The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Protector insurance, 2019-06-12 03:10:31

TIME UW & SERVICE NO

TIME UW & SERVICE NO

våre
verdier

time

UW / SERVICE

about
time

"Good is the enemy of great"

Protector has been, is and will be The Challenger.
How we understand and live The Challenger
defines us as One Team. We are dependent upon
our most valuable asset; employees with different
competencies and perspectives. Therefore,
we are focused on attracting, developing and
retaining a diverse workforce and providing equal
opportunities to all.

To help people understand and live The Challenger
we have guidelines that all have been involved
in developing - they are the same for everyone
in Protector. Defining what it means in ‘my role’
should be an integral part of your work and the
values have been further defined to support you
in this.

Please read this book and make your own
reflections. How can these guide you in your
decisions? Which attitudes and behaviors do or do
not support our values?

This is our culture. We ask you to take this seriously,
challenge yourself and your colleagues on this
basis. If we all manage this as One Team, we will
contribute towards creating a safe and motivating
work environment and having fun on the journey
from good to great.

With best regards,

Henrik Høye Hans Didring
CEO Deputy CEOVisjon
Utfordreren

Forretningsidé
Unike relasjoner
Fremragende beslutninger
Kostnadseffektive løsninger

Overordnede mål
Kostnads- og kvalitetslederskap
Lønnsom vekst
Topp 3

Verdier
Troverdig
Innovativ
Modig
Engasjert

Kjære kollega i BNO,

Velkommen til vår kulturelle
verktøykasse – vårt TIME-
hefte. Jeg vil oppfordre deg
til å bruke tid på å lese og
reflektere over innholdet.
Hvordan vi forstår og tolker innholdet kan endre
seg over tid, og fra situasjon til situasjon.

Vårt DNA og våre verdier er kjernen i alt vi
gjør. Vi kan bruke de som en veileder i våre
beslutninger og som en ledestjerne til hvordan vi
skal håndtere de utfordringer vi måtte møte i vår
rolle. Det er grunnen til at vi har innlemmet disse
i STP-prosessen, målepulsen, 270&360 samt mer
uformelle tilbakemeldinger.

Neste gang du skal ta en beslutning, uavhengig
om det er relatert til risiko, kundeforhold,
skadeoppgjør eller annet, tenk på hvordan vårt
DNA og våre verdier kan hjelpe deg.
 
 

Dersom du reflekterer over hvorvidt en retning er
den riktige eller ei, så spør deg selv om retningen
passer med vårt DNA og våre verdier. Hvis svaret
er nei, så er det antakelig en feil retning å ta.
Med vennlig hilsen,

Lars Kristiansen

troverdig som man kan stole på;
tillitvekkende; en t. person;
en t. forklaring, beretning

TROVERDIG
IFLG. PROTECTOR
Jeg er alltid oppdatert
på mitt fagområde, er
etterrettelig i mitt arbeid og
overholder avtalte frister.

TROVERDIGHET I PRAKSIS

Den viktigste forutsetningen for å kunne være
troverdig er at du kan det du driver med. Er du
trygg på din egen kompetanse er det enklere å ta
de riktige beslutningene.

Sørg for at du alltid overholder tidsfrister,
det være seg vis à vis kunder, kollegaer og
samarbeidspartnere. Om du ser at det blir
forsinkelser, meld fra med en gang. Korrekt
oppfølging gjør at mottaker føler seg ivaretatt og
viser at du er til å stole på.

Vær ærlig og oppriktig i alt du gjør. Lov aldri mer
enn du kan holde. Påse at du alltid har de fakta du
trenger for dine beslutninger.

Forsøk alltid å sette deg inn i kundens situasjon;
det viser kunden at du tar ham/henne på alvor og
skaper tillit.

