The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการแปลความสำนวนจากวรรณกรรมเรื่องแฮร์รี่ พอตเตอร์
โดยคณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๓

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by natta_pear2547, 2020-02-27 10:55:37

การแปลความสำนวนจากวรรณกรรมเรื่องแฮร์รี่ พอตเตอร์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการแปลความสำนวนจากวรรณกรรมเรื่องแฮร์รี่ พอตเตอร์
โดยคณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๓

Keywords: การแปลความ,แฮร์รี่ พอตเตอร์,สำนวนจากวรรณกรรม

หนงั สืออเิ ลก็ ทรอนกิ ส์
เร่อื ง การแปลความสำ�นวนจากวรรณกรรมเร่อื งแฮรร์ ่ี พอตเตอร์

โดย คณะนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 ปีการศกึ ษา 2562
โรงเรียนเตรียมอดุ มศึกษาน้อมเกล้า นครราชสมี า

ค�ำ นำ�

แฮรร์ ่ี พอตเตอร์ วรรณกรรมหรอื นวนยิ ายแฟนตาซีชอื่ ดัง ที่ไม่วา่ จะผ่านมากปี่ ี ก่ียคุ สมยั
ผู้คนกย็ ังให้ความสนใจ และยงั ไดร้ ับความนิยมจนถึงทกุ วันน้ี ในวันที่ 26 มิถนุ ายน พ.ศ. 2540
แฮรร์ ่ี พอตเตอร์ กบั ศลิ าอาถรรพ์ได้วางจ�ำ หนา่ ยเปน็ คร้ังแรกที่ประเทศอังกฤษ ถอื เปน็ จดุ เรมิ่ ตน้
ที่ทำ�ให้ผู้คนรจู้ กั กบั โลกเวทมนตรท์ ีป่ ระพันธโ์ ดย เจ.เค. โรวล์ ิง

แฮร์รี่ พอตเตอร์ไดร้ ับความสนใจอย่างลน้ หลาม ด้วยความทเ่ี ปน็ นวนิยายแฟนตาซี ใด ๆ
ล้วนเกิดจากจินตนาการของผแู้ ต่งอย่าง เจ.เค. โรวล์ งิ จนิ ตนาการเหล่านไี้ ด้ถูกถ่ายทอดออกมาใน
รปู แบบของวรรณกรรมใหผ้ ูค้ นไดอ้ า่ น ไดร้ บั ความบันเทงิ และไดร้ บั ข้อคดิ เจ.เค. ได้เนรมติ ส่ิง
แปลกใหม่ลงไปในวรรณกรรมเรื่องน้ี ทั้งเร่ืองสิง่ ของ ตัวละคร การกระทำ� ความคดิ หรอื แมก้ ระทงั่
ฉากหรอื โลกเวทมนตรท์ ี่เธอสร้างข้นึ มา

เจ.เค. ไดใ้ สค่ วามคดิ รายละเอียดเลก็ ๆนอ้ ย ๆมามากมาย ทัศนคตขิ องตวั ละคร การพดู
การแสดงออก และเธอยังสรา้ งคำ�พูด ส�ำ นวน หรอื ศพั ทส์ แลงท่ที �ำ ใหแ้ ฟนแฮรร์ ี่ตราตรึงใจ ทง้ั น้ี
ทางเราจงึ ไดร้ วบรวมสำ�นวนท่ปี รากฏในแฮรร์ ่ี พอตเตอรท์ ง้ั 7 เลม่ และขยายความ ยกตัวอย่าง
สถานการณ์เพ่ือใหเ้ กิดความเขา้ ใจมากข้ึนอกี ดว้ ย หวงั วา่ ผอู้ ่านจะได้รับความเพลิดเพลิน และ
น�ำ ขอ้ คิดไปใชใ้ นการด�ำ เนินชีวติ ประจ�ำ วนั

หนังสืออเิ ล็กทรอนกิ ส์เลม่ นี้ไม่ไดท้ �ำ เพือ่ จ�ำ หน่าย เปน็ เพยี งส่อื การเรียนรู้ และเปน็ สว่ นหนึง่ ของ
โครงงานรายวิชาภาษาไทย ทางเราได้รวบรวมข้อมูลที่มที ่ีมาหลากหลาย และไดม้ กี ารอา้ งองิ
ถา้ มคี วามผิดพลาดประการใด ขออภัยไวน้ ะทนี่ ด้ี ้วย ทางเราน้อมรับค�ำ ตชิ มทุกประการ

คณะผ้จู ัดท�ำ

สารบญั หน้า
1
เร่ือง 5
แนะนำ�ตวั ละคร 6
เน้ือเรือ่ งย่อ 8
10
เนอื้ เรอ่ื งย่อภาคท่ี 1 : แฮร์รี่ พอตเตอร์ กับ ศิลาอาถรรพ์ 11
เน้ือเรื่องยอ่ ภาคที่ 2 : แฮรร์ ี่ พอตเตอร์กบั หอ้ งแห่งความลบั 12
เน้ือเรื่องย่อภาคที่ 3 : แฮร์ร่ี พอตเตอรก์ ับนกั โทษแหง่ อัซคาบนั 13
เนอ้ื เรอ่ื งย่อภาคท่ี 4 : แฮร์รี่ พอตเตอรก์ บั ถว้ ยอคั นี 14
เนื้อเรอ่ื งย่อภาคที่ 5 : แฮร์รี่ พอตเตอร์กับภาคีนกฟนี กิ ซ์ 16
เนอ้ื เรอ่ื งย่อภาคท่ี 6 : แฮรร์ ี่ พอตเตอรก์ บั เจ้าชายเลอื ดผสม 19
เนอ้ื เรอื่ งย่อภาคท่ี 7 : แฮร์ร่ี พอตเตอร์ กบั เครอื่ งรางยมทูต 21
สำ�นวนและการตคี วามหมายจากสำ�นวน 23
ฉันกินฮิปโปกริฟฟ์ไดท้ ้งั ตวั เเล้วนะ 25
ต้องโทษฐานเลี้ยงมังกรเป็น ๆ ดกี ว่าแค่ฟักไข่มงั กร 27
ต่อใหม้ ไี ม้กวาดยาวสบิ ฟตุ อยู่ในมอื ผมกไ็ ม่มวี นั เข้าใกลค้ ุณ 29
ปลอ่ ยแมวไวก้ บั ตัวพิกซ่ี 31
ไฟยงั ตดิ อยู่ แตห่ มอ้ น้นั วา่ งเปล่า 33
ยอดของกองมูลสตั ว์ 35
โยกไมก้ ายสทิ ธ์ิของคุณ 37
เวลาเปน็ ทองเกลเลียน 39
หยดุ ฮิปโปกรฟิ ฟข์ องเธอไว้ก่อน 40
เห็ดโทดสตูมีพษิ ไม่เคยเปล่ียนทขี่ ้นึ
บรรณานกุ รม1

แนะนำ�ตัวละคร

2

แนะน�ำ ตวั ละคร

1. แฮร์รี่ พอตเตอร์ (Harry Potter) ตัวเองของเร่ือง มชี ่ือเสยี งโดง่ ดัง
2. เฮอรไ์ มโอน่ี เกรนเจอร์ (Hermione Granger) เปน็ เพ่ือนสนิทของแฮรร์ ่ี พอตเตอร์
และรอน วิสลยี ์ เกิดจากพวกมักเกิล้ เรยี นเก่งทีส่ ุดในชน้ั
3. รอน วิสลยี ์ (Ron Weasley) เพ่อื นสนิททส่ี ุดของแฮรร์ ่ี พอตเตอร์
4. เนวิลล์ ลองบตั ท่อม (Neville Longbottom) เพ่ือนร่วมช้นั ของแฮร์รพ่ี อตเตอร์
5. เซเวอรัส สเนป (Severus Snape) อาจารย์สอนวชิ าปรุงยาในเลม่ 1-5 สอนป้องกันตวั
จากศาสตร์มดื ในเล่ม 6 เปน็ อาจารย์ประจ�ำ บา้ นสลิธรี ิน
6. อลั บสั เพอร์ซวิ าล วลู ฟรกิ ไบรอัน ดมั เบอร์ดอร์ (Albus Percival Wulfric Brian
Dumbledore) อาจารย์ใหญ่โรงเรียนฮอกวอตส์ พอ่ มดผู้ยิ่งใหญ่
7. เดรโก มัลฟอย (Draco Malfoy) นกั เรยี นสลธิ ีรินปีเดยี วกับแฮรร์ ีพ่ อตเตอร์ ซ่งึ ไมถ่ กู กนั กับ
แฮร์ร่ีพอตเตอร์ เปน็ ซกี เกอร์ของสลิธรี นิ
8. จนิ น่ี วสิ ลยี ์ (Jinny Weasley) ลูกคนสุดท้องของครอบครวั วิสลยี ์ เป็นที่ช่นื ชอบ
ของใครหลาย ๆ คน
9. รูเบอัส แฮกรดิ (Rubeus Hagrid) ผู้รกั ษากญุ แจและแผ่นดินฮอกวอตส์ เป็นอาจารย์
สอนวชิ าดูแลสัตว์วเิ ศษตัง้ แต่เล่ม 3
10. ศจ. มเิ นอรว์ ่า มกั กอนนากลั (Minerva Mcgonnagall )
11. มอลล่ี วิสลยี ์ (Molly Weasley) แม่ของรอน
12. อาเธอร์ วสิ ลยี ์ (Arthur Weasley) พ่อของรอน หวั หนา้ กองการใชส้ ง่ิ ประดิษฐข์ องมกั เกล้ิ
ในทางทีผ่ ิด เล่ม 6 ได้เลอื่ นข้นั เป็นหัวหนา้ ส�ำ นกั งานตรวจค้นและรับคาถาปอ้ งกนั ภัยและ
วตั ถคุ มุ้ ครองภยั ปลอม
13. อากัส ฟิลช์ (Argus Filch) หนงึ่ ในผคู้ รอบครองไม้กายสทิ ธิ์เอลเดอร์
14. เชมสั ฟินนกิ ัน (Seamus Finnigan) เพอื่ นรว่ มชนั้ ของแฮร์รี่ พอตเตอร์
15. เพอร์ซ่ี วิสลยี ์ (Percy Weasley) ลกู ชายคนท่ี 3 ของครอบครัววสิ ลีย์ เป็นประธาน
นักเรยี น จบออกมาได้ทำ�งานในกระทรวงเวทมนตร์
16. ลูนา่ เลฟิ กู๊ด (Luna Lovegood) นักเรยี นเรเวนคลอปเี ดยี วกบั จินน่ี ฉายาเลฟิ ก๊ดู สติเฟือ่ ง
17. เฟลอร์ อซิ าแบล เดอลากูร์ (Fleur Isabelle Delacour) ตัวแทนการประลองเวท
ไตรภาคจี ากโบซ์บาตง จะแต่งงานกับบิล

