The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by isabeellaa1010, 2021-12-17 14:33:47

EBOOK KUMPULAN 7

EBOOK KUMPULAN 7

MPUI21032 PENGHAYATAN ETIKA DAN PERADABAN

PENSYARAH: PUAN NINIE AMIRA BINTI DRAHIM
PROGRAM: DIPLOMA SAINS KESETIAUSAHAAN

KELAS: DSK1A
SESI: 1 2021/2022Di sini kami ingin merakamkan penghargaan dan terima

kasih kepada pensyarah kami iaitu Puan Ninie Amira binti Drahim
kerana telah memberikan bimbingan kepada kami dalam
menyiapkan tugasan ebook ini sehingga berjaya dilaksanakan
dengan sebaiknya. Kesabaran puan dalam memberi tunjuk ajar
amatlah kami hargai.

Kami berasa bersyukur kerana telah diberikan kesempatan
untuk menyiapkan tugasan ebook sebagai pentaksiran projek yang
terakhir kami dalam semester ini.

Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu
bapa Kami kerana sentiasa menyokong kami dalam menumpukan
perhatian dalam menyelesaikan tugasan yang diberikan. Keikhlasan
mereka amatlah kami hormati.

Tidak dilupakan juga ucapan terima kasih kepada rakan-
rakan sekumpulan iaitu Adlyn Hasmerra Paulus, Nurul Fatihah binti
Azman,Ivy See Ya anak brodie dan saya Isabella anak Manggie
kerana telah Memberi Kerjasama yang padu dan sentiasa
berkongsi idea dalam menyiapkan tugasan ini.

Sesungguhnya pengalaman dan ilmu yang kami perolehi
amatlah bermakna. Sekian terima kasih.

Tajuk ini mengkaji etika dan peradaban dalam penggunaan
TMK. Topik kajian ini merangkumi tentang definisi teknologi
maklumatmembuka ruang dan peluang untuk menjalinkan
hubungan secara lebih menyeluruh dalam pelbagai bidang
dengan hampir tiada sekatan atau batasan serta menjadikan
komunikasi benar-benar bersifat global. Malahan TMK
berfungsi membantu pengurus pendidikan dalam membuat
keputusan, menyesuaikan diri dengan perubahan dan
selanjutnya dapat meningkatkan komunikasi dalam
organisasinya. Etika juga perlu dititikberatkan dalam
penggunaan TMK iaitu tidak berkata atau mengeluarkan
pendapat terhadap khabar angin yang akan mendorong
kepada fitnah dan menimbulkan kekeliruan dalam kalangan
masyarakat dan menggunakan Bahasa yang baik,sopan,
dan tidak menyinggung perasaan orang lain.

NOMBOR ISI KANDUNGAN
1
1 . TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN
KOMUNIKASI (TMK)
1.1 MAKSUD ICT
1.2 DEFINISI TENTANG TEKNOLOGI
MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)
1.3 ISTILAH SINOMAN DENGAN DUNIA
TMK

2. FUNGSI-FUNGSI TEKNOLOGI
MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

2 2.1 PERANAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
2.3 TERDAPAT 3 ASAS DALAM
PENGGUNAAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

