The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by lehoangbvdktpct, 2019-12-04 22:39:46

AN TOAN THUC PHAM

AN TOAN THUC PHAM

AN TOAN THUC
PHAM VA CAC BENH
THUC PHAM

PGS,TS LE HOANG NINH

ÑAÏI CÖÔNG VEÀ CAÙC
BEÄNH THÖÏC PHAÅM

† Taàm voùc cuûa caùc beänh thöïc phaåm :

„ Vaán ñeà y teá coâng coäng taïi caùc quoác
gia ( WHO )

„ Côõ naøo : ? WHO : naêm 2000 : 2.1
trieäu töû vong do tieâu chaûy

„ Taïi caùc nöôùc phaùt trieån : BTP : 30 %
„ Hoa kyø : 76 ca beänh / naêm; 325.000

nhaäp vieän, 5.000 töû vong / naêm
„ Vieät nam : ?

ÑAÏI CÖÔNG VEÀ CAÙC
BEÄNH THÖÏC PHAÅM ( t.t)

† Ñaëc ñieåm : Benh tan phat, khong
bao cao. Kho danh gia, tam voc

† Tai cac nuoc dang phat trien uoc
luong nhu the nao ?

† Tai viet nam : anh chi hay phan
tích cac nguyen nhaân ? Ñeà xuaát
chieán löôïc kieåm soaùt caùc beänh do
thöïc phaåm ( thaûo luaän nhoùm 30
phuùt, trình baøy nhoùm 10 phuùt )

ÑAÏI CÖÔNG VEÀ CAÙC
BEÄNH THÖÏC PHAÅM ( t.t)

† Ñònh nghóa : beänh thöïc phaåm laø
beänh do aên/ uoáng thöïc phaåm bò
nhieãm : khuaån, ñoäc, chaát ñoäc hoùa
hoïc

† Hieän nay ñöôïc bieát coù khoaûng 250
beänh : vi truøng, virus, kyù sinh
truøng, ñoäc toá hay hoùa chaát ñoäc…

† Khoâng coù moät hoäi chöùng chung cho
caùc beänh thöïc phaåm

ÑAÏI CÖÔNG VEÀ CAÙC

BEÄNH THÖÏC PHAÅM

† Nhöõng beänh thöïc phaåm thöôøng gaëp :
campylobacter, salmonella, E coli O 157;
calicivirus

† Campylobacter : soát, tieâu chaûy, ñau buïng quaën.
Vi khuaån naày soáng trong ruoät moät soá loaøi chim,
gia caàm…

† Salmonella : chim, boø saùt, ñoäng vaät coù vuù : soáy,
tieâu chaûy, ñau buïng

† E coli ÔÏ : gia suùc ( ñoäng vaät coù söøng ) tiue6u chaûy
maùu, ñau buïng, khoâng soát… 3-5 % bieán chöùng
hemolytic uremic -> thieáu maùu, suy thaän

† Shigella, vieâm gan A, kyù sinh truøng

ÑAÏI CÖÔNG VEÀ CAÙC
BEÄNH THÖÏC PHAÅM

† Buøng phaùt dòch : moät nhoùm ngöôøi
cuøng aên moät thöïc phaåm vaø coù töø 2
ngöôøi cuøng maéc moät loaïi beänh trôû
leân

† Ñieàu kieän : nguoàn thöïc phaåm bò
nhieãm; moät nhoùm ngöôøi cuøng aên
moät thöïc phaåm ñoù

† Buøng phaùt : ñòa phöông hay treân
moät dieän roäng

ÑAÏI CÖÔNG VEÀ CAÙC
BEÄNH THÖÏC PHAÅM

† Ñieàu tra söï buøng phaùt :kieåm soaùt,
khoàng cheá chuùng

† Öu tieân soá 1 : khoáng cheá söï laây
lan, sau ñoù coù keá hoaïch ñieàu tra
chi tieát

† Phaùt hieän ra söï buøng phaùt : nhaân
vieân y teá, ngöôøi beänh, heä thoáng
giaùm saùt, chuøm ca ?

ÑAÏI CÖÔNG VEÀ CAÙC
BEÄNH THÖÏC PHAÅM

† Noäi dung ñieàu tra : caùc anh chi hay
thaûo luaän trong nhoùm vaø lieät keâ ra
nhöõng noäi dung caàn ñieàu tra , thôøi
gian 30 phuùt, trình baøy 10 phuùt

ÑAÏI CÖÔNG VEÀ CAÙC
BEÄNH THÖÏC PHAÅM

† Phöông caùch thöïc phaåm bò nhieãm :
† Nhieãm trong quaù trình saûn xuaát vaø

cheá bieán thöùc aên nhö theá naøo
† ( baøi taäp caù nhaân, noäp baøi vaøo

tuaàn sau )


Click to View FlipBook Version