The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

0.1. About Somdetpittayakom ปรับปรุง 25 กพ 64

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sumalee kansuan, 2021-03-17 04:55:38

0.1. About Somdetpittayakom ปรับปรุง 25 กพ 64

0.1. About Somdetpittayakom ปรับปรุง 25 กพ 64

โรงเรียนสมเด็จพทิ ยาคม
สานักงานเขตพน้ื ทีก่ ารศึกษามัธยมศกึ ษากาฬสนิ ธ์ุ

About Somdetpittayakom School

SOMDETPITTAYAKOM SCHOOL หนังสือขอ้ มูลพื้นฐาน

โรงเรียนสมเด็จพทิ ยาคม

ปี 2564 งานประชาสมั พันธ์

www.somdetpit.ac.th
Somdetpitinfo Somdetpittayakom

219 หมทู่ ่ี 4 ถนนศรีสมเดจ็ อาเภอสมเดจ็ จงั หวดั กาฬสินธ์ุ

คานา

เอกสารข้อมูลโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ฉบับนี้จัดทาขึ้นเพ่ือประชาสัมพันธ์โรงเรียน ซึ่งแบ่งเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน
ของโรงเรยี นท่ีเกี่ยวกับประวัติโรงเรียน ทาเนียบผู้บริหาร ทาเนียบคณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้บริหาร ข้อมูลนักเรียน
ครูและบุคลากร และผลงานดีเด่นของโรงเรียน นักเรียน ครู ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค-ตะวันออกเฉียงเหนือ
และระดบั ประเทศ ซง่ึ ทาให้เหน็ พัฒนา การ ความก้าวหนา้ ของโรงเรียนและเป็นแนวทางในการพฒั นาต่อไป

งานประชาสัมพันธ์

About Somdetpittayakom School : ข้อมูลพน้ื ฐานโรงเรยี นสมเดจ็ พทิ ยาคม

สารบัญ หนา้

ข้อมลู 1
1
 ประวตั ิโรงเรียน 2
 ทาเนียบผบู้ ริหารตงั้ แต่อดีตจนถึงปจ๎ จบุ ัน 2
 ทาเนียบคณะกรรมการสถานศกึ ษา
 คณะผ้บู รหิ ารโรงเรยี นสมเดจ็ พทิ ยาคม 5
5
 เปาู หมายการจดั การศึกษา 6
 นโยบายโรงเรยี นสมเดจ็ พทิ ยาคม 6
 คุณลกั ษณะของครู และบคุ ลากร (ท่คี าดหวัง) 6
 ความคาดหวงั /ตัวชี้วัด เมือ่ นักเรยี นสาเรจ็ การศึกษา
 การเป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน 31
32
นักเรยี นดีเดน่ ท่เี ข้าศึกษาต่อในระดับอดุ มศึกษา
 หลกั สตู รพเิ ศษที่เปิดสอน
 การเปิดสอนวิชาภาษาต่างประเทศ

About Somdetpittayakom School : ขอ้ มูลพืน้ ฐานโรงเรยี นสมเดจ็ พทิ ยาคม

ประวัตโิ รงเรยี นสมเด็จพทิ ยาคม

โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ สานักงาน-คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีต้ังอยู่ในเขตเทศบาลตาบลสมเด็จ เลขท่ี 219 หมู่ท่ี 4 ถนนศรีสมเด็จ ตาบลสมเด็จ
อ า เ ภ อ ส ม เ ด็ จ จั ง ห วั ด ก า ฬ สิ น ธุ์ ร หั ส ไ ป ร ษ ณี ย์ 4 6 1 5 0 ห ม า ย เ ล ข โ ท ร ศั พ ท์ / โ ท ร ส า ร 0 4 3 -8 6 1 1 3 7
http://www.somdetpit.ac.th มีพืน้ ที่ทั้งหมด 50 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา (เป็นอ่างเก็บน้าเนื้อที่ประมาณ 20 ไร่) เปิดสอน
ครั้งแรก เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2516 โดยเปิดเป็นสาขาของโรงเรียนบัวขาว อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ
รับสมัครนักเรียนแบบสหศึกษา จานวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 50 คน โดยอาศัยอาคารของโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
เป็นสถานท่ีจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2517 กระทรวงศึกษาธิการประกาศ ตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศ เม่ือวันท่ี 22
พฤษภาคม พ.ศ.2517 รับนกั เรยี น ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.ศ.1) 2 ห้องเรียน จานวนนักเรียน 100 คน อาศัยอาคารโรงเรียน
บ้านส่ีแยกสมเด็จ เป็นสถานท่ีจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 2518 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ปลูกสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 2 หลัง และได้ย้ายมาอยู่บริเวณอันเป็นที่ต้ังของโรงเรียนในป๎จจุบัน
โรงเรยี นไดเ้ จริญกา้ วหน้าตามลาดับจนถึงป๎จจุบนั

ทาเนยี บผู้บรหิ ารตั้งแตอ่ ดีตจนถึงปัจจุบนั พุทธศักราช
2516 - 2527
ผู้อานวยการ 2527 - 2530
1. นายบุญชอบ สุขสวัสดิ์ 2530 - 2532
2. นายประจวบ ม่วงใจเพชร 2532 - 2535
3. นายสทุ ิน พรหมจอม 2535 - 2540
4. นายเจรญิ อง้ิ จะนลิ 2540 - 2543
5. นายวานชิ ย์ ติชาวนั 2543 - 2547
6. นายใบ ไชยศรี 2547 - 2553
7. นายสมบัติ คุม้ ครอง 2553 – ก.ย.2558
8. นายสรุ พงษ์ ภโู ทถา้ พ.ย.2558 – 31 ต.ค.61
9. นายพิริยะ อทุ โท 1 พ.ย.61 – 30 ก.ย. 62
10.นายสงกรานต์ พันธโ์ นราช คนปจ๎ จุบนั
11.นายวริ ัติ โสไธสง
12.นายภมู ศิ ักดิ์ แสนกันยา

About Somdetpittayakom School : ขอ้ มลู พน้ื ฐานโรงเรยี นสมเดจ็ พิทยาคม 1

ทาเนียบคณะกรรมการสถานศึกษาขน้ั พื้นฐาน โรงเรียนสมเดจ็ พิทยาคม

คณะผ้บู ริหารโรงเรียนสมเด็จพทิ ยาคม

นางวรรธนา กุลเกลยี้ ง นายภูมศิ ักด์ิ แสนกนั ยา นางสาวสุรชา เวนิ ชมุ
รองผ้อู านวยการ ชานาญการพิเศษ ผู้อานวยการ ชานาญการพเิ ศษ รองผู้อานวยการ ชานาญการพเิ ศษ

นายธงชยั ก้อนบุญใสย นายธนูศลิ ป์ กัว้ นามน
รองผ้อู านวยการ ชานาญการพเิ ศษ รองผ้อู านวยการ ชานาญการ

About Somdetpittayakom School : ขอ้ มลู พนื้ ฐานโรงเรียนสมเดจ็ พิทยาคม 2

ข้อมลู นักเรียน วนั ที่ 9 กรกฎาคม 2563

ระดับชนั้ ชาย หญิง รวม
526
ม.1 222 304 518
ม.2 227 291 494

ม.3 216 278 407
374
ม.4 156 251
384
ม.5 127 247
2,703
ม.6 148 236

รวม 1,096 1,607

ข้าราชการครู ข้อมลู 9 พฤศจิกายน 2563

กล่มุ สาระฯ ชาย หญิง รวม บคุ ลากรทางศึกษา ชาย หญงิ รวม
ผู้บรหิ าร 32 5
ภาษาไทย 2 13 15 พนกั งานราชการ 1 2 3
การงานฯ 53 6 ลกู จ้างประจา 2 - 2
8 26 34 ครูธุรการ - 1 1
วิทยาศาสตร์ 33 6 ครูอตั ราจา้ ง 2 4 6
ศิลปะ 8- 8 ครตู ่างชาติ 3 1 4
-4 4 2 6 8
พละศึกษา 4 16 20 เจ้าหนา้ ท่สี านักงาน 10 6 16
แนะแนว 7 15 22 คนงาน 20 20 40
ต่างประเทศ 89 17 รวม
คณติ ศาสตร์ 48 91 139
สังคมฯ

รวม

About Somdetpittayakom School : ข้อมลู พ้นื ฐานโรงเรยี นสมเดจ็ พทิ ยาคม 3

ปรชั ญาโรงเรยี น นตถฺ ิปํฺญาสมฺ า อาภา : แสงสวา่ งเสมอดว้ ยปญ๎ ญาไมม่ ี

คาขวญั ประพฤตดิ ี มคี วามรู้ อยู่ในสังคมได้

คตพิ จน์ อกตฺ ทุกฺกฏเสยฺโย : ความชัว่ ไม่ทาเสยี เลยดกี ว่า

คา่ นิยม สมเดจ็ พทิ ยาคม รว่ มมือ ร่วมพฒั นาการศกึ ษา ส่สู ากล:

Collaboration Development and Education to the world

อัตลักษณ์ โรงเรยี น ลกู สมเดจ็ พทิ เป็นคนดี ใช้ ICT เป็น

Being a Good Student , a Good Person and Developing ICT Skills

พระพุทธรูปประจาโรงเรยี น “พระสปั ปุรสิ ธรรมนาปญ๎ ญา” ธรรมของสตั ตบุรษุ 7 ประการ ประกอบดว้ ย

 ร้จู กั เหตุ  รู้จกั ผล  รจู้ ักตน  รูจ้ ักประมาณ  รจู้ ักกาล  รูจ้ ักชมุ ชน  รจู้ ักบคุ คล

สีประจาโรงเรียน สฟี าู หมายถึง ความกวา้ งไกลแห่งวิชาการท้ังปวง

สแี ดง หมายถงึ ความเขม้ แข็ง อดทน ม่ันคง และยึดมั่นในสถาบนั

ต้นไม้ประจาโรงเรยี น ตน้ สนประดิพัทธ์

วสิ ัยทศั น์ (VISION) ภายในปี 2562 โรงเรยี นสมเด็จพทิ ยาคม พฒั นาผเู้ รียนสมู่ าตรฐานสากลและนอ้ มนาหลกั ปรชั ญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงสกู่ ารปฏิบัติ

พนั ธกิจ (MISSION)

1. พัฒนาผเู้ รียนใหม้ ีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากลบนพนื้ ฐานของความเปน็ ไทย

2. พัฒนาผเู้ รยี นให้มคี ุณธรรม จรยิ ธรรม มคี ณุ ลกั ษณะอนั พึงประสงค์ตามหลกั สูตร

3. ส่งเสรมิ ใหค้ รมู คี วามรู้ความสามารถตามมาตรฐานวชิ าชพี พฒั นาสูก่ ารเป็นครูมืออาชีพ

4. พฒั นาระบบบรหิ ารจัดการศึกษา โดยยดึ หลกั ธรรมาภิบาล

5. ประสานความรว่ มมือกบั ผู้ปกครอง ชุมชน และภาคีเครือข่ายในการพฒั นาคณุ ภาพการศกึ ษา

6. พฒั นาอาคารสถานที่ จดั ส่ือเทคโนโลยีใหเ้ อ้ือต่อการจัดการเรยี นรู้

เป้าประสงค์ (GOAL) ผเู้ รยี นมที ักษะการเรยี นรู้ในศตวรรษที่ 21 มคี วามเปน็ เลิศทางวิชาการ และคณุ ลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์
ตามหลกั ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยี ง

กลยุทธ์(Strategy) 1. สง่ เสรมิ ให้ผู้เรยี นมีคุณภาพตามมาตรฐานการศกึ ษาและมาตรฐานสากล
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมคี ุณลักษณะอนั พงึ ประสงค์ โดยยดึ หลักปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพียง
3. ส่งเสรมิ และสนบั สนุนให้ครมู ีความร้ตู ามมาตรฐานวชิ าชีพ จดั กระบวนการเรียนการสอนได้อย่างมคี ุณภาพ
4. มรี ะบบบริหารจดั การศึกษาตามหลักธรรมาภบิ าล
5. ส่งเสริมให้ผ้ปู กครอง ชุมชน และภาคเี ครือข่ายเขา้ มามสี ว่ นร่วมในการพฒั นาคณุ ภาพการศกึ ษา

จดุ เน้น เร่งรัดพัฒนาผเู้ รียน ตามจุดเน้น 7 ประการ
1. มุ่งเนน้ ใหผ้ ้เู รยี นมีระเบียบวนิ ัย มคี วามเป็นผนู้ า การพ่ึงตนเอง การช่วยเหลอื สงั คม และการมีมนุษย์สมั พันธ์
2. มุ่งเน้นใหผ้ ู้เรียนมีความรทู้ างวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ เพือ่ เปน็ พ้ืนฐานใน การศกึ ษาตอ่ และการประกอบอาชีพและการเขา้ สู่

ประชาคมอาเซียน
3. มงุ่ เนน้ การเพาะบ่มนิสัยให้ผูเ้ รยี นเปน็ ผูม้ ีความสภุ าพอ่อนโยน มีความเมตตากรุณา ไม่เอาเปรยี บผอู้ น่ื แตง่ กาย