3. KEBAIKAN TEKNOLOGI
PERHUBUNGAN MAKLUMAT (ICT)
3.1 KEBURUKAN

3 3.2 ISU-ISU PENYALAHGUNAAN
TEKNOLOGI MAKLUMAT

4 ETIKA DALAM PENGGUNAAN
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN
KOMUNIKASI (TMK)

5 PERANAN TMK DALAM
MENGUKUHKAN PERPADUAN
NASIONAL

TMK merupakan satu rangkuman atau cantuman teknologi-
teknologi tertentu. Cantuman-cantuman tersebut adalah seperti berikut
Sistem 4K
- Komputer
- Konduit (saluran untuk menyampaikan maklumat digital)
- Kandungan
- Komsumer/Pengguna
Infrastruktur Telekomunikasi melibatkan komponen
- Dawai
- gentian (fiber optics)
- tanpa wayar (wireless)
- satelit
kandungan Multimedia
- Teks, grafik, suara, video dan lain-lain
- Penerbitan, penyiaran
- Periklanan dan pendidikan
Aplikasi
- Perniagaan
- Kerajaan
- konteks sosial
Internet
Internet merupakan lebuh raya maklumat global prototaip dan kita boleh memaham
inya
dengan lebih dekat melalui idea-idea berikut:-
- Interconnected network of networks (set jaringan yang kait
mengakit antara satu sama lain)
Evolusi internet
- Globalisasi
- Komunikasi penggunaan berdasarkan kandungan
1. Kumpulan berada dan kurang berada
(Tengku Azzman Sharifadeem. 1998 : 151-152)

ICT telah membuka ruang dan peluang untuk membina hubungan yang
lebih menyeluruh dalam pelbagai bidang, dengan hampir tiada sekatan
atau hadkan dan jadikan komunikasi benar-benar global. Rangkaian
menjadikan urus niaga perniagaan lebih mudah, lebih pintar dan lebih
cekap, serta membolehkan pertukaran maklumat yang lebih pantasDan
ia berfungsi. Perkembangan dunia ICT daripada analog kepada digital
telah membolehkan pengurusan, penghantaran, penyimpanan dan
capaian maklumat yang lebih dan lebih pantas pada masa yang sama.

1.1 MAKSUD ICT

ICT - maksud teknologi maklumat ialah sebarang kaedah atau cara yang digunakan
untuk menyebarkan, mencari, memaparkan maklumat mengenai sesuatu perkara ata
u peristiwa.ICTjuga merupakan akronim atau singkatan daripada perkataan
'Information and CommunicationTechnology' bermaksud Teknologi Komunikasi
Maklumat.ICT merupakan teknologi yang diperlukan untuk pemprosesan
maklumat iaitu mengubah, menyimpan, melindungi, memproses, memindah,
melihat dan mendapatkan maklumat tanpa mengira tempat &masa. Sebenarnya
teknologi maklumat tidak tertumpu hanya kepada internetdan komputer tetapi
merangkumi televisyen, telefon, telefon mudah alih, fax, telegram, PDA

dan sistem satelit dalam menyampaikan maklumat.

1.2 DEFINISI TENTANG TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT)
Teknologi Maklumat dan Komunikasi atau ICT (Information

and Communication Technology) ialah teknologi yang diperlukan untuk
pemprosesan data. Skop tajuk sangat luas. Ia boleh digunakan untuk
semua aspek pengurusan dan pemprosesan maklumat. Tepat dan ringkas
ialah penggunaan komputer dan perisian untuk mengubah suai,
menyimpan, melindungi, memproses, memindahkan, melihat
danmendapatkan maklumat tanpa mengira tempat dan masa.

Teknologi Maklumat (Teknologi Maklumat) atau IT dan
Teknologi Maklumat dan Komunikasi
(InformationandCommunicationTechnology) atau ICT ialah teknologi
yang diperlukan untuk pemprosesan data. Skop tajuk adalah sangat luas:
mengenai aspek dalam pengurusan dan pemprosesan maklumat. Tepat
dan ringkas: penggunaan komputer dan perisian untuk mengubah suai,
menyimpan, melindungi, memproses, memindahkan, melihat dan
mendapatkan maklumat tanpa mengira tempat dan masa.

Definisi teknologi maklumat boleh diringkaskan sebagai satu pr
osespengaliran, penyebaran, pemprosesan dan penyimpanan maklumat
menggunakan perantaraan teknologi. Seperti yang diketahui umum, tekn
ologi disifatkan sebagai satu bentuk pemudah carayang membolehkan pe
ngaliran maklumat menjadi sangat pantas. Sebenarnya teknologi maklum
at tidak terhad kepada internet & komputer sahaja tetapi ia melibatkan
televisyen, telefon, telefon mudah alih,fax,telegram dan sistem satelit
dalam menyampaikan maklumat kepada Penerima..