3
18. โอลิเวอร์ วดู้ (Oliver Wood) กัปตนั ทมี ควดิ ดชิ ของกริฟฟินดอร์ เล่นในต�ำ แนง่ คปี เปอร์
หลงั เรยี นจบจากฮอกวอตส์เปน็ ตวั สำ�รองของทีมพัดเดลิ เมยี รย์ ูไนเต็ด
19. วิกเตอร์ ครมั (Viktor Krum) ซีกเกอร์ของทีมชาตบิ ลั แกเรีย ตวั แทนการประลองเวท
ไตรภาคจี ากเดิร์มสแตรงก์
20. เบลลาทริกซ์ เลสแตรงจ์ (Bellatrix Lestrange) ผู้เสพความตาย
21. วินเซนท์ แครบ (Vincent Crabbe) เพ่ือนสนทิ ของเดรโก มัลฟอย
22. เกรกอรี่ กอยล์ (Gregory Goyle) เพือ่ นสนทิ ของเดรโก มัลฟอย
23. เฟร็ด – จอรด์ วิสลยี ์ (Fred-George Weasley) ลกู ชายคนท่ี 5 ของครอบครัววิสลยี ์
ฝาแฝดกบั จอรจ์
24. ลอร์ดโวลเดอมอร์ ( Lord Voldemort) พอ่ มดชั่วร้าย
25. บาธลิ ดา แบ็กช็อต ( Bathilda Bagshot) ผู้เขียนหนังสือประวตั ศิ าสตรเ์ วทมนตร์
26. เจมส์ พอตเตอร์ (James Potter) พอ่ ของแฮรร์ ่ี ถูกลอร์ดโวลเดอรม์ อลฆ่า
27. ลิลี่ (เอฟเวนส)์ พอตเตอร์ (Lily Evans Potter) แม่ของแฮร์รี่ พอตเตอร์
28. รมี ัส ลปู ิน (Remus Lupin) อาจารยส์ อนวิชาการปอ้ งกันตวั จากศาสตร์มดื ในเลม่ 3
29. ซีเรยี ส แบล็ก (Sirius Black) พ่อทนู หัวของแฮรร์ ่ี พอตเตอร์ เคยถูกกลา่ วหาวา่ เปน็
ฆาตรกร
30. ลเู ซยี ส มัลฟอย (Lusius Malfoy) พอ่ ของเดรโก เปน็ ผู้เสพความตาย
31. เอลฟายอสั โดจ (Elphias Doge) หนึง่ ในกองระวังหน้า เพอื่ นสนิทของดับเบล้ิ ดอร์
ผเู้ ขียนบทความ “ระลึกถึงอลั บัสดับเบ้ลิ ดอร์” ในเดรพ่ี รอเฟต็
32. คอนีเลยี ส ฟัดจ์ (Cornelius Fudge) รฐั มนตรกี ระทรวงเวทมนตร์ในเลม่ 1-5
33. ไอวอร์ ดิลลนั สบี้ (Ivor Dillonsby) ผทู้ ่รี ติ า้ อ้างว่า เขาคน้ พบวิธีการใชเ้ ลือดมังกร
แลว้ ถึง 8 วธิ ี ตอนทดี่ ับเบลิ้ ดอร์ขอยืมบทความของเขาไปอ่าน
34. รติ ้า สกีตเตอร์ (Rita Skeeter) นักข่าวจอมจุ้นของแดรพ่ี รอเฟต็
35. โดโรเลส เจน อัมบรดิ จ์ (Dolores Jane Umbridge) อาจารยส์ อนวิชาปอ้ งกันตัว
จากศาสตรม์ ดื ในเลม่ 5

4

5

เนื้อเรื่องยอ่

6

ภาคท่ี 1 : แฮร์รี่ พอตเตอร์ กบั ศลิ าอาถรรพ์ (Harry Potter and the
Philosopher’s Stone)

เร่อื งราวเร่ิมตน้ วา่ ด้วยเดก็ ชาย แฮรร์ ่ี พอตเตอร์ ทอ่ี าศยั อยกู่ บั ครอบครัวเดอร์สลยี ์
ซ่งึ เลย้ี งดูเขาราวกับไม่มตี วั ตนและใช้งานหนักสารพดั ด้วยเหตุผลทว่ี า่ แฮรร์ ี่ มีบางอยา่ งที่ท�ำ ให้
พวกเขาไม่อยากย่งุ และมองว่าเขาเปน็ ตวั ประหลาดน่นั เอง วันหนึ่งเขาได้ไปเท่ยี วสวนสัตว์กบั
ครอบครัว แล้วสามารถคุยกับงูได้ กอ่ นทจ่ี ะเกิดเร่ืองแปลก ๆ ตามมาเมอ่ื ดดั ลีย์ ลูกพี่ลกู นอ้ ง
เหน็ งูตื่นขนึ้ มา กอ่ นท่กี ระจกสวนสัตว์หายไปอย่างงง ๆ จนดัดลยี ์ตกลงไป ซง่ึ เมือ่ กลบั บ้าน
ลุงเวอรน์ อนและป้าเพ็ตทเู นีย จงึ ขงั เขาไว้ในหอ้ งใต้บันได โดยไม่ทราบสาเหตวุ ่าอะไร

วันหนงึ่ แฮรี่ ไดร้ บั จดหมายฉบบั หนึ่งซึ่งจ่าหนา้ ซองถึงเขา แต่ไม่ได้บอกวา่ มาจากใคร
แตย่ งั ไม่ทนั ได้อา่ น ครอบครวั เดอรส์ ลยี ก์ ็ยึดไป แตเ่ ม่อื ได้เห็นจดหมาย พวกเขารู้แลว้ ว่าเรื่องใน
อดตี ท่ีเก่ียวข้องกบั แฮรี่ได้คืบคลานเข้ามา ท�ำ ให้ลงุ เวอร์นอน ท�ำ ทกุ วิถีทางทไี่ ม่ให้จดหมายส่งมา
ทีน่ ีไ่ ด้ แตช่ ายรา่ งยักษป์ รากฎตัวขน้ึ และแนะน�ำ ตัวว่า เขาคือ รเู บอัส แฮกรดิ เขาเปน็ คนดูแล
โรงเรยี นฮอกวอตส์ ซง่ึ ไดบ้ อกเล่าเรอ่ื งราวในอดตี ให้แฮร์รีฟ่ ังวา่ จริง ๆ แล้ว แฮรร์ ่ี คือเด็กทเี่ กิด
จากครอบครวั พ่อมดแม่มด กอ่ นจะนำ�จดหมายมาให้เขา ซึง่ รายละเอยี ดในจดหมายคือ “แฮรร์ ี่
ไดเ้ ข้าไปเรยี นในโรงเรยี นเวทมนตฮ์ อกวอตส์”

วันรงุ่ เช้า แฮกริด จึงพา แฮร์รไี่ ปยงั ตรอกไดแอกอน ทน่ี ีท่ ันทแี ฮรร์ ่เี ข้ามา ทุกคนต่าง
เข้ามาจบั มือทกั ทาย ทำ�ให้ แฮรร์ ี่ งุนงงเลก็ นอ้ ยว่าเขาเป็นคนส�ำ คญั ขนาดนั้นเลยหรอื แฮกรดิ
พาแฮรร์ ไ่ี ปธนาคารกริงกรอตส์ เพอ่ื ถอนเงนิ มาเปน็ ค่าอุปกรณ์การเรยี น และยงั มาทำ�ธุระให้กบั
โรงเรียน ซึง่ เปน็ เร่ืองลบั สดุ ยอดท่เี กบ็ ไว้ในห้องนริ ภยั ๗๑๓ แฮกริดเล่าเร่อื งราววา่ แฮร์ร่ี รอด
ชวี ิตจากฝีมอื ของพ่อมดที่ไมค่ วรเอย่ นามว่า ลอร์ดโวลเดอมอร์ ซึ่งเป็นคนสงั หารพ่อและแม่ของ
เขา และท้ิงรอยแผลใหแ้ ฮร์ร่ี ซึง่ ตอนนี้เขาหายไปและไม่มใี ครรวู้ า่ เขาอยู่ไหน เมื่อถึง
วันเปดิ เทอมระหว่างทางนง่ั รถไฟไปเรยี นท่ีฮอกวอตส์ เขาก็ได้เจอ รอน วิสลยี ์ และ เฮอร์ไมโอน่ี
เกรนเจอร์ ซ่งึ ทง้ั สองคนน้ีต่อมากก็ ลายเปน็ เพ่อื นทร่ี ว่ มทกุ ข์รว่ มสุขเสีย่ งตายตลอดทั้งเร่อื ง

เมือ่ มาถึงหอ้ งโถงของโรงเรยี น ศาสตราจารย์มกั กอนนากัล ได้พาเดก็ ใหมม่ ายงั งาน
เลย้ี งหอ้ งโถง แฮร์ร่ี ก็ไดเ้ จอกับ เดรโก มัลฟอย ท่กี ลายเป็นคู่ปรบั ของพวกเขาในเวลาต่อมา
ศาสตราจารย์มกั กอนนากัล ไดช้ ี้แจงให้เด็กใหม่ทราบว่า กอ่ นจะเขา้ ร่วมงานเล้ยี งเปิดเทอม
จะตอ้ งเขา้ พธิ ีคดั สรรโดยหมวกคัดสรรจะเลือกเองวา่ ใครจะไปอยบู่ ้านในในสี่หลงั ประกอบด้วย
กรฟิ ฟินดอร์, ฮลั เฟิลพฟั , เรเวนคลอร์ และ สลธิ ริ ิน แตแ่ ฮรร์ ีต่ ้งั ใจท่ีจะอยกู่ รฟิ ฟินดอร์

7
แม้หมวกจะแนะนำ�ว่าถา้ ไปอยสู่ ลิธริ ินจะตอ้ งประสบความส�ำ เร็จแนน่ อน หมวกคัดสรรจงึ ส่ง
แฮร์รี่ ไปอยูก่ ริฟฟินดอร์ตามคำ�ขอ พร้อมกับรอนและเฮอร์ไมโอนี่

