The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by anasomar0808, 2019-01-01 22:23:48

RPT PP TING 5

RPT PP F5

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN
CHENDERIANG

35350 TEMOH, PERAK

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
PRINSIP PERAKAUNAN
TINGKATAN 5
2019

Rancangan Pelajaran Tahunan
Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 2019

MODUL 10.0 : ANALISIS & TAFSIRAN PENYATA KEWANGAN UNTUK MEMBUAT
KEPUTUSAN.

MINGGU / STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP PENGUASAAN CATATAN
TARIKH KANDUNGAN

JANUARI

MINGGU 1 10.1 Analisis Murid boleh: Tahap 1 : Cadangan Aktiviti:
2-4 JAN Penyata 10.1.1 Menerangkan: Menyenaraikan jenis nisbah Kajian Kes
Kewangan dan
Perbandingan (i) Tujuan Analisis Penyata Kewangan Tahap 2:
Prestasi (ii) Jenis nisbah dalam Analisis Penyata Menerangkan tujuan Analisis
Penyata Kewangan
Kewangan.
Tahap 3:
10.1.2 Mengira dan mentafsir Nisbah Mengira semua nisbah
Keberuntungan berdasarkan dapatan hitungan
(i) Peratus Untung Kasar atas Kos Jualan
(Tokokan) Tahap 4:
(ii) Peratus Untung Kasar atas Jualan / Mentafsir semua nisbah
Margin Untung Kasar berdasarkan dapatan hitungan
(iii) PeratusUntung Bersih atas Jualan /
Margin Untung Bersih
(iv) Pulangan atas Modal

JANUARI 10.1.3 Mengira dan mentafsir Nisbah Keca iran: Tahap 3:
(i) Nisbah Semasa Mengira semua nisbah
MINGGU 2 (ii) Nisbah Ujian Asid berdasarkan dapatan hitungan
7-11 JAN
10.1.4 Mengira dan mentafsir Nisbah Kecekapan: Tahap 4:
(i) Kadar Pusing Ganti Stok Mentafsir semua nisbah
(ii) Tempoh Kutipan Hutang berdasarkan dapatan hitungan
(iii) Tempoh Pembayaran Hutang

JANUARI 10.1.5 Mengira dan mentafsir setiap nisbah Tahap 3:
dengan menghubungkait prestasi yang Mengira semua nisbah
MINGGU 3 hendak diukur berdasarkan kes. berdasarkan dapatan hitungan
14-18 JAN

10.1.6 Membanding prestasi: Tahap 4:
(i) Perniagaan bagi tahun Mentafsir semua nisbah
perakaunan semasa dan antara berdasarkan dapatan hitungan
tempoh perakaunan.
(ii) Antara perniagaan dalam industri yang Tahap 5:
sama Menilai prestasi perniagaan
mengikut jangka masa atau
10.1.7 Merumuskan dapatan analisis dan antara pernigaan dalam
mencadangkan cara meningkatkan industri yang sama dengan
prestasi perniagaan berdasarkan menghubungkait prestasi yang
pencapaian tahun perakaunan semasa hendak diukur berdasarkan
dan antara tempoh perakaunan. kes.

10.1.8 Merumuskandapatan analisis dan Tahap 6:
memilih perniagaan berdasarkan Merumuskan dapatan analisis
prestasi prestasi perniagaan untuk
mencadangkan peningkatan
prestasi dan memilih
perniagaan untuk tujuan
pelaburan.