สะอาดเรียบรอ้ ยมีกิริยาท่าทางสง่างาม
4. ม่งุ เน้นการปลูกฝง๎ ความเป็นไทย และความเปน็ สากล
5. มงุ่ เน้นใหผ้ ูเ้ รยี นเล่นกีฬาหรือดนตรไี ด้ อยา่ งน้อยคนละ 1 ประเภท
6. มงุ่ เนน้ ใหผ้ เู้ รยี นมคี วามสามารถด้านเทคโนโลยสี ารสนเทศและภาษาตา่ งประเทศ
7. มงุ่ เนน้ ให้ผู้เรยี นได้เรียนรตู้ ามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ภูมิพลอดุลยเดชฯ

และพระบรมวงศานวุ งศท์ ุกพระองค์

About Somdetpittayakom School : ขอ้ มลู พ้นื ฐานโรงเรยี นสมเดจ็ พทิ ยาคม 4

เปา้ หมายการจัดการศึกษา

การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติป๎ญญา ความรู้และคุณธรรม
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชวี ติ สามารถอยรู่ ว่ มกบั คนอนื่ ได้อยา่ งมีความสขุ

เปูาหมายของการศึกษา เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ เป็นคนดี มีป๎ญญา
และมคี วามสุข เปน็ ทรพั ยากรอันมคี ุณค่าของสังคม

คนดี คือ คนท่ีดาเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีจิตใจที่ดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ท้ังด้านจิตใจ
และพฤตกิ รรมท่ีแสดงออก เชน่ มวี ินัย มเี หตุผล มีความเออ้ื เฟอื้ เผอ่ื แผ่ รหู้ นา้ ท่ี ซอ่ื สัตย์ ขยัน ประหยัด มีจิตใจท่ีเป็นประชาธิปไตย
โดยเคารพความคิดเห็นและสิทธิของผู้อ่นื สามารถอยู่ร่วมกับผ้อู น่ื ได้อย่างมคี วามสุข

มีปญั ญา คือ คนท่มี ีสมรรถภาพสงู ในการดารงชีวติ โดยมคี วามสามารถด้านใดด้านหนึ่งหรือรอบด้าน หรือมีความสามารถ
พิเศษเฉพาะดา้ น เช่น ความสามารถทางคณิตศาสตร์ มีความคดิ สรา้ งสรรคม์ คี วามสามารถ ดา้ นภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศ ดนตรี
กีฬา ศิลปะ เป็นต้น เป็นคนทันสมัย ทันโลก ทันเหตุการณ์ มีความเป็นไทย สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ และทา
ประโยชน์ให้เกดิ แก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติ

มีความสุข คือ คนที่มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี เป็นคนร่าเริงแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง จิตใจเข้มแข็ง มีมนุษย์สัมพันธ์
มีความรักต่อทุกสรรพสิ่ง ปลอดภยั จากการตกเป็นทาสของอบายมุข และสามารถดารงชีวิตได้อย่างพอเพยี งแก่อตั ภาพ

นโยบายโรงเรยี นสมเด็จพิทยาคม

1. เร่งรัดพฒั นาผูเ้ รยี นตามจุดเน้นการพฒั นาผเู้ รียน 7 ประการดังนี้
1.1 มงุ่ เนน้ ใหผ้ เู้ รียนมรี ะเบียบวนิ ัย มคี วามเปน็ ผู้นาการพงึ่ ตนเอง การช่วยเหลือสังคม และการมีมนษุ ยส์ มั พนั ธ์
1.2 ม่งุ เนน้ ใหผ้ ้เู รียนมีความรู้ทางวชิ าการ ทกั ษะทางวชิ าชพี เพื่อเป็นพื้นฐานในการศกึ ษาต่อและการประกอบอาชพี และ

การเขา้ สูป่ ระชาคมอาเซียน
1.3 มุ่งเนน้ การเพาะบ่มนิสยั ให้ผู้เรียนเป็นผูม้ คี วามสภุ าพอ่อนโยน มีความเมตตากรุณา ไมเ่ อาเปรยี บผู้อน่ื แต่งกายสะอาด

เรียบรอ้ ยมีกิริยาทา่ ทางสง่างาม
1.4 มุ่งเน้นการปลูกฝ๎งความเป็นไทย และความเป็นสากล
1.5 มงุ่ เน้นใหผ้ เู้ รียนเล่นกีฬา และดนตรไี ด้ อย่างน้อยคนละ 1 อย่าง
1.6 มุ่งเน้นให้ผ้เู รียนมคี วามสามารถดา้ นเทคโนโลยสี ารสนเทศและภาษาต่างประเทศ
1.7 มุ่งเนน้ ให้ผเู้ รยี นไดเ้ รียนรู้ตามแนวพระราชดารขิ องพระบาทสมเด็จพระเจา้ อยหู่ วั ภูมิพลอดลุ ยเดชฯ

และพระบรมวงศานวุ งศ์ทุกพระองค์
2. เรง่ พฒั นาคุณภาพการจดั การเรยี นรู้ โดยพัฒนาครู ส่ือ เทคโนโลยี เทคนคิ วธิ กี ารสอนโดยใช้กระบวนการประกนั คุณภา

การศกึ ษา การนิเทศภายใน การวจิ ัยในชนั้ เรียนและอ่นื ๆ
3. ส่งเสริมพัฒนา ศูนย์การเรียนร้กู ลุ่มสาระการเรยี นรูต้ า่ งๆ ห้องสมดุ เครือขา่ ยคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เนต็ และแหล่งการ

เรียนรู้อนื่ ๆ ในโรงเรียน
4. สง่ เสริมการระดมทรัพยากรมนุษย์ เงิน วสั ดุอุปกรณ์ แหลง่ เรียนรภู้ มู ิป๎ญญาท้องถน่ิ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพอื่ พัฒนา

คณุ ภาพการจดั การศกึ ษาของโรงเรียน
5. พฒั นาจดั บรรยากาศ ภมู ทิ ัศน์ อาคารเรียน อาคารประกอบ ใหเ้ อ้ือต่อการเรียนรู้ การปฏบิ ัติงานอยา่ งเพยี งพอ

และเป็นปจ๎ จบุ นั จัดบรรยากาศในการทางานเพื่อสรา้ งเสริมการมีสัมพันธภาพทด่ี ตี ่อกันของบคุ ลากร
6. พัฒนาระบบข้อมลู สารสนเทศ และเทคโนโลยสี ารสนเทศ เพ่ือการบรหิ ารและการวางแผนพัฒนาโรงเรียน
7. รณรงคก์ ารปูองกัน และแก้ไขป๎ญหายาเสพติดในโรงเรยี น
8. รณรงคก์ ารประหยัดพลังงานและคา่ ใชจ้ า่ ยด้านสาธารณูปโภคต่างๆ ในโรงเรียน
9. พัฒนาระบบบรหิ ารจดั การใหเ้ ข้มแขง็ ทนั สมยั การมสี ว่ นร่วมของผเู้ ก่ียวข้อง โดยเนน้ ระบบประกนั คุณภาพ การบริหาร

โดยใชโ้ รงเรียนเปน็ ฐาน และการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจดั การ

About Somdetpittayakom School : ข้อมูลพนื้ ฐานโรงเรียนสมเดจ็ พทิ ยาคม 5

คุณลักษณะของครู และบคุ ลากร (ทค่ี าดหวัง)
1.มคี วามจงรักภกั ดีตอ่ สถาบนั ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีคุณธรรม จรยิ ธรรมมีระเบียบวินยั สภุ าพเรยี บร้อย เป็นแบบอย่างได้
2. มีวิธีการทางานทร่ี วดเร็ว ฉับไว มองการณไ์ กล ให้บริการดี มีมนุษยส์ ัมพนั ธ์
3. มีความรับผดิ ชอบสงู ต่องานในหน้าที่ และงานทไ่ี ด้รับมอบหมายเปน็ พเิ ศษ
4. มคี วามรกั และใสใ่ จท่ีจะให้การอบรม ดูแล ตดิ ตาม นกั เรยี นทัง้ ดา้ นวชิ าการและความประพฤตเิ ป็นกรณีพิเศษ
5. มีความเป็นผู้นาทางวิชาการ มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และมีความกระตือรือร้นที่จะค้นคว้าหาความรู้ มีการใช้

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทไ่ี ดม้ าอยเู่ สมอ
6. พร้อมทจี่ ะทางานและอทุ ิศเวลา เพื่อรว่ มกันสร้างสรรค์พัฒนาโรงเรยี นใหเ้ จรญิ กา้ วหน้าแบบก้าวกระโดดหรอื พลกิ โฉม
7. มแี ผนและมคี วามพรอ้ มทจ่ี ะพฒั นาตนเอง และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงท่ีสรา้ งสรรค์
8. มคี วามพรอ้ มทีจ่ ะจดั หาเคร่อื งแต่งกายเพื่อแสดงความเป็นเอกลกั ษณ์และเขา้ รว่ มพิธตี า่ ง ๆ อยา่ งพร้อมเพรยี ง
9. มคี วามสามคั คใี นหม่คู ณะ และภักดตี ่อองคก์ ร
ความคาดหวัง/ตวั ชี้วดั เมอ่ื นกั เรยี นสาเรจ็ การศกึ ษาจากโรงเรียนสมเดจ็ พิทยาคม
1. มรี ะเบียบวินยั สภุ าพเรยี บรอ้ ย
2. ชว่ ยเหลอื ตนเองและช่วยเหลอื สงั คมได้
3. มนี ิสยั รักการอ่าน รักการคน้ คว้า
4. สามารถเล่นกฬี าและดนตรีไดอ้ ย่างน้อย 1 อย่าง
5. สามารถใชเ้ ครือ่ งคอมพวิ เตอร์ และมีความสามารถดา้ นเทคโนโลยสี ารสนเทศ
6. พดู อ่าน เขียน และสนทนาภาษาตา่ งประเทศได้ อย่างน้อย 1 ภาษา
7. ได้ผลสัมฤทธ์ทิ างการเรยี นอยา่ งน้อยระดับดี

การเป็นศูนยพ์ ัฒนาการเรียนการสอน

ศูนยเ์ รยี นรู้พระราชกรณยี กจิ และขยายผลพระราชดาริ อาเภอสมเดจ็ จงั หวัดกาฬสินธ์

ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาองั กฤษ
(English Resource and Instruction Center : ERIC )

ศูนยพ์ ฒั นาการเรยี นการสอนโรงเรยี นในฝน๎ กลมุ่ สาระการเรยี นรภู้ าษาตา่ งประเทศ
(Teaching and Learning Development Center of Lab School : Foreign Language Department)

ศนู ยพ์ ฒั นาการเรยี นการสอนโรงเรยี นในฝน๎ ด้านเทคโนโลยสี ารสนเทศและการสอ่ื สาร
(Teaching and Learning Development Center of Lab School : Information and Communication
Technology)

ศนู ย์พฒั นาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝ๎นกล่มุ สาระการเรียนรวู้ ิทยาศาสตร์

(Teaching and Learning Development Center of Lab School : Science Department )

ศนู ย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรภู้ าษาตา่ งประเทศ จังหวดั กาฬสินธ์ุ

Kalasin Learning and Teaching Development Centre : Foreign Language Department

ASEAN Learning School

About Somdetpittayakom School : ขอ้ มลู พ้นื ฐานโรงเรยี นสมเดจ็ พทิ ยาคม 6

ผลงานดเี ดน่ นกั เรียน

ระดบั ประเทศ ประจาปี 2563

 นายณพลวีร์ กิจป๎ญญาภัทร์ ม.6/7 ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรม Thai Science Camp 2020 จัดโดย อพวธ.

จ.ปทมุ ธานี ระหวา่ งวนั ท่ี 12 -19 กันยายน 2563 (ได้รับการคัดเลือกจากนกั เรียนทั่วประเทศ)

 โ คร งก าร ทด สอ บแข่ งขั นวั ดค ว า มสา มา รถ ทา งวิ ช าก าร สั งค มศึ กษา ค รั้ง ที่ 19 ปีก าร ศึก ษา 2 56 3

(จัดโดยบริษัทท็อปเทสต์ เซน็ เตอร์จากดั )

เด็กหญงิ มณรี ตั น์ ภูกิ่งเดือน ม.2/11 สอบไดอ้ ันดบั 1 ของประเทศ ระดับช้ันมธั ยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวณัฐวดี ป๎กษา ม. 5 สอบได้อันดับ 1 ของประเทศ ระดบั ชนั้ มธั ยมศกึ ษาปที ี่ 5

นายจักรภพ สารผล ม. 4/3 สอบได้อนั ดบั 2 ของประเทศ ระดับช้นั มัธยมศกึ ษาปีที่ 4

 โครงการทดสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

(จดั โดยบรษิ ัทเซน็ เตอร์ วัน เอ็ดดูเคชั่น จากัด)

เด็กหญงิ มณีรัตน์ ภกู ่ิงเดอื น ม.2/11 สอบได้อันดบั 1 ของประเทศ ระดับชั้นมธั ยมศึกษาปที ่ี 2

ระดับภาคตะวนั ออกเฉยี งเหนอื ประจาปี 2563

 นายกฤษณะ สุขจร ม.5/7 ผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย ดาราศาสตร์โอลิมปิก ประจาปีการศึกษา 2563
ณ มหาวทิ ยาลัยขอนแก่น ค่ายที่ 1 ระหวา่ งวนั ที่ 31 ม.ี ค. - 11 เม.ย. 64

 โครงการทดสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
(จดั โดยบรษิ ทั เซ็นเตอร์ วัน เอ็ดดเู คช่นั จากัด)
เดก็ หญิงธิดาพลอย เอยี่ มศรี ม.2/12 สอบได้อนั ดับ 1 ของภาคตะวันออกเฉยี งเหนอื ระดบั ชน้ั มัธยมศกึ ษาปที ี่ 2

