู ข้ารว่ มโครงการ - แบบประเมินคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคต์ ามโครงการ/กจิ กรรม
การดำเนนิ กิจกรรม “SAKON
3S Model”

แบบนำเสนอ Best Practice โครงการเขตสุจริต โรงเรยี นสจุ รติ ปี 2563 นางยวุ ดี ชุมปญั ญา สพป.สกลนคร เขต 3

15

10. กิจกรรมที่สอดคลอ้ งกับปฏญิ ญาโรงเรยี นสุจริต ไดแ้ ก่

ปฏิญญา กจิ กรรมท่สี อดคลอ้ ง วธิ กี าร
10.1 การปลกู ฝัง
10.2 การป้องกนั - การนเิ ทศติดตามการดำเนิน - การจดั ทำโครงการ/กจิ กรรม

10.3 การสร้างเครือขา่ ย กจิ กรรมโรงเรยี นสุจริต การใช้ - แบบนิเทศติดตาม

หลักสูตรตา้ นทจุ รติ ศึกษา กจิ กรรม

ป.ป.ช.สพฐ.นอ้ ย กจิ กรรมบริษทั

สรา้ งการดี

- การประกาศเจตจำนงสุจริตใน - การจดั ทำโครงการ/กจิ กรรม

การบรหิ ารงาน - แบบประเมนิ ITA Online

- การบนั ทึกข้อตกลง ความรว่ มมือ

ในการปฏบิ ัติหนา้ อย่างซ่ือสตั ย์

สจุ รติ

- การประเมนิ คณุ ธรรมและความ

โปร่งใสในการดำเนินงานของ

สถานศกึ ษา

- การจดั มหกรรมแลกเปลีย่ น - การจดั ทำโครงการ/กิจกรรม

เรียนรกู้ ิจกรรมโรงเรียนสจุ ริต - แบบประเมนิ คุณลกั ษณะที่พึง

- การประชาสมั พนั ธผ์ ลงาน ประสงค์

หลากหลายชอ่ งทาง

-การทำวดี ีทัศน์

แบบนำเสนอ Best Practice โครงการเขตสจุ ริต โรงเรยี นสุจริต ปี 2563 นางยวุ ดี ชุมปญั ญา สพป.สกลนคร เขต 3

16

ภาคผนวก

แบบนำเสนอ Best Practice โครงการเขตสุจรติ โรงเรยี นสุจริต ปี 2563 นางยวุ ดี ชุมปญั ญา สพป.สกลนคร เขต 3

17

แบบประเมนิ คณุ ลกั ษณะท่พี ึงประสงค์

การพัฒนางานเสรมิ สร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภบิ าลในสถานศึกษา

(โรงเรยี นสจุ รติ /เขตสจุ ริต) โดยใช้รปู แบบการดำเนนิ กจิ กรรม “SAKON 3S Model”

รายการ เกณฑ์การใหค้ ะแนน

มากทส่ี ุด มาก ปานกลาง นอ้ ย นอ้ ยที่สดุ

(5) (4) (3) (2) (1)

ทักษะกระบวนการคิด

- ความสามารถในการจำแนก

เปรยี บเทยี บ ใหเ้ หตุผล

- การแกป้ ัญหาอยา่ งมีวิจารณญาณและ

สรา้ งสรรค์

ซือ่ สัตยส์ ุจริต

- การแสดงออกถึงความซ่ือสัตย์สจิ ริต

ขณะปฏบิ ัติกิจกรรม

มีวินยั

- การเข้าร่วมกจิ กรรมอย่างสม่ำเสมอ

อยู่อย่างพอเพียง

- การใช้หลักความพอประมาณ

- การใช้หลกั ความมีเหตผุ ล

- การใชห้ ลักการมภี ูมิคมุ กัน

จติ สาธารณะ

- การแสดงออกพฤติกรรมจติ อาสาของ

นกั เรยี น

รวม

ลงช่อื ....................................................... ผูป้ ระเมนิ
(.......................................................)