เม่อื แฮรร์ ่ไี ด้มาเรียนท่นี ี่ ไดร้ ู้จักกบั เซเวอรสั สเนป อาจารยส์ อนวชิ าปรงุ ยา ซง่ึ มีท่าที
เกลียดแฮรีเ่ ข้ากระดกู ดำ�มาก ๆ และยงั ไดพ้ บกบั โอลเิ วอร์ วู้ด นกั เรียนปีหา้ กัปตนั ทีม
ควิชดิชประจำ�บ้าน และใหว้ ดู้ ฝกึ สอนแฮร์รี่ใหใ้ นฐานะ ซกิ เกอร์ คนใหม่ของบา้ นกรฟิ ฟนิ ดอร์
โดยทเี่ ขาสอนเรอ่ื งกฎเบ้ืองตน้ และลูกบอลสี่ชนดิ แตส่ งิ่ ที่วดู้ อยากใหแ้ ฮรร์ ีส่ นใจมากที่สดุ คือ
ลกู โกลเดน้ สนชิ ซง่ึ ถ้าแฮร์รสี่ ามารถคว้าได้กเ็ ท่ากบั ชนะเกมในทีส่ ดุ

ในวนั ฮัลโลวนี เฮอร์ไมโอนี่ก็ไม่ได้มากนิ เล้ยี ง เนวิลล์ บอกแฮรร์รว่ี า่ เธอร้องไห้ทห่ี อ้ งนา้ํ
ตลอดท้ังวนั จนกระท้ัง ศาสตราจารย์ควีเรลล์ อาจารยส์ อนศาสตรม์ ดื จอมติดอ่างกว็ ิ่งหน้าตง้ั
รบี แจ้งข่าวรา้ ยว่ายักษ์โทรล์ในคกุ ใตด้ นิ ออกมาเพ่นพ่าน รอนกบั แฮรร์ ไี่ ปชว่ ยเฮอร์ไมโอนี่ทนั ที
ซ่ึงทา้ ยท่สี ุดรอนใชค้ าถาวงิ การเ์ ดยี มเลวิโอซา่ จัดการไดใ้ นทส่ี ดุ แล้วเหล่าอาจารยก์ ็มาสมทบ
ทหี ลงั กอ่ นท่ีทงั้ สามจะกลับไปห้องพกั แต่แฮร์ร่สี ังเกตว่า ขาศาสตราจารย์สเนปเหมอื นมี
รอยบาดแผล

เกมควิชดิชนัดแรกของแฮร์ร่ีเร่ิมต้น ซึ่งก่อนแขง่ เขาได้ไม้กวาดนิมบัส 2000
เป็นของขวญั ซึ่งขณะทีก่ �ำ ลงั แข่งขนั ไม้กวาดแฮร์ร่ดี ันพยศผิดปกติ เฮอรไ์ มโอนี่สงั เกตวา่
ศาสตราจารยเ์ สนป ก�ำ ลงั ร่ายมนตเ์ หมือนสาปไมก้ วาด เฮอรไ์ มโอน่ี จงึ ไปยงั ฝ่งั ท่ีน่ังอาจารย์
ก่อนจะจดุ ไฟจนเกอื บลามเสื้อคลุมเกอื บไหม้ ท�ำ ใหแ้ ฮรร์ ก่ี ลับมาคมุ ไมก้ วาด ได้อกี คร้ัง
กอ่ นจะสามารถชงิ ลกู โกลเดน้ สนชิ พาทีมชนะไปในท่ีสดุ หลงั เกมควิชดชิ จบลง แฮร์รเี่ รมิ่
ปะติดปะตอ่ เรอื่ งราว ตัง้ แตต่ นู้ ิรภยั 713 รอยแผลที่ขาของสเนปท่ีคาดว่านา่ จะฝา่ ดา่ นของ
หมาสามหวั , สเนปสาปไม้กวาดแฮรร์ ี่ จนเร่ิมสงสยั ว่าที่โรงเรยี นกำ�ลงั ซ่อนของอะไรไว้อยู่ แฮ
กรดิ จึงเตอื นทั้งสามว่าไม่ใช่เร่ืองท่ตี อ้ งเข้ามายงุ่

ในทีส่ ุดเฮอร์ไมโอนก่ี ็เจอเรอ่ื งราวของ นิโคลัส เฟลมเมล ซ่งึ เขาคอื ผู้ประดิษฐ์ศิลาอาถรรพ์
ซ่งึ สามารถทำ�เป็นยาชุบชีวิตเพื่อใหม้ ชี วติ เป็นอมตะ ซงึ่ ท้ังสามคนร้แู ลว้ ว่า สงิ่ ที่ซ่อนในโรงเรียน
คือสิง่ นี้ กอ่ นจะปะตดิ ปะตอ่ วา่ สเนปตอ้ งการเพอื่ ทจ่ี ะเอาไปใหล้ อร์ดวอรเ์ ดอมอล์ นัน่ เองแต่
เมื่อแฮรร์ ่ีตามแกะรอยมาถึงดา่ นสุดทา้ ยกพ็ บว่าคนทีร่ อไม่ใช่ศาสตราจารยส์ เนป แต่เป็น
ศาสตราจารยค์ วีเรลจอมติดอา่ ง ซ่ึงอยู่เบื้องหลังเหตกุ ารณท์ งั้ หมด ก่อนท่ีจะเปดิ เผยตวั เองว่า
เปน็ โวลเดอมอร์ พ่อมดสายมืดท่คี รา่ ชีวิตพอ่ แมแ่ ฮรร์ ี่ จนเกิดการสูก้ นั เพ่ือชิงศิลาอาถรรพ์
ก่อนทแี่ ฮร์รี่จะสงั หารลงในทส่ี ุด และ แฮรร์ ่ี กต็ ื่นทหี่ อ้ งพยาบาลจนไดเ้ จออัมเบล้ิ ดอร์ ซ่งึ ก็ได้
เล่าเรอ่ื งราวของศิลาอาถรรพ์ และเรอ่ื งราวท่ีแฮรร์ สี่ งสยั มานาน

ในงานกินเลย้ี งก่อนปิดเทอม ซงึ่ รางวลั บา้ นดเี ด่นคอื สลธิ ิลิน แตด่ มั เบิ้ลดอร์ ไดม้ อบ
คะแนนให้ทัง้ สามคน และ เนวิลล์ จนท�ำ ให้กริฟฟินดอรไ์ ด้รางวัลถว้ ยบ้านดเี ด่นในท่สี ุด

8

ภาคที่ 2 : แฮร์รี่ พอตเตอรก์ ับหอ้ งแหง่ ความลับ (Harry Potter and the
Chamber of Secrets)

เรื่องราวเกิดขึน้ ตอ่ จากภาคแรก แฮร์รี่ พอตเตอร์ ไดเ้ จอกบั เอลฟน์ ามว่า ด็อบบี้
ซึ่งได้มาเตือนว่าไม่ใหแ้ ฮรร์ ่ี กลบั ไปยงั ฮอกวอตส์ เพราะมเี หตกุ ารณ์ร้ายทก่ี ำ�ลังคบื คลานเขา้ มา
รอน วิลลีย์ และ เฟรดกับจอร์จ ท่ีขบั รถเหาะมารับ แฮร์ร่ี จงึ ไดม้ าอาศัยพกั กับครอบครัววสิ ลีย์
ทบ่ี ้านโพรงกระต่าย จนถึงวนั เปิดเทอมชานชาลาดนั ถกู ปดิ แบบไรส้ าเหตุ พวกเขา ตัดสินใจ
ใช้รถเหาะขับไปยังโรงเรียน เป็นการแกป้ ัญหาเฉพาะหน้า

หลังจากทงั้ คขู่ บั รถมาถึงโรงเรยี น กเ็ กดิ เสยี หลักตกไปอยทู่ ่ามกลางต้นวลิ โลว์จอมหวด
กอ่ นจะเอาตัวรอดมาได้หวดุ หวิด แต่ยังไม่ทันจะเข้าไปในโรงเรยี น กเ็ จอ อารก์ ัส ฟิลช์ ภารโรง
ผู้เกลียดชงั นกั เรยี นจับได้ จงึ พาไปพบศาสตราจารย์สเนป ศาสตราจารยด์ ัมเบิล้ ดอร์ และ
ศาสตราจารย์ แมกกอนนากัล ซึ่งท้ังคูย่ งั ไม่โดนไล่ออกแต่จะถกู กักบรเิ วณ

หลงั จากที่แฮร์ร่ี กลับจากถกู กกั บรเิ วณกม็ าเจอรอนและเฮอรไ์ มโอน่ี ก่อนทแี่ ฮร์รจ่ี ะ
ไดย้ นิ เสียงแปลก ๆ แลว้ เจอทางระเบียงทีเ่ จงิ่ นอง แลว้ ตอ้ งพบ นอร์รสิ แมวสุดรักสดุ หวงของ
ฟลิ ช์ ตวั แขง็ ถูกแขวนตรงผนังแลว้ ยงั มีข้อความท่เี หมือนเขียนด้วยเลือดว่า “หอ้ งแหง่ ความลบั
ถูกเปดิ แลว้ เหล่าศัตรูทายาทจงระวงั ” จนทุกคนและฟลิช์มาเห็นภาพ แฮรร์ ีจ่ ึงถูกสงสยั ว่าเป็น
คนทำ� กอ่ นทศี่ าสตราจาย์ดัมเบล้ิ ดอร์ จะมาพอดีกอ่ นจะใหท้ ุกคนแยกยา้ ย แล้วบอกฟิลช์วา่
ไมต่ อ้ งกงั วล นอร์รสิ แค่ถกู สาบตอ้ งรอศาสตราจารย์สเปารส์ ปรงุ ยาจากตน้ แมนเดรกเพ่อื
ทำ�เปน็ ยาชุบชีวติ

เฮอรไ์ มโอนจี่ ึงขอให้ แมกกอนนากลั เล่าต�ำ นานห้องแหง่ ความลับ ซ่งึ อาจารยเ์ ลา่ ว่า
หน่งึ ในผกู้ ่อตั้งโรงเรียน ซลั ลาซา่ ร์ สลธิ ริ ิน เกดิ ขดั แย้งในหมู่ผูก้ ่อตงั้ เร่ืองการรบั เด็กเขา้ เรยี น
ท่คี วรจะเปน็ เดก็ สายเลือดพ่อแม่มดไมใ่ ชใ่ ห้มักเกล้ิ (คนที่ไรพ้ ลังวเิ ศษ) มาเรียน เม่ือความเห็น
ไม่ตรงกนั กต็ ัดสินใจทง้ิ โรงเรยี น แต่ก่อนไปเขาสรา้ งห้องแห่งความลบั แลว้ ปิดประตูจนกวา่
ทายาทของเขาจะมาเปดิ ซึง่ ซ่อนปศี าจรา้ ยท่พี ร้อมจะฆา่ คนไมม่ คี ่าทางการศึกษาออกไป

