The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Ruslan M, 2017-02-17 00:25:54

JERAYAWARA INISIATIF PERKUKUHAN STEM

JERAYAWARA INISIATIF PERKUKUHAN STEM

JERAYAWARA INISIATIF
PERKUKUHAN STEM 2017

PELAKSANAAN PENDIDIKAN
SAINS TEKNOLOGI

KEJURUTERAAN DAN MATEMATIK
(STEM)

Disediakan oleh:
Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan

1

OBJEKTIF

7 PEMBENTANGAN

60:40 STEM

SEJARAH 60:40 PENDIDIKAN STEM STEM DALAM PELAN TINDAKAN
STEM NASIONAL
POLISI STI

PERKARA
YANG HENDAK
DISAMPAIKAN

STEM DALAM PPPM INISIATIF AUDIT PERALATAN EKOSISTEM
PERKUKUHAN MAKMAL SAINS KONDUSIF
STEM MAKMAL

SAINS

2

3

SEJARAH DASAR 60:40

1960-an 1967 NOV 2000
Perakuan JK Laporan Mesyuarat JPP
Robbins 4:3:3 Penyata JK
(Sastera:Sains: Perancang Ke-150
Pelajaran Tinggi Sasaran
Teknikal) Dasar 60:40 pencapaian
dasar 60:40
pada 2010

1960-an JUN 2000
JK Robbins Mesyuarat JPP

perluas Ke-146 -
perakuan JK Sains
45:55 kepada peringkat KPM
diaktifkan
60:40

4

PENCAPAIAN DASAR 60:40

ENROLMEN MURID TING. 5 S&T TAHUN

250000 2001 - 2014 TAHUN ENROLMEN %
2001 117645 35.15
200000 2002 134630 37.89
2003 152749 42.37
150000 2004 158863 44.16
2005 176925 46.66
ENROLMEN 100000 2006 167626 46.76
2007 179480 47.08
50000 2008 179521 46.23
2009 186221 46.04
0 2010 180660 44.24
2011 181576 44.25
2012 198099 47.83
2013 194095 46.60
2014 175441 42.34

TAHUN

KAJIAN DASAR 60:40

ISU JAWATANKUASA MENGKAJI
1.Penurunan minat dan DASAR 60:40
bilangan murid ikuti bidang S&T
2.Murid layak ke aliran sains 61 cadangan strategi
tetapi memilih aliran Sastera pelaksanaan

KPM tubuhkan Jawatankuasa Mengkaji Dasar
60:40 pada 2012

Objektif : 15 Perakuan yang
(i) mengkaji pencapaian Dasar 60:40 diumumkan oleh Menteri
(ii) cabaran pendidikan sains dan teknologi
(iii) mengusulkan cadangan bagi Pendidikan pada 12
Disember 2012.
meningkatkan enrolmen

6

PERAKUAN STRATEGI MENCAPAI DASAR 60:40

1. Menambah bilangan waktu mengajar mata 9. Mewujudkan jawatan Pegawai Sains di
pelajaran sains KPM, JPN dan PPD serta menaik taraf
jawatan pembantu makmal sekolah
2. 40% murid lepasan PMR disalur ke aliran
Sains dan keutamaan untuk mendapat 10.Mempopularkan bidang S&T
tempat di IPT
11.Menaikkan kadar PCG
3. Semua PdP menggunakan inkuiri penemuan
12.Guru sains diberi peluang menyambung
4. Mewujudkan semula peperiksaan berpusat pengajian ke peringkat sarjana dan PhD
amali sains peringkat SPM dalam bidang sains tulen

5. Menaik taraf bilik sains dan mewujudkan 13.Memberi dana promosi kepada NGO dan
makmal sains di sekolah rendah agensi yang membantu memberi galakan
dalam bidang sains di sekolah
6. Membaik pulih dan menaik taraf makmal
sains di sekolah menengah dan rendah 14.Meningkatkan kadar Biasiswa Kecil
Persekutuan (BKP) dan Biasiswa Khas
7. Menyediakan laluan kerjaya dan
pengikhtirafan kepada guru S&T Persediaan Universiti (BKPU)

