The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by รื่นฤดี สุกานนท์, 2019-11-19 23:35:18

คู่มือ

คู่มือ

ค่มู ือ
การประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์

-ทาความรู้จกั กบั สว่ นตา่ งๆ ที่ตอ้ งร้กู อ่ นประกอบคอมพิวเตอร์
-การประกอบคอมพวิ เตอรท์ ุถกู ตอ้ ง

สารบัญ หน้า
เนือ้ หา 2
เครื่องมอื การประกอบเคร่ืองคอมพวิ เตอร์ 3-7
อปุ กรณ์การประกอบเคร่ืองคอมพวิ เตอร์ 8-17
ขั้นตอนการประกอบเครอื่ งคอมพวิ เตอร์

หนา้ 2

เครอ่ื งมอื การประกอบเคร่อื งคอมพิวเตอร์
1.ไขควงแฉกยาว

2.ไขควงปากแบน

3.ไขควงบล๊อคหกเหล่ียม
4.คีมปากยาว

หน้า 3

อปุ กรณ์การประกอบเครอ่ื งคอมพวิ เตอร์

1.Monitor หรือ จอภาพใช้แสดงผลการทางานต่างๆ ของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ปัจจุบนั มใี หเ้ ลือกหลายแบบ

2.Keyboard หรอื แป้นพมิ พ์ ใชส้ าหรับปอ้ นขัอมลู หรอื คาส่ังต่างๆ เขา้
เครื่องคอมพิวเตอร์

3.Mouse หรือ เมา้ ส์ ใชส้ าหรับควบคมุ cursor บนหน้าจอเพอื่ จดั การ
คาส่ังการทางานตา่ งๆ บนหน้าจอ

หนา้ 4

4.Speaker หรือ ลาโพงใชส้ าหรบั แสดงข้อมูลทอี่ ยใู่ นรูปแบบของเสียง
เช่น เสยี งเพลง

5.Caseโดยทั่วไปจะมี Power Supply อยู่ภายในดว้ ย ทาหน้าท่ี บรรจุ
อปุ กรณ์ตา่ งๆ และจ่ายพลังงานใหก้ ับระบบ

6.Floppy Disk Driveทาหน้าท่ีในการอา่ นและเขยี นข้อมูลลงแผน่
ดสิ เกตต์

หนา้ 5

7.CPU หรอื หน่วยประมวลผลกลาง ทาหน้าทปี่ ระมวลผลขอ้ มลู และ
ควบคมุ การทางานในคอมพวิ เตอร์ เปรยี บไดก้ บั " สมองของคอมพวิ เตอร์

"

8.Mainboard หรือ Motherboard หรือ แผงวงจรหลกั เป็นอปุ กรณ์ที่
ใช้สาหรบั ตดิ ตงั้ อุปกรณต์ ่างๆ ถือว่าเปน็ ศูนยก์ ลาง

9.RAM หรอื หนว่ ยความจา ทาหน้าทเ่ี ปน็ หน่วยความจาชัว่ คราว ใช้
สาหรับเกบ็ ขอ้ มลู ทจ่ี ะนาไปประมวลผล

หนา้ 6

10.Harddisk ทาหน้าทใี่ นการเก็บบนั ทกึ ข้อมลู และโปรแกรมตา่ งๆ

11.VGA Card หรอื Graphic Card หรอื การด์ แสดงผล ใชส้ าหรบั
ประมวลผลขอ้ มลู ทีจ่ ะแสดงบนหนา้ จอ เชอ่ื มต่อกับ จอ

หนา้ 7

12.Sound Card หรือ การด์ เสยี ง ใชส้ าหรับประมวลผลข้อมลู ที่จะแสดง
ออกมาในรปู แบบของเสยี งผ่านทางลาโพง

13.Modem ใช้สาหรบั เชื่อมตอ่ กบั เครื่องคอมพวิ เตอร์เครื่องอน่ื โดยผ่าน
ทางสายโทรศัพท์ โดยมากจะใชเ้ ชื่อมตอ่ ระบบอินเตอรเ์ นต็

หนา้ 8

ขั้นตอนการประกอบเครอื่ งคอมพวิ เตอร์

1.เร่ิมจากการตดิ ตัง้ ซีพยี กู ่อน โดยง้างขาลอ็ คของซ็อกเกต็ ขึน้ มาจากนั้น
นาซพี ยี ูมาใส่ลงไปในซอ็ กเก็ตโดยใหว้ างตาแหนง่ ขาท่ี 1 ของซพี ียูและซ็
อกเก็ตให้ตรง
กัน โดยสังเกตว่าทขี่ าที่ 1 ของซพี ียจู ะทาเครือ่ งหมายเป็นจดุ เลก็ ไวท้ ่ีมมุ
ด้านบนของ
ซพี ียู