แบบนำเสนอ Best Practice โครงการเขตสุจริต โรงเรียนสุจริต ปี 2563 นางยวุ ดี ชมุ ปญั ญา สพป.สกลนคร เขต 3

18

ผลการประเมนิ คณุ ลกั ษณะท่ีพงึ ประสงค์
การพฒั นางานเสริมสร้างคุณธรรมจรยิ ธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศกึ ษา
(โรงเรียนสจุ รติ /เขตสจุ ริต) โดยใชร้ ูปแบบการดำเนินกจิ กรรม “SAKON 3S Model”

รายการ คะแนนรวมระดับชัน้ ค่าเฉลี่ย คา่ S.D.
ผูบ้ รหิ าร คร/ู บศ. นักเรียน 4.30
ทกั ษะกระบวนการคิด 4.50 0.48
- ความสามารถในการจำแนก 4.30 4.20 4.40 4.40 0.53
เปรียบเทยี บ ให้เหตผุ ล 4.70 0.50
- การแก้ปัญหาอยา่ งมีวจิ ารณญาณและ 4.60 4.40 4.50 0.48
สรา้ งสรรค์ 4.50
4.45 4.30 4.45 4.50 0.53
รวม 4.30 0.53
ซื่อสัตยส์ จุ รติ 4.60 4.70 4.80 4.10 0.67
- การแสดงออกถึงความซ่ือสัตย์สิจริต 4.30 0.57
ขณะปฏิบตั ิกิจกรรม 4.40 4.50 4.60 4.50 0.55
มีวินัย 4.48 0.53
- การเข้าร่วมกจิ กรรมอย่างสม่ำเสมอ 4.50 4.40 4.60 0.45
อยู่อยา่ งพอเพียง 4.40 4.20 4.30
- การใช้หลักความพอประมาณ 4.10 4.00 4.20
- การใช้หลักความมเี หตุผล 4.30 4.20 4.40
- การใชห้ ลกั การมภี มู ิคุมกัน
4.50 4.40 4.60
รวม
จติ สาธารณะ 4.45 4.42 4.57
- การแสดงออกพฤติกรรมจิตอาสาของ
นักเรียน

รวม 5 คุณลกั ษณะ

แบบนำเสนอ Best Practice โครงการเขตสุจรติ โรงเรียนสจุ ริต ปี 2563 นางยวุ ดี ชมุ ปญั ญา สพป.สกลนคร เขต 3

19
นิเทศ แบบรว่ มใจ (Supervision Team)
- การนเิ ทศ ตดิ ตาม การดำเนินกิจกรรมโรงเรยี นสุจริต ได้แก่ การใช้หลักสตู รต้านทุจริตศึกษา การดำเนนิ
กจิ กรรม ป.ป.ช.สพฐ.นอ้ ย กิจกรรมบรษิ ทั สร้างการดี

แบบนำเสนอ Best Practice โครงการเขตสจุ รติ โรงเรยี นสจุ รติ ปี 2563 นางยวุ ดี ชุมปญั ญา สพป.สกลนคร เขต 3

20
โปร่งใส คุณธรรม (Attribute)
ส่งเสรมิ ทกั ษะกระบวนการคดิ มีวนิ ยั ซอื่ สตั ย์สจุ รติ อย่อู ยา่ งพอเพยี ง และมจี ติ สาธารณะ
- การประชมุ ชแ้ี จงการดำเนนิ กิจกรรมโรงเรียนสุจรติ
การอบรมผลติ ส่ือสรา้ งสรรคป์ ้องกันการทจุ ริต (สื่อภาพยนตร์สน้ั )

แบบนำเสนอ Best Practice โครงการเขตสุจรติ โรงเรียนสจุ ริต ปี 2563 นางยวุ ดี ชุมปญั ญา สพป.สกลนคร เขต 3

21
ผ้นู ำวิชาการ (Knowledge)
เวบ็ ไซต์ กลุม่ นเิ ทศติดตามและประเมนิ ผลการจัดการศกึ ษา สพป.สกลนคร เขต 3
https://sites.google.com/sakonnakhon3.go.th/skn3nites/

ห้องนเิ ทศออนไลน์

แบบนำเสนอ Best Practice โครงการเขตสจุ ริต โรงเรยี นสจุ ริต ปี 2563 นางยวุ ดี ชุมปญั ญา สพป.สกลนคร เขต 3