2

Rancangan Pelajaran Tahunan
Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 2019

MODUL 12.0 : PERAKAUNAN UNTUK KAWALAN DALAMAN

MINGGU / STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP PENGUASAAN CATATAN
TARIKH KANDUNGAN

JAN/FEB

MINGGU 12.1 Kawalan Tunai Murid boleh: Tahap 1: Cadangan Aktiviti:
12.1.1 Menerangkan: Menerangkan tujuan dan Peta Minda
4&5 kaedah kawalan tunai.
22 JAN – (i) Tujuan kawalan tunai.
(ii) Kaedah kawalan tunai.
1 FEB
12.2.1 Menerangkan:
12.2 Penyata (i) Fungsi Penyata Bank. Tahap 4: Kajian Kes
Penyesuaian Bank (ii) Tujuan penyediaan Penyata Menganalisis item yang
Penyesuaian Bank. terdapat dalam Buku Tunai
tetapi tidak terdapat dalam
12.2.2 Menerangkan: Penyata Bank dan
(i) Sebab perbezaan baki Akaun Bank sebaliknya.
dalam Buku Tunai dengan baki
Penyata Bank. Tahap 5:
(ii) Butiran yang terdapat dalam Memilih kaedah bermula
Buku Tunai tetapi tidak terdapat dengan baki kredit atau
dalam Penyata Bank dan sebaliknya. debit Penyata Bank atau
(iii) Perbezaan antara angka dalam baki debit atau kredit Buku
Penyata Bank dengan Buku Tunai Tunai dan sediakan
pada suatu transaksi yang sama. Penyata Penyesuaian Bank
tanpa kemas kini Buku
Tunai.

12.2.3 Menghasilkan Penyata Penyesuaian Tahap 6:
Bank dengan mengemas kini Buku Menghasilkan Buku Tunai
Tunai. yang dikemaskini dan
menyediakan Penyata
Menghasilkan Penyata Penyesuaian Bank Penyesuaian Bank bermula
tanpa mengemas kini Buku Tunai. dengan baki kredit atau
debit Penyata Bank atau
baki Buku Tunai yang
dikemaskini.

MINGGU 6 CUTI TAHUN BARU CINA

FEB 12.3 Belanjawan Tunai 12.3.1 Menerangkan kepentingan Belanjawan Tahap 2: Cadangan Aktiviti:
MINGGU 7 Tunai. Memberi contoh butiran Kajian Kes
11-15 FEB penerimaan dan
12.3.2 Menerangkan maksud: pembayaran.
(ii) Penerimaan dan Pembayaran
(iii) Lebihan dan Kurangan Tahap 3:
(iv) Penerimaan sebenar melebihi Menyediakan Belanjawan
penerimaan yang dijangka dan Tunai dengan memasukkan
sebaliknya. baki awal, penerimaan dan
(iv) Pembayaran sebenar melebihi pembayaran.
pembayaran yang dijangka dan
sebaliknya Tahap 4:
Mengenalpasti Lebihan
12.3.3 Melakar format Belanjawan Tunai. atau Kurangan dalam
Belanjawan Tunai.
12.3.4 Mengenal pasti butiran penerimaan dan
pembayaran. Tahap 5:
Menilai Lebihan atau
12.3.5 Menghasilkan Belanjawan Tunai secara Kurangan dan Baki Akhir
manual dan menggunakan aplikasi TMK. dengan menyediakan
Belanjawan Tunai secara
manual.

Tahap 6:
Menghasilkan Belanjawan
Tunai menggunakan
aplikasi TMK.

3

Rancangan Pelajaran Tahunan
Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 2019