Definisi TMK
Ø Seen (1998)
meliputi penyepaduan kepada pemerolehan/penyimpanan/ Sebarkan
maklumat dalam pelbagai bentuk, seperti teks/grafik/audio/animasi/dan
Tunggu penggunaan peralatan elektronik
Ø Laudon dan Laudon ( 1997 )
sistem maklumat dan komunikasi adalah mengumpul dan menyimpan
maklumat untuk membantu Organisasi membuat keputusan, merancang,
mengawal dan menganalisis.
Ø Stair dan Reynolds ( 1999 )
tujuan utama sistem maklumat dan komunikasi adalah untuk membantu
organisasi mencapai matlamatnya dengan memberikan pengurus
"wawasan" tentang operasi organisasi, supaya mereka boleh mengawal,
mengurus dan merancang dengan lebih berkesan. .

1.3 ISTILAH SINONIM DENGAN DUNIA TMK
Istilah yang sangat sinonim dengan dunia ICT ialah Information
Superhigway (Lebuhraya Maklumat) yang bermaksud sistem komunikasi
yang membolehkan perkongsian maklumat secara spontan antara
komputer dan komputer yang terletak beribu-ribu batu dari satu sama
lain. Dalam konteks ini, internet merupakan lebuh raya maklumat yang
paling popular (Mohamed Bin David, 1998). Internet muncul sebagai
produk ICT tercanggih dan major mampu mengubah ciri budaya
komunikasi secara langsung. Kemunculan teknologi sebagai lebuh raya
maklumat menjadikan dunia semakin sempit hari ini dan fenomena ini
turut menyumbang kepada kewujudan “kampungglobal ”(globalvillage),
atau globalisasi. Istilah ini merujuk kepada konsep yang menunjukkan
semua negara berada dalam persekitaran yang sama dari segi pertukaran
dan penyebaran maklumat, pengetahuan dan idea.yang tiada sempadan..

2.FUNGSI-FUNGSI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

Teknologi ini wujud sebagai satu perantaraan untuk
mengedarkan pelbagai jenis maklumat untuk tujuan yang berlainan.
Contohnya bagi pendidikan,pengiklanan, pemberitahuan, telekomunikasi
dan sebagainya untuk memperoleh maklumat, menyimpan maklumat,
mengambil semula maklumat, memproses maklumat dan menyebarkan
maklumat.

1. Teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) boleh membantu pengurus
Pendidikan keputusan, menyesuaikan diri dengan perubahan Dan boleh
meningkatkan lagi komunikasi dalam organisasi. Hakikatnya ICT sangat
membantu dan boleh membantu mereka (pengurus sekolah) Beroperasi
dengan lebih cekap, lebih berkesan, lebih mudah dan pantas, serta
membuat keputusan yang betul berkaitan maklumat, proses dan tugasan
(seperti pendaftaran) Pelajar, pelbagai rekod, kawalan inventori, jadual
waktu, pilihan guru, nombor Masa mengajar, hal berkaitan peperiksaan,
pembelian stok dsb. Ini selaras dengan pandangan Laudon dan Laudon
(1997). Sistem maklumat dan komunikasi adalah komponen bersepadu
Mengumpul dan menyimpan maklumat untuk membantu organisasi
Keputusan, perancangan, kawalan dan analisis

2. Guru juga boleh mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber
Bagi tujuan pembelajaran dan pengajaran (P&P), dapatkan sumber dan
fahami melalui ICT Gunakan teknologi komunikasi, seperti CD Rom, CD,
video, Komputer, komputer riba dan perisian aplikasi komputer, seperti
E-mel, pangkalan data, pemprosesan perkataan, hamparan, internet,
Perisian persembahan dan perisian lain. Menurut Stair dan Reynolds
(1999), Tujuan utama sistem maklumat dan komunikasi adalah untuk
membantu Organisasi mencapai matlamat mereka dengan menyediakan
pengurus dengan "wawasan" tentang operasi organisasi supaya mereka
boleh Kawal, urus dan rancang dengan lebih berkesan.