22

หลกั สตู รออนไลน์
http://gg.gg/lugsootonline

http://gg.gg/lugsootonline

https://sites.google.com/sakonnakhon3.go.th/ita-snk-online/

แบบนำเสนอ Best Practice โครงการเขตสุจรติ โรงเรียนสุจรติ ปี 2563 นางยวุ ดี ชมุ ปญั ญา สพป.สกลนคร เขต 3

23

หอ้ งเรยี นออนไลน์

https://sites.google.com/view/krookathin

https://sites.google.com/view/krulex

สรา้ งเครอื ข่ายแลกเปล่ยี นเรยี นรู้ Social Network โดย application Line Facebook

แบบนำเสนอ Best Practice โครงการเขตสุจริต โรงเรยี นสจุ ริต ปี 2563 นางยวุ ดี ชมุ ปญั ญา สพป.สกลนคร เขต 3

24

องค์กรมาตรฐาน (Organization)

การบันทกึ ข้อตกลงในการปฏิบตั ิหนา้ ท่เี ปน็ ขา้ ราชการท่ดี ี

การประกาศเจตจำนงสุจรติ ในการบริหารงาน

แบบนำเสนอ Best Practice โครงการเขตสุจริต โรงเรียนสุจริต ปี 2563 นางยวุ ดี ชุมปญั ญา สพป.สกลนคร เขต 3

25

การประเมนิ คุณธรรมคุณธรรมและความโปรง่ ใสในการดำเนนิ งาน
ของเขตพื้นที่การศกึ ษาออนไลน์ (ITA : Online)

ประชมุ ช้แี จงทำความเขา้ ใจ

ดำเนินการประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี ภายในและภายนอก
(IIT,EIT)

แบบนำเสนอ Best Practice โครงการเขตสุจรติ โรงเรยี นสจุ ริต ปี 2563 นางยวุ ดี ชมุ ปญั ญา สพป.สกลนคร เขต 3

26

การประเมนิ คณุ ธรรมคุณธรรมและความโปรง่ ใสในการดำเนินงาน
ของสถานศกึ ษาออนไลน์ (ITA : Online)

แบบนำเสนอ Best Practice โครงการเขตสจุ รติ โรงเรยี นสุจรติ ปี 2563 นางยวุ ดี ชมุ ปญั ญา สพป.สกลนคร เขต 3

27

การจัดทำข้อมลู เผยแพรต่ ่อสาธารณะ (OIT) ผ่านทางเว็บไซต์หลัก
ของสำนักงานเขตพืน้ ทกี่ ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

http://www.sakonnakhon3.go.th/new/

ผลการประเมนิ ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้คะแนนรอ้ ยละ 88.81 ระดับ A
ผ่านเกณฑ์การประเมนิ

แบบนำเสนอ Best Practice โครงการเขตสจุ รติ โรงเรียนสุจริต ปี 2563 นางยวุ ดี ชุมปญั ญา สพป.สกลนคร เขต 3

28

สร้างงานสู่สากล (Network)

-การจัดมหกรรมแลกเปล่ยี นเรยี นรู้ การนำเสนอผลงานกจิ กรรมโรงเรยี นสุจรติ

กิจกรรมบรษิ ัทสรา้ งการดี
โรงเรียนบา้ นหนองแวง เป็นตัวแทนไปแขง่ ระดับภมู ิภาค

แบบนำเสนอ Best Practice โครงการเขตสจุ รติ โรงเรยี นสุจรติ ปี 2563 นางยวุ ดี ชมุ ปญั ญา สพป.สกลนคร เขต 3

29

กิจกรรมผลิตสื่อสรา้ งสรรค์ต้านทจุ ริต (สอื่ ภาพยนตร์สน้ั )

กจิ กรรม ป.ป.สพฐ.น้อย

กิจกรรมถอดบทเรียน (Best practice) คร/ู ผ้บู รหิ าร
การจดั การเรยี นการสอนหลกั สูตรต้านทจุ ริต 1 โรงเรยี น 1 นวัตกรรม

แบบนำเสนอ Best Practice โครงการเขตสจุ ริต โรงเรยี นสจุ ริต ปี 2563 นางยวุ ดี ชมุ ปญั ญา สพป.สกลนคร เขต 3

30
-การเผยแพร่ประชาสัมพันธผ์ ลงานที่เป็นแบบอย่างท่ดี ี ทาง YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=Y_5oq8Y5W58&feature=youtu.be