 โ ค ร งก า รท ด สอ บ แข่ ง ขั นวั ด คว า มส า มา ร ถ ทา ง วิช า กา ร สั ง ค มศึ ก ษา คร้ั ง ท่ี 1 9 ปี ก าร ศึ กษ า 2 5 6 3
(จัดโดยบริษัททอ็ ปเทสต์ เซ็นเตอรจ์ ากดั )
นายภมู ินทร์ พมิ มะโส ม.4/3 สอบได้อันดับ 1 ของภาคตะวันออกเฉยี งเหนือ ระดับชน้ั มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 4

 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม อันดับ 1 การประกวดดนตรีพื้นเมือง ประจาปี 2563
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อิสาน) มีโรงเรียนในเขตจังหวัดสกลนคร กาฬสินธ์ุ มุกดาหาร เข้าร่วมประกวด
จานวน 8 โรงเรยี น

 นางสาวอรอมุ า บตุ รวงั ,นางสาวปน่ิ ปนิ ทั ธ์ ศรวี งศแ์ สง ,นางสาววรัทยา ถวิล ชัน้ ม.3/11 ไดร้ ับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้นมธั ยมศกึ ษาตอนตน้ จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภฎั อุบลราชธานี

 นางสาวอรวรรณ ฤทธ์ิฤาชัย ม.5/7 ,นางสาวกฤตยา ศรีสุพัฒน์ ม. 5/6, นางสาวฐิติวรรณ ยนยุบล ม.5/6 ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
จัดโดยมหาวทิ ยาลัยราชภฎั อบุ ลราชธานี

 นางสาวอรอมุ า บุตรวัง ,นางสาวปน่ิ ปนิ ัทธ์ ศรวี งศแ์ สง ,นางสาววรทั ยา ถวิล ชั้น ม.3/11 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1
การแขง่ ขนั โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดบั ชน้ั มัธยมศกึ ษาตอนตน้ จดั โดยมหาวิทยาลยั ราชภฎั เลย

About Somdetpittayakom School : ขอ้ มลู พืน้ ฐานโรงเรียนสมเดจ็ พิทยาคม 7

ผลงานดเี ดน่ นกั เรียน

ระดบั เขตพื้นทีก่ ารศึกษา ประจาปี 2563

 โ ครงก ารทด สอบแ ข่งขันวั ดคว า มสาม ารถทา งวิช า การ คณิตศา สตร์ คร้ังท่ี 36 ปีการ ศึกษา 256 3

(จัดโดยบรษิ ทั ทอปเทสต์เซน็ เตอรจ์ ากดั )

เดก็ ชายเสกสรร เฉลมิ ศรี ม.2/1 สอบได้อันดับท่ี 1 ของจงั หวดั กาฬสินธ์ุ ระดับชนั้ มธั ยมศกึ ษาปีที่ 2

นางสาวธนพร เช้ือดวงผยู ม.4 สอบไดอ้ ันดบั ที่ 1 ของจังหวดั กาฬสนิ ธุ์ ระดบั ชัน้ มธั ยมศึกษาปีที่ 4

นางสาวสจุ ติ รา ศรมี งคล ม.5 สอบไดอ้ นั ดับที่ 1 ของจงั หวัดกาฬสินธุ์ ระดับชน้ั มธั ยมศึกษาปีที่ 5

นางสาวพรรณษา ศรโี นนยาง ม.5 สอบได้อนั ดับท่ี 1 ของจงั หวดั กาฬสนิ ธ์ุ ระดบั ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5

นายณฐั ชนน บญุ เรือง ม.5 สอบได้อนั ดบั ท่ี 1 ของจงั หวัดกาฬสินธุ์ ระดับช้ันมธั ยมศึกษาปที ่ี 5

นางสาวมยุรี ถิติรศั มี ม.6 สอบไดอ้ ันดับที่ 1 ของจงั หวัดกาฬสินธ์ุ ระดับช้นั มธั ยมศกึ ษาปที ี่ 6

นางสาวทพิ ย์วิภา จันทะยุทธ ม.6 สอบไดอ้ นั ดับที่ 1 ของจงั หวัดกาฬสินธ์ุ ระดับชั้นมธั ยมศกึ ษาปีท่ี 6

 โ ค ร งก า รท ด สอ บ แข่ ง ขั นวั ด คว า มส า มา ร ถ ทา ง วิช า กา ร สั ง ค มศึ ก ษา ครั้ ง ที่ 1 9 ปี ก าร ศึ กษ า 2 5 6 3

(จัดโดยบรษิ ทั ท็อปเทสต์ เซ็นเตอรจ์ ากดั )

เดก็ หญงิ กนกรดา อุน่ ประเดิม สอบไดอ้ นั ดับ 1 ของจงั หวัดกาฬสนิ ธุ์ ระดบั ชั้นมธั ยมศึกษาปีที่ 1

เดก็ หญิงวิชติ รา ศริ ิโส สอบได้อันดับ 1 ของจังหวัดกาฬสนิ ธุ์ ระดบั ชน้ั มัธยมศึกษาปที ่ี 2

เด็กหญิงอรัญญา โถนวาสทิ ธิ์ สอบได้อนั ดบั 1 ของจังหวดั กาฬสนิ ธ์ุ ระดับชัน้ มธั ยมศึกษาปที ี่ 3

นางสาวจาวรี คาไสว สอบไดอ้ นั ดับ 1 ของจงั หวัดกาฬสินธุ์ ระดับชน้ั มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 4

นางสาวชลนั ดา ตุ่มพงษ์ สอบได้อนั ดบั 1 ของจงั หวัดกาฬสนิ ธุ์ ระดับชั้นมธั ยมศกึ ษาปีท่ี 5

นายองคก์ รรฐั โยธารส สอบได้อนั ดบั 1 ของจังหวัดกาฬสนิ ธ์ุ ระดบั ชนั้ มัธยมศกึ ษาปีที่ 6

 โครงการทดสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

(จัดโดยบริษัทเซน็ เตอร์ วนั เอด็ ดูเคช่นั จากัด)

เดก็ หญิงพร้อมสริ ิ ศรงี ามเมือง ม.1/1 สอบได้อนั ดับ 1 ของจงั หวดั กาฬสนิ ธุ์ ระดบั ชน้ั มัธยมศึกษาปที ี่ 1

เด็กหญงิ โยษติ า คะอังกุ ม.1/1 สอบได้อนั ดบั 1 ของจังหวดั กาฬสนิ ธ์ุ ระดับชน้ั มธั ยมศกึ ษาปีที่ 1

เดก็ หญิงสธุ ีมนต์ ใจเมตตา ม.2/10 สอบไดอ้ นั ดบั 1 ของจงั หวดั กาฬสนิ ธ์ุ ระดับชน้ั มธั ยมศึกษาปีท่ี 2

นางสาวผณินทรา คาปลวิ ม.3/12 สอบได้อันดับ 1 ของจงั หวัดกาฬสนิ ธ์ุ ระดบั ชนั้ มัธยมศกึ ษาปีท่ี 3

นายภูมินทร์ พิมมะโส ม.4/3 สอบได้อันดบั 1 ของจังหวดั กาฬสินธ์ุ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4

นายธนกฤต ตาลพนั ธ์ ม.5/7 สอบไดอ้ นั ดบั 1 ของจังหวดั กาฬสินธุ์ ระดบั ชนั้ มธั ยมศกึ ษาปที ี่ 5

About Somdetpittayakom School : ข้อมลู พ้นื ฐานโรงเรียนสมเดจ็ พทิ ยาคม 8

ผลงานดเี ด่นนกั เรยี น

ระดบั ประเทศ ประจาปี 2562

 “งานศิลปะหตั ถกรมนักเรยี น คร้ังท่ี 69”ระดบั ชาติ ณ จงั หวดั ศรีสะเกษ ไดร้ บั รางวัล จานวน 35 รายการ

- เหรียญทอง จานวน 29 รายการ

- เหรียญเงิน จานวน 9 รายการ

- เหรยี ญทองแดง จานวน 4 รายการ

 นายเดชาวัฒ สีดามาตย์ สอบได้ลาดับที่ 92 ของประเทศจากนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมแข่งขัน

จานวน 2,162 โรงเรียนทั่วประเทศในการแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ คร้ังที่ 11” ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเดจ็ พระเทพรตั นราชสดุ าฯ สยามบรมราชกุมารี

 การแขง่ ขันกีฬานกั เรียนแห่งอาเซยี น “อาเซยี นสกูลเกมส์ 2019”ครัง้ ที่ 11 ณ ประเทศอินโดเชีย ได้รบั รางวัล ดังน้ี

- นางสาวชีวาพร คุณเลิศ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทต่อสู้ รุ่น D หญิง น้าหนัก 51- 55 กิโลกรัม

และเป็นรับคัดเลือกเพ่ือทาการฝึกซ้อมเป็นนักกีฬาป๎นจักสีลัต ทีมชาติไทยชุดใหญ่ แข่งขันกีฬาซีเกมส์ คร้ังที่ 30

ณ ประเทศฟลิ ปิ ปนิ ส์ ทาการแข่งขันระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 11 ธนั วาคม พ.ศ. 2562

- นางสาวอารียา กลัดกันแสง ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทต่อสู้ รุ่น C หญิง น้าหนัก 51- 55 กิโลกรัม

พรอ้ มโล่เกยี รติยศ นักกฬี าหญิงปน๎ จักสีลัตดีเดน่

 นางสาวชีวาพร คุณเลิศ ได้รับโล่นักกีฬาดีเด่น ระดับประเทศ นักกีฬาป๎นจักสีลัติ เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ

ประจาปี 2562

 นายสถาพร จันทร์ส่องสุข ม. 3/1 ,นายจักรพรรดิ บุญวิรัตน์ ม. 5/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

การอบรมโครงการนักประดิษฐ์หุ่นยนต์รุ่นเยาว์และการแข่งขันส่ิงประดิษฐ์หุ่นยนต์เทคโนโลยี ณ ศูนย์หุ่นยนต์โรงเรียน

กมลาไสย อาเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ และมีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติ เข้าร่วมงาน Robotics

Championship ครงั้ ท่ี 10 ณ ประเทศโรมาเนยี (ตะวันตก) ระหวา่ งวนั ท่ี 23-27 เมษายน 2563

 การแข่งขันรายการกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ คร้ังท่ี 41 ประจาปี 2563 ระหว่างวันที่ 22 -30 มกราคม -

2563 ณ จังหวัดอุดรธานี ไดร้ บั รางวัล ดังน้ี

- นางสาวอารียา กลัดกันแสง ได้รับรางวลั เหรยี ญทอง รุ่น 47-51 กิโลกรัม

- นางสาวชีวาพร คุณเลิศ ไดร้ บั รางวัลเหรียญทอง รนุ่ 51-55 กโิ ลกรมั

 นายเดชาวัฒ สีดามาตย์ สอบได้อับดับที่ 1 ของประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โครงการทดสอบแข่งขัน

วัดความสามารถทางวชิ าการ วิชาสังคมศกึ ษา ครงั้ ที่ 18 ปีการศกึ ษา 2562

 การแข่งขันกีฬาป๎นจักสีลัต โปรแกรมชิงชนะเลิศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันท่ี 21 -25 กุมภาพันธ์ 2563

ณ มหาวิทยาลยั การกฬี า วทิ ยาเขตมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ไดร้ บั รางวัลรองชนะเลศิ อนั ดับ 1 เหรยี ญเงิน ดังนี้

เด็กชายเฟรสิ์ สามัญ ประเภท ยวุ ชน 2 รุน่ L ชาย 63-66 กิโลกรมั

เดก็ ชายธีรพัฒน์ พมิ พ์มหา ประเภท ยวุ ชน 2 รนุ่ E ชาย 42-45 กโิ ลกรมั

เด็กหญิงญานัชชา เฉดิ สถิต ประเภท ยวุ ชน 2 รนุ่ E หญงิ 42 -45 กโิ ลกรมั

นางสาวอภญิ ญา นนทะภา ประเภท เยาวชน รนุ่ B หญิง 43-47 กิโลกรัม

About Somdetpittayakom School : ขอ้ มูลพื้นฐานโรงเรียนสมเดจ็ พิทยาคม 9

ผลงานดเี ด่นนักเรียน

ระดับประเทศ ประจาปี 2562

 นายปิยวัฒน์ ชิณจักร ช้ัน ม.6/7 สอบได้อันดับที่ 1 ของประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ได้รับทุนการศึกษา

2,500 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร โครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถ ทางวิชาการวิชาวิทยาศาสตร์

คร้งั ท่ี 18 ปกี ารศกึ ษา 2562

 นายปิยวัฒน์ ชิณจกั ร ชั้น ม.6/7 สอบได้ 100 คะแนนเต็ม วชิ าคณติ ศาสตร์ O-NET ประจาปีการศึกษา 2562

 นักกีฬาป๎นจักสีลัต เข้าร่วมแข่งขันกีฬาป๎นจักสีลัต โปรแกรมชิงชนะเลิศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 21 -25

กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬา วิทยาเขตมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1

เหรียญทอง และไปทาการแข่งขันระดับประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1 – 7 เมษายน 2563 ณ สานักงานคณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียงกจิ การโทรทัศนแ์ ละกิจการโทรคมนาคมแหง่ ชาติ กรงุ เทพฯ ดงั นี้