MODUL 13.0 : PERAKAUNAN UNTUK PERKONGSIAN

MINGGU / STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP PENGUASAAN CATATAN
TARIKH KANDUNGAN

FEB

MINGGU 8 13.1 Perniagaan Murid boleh: Tahap 1: Cadangan aktiviti:
13.1.1 Menyatakan tujuan penubuhan perniagaan Menerangkan tujuan Simulasi Perkongsian
18-22 FEB Perkongsian perniagaan perkongsian
perkongsian. ditubuhkan dan sebab
berlaku pembubaran
13.1.2 Membandingkan jenis pemilikan perkongsian.
perniagaan daripada aspek perakaunan
bagi perniagaan perkongsian dan milikan Tahap 2:
tunggal. Menjelaskan kepentingan
memeterai Ikatan
13.1.3 Menjelaskan: Perkongsian dan
(i) kelebihan perubahan entiti milikan kandungan Seksyen 26
tunggal kepada perniagaan Akta Perkongsian 1961
perkongsian. berkaitan aspek
(ii) kandungan Seksyen 26 Akta perakaunan.
Perkongsian 1961yang berkaitan
dengan aspek perakaunan. Tahap 3:
Melaksanakan pengiraan
13.1.4 Menerangkan tujuan memeterai faedah atas modal,
IkatanPerkongsian. ambilan, pinjaman
pekongsian,
13.1.5 Menerangkan kandungan Ikatan gaji/bonus/elaun dan
Perkongsian berkaitan aspek kongsi untung atau kongsi
perakaunanberikut: rugi.
(i) Jumlah modal yang disumbangkan
olehpekongsi
(ii) Faedah atas modal
(iii) Faedah atas ambilan
(iv) Faedah atas pinjaman pekongsi
(v) Gaji / Elaun / Bonus pekongsi
(vi) Kongsi untung atau Kongsi rugi
(vii) Menjelaskan implikasi jika tiada Ikatan
Perkongsian.

13.2 Pengasingan 13.2.1 Menerangkan tujuan penyediaan Akaun Cadangan aktiviti:
Untung Rugi Kajian Kes &
Pengasingan Untung Rugi. Imbangan

13.2.2 Menerangkan format Akaun Pengasingan
Untung Rugi.

13.2.3 Mengira:
(i) Faedah atasambilan
(ii) Faedah atasmodal
(iii) Gaji / Elaun / Bonus pekongsi
(iv) Faedah atas pinjaman pekongsi
(v) Kongsi Untung atau Kongsi Rugi
berdasarkan pembahagian sama rata,
nisbah baki modal awal atau nisbah
tetap

4

Rancangan Pelajaran Tahunan
Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 2019

MINGGU / STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP PENGUASAAN CATATAN
TARIKH KANDUNGAN

FEB

MINGGU 9 13.3 Ekuiti Pemilik dan 13.2.4 Menghasilkan Akaun Pengasingan Tahap 4:
25-28 FEB Penyata Kewangan Pengasingan Untung Rugi dalam bentuk Menyediakan Akaun
Perkongsian ‘T’ dan format penyata. Pengasingan Untung Rugi
dalam bentuk ’T’ dan
13.3.1 Menyediakan: format penyata.
(i) Akaun Modal menggunakan Kaedah
Modal Berubah Tahap 5:
(ii) Akaun Modal dan Akaun Semasa Menggunakan Kaedah
menggunakan Kaedah Modal Tetap Modal Berubah dan Kaedah
Modal Tetap untuk
13.3.2 Merekod faedah atas pinjaman pekongsi menunjukkan tuntutan
dalam AkaunSemasa. perkongsian terhadap
pekongsi dan tuntutan
13.3.3 Menghasilkan Penyata Kewangan pekongsi terhadap
Perkongsian berdasarkan maklumat yang perkongsian.
berkaitan dalam bentuk ’T’ dan format
penyata Tahap 6:
Menghasilkan Penyata
13.3.4 Merumuskan perbezaan Ekuiti Pemilik Kewangan Perkongsian
antara perniagaan perkongsian dan milikan dalam bentuk ‘T’ dan
tunggal. format penyata.

MAC 1 BERMULA PROSES KERJA KURSUS SPM 2019
- PERBINCANGAN SOALAN
- PENYEDIAAN DRAF
- PENYEMAKAN DRAF

MAC 13.4 Pembubaran 13.4.1 Menerangkan sebab pembubaran Tahap 4: Cadangan aktiviti:
Perkongsian perkongsian. Merekodkan pembubaran Simulasi Perkongsian
MINGGU perkongsian dalam Jurnal
10 13.4.2 Menerangkan tatacara pembubaran Am.
perkongsian.
4-8 MAC Tahap 5:
13.4.3 Merekod pembubaran perkongsian dalam Mentaksir untung atau rugi
Jurnal Am realisasi.