Møt presis. Gi alltid beskjed dersom du ikke er
tilgjengelig, hvor du eventuelt kan kontaktes og
når du er tilbake.

innovativ som har karakter av, bedriver
innovasjon; fornyende; nyskapende

INNOVATIV
IFLG. PROTECTOR
Jeg ser kontinuerlig etter
måter å forbedre meg selv,
våre produkter, tjenester
og prosesser – til beste for
kundene og for oss selv.

INNOVATIV I PRAKSIS
Å være innovativ er ikke å finne på ting hele tiden.
Det som først og fremst kjennetegner innovative
mennesker er at de er nysgjerrige og åpne for nye
tanker – både sine egne og andres.

Vær raus med å dele ideer og kunnskap, og
oppfordre dine kollegaer til det samme. For gode
ideer kommer sjelden ut fra løse luften; det er
først når du har tilstrekkelig kunnskap om et emne
at alternative løsninger dukker opp.

Vis at du alltid er åpen for innspill og
endringsforslag. Selvsagt er ikke alle ideer gode
eller gjennomførbare, men det er viktig at du viser
åpenhet for endring og toleranse; det er bare
ved å gjøre noe annerledes at man oppnår bedre
resultater.

Husk at du også er ansvarlig for spørsmålene
du ikke stilte, tankene du ikke forfulgte og
avgjørelsene du ikke tok.

Å være innovativ er å utfordre egne holdninger,
bevege seg utenfor komfortsonen. Å tenke nytt er
inspirerende og motiverende, og best av alt; det
er smittsomt.

modig adj. som har el. vitner om mot;
uredd: en m. mann /han er en m. maur /
en m. beslutning djerv, dristig, fryktløs,

heroisk, kjekk, resolutt, tapper

MODIG
IFLG. PROTECTOR
Jeg har tillit til egen og
avdelingens kompetanse,
og forsvarer alltid
selskapets policy med rak
rygg.

MODIG I PRAKSIS
Å være modig er å stå for det du tror på. Det er
enkelt når du er trygg på din egen kompetanse, og
du har full backing fra selskapet og dine kollegaer.

Du har beslutningsmyndighet innenfor ditt
område; bruk den!

Underslå aldri sannheten overfor kunder eller
kollegaer, selv om det kan være ubehagelig.

Uttrykk deg enkelt og tydelig i all kommunikasjon.
Tilsløring av fakta skaper uklare prosesser og
usikkerhet – dessuten er det misbruk av tid.

Vær aldri redd for å spørre kollegaer til råds;
virkelig modig er den som også innrømmer tvil.

engasjert e. seg i (være sterkt
opptatt av, og bruke tid og krefter)
e- seg i debatten, e- seg økonomisk i et
foreteagende): investere penger i det

ENGASJERT
IFLG. PROTECTOR
Jeg bidrar aktivt med min
kompetanse og ser alltid
etter muligheter til å gjøre
mine kollegaer gode.

ENGASJERT I PRAKSIS
Vær deltagende og ta initiativ! Sørg for å være
oppdatert; trenger du kurs eller videreutdannelse
for å gjøre en bedre jobb, ta dette opp med din
leder.

Søk alltid å gi kunden litt mer enn han/hun
forventer: Gjør god service til en æressak. Sett deg
grundig inn i alle saker, og hold kunden kontinuerlig
informert. Vis at du er oppriktig opptatt av både sak
og person.

Del din kunnskap med andre – det gjør at vi alle blir
bedre.

Vis at du setter pris på kollegaene dine: Gi dem ros
når de fortjener det.

Vær stolt av deg selv og jobben din!

LEDERVERDIER

Troverdig
Som leder i Protector vil jeg:

• Vurdere om jeg er kompetent til å utøve
lederskapet som kreves av meg, og innhente
kompetanse der nødvendig.

• Konfrontere de brutale fakta, uavhengig av
egne meninger og rolle.

• Sørge for at jeg og mitt team kommuniserer
åpent, direkte og med rette vedkommende.

• Prepare and deliver in due time.