เดก็ หญงิ ญานชั ชา เฉดิ สถิต ประเภท ยุวชน 2 รนุ่ E หญงิ 42 -45 กโิ ลกรมั

เดก็ หญิงทิวาพรรณ ศรีกาฬสินธ์ุ ประเภท ยวุ ชน 2 รนุ่ E หญิง 42 -45 กโิ ลกรมั พร้อมได้รับโลผ่ เู้ ล่นยอดเยี่ยม

เด็กชายกรกฤต รงั รส ประเภท ยวุ ชน 2 รุ่น H ชาย 33 – 36 กิโลกรัม

เดก็ ชายตน้ ตระกูล ฉายศรี ประเภท ยุวชน 2 รุ่น H ชาย 51 -54 กิโลกรมั

นายชลชาติ ศรีวงั สุ ประเภท เยาวชน รุ่น C ชาย 47 -51 กโิ ลกรมั

นางสาวอารียา กลัดกันแสง ประเภท เยาวชน รุ่น C หญงิ 47 -51 กิโลกรมั

นางสาวอรญั ญา สีภมู ี ประเภท เยาวชน รุ่น D หญิง 51-55 กโิ ลกรัม

นางสาวชวี าพร คณุ เลศิ ประเภท ประชาชน รุ่น C หญงิ 55-60 กิโลกรมั

 นักกีฬาป๎นจักสีลัต เข้าร่วมแข่งขันกีฬาป๎นจักสีลัต โปรแกรมชิงชนะเลิศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 21 -25

กมุ ภาพนั ธ์ 2563 ณ มหาวทิ ยาลัยการกีฬา วิทยาเขตมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

เดก็ ชายนครินทร์ ศรีกาฬสินธุ์ ประเภท ยุวชน 2 รุน่ F ชาย 45-48 กโิ ลกรมั

นางสาวอลิสา เลานวดวนั ประเภท เยาวชน รุ่น E หญิง 55-59 กโิ ลกรมั

นายไตรภพ พิณรัตน์ ประเภท เยาวชน รนุ่ D ชาย 51-55 กโิ ลกรมั

เด็กหญงิ สารศิ า เลาสงู เนนิ ประเภท ยวุ ชน 2 รุ่น C หญิง 36-39 กโิ ลกรัม

ระดบั ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจาปี 2562

 นายเดชาวัต สีดามาตย์ , นางสาวชลิตา แดนเสนา ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบป๎ญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครงั้ ท่ี 2 (วิทยาลัยการเมอื งการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

 โรงเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับทอง สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ในการคัดเลือกรางวัลระบบดูแล

ชว่ ยเหลือนักเรียน ประจาปี 2562 “ระดบั เขตตรวจราชการ”

 ชมรมTO BE NUMBER ONE โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ได้รับรางวัลดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามโครงการ

รณรงค์ปอู งกันและแก้ไขป๎ญหายาเสพติด ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

(มัธยมศกึ ษา)”

 นายสุทนต์ ผลพันธิน , นางสาวดวงกมล มากระจันทร์ , นางสาวนฤทล บุรีรัตน์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 การ

แข่งขันโครงงานสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกี ยรติ

สกลนคร

 นายสุทนต์ ผลพันธิน , นางสาวดวงกมล มากระจันทร์ , นางสาวนฤทล บุรีรัตน์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 การ

แข่งขันโครงงานเครื่องพ่นหมอกอัจฉริยะพลังงานแสงอาทิตย์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ร้อยเอ็ด จังหวดั รอ้ ยเอด็

About Somdetpittayakom School : ขอ้ มลู พน้ื ฐานโรงเรียนสมเดจ็ พทิ ยาคม 10

ผลงานดีเด่นนักเรียน

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจาปี 2562

 นางสาวสุดดารัตน์ จงมีสัตย์ ม. 5 /7 สอบผ่านการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่ายท่ี 1
ประจาปีการศึกษา 2562 สาขาชีววิทยา ตามที่ศูนย์ สอวน.คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ศูนย์ สอวน.
โรงเรยี นเตรียมอดุ มศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื จังหวดั สกลนคร ระหวา่ งวนั ที่ 28 กันยายน – 14 ตลุ าคม- 2562

 ได้รับรางวัล ”งานศิลปะหัตถกรมนักเรียน ครั้งท่ี 69” ปีการศึกษา 2562 เป็นตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา

แขง่ ขันระดับชาติ จานวน 35 รายการ

 นางสาวอารียา กลัดกันแสง ได้รับรางวัลเหรียญทอง รายการกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 เป็นตัวแทนภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ กีฬาป๎นจักสีลัต เข้าร่วมแข่งขัน ระดับประเทศ “กีฬาเยาวชนแห่งชาติคร้ังที่ 36
ระหวา่ งวันท่ี 19-29 มนี าคม 2563 ณ จงั หวดั ตราด
 นายองค์รัฐ โยธารส ,นางสาววรินทิพย์ อุ่นศิริ ,นางสาวศิริพร นาพุดซา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเกียรติ

บตั ร โลร่ างวัลและเงินรางวัล จานวน 2,000 บาท ในการแข่งขนั ตอบปญ๎ หารัฐประศาสนศาสตร์ ณ มหาวทิ ยาลยั ขอนแก่น
 โครงการทดสอบแข่งขันวัดคว ามสามารถทางวิช าการ วิช าสังคมศึกษา คร้ังที่ 18 ปีการศึกษา 2562

(จดั โดยบริษทั ทอ็ ปเทสต์ เซน็ เตอรจ์ ากดั )

เดก็ ชายภูมนิ ทร พมิ พะโส ม.3/12 สอบได้อับดบั ท่ี 1 ของภาคตะวนั ออกเฉียงเหนอื ระดบั ชน้ั มธั ยมศึกษาปีที่ 3

นายปยิ วฒั น์ ชิณจกั ม.6/7 สอบไดอ้ ับดบั ที่ 1 ของภาคตะวนั ออกเฉียงเหนอื ระดับชั้นมัธยมศกึ ษาปที ี่ 6

ระดับเขตพนื้ ท่กี ารศกึ ษา ประจาปี 2562

 ไดร้ ับรางวัล ”งานศลิ ปะหตั ถกรมนกั เรียน ครงั้ ที่ 69” ปกี ารศกึ ษา 2562 ระดับเขตพืน้ ท่ีการศึกษา เ ข้ า ร่ ว ม แ ข่ ง ขั น

จานวน 128 รายการ

- เหรียญทอง จานวน 110 รายการ - เหรยี ญเงิน จานวน 11 รายการ - เหรียญทองแดง จานวน 2 รายการ

เป็นตัวแทนระดบั เขตพ้นื ทีก่ ารศึกษา ทาการแขง่ ขนั ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 36 รายการ

 นายเดชาวัฒ สีดามาตย์ , นางสาวชลิตา แดนเสนา , นางสาวสิปาง กมลวิบูลย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1

ในการแข่งขันตอบป๎ญหาทางกฎหมาย (ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย) คร้ังท่ี 4 กิจกรรมวันรพี ประจาปี 2562

(มีนักเรยี นเขา้ ร่วมแข่งขนั ทั้งหมด 59 ทีม) ณ หอประชุมเอนกประสงค์ มหาวทิ ยาลยั กาฬสินธุ์
 เด็กหญงิ กานตม์ ณี แซจ่ า๋ ว , เดก็ หญงิ ณัฐวิภา เนาวะเศษ , เดก็ หญิงสุภคั จิภา ศรีโพนทอง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ

ที่ 3 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น จัดโดยมูลนิธิเปรมติณสูลานนท์ ร่วมกับจังหวัด

กาฬสนิ ธ์ุ
 ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาวอลเล่ย์บอล ในการแข่งขัน”กีฬาธนาคารโรงเรียนธนาคารออสิน ระดับจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจาปี 2562 และไปทาการแขง่ ขนั ระดับภาคตะวันออกเฉยี งเหนอื ในวนั ที่ 26- 27 ตลุ าคม 2562ณ จังหวดั ขอนแก่น

 ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาบาสเกตบอล ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ในการแข่งขัน “กีฬาธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสิน

ระดับจังหวัดกาฬสินธ์ุ ประจาปี 2562” และไปทาการแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันที่ 26 – 27 ตุลาคม

2562 ณ จงั หวดั ขอนแกน่

 นางสาวอารียา กลัดกันแสง นักกีฬาป๎นจักสีลัต ได้รับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม กีฬาปันจักสีลัต จังหวัดกาฬสินธุ์

เนอ่ื งในวันกีฬาแห่งชาติ ประจาปี 2562

 นายองค์กรรัฐ โยธารส, นางสาววรินทิพย์ อุ่นศิริ, นางสาวศิริพร นาพุดซา ได้รับรางวัล รางวัลชนะเลิศอันดับ1ได้รับโล่

เกียรติยศจากท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา แข่งขันตอบป๎ญหาวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์ คร้ังที่ 6

ณ มหาวทิ ยาลัยกาฬสนิ ธ์ุ

 11

About Somdetpittayakom School : ขอ้ มูลพน้ื ฐานโรงเรยี นสมเดจ็ พทิ ยาคม

ผลงานดีเด่นนกั เรียน

ระดับเขตพนื้ ท่กี ารศึกษา ประจาปี 2562

 นายเดชาวัต สีดามาตย์, นางสาวชลิตา แดนเสนา, นายศศิศ จันทงาม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2

การแขง่ ขนั ตอบป๎ญหาวชิ าการทางด้านรัฐศาสตร์ ครัง้ ท่ี 6 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสนิ ธ์ุ

 นายสถาพร จันทร์ส่องสุข ม. 3/1 ,นายจักรพรรดิ บุญวิรัตน์ ม. 5/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

การอบรมโครงการนักประดิษฐ์หุ่นยนต์รุ่นเยาว์และการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์หุ่นยนต์เทคโนโลยี ณ ศูนย์หุ่นยนต์โรงเรียน

กมลาไสย อาเภอกมลาไสย จงั หวดั กาฬสนิ ธ์ุ และมีสทิ ธเ์ิ ข้าร่วมแข่งขันประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติ เข้าร่วมงาน Robotics

Championship ครง้ั ท่ี 10 ณ ประเทศโรมาเนยี ( ตะวนั ตก ) ระหว่างวันท่ี 23-27 เมษายน 2563

 วงดนตรีลูกทุ่ง โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 20,000 พร้อมถ้วยรางวัล

รายการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งระดับมัธยมศึกษา KSUคอนเทสต์ ครั้งที่ 1 โดยมหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ

ภายใต้โครงการส่งเสรมิ การเรยี นรู้มรดกภูมิปญ๎ ญาทางวฒั นธรรม จงั หวดั กาฬสินธ์ุ

 นายภูมินทร์ พิมพะโส , นายจักรภพ สารผล ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การตอบป๎ญหาธรรมะ

เนอ่ื งในวันมาฆบูชา ระดบั ช้ันมัธยมศกึ ษาตอนตน้ ณ วทิ ยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสนิ ธุ์

 นางสาววรินทิพย์ อุ่นศิริ , นางสาวสุดารัตน์ จงมีสัตย์ ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 การตอบป๎ญหาธรรมะ

เนอื่ งในวนั มาฆบูชา ระดบั ชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย ณ วทิ ยาลยั ศาสนศาสตรเ์ ฉลิมพระเกยี รตกิ าฬสินธ์ุ

 โครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถท างวิชาการ คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 3 4 ปีการศึกษา 2562

(จดั โดยบริษัททอปเทสต์เซ็นเตอร์จากดั )

เดก็ ชายธนั วา เรืองแสน ม.1 สอบไดอ้ บั ดับที่ 1 ของจงั หวัดกาฬสนิ ธ์ุ ระดับชั้นมธั ยมศกึ ษาปีที่ 1

เด็กหญิงสุพชิ ญา ยุทธศาสตร์ ม.2 สอบได้อับดบั ท่ี 1 ของจังหวดั กาฬสินธ์ุ ระดบั ชน้ั มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 2

เดก็ หญงิ พิชชาพร อรงค์เดช ม.2 สอบไดอ้ บั ดับท่ี 1 ของจงั หวดั กาฬสนิ ธ์ุ ระดับชนั้ มัธยมศกึ ษาปที ี่ 2

นางสาวไพรวรรณ วิลาศรี ม.3 สอบไดอ้ ับดับท่ี 1 ของจังหวดั กาฬสินธ์ุ ระดับชน้ั มธั ยมศกึ ษาปที ี่ 3

นายวรรัตน์ ผาสานคา ม.4 สอบได้อับดับท่ี 1 ของจังหวัดกาฬสินธ์ุ ระดบั ช้ันมธั ยมศกึ ษาปที ี่ 4

นางสาวอัญญวี เกื้อกลู ม.5 สอบไดอ้ ับดับท่ี 1 ของจังหวดั กาฬสินธ์ุ ระดบั ชั้นมธั ยมศกึ ษาปีที่ 5

น.ส.ตตยิ าพร ตรีศร ม.6 สอบไดอ้ บั ดับที่ 1 ของจงั หวัดกาฬสินธุ์ ระดบั ช้นั มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 6

 โครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการวิชา วิทยาศาสตร์ คร้ังที่ 18 ปีการศึกษา 2562

(จดั โดยบรษิ ทั เซน็ เตอร์ วัน เอด็ ดเู คช่ัน จากัด)

เดก็ ชายชัยภัทร ศิลาแก้ว ม.1/1 สอบไดอ้ ันดับ 1 ของจังหวัดกาฬสินธ์ุ ระดับชนั้ มธั ยมศึกษาปีที่ 1