ชว่ งท่เี กดิ เหตทุ �ำ ร้าย ศาสตราจารย์ลอ็ คฮารท์ จงึ เปดิ ชมรมการตอ่ สตู้ ัวต่อสู้เพื่อฝกึ
นักเรยี นใหส้ ามารถสปู้ อ้ งกนั ตัวได้ ซง่ึ แฮร์ร่กี ับมลั ฟอยได้สูใ้ นรอบสาธิต แต่เพราะความเกลียด
ชังแตไ่ หนแต่ไร จึงเลน่ ใสไ่ ม่ยงั้ ก่อนท่ีมัลฟอยจะเสกงูออกมา แต่แฮรร์ รี่ อดมาไดเ้ พราะมี
ความสามารถพเิ ศษคอื ภาษาพาเซลเมา้ ท์ หรอื สามารถสือ่ สารกบั งูได้ ซง่ึ เปน็ ความสามารถ
อันโดดเด่นของ ซลั ลาซ่าร์ สริธิรนิ ทำ�ใหแ้ ฮรร์ ่ถี ูกสงสยั วา่ เขาคือทายาทของสรธิ ริ นิ ก็เปน็ ได้

9
แต่แฮร์รี่ และ รอนกก็ ไ็ ดเ้ บาะแสจากมัลฟอยว่า ครั้งล่าสุดท่หี ้องแหง่ ความลบั ถกู เปิดมนั
เกดิ ขึ้นเมอื่ 50 ปีทีแ่ ลว้ ซึง่ มนี กั เรียนเสียชวี ิตจากเหตุการณ์คร้งั นี้ โดยมฝี ีมอื ของนกั เรียน
คนหน่ึงและ แฮรร์ ี่ ไดเ้ จอสมดุ บันทึกสดี ำ� แลว้ พบว่าเจ้าของคือ ทอม มารโ์ วโล่ รดิ เด้ลิ
ซึง่ ทันทีที่แฮรร์ เ่ี ขยี น จู่ ๆ มันกต็ อบกลบั มา ทำ�ให้แฮรร์ เี่ รมิ่ ถามถงึ เหตกุ ารณเ์ มอ่ื 50 ปีกอ่ น
ริดเด้ิลจงึ ลากแฮร์รีล่ งมาเห็นเหตุการณด์ ว้ ยตัวเอง แต่ส่ิงทีท่ �ำ ให้ตกใจคือ แฮกริดคือคนทเี่ ปิด
ห้องแหง่ ความลบั
แฮร์รี่และรอน ตดั สินใจจะไปถามแฮกริดถงึ เหตุการณ์ 50 ปีที่แลว้ แต่ยงั ไมท่ ันไดถ้ าม
แฮกรดิ เจอ ดัมเบิ้ลดอร์ และ คอรเ์ นเลียส ฟดั จ์ รัฐมนตรีกระทรวงเวทมนต์ ซึง่ ตอ้ งการให้
พักงานช่ัวคราวเพ่ือสืบเรื่องราวทีเ่ กดิ ข้ึน พร้อมกับ ลูเชยี ส มัลฟอย พ่อของมัลฟอย ท่เี ป็น
หนึ่งในกรรมการนักเรียน ได้รวบรวมรายชอื่ ใหด้ ัมเบิ้ลดอร์ พักงานแฮกริด ซ่งึ ก่อนไปแฮกรดิ
พูดเหมือนบอกใบ้ใหท้ ้งั สองรูว้ า่ ตามแมงมมุ ไป เมื่อท้ังสองคนตามเสน้ ทางของแมงมุม
ก็ได้พบอารากอ๊ ก ซงึ่ เปน็ สัตวเ์ ลีย้ งของแฮกรดิ และถกู สงสยั วา่ ใชเ้ ปน็ สัตว์ร้ายในหอ้ ง
แห่งความลบั ซึง่ เจ้าแมงมุมยักษ์กไ็ ดบ้ อกว่า สัตว์ร้ายในห้องแหง่ ความทแ่ี ท้จรงิ คอื สัตรทู ่ี
เหล่าแมงมุมเกรงกลวั มากท่สี ุด มันคอื บาซลิ ิกส์ ซ่ึงเป็นสัตวร์ า้ ยท่ีซ่อนอยูใ่ นห้องแห่งความลับ
ซงึ่ แฮร์ร่ไี ด้ยนิ เสียงมันเพราะ มันสามารถเคล่ือนไหวผา่ นทอ่ ระบายนํ้า และความรา้ ยกาจ
คอื ใครสบตากบั มันกม็ ีอันเปน็ ไป แตท่ ่หี ลายคนถูกสาปเป็นหิน เพราะไม่ไดส้ บตาโดยตรง
ต่อมาเกดิ เหตกุ ารณ์เมอ่ื จินน่ี วสิ ลีย์ น้องสาวของรอนถกู จบั ตวั ไป
แฮร์รี่ มาถึงก็ไดพ้ บร่างของจินนี่ทีย่ ังหมดสติ และได้เจอทอม มารโ์ วโล่ ริดเดิ้ล หรอื
ตวั จริงคอื ลอร์ด โวลเดอมอร์ จนเกดิ การสกู้ ัน ในที่สดุ แฮรร์ ส่ี ามารถฆ่าบารซ์ ลิ ิกส์กอ่ น
จะใชเ้ ข้ยี วแทงไปยงั สมดุ บนั ทกึ แล้วช่วยจนิ นไี่ ดใ้ นทสี่ ดุ

10

ภาคท่ี 3 : แฮร์รี่ พอตเตอร์กับนักโทษแหง่ อซั คาบนั (Harry Potter and
the Prisoner of Azkaban)

หลงั จากท่ีแฮร์ร่ี เผลอเสกคาถาพองลมใส่ป้ามาร์จพีส่ าวของลงุ เวอรน์ อน จนท�ำ ใหเ้ ขา
ต้องหนอี อกจากบา้ นมายังรา้ นหม้อใหญ่ร่วั ซ่งึ ท�ำ ใหเ้ ขาไดท้ ราบเรอ่ื งราวของ ซีเรยี ส แบลค็
ฆาตกรต่อเนอื่ งทีห่ ลบหนจี ากคุกอัซคาบนั และเขาก็พบรอนกับเฮอรไ์ มโอนท่ี ร่ี า้ นหม้อใหญร่ ่ัว
ในคนื นั้นเองนายวสิ ลยี ์ไดบ้ อกเขาวา่ แบลก็ ตอ้ งการตามลา่ และฆา่ แฮรร์ ี่

ในชีวิตปีสามของแฮร์ร่ี ได้เจอกับ เรมัส ลูปนิ ศาสตราจารยส์ อนวชิ าป้องกันตัว
จากศาสตร์มดื คนใหม่ ซ่งึ เขาคอื คนสอนคาถาผู้พทิ ักษไ์ วส้ กู้ บั ผ้คู มุ วิญญาณ กอ่ นทเ่ี รื่องราว
จะได้พบความจริงว่า ซีเรียส แบลค็ กับ ลปู ินคือ เพ่ือนของพอ่ แม่ แฮรร์ ี่ แต่ ซีเรยี ส แบล็ค
กลับถูกใส่ร้ายจากฝีมือ ปเี ตอร์ เพ็ตดกิ รูว์ ทขี่ ายเพอ่ื นไปรบั ใช้ฝา่ ยมดื

11

ภาคที่ 4 : แฮร์ร่ี พอตเตอร์กับถว้ ยอัคนี (Harry Potter and the Goblet
of Fire)

เมอื่ โรงเรยี นฮอกวอตส์ไดเ้ ป็นเจ้าภาพการประลองเวทไตรภาคี ซง่ึ ตัวแทนจะสามารถสง่
ช่อื ลงไปในถ้วยอัคนี ผ้ทู ีถ่ กู เลือกจะต้องเข้ารว่ มการประลองกับสามภารกิจสดุ โหด ซงึ่ ปรากฏว่า
แฮรร์ ่กี ลายเปน็ ตวั แทนพร้อมกบั เซดรกิ ดิกกอรี่ ท�ำ ให้ศาสตราจารยด์ ัมเบล้ิ ดอร์ จงึ ให้
อลาสเตอร์ ‘แม้ด-อาย’ มูด้ ด้ี อาจารย์สอนวิชาป้องกันตวั จากศาสตรม์ ืดผูแ้ ปลกประหลาด
ชว่ ยใชต้ าวเิ ศษท่เี ฉียบคมของเขา จบั ตาพอ่ มดวยั รุ่นไว้

จนเมือ่ ถงึ ภารกิจสุดทา้ ย แฮร์ร่แี ละเซดริก กไ็ ดเ้ จอเหล่าผู้เสพความตาย ซงึ่ เซดริกก็ถกู
ฝ่ายมดื สงั หารเสยี ชวี ิต แลว้ แฮรร์ ี่ จงึ สูก้ ับโวลเดอมอรท์ ่ีคนื ชพี ซึ่งวิญญาณของพ่อแม่ช่วยอยา่ ง
สดุ ชวี ิตกอ่ นจะหลบหนพี รอ้ มพาร่างไรว้ ิญญาณของเซดริกไปด้วย

ภายหลัง มดู ด้ี ถกู ศาสตราจารยด์ มั เบลิ้ ดอรจ์ บั ตวั กอ่ นจะถกู สจั จะเซรุม่ จนเผยตวั ตนว่า
เขาคือ บาร์ตี้ เคารช์ จูเนยี ร์ หนึง่ ในผู้เสพความตายแล้วเปน็ คนใส่ชอ่ื แฮร์ร่ลี งไปในถ้วยอัคนี
นนั่ เอง

12

ภาคท่ี 5 : แฮรร์ ี่ พอตเตอรก์ บั ภาคีนกฟนี ิกซ์ (Harry Potter and the
Order of the Phoenix)