Innovativ
Som leder i Protector vil jeg:

• Fremme innovasjon ved å tre frem som en
inkluderende leder

• Ta initiativ og eierskap til Protectors
matrisearbeid.

• Jakte på X-faktoren.
• Kontinuerlig lære av hva vi gjør bra og dårlig -

og utfordre det bestående.

Modig
Som leder i Protector er jeg opptatt av:

• Å ta beslutninger - også når de er tøffe.
• Do less, then obsess.
• Å delegere: Alltid tydelig på hva, hvem og når.
• Å skape et mangfoldig team som er åpne og

deler sine feil med andre.

Engasjert
Som leder i Protector er jeg:

• En ledestjerne for Protectors verdier og
kultur.

• Teamlederen som gjør laget sterkere enn
summen av enkeltindivider.

• Energigivende for kollegaer, partnere og
kunder.

• Operativt engasjert - med fokus på margin
management.

PEOPLE VISION

Vi tiltrekker oss, utvikler og beholder de rette
menneskene

Med “de rette menneskene” mener vi de som:
1. Tiltrekkes av Protectors prestasjonskultur.
2. Lever eller vil leve Protectors verdier.
3. Motiveres av å samarbeide med alle

mennekser uavhengig av etnisitet, kultur,
kjønn og alle våre forskjeller.

Med “tiltrekke oss” mener vi:
1. Bruke interne og eksterne nettverk som

rekrutteringsbase.
2. Proaktivt og kontinuerlig se etter

rekrutteringsmuligheter.
3. Fremstå med en tydelig profil.
4. Bygge et mangfoldig og inkluderende

fellesskap.

Med “utvikle” mener vi:
1. Jobbe aktivt for å finne talentene i

organisasjonen.
2. Tilføre mangfoldige meninger og

perspektiver til felleskapet.
3. Legge til rette for personlig utvikling av

kompetanse og ansvar.
4. Finne rollene hvor ansatte kan nå sitt fulle

potensiale.

Med “beholde” mener vi:
1. Verdsettte dyktige mennekser høyt.
2. Skape tilhørighet til vinnerlaget.
3. Gi faktabasert Performance Support til alle

ansatte.
4. Gi like muligheter til alle ansatte.TROVERDIG
Som medarbeider i UW/Service vil jeg:
• Ta innspill og kritikk som en mulighet til

forbedring.
• Love det kan jeg holde - og holde det jeg lover.
• Kommunisere åpent, direkte og med rette

vedkommende.
• Kjenne egen kompetanse og ta beslutninger

der etter.

INNOVATIV
Som medarbeider i UW/Service vil jeg:
• Søke etter de små stegs forbedringer.
• Gjennomføre forbedringsforslag.
• Se på forandringer som en mulighet.
• Jakte på X-faktoren.

MODIG
Som medarbeider i UW/Service vil jeg:
• Gjøre riktige prioriteringer - også når de er

ubehagelige.
• Argumentere for mine synspunkter og være

lojal til endelige beslutninger.
• Utfordre etablerte sannheter.
• Konfrontere de brutale fakta.

ENGASJERT
Som medarbeider i UW/Service er jeg:
• Teamspilleren som viser ansvarsglede.
• Bidragsyter til trivsel, trygghet og stolthet i

miljøet.
• Alltid bevisst på å utfordre meg selv og stadig

strekke meg til nye nivåer.
• Bevisst på, og tar eierskap i egen rolle.

TROVERDIG

Som medarbeider i UW/Service vil jeg:

Ta innspill og kritikk som en
mulighet til forbedring

• Aktivt søke tilbakemeldinger.
• Sørge for å forstå tilbakemeldinger.
• Lære av den hjelpen jeg får.

Love det jeg kan holde - og holde
det jeg lover

• Ha oversikt over egne frister og oppgaver.
• Forventningsstyre og umidelbart informere

ved avvik.
• Forstå konkurransebildet, og hva Protector

kan og ikke kan levere.
• Sørge for at mottakeren alltid er fornøyd

med mine leveranser.