13.4.4 Menyediakan Akaun Realisasi, Akaun Tahap 6:
Bank, Akaun Modal pekongsi dan akaun- Menyediakan Akaun
akaun yang berkaitan. Realisasi, Akaun Bank,
Akaun Modal Pekongsi dan
13.4.5 Membincangkan penyelesaian apabila akaun-akaun berkaitan
Akaun Modal pekongsi berbaki debit serta merumuskan
diakhir proses pembubaran penyelesaian bagi akaun
modal pekongsi berbaki
debit di akhir proses
pembubaran.

MINGGU ULANGKAJI MENJELANG UJIAN 1
11
UJIAN 1 TAHUN 2019
11-15 MAC
MINGGU CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA TAHUN 2019

12
18-22 MAC

23-31 MAC

5

Rancangan Pelajaran Tahunan
Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 2019

MODUL 14.0 : PERAKAUNAN UNTUK SYARIKAT

MINGGU / STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH KANDUNGAN

APRIL 14.1 Pengenalan Kepada Murid dapat: Tahap 1: Cadangan Aktiviti:
Syarikat 14.1.1 Menerangkan: Menerangkan jenis modal Perbahasan
MINGGU saham, ciri saham biasa
13&14 (i) Tatacara penubuhan syarikat dan saham keutamaan
mengikut Akta Syarikat 1965 bersifat kumulatif.
1-12 APR
(ii) Perbezaan antaraTatawujud dan
Tataurus Syarikat

14.1.2 Membandingkan ciri Syarikat Sendirian Tahap 3:
Berhad dan Syarikat Awam Berhad. Melaksanakan pengiraan
modal dibenarkan, modal
14.1.3 Memberikan: diterbitkan dan berbayar
(i) contoh Syarikat Sendirian Berhad penuh dan modal belum
(ii) contoh Syarikat Awam Berhad yang diterbitkan untuk saham
tersenarai dalam Bursa Malaysia biasa atau saham
keutamaan.
14.2.1. Menerangkan: D
(i) jenis modal saham Tahap 4:
(ii) ciri Saham Biasa dan Saham Merekod terbitan saham
Keutamaan bersifat kumulatif dalam Jurnal Am dan Lejar.

14.2 Jenis Modal dan 14.2.2 Mengira: Tahap 6: Kuiz
Terbitan Saham (i) modal dibenarkan /didaftarkan Menyediakan Penyata
(ii) modal diterbitkan dan berbayar penuh Kedudukan Kewangan
(iii) modal belum diterbitkan dengan menunjukkan
komponen Ekuiti Pemilik.

14.3 Ekuiti Pemilik 14.2.3. Merekod terbitan saham dalam Jurnal Am. Mengusul tindakan
Syarikat Berhad sekiranya modal diterbitkan
14.2.4. Memindahkan catatan daripada Jurnal Am tidak habis dilanggan atau
ke lejar terlebih langganan dalam
tempoh yang ditetapkan.
14.2.5. Mengusulkan tindakan sekiranya modal
diterbitkan tidak habis dilanggan atau Pencarian maklumat
terlebih langganan dalam tempoh yang
ditetapkan.

14.3.1 Menunjukkan komponen Ekuiti
Pemilik dalam Penyata
Kedudukan Kewangan.

14.3.2 Membezakan komponen Ekuiti Pemilik
bagi Syarikat, Pekongsian dan Milikan
Tunggal

APRIL

MINGGU 14.4 Dividen tunai 14.4.1 Menerangkan maksud dividen tunai. Tahap 2: Kajian Kes
15 Menjelaskan jenis dividen.
14.4.2 Menjelaskan jenis dividen tunai
15-19 APR
14.4.3 Mengira:
(i) dividen interim dan dividen akhir Tahap 3:
(ii) dividen saham keutamaan Melaksanakan pengiraan
dan saham biasa bagi dividen interim dan dividen
beberapa tahun kewangan akhir.