เดก็ ชายกวกี ร สัจจญาณ ม.1/1 สอบไดอ้ ันดบั 1 ของจังหวัดกาฬสนิ ธุ์ ระดับชัน้ มธั ยมศึกษาปีท่ี 1

เด็กหญิงมณรี ตั น์ ภกู ง่ิ เดือน ม.1/11 สอบได้อนั ดับ 1 ของจงั หวัดกาฬสินธ์ุ ระดบั ชั้นมัธยมศึกษาปที ี่ 1

เด็กชายนรวิชญ์ สรุ ันนา ม.2/1 สอบได้อันดบั 1 ของจงั หวัดกาฬสนิ ธ์ุ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2

นางสาวอรทัย ดวงบุบผา ม.3/11 สอบได้อันดับ 1 ของจังหวดั กาฬสนิ ธ์ุ ระดบั ชัน้ มธั ยมศึกษาปีที่ 3

นายวทิ วสั สาระหงส์ ม.4 สอบไดอ้ นั ดับ 1 ของจงั หวัดกาฬสนิ ธ์ุ ระดับช้ันมธั ยมศึกษาปีท่ี 4

นางสาวธัญชนก ไวกล้า ม.4 สอบได้อันดับ 1 ของจังหวัดกาฬสินธ์ุ ระดบั ชั้นมธั ยมศึกษาปที ี่ 4

นางสาวทพิ ยว์ ภิ า จนั ทะยทุ ธ ม. 5 สอบไดอ้ ันดับ 1 ของจังหวดั กาฬสนิ ธุ์ ระดบั ชั้นมธั ยมศกึ ษาปที ี่ 5

นางสาวดาริกา โคตรนนท์ ม.6 สอบได้อันดับ 1 ของจังหวดั กาฬสนิ ธ์ุ ระดบั ช้นั มัธยมศกึ ษาปีท่ี 6

About Somdetpittayakom School : ข้อมูลพืน้ ฐานโรงเรียนสมเดจ็ พทิ ยาคม 12

ผลงานดเี ดน่ นักเรยี น
 นายเดชาวตั สดี ามาตย์, นางสาวชลิตา แดนเสนา, นายศศิศ จันทงาม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 แข่งขันตอบป๎ญหา

วิชาการทางดา้ นรัฐศาสตร์ คร้ังท่ี 6 ณ มหาวิทยาลยั กาฬสินธ์ุ

 นนัากยปสรถะราดะพิษดรฐับ์หเจขุ่นันยตทนพรต์สน้ื ์รอ่ ทุ่นงสเีก่ ยุขาารวมศ์แ. ึกล3ะษ/1กาา,นรแาปยขจ่งรขักะันรจพสา่ิรงปปรีดร2ิะ5ดบ6ิษญุ 2ฐว์หิรตัุ่นนย์นมต.์เ5ท/ค3โนไโดลร้ ยบั ี รณางศวูนัลยร์หอุ่นงชยนนะตเ์โลริศงเอรันียดนับกม2ลากไาสรยอบอรามเภโคอรกงมกลาาร

ไสย จงั หวัดกาฬสินธุ์ และมีสิทธ์ิเข้าร่วมแข่งขันประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติ เข้าร่วมงาน Robotics Championship ครั้งที่ 10
ณ โปคระรเงทกศาโรมทาดเนสียอ(บตแะขวัน่งตขกัน)วัรดะคหว่างมวสนั าทมี่ 2า3ร-2ถ7ทเามงษวาิชยนาก2า5ร63วิชาสังคมศึกษา คร้ังท่ี 18 ปีการศึกษา 25 62
 วงด(จนดั ตโรดีลยูกบทรุ่งษิ ทัโรทง็อเรปียเทนสตม์เเดซ็จ็นพเติทอยรา์จคามกัดไ)ด้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 20,000 พร้อมถ้วยรางวัล รายการ
แขเ่งดข็กันหวญงดิงมนณตรี ีลตั ูกนท์ ภุ่งกูรงิ่ะเดับือมนัธมย.ม1/ศ1ึก1ษา สKอSบUไคดอ้อนนั เดทบั สต1์ ขคอรั้งจทงั่ี ห1วโัดดกยามฬหสาินวธิทุ์ ยาลัยกระาดฬบัสชินั้นธม์ุ ภัธยายมใศตึก้โษคารปงกีทาี่ 1รส่งเสริมการ
เรียเนดรก็ ู้มชราดยกอภัมูมรนิปทญ๎ รญ์ แาสทนายงวะัฒมูลนธมร.ร2ม จังหสวอดั บกไาดฬ้อสันนิ ดธับุ์ 1 ของจังหวัดกาฬสนิ ธ์ุ ระดับชน้ั มธั ยมศึกษาปีที่ 2
 นาเยดภก็ ูมชินาทยจร์ักพริมภพะโสสาร, ผนลายมจ.ัก3รภพ สารสผอลบไไดด้ร้อับบั รดาบังวทัลี่ 1รอขงอชงนจะังหเลวิศดั อกันาฬดับสนิทธี่ 1์ุ การตะอดบั ปชั้น๎ญมหธั ายธมรศรมึกะษเานป่ือีทงี่ใ3นวันมาฆบูชา

ระดนบัางชสั้นามวัธชยลมนั ศดึกาษตาุ่มตพอนงษต์น้ มณ.4วทิ ยาลัยศสาอสบนไศดา้อสบั ตดรับ์เฉทลี่ 1มิ พขรอะงเจกังยี หรวตัดิกกาาฬฬสสินนิ ธธุ์ ์ุ ไดร้ บั รเะกดียบั รตช้ันิบมัตธัรพยมรอ้ศมึกเษงานิ ปรีทาง่ี ว4ลั
 นานงาสงสาาวววทรกั ินษทพิพรยห์ วอาุ่นศชว่ิรยิ ,มน.5างสาวสุดอบารไดัต้อนับ์ ดจบั งทม่ี ส1ัตขยอ์ งไจดัง้รหับวดัรกาางฬวสัลินชธนุ์ ะเลริศะอดันบชดั้นบมธั1ยมกศาึกรษตาอปบีทปี่ 5๎ญหาธรรมะ
เนื่อนงาใงนสวาันวมทากั ฆษบพูชราหรวะาดนับชช่วย้ันมมัธ.5ยมศึกษาสตออบนไปด้ลอับายดบั ณที่ว1ิทขยอางลจัยังศหาวสดั นกศาาฬสสตนิ รธ์เ์ุฉลิมพรระะดเับกชียั้นรมตัธิกยามฬศสึกินษธาุ์ ปไีทดี่ ้ร5ับเกียรติบัตร
แลนะเางงินสราาวงอวรลั ิยา ภจู ันหา ม.5
สอบได้อบั ดับที่ 1 ของจังหวดั กาฬสินธ์ุ ระดบั ชน้ั มธั ยมศึกษาปีที่ 5
 เด็กนหาญงสิงามวณปรี ะัตภนา์ พภินูก่ิทงเ์ ดจือนั นทะสมอาบตไยด์ ้อมับ.5ดับสอทบ่ี 1ไดข้ออบั งดจบั ังทห่ีว1ัดขกอางฬจสังินหธว์ุัดกระาฬดับสินชั้ธนุ์ มัธยมรศะึกดษบั ชาปั้นีทมธัี่ 1ยมโศคึกรงษกาาปรีทที่ ด5สอบแข่งขัน
วัดคนวาางมสาสวานมราิษรถาทเารงือวงิชแาสกนารมว.5ชิ าสังคมศกึ สษอาบคไดร้องั ทบั ่ีด1บั 8ทปี่ 1ีกาขรอศงกึ จษังหาว2ดั 5ก6า2ฬสินธุ์ ระดับชน้ั มัธยมศึกษาปีท่ี 5
 เด็กนชาางยสอาวัมวรรินศิ ทรรา์ แกสมนลยมะลู มูลม.5สอบได้อับสดอับบทไ่ี ด1้อขบั อดงบั จทังี่ห1วัดขอกงาจฬังสหินวธัด์ุ กราะฬดสับนิ ชธ้ัน์ุ มัธยรมะศดึกบั ษชานั้ ปมีทัธี่ ย2มโศคึกรษงากปารีทที่ 5ดสอบแข่งขัน
วัดคนวาางมสาสวาทมัการษถพทรางหววชิ าานกชา่วรยวิชมา.5สงั คมศกึ สษอาบคไดร้องั ทับ่ีด1บั 8ทปี่ 1ีกาขรอศงึกจษังหาว2ัด5ก6า2ฬสินธุ์ ระดับชน้ั มัธยมศึกษาปีท่ี 5
 เด็กนชาางสยาจวักอรรภวพรรณสาสรอผนลบญุ สตอาบไมด.้อ5ับดับสทอ่ี 1บไขดอ้ งบั จดังบั หทว่ีัด1กขาอฬงสจินังหธุ์วัดรกะาดฬับสชนิ ั้นธม์ุ ัธยมรศะึกดษบั าชปน้ั ีทม่ี ธั 3ยมโคศึกรงษกาาปรีทท่ี ด5สอบแข่งขัน
วดั คนวาางมสาสวาศมริาิกรถัลทญางวสชิอี าอ่ กนาดรี มว.ชิ 6าสังคมศกึ สษอาบคไดร้อังทันี่ด1บั 8 1ปีกขาอรงศจกึงั หษวาดั 2ก5า6ฬ2สนิ ธ์ุ ระดับชั้นมธั ยมศกึ ษาปที ่ี 6
นาโงคสารวงชกลาันรดทาดตสุ่มอพบงษแ์ ข่งสขอันบไวดัด้อคับวดาับมทสี่ 1าขมอางรจถังทหวาัดงกวาิชฬาสกินาธรุ์ รวะิชดับา ภช้ันามษัธายไมทศยึกษคารปั้งีทท่ี 4่ี 1โ8ครปงีกาารรทศดึกสษอบาแ2ข่ง5ข6ัน2
วดั ค(จวดั าโมดสยาบมราิษรทัถทา็องปวเิชทาสกตา์รเซวน็ ชิ เาตสอังรคจ์ มาศกึกัดษ) า ครั้งท่ี 18 ปีการศึกษา 2562
 นางสานวาทงักสษาพวอรรหทวยั าดนวชง่วบยุบสผอาบมไ.ด3้อ/1ับ1ดับท่ี 1 ของสจอังบหไวดัด้อกนั าดฬบั สิน1ธขุ์ อรงะจดังับหชว้ันดกมาัธฬยสมนิศธึก์ุษาปีท่ี ร5ะดโคบั รชงัน้ กมาัธรยทมดศสึกอษบาแปขที่งข่ี 3ันวัด
ความสามารถทางวิชาการ วชิ าสงั คมศกึ ษา คร้งั ที่ 18 ปีการศึกษา 2562

 นางสาวทักษพร หวานช่วย ,นางสาวอริยา ภูจันหา, นางสาวประภาพินท์ จันทะมาตย์, นางสาวนริษา เรืองแสน

นางสาววริศรา กมลมูล, นางสาวทักษพร หวานช่วย, นางสาวอรวรรณ สอนบุญตา สอบได้อับดับที่ 1 ของจังหวัดกาฬสินธ์ุ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ วิชาสังคมศึกษา คร้ังท่ี 18

ปกี ารศึกษา 2562

 ด.ช.ธันวา เรืองแสน สอบได้อับดับที่ 1 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการทดสอบแข่งขัน

วัดความสามารถทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ ครั้งท่ี 34 ปกี ารศกึ ษา 2562

 ด.ญ.สุพิชญา ยุทธศาสตร์, ด.ญ.พิชชาพร อรงค์เดช สอบได้อับดับท่ี 1 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

โครงการทดสอบแขง่ ขันวัดความสามารถทางวชิ าการ วชิ าคณิตศาสตร์ ครง้ั ที่ 34 ปีการศกึ ษา 2562

 น.ส.ไพรวรรณ วิลาศรี สอบได้อับดับที่ 1 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โครงการทดสอบแข่งขัน

วัดความสามารถทางวิชาการ วิชาคณติ ศาสตร์ คร้ังท่ี 34 ปกี ารศึกษา 2562

 นายวรรัตน์ ผาสานคา สอบได้อับดับท่ี 1 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โครงการทดสอบแข่งขัน

วดั ความสามารถทางวิชาการ วชิ าคณติ ศาสตร์ ครงั้ ท่ี 34 ปีการศึกษา 2562

 น.ส.อัญญวี เกื้อกูล สอบได้อับดับท่ี 1 ของจังหวัดกาฬสินธ์ุ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โครงการทดสอบแข่งขัน

วดั ความสามารถทางวชิ าการ วชิ าคณติ ศาสตร์ ครงั้ ที่ 34 ปีการศึกษา 2562About Somdetpittayakom School : ขอ้ มลู พน้ื ฐานโรงเรยี นสมเดจ็ พิทยาคม 13

ผลงานดเี ด่นนักเรยี น

ระดับประเทศ ประจาปี 2561

 ได้รับรางวัล ”งานศิลปะหัตถกรมนักเรียน คร้ังที่ 68” ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมแข่งขัน
จานวน 43 รายการ
- เหรียญทอง จานวน 24 รายการ - เหรียญเงนิ จานวน 7 รายการ - เหรียญทองแดง จานวน 8 รายการ