8. Kurikulum latihan guru S&T menjurus 15.Menambah pelepasan cukai kepada ibu
kepada kepakaran dan kemahiran dalam bapa yang mempunyai anak di aliran S&T di
bidang sains tulen dan teknologi sekolah

7

8

KONSEP 9

Pendidikan sepanjang hayat
yang merangkumi
pembelajaran bersepadu
sains, teknologi, kejuruteraa
n dan matematik secara
formal berdasarkan
kurikulum; bukan formal
melalui aktiviti koakademik
dan kokurikulum; dan tidak
formal melalui pembelajaran
tidak langsung di setiap
peringkat umur bermula dari
peringkat awal kanak-
kanak, pendidikan
rendah, pendidikan
menengah rendah, menengah
atas, tertiari dan di peringkat
industri/komuniti

MATLAMAT

Matlamat akhir pendidikan STEM
ialah melahirkan murid yang
mempunyai literasi STEM yang
berupaya untuk mengenal
pasti, mengaplikasi serta
mengintegrasikan konsep atau
komponen STEM untuk
memahami masalah dan
menyelesaikannya secara kreatif
dan inovatif

10

EKOSISTEM

PENDIDIKAN STEM

PENGHARMONIAN
DATA

11Pelan Tindakan
STEM Nasional

2017 - 2025

Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi
Kementerian Pendidikan Malaysia
Kementerian Pendidikan Tinggi

BIDANG PEMUPUKAN
KESEDARAN
7 FOKUS
PENINGKATAN
PEMERKASAAN KUALITI
KERJASAMA
STRATEGIK PENGAJARAN &
PEMBELAJARAN

PENGHARMONIAN PENGUKUHAN
DATA INFRASTRUKTUR

PEMBUDAYAAN FASILITI
R,D,C&I
PELUASAN
PELUANG
KERJAYA

STRATEGI

5 PEMUPUKAN KESEDARAN

STEM

PEMUPUKAN Memperkukuh Pembudayaan Menyediakan capaian
KESEDARAN pengetahuan STEM maklumat STEM

tentang kepada orang awam
STEM

Perluasan Promosi STEM Amazing
dan Pemasaran STEM

15

STRATEGI

7 PENINGKATAN KUALITI PDP

STEM

PENINGKATAN Pemantapan Pembangunan Pemerkasaan Pembinaan dan
KUALITI Kurikulum dan Kapasiti Kepimpinan Perkongsian
Pendidik
PENGAJARAN Pentaksiran Sekolah Bahan Sumber
DAN

PEMBELAJARAN

Pembelajaran Pemantapan Pemantauan
Bukan Formal Kemahiran Berkesan
dan Tidak Formal Staf Sokongan
dan Guru Kaunselor

16

STRATEGI

4 PENGUKUHAN INFRASTRUKTUR
DAN FASILITI

PENGUKUHAN Menyediakan makmal dan Baik pulih dan
INFRASTRUKTUR
di semua institusi penyelenggaraan
&
FASILITI pendidikan kerajaan makmal dan bengkel

Pemantapan Memperluas makmal
Pengurusan industri di sekolah
makmal dan bengkel dan komuniti

17

STRATEGI

3 PELUASAN PELUANG KERJAYA

PELUASAN Menggalakkan Menawarkan laluan
PELUANG perkembangan kerjaya yang lebih
KERJAYA Sains, Teknologi & memberangsangkan

Meningkatkan kadar Inovasi (STI)
kebolehpasaran
graduan

18

STRATEGI

3 PEMBUDAYAAN R,D,C &I

PEMBUDAYAAN Merangsang
R, D, C & I budaya/trait
Entrepreneur dan
Pengkomersialan

Meningkatkan Mengkomersialkan
penyertaan Industri produk STEM

dalam
R,D,C & I

19

STRATEGI

3 PENGHARMONIAN DATA

PENGHARMONIAN
DATA

Mengharmonikan Memperluas dan Membangunkan
kod data STEM memperkemas liputan 1 Stop Data Repository

data

20

STRATEGI

PEMERKASAAN

5 KERJASAMA STRATEGIK

PEMERKASAAN Meningkatkan Meningkatkan
KERJASAMA program kolaboratif program kolaboratif
STRATEGIK
di peringkat di peringkat
kebangsaan antarabangsa