14.4.4 Membincangkan sebab berlakunya dividen Tahap 5:
tertunggak. Membincangkan sebab
berlakunya dividen
14.4.5 Merumuskan hak pemegang saham tertunggak dan menilai
keutamaan bersifat kumulatif terhadap tunggakan dividen bagi
dividen tertunggak. pemegang saham
keutamaan bersifat
6 kumulatif.

Rancangan Pelajaran Tahunan
Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 2019

MODUL 11.0 : REKOD TAK LENGKAP

MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP PENGUASAAN CATATAN
/ KANDUNGAN

TARIKH
APR

MINGGU 11.1 Pengenalan Rekod Murid boleh: Tahap 1: Cadangan Aktiviti:
16 Tak Lengkap 11.1.1 Menerangkan: Menerangkan sebab rekod Kajian Lapangan
perniagaan tidak lengkap.
22-26 (i) Maksud Rekod Tak Lengkap
APR (ii) Sebab rekod perniagaan tidak lengkap Tahap 2:
(iii) Kaedah yang boleh digunakan Menjelaskan implikasi
Rekod Tak Lengkap ke atas
untuk menentukan untung atau Penyata Kewangan
rugi perniagaan
(iv) Menjelaskan implikasi Rekod Tak
Lengkap terhadap maklumat
perakaunan perniagaan

APR/MEI 11.2 Kaedah 11.2.1 Menerangkan Kaedah Perbandingan. Tahap 3:
Perbandingan Mengklasifikasikan
MINGGU 11.2.2 Mengklasifikasi maklumat yang perlu maklumat untuk
17 untuk menentukan untung atau rugi menentukan untung atau
perniagaan. rugi perniagaan bagi
29 APR - Kaedah Perbandingan dan
3 MEI 11.2.3 Menganalisis aset dan liabiliti pada awal Kaedah Analisis.
tahun dan akhir tahun.
Tahap 4:
11.2.4 Menghasilkan Penyata Mengira Modal Awal Menganalisis aset dan
dan Modal Akhir. liabiliti dan menyediakan
Penyata Mengira Modal
11.2.5 Menghasilkan Penyata Mengira Untung Awal dan Modal Akhir.
atau Rugi dan Penyata Kedudukan
Kewangan.

MEI ULANGKAJI PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2019

MINGGU PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2019
18 PENYEMAKAN JAWAPAN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

6-10 MEI CUTI PENGGAL PERTAMA TAHUN 2019
MEI

MINGGU
19&20

13-24 MEI
MEI/JUN

25 MEI -
10 JUN

7

Rancangan Pelajaran Tahunan
Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 2019

MINGGU / STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP PENGUASAAN CATATAN
TARIKH KANDUNGAN

JUN

MINGGU 11.3 Kaedah Analisis 11.3.1 Menerangkan Kaedah Analisis. Tahap 3: Cadangan aktiviti:
21 Mengklasifikasikan Kerja Kumpulan
11.3.2 Mengklasifikasi maklumat yang perlu maklumat untuk
11-14 JUN untuk menentukan untung atau rugi menentukan untung atau
perniagaan. rugi perniagaan bagi
Kaedah Perbandingan dan
11.3.3 Menganalisis maklumat Buku Kaedah Analisis.
Tunai berkaitan item Penyata
Pendapatan dan Penyata Tahap 5:
Kedudukan Kewangan. Mentaksir Modal Tambahan
dan jumlah Ambilan untuk
11.3.4 Mentaksir: menyediakan Penyata
(i) Jumlah jualan dan jumlah belian. Mengira Modal Awal dan
(ii) Belanja dan hasil dengan mengambil Modal Akhir.
kira pelarasan. Mentaksir jumlah sebenar,
belian, belanja, hasil,
11.3.5 Menghasilkan Penyata Pendapatan peruntukkan hutang ragu,
dan Penyata Kedudukan Kewangan. susut nilai.

Tahap 6:
Menghasilkan Penyata
Kewangan menggunakan
Kaedah Analisis.