 สอบได้ลาดับท่ี 31 ของประเทศจากนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน จานวน 1992 โรงเรียนทั่วประเ ทศในการแข่งขัน
ประวตั ศิ าสตร์เพชรยอดมงกุฎ คร้ังท่ี 11” ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ทุนการศึกษาพระพรมหมมงั คลาจารย์ (25- 26 ส.ค.61)

 ได้รับรางวัล การสอบได้คะแนนรวมสูงสุด อันดับท่ี 2 ของประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โครงการสอบแข่งขัน
ความร้คู วามสามารถทางวชิ าการ วิชาภาษาไทย ปกี ารศึกษา2561 (บริษัทท็อปเทสท์เซ็นเตอร์ จากัด)

 ได้รับรางวัล การสอบได้คะแนนรวมสูงสุด อันดับที่ 3 ของประเทศ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2โครงการสอบแข่งขัน
ความรคู้ วามสามารถทางวิชาการ วชิ าภาษาไทย ปีการศกึ ษา 2561 (บริษทั ทอ็ ปเทสท์เซน็ เตอร์ จากัด)

 นายธนากร ทองบุญมี ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันกีฬาป๎นจักสีลัต กีฬาแห่งชาติ คร้ังที่ 46 “เจียงฮายเกมส์”

ณ จงั หวดั เชียงราย ระหว่างวนั ที่ 18 – 28 พฤศจิกายน 2561

 โ ค ร ง ก า ร ส อ บ แ ข่ ง ขั น ค ว า ม รู้ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ท า ง วิ ช า ก า ร วิ ช า สั ง ค ม ศึ ก ษ า ปี ก า ร ศึ ก ษ า 2 5 6 0
(บรษิ ทั ท็อปเทสท์ เซ็นเตอร์ จากัด)
นายองค์กร โยธาฤทธ์ิ สอบได้คะแนนรวมสงู สุด อนั ดบั ที่ 2 ของประเทศ ระดับชน้ั มัธยมศึกษาปที ี่ 4

นายเดชาวัต สีดามาตย์ สอบได้คะแนนรวมสูงสุด อนั ดับที่ 3 ของประเทศ ระดับช้นั มธั ยมศึกษาปีที่ 5

ระดับภาคตะวนั ออกเฉยี งเหนือ ประจาปี 2561

 ได้รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบป๎ญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ คร้ังท่ี 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ระดับมัธยมศกึ ษาตอนปลาย ณ จงั หวัดมหาสารคาม

 เป็นตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมแข่งขันชิงแชมป์ระดับประเทศ รายการ BOTCHALLENGE @

EXPERIENCE 2018 ของธนาคารแหง่ ประเทศไทย

 โ ค รง กา ร สอ บแ ข่ง ขั นวั ดค ว าม รู้ค ว า ม สา มา ร ถท าง วิช า กา ร วิ ช า สัง คม ศึ กษ า ปีก าร ศึก ษ า 25 6 1

(บรษิ ัททอ็ ปเทสทเ์ ซน็ เตอร์ จากัด)

เดก็ ชายภูมินทร์ พมิ มะโส สอบได้อันดับท่ี 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวศริ กิ ลั ญา สีออ่ นดี สอบไดอ้ นั ดบั ที่ 1 ของภาคตะวนั ออกเฉยี งเหนือ ระดับชน้ั มัธยมศกึ ษาปที ี่ 5

 ชมรมTOBE NUMBER ONE โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ได้รับรางวัลดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตามโครงการรณรงค์ปูองกันและแก้ไข ป๎ญหายาเสพติด ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา

ระดบั การศึกษาขน้ั พื้นฐาน (มธั ยมศึกษา)

About Somdetpittayakom School : ข้อมูลพนื้ ฐานโรงเรียนสมเดจ็ พิทยาคม 14

ผลงานดเี ด่นนกั เรียน

ระดบั เขตพ้นื ทีก่ ารศึกษา ประจาปี 2561

 ชมรมTOBE NUMBER ONE โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ได้รับรางวัลดีเด่น ระดับจังหวัดกาฬสินธ์ุ ตามโครงการรณรงค์

ปูองกันและแก้ไข ป๎ญหายาเสพติด ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

(มัธยมศึกษา)

 ไดร้ ับรางวลั ”งานศิลปะหัตถกรมนักเรียน ครง้ั ที่ 68” ปกี ารศึกษา 2561 เขา้ รว่ มแขง่ ขัน จานวน 121 รายการ

- เหรียญทอง จานวน 96 รายการ - เหรียญเงิน จานวน 23 รายการ - เหรียญทองแดง จานวน 2 รายการ

 นางสาวรติยาภรณ์ บุญน้อย ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง คัดลายมือ ระดับ ม. 1 -3 การแข่งขันทักษะภาษาไทย

“วนั ภาษาไทยแห่งชาติ

 การแข่งขันทักษะทางภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ได้รับรางวัล ดังน้ี

การแขง่ ขันร้องเพลงจีน ได้อันดบั ที่ 3

การเขยี นเรียงความภาษาจีน ได้อนั ดบั 2

การวาดภาพจนี ไดอ้ ันดับ 2

 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ “วันวิทยาศาสตร์ ประจาปี 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ณ มหาวทิ ยาลยั กาฬสินธ์ุ (วนั ท่ี 18 สิงหาคม 2561)

โครงงานวทิ ยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศกึ ษาตอนตน้ (ทมี 1) ไดร้ บั รางวลั รองชนะเลิศอันดับท่ี 2

โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชัน้ มธั ยมศกึ ษาตอนตน้ (ทมี 2) ไดร้ บั รางวัลรองชนะเลิศอันดบั ที่ 3

 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ “วันวิทยาศาสตร์ ประจาปี 2561 ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น

ณ มหาวิทยาลยั ราชภัฏรอ้ ยเอ็ด (วนั ท่ี 20 สงิ หาคม 2561)

โครงงานวทิ ยาศาสตร์ ระดับช้นั มธั ยมศกึ ษาตอนต้น (ทีม 1) ไดร้ บั รางวัลรองชนะเลิศอนั ดบั ที่ 1

โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดบั ชั้นมธั ยมศึกษาตอนตน้ (ทมี 2) ได้รับรางวัลรองชนะเลศิ อนั ดับท่ี 2
 ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับท่ี 1 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ณ มหาวิทยาลัย-

มหาสารคาม (วันท่ี 15 สงิ หาคม 2561 ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรว์ ิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร (วันท่ี 22 ส.ค.61 )
 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย

ณ มหาวทิ ยาลัยเกษตรศาสตรว์ ิทยาเขตเฉลิมพระเกียรตสิ กลนคร (วนั ท่ี 22 ส.ค.61 )
 ไดเ้ ปน็ เยาวชนต้นแบบสภาเด็กและเยาวชน สาขาจติ อาสาและบาเพญ็ ประโยชน์ เนือ่ งในวนั เยาวชน ประจาปี 2561

ระดับจงั หวัดกาฬสนิ ธุ์
 การเเข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รางวัลชนะเลิศ

กีฬาฟตุ บอลชาย, ฟุตบอลหญิง , เเบตมนิ ตันชาย , เทเบลิ เทนนิสชาย , มวยสากล 2ร่นุ , ว่ายน้า

 โ ค ร ง ก า ร ส อ บ แ ข่ ง ขั น วั ด ค ว า ม รู้ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ท า ง วิ ช า ก า ร วิ ช า สั ง ค ม ศึ ก ษ า ปี ก า ร ศึ ก ษ า 2 5 6 1

(บรษิ ัททอ็ ปเทสทเ์ ซ็นเตอรจ์ ากดั )

เดก็ ชายนราวิชญ์ สุรนั นา สอบไดอ้ นั ดบั ท่ี 1 ของจังหวัดกาฬสินธ์ุ ระดับชัน้ มธั ยมศึกษาปีที่ 1

เด็กหญิงชาลิสา รัดที สอบไดอ้ ันดบั ที่ 1 ของจงั หวัดกาฬสินธ์ุ ระดบั ช้ันมธั ยมศึกษาปีท่ี 1

เดก็ หญิงเนตรทพิ ย์ คาพลิ ะ สอบไดอ้ ันดบั ที่ 1 ของจังหวดั กาฬสินธ์ุ ระดบั ชั้นมธั ยมศกึ ษาปีที่ 2

About Somdetpittayakom School : ขอ้ มลู พนื้ ฐานโรงเรยี นสมเดจ็ พทิ ยาคม 15

ผลงานดเี ดน่ นักเรียน

ระดับเขตพ้นื ทก่ี ารศึกษา ประจาปี 2561

 การแข่งขัน รายการกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 รอบคัดเลือกตัวแทน ภาค 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

กีฬาป๎นจกั สลี ัต ประเภทตอ่ สู้ “หนองคายเกมส์” ไดร้ ับรางวลั ดงั นี้

- นายวรวุฒิ บญุ พา ไดร้ บั รางวลั ชนะเลิศอนั ดบั 1 เหรียญทอง

- นายธนากร ทองบญุ มี ไดร้ บั รางวลั ชนะเลศิ อนั ดับ 1 เหรยี ญทอง

- นางสาวสดุ ารตั น์ โสภาพร ไดร้ ับรางวัลรองชนะเลศิ อันดับ 1 เหรียญเงนิ

- เด็กหญงิ อรญั ญา สภี ูมี ได้รบั รางวัลรองชนะเลศิ อันดบั 1 เหรียญเงิน

- นางสาวชวี าพร คุณเลศิ ไดร้ ับรางวัลรองชนะเลศิ อนั ดบั 2 เหรยี ญทองแดง

- เดก็ ชายต้นตระกลู ฉายศรี ได้รับรางวัลรองชนะเลศิ อนั ดบั 2 เหรยี ญทองแดง

- นายเจริญ เจริญสขุ ได้รับรางวัลรองชนะเลศิ อันดับ 2 เหรียญทองแดง

 โ ครงกา รสอบแข่ งขันวัด คว ามรู้ค ว ามสา มารถทา งวิช ากา ร วิช า สังคมศึก ษา ปี การศึก ษ า 256 1

(บรษิ ทั ทอ็ ปเทสท์ เซ็นเตอร์ จากัด)

นางสาวปอรรชั น์ สังเกตกิจ สอบได้อนั ดับท่ี 1 ของจังหวดั กาฬสินธุ์ ระดับชน้ั มัธยมศึกษาปีที่ 4

นางสาวดวงกมล มากระจันทร์ สอบได้อนั ดับที่ 1 ของจังหวดั กาฬสนิ ธ์ุ ระดบั ชนั้ มธั ยมศึกษาปีที่ 5

นางสาวสกุ านดา การก่า สอบได้อันดบั ท่ี 1 ของจังหวดั กาฬสินธุ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

About Somdetpittayakom School : ข้อมลู พนื้ ฐานโรงเรียนสมเดจ็ พทิ ยาคม 16

ผลงานดีเดน่ นกั เรียน

ระดบั ประเทศ ประจาปี 2560

 นางสาวกมลรัตน์ จนั ทร์คาลอย , นางสาวกฤติยาณี เกษี , นางสาวปิยะฉัตร ภูดินทราย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 โครงการประกวด โครงงานวิทยาศาสตร์ด้านนาโนเทคโนโลยี รอบชิงชนะเลิศ

ระดบั ประเทศ

 โ ค ร ง ก า ร ส อ บ แ ข่ ง ขั น ค ว า ม รู้ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ท า ง วิ ช า ก า ร วิ ช า สั ง ค ม ศึ ก ษ า ปี ก า ร ศึ ก ษ า 2 5 6 0

(บริษัทท็อปเทสท์ เซน็ เตอร์ จากดั )

นายเดชาวัฒน์ สีดามาตย์ ม.4/7 สอบไดอ้ ันดบั ที่ 3 ของประเทศ ระดบั ช้นั มัธยมศกึ ษาปที ่ี 4

นางสาวนันทยิ า พวงกลุ ม. 5 สอบไดอ้ นั ดับที่ 1 ของประเทศ ระดบั ชนั้ มัธยมศึกษาปที ่ี 5

 เด็กหญิงณัฐธิดา นวมจิต สอบได้อันดับท่ี 1 ของประเทศ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โครงการสอบแข่งขันความรู้

ความสามารถทางวชิ าการ วิชาภาษาไทย ปีการศกึ ษา 2560 (บริษัททอ็ ปเทสท์ เซ็นเตอร์ จากัด)

 การแข่งขนั กีฬาปน๎ จกั สีลัต “กฬี าเยาวชนแห่งชาติ ครงั้ ท่ี 33 ชมุ พร -ระนองเกมส์” ระหวา่ งวันที่ 16– 26 มีนาคม 2560

- รางวัลเหรยี ญทอง จานวน 2 เหรยี ญทอง - รางวัลเหรียญทองแดง จานวน 4 เหรียญทอง

 การแข่งขันกีฬาป๎นจักสีลัต “ยุวชน – เยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย” ครั้งที่ 4 ณ สถาบันการพลศึกษา

วทิ ยาเขตสมุ ทรสาคร ระหว่างวนั ที่ 2 – 8 เมษายน พ.ศ.2560 ได้เหรยี ญรางวลั ดงั นี้

- รางวลั เหรยี ญทอง จานวน 4 เหรียญ - รางวัลเหรยี ญเงิน จานวน 3 เหรยี ญ

- รางวัลเหรียญทองแดง จานวน 4 เหรียญ

 การแข่งขันกีฬาป๎นจักสีลัตชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจาปี 2560 ณ สถาบันการพลศึกษาศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย

ระหว่างวนั ท่ี 8–14 พฤษภาคม 2560 ได้รางวลั เหรียญเงนิ จานวน 1 เหรียญ - เหรยี ญทองแดง จานวน 1 เหรียญ

ระดับภาคตะวนั ออกเฉียงเหนือ ประจาปี 2560

 ได้รบั รางวัล”งานศิลปหัตถกรรมนักเรยี น ครงั้ ท่ี 67 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้ารว่ มแขง่ ขัน 50 รายการ
- เหรยี ญทอง จานวน 27 รายการ - เหรยี ญเงิน จานวน 13 รายการ - เหรียญทองแดง จานวน 7 รายการ
ได้เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ จานวน 2 รายการ ได้แก่
- ศิลปวฒั นธรรมอีสาน - ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทส่งิ ประดษิ ฐ์ ระดับ ม. 1-3

 เด็กหญงิ กนกพชิ ญ์ บุญไชโย , เดก็ หญิงศุภาพิชญ์ ปูองกัน , เด็กหญิงสุนันทา แดนดงเมือง ม.2 /1 ได้รับรางวัลชมเชย การ
ประกวดโครงงานวทิ ยาศาสตรน์ ักเรียนระดบั ภาค โดยมลู นธิ เิ ปรมติณสูลานนทจ์ งั หวัดนครราชสมี า สานกั งานคณะกรรมการ
การศกึ ษาขั้นพืน้ ฐาน มหาวทิ ยาลัยเทคโนโลยีสุรนารแี ละมหาวิทยาลยั มหาสารคาม

 โ ค ร ง ก า ร ส อ บ แ ข่ ง ขั น ค ว า ม รู้ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ท า ง วิ ช า ก า ร วิ ช า สั ง ค ม ศึ ก ษ า ปี ก า ร ศึ ก ษ า 2 5 6 0
(บรษิ ัทท็อปเทสท์ เซน็ เตอร์ จากัด)
นางสาวปิยนันท์ เกลยี้ งไธสง ม. 4/1 สอบได้อันดบั ที่ 1 ของภาคตะวันออกเฉยี งเหนือ ระดบั ชนั้ มธั ยมศึกษาปที ่ี 4
นางสาวปพิชญา ญาณผาด ม.5 สอบไดอ้ ันดับที่ 1 ของภาคตะวนั ออกเฉยี งเหนือ ระดบั ชั้นมัธยมศกึ ษาปีที่ 5

About Somdetpittayakom School : ขอ้ มลู พ้ืนฐานโรงเรียนสมเดจ็ พิทยาคม 17

ผลงานดเี ดน่ นักเรียน

ระดบั เขตพื้นท่ีการศกึ ษา ประจาปี 2560

 เด็กหญิงกนกพิชญ์ บุญไชโย , เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ปูองกัน , เด็กหญิงสุนันทา แดนดงเมือง ม. 2 /1 ได้รับรางวัล

ชนะเลิศ การแข่งขนั ประกวดโครงงานวทิ ยาศาสตร์ ประเภททวั่ ไป ระดบั ช้ันมธั ยมศึกษาตอนต้น (ระดับจงั หวดั )

 นายกฤษฏา ภูสนิท ม.6/2 , นางสาวเกศราภรณ์ สระทอง ม.5/8 , นางสาวรัตติกาล สุนทะศักด์ิ ม.5/8 ได้รับรางวัล

รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขันตอบปญ๎ หาทางกฎหมาย คร้ังท่ี 2 ณ มหาวทิ ยาลัยกาฬสินธ์ุ

 นางสาวพรรณทิพย์ ไพรตั น์ ม.6/2 , นางสาวชตุ มิ า ทุมมารัตน์ ม.5/7 , นางสาวนรศิ รา สุทธปิ ระภา ม. 5/7 ได้รับรางวัล

รองชนะเลศิ อนั ดับที่ 2 การแขง่ ขันตอบป๎ญหาทางกฎหมาย ครงั้ ท่ี 2 ณ มหาวิทยาลยั กาฬสนิ ธ์ุ

 เดก็ หญิงเกลา้ นภา โยธารส , เด็กหญงิ ศุภัชญา สงวนวงค์ , เด็กหญิงฐิตารีย์ จักรแก้ว ม.1/12 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

อนั ดับ 2 การประกวดแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม

เพือ่ การศึกษา จังหวัดรอ้ ยเอด็

 นางสาวพัชรี บุตรแก้ว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันการอ่านออกเสียงภาษาเวียดนาม

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะวิชาการภาษาเวียดนาม โดยศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอน

ภาษาตา่ งประเทศทส่ี อง (ภาษาเวียดนาม)

 โ ค ร ง ก า ร ส อ บ แ ข่ ง ขั น วั ด ค ว า ม รู้ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ท า ง วิ ช า ก า ร วิ ช า สั ง ค ม ศึ ก ษ า ปี ก า ร ศึ ก ษ า 2 5 6 0

(บริษัททอ็ ปเทสท์ เซ็นเตอร์ จากดั )

เดก็ ชายองคก์ รรฐั โยธารส ม. 3/1 สอบได้อันดับ1 ของจังหวดั กาฬสินธ์ุ ระดบั ชน้ั มธั ยมศึกษาปที ี่ 3

นางสาวศริ กิ ลั ญา สีออ่ นดี ม.4 สอบได้อันดับ 1 ของจังหวัดกาฬสนิ ธุ์ ระดับชั้นมธั ยมศึกษาปีท่ี 4

นางสาววฐิราภรณ์ เรอื งช่อ ม.5 สอบไดอ้ นั ดบั 1 ของจงั หวดั กาฬสนิ ธ์ุ ระดบั ชน้ั มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 5

นางสาวภาชญา กิจป๎ญญาภัทร์ ม.6/1 สอบไดอ้ นั ดับที่ 1 ของจังหวดั กาฬสินธุ์ ระดบั ชัน้ มัธยมศกึ ษาปีท่ี 6

 โ ค ร ง ก า ร ส อ บ แ ข่ ง ขั น วั ด ค ว า ม รู้ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ท า ง วิ ช า ก า ร วิ ช า ภ า ษ า ไ ท ย ปี ก า ร ศึ ก ษ า 2 5 6 0

(บริษัททอ็ ปเทสท์ เซน็ เตอร์ จากดั )

เด็กชายธนกฤต ตาลพันธ์ ม.2/12 สอบไดอ้ นั ดับ 1 ของจงั หวัดกาฬสนิ ธุ์ ระดับช้ันมธั ยมศกึ ษาปีท่ี 2

นางสาวสุพรรษา บวั ผาย ม.4 สอบไดอ้ ันดับ 1 ของจงั หวดั กาฬสนิ ธ์ุ ระดับชนั้ มธั ยมศกึ ษาปีที่ 4

นางสาวจุฑามาศ จีนเจือ ม.6/1 สอบไดอ้ นั ดบั 1 ของจังหวัดกาฬสนิ ธุ์ ระดับชน้ั มัธยมศกึ ษาปีที่ 6

 ได้รบั รางวัล ”งานศลิ ปะหตั ถกรมนักเรียน ครั้งท่ี 67” ปกี ารศกึ ษา 2560 เข้าร่วมแขง่ ขนั จานวน 120 รายการ

- เหรียญทอง จานวน 103 รายการ - เหรยี ญเงิน จานวน 5 รายการ - เหรยี ญทองแดง จานวน 5 รายการ

About Somdetpittayakom School : ข้อมูลพ้นื ฐานโรงเรียนสมเดจ็ พิทยาคม 18

ผลงานดเี ด่นนกั เรียน

ระดับประเทศ ประจาปี 2559

โรงเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการร้องเพลงคุณธรรม ระดับช้ัน ม. 4 – 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครง้ั ท่ี 66 ประจาปกี ารศึกษา 2559

นางสาวพนิตา พรมรัตน์ ได้รบั คัดเลอื กเป็นนกั ฟุตบอลหญงิ ทมี ชาติไทย ร่นุ อายุ 19 ปี
ก า ร แ ข่ ง ขั น กี ฬ า ป๎ น จั ก สี ลั ต ยุ ว ช น - เ ย า ว ช น ชิ ง ช น ะ เ ลิ ศ แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ป ร ะ จ า ปี 2 5 5 9

ระหวา่ งวนั ท่ี 23 – 29 พฤษภาคม 2559 ณ จงั หวดั พทั ลงุ ได้รบั รางวลั นี้
ไดร้ ับรางวัลรองชนะเลิศ อันดบั ท่ี 2 ประเภทยุวชน 2 ชาย รุ่น B 33 – 36 กิโลกรมั
ไดร้ บั รางวลั รองชนะเลิศ อันดับท่ี 2 ประเภทเยาวชนชาย รนุ่ H 67 – 71 กโิ ลกรมั
ได้รบั รางวัลรองชนะเลิศ อันดบั ท่ี 1 ประเภทยุวชน หญิง รนุ่ J 57 – 60 กโิ ลกรัม
ได้รบั รางวลั รองชนะเลิศ อันดบั ที่ 1 ประเภทยวุ ชน 2 ชาย รนุ่ B 36 – 39 กโิ ลกรมั

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจาปี 2559

 ได้รับรางวัล”รองชนะเลิศ อันดับ 1 ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ม. ปลาย เร่ือง อุปกรณ์กันกระแทก

จากวัสดุธรรมชาติ จัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์

มหาวิทยาลัยขอนแกน่ และโรงเรียนมญั จาศึกษา สพม.เขต 24

 ชมรมTOBE NUMBER ONE โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ได้รับรางวัลดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตามโครงการรณรงค์ปูองกันและแก้ไข ป๎ญหายาเสพติดประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา

ระดบั การศกึ ษาขัน้ พน้ื ฐาน (มธั ยมศึกษา

 การแขง่ ขนั “งานศิลปหตั ถกรรมนกั เรียน คร้งั ท่ี 66 ภาคตะวันออกเฉยี งเหนือ เข้าร่วมแข่งขัน จานวน 50 รายการ

ได้รบั รางวัล ดังน้ี

- รางวัลเหรียญทอง จานวน 33 รายการ - รางวลั เหรียญเงนิ จานวน 12 รายการ

- รางวลั เหรียญทองแดง จานวน 3 รายการ เป็นตัวแทนแขง่ ขนั ระดับชาติ จานวน 1 รายการ

 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันแสดงละครส้ันภาษาจีน ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย

ณ สถาบนั ขงจอ่ื มหาวทิ ยาลยั มหาสารคาม

 การแข่งขันกีฬาป๎นจักสีลัต ชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันท่ี 11–14 สิงหาคม 2559

ณ มหาวิทยาลยั ราชภฏั อดุ รธานี

เด็กชายชลชาติ ศรีวงั สุ ม.1 ได้รบั รางวัลเหรียญทอง ประเภทต่อสยู้ ุวชนชาย รุ่น B34-37 กโิ ลกรัม

เดก็ ชายปวรุฒน์ ยบุ ญุ ชู ม.1/9 ได้รบั รางวัลเหรียญทอง ประเภทตอ่ สยู้ วุ ชนชาย รนุ่ B34-37 กโิ ลกรมั

เดก็ ชายนฤเบศร์ วหิ กเหิน ม.1/10 ไดร้ ับรางวัลเหรยี ญทอง ประเภทต่อสยู้ ุวชนชาย ร่นุ G52-55 กโิ ลกรัม

นายพลวัฒน์ บญุ ขาว ม.5/6 ไดร้ ับรางวลั เหรยี ญทอง ประเภทตอ่ สยู้ วุ ชนชาย รนุ่ G 55-59 กิโลกรมั

นางสาววภิ าวรรณ ชูศรีสิทธ์ิ ม.5/4 ไดร้ ับรางวัลเหรียญทอง ประเภทตอ่ สู้ยุวชนหญิง รุน่ A 39-43 กิโลกรัม

นางสาวกัญญาภคั ผลชารี ม.4/4 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทต่อสยู้ ุวชนหญงิ รุ่น D 51-55 กิโลกรัม

นางสาวธิดาพร แสนเสน ม. 4/4 ไดร้ ับรางวัลเหรยี ญทอง ประเภทตอ่ สยู้ ุวชนหญงิ รนุ่ D 55-59 กิโลกรมั

นายบารมี ปฏบิ ัตดิ ี ม. 5/6 ไดร้ ับรางวลั เหรยี ญทอง ประเภทตอ่ สู้ยุวชนชาย รุ่น F 70-75 กโิ ลกรัม

About Somdetpittayakom School : ขอ้ มูลพ้นื ฐานโรงเรยี นสมเดจ็ พิทยาคม 19

ผลงานดเี ด่นนักเรยี น

ระดบั เขตพืน้ ที่การศึกษา ประจาปี 2559

 ก า ร แ ข่ ง ขั น ง า น ศิ ล ป หั ต ถ ก ร ร ม นั ก เ รี ย น ค ร้ั ง ที่ เ ข้ า ร่ ว ม แ ข่ ง ขั น 1 0 5 ร า ย ก า ร ไ ด้ รั บ ร า ง วั ล ดั ง นี้

- ได้รางวลั เหรยี ญทอง จานวน 99 รายการ - ได้รางวัลเหรียญเงิน จานวน 4 รายการ

- ได้รางวลั เหรยี ญทองแดง จานวน 1 รายการ

 ชมรมTOBE NUMBER ONE โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ได้รับรางวัลดีเด่น ระดับจังหวัดกาฬสินธ์ุ ตามโครงการรณรงค์

ปูองกันและแก้ไข ป๎ญหายาเสพติด ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(มัธยมศกึ ษา)