4. Pada masa kini, semakin banyak bahan berubah menjadi Ia
ada dalam komputer. Perubahan ini akan mencetuskan
perubahan Ini sangat baik dalam penggunaan ruang bandar. Cth
penduduk Bandar ini tidak perlu berada di lokasi tertentu, tetapi
anda boleh merasai keadaannya melalui Internet. Keadaan yang
sama berlaku untuk Perpustakaan, apabila lebih banyak teks
ditukar kepada bit. Pelajar atau penduduk tidak perlu ke
perpustakaan Dapatkan bahan rujukan

5. E-dagang ditakrifkan sebagai penggunaan Telekom atau
pelaksanaan rangkaian yang luas Pemindahan dana. Apabila
perkhidmatan berkembang Supaya pada masa hadapan,
pengguna tidak perlu keluar Dari rumah ke shopping. Di samping
itu, mereka boleh Beli-belah 24 jam sehari, bebas daripada
kesesakan lalu lintas, cuaca dan Jurujual bosan. Di samping itu,
lokasi tidak akan berubah Masalah, kerana perkhidmatan yang
disediakan akan memastikan pembelian mudah. Halangan tidak
lebih Kos pengangkutan yang mahal di kawasan terpencil.

6. Ketersediaan rangkaian teknologi maklumat juga
membolehkan Aktiviti bank dan pasaran dijalankan. Ini akan
memberi kesan Kawasan guna tanah di daerah pusat perniagaan
agak luas. Aktiviti Ini selalu berkaitan dengan kesesakan di
penempatan bank Atau bursa saham. Namun, dengan wujudnya
rangkaian maklumat Benarkan aktiviti berjalan dengan selamat
dan kemudian Penduduk bandar akan memilih rangkaian secara
sukarela Berbanding dengan kaedah tradisional yang sama tidak
berkesan Pembaziran masa dan tenaga.

2.1 PERANAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
Dalam dunia yang semakin maju ini, teknologi maklumat telah menjadi
Sebahagian daripada hidup kita. Juga memainkan peranan penting
Dalam kerja harian kita. Sejak penciptaan telefon bimbit, manusia telah
Menyaksikan kemunculan pelbagai ciptaan saintifik yang lebih kompleks
Contohnya, sistem radio, televisyen, komputer, video dan faks. Contohnya
untuk Komputer boleh menyediakan dan menyimpan fail atau data yang
diperlukan. Dengan kelebihan ini, ia dapat membantu manusia Bekerja
lebih pantas dan lebih sempurna dalam storan pemprosesan Data
penting..

Media massa juga memainkan peranan penting Bukalah hati
kami dan janganlah kami lagi jahil seperti katak di bawah tempurung.
Melalui TV, kami dibawa ke sistem video yang begitu kompleks. sistem
Ini boleh merakam peristiwa menarik dan boleh Mainkan di TV dalam
bentuk pita video atau CD. Satu pencapaian besar dalam teknologi
komunikasi mungkin adalah dengan terciptanya telefon bimbit.
Ia dapat menghubungkan dua nadi suria yang dapat dicapai
walaupun berkilometer jauhnya. Manusia telah memanfaatkan kaedah ini
untuk saling berhubungan sesama sendiri dengan keselesaan membawan
ya kemana sahaja mereka berada.

Di samping itu, untuk sistem faks, bukan sahaja Menjimatkan
masa dan tenaga, malah maklumat akan disiarkan melalui hitam Putih
akan memudahkan kerja penerima. Namun, setiap insan yang sempurna
pasti ada kekurangannya. Teknologi maklumat juga membawa Masalah
sosial yang tidak diingini. Kita boleh lihat banyak jenayah ini Dilaporkan
dalam akhbar. Program lulus Masih banyak media elektronik seperti
televisyen dan radio Ruang untuk penambahbaikan. Oleh kerana
kehidupan kita terjejas teruk oleh teknologi maklumat, kita mungkin
akan mengikutinya Seperti gejala negatif yang biasa.