แบบนำเสนอ Best Practice โครงการเขตสจุ ริต โรงเรียนสุจรติ ปี 2563 นางยวุ ดี ชมุ ปญั ญา สพป.สกลนคร เขต 3

31

ชื่อผลงาน การพฒั นางานเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภบิ าลในสถานศึกษา
(เขตสุจริต/โรงเรียนสจุ รติ ) โดยใชร้ ูปแบบการดำเนนิ กิจกรรม
ชอื่ เจา้ ของผลงาน “SAKON 3S Model”
สังกัด นางยวุ ดี ชมุ ปัญญา
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
โทรศพั ท์มือถือ 085-6937681 e-mail : [email protected]

แบบนำเสนอ Best Practice โครงการเขตสุจรติ โรงเรียนสจุ รติ ปี 2563 นางยวุ ดี ชมุ ปญั ญา สพป.สกลนคร เขต 3

32

คำนำ
เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแบบเสนอ Best Practice ศึกษานิเทศก์ กิจกรรมถอด
บทเรียน โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) ของ
นางยุวดี ชุมปัญญา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ชื่อผลงาน
ที่นำเสนอครั้งนี้ ได้แก่ การพัฒนางานเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
(โรงเรยี นสจุ ริต/เขตสุจรติ ) โดยใชร้ ูปแบบการดำเนนิ กจิ กรรม “SAKON 3S Model” ซ่ึงเปน็ กิจกรรมท่ีได้
ดำเนินการเมื่อปีการศึกษาที่ผ่านมา และในการศึกษานี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 3 ยังคงดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จเป็นไปตาม
จุดประสงค์ของโครงการและสอดคล้องกับการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมมาภิบาลใน
สถานศกึ ษา (โรงเรยี นสจุ รติ /เขตสุจรติ )
ผจู้ ดั ทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบบั น้จี ะเปน็ ข้อมลู ท่ีเป็นประโยชนส์ ำหรับคณะกรรมการ
ประเมินในคร้ังนเ้ี ป็นอย่างดี และขอขอบคุณท่านผู้บรหิ าร คณะครู นักเรยี น สำนักงานเขตพน้ื ที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ทุกคนทมี่ ีส่วนรว่ มในการดำเนนิ กจิ กรรมและการจดั ทำรายงานเล่มนี้จน

เสรจ็ สมบูรณ์

ยุวดี ชุมปญั ญา
(นางยุวดี ชมุ ปัญญา)
ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกสกลนคร เขต 3

แบบนำเสนอ Best Practice โครงการเขตสจุ ริต โรงเรียนสจุ รติ ปี 2563 นางยวุ ดี ชุมปญั ญา สพป.สกลนคร เขต 3

33

สารบญั

คำนำ 2
สารบญั 5
1. ความสำคัญของผลงาน/นวัตกรรมถอดบทเรียน 6
2. จดุ ประสงค์เขียนให้สอดคล้องกับความสำคญั ของผลงาน 8
3. กระบวนการผลิตผลงานหรือขนั้ ตอนการดำเนนิ 11
4. ผลการดำเนินการ/ผลสมั ฤทธิ/์ ประโยชน์ 11
5. ปจั จยั ความสำเรจ็ 12
6. บทเรยี นที่ไดร้ บั 12
7. การเผยแพร/่ การได้รับการยอมรบั /รางวลั ท่ีได้รับ 13
8. เงอื่ นไขความสำเร็จ 14
9. Best Practice สอดคลอ้ งกับคณุ ลักษณะ 5 ประการของโครงการโรงเรียนสุจรติ
10. กิจกรรมทส่ี อดคล้องกบั ปฏิญญาโรงเรียนสจุ รติ
ภาคผนวก

แบบนำเสนอ Best Practice โครงการเขตสุจริต โรงเรียนสจุ ริต ปี 2563 นางยวุ ดี ชมุ ปญั ญา สพป.สกลนคร เขต 3

34

แบบนำเสนอ Best Practice โครงการเขตสจุ รติ โรงเรยี นสจุ รติ ปี 2563 นางยวุ ดี ชมุ ปญั ญา สพป.สกลนคร เขต 3


Click to View FlipBook Version