2. เม่ือวางซีพยี ตู รงลอ็ คกับซอ็ กเกต็ แลว้ จากน้นั ให้กดขาลอ็ กลงไป
เหมือน
เดมิ แล้วนาซิลโิ คนมาทาตรงบรเิ วณคอร์ (แกน) ของซีพียู และไมค่ วรทา
ซลิ โิ คนให้
หนา หากเหน็ ว่าหนาเกินไปให้ใช้กระดาษหรอื แผน่ พลาสตกิ มาปาดออก
เสียบา้ ง

หนา้ 9

3. ติดตง้ั ฮีทซิงคแ์ ละพดั ลมลงไปบนคอร์ของซีพียู ตดิ ล็อกให้เรยี บรอ้ ยใน
ขั้นตอนนม้ี ีจดุ ที่ต้องระวงั อยู่ 2 จดุ คอื การติดตงั้ ฮที ซงิ คข์ องพดั ลมจะต้อง
แนบสนิทกับคอรข์ องซีพยี ู อยา่ พยายามกดแรงไป บางทีคอร์ของซพี ยี ู
อาจบ่นิ ได้ ส่วนขาสปรงิ ที่ยดึ พัดลมบางทมี ันแขง็ เกินไป บางคนใชไ้ ขควง
พยามยามกดขาสปริงให้เขา้ ล็อก ซ่งึ อาจทาใหพ้ ลาดไปขูดเอาลายปร้นิ
บนเมนบอรด์ ขาดทาใหเ้ มนบอร์ดอาจเสยี หายได้

4. เสียบสายไฟของพัดลมเขา้ กบั ขวั้ CPU FAN โดยดจู ากคู่มอื เมนบอรด์

หนา้ 10

5. นาแรมมาเสยี บเข้ากบั ซ็อกเก็ตแรมโดยใหต้ รงกับรอ่ งของซ็อกเกต็
จากน้นั จึงกดลงไปจนดา้ นลอ็ กทั้ง 2 ดา้ นดีดขน้ึ มา (บางเมนบอรด์ ตัวลอ็ ก
ทัง้ สองดา้ นอาจไม่จาเป็นตอ้ งดดี ข้ึนมาก็ได้ให้ดูวา่ เขา้ ล็อกกนั ก็พอ)

6. ขันแทน่ รองน็อตเขา้ กบั เคส

7. นาเมนบอร์ดทไี่ ดต้ ดิ ตง้ั ซีพยี ูและแรมวางลงไปบนเคส จากน้นั ขันนอ็
ตยึดเมนบอรด์ เขา้ กบั ตวั เคสใหค้ รบทุกตัว

หนา้ 11

8. เสียบการด์ แสดงผลลงไปในสลอ็ ต AGP เสรจ็ แล้วขนั นอ็ ตยึดตดิ กบั เคส

9. เสียบการด์ เสียงลงไปในสลอ็ ต PCI เสร็จแล้วขนั นอ็ ตยึดตดิ กบั เคส

หนา้ 12

10. เสียบสายเพาเวอร์ซัพพลายเขา้ กบั ข้ัวต่อบนเมนบอร์ด โดยควรเสียบ
ให้ปลก๊ั ของสายเพาเวอรซ์ พั พลายตรงลอ็ กกบั ขว้ั ตอ่ บนเมนบอร์ด

11. สอดไดรฟ์ซดี ีรอมเขา้ กับช่องวา่ งหน้าเคส แล้วขนั น็อตยึดกบั ตวั เคส
ใหแ้ น่น

หนา้ 13

12. เสยี บสาย IDE เขา้ กบั ไดรฟซ์ ีดรี อมโดยใหแ้ ถบสแี ดงตรงกบั ขาที่ 1
หรอื ด้านที่ตดิ กบั ขว้ั สายไฟ จากนัน้ จึงเสยี บสายไฟและสายสญั ญาณเสยี ง
เข้าไปดว้ ย

13. เสยี บสาย IDE อกี ดา้ นเข้ากับข้วั ตอ่ Secondary IDE บนเมนบอร์ด
โดยแถบสีแดงตรงกับขาท่ี 1 ของขวั้ ตอ่ ดว้ ย

14. สอดฮารด์ ดิสกเ์ ขา้ กบั ช่องตดิ ตงั้ แลว้ ขันน็อตยดึ กบั ตัวเคสใหแ้ น่น

หนา้ 14

15. เสียบสาย IDE เข้ากับฮารด์ ดสิ ก์โดยใหแ้ ถบสีแดงตรงกบั ขาที่ 1 หรอื
ด้านท่ตี ดิ กับขัว้ สายไฟ จากนนั้ จึงเสยี บสายไฟเข้าไปด้วย