MODUL 15.0 : PERAKAUNAN UNTUK KELAB DAN PERSATUAN

MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP PENGUASAAN CATATAN
/ KANDUNGAN Cadangan Aktiviti:
Simulasi Penubuhan
TARIKH Kelab & Persatuan

JUN Simulasi Akaun
Penerimaan &
MINGGU 15.1 Kelab dan Persatuan Murid dapat: Tahap 1: Pembayaran
15.1.1 Menerangkan: Menyenaraikan item
22 penerimaan dan
17 – 21 (i) takrif Kelab dan Persatuan di bawah pembayaran serta item
Akta Pertubuhan 1966 hasil dan belanja bagi
JUN Kelab dan Persatuan.
(ii) tatacara dan matlamat penubuhan
sesebuah Kelab dan Persatuan Tahap 3:
berbanding entiti yang Menyediakan Akaun
berorientasikan keuntungan Penerimaan dan
Pembayaran dalam bentuk
(iii) sumber utama kewangan Kelab dan ‘T’ dan format penyata dan
Persatuan. Akaun Yuran Ahli.

15.1.2 Membanding akaun-akaun Kelab dan
Persatuan dengan akaun- akaun entiti
yang berorientasikan keuntungan.

15.1.3 Menganalisis sama ada aktiviti
mencari keuntungan bagi
sesebuah Kelab dan Persatuan
betrentangan dengan motif utama
penubuhannya.

15.2 Akaun Penerimaan 15.2.1 Menerangkan tujuan
dan Pembayaran penyediaan Akaun Penerimaan
dan Pembayaran.

15.2.2 Memberi contoh item penerimaan dan
pembayaran.

15.2.3 Menyediakan Akaun
Penerimaan dan Pembayaran
dalam bentuk ’T’ dan format
penyata.

8

Rancangan Pelajaran Tahunan
Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 2019

15. 3 Akaun Yuran 15.2.4 Membezakan Akaun Simulasi Akaun Yuran
Penerimaan dan Pembayaran Ahli
dengan Buku Tunai bagi entiti
yang berorientasikan
keuntungan

15.3.1 Menerangkan maksud Yuran

15.3.2 Menerangkan maksud Yuran
Semasa, Yuran Lapuk, Yuran
Belum Terperoleh dan Yuran
Belum Terima.

15.3.3 Menyediakan Akaun Yuran Ahli.

JUN 15.4 Akaun Pendapatan 15.4.1 Menerangkan tujuan penyediaan Akaun Tahap 2: Cadangan Aktiviti:
dan Perbelanjaan Pendapatan dan Perbelanjaan. Menerangkan maksud Simulasi Akaun
MINGGU Pendapatan Hasil dan Pendapatan &
23 15.4.2 Menerangkan maksud lebihan dan Pendapatan Modal, Perbelanjaan.
kurangan pendapatan Perbelanjaan Hasil dan
24 – 28 perbelanjaan Modal,
JUN 15.4.3 Memberi contoh hasil dan belanja bagi lebihan dan kurangan
Kelab dan Persatuan. pendapatan serta Dana
Terkumpul.
15.4.4 Mentafsir Pendapatan Hasil, Pendapatan
Modal, Perbelanjaan Hasil dan Tahap 4: Simulasi Akaun
Perbelanjaan Modal Menganalisis jumlah jualan Perdagangan
dan belian, belanja
15.4.5 Menyediakan Akaun Perdagangan dalam berkaiatan dan
bentuk ’T’ dan format penyata. melengkapkan Akaun
Perdagangan dalam bentuk
15.4.6 Mentaksir untung atau rugi aktiviti berkala ‘T’ dan format penyata.
bagi Kelab dan Persatuan.
Tahap 5:
15.4.7 Menghasilkan Akaun Pendapatan dan Mentaksir untung atau rugi
Perbelanjaan dalam bentuk ’T’ dan format aktiviti berkala.
penyata.
Menentukan perbelanjaan
15.4.8 Memberi alasan item yang terdapat dalam hasil dan pendapatan hasil
Akaun Penerimaan dan Pembayaran tidak
direkodkan dalam Akaun Pendapatan dan dan melengkapkan Akaun
Perbelanjaan.
Pendapatan dan
15.4.9 Membahas sebab nilai item yang Perbelanjaan dalam bentuk
direkodkan dalam Akaun Penerimaan dan ‘T’ dan penyata.
Pembayaran tidak sama dengan nilai item
yang direkodkan dalam Akaun
Pendapatan dan Perbelanjaan