Pendek kata, teknologi maklumat memainkan peranan Yang
penting memastikan kehidupan yang lebih selesa.Namun begitu,
kita harusmemanfaatkan pengetahuan kita untuk tujuan yang positif.
Ini adalah untuk memastikan bahawa masyarakat Singapura dapat
membangun dengan fikiran yang inovatif, kreatif dan berhati mulia.

.

2.3 TERDAPAT 3 ASAS PENTING DALAM PENGGUNAAN TEKNOLOGI

MAKLUMAT.

- Pertama teknologi maklumat adalah untuk mengumpul maklumat.
Ia digunakan untuk suntingan dengan menggunakan teknologi. Contoh,
dengan menggunakan komputer ia boleh merekod bunyi,imej dan
sebagai pengesan gerakkan.
- Kedua, adalah untuk memanipulasikan maklumat dan proses
semula imej.
- Ketiga, digunakan untuk berkomunikasi iaitu ia menjelaskan
bagaimana teknologi maklumat digunakan untuk berkomunikasi bagi
mendapatkan maklumat daripada sumber kepada penerima.

3.KEBAIKAN TEKNOLOGI PERHUBUNGAN MAKLUMAT (ICT)
Salah satu iklan terbaru di blog abuaslam ialah iklan "MyEg Service"
jabatan Pengangkutan jalan raya (JPJ) memudahkan orang ramai
memperbaharui cukai Trafik jalan raya di "Internet Online". Bekas
syarikat insurans Perkhidmatan pembaharuan insurans kenderaan secara
online telah disediakan, tetapi pemilik perlu ke JPJ atau pejabat Malaysia

Post mengemaskini cukai jalan mereka.

Selain itu, beberapa agensi kerajaan lain turut mengambil
langkah Gunakan teknologi ICT, seperti LHDN menggunakan sistem
pemfailan elektronik. Ini secara tidak langsung dapat menjimatkan masa
dan kertas dalam perniagaan Bayaran cukai pendapatan.

Baru-baru ini, Sistem Penerbangan Malaysia (MAS) juga telah
Gunakan sistem "e-tiket" dan sediakan tambang yang rendah Bersaing
dengan AirAsia. Oleh itu, semua sistem pengangkutan adalah sangat baik
Terutamanya bas ekspres juga menyediakan sistem sedemikian kerana ia
Memudahkan orang ramai membuat tempahan tanpa perlu ke kaunter
tiket

Bagi industri perbankan pula, Maybank Berhad mendahului
bank lain dalam menyediakan sistem dalam talian di bawah jenama
maybank2u. perkara Kiriman wang dan pembayaran bil boleh dilakukan
dengan cepat dan mudah, mudah dicapai.’.

.3.1 KEBURUKAN

Terdapat juga kelemahan di sebalik kemudahan ini Termasuk peluang
pekerjaan untuk ejen dan pekerja insurans kereta Kaunter bank dan tiket
pastinya semakin berkurangan. Ini akan meningkatkan kadar
Pengangguran dalam negara. Oleh itu, tenaga kerja yang ada perlu
dibimbing Pergi ke tempat yang betul untuk mengurangkan masalah. Ini
kerana rakyat Malaysia tidak lagi berminat untuk melakukan kerja kasar,
bekerja sebagai pembantu rumah atau sebagai pelayan di restoran.
Sebenarnya banyak ilmu dan manfaat yang boleh diaplikasikan untuk
kewujudan Teknologi ICT, tetapi jika ia disalahgunakan terutamanya
media Internet, semua lapisan masyarakat termasuk remaja dan kanak-
kanak juga akan terdedah dengan kandungan lucah. Ini seterusnya akan
meningkatkan gejala sosial seperti seks bebas dan jenayah Melakukan
hubungan seks, seperti rogol dan lain-
lain. Diharap samada kerajaan ataupun pihak swasta dapat
berganding bersama bagi menghasilkan suatu rumusan dan pelan
tindakan
bagi membendung masalah dan kesan negatif dari ICT terutama
peningkatan jenayah siber dan laman-laman sesawang yang berunsur
lucah.