 นางสาววรตมิ า ทวิวญิ ได้รบั รางวัลเหรยี ญทอง นกั เรียนยอดอาเซยี น สานกั งานเขตพืน้ ทก่ี ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

 เด็กชายธนเสฎฐ์ โมกขวิสิษฐ์ , เด็กหญิงปิยนันท์ เกลี้ยงไธสงค์ , เด็กหญิงพิมลภัทร ไชยโส ได้รับรางวัลชนะเลิศ

เหรียญทอง ในการแข่งขันทักษะด้านภาษาไทย โ ครงการรักษ์ภ าษาไทย ประจาปีการศึกษา 2559

สานกั งานเขตพน้ื ทกี่ ารศกึ ษามธั ยมศึกษา เขต 24

 การแข่งขันทักษะดา้ นภาษาและวัฒนธรรมจีน ประจาปีการศกึ ษา 2559 สานกั งานเขตพ้นื ที่การศกึ ษามัธยมศึกษา เขต 24

นางสาวเบญจมาพร ติดมา ม.3/12 ได้รบั รางวลั ชนะเลศิ อันดับท่ี 1 การเล่านิทานภาษจนี

นายราชรนิ ทร์ จญั วรรณะ ม.6/9 ได้รับรางวัลชนะเลิศ อนั ดับท่ี 1 การตอบป๎ญหา

เดก็ หญงิ อาทิตยา ชนะอดุ ม ม.3/2 ได้รับรางวัลชนะเลศิ อันดบั ที่ 1 การอา่ นพินอินภาษาจีน

 เด็กหญิงธันยพร ประดิษฐ์จา ม.3/1 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ลาดับที่ 3 การแข่งขัน Impromtu Speech

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 -3 ในการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

สานกั งานเขตพื้นทก่ี ารศกึ ษามธั ยม เขต 24

 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬา ฟุตบอลถ้วยประจาจังหวัดกาฬสินธุ์ รายการพระยาชัยสุนทร คัพ

ระหว่างวนั ที่ 5 มิถนุ ายน – 11 กรกฎาคม 2559

 โครงการสอบแข่งขันวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ ครั้งท่ี 28 ปีการศึกษา 2559

(บรษิ ทั ทอ็ ปเทสท์ เซน็ เตอร์ จากัด)

เดก็ ชายธนกฤต ตาลพันธ์ ม.1/12 สอบไดอ้ นั ดับที่ 1 ของจังหวดั กาฬสินธ์ุ ระดบั ชั้นมัธยมศึกษาปที ี่ 1

เด็กชายสมบูรณ์ ผาระกัน ม.2/5 สอบไดอ้ ันดับท่ี 1 ของจงั หวัดกาฬสนิ ธ์ุ ระดบั ชั้นมัธยมศกึ ษาปที ี่ 2

เดก็ ชายอภิสิทธิ์ เกษี ม.3/3 สอบได้ อนั ดบั ที่ 1 ของจังหวดั กาฬสนิ ธุ์ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3

 เด็กชายธนกฤต ตาลพันธ์ ม. 1/12 ได้คะแนนรวมสูงสุด อันดับท่ี 1 ของจังหวัดกาฬสินธ์ุ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1

โครงการสอบแข่งขันวัดความรู้ความสามารถทางวิชาก าร วิชาภาษาไทย คร้ังที่ 28 ปีการศึกษา 2559

(บรษิ ัททอ็ ปเทสท์ เซ็นเตอร์ จากดั )

 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอลกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งท่ี 38 “นาคาเกมส์” รอบคัดเลือกตัวแทน

เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 10 จังหวัด

About Somdetpittayakom School : ขอ้ มูลพ้นื ฐานโรงเรยี นสมเดจ็ พทิ ยาคม 20

ผลงานผ้บู รหิ าร / ครู โรงเรียนสมเดจ็ พิทยาคม

ประจาปี 2564

 ไดร้ บั เกียรติบัตร “ครดู ไี ม่มอี บายมุข” ประจาปี 2564

- นางยุพนิ บญุ เลิศ ครู กลมุ่ สาระการเรียนรคู้ ณิตศาสตร์

- นางบงั อร สมิทธกิ ันต์ ครู กลมุ่ สาระการเรียนรคู้ ณิตศาสตร์

- นางวราภรณ์ แสบงบาล ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติ ศาสตร์

- นางสาวอบุ ล มลู เจรญิ ครู กลุ่มสาระการเรียนร้คู ณติ ศาสตร์

- นายจิระเดช แกว้ กัณหา ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

- นางปรียาณัฐ จนั ทรซ์ ้าย ครู กลุ่มสาระการเรยี นรู้คณติ ศาสตร์

- นางวราภรณ์ ยนต์ชัย ครู กลมุ่ สาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์

- นางณิชากร สงวนกลิ่น ครู กลุ่มสาระการเรยี นรู้วทิ ยาศาสตร์

- นางวลัยรัตน์ แก้วกัณหา ครู กลมุ่ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

- นางสาวฉัตรชนก ถวิล ครู กลมุ่ สาระการเรียนรู้ภาษาตา่ งประเทศ

 ได้รับเกยี รตบิ ัตร “ครูรับเกียรติบัตร ครูดีศรีสมเดจ็ ” ประจาปี 2563

- นางบงั อร สมทิ ธกิ นั ต์ ครู กลุ่มสาระการเรียนรคู้ ณิตศาสตร์

- นายสุข ศรที วกี าศ ครู กลุ่มสาระการเรยี นรู้คณิตศาสตร์

- นายณฐั กานต์ บุญเสน ครู กลุ่มสาระการเรยี นรู้การงานอาชีพ

- นางจริยา พรมมา ครู กลุ่มสาระการเรยี นรู้ภาษาต่างประเทศ

- นางสาวเทียมจติ เทวญิ ญา ครู กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ภาษาต่างประเทศ

- นายอาไพ ศรลี ะออน ครู กลมุ่ สาระการเรยี นร้ภู าษาไทย

- นางลมโชย ด่านขนุ ทด ครู กลมุ่ สาระการเรียนรภู้ าษาไทย

- นางพวงเพชร ศรคี ริ นิ ทร์ ครู กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์

- นางจันทรเ์ พญ็ ดวงทองพล ครู กลมุ่ สาระการเรยี นรูว้ ทิ ยาศาสตร์

- นางสาวสรุ สิ า ไวแสน ครู กล่มุ สาระการเรยี นร้วู ิทยาศาสตร์

- นางสาวกิ่งกาญจน์ จนั ทร์สว่าง ครู กลุ่มสาระการเรยี นรู้ศลิ ปะ

- นายสมชาติ ภสู งา่ ครู กลมุ่ สาระการเรยี นรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

- นายมาพชิ ิต วรสาร ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศกึ ษา ศาสนาและวัฒนาธรรม

- นางสาวชอ่ ทพิ ย์ พรมเสน ครู กลมุ่ สาระการเรยี นรู้สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม

- นางสาวเมตตา ผาละกนั ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศกึ ษา ศาสนาและวัฒนาธรรม

About Somdetpittayakom School : ขอ้ มูลพน้ื ฐานโรงเรยี นสมเดจ็ พทิ ยาคม 21

ผลงานผบู้ ริหาร / ครู โรงเรียนสมเด็จพทิ ยาคม

ประจาปี 2563

 โรงเรยี นสมเด็จพิทยาคม ได้รบั รางวลั “โรงเรียนดไี มม่ อี บายมขุ ” ประจาปีการศึกษา 2563

 ได้รบั เกยี รตบิ ตั ร “ครูรบั เกียรตบิ ตั ร ครดู ศี รีสมเดจ็ ” ประจาปี 2563

- นางปรยี าณฐั จันทร์ซ้าย ครู กล่มุ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

- นางสาวลัดดา คาภิรมย์ ครู กลุ่มสาระการเรยี นรคู้ ณิตศาสตร์

- นายรัตนศกั ด์ิ ฟก๎ ทอง ครู กลมุ่ สาระการเรยี นรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

- นางสาวรงุ่ นภา คาภษู า ครู กลมุ่ สาระการเรยี นรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

- นายอนุพนั ธ์ เขตบญุ พร้อม ครู กลมุ่ สาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี

- นางเพชราภรณ์ แสนพาน ครู กลมุ่ สาระการเรียนรภู้ าษาต่างประเทศ

- นายพนู สขุ เหล่ียมสิงข ครู กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ภาษาต่างประเทศ

- นางสาวฉัตรชนก ถวิล ครู กลมุ่ สาระการเรยี นรูภ้ าษาตา่ งประเทศ

- นางวลยั รตั น์ แก้วกัณหา ครู กลุ่มสาระการเรยี นรูภ้ าษาไทย

-นายรัฐศาสตร์ นพรตั นว์ งศส์ กุล ครู กลมุ่ สาระการเรยี นรภู้ าษาไทย

- นางวราภรณ์ ยนต์ชัย ครู กล่มุ สาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์

- นางสาวสริ ริ ัตน์ ภูจา่ พล ครู กลมุ่ สาระการเรยี นรู้วทิ ยาศาสตร์

- นางสาวศศิการณ์ พันธ์โนราช ครู กลมุ่ สาระการเรยี นรูว้ ิทยาศาสตร์

- นายธนพล ผลชารี ครู กลมุ่ สาระการเรยี นรูศ้ ลิ ปะ

- นายธนวทิ ย์ ชารีรกั ษ์ ครู กลมุ่ สาระการเรยี นรูส้ ขุ ศึกษาและพลศึกษา

- นางสกุ ัญญา กญั ญสกุล ครู แนะแนว

- นางกฤษณา หัสนสิ ัย ครู กลมุ่ สาระการเรยี นรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม

- นายจิลลาภทั ร มกุ ดา ครู กลมุ่ สาระการเรียนรู้สังคมศกึ ษา ศาสนาและวฒั นาธรรม

 นายกิตตภิ คั ไพศาล ครู วิทยฐานะชานาญการพเิ ศษ (กลุ่มสาระการเรยี นรู้คณติ ศาสตร์)

- ครูผฝู้ ึกสอน ไดร้ ับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การอบรมโครงการนักประดิษฐ์หุ่นยนต์รุ่นเยาว์และการแข่งขัน

สิ่งประดษิ ฐห์ นุ่ ยนตเ์ ทคโนโลยี ณ ศนู ยห์ ุ่นยนตโ์ รงเรียนกมลาไสย อาเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธ์ุ และมีสิทธ์ิ

เข้าร่วมแข่งขันประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติ เข้าร่วมงาน Robotics Championship ครั้งท่ี 10

ณ ประเทศโรมาเนยี ( ตะวันตก )

About Somdetpittayakom School : ขอ้ มลู พน้ื ฐานโรงเรียนสมเดจ็ พทิ ยาคม 22

ผลงานผบู้ รหิ าร / ครู โรงเรยี นสมเด็จพิทยาคม

ประจาปี 2562

 นายชัชพงษ์ ศรีวังสุ ครู (กลมุ่ สาระการเรียนรพู้ ลศกึ ษา)

- ครูผู้ฝกึ สอนนักกฬี าป๎นจักสีลตั ได้รับรางวลั เหรียญทอง และเปน็ นักเรียนกีฬาทีมชาติไทย รายการแข่งขันกีฬานักเรียน

อาเซียน คร้ังที่ 11 ณ ประเทศอินโดเชีย และได้รับคัดเลือกเพื่อทาการฝึกซ้อมเป็นนักกีฬาป๎นจักสีลัตทีมชาติไทย
ชุดใหญ่ กฬี าซเี กมส์ ครง้ั ท่ี 30 ณ ประเทศฟิลปิ ปินส์ ประจาปี 2562

- ไดร้ บั โลป่ ระกาศเกยี รติคุณ ผูฝ้ กึ สอนกฬี าดเี ด่น เนื่องในวนั กฬี าแห่งชาติ ประจาปี 2562

 นางสาวกาจนา มัจฉร ครู (กลมุ่ สาระการเรยี นรวู้ ิทยาศาสตร์)

- ครูผู้ฝกึ สอนนกั เรยี นไดร้ ับรางวัลรองชนะเลศิ อนั ดบั ที่ 1 การแขง่ ขันโครงงานสง่ิ ประดษิ ฐ์ ระดบั มธั ยมศกึ ษาตอนปลาย
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 การแข่งขันโครงงานเคร่ืองพ่นหมอกอัจฉริยะพลังงาน

แสงอาทติ ย์
 นางปรศิ นา โสภารีย์ ครู วิทยฐานะชานาญการพเิ ศษ (กลมุ่ สาระการเรยี นรูว้ ิทยาศาสตร์)

- ครผู ฝู้ ึกสอนนกั เรยี นไดร้ บั รางวลั รองชนะเลิศอนั ดบั ที่ 1 การแขง่ ขนั โครงงานส่งิ ประดษิ ฐ์ ระดบั มธั ยมศกึ ษาตอนปลาย
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 การแข่งขันโครงงานเครื่องพ่นหมอกอัจฉริยะพลังงาน

แสงอาทิตย์
 นายพจกร แจม่ สวุ รรณ์ ครู (กลมุ่ สาระการเรยี นรู้สงั คมศึกษาฯ)

- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 ในการแข่งขันตอบป๎ญหาทางกฎหมาย

(ระดับช้นั มัธยมศกึ ษาตอนปลาย) ครั้งที่ 4 กิจกรรมวันรพี ประจาปี 2562

 นางสาวพรชนก นดาบุตร ครู (