The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สถานที่ท่องเที่ยว

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by xxeknarayn, 2021-07-02 04:06:41

สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

สถานทีท่อง
เทียว

เกาะสรุ นิ ทร์

Beaches, restaurants, hospitality
institutes & entertainment.
A selection of cultural get-togethers,
exhibitions and parties for all ages 

ในชว่ งนีถือเปนการเริมต้นสู่ฤดูท่องเทียวของท้องทะเล
อันดามัน คลืนลมในทะเลฝงตะวนั ตกเริมสงบ เผยให้
เห็นความงดงามของนาํ ทะเลใสและหาดทรายขาวที
งดงามเลืองชอื

และนอกจากนาํ ใสทรายขาวแล้ว หากพูดถึง
ปะการงั และโลกใต้ทะเลทีงดงามแหง่ หนึงในไทย

ทีแม้นักท่องเทียวทัวไปทีดาํ นาํ ลึกไม่เปนก็ยัง
สามารถชมความงามได้ ต้องยกให้ “หมู่เกาะ
สุรินทร์” แหง่ ทะเลพังงามาเปนอันดับต้นๆ โดย
ถือได้ว่าทีนีเปนหนึงในแหล่งดาํ นาํ ตืนทีดีทีสุดใน
เมืองไทย ทีในปนีเพิงจะเปดฤดูการท่องเทียว
ตังแต่เดือนตุลาคม ยาวไปถึงเดือนพฤษภาคมป

หน้า

หมู่เกาะสุรินทร์ อยู่ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะ
สุรินทร์ ในพืนทีอําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ตังอยู่ในทะเลอันดามัน

หา่ งจากชายฝงทะเลบรเิ วณท่าเรอื คุระบุรปี ระมาณ 60 กิโลเมตร
เดินทางด้วยเรอื สปดโบทใช้เวลาประมาณ 1.15 ชัวโมง หมู่เกาะ
ประกอบไปด้วยเกาะ 5 เกาะ คือ เกาะสุรนิ ทรเ์ หนือ เกาะสุรนิ ทรใ์ ต้
ซงึ เปนสองเกาะใหญ่ และมีเกาะบรวิ ารได้แก่ เกาะรี (เกาะสต๊อรค์ )

เกาะไข่ (เกาะตอรนิ ลา) และเกาะกลาง (เกาะปาจุมบา)

“ตะลอนเทียว” อยู่บนเรอื สปดโบทมุ่งหน้าสู่หมู่เกาะสุรนิ ทร์ เมือเรอื
แล่นเข้าใกล้เกาะหลายๆ คนบนเรอื ต่างก็อุทานด้วยความตืนเต้น
เพราะภาพเบืองหน้าคือผืนนาํ สีนาํ เงินเข้มทีไล่โทนเปนสีฟากระจ่าง
สดใสไปจรดผืนทรายสีขาว งดงามราวกับเกาะสวรรค์อย่างไรอย่าง

นันเลย...

หมู่เกาะสุรนิ ทรเ์ ปนเขตอุทยานทางทะเลทีนักท่องเทียวสามารถพักค้าง
คืนนอนฟงเสียงคลืนบนเกาะได้ โดยมีใหบ้ รกิ ารทังบ้านพักและเต็นท์
ของอุทยาน หรอื จะนาํ เต็นท์มากางเองก็ได้ นักท่องเทียวบางส่วนนิยม
มาเทียวหมู่เกาะสุรนิ ทรแ์ บบ One Day Trip แต่ “ตะลอนเทียว” ขอ
แนะนาํ ใหพ้ ักค้างคืนทีเกาะอย่างน้อย 1 คืนจะดีกว่า เพราะจะได้ความชิล
และได้สัมผัสบรรยากาศของเกาะรวมถึงท้องทะเลอย่างเต็มทีมากกว่า