มันชา่ งเป็นวนั หยดุ ฤดรู ้อนที่ยาวนานและเงยี บเหงาส�ำ หรบั แฮร์รี่ พอตเตอร์ ในระหวา่ ง
ทเี่ ขารอการขึ้นปที ่ีหา้ ของการเรยี นทโี่ รงเรยี นคาถาพ่อมดแม่มดและเวทมนตร์ศาสตรฮ์ อกวอตส์
การตอ้ งทนอยู่กบั พวกเดอรส์ ลียท์ ี่แสนร้ายกาจก็แยพ่ อแล้ว แตเ่ ขายังไมไ่ ด้รับจดหมายแม้แต่
ฉบับเดยี วจากเพ่ือน ๆ รว่ มช้นั และเพื่อนสนิทอย่าง รอน วิสลีย์ และ เฮอรไ์ มโอนี่ เกรนเจอร์
เสียอีกและยังไมไ่ ดย้ ินข่าวจากใครหลงั จากเหตกุ ารณ์เผชิญหนา้ กับจอมมารโวลเดอมอร์
จดหมายทมี่ าถึงกลบั ไม่ไดเ้ ป็นอยา่ งทีเ่ ขาหวงั ว่าจะได้รบั มันแจง้ วา่ แฮร์รก่ี �ำ ลังจะถูกไลอ่ อกจาก
ฮอกวอตส์เนื่องจากใชล้ ะเมดิ กฎการใช้เวทมนตรน์ อกโรงเรียนและ ตอ่ หนา้ มกั เกิล้ ซง่ึ ก็คือ
ดัดลยี ล์ กู พ่ีลกู นอ้ งผ้นู ่ารังเกียจของเขา โดยไม่ค�ำ นึงวา่ น่ันเป็นการป้องกันตัวจากการโจมตี
อย่างดเุ ดือดและไร้คำ�อธิบายของสองผคู้ มุ วิญญาณ ความหวังเดียวของแฮร์รก่ี ค็ อื แก้ขอ้ กล่าว
หาจนถงึ ทสี่ ุดตอ่ หน้าศาลทเี่ ลอื กปฏบิ ัติ ซึ่งก�ำ กบั โดยคอรน์ เี ลียส ฟดั จ์ รฐั มนตรกี ระทรวง-
เวทมนตร์ ผู้มเี หตุผลของเขาเองทีจ่ ะทำ�ใหพ้ อ่ มดนอ้ ยต้องจากไปตลอดกาล ในความโทมนัส
ของฟัดจ์ แฮรร์ ี่ถูกตดั สินใหพ้ ้นผิด คงต้องขอบคณุ อย่างยิ่งส�ำ หรับการขดั จังหวะของอลั บัส
ดัมเบลิ ดอร์ อาจารย์ใหญ่ผ้นู า่ เคารพของฮอกวอตส์ แต่การกลับมายังฮอกวอตส์ทำ�ให้แฮรร์ ่รี สู้ กึ
วา่ นา่ กลัวและไม่สบายใจเปน็ คร้ังแรก เขาได้เรียนรู้วา่ สงั คมพอ่ มดแมม่ ดส่วนใหญ่ถกู ชกั นำ�ให้
เชื่อว่าการเผชิญหน้าคร้ังล่าสดุ ของหนุม่ วยั รนุ่ และโวลเดอมอร์เปน็ เรือ่ งโกหกท้งั เพ ซง่ึ ทำ�ให้
ความน่าเช่อื ถือของแฮรร์ ถ่ี ูกลดทอนลง แฮรร์ ีร่ สู้ ึกถกู ตัดขาดจากสงั คมและโดดเด่ียว เขายังถกู
รบกวนด้วยฝนั รา้ ยทเ่ี ปน็ เหมือนการท�ำ นายเหตุการณ์นา่ สะพรึงกลัวต่าง ๆ ที่รา้ ยยิง่ กวา่ น้นั ก็
คอื จู่ ๆ ศาสตราจารย์ดัมเบิลดอร์ ผู้ที่เขาต้องการค�ำ ปรกึ ษามากทีส่ ุด กลบั ท�ำ ตวั ห่างเหนิ อยา่ ง
แปลก ๆ จากพอ่ มดน้อยผ้สู บั สนและเจ็บปวด

ในขณะเดยี วกนั เพือ่ จบั ตาดดู มั เบลิ ดอร์และบรรดานกั เรยี นฮอกวอตส์ โดยเฉพาะแฮรร์ ี่
ไมใ่ หแ้ ตกแถว ฟัดจ์ได้แต่งต้ังอาจารยส์ อนวชิ าศาสตรม์ ืดคนใหม่ ศาสตราจารยโ์ ดโลเรส
ผตู้ สี องหน้า แตบ่ ทเรยี นคาถาปอ้ งกนั ตัวทก่ี ระทรวงอนมุ ตั ขิ องศาสตราจารยอ์ ัมบรดิ จก์ ลบั
ท�ำ ให้บรรดาพ่อมดแมม่ ดนอ้ ยไม่พร้อมทจ่ี ะป้องกนั ตนเองจากพลงั มดื ทขี่ ม่ ขู่พวกเขา ดังนั้นจาก
การกระตุน้ ของเฮอร์ไมโอนี่และรอน แฮร์รี่จงึ ตกลงยนิ ยอมทจ่ี ะเปน็ คนจดั การเรื่องน้ี ในการ
พบปะกันอย่างลับ ๆ ของกลุ่มนักเรียนจ�ำ นวนไมก่ ่คี นท่ตี งั้ ชอื่ กลุ่มวา่ กองทพั ดมั เบลิ ดอร์ แฮรร์ ่ี
ฝกึ สอนวธิ ีการใหพ้ วกเขาปอ้ งกนั ตัวเองจากศาสตรม์ ืด เตรียมใหพ้ ่อมดและแมม่ ดร่นุ เยาว์เข้าสู่
การต่อสูอ้ นั ไมธ่ รรมดาซึ่งเขารวู้ า่ รออยเู่ บื้องหน้า

13

ภาคท่ี 6 : แฮรร์ ี่ พอตเตอร์กับเจ้าชายเลอื ดผสม (Harry Potter and the
Half-Blood Prince)

หลงั จากโลกเวทมนตร์รับรู้วา่ ลอร์ด โวลเดอมอรไ์ ด้กลบั คืนสู่โลกเวทมนตร์อกี ครั้ง
ผคู้ นต่างหวาดกลัวและมีขา่ วการหายตัวไปของผูค้ นออกมาเรื่อยๆแฮร์รไ่ี ด้เจอศาสตราจารย-์
ดัมเบิ้ลดอร์ ซ่ึงไดไ้ ปเจออดตี อาจารยส์ อนวิชาปรงุ ยาท่ีชือ่ ฮอเรซ ซลักฮอรน์ ใหก้ ลบั ไปสอน
ซงึ่ ฝ่ายหลังยังคงรูส้ ึกผิดจึงเปลี่ยนแปลงความทรงจำ�ตัวเอง แตท่ ้ายสุดก็ยอมกลบั ไปสอนในท่ี
สุดท่ีฮอกวอตส์ แฮรร์ ไ่ี ดพ้ บกับหนงั สือวชิ าปรงุ ยาของเจา้ ชายเลอื ดผสมและพบวา่ ในนนั้ มีวิธี-
การปรงุ ยาท่ีถกู ต้องและแม่นยำ�กวา่ วธิ ที ่ไี ลเบเชียว โบเรจ ผูแ้ ต่งเขยี นไว้ แฮรร์ จ่ี งึ ปรงุ น้�ำ ยาตาย
ท้งั เปน็ ได้ดีที่สุดและไดร้ ับนำ้�ยานำ�โชคเปน็ รางวลั หลงั จากน้นั ดัมเบิลดอร์เรมิ่ สอนพเิ ศษแก่แฮร์ร่ี
เปน็ การส่วนตัวโดยการให้ดูความทรงจำ�เก่ยี วกบั โวลเดอมอรใ์ นสมยั วยั เด็ก ซึ่งเป็นวิธเี ดยี วทจ่ี ะ
กำ�จดั ลอรด์ โวลเดอมอรไ์ ด้

ในตอนจบของเรอ่ื งราวศาสตราจารยส์ เนปไดส้ งั หารดมั เบิล้ ดอร์กอ่ นจะเฉลยวา่ เขาคือ
เจ้าชายเลอื ดผสมน่ันเอง กอ่ นท่ีทั้งสามจะเร่ิมตามหาชิน้ ส่วน ฮอร์ครักซ์ ทั้ง 7 ช้ิน เพอ่ื กำ�จัด
ลอร์ดโวลเดอมอรใ์ หจ้ งได้

14

ภาคที่ 7 : แฮรร์ ่ี พอตเตอร์ กบั เครอื่ งรางยมทูต (Harry Potter and the
Deathly Hallows)

