The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Damaeng1123, 2021-10-27 05:24:22

ASA

ASA

ศิ ล ป วิ ท ย า ก า ร เ พื่ อ ก า ร พั ฒ น า ม นุ ษ ย์
เสนอ

ผ ศ . ด ร . ป ฤ ณั ต นั จ น ฤ ต ย์

โดย
น า ง ส า ว จ รั ส ศ รี เ ส ริ ฐ ส า ย บั ว
ร หั ส นั ก ศึ ก ษ า 6 4 1 0 1 3 0 1 0 1 4
ภ า ค เ รี ย น ที่ 1 ปี ก า ร ศึ ก ษ า 2 5 6 4
วิ ท ย า ลั ย พ ย า บ า ล บ ร ม ร า ช ช น นี ก รุ ง เ ท พ

กิ จ ก ร ร ม ท้ า ย บ ท

ท 2 . 1 วิ วั ฒ น า ก า ร ท า ง ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์
ท 2 . 2 ปั ญ ห า แ ล ะ ผ ล ก ร ะ ท บ ก ร ณี ศึ ก ษ า เ ห ตุ ก า ร ณ์ ทั่ ว โ ล ก
ท 2 . 3 ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร สิ่ ง ที่ สำ คั ญ โ ล ก
ท 2 . 4 นั น ท น า ก า ร ด น ต รี น า ฏ ศิ ล ป์
ท 2 . 5 ปั ญ ห า สิ่ ง เ เ ว ด ล้ อ ม ข อ ง โ ล ก
ท 2 . 7 เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง
ท 3 . 1 - 3 . 2 ส รุ ป ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้
Click to View FlipBook Version