30 JUN - PENGHANTARAN HASIL AKHIR KERJA KURSUS SPM 2019
- PROSES KERJA PENTAKSIR KAWASAN

- PROSES MEMUATNAIK MARKAH KERJA KURSUS DI SISTEM LP

JULAI

MINGGU 15.5 Penyata Kedudukan 15.5.1 Menerangkan maksud Dana Terkumpul. Tahap 2: Cadangan Aktiviti:
24 Kewangan Kelab dan Menerangkan maksud Dana Simulasi Penyata
Persatuan 15.5.2 Mengira DanaTerkumpul. Terkumpul. Kedudukan
1-5 JULAI Kewangan
15.5.3 Menghasilkan Penyata Kedudukan Tahap 5:
Kewangan dalam bentuk ’T’ dan format Mentaksir Dana Terkumpul.
penyata.
Tahap 6:
15.5.4 Merumuskan perbezaan komponen Dana
Terkumpul Kelab dan Persatuan dengan Menghasilkan Penyata
komponen Ekuiti Pemilik entiti yang
berorientasikan keuntungan dalam Penyata Kewangan Kelab dan
Kedudukan Kewangan. Persatuan dalam bentuk ‘T’

dan format penyata.

9

Rancangan Pelajaran Tahunan
Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 2019

MODUL 16.0 : PERAKAUNAN KOS

MINGGU / STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP PENGUASAAN CATATAN
TARIKH KANDUNGAN
Tahap 1: Cadangan Aktiviti:
JULAI Menyatakan konsep dan Kajian Lapangan di
jenis konsep. Kilang atau IKS
MINGGU 16.1 Jenis kos dan Kerja Murid dapat: berhampiran dan
Menyenaraikan komponen pembentangan hasil
25 Dalam Proses 16.1.1 Menyatakan konsep kos dan jenis kos. kos pengeluaran dapatan.

8-12 JULAI 16.1.2 Menyenaraikan komponen kos Tahap 2:
pengeluaran. Menerangkan maksud
Kerja Dalam Proses Awal,
16.1.3 Mengira: Kerja Dalam Proses Akhir.
(i) Kos BahanLangsung.
(ii) Kos BuruhLangsung. Tahap 3:
(iii) Kos BelanjaLangsung. Mengklasifikasikan kos
(iv) KosPrima. kepada Kos Bahan
(v) KosOverhed. Langsung, Buruh
Langsung, Belanja
16.1.4 Menerangkan maksud Kerja Dalam Proses Langsung dan Overhead.
Awal dan Kerja Dalam Proses Akhir.

16.1.5 Mengira setiap komponen kos
pengeluaran dengan mengambilkira Kerja
Dalam Proses.

16.2 Akaun Pengeluaran 16.2.1 Menyatakan tujuan penyediaan
AkaunPengeluaran

16.2.2 Menyediakan Akaun Pengeluaran tanpa

mengambil kira Kerja Dalam Proses Awal

dan Kerja Dalam Proses Akhir dalam
bentuk ’T’ dan format penyata

JULAI 16.2.3 Menghasilkan Akaun Pengeluaran dengan Tahap 2:
mengambilkira Kerja Dalam Proses Awal Mentafsir Kos Tetap, Kos
MINGGU dan Kerja Dalam Proses Akhir dalam Berubah dan Margin
26 bentuk ’T’ dan format penyata. Caruman.