เร่อื งเรม่ิ ตน้ ท่บี า้ นของลูเซยี ส มลั ฟอย โดยลอร์ด โวลเดอมอร์ และสมนุ จ�ำ นวนหนง่ึ
วางแผนการเกีย่ วกบั การย้ายออกจากบ้านเดอรส์ ลี่ย์ของแฮร์ร่ี พอตเตอร์ เจา้ หนา้ ที่ของ
กระทรวงชื่อแยกซล์ ีย์ ระบวุ ่าแฮรร์ ่ีจะยา้ ยออกในวนั คลา้ ยวันเกิด ในขณะทส่ี เนประบวุ ่า
แฮร์ร่จี ะย้ายออกกอ่ นหน้าน้นั หนง่ึ สัปดาห์ โวลเดอมอร์ยืมไมก้ ายสิทธข์ิ องมลั ฟอยจากการที่
ไมก้ ายสทิ ธขิ์ องเขาเองใชไ้ ม่ได้ผลกับแฮรร์ ่ี ภาคนี กฟนี กิ ซส์ ่งพอ่ มดมาคุ้มครองครอบครวั
เดอรส์ ลีย์ ในขณะทก่ี องก�ำ ลังอีกส่วนหน่ึงมาพาตัวแฮร์รอ่ี อกไป โดยวางแผนให้คนอกี หกคน
เปน็ นกตอ่ ใช้น�ำ้ ยาสรรพรสแปลงตัวเป็นแฮร์ร่ีกระจายไปยังที่ซอ่ นตา่ งๆกัน แต่แฮรร์ ่ยี งั คงถูก
สมนุ โวลเดอมอร์ระบุตัวไดจ้ ากการใชค้ าถาปลดอาวธุ ทเี่ ขาใช้กับผเู้ สพความตายซง่ึ ถกู คาถา
สะกดใจ อย่างไรกต็ าม ไม้กายสทิ ธิ์ของแฮรร์ ี่ยงั คงชนะไมท้ ย่ี มื มาของโวลเดอมอร์ แฮรร์ ี่ไปถึง
บ้านโพรงกระต่ายอยา่ งปลอดภัย แตเ่ ฮด็ วิกตอ้ งตายจากการปะทะกันและพบว่าจอรจ์ วีสลีย์
เสียหไู ปขา้ งหนง่ึ ด้วยคาถาของสเนปและมูดด้ีถกู โวลเดอมอร์ฆ่า สองสามวนั ต่อมา รัฐมนตรี-
กระทรวงเวทมนตร์มาทบ่ี า้ นโพรงกระต่าย เพื่อน�ำ ของตามพนิ ยั กรรมของดมั เบลิ ดอร์มาให้
แฮร์รี่ รอน และเฮอร์ไมโอนี่ รอนไดร้ ับ “ดลี ู-มิเนเตอร์” หรอื “ท่ีดับไฟ” ของดัมเบลิ ดอร์
เฮอรไ์ มโอน่ไี ดร้ บั หนังสือ “นิทานของบีเดลิ ยอดกว”ี เปน็ ภาษารนู โบราณ ส่วนแฮร์รไ่ี ด้รับ
ลูกสนชิ ลกู แรกทแี่ ฮร์รีจ่ ับได้ และดาบของกริฟฟนิ ดอร์ อยา่ งไรก็ตามกระทรวงไมไ่ ดใ้ หด้ าบแก่
แฮรเี่ พราะกระทรวงไมร่ ู้ว่าดาบอย่ทู ไี่ หน ในระหวา่ งงานแต่งงานของบิล วสี ลยี ์ และเฟลอร์
เดอลากูร์ มีขา่ วมาวา่ โวลเดอมอร์ได้เข้าควบคมุ กระทรวงเวทมนตรเ์ ปน็ ผลส�ำ เรจ็ และผ้เู สพ-
ความตายไดเ้ ข้าโจมตอี ีกครัง้ แฮรร์ ี่และเพื่อนท้ังสองหายตวั หนไี ปยงั บารข์ องมกั เก้ลิ แหง่ หน่งึ
แตก่ ็ถกู ตามพบอยา่ งงา่ ยดาย เพราะโวลเดอรม์ อร์ไดใ้ ช้ชื่อตัวเองเป็นคำ�ต้องหา้ ม อย่างไรกต็ าม
ทัง้ สามหนรี อดไปไดอ้ กี จากนัน้ จงึ หนีไปยังบา้ นเลขท่ี 12 กรมิ โมลด์เพลซ ซึง่ ได้ค้นพบวา่
ร.อ.บ. คอื เรกลู ัส แบล็ก นอ้ งของซเิ รียสจากการสอบถามเอลฟ์ประจำ�บา้ นครีเชอรแ์ ละ
ลอ็ กเก็ตของจริงซง่ึ แฮร์รต่ี ามหาน้ัน ไปตกอย่ใู นความครอบครองของโดโลเรส อัมบริดจไ์ ด้มา
จากการขายของมนั ดังกสั กลมุ่ ของแฮรร์ ีส่ ามารถบกุ เขา้ ไปในกระทรวงและนำ� ล็อกเกต็ มาได้
ส�ำ เร็จ อยา่ งไรก็ตามท่ซี ่อนท่ีกรมิ โมลดเ์ พลซถกู คน้ พบ ทงั้ สามจึงต้องเรร่ อ่ นตามชนบทโดย
เปล่ียนทพ่ี กั แรมไปเรอื่ ยๆ และตอ่ มาได้ทราบโดยบงั เอญิ ว่าดาบกรฟิ ฟนิ ดอรท์ ่ีเคยเห็นเปน็ ดาบ
ปลอมทำ�เลียนแบบ ส่วนดาบจรงิ นัน้ หายไป ระหว่างนนั้ รอนไดท้ ะเลาะกับแฮรร์ แี่ ละแยกตวั
จากไป แฮรร์ ีแ่ ละเฮอรไ์ มโอนไ่ี ปยังก็อดดริกฮอลโล่เพอ่ื ตามหาดาบแต่กลับถูกนากินี

15
งขู องโวลเดอมอรท์ ำ�ร้ายและไมก้ ายสทิ ธขิ์ องแฮร์ร่เี สียหายโดยไมอ่ าจซอ่ มได้ หลงั จากนนั้
ไม่นานมผี ูพ้ ทิ กั ษ์รูปกวางตัวเมยี ปรากฏตัวบริเวณคา่ ยพักทแ่ี ฮร์ร่อี ยู่และกวางได้นำ�แฮร์รไี่ ป
พบดาบกริฟฟนิ ดอร์ซ่ึงซอ่ นอยใู่ นบงึ นำ้�แขง็ รอนกลับมาชว่ ยแฮร์รใ่ี นการนำ�ดาบขนึ้ มาและ
ท�ำ ลายลอ็ กเก็ตซ่งึ เปน็ ฮอรค์ รักซอ์ นั แรก ทัง้ สามไปยังบ้านของครอบครวั เลฟิ กูด๊ และไดร้ ู้เรอ่ื ง
“เครื่องรางยมทูต” สามอย่าง ได้แก่ ไมก้ ายสทิ ธทิ์ ่ีทำ�จากไม้เอลเดอร์ ซึง่ ท�ำ ใหช้ นะการตอ่ สู้
หินชุบวิญญาณ ทส่ี ามารถเรียกคนตายกลบั มาและผ้าคลุมล่องหนท่ไี มเ่ ส่ือมตามกาลเวลา
อย่างไรกต็ ามพอ่ ของลนู ่าแจง้ กระทรวงเร่ืองแฮรร์ ่โี ดยหวงั แลกกับลูนา่ ท่ถี ูกจับไปกอ่ นหนา้ พวก
ของแฮรร์ ห่ี นีรอดไดอ้ ีกครง้ั พวกของแฮรร์ ่ถี ูกนักลา่ ค่าหัวจบั ไดห้ ลงั จากแฮร์รีเ่ ผลอเอย่ ชื่อโวลเด
อมอรเ์ พราะมกี ารเสกคาถาใหเ้ ปน็ ค�ำ ตอ้ งห้ามและบุคคลทีพ่ ูดค�ำ น้ีจะถูกระบตุ วั ได้ทันที พวกนกั
ลา่ นำ�แฮร์รแ่ี ละเพื่อนรวมทงั้ ดีน โทมัส และกอ็ บลนิ ช่อื กร๊บิ ฮุกที่ถูกจับอยู่ด้วยไปยงั บา้ นมลั ฟอย
ทน่ี นั้ พวกเขาได้พบกับโอลิแวนเดอร์ ช่างท�ำ ไม้-กายสทิ ธิ์ และลนู า่ เลฟิ กดู๊ ท้งั หมดหนีไปไดด้ ้วย
ความชว่ ยเหลือของนอ้ งชายดัมเบอร์ดอร์ซ่งึ ไดก้ ระจกอีกส่วนของซเี รยี ส แบลก็ ไปจึงไดเ้ รียก
ดอ็ บบ้ี เอลฟท์ ่ีเคยอย่กู ับมลั ฟอย แต่ด็อบบี้ถูกเบลลาทริกซ์ เลสแตรงจฆ์ ่าตาย พวกเขาหนไี ป
อย่ทู บ่ี ้านของบิลและเฟลอร์ ทงั้ สามบุกเขา้ ไปในธนาคารกรงิ กอตส์ด้วยความช่วยเหลอื ของ
กอ็ บลนิ และขโมยถว้ ยฮัฟเฟิลพฟั ออกมาจากหอ้ งนริ ภยั ของเลสแตรงจโ์ ดยได้ขโมยมังกรออกมา
โวลเดอมอรท์ ราบข่าวการขโมยนจ้ี งึ ทราบในทส่ี ดุ วา่ พวกแฮรร์ ่กี ำ�ลงั ตามหาฮอรค์ รกั ซ์
แฮรร์ ี่ได้รบั รูค้ วามคิดของโวลเดอมอร์อกี คร้งั ขณะทเี่ ขาก�ำ ลงั ลำ�ดบั ที่ตง้ั ของฮอร์ครักซท์ งั้ หมด
ท�ำ ให้แฮรร์ ไ่ี ด้ร้วู ่าฮอรค์ รักซอ์ ันสุดท้ายท่ีตนยังไมท่ ราบว่าเปน็ อะไรนนั้ อยใู่ นฮอกวอตสน์ ัน่ ซง่ึ
เกีย่ วกบั เรเวนคลอ พวกเขากลับเข้าไปในฮอกวอตส์ดว้ ยความช่วยเหลือของอาเบอรฟ์ อรธ์
ดมั เบลิ ดอร์ น้องชายของอลั บัส แฮรร์ ่ีแจง้ เตือนการมาของโวลเดอมอรแ์ กอ่ าจารย์ และพบ
ฮอร์ครกั ซซ์ ึ่งเป็นรัดเกล้าของเรเวนคลอในหอ้ งต้องประสงค์ หลงั จากนัน้ พวกของแฮรร์ ี่ไดไ้ ปยงั
เพิงโหยหวน และเหน็ โวลเดอมอรฆ์ ่าสเนป ดว้ ยความเชือ่ ว่าเขาจะได้เป็นเจา้ ของไม้กายสทิ ธ-์ิ
เอลเดอร์ ท่เี คยเป็นของดัมเบลิ ดอร์อย่างสมบูรณ์ กอ่ นตาย สเนปมอบความทรงจำ�แก่แฮรร์ ี่
ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าเขาอยู่ฝ่ายดัมเบลิ ดอร์ ด้วยความรกั ท่มี ตี ่อลลิ ี่ แม่ของแฮรร์ ี่ นอกจากนี้แฮรร์ ี่
ยงั คน้ พบวา่ วิญญาณส่วนหนึง่ ของโวลเดอมอรอ์ ยู่ในตวั ของเขาเอง และโวลเดอมอร์
ไมส่ ามารถตายไดห้ ากเขายังมชี วี ติ อยู่ แฮรร์ จ่ี งึ ไปพบกับโวลเดอมอร์และตอ่ สู้กับคาถาพฆิ าต
โดยจงใจให้ตนเองถกู คาถาพฆิ าตใสต่ าย แฮรร์ ี่ต่ืนขนึ้ มาและพบกบั ดมั เบิลดอร์ ซึ่งอธิบายวา่
เขาไมส่ ามารถตายโดยที่โวลเดอมอรย์ งั อยู่ เพราะโวลเดอมอร์สรา้ งร่างข้ึนมาจากเลอื ดของ
แฮร์ร่ี แฮรร์ ี่เปน็ เจ้าของอันชอบธรรมของเคร่อื งรางยมทูต คาถาพฆิ าตได้ท�ำ ลายวญิ ญาณของ
โวลเดอมอร์ในตัวแฮรร์ ่ี และแฮรร์ ี่สามารถเลือกทจ่ี ะไปตอ่ หรือกลบั ไปเพอ่ื สูก้ บั โวลเดอมอรอ์ ีก
คร้งั แฮร์ร่กี ลับไปและได้สูก้ บั โวลเดอมอรอ์ กี ครัง้ หน่ึง