Kommunisere åpent, direkte og
med rette vedkommende

• Kjenne roller og ansvarsområder internt og
eksternt.

• Være bevisst på hva jeg vil oppnå og
kommunisere med riktig "tone of voice".

• Kommunisere slik at det ikke eksisterer tvil
om hva, hvem og når.

Kjenne egen kompetanse og ta
beslutninger der etter

• Være ærlig på egne styrker og svakheter.
• Kjenne min og kollegaers kompetanse.
• Ha et løsningsforslag når jeg ber om hjelp.

INNOVATIV

Som medarbeider i UW/Service vil jeg:

Søke etter de små stegs
forbedringer

• Være våken, nysgjerrig og engasjert i
Protectors forretning.

• Gjennomføre en rekke små innovasjoner som
skaper viktige endringer.

• Se etter løsninger for å effektivisere daglige
prosesser.

• Utnytte meg av mulighetene til utvikling.

Gjennomføre forbedringsforslag

• Komme med løsningen, ikke problemet.
• Lage enkle endringsprosesser, men med

tydelig "hvem, hva, når".
• Initierer samspill på tvers av avdelinger.

Se på forandringer som en
mulighet

• Bidra til implementering av nye konsepter.
• Støtte og forbedrer endringsinitiativer.
• Gå utenfor min komfortsone for å utvikle

meg selv og teamet.

Jakte på X-faktoren

• Tenke "utenfor boksen".
• Være forberedt på "hva hvis".
• Tørre å tenke stort og sette høye mål.
• Strebe etter å levere over forventning.

MODIG

Som medarbeider i UW/Service vil jeg:

Gjøre riktige prioriteringer - også
når de er ubehagelige

• Raskt ta tak i vanskelige saker.
• Tørre å si nei.
• Kjenner mine oppgaver, og vite hva som må

prioriteres.
• Prioritere i tråd med Protector sin primære

interesse på lang sikt.

Argumentere for mine
synspunkter og være lojal til
endelige beslutninger

• Være en forberedt og aktiv møtedeltaker.
• Tørre å stå for det jeg mener, selv om

meningen møter motstand.
• Bruke faktabaserte argumenter.
• Være lojal til beslutninger som blir tatt fra et

høyere nivå i hierarkiet.

Utfordre etablerte sannheter

• Ha et kritisk blikk på gårsdagens fasit.
• Stille spørsmål om hvorfor.
• Tørre å utfordre utenfor eget fagområde.

Konfrontere de brutale fakta

• Erkjenne feil og dele læring med andre.
• "Kill you darlings".
• La fakta ligge til grunn for beslutninger, også

når de er ubehagelige.

ENGASJERT

Som medarbeider i UW/Service er jeg:

Teamspilleren som viser
ansvarsglede

• Vise mine kollegaer tillit og spille dem gode.
• Være en go-to-person.
• Ta eierskap i teamets roller og ansvar.
• Jobbe sammen med mine kollegaer for å

utvikle laget.

Bidragsyter til trivsel, trygghet og
stolthet i miljøet

• Alltid vise mine kollegaer og
samarbeidspartnere respekt.

• Være raus med oppriktig ros og
anerkjennelse.

• Være klar over at eget humør og fremtoning
påvirker omgivelsene.

Alltid bevisst på å utfordre meg
selv og stadig strekke meg til
nye nivåer

• Sette høye mål for egen utvikling.
• Aktivt søke mer kunnskap og større ansvar.
• Være bevisst på hva utsagnet "Good is the

enemy of great" innebærer i min rolle.

Bevisst på, og tar eierskap i egen
rolle

• Heve forventningen til meg selv gjennom
gode leveranser.

• Kjenne mitt ansvarsområde, slik at saker ikke
havner mellom to stoler.

• Få det gjort!
• Være proaktiv i mitt arbeid og min

kommunikasjon.


Click to View FlipBook Version