15-19 JUL 16.2.4 Memindahkan Kos Pengeluaran daripada Tahap 3:
Akaun Pengeluaran ke Akaun Menggunakan maklumat
Perdagangan. Kos Tetap dan Margin
Caruman untuk mengira
16.2.5 Merumuskan justifikasi pengagihan Titik Pulang Modal dan
sebahagian daripada kos ke Penyata Kos melakar graf Titik Pulang
Pengeluaran dan Penyata Pendapatan. Modal.

16.3 Analisis Titik Pulang 16.3.1 Menerangkan maksud: Tahap 4: Projek Jualan
Modal (i) Analisis Titik Pulang Modal Mengenal pasti Kerja sempenan aktiviti Hari
(ii) Kos Tetap, Kos Berubah dan Margin Dalam Proses Awal dan Keusahawana, Hari
Caruman Akhir bagi setiap Sukan Sekolah, Hari
komponen kos Guru, Hari Koperasi
16.3.2 Mengira: pengeluaran. dan lain-lain.
(i) Kos Tetap
(ii) Kos Berubah Tahap 6:
(iii) Jumlah kos MenghDaRsiAlkFaTn Akaun
(iv) Jumlah hasil Pengeluaran dengan
(v) Margin Caruman Seunit. mengambil kira Kerja
(vi) Titik Pulang Modal Dalam Proses dan
menggunakan Kaedah memindahkan Kos
Margin Caruman. Pengeluaran ke dalam
Akaun Perdagangan dalam
bentuk ’T’ dan format
penyata.

10

JULAI/ 16.3.3 Menganalisis Titik Pulang Modal dengan Rancangan Pelajaran Tahunan
OGOS mengambil kira perubahan pada salah Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 2019
MINGGU satu komponen kos dan harga jualan.
27 & 28 Tahap 2:
22 JUL- 16.3.4 Menentukan keuntungan berdasarkan Menerangkan keperluan
2 OGOS kuantiti yang disasarkan dengan dan tata cara penutupan
menggunakan Kaedah Margin Caruman. akaun hasil dan belanja
MINGGU dengan betul.
29 16.3.5 Menjana kuantiti yang perlu dikeluarkan
untuk mencapai untung sasaran yang Tahap 3:
5-9 OGOS ditetapkan berdasarkan sesuatu situasi Melakar graf Titik Pulang
11-15 Modal.
OGOS 16.3.6 Menyelesaikan masalah pulangan
modal yang dihadapi oleh sesebuah Tahap 4:
MINGGU firma dengan menggunakan analisis Menganalisis graf Titik
30&31 Titik Pulang Modal Pulang Modal yang dilakar
da melorek kawasan
19 OGOS - 16.3.7 Melakar graf Titik Pulang Modal untung dan rugi serta
30 SEPT menandakan Titik Pulang
MINGGU 16.3.8 Menentukan Titik Pulang Modal dengan Modal dalam unit dan
menggunakan Kaedah Graf ringgit.
32-35
2-27 SEPT 16.3.9 Menganalisis Titik Pulang Modal Tahap 5:
MINGGU menggunakan kaedah graf. Mentaksir Titik Pulang
Modal dengan mengambil
36 – 39 16.3.10Menjana keuntungan berdasarkan kira perubahan pada salah
30 SEPT - kuantiti yang disasarkan dengan satu komponen kos atau
menggunakan Kaedah Graf harga jualan.
25 OKT
MINGGU Tahap 6:
Menjana keuntungan
40 berdasarkan kuantiti yang
MINGGU disasarkan dengan
menggunakan Kaedah
41 Margin Caruman dan
4 NOV - Kaedah Graf.

4 DIS ULANGKAJI PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM
23 NOV –
CUTI PERTENGAHAN TAHUN PENGGAL KEDUA TAHUN 2019
31 DIS ULANGKAJI DAN PERSEDIAAN UNTUK PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2019

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2019
SEMAKAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2019
ULANGKAJI DAN PERSEDIAAN PEPERIKSAAN SPM 2019

ULANGKAJI SPM
CUTI DEEPAVALI
PEPERIKSAAN SPM 2019

CUTI AKHIR TAHUN 2019

11


Click to View FlipBook Version