16
แฮร์รย่ี งั รดู้ ว้ ยว่านายของไม้กายสิทธิเ์ อลเดอรท์ ี่แท้จริงไมใ่ ชส่ เนปแตเ่ ป็นเดรโก มลั ฟอย ซงึ่ เขา
เอาชนะมาได้ ในทส่ี ดุ โวลเดอมอรก์ ็สนิ้ ชพี ด้วยค�ำ สาปพฆิ าตของตวั เองทสี่ ะทอ้ นกลับ

เร่อื งจบลงดว้ ยฉากในอกี 19 ปตี ่อมา แฮร์รแ่ี ตง่ งานกบั จนิ น่ี และมลี กู ดว้ ยกัน 3 คน คอื เจมส์,
อัลบสั เซเวอรัส, ลลิ ่ี ส่วนรอนและเฮอร์ไมโอน่ีกแ็ ต่งงานกันมลี กู ดว้ ยกัน 2 คน คือ ฮิวโก้และโรส ท้ัง
สองครอบครวั พบกนั ทส่ี ถานีรถไฟขณะไปสง่ ลกู ๆ ไปยังฮอกวอตส์และแฮร์ร่ีก็ไมเ่ คยเจ็บแผลเปน็ อกี
เลยหลังจากลอรด์ โวลเดอมอรต์ าย

17

18

19

ส�ำ นวนและ
การตีความหมายจากสำ�นวน

20

21

ฉนั กินฮปิ โปกรฟิ ฟไ์ ด้ทงั้ ตัวเเล้วนะ
(I’m so hungry I could eat a hippogriff)

หมายถึง หวิ ไมไ่ หวเเล้ว หวิ จนตาลาย หวิ เเทบคลง่ั ตรงกับสำ�นวนที่ว่า “ฉันหวิ มาก ๆ
หวิ จนกนิ ม้าได้ทงั้ ตวั แลว้ นะ (I’m so hungry I could eat a horse)” ของมักเกล้ิ
รอน วีสลีย์: “โธเ่ อ๊ย เร็ว ๆ หนอ่ ยสิ ฉนั กินฮิปโปกริฟฟ์ได้ทง้ั ตัวแลว้ นะ”

จากประโยคน้รี อนพูดกบั แฮร์ร่ีท่มี ารับประทานมอื้ เยน็ ชา้ ท่หี ้องโถงใหญ่ เขาเปรยี บเทยี บ
ว่าเขาหวิ จนสามารถกินฮิปโปกริฟฟ์ทั้งตวั แลว้ ส่อื ถึงวา่ รอนหวิ มาก

สำ�นวนนป้ี รากฎในเเฮรร่ี พอตเตอร์ กบั ถ้วยอัคนี บทท่ี 12 หน้า 205

22

23

ต้องโทษฐานเลี้ยงมังกรเป็น ๆ ดกี ว่าแค่ฟกั ไข่มงั กร
(Might as well be hanged for a
dragon as an egg)

หมายความวา่ การท�ำ อะไรสกั อย่างต้องทำ�ใหค้ ุม้ กบั ผลทต่ี ามมา ตรงกบั สํานวนมักเก้ลิ
ทีว่ ่า “ถูกแขวนคอเพราะมีแกะเป็น ๆ ดีกว่าแค่มเี นื้อแกะในครอบครอง (Might as well be
hanged for a sheep as a lamb)” อา้ งอิงจากกฎหมายในอดีต การขโมยมีโทษถงึ ประหาร
ชีวิต แมจ้ ะเล็กนอ้ ย แต่ถา้ เปน็ การขโมยก็โดน ประหารหมด ไหน ๆ ก็ตายอย่แู ล้ว ขโมยท้งั ท่ี
ขโมยใหค้ มุ้ ท่จี ะต้องตายหนอ่ ย
มสิ ซสิ ฟกิ : “ไม่ตอ้ งไปสนกฎหมายปกปดิ ความลบั อะไรนนั่ ตอนนหี้ รอก ไหน ๆ ก็ตอ้ งชดเชย
โทษบา้ บอคอแตกอยู่แล้ว ถกู ลงโทษทงั้ ที ให้ตอ้ งโทษฐานเล้ยี งมงั กรเปน็ ๆ ดกี ว่าแค่ฟกั ไข่มังกร
จริงไหม”

จากประโยคนี้มิสซิสฟกิ ตอ้ งการบอกกบั แฮรร์ ท่ี ่ีเพิง่ เสกคาถาผู้พิทกั ษ์เพ่อื ปอ้ งกันตัวจาก
คุมวิญญาณ วา่ ไหน ๆ ก็โดนลงโทษเรอื่ งเสกคาถาในถ่นิ มกั เกิล้ ทง้ั ทย่ี งั ไมบ่ รรลุนิติภาวะอย่แู ลว้
ถ้าจะเสกอกี รอบเพ่อื ปอ้ งกันตัวเองก็ไมเ่ ป็นไรหรอก ยงั ไงก็โทษเทา่ เดิม เอาไม้กายสิทธอ์ิ อกมา
ปอ้ งกนั ตวั ดีกวา่

สํานวนน้ปี ราฏในแฮร์ร่ี พอตเตอร์ กบั ภาคีนก ฟีนกิ ซ์ บทท่ี 2 หนา้ 39

24

25

ตอ่ ให้มีไมก้ วาดยาวสบิ ฟุตอยใู่ นมอื ผมกไ็ มม่ วี นั
เขา้ ใกล้คณุ

(I wouldn’t come near you with a ten-foot
broomstick)

หมายความวา่ ฉันไม่อยากแม้แต่จะใช้ไม่กวาดยาวสบิ ฟตุ แตะต้องคณุ ซึ่งตรงกบั สำ�นวน
“ten foot pole” ของมักเกลิ้ ใชก้ บั สิ่งท่ชี อบ คนทไ่ี มช่ อบ หรือสถานการณ์บางอย่างท่ีไมช่ อบ
รติ า้ สกตี เตอร:์ “แฮรร์ !่ี ดจี รงิ ! มานั่งกับฉนั ไหม”
แฮร์ร่ี พอตเตอร:์ “ตอ่ ใหม้ ีไม้กวาดยาวสิบฟุตอยู่ในมือ ผมกไ็ มม่ วี นั เขา้ ใกลค้ ุณ”

จากประโยคนี้แฮรร์ กี่ ล่าวตอบริตา้ สกีตเตอรน์ ักขา่ วสาวแหง่ ส�ำ นกั พิมพ์เดลี่ พรอเฟต็ สอ่ื ให้
เห็นว่าแฮรร์ ่ีเกลียดริต้ามาก เนื่องจากเธอลงขา่ วท�ำ รา้ ยแฮกรดิ เร่ืองเลือดคร่งึ ผสมยกั ษ์ และการ
เขยี นข่าวรา้ ยๆทไ่ี ม่ได้เปน็ ข้อเทจ็ จรงิ หลาย ๆ เรื่อง

ส�ำ นวนนีป้ รากฏในแฮร์รี่ พอตเตอร์กับถว้ ยอัคนี บทท่ี 24 หนา้ 513

26

27

ปลอ่ ยแมวไวก้ บั ตัวพกิ ซ่ี
(Cat among the pixies)

หมายความว่า การกระทำ�ทผ่ี ดิ พลาดแลว้ ทำ�ให้เกิดความย่งุ ยาก ว่นุ วาย หรอื ทำ�ให้โกรธ
สุดเหวี่ยง ซ่ึงตรงกบั ส�ำ นวน “ปล่อยแมวไว้กับนกพิราบ” ของมกั เกล้ิ
มสิ ซสิ ฟกิ : “ดมั เบิลดอร์นะ่ บอกเราว่าเราต้องป้องกันเธอไมใ่ ห้ตอ้ งใชเ้ วทมนตร์ไม่ว่าจะเกดิ อะไร
ขนึ้ … เอาเถอะ ฉนั วา่ นะ ถงึ จะไม่มปี ระโยชน์อะไรที่จะมาร้องไห้กบั เร่อื งท่ีผ่านไปแล้ว แตน่ ีม่ นั
เข้าตำ�ราปล่อยแมวไวก้ ับตวั พิกซีแ่ ท้ ๆ เลยนะ”

จากประโยคน้มี สิ ซสิ ฟิกกลา่ วถงึ การใหม้ นั ดงั กัสคอยระวังแฮร์รเี่ พราะจอมมารกลบั มา
แข็งแกร่งอกี ครงั้ เปน็ เรือ่ งผดิ พลาด ทำ�ใหว้ ่นุ วายไปหมด เพราะมนั ดงั กัสคอื โจรท่ีไมเ่ อาไหน
ขข้ี ลาด จะแปรพวกไปภกั ดีกบั จอมมารตอนไหนก็ได้

ส�ำ นวนน้ปี รากฏใน แฮรร์ ่ี พอตเตอร์กับภาคนี กฟินกิ ซ์ บทที่ 2 หนา้ 42

28

29

ไฟยังติดอยู่ แตห่ ม้อน้ันว่างเปลา่
(The fire’s lit, but the cauldron’s empty)

หมายความว่า ทา่ ทางก็ใช้ได้อยู่หรอก แตเ่ อาเขา้ จรงิ ไมไ่ ดเ้ รือ่ งสกั นดิ ซ่งึ ตรงกับสำ�นวน
“ไฟเปิดไวส้ วา่ ง แต่ไม่ยักมีใครอยบู่ ้าน (the lights are on, but nobody’s home)”
ของมักเกลิ้ และคลา้ ยกับสำ�นวนไทยท่ีวา่ “ทา่ ดที เี หลว” หรอื ใชใ้ นกรณีทีด่ ่าผู้อน่ื วา่ โง่
เช่น การทีเ่ ปิดไฟบา้ นทง้ิ ไว้ แตไ่ มม่ ีใครอยบู่ ้าน กเ็ ปลืองคา่ ไฟเสียเปล่า
ไอวอร์ ดิลลันสบี้ : “นา่ เสียดายท่คี วามฉลาดลา้ํ ของบาธลิ ดาไดห้ ม่นหมองลงไปแลว้ หลงั จาก
ฉายแววรงุ่ โรจน์ในชว่ งต้นของชวี ติ ไฟยังตดิ อยู่ แต่หมอ้ นั้นวา่ งเปลา่ ”

จากประโยคน้ีถกู กล่าวในสถานการณ์ทแี่ ฮร์ร่ีกำ�ลังถามเก่ยี วกับศจ. ดมั เบิลดอร์กบั
เอลฟายอัส โดจ เพ่อื นสมยั เรยี นของศจ. ดมั เบลิ ดอร์ เขากล่าวว่าคนทส่ี นิทและร้เู รอื่ งเกยี่ วกบั
ศจ. ดัมเบิลดอรจ์ ริง ๆ เปน็ บาธิลดา แบก็ ช็อต โดยไอวอรพ์ ดู แทรกขน้ึ เธอกลา่ ววา่ บาธลิ ดานัน้
แก่เลอะเลอื นไปหมด ไมไ่ ดเ้ ก่งอยา่ งทเ่ี คย ทง่ี านแตง่ ของบลิ วสี ลยี ์