3.2 ISU-ISU PENYALAHGUNAAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
1.penggunaan bahasa yang tidak sopan.
-ikutan ramai terutama golongan anak-
anak sekolah dan dalam kalangan remaja
-filem -filem yang menggunakan bahasa kasar cth:lu, gua, kata2 kesat dll

2.siber buli
-mangsa mudah dicari oleh pembuli siber kerana lebih berani dan
mudah.
-memberi penderaan dari segi mental kepada mangsa
-siber buli mudah dilakukan hanya melalui kata-kata
-cenderung melakukan keyboard warrior antara satu sama lain dalam
laman sosial
-menceroboh halaman siber

4. ETIKA DALAM PENGGUNAAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN

KOMUNIKASI (TMK)
a.) Tidak berkata atau mengeluarkan pendapat terhadap khabar
angin yang akan mendorong kepada fitnah
dan menimbulkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat
b.) menggunakan Bahasa yang baik, sopan,
dan tidak menyinggung perasaan orang lain
c.) mengehadkan masa dalam penggunaan telefon dan komputer
Kerana sinaran skrin telefon dankomputer boleh memudaratkan
kesihatan mata.
d.) Perlahankan bunyi telefon/komputer di situasi yang tidak
membolehkan kebisingan agar tidak menganggu.
e.) Mencegah diri daripada melakukan sindiran dan penghinaan
terhadap orang lain sama ada dalam bentuk gambar atau
komen kerana menghormati orang lain itu merupakan satu
kewajipan di sisi syariat dan moral.
f.) tidak menyebarkan informasi yang mengandung unsur SARA
(Suku, Agama dan Ras) serta pornografi pada jejaring sosial.
g.) Hindari juga meng-upload foto kekerasan seperti foto korban
kekerasan,foto kecelakaan lalu lintas maupun foto kekerasan
dalam bentuk lainnya.

5. PERANAN TMK DALAM MENGUKUHKAN PERPADUAN NASIONAL
-Berperanan untuk berhubung dengan rakan dari seluruh dunia
dengan lebih pantas
-berperanan mengeratkan tali persaudaraan dan silaturahim
-berperanan berkongsi idea dan bertukar-
tukar maklumat dengan cepat
-berperanan alat penghubung dengan orang jauh lebih cepat.

1.1 Pengenalan Kepada Teknologi Maklumat Dan Komunikasi -
Information and Communication Technology (weebly.com)

Definisi TMK - Weebly Cikgu Zai & Cikgu Zah :Teknologi Maklumat dan
Komunikasi(TMK) Dalam Pendidikan

KESAN TMK TERHADAP ETIKA DAN PERADABAN MASYARAKAT
DULU DAN SEKARANG-Flip eBook Pages 1 - 20| AnyFlip | AnyFlip

Kebaikan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) kepada
Masyarakat dan Negara | SUSUN ATUR (wordpress.com)

Peranan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) dalam
Pendidikan (cikgusuhaimin.com)

Penyalahgunaan teknologi maklumat (IT) | khatcalligraphy
(wordpress.com)

(PDF) kebaikan dan keburukan teknologi maklumat (researchgate.net)

(PDF) kebaikan dan keburukan teknologi maklumat
(researchgate.net)

(PDF) kebaikan dan keburukan teknologi maklumat
(researchgate.net)

Penggunaan_teknologi_maklumat_dan_komunikasi_dalam_aktiviti_
perniagaan_wanita_luar_bandar.pdf (usm.my)


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Ossian December circular 2021
Next Book
GHA 2021 Winter Bridge/Annual Report