16. เสียบสาย IDE อกี ด้านเขา้ กับขัว้ ตอ่ Primary IDE บนเมนบอรด์ โดย
แถบสแี ดงตรงกบั ขาที่ 1 ของขัว้ ต่อดว้ ย

หนา้ 15

17. สอดไดรฟฟ์ ล็อบปด้ี ิสก์เขา้ ไปในชอ่ งติดตง้ั แลว้ ขนั นอ็ ตยดึ กบั ตัวเคส
ใหแ้ นน่

18. เสยี บสายไฟเขา้ กบั ขว้ั ต่อสายไฟของฟล็อบป้ีดิสก์ ใหส้ งั เกตสายไฟ
ของ
19. เสยี บสายแพขนาด 34 เส้น (เสน้ เล็กกว่าสายแพของฮารด์ ดิสก์และ
ซีดีรอม) ใหด้ า้ นทมี่ กี ารไขว้สายเขา้ กับขัว้ ตอ่ ไดรฟ์ฟลอ็ บปด้ี ิสก์ โดยแถบ
สีแดงของสายแพต้องตรงกับขาท่ี 1 ของขัว้ ตอ่ ดว้ ย หากใสผ่ ิดดา้ นไฟของ
ไดรฟ์ฟลอ็ บปดี้ สิ กจ์ ะติดตลอด วิธีแก้ไขคอื ให้หันสายแพกลบั ดา้ นเพราะ
ไดรฟ์ฟลอ็ บป้ดี สิ กบ์ างยห่ี ้ออาจต้องใสส่ ลบั ดา้ นกัน

หนา้ 16

20. เสียบสายแพอีกดา้ นเขา้ กบั ขั้วตอ่ ฟล็อบป้ีดิสกบ์ นเมนบอร์ด โดยให้
สายสแี ดงตรงกบั ขาท่ี 1 หรอื pin1 ของข้วั ตอ่ ด้วย

21. เสยี บสายสญั ญาณตา่ งๆ จากเคส เช่น สวติ ชเ์ ปิดปิดเคร่ือง ไฟบอก
สถานะเปิดเคร่อื ง ไฟบอกสถานะฮารด์ ดิสก ปุ่ม Reset ลาโพง ลงบน
เมนบอรด์ ควรดคู ู่มอื เมนบอรด์ ประกอบดว้ ย โดยต้องเสยี บขั้วใหถ้ ูกหาก
ผดิ ข้วั คอมพวิ เตอร์จะไมต่ ดิ หรอื มไี ฟคา้ งตลอดเวลา วิธแี กไ้ ขคือให้เรา
ลองสลับขัว้ และเปิดเคร่ืองขึ้นมาใหม่

หนา้ 17

22. เม่อื เสรจ็ เรียบรอ้ ยแล้วใหเ้ ราลองสารวจดูวา่ มนี อ็ ตหรอื อุปกรณ์อน่ื ๆ
ตกคา้ งอย่บู นเมนบอร์ดหรอื ไม่ เพราะอาจทาให้เกดิ กระแสไฟลัดวงจรจน
เกดิ ความเสยี หายตอ่ เมนบอรด์ และอุปกรณ์ต่างๆ บนเมนบอรด์ ได้
นอกจากนี้ควรตรวจสอบการตดิ ตง้ั ทง้ั หมดวา่ เรียบร้อยดแี ล้ว เช่น การ์ด
ต่างๆ หรอื สายสญั ญาณเสียบแนน่ หนาดหี รือยัง โดยเฉพาะฮที ซงิ คแ์ ละ
พดั ลมต้องแนบสนิทกับซีพยี ู พรอ้ มทัง้ ลอ็ กตดิ กันอย่างแนน่ หนา

23. เม่ือเรยี บรอ้ ยดีแล้วปดิ ฝาเคสและขันน็อตใหเ้ รียบร้อย ก็เป็นอันเสร็จ
สิน้ ขัน้ ตอนการประกอบเครอ่ื งอย่างถูกตอ้ งและสมบรู ณแ์ บบแลว้

บรรณานุกรม

1.http://oknation.nationtv.tv/blog/repaircomputer/2007/12/16/e
ntry-1

2. https://sites.google.com/site/wanvisatan7/home/khan-txn-kar-
prakxb-khxmphiwtexr

ผู้จัดทา

ช่อื -นามสกลุ นางสาว รน่ื ฤดี สุกานนท์ เลขท1ี่ 7
สาขาวชิ า คอมพวิ เตอร์ธุรกจิ ปวช. 1/2
สถานศกึ ษา วิทยาลัยการอาชพี หลงั สวน
รหัสประจาตวั นักเรยี น 62202040041


Click to View FlipBook Version