สำ�นวนปรากฏในแฮร์ร่ี พอตเตอร์ กบั เครอ่ื งรางยมทตู บทที่ 18 หน้า 328

30

31

ยอดของกองมลู สัตว์
(Tip of the dung heap)

หมายถึง บางสิง่ บางอย่างทกี่ ล่าวถงึ น้เี ปน็ เพยี งส่วนเลก็ ๆ เท่าน้ัน พอ้ งกับสำ�นวน
“ยอดภเู ขานํา้ แข็ง (Tip of iceberg)” เหมือนยอดภูเขาที่เป็นสว่ นเลก็ สุดของภเู ขา
ริต้า สกีตเตอร :์ “โอย๊ อาเบอรฟ์ อร์ธน่ะเปน็ แคย่ อดของกองมูลสัตวค์ ่ะ ไมใ่ ชเ่ ลย้ ไม่ใชค่ ะ่
เร่ืองทีว่ า่ นะ่ แยย่ ่ิงกวา่ เรื่องน้องชายของเขาชอบไปวนุ่ วายกับแพะ หรอื เร่ืองพ่อเขาท�ำ ร้ายมกั
เก้ิลจนพกิ ารเสียอีก”

จากประโยคที่รติ ้ากล่าว หมายความวา่ ประเดน็ เรอื่ งอาเบอร์ฟอรน์ ้องชายของเขา
หรือเรือ่ งพอ่ ของเขา เปน็ แค่ส่วนเล็ก ๆของเรื่องเหม็นโฉ่ท่ีเหลอื ของดมั เบลิ ดอร์เสยี อกี

สำ�นวนนี้ปรากฏในแฮรร์ ี่ พอตเตอร์ กบั เครื่องรางยมทูต บทที่ 2 หน้า 33

32

33

โยกไม้กายสิทธ์ิของคณุ
(Yanking your wand)

หมายถึง การล้อเลน่ ข�ำ ๆ ซ่งึ ตรงกับส�ำ นวน “กระตุกโซข่ องคณุ (yanking your
chain)”
เฟรด็ : “ผมแกล้งโยกไมก้ ายสทิ ธขิ์ องคุณต่างหากล่ะ จริง ๆ แลว้ ผมก็คอื เฟร็ด”
มู้ดดี้ : “เล่นตลกพอแล้ว! อีกคน ไมร่ ูจ้ อรจ์ หรือเฟรด็ หรอื ใครก็ตาม ไปกบั รมี สั ”

จากประโยคน้ีถูกกล่าวในสถานการณ์ทผ่ี ู้คนในภาคกี ำ�ลงั วางแผนปอ้ งกันแฮรร์ ่จี าก
จอมมารในการเดินทางไปหลบภัยท่ีบา้ นโพรงกระต่ายของตะกลู วสี ลยี ์ ซง่ึ เฟรด็ และจอรจ์ เปน็
เป็นพี่น้องฝาแฝดกนั ทั้งสองแกลง้ บอกม้ดู ดีว่้ ่าตัวเองเป็นอีกคน มู้ดด้จี ึงเกิดการสับสน

ปรากฎในเเฮรรี่ พอตเตอร์ กับเครอ่ื งรางยมทตู บทท่ี 4 หนา้ 58

34

35

เวลาเปน็ ทองเกลเลยี น
(Time is Galleons)

หมายถงึ เวลาเป็นส่ิงมคี า่ เหมอื นเงินทอง ควรใชเ้ วลาอย่างคุ้มคา่ เเละให้เกิดประโยชน์
มากทสี่ ุด ตรงกับส�ำ นวนท่วี ่า “เวลาคือเงิน (Time is money)”
รอน วีสลยี ์: “พวกพ่ีจะเสยี เวลาเพมิ่ ข้นึ แคส่ ามสบิ วนิ าทีถ้าเดินลงบันไดมา”
เฟรด็ วีสลยี ์: “เวลาเปน็ ทองเกลเลยี น น้องเอ๋ย”

จากประโยคนีเ้ ฟร็ดตอ้ งการบอกนอ้ งชายของตัวเองวา่ แค่ 30 วนิ าที ในการเดนิ ลงบันได
ก็มีค่ามากแลว้ ถา้ เวลา 30 วินาทที �ำ ใหค้ ดิ สิ่งปะดิษฐ์เจ๋งๆเปน็ เงนิ เปน็ ทองออกมาได้

ส�ำ นวนนป้ี รากฏในเเฮร์ร่ี พอตเตอร์ กบั ภาคนี กฟนิ ิกซ์ บทท่ี 4 หนา้ 96

36

37

หยดุ ฮิปโปกรฟิ ฟข์ องเธอไวก้ ่อน
(Hold yer(your) hippogriffs)

หมายถึง เด๋ยี วก่อน รอกอ่ น อย่าพึง่ ซิ มาจากการคล้องบงั เหียนมา้ เเล้วดงึ ไว้ เพ่อื ไม่ให้
มนั ตะบงึ ออกไป ตรงกับสำ�นวน “จับม้าของคุณไว้ (hold your horses)” แต่เจ.เค. โรว์ลง่ิ
เลือกใชฮ้ ิปโปกริฟฟแ์ ทนเนื่องจาก ฮิปโปกริฟฟ์เปน็ สตั วท์ รี่ วดเร็วและบินได้ สำ�นวนพอ่ มดจึง
หมายความว่า อยา่ เพ่ิงบินไป ฟงั กอ่ น
แฮกริด: “เด๋ยี ว ๆ หยุดฮปิ โปกรฟิ ฟ์ของเธอไวก้ ่อน ฉนั ยงั เล่าไมจ่ บเลย”

จากประโยคนแ้ี ฮกริดต้องการจะบอกใหแ้ ฮรร์ ่ี เฮอรไ์ มโอนี่ และรอน ฟงั เรื่องของเขาใหจ้ บ
กอ่ น โดยอาจารยส์ ุมาลีที่แปลแฮร์ร่ี พอตเตอร์เล่มนเี้ พิม่ คำ�ว่า “เดย๋ี ว ๆ” ไวห้ น้าประโยค
เพือ่ ให้ผู้อ่านเข้าใจงา่ ยขนึ้ เพราะถา้ ไม่ใส่ ผอู้ า่ นอาจเกดิ ความสงสัยวา่ ก่อนหนา้ นน้ั กลา่ วถงึ
ฮปิ โปกริฟฟต์ อนไหน

ปรากฎในเเฮรร่ี พอตเตอร์ กบั ภาคนี กฟินิกซ์ บทท่ี 20 หน้า 526

38

39

เห็ดโทดสตมู ีพิษไมเ่ คยเปลย่ี นทีข่ น้ึ
(Poisonous toadstools

don’t change their spots)

หมายความว่า เราไม่สามารถเปล่ียนใครได้ พนื้ ฐานของแตล่ ะคนเปน็ อย่างไรกเ็ ป็นอยา่ งไร
ไมส่ ามารถเปล่ยี นได้ ตรงกบั ส�ำ นวน “เสือดาวไมเ่ คยเปล่ียนลาย (a leopard can’t change
its spots)” ของมกั เกิ้ลอังกฤษ
รอน: “เห็ดโทดสตมู ีพิษไมเ่ คยเปลย่ี นที่ขน้ึ ถ้าว่าเถอะ ฉนั ละ่ คิดเสมอว่าดัมเบลิ ดอร์น่ะบ๊อง ๆ
ท่ีเช่อื ในสเนป หลักฐานอยทู่ ีไ่ หนละ่ ทีเ่ ขาหยุดทำ�งานให้คนทคี่ ณุ กร็ วู้ า่ ใครแลว้ ”

จากปะโยคนนี้รอนกลา่ วถงึ ศจ. เซเวอรสั สเนป อาจารย์ปรงุ ยาของเขา เขาเปน็ ผู้
ทดี่ ัมเบลิ ดอรไ์ ว้ใจ แต่ถึงอยา่ งไรรอนและเพอ่ื นของเขาก็ยงั ไมไ่ วใ้ จเพราะเขาเคยท�ำ งานให้
จอมมาร

สำ�นวนนี้ปรากฏในแฮร์รี่ พอตเตอร์ กบั ภาคีนกฟินิกซ์ บทที่ 12 หนา้ 292

40

บรรณานกุ รม

A.T.Riddle. 2554. รายช่อื ตวั ละครทง้ั หมดในแฮร์ร่ี พอตเตอร์. [ระบบออนไลน์]. แหลง่ ที่มา
https://www.muggle-v.com/1 (สืบคน้ เมื่อ 29 ธนั วาคม 2562)

s’hedonuttizz Berry. 2558. ตวั ละครหลักในแฮร์รี่ พอตเตอร.์ [ระบบออนไลน์]. แหล่งทมี่ า
https://harrypotterofficial.wordpress.com/2015/10/03/...%B8%AD/
(สบื คน้ เมอ่ื 29 ธนั วาคม 2562)

P.PETTY. 2562. สรุปเน้อื เร่อื งหนังแฮรร์ ่ี พอตเตอร์ ทัง้ 7 ภาค. [ระบบออนไลน]์ . แหล่ง
ทมี่ า https://www.metalbridges.com/harry-potter-movie-story/..
UOODXLcoSK8g88VNeVk (สบื ค้นเมือ่ 29 ธนั วาคม 2562)

nangdee.com. 2562. Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007).
[ระบบออนไลน์]. แหล่งท่ีมา https://www.nangdee.com/Harry-Potter-and-
the-Order-of-the-Phoenix.html (สืบคน้ เมือ่ 29 ธนั วาคม 2562)

imovie-hd. 2562. HARRY POTTER 6 แฮรร์ ่ี พอตเตอร์ ภาค 6 กบั เจ้าชายเลอื ดผสม.
[ระบบออนไลน]์ . แหล่งทมี่ า https://www.imovie-hd.com/harry-potter-6-
%e0%b9%8...%b9%8c-6/ (สบื คน้ เม่ือ 29 ธนั วาคม 2562)

A.T.Riddle. 2558. สำ�นวนและคำ�แสลงของพ่อมดแมม่ ด ในแฮร์ร่ี พอตเตอร์.
[ระบบออนไลน]์ . แหล่งที่มา https://www.muggle-v.com/1
(สืบค้นเมือ่ 29 ธนั วาคม 2562)

41

42


Click to View FlipBook Version