สาํ หรบั บ้านพักและทีทําการของอุทยานฯ จะอยู่ที “อ่าวชอ่ งขาด” บน
เกาะสุรนิ ทรเ์ หนือ ซงึ เปนเกาะหลักของอุทยานฯ ทีอ่าวช่องขาดมีชายหา
ดงามๆ และนาํ ทะเลใสแจ๋วทีสามารถลงเล่นนาํ ได้ อีกทังบนชายหาดยัง

มีกลุ่มหนิ เล็กๆ รูปรา่ งคล้ายหวั ไก่ตังเด่นเปนดังสัญลักษณ์ของอ่าว
แหง่ นี

วนจุดกางเต็นท์จะอยู่ที “อ่าวไม้งาม” บนเกาะสุรนิ ทรเ์ หนือเช่นกัน
อ่าวไม้งามเปนอ่าวขนาดใหญ่ โค้งอ่าวเว้าลึกเปนรูปตัวยูขนาบด้วย
แหลมหนิ ทังสองด้าน มีแนวหาดทรายขาวสะอาดงดงามและมีต้นไม้
รม่ รนื โดยระหว่างอ่าวช่องขาดและอ่าวไม้งามสามารถเดินถึงกันได้บน

เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติซงึ มีระยะทางประมาณ 2 ก.ม.

นอกจากชายหาดและนาํ ทะเลขาวใสบนเกาะแล้ว สิงทีพลาดไม่ได้เมือ
มาเทียวหมู่เกาะสุรนิ ทรก์ ็คือการออกไปดาํ นาํ ชมปะการงั อันสวยงาม
และชมปลาหลากชนิด โดยหมู่เกาะสุรนิ ทรว์ างตัวอยู่ในกลุ่มอ่าวขนาด
ใหญ่ มีจุดบังคลืนลมได้ดี จึงเปนแหล่งกําเนิดแนวปะการงั นาํ ตืนทีมี
ความอุดมสมบูรณ์และสวยงาม แต่ภายหลังได้ประสบกับ 2 วิกฤติ
สาํ คัญคือคลืนยักษ์สึนามิและวิกฤติปะการงั ฟอกขาว ก็ทําใหป้ ะการงั
นาํ ตืนทีเกาะสุรนิ ทรเ์ สียหายไปบ้าง โดยในช่วงนีธรรมชาติก็ค่อยๆ

ฟนฟูกลับคืนมา

จุดดาํ นาํ ในหมู่เกาะสุรนิ ทรม์ ีอยู่หลายจุดด้วยกัน หากใครซอื แพ็กเกจดาํ
นาํ มาทางบรษิ ัททัวรก์ ็จะจัดจุดดาํ นาํ ตามความเหมาะสมต่อสภาพของ
คลืนลมในช่วงนันๆ ดังเช่น “ตะลอนเทียว” ได้ดาํ นาํ สาํ รวจโลกได้ทะเล

ในทรปิ นีรวม 4 จุดด้วยกัน เรมิ จาก

- อ่าวช่องขาด (อ่าวนีโม) เปนจุดทีมีปะการงั และฝูงปลาหลากชนิด แต่
ทีเปนไฮไลท์ก็คือมีดอกไม้ทะเลอยู่หลายจุดซงึ เปนทีอยู่ของปลาการต์ ูน
หน้าตาน่ารกั ทีแหวกว่ายอยู่กลางกอดอกไม้ทะเล จนทําใหห้ ลายๆ คน

เรยี กอ่าวช่องขาดด้วยชือเล่นว่า “อ่าวนีโม” นันเอง

- อ่าวแม่ยาย เปนอ่าวทีมีขนาดใหญ่ทีสุดในบรรดาอ่าวทังหมดของเกาะ
สุรนิ ทรเ์ หนือ อ่าวแม่ยายมีชายหาดเล็กๆ ทีรม่ ครมึ ไปด้วยปาดิบเขา
โลกใต้ทะเลของอ่าวแม่ยายนีก็มีความอุดมสมบูรณ์ มีปะการงั หลาก

ชนิดบรเิ วณกว้าง ทังปะการงั ผักกาด ปะการงั จาน ปะการงั โต๊ะ ปะการงั
เขากวาง ฯลฯ


Click to View FlipBook Version