Mempergiat aktiviti Mewujudkan Pusat
cross fertilization STEM Negara

21

STEM DALAM
PELAN PEMBANGUNAN

PENDIDIKAN MALAYSIA 2013-2025

22

ASPIRASI

5 SISTEM PENDIDIKAN

AKSES KUALITI EKUITI

PELAN
PEMBANGUN

AN
PENDIDIKAN

MALAYSIA
2013-2015

PERPADUAN KECEKAPAN

23

ASPIRASI

6 KEBERHASILAN MURID

PELAN PENGETAHUAN KEMAHIRAN KEMAHIRAN
PEMBANGUN BERFIKIR MEMIMPIN

AN

PENDIDIKAN

MALAYSIA

2013-2015

KEMAHIRAN ETIKA DAN IDENTITI
DWIBAHASA KEROHANIAN NASIONAL

24

LANGKAH

3 MENYEDIAKAN MURID

YANG BERKELAYAKAN STEM
DAN MENCUKUPI

DALAM BIDANG STEM

PELAN
PEMBANGUN

AN
PENDIDIKAN

MALAYSIA
2013-2015

Meningkatkan Meningkatkan Meningkatkan
minat murid kemahiran dan kesedaran murid
melalui kebolehan guru dan orang awam
pendekatan
PdP yang 25
baharu dan
pemantapan
kurikulum

PERINGKAT

4 PENDIDIKAN STEM

STEM Pendidikan Awal: Rendah:
Pupuk minat melalui Kaitkan pengetahuan dengan
PRASEKOLAH aktiviti-aktiviti yang situasi dalam kehidupan
HINGGA boleh merangsang harian melalui aktiviti
sifat ingin tahu penyiasatan dan penerokaan
MENENGAH
ATAS

Menengah Rendah: Menengah Atas: 26
Kemahiran STEM Pengukuhan dan pengayaan
melalui aktiviti kemahiran STEM murid
penganalisisan isu menengah atas melalui
global dan aktiviti yang boleh
penyelesaian masalah mempamerkan konsep STEM
pada peringkat tinggi

KUMPULAN

4 SASARAN

• Kecenderung • Kemahiran
an dan
minat

MURID GURU

PELAN IBU BAPA PEMIMPIN
PEMBANGUN SEKOLAH

AN • Kefahaman
PENDIDIKAN dasar

MALAYSIA
2013-2015

• Kesedaran

MESEJ: STEM MENYERONOKKAN DAN DAPAT MEMBERI PELUANG KERJAYA YANG LUAS 27
SOKONGAN: KPM, JPN, PPD, PKG

28

VISI INISIATIF 29

Modal insan dalam bidang STEM yang
berkualiti bagi memenuhi keperluan negara

HASRAT INISIATIF

Meningkatkan minat murid melalui
pendekatan pembelajaran yang baharu
dan pemantapan kurikulum untuk
menghadapi cabaran dunia yang sedang
berubah dengan pengaplikasian
Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan
Matematik (STEM).

Meningkatkan kemahiran dan kebolehan
guru berkaitan pengintegrasian
pengetahuan, kemahiran dan nilai STEM

Meningkatkan kesedaran murid dan orang
awam melalui kempen kesedaran
berkaitan STEM peringkat kebangsaan

KEBERHASILAN

Pendidikan STEM adalah untuk
melahirkan murid yang
berkebolehan mereka
cipta, berfikiran secara
logik, menggunakan
teknologi, menyelesaikan masalah
dan mencipta idea atau sesuatu
yang baharu melalui
pembelajaran bersepadu
merangkumi
sains, teknologi, kejuruteraan dan
matematik yang mengaplikasikan
konteks dunia sebenar

30

PERANCANGAN AKTIVITI INISIATIF

AKTIVITI TANGGUNGJAWAB

JERAYAWARA INISIATIF BPPDP, BPK, BPSH
PERKUKUHAN STEM
2017 BKK, BPPDP
BPSH, BPPDP, BRITISH
KELAB STEM+
COUNCIL, MIGHT
SCHOOL LAB 2017 BPPDP, JPN, PPD

AUDIT PERALATAN BPPDP
MAKMAL SAINS BPPDP

KAJIAN KESEDARAN
STEM

KAJIAN PCG STEM

BAHAN EXEMPLAR STEM BPK, BPPDP

VIDEO INTRERAKTIF PdP BPSBPSK, BPPDP
STEM BTP, BPPDP

PERMAINAN DIGITAL
BERASASKAN STEM

31

PERANCANGAN AKTIVITI INISIATIF

AKTIVITI TANGGUNGJAWAB

PROGRAM RINTIS AMALI LP, BPPDP
SAINS BPG, BPPDP

PENILAIAN KOMPETENSI
GURU STEM

LATIHAN GURU STEM BPG, BPPDP

LATIHAN PEMBANTU BPSM, BPPDP, JPN
MAKMAL
BPPDP
PROGRAM TV REALITI AGENSI KERAJAAN DAN
(ROBOTIK)
SWASTA

PEMERIKSAAN JNJK, BPPDP
BERTEMA STEM

KOLOKIUM PENDIDIKAN BPPDP
STEM ZON TENGAH 2017 NSM

PERSIDANGAN AGENSI KERAJAAN DAN
PENDIDIKAN STEM SWASTA
PERINGKAT
ANTARABANGSA 2017 UPSI, BPPDP
AGENSI KERAJAAN DAN

SWASTA

32

SENARAI AKTIVITI INISIATIF BERDASARKAN
KUMPULAN SASARAN

KUMPULAN AKTIVITI
SASARAN

MURID - KELAB STEM+
- PERTANDINGAN SCHOOL LAB
- PERMAINAN DIGITAL
- PROGRAM TV REALITI
- AMALI SAINS
- LATIHAN PEMBANTU MAKMAL

GURU - VIDEO INTERAKTIF PdP STEM
- BAHAN EXEMPLAR STEM
PEMIMPIN - KOLOKIUM PENDIDIKAN STEM
SEKOLAH - PENILAIAN KOMPETENSI GURU
IBU BAPA - LATIHAN GURU STEM
- PERSIDANGAN PENDIDIKAN STEM PERINGKAT
33
ANTARABANGSA
- PERANAN GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING

- JERAYAWARA PENDIDIKAN STEM
- KSSM 2017
- KURIKULUM STEM
- ALIRAN PENDIDIKAN STEM
- PEMERIKSAAN BERTEMA STEM (JNJK)

- KESEDARAN STEM
- INFOGRAFIK STEM
- SUCCESS STORIES
- TESTIMONI MURID

Hubungan kerjasama Kerjasama
inisiatif Direct report
Nasihat mengenai perkara operasi / teknikal
Tadbir Urus Nasihat mengenai perkara taktikal program

Kumpulan Pengurusan Tertinggi
Penajaan (KSU/KPPM/TK/CEO PADU)
(Sponsoring
Group)

Lembaga Program CEO PADU Dato’ Sri
(Programme Board) Khairil Awang
Dr. Azwan
Aziz (TKPP DPP)
(ED)
Dato’
Sulaiman Wak
(PENGARAH)

Pn. Rosliza Dr. Ihsan
Rosli Ismail
(OIC) (PM)

Pn. Nor Datin Kasmah Pn. Siti Yusnidar Dr. Marina Pn. Zalina Dr. Fatimah
Aidillina Abu Bakar Ismail Khamis

Pn. Noryate Pn. Lanita En. Wan Pn. Norwani En. Mohd

34 Muda Yusof Mohd. Afifi Mamad Fazdir

35

36

37

38

39

FACEBOOK
PENDIDIKAN STEM DI MALAYSIA

40

FACEBOOK
PENDIDIKAN STEM DI MALAYSIA

41

FACEBOOK
PENDIDIKAN STEM DI MALAYSIA

42

TERIMA

KASIH


Click to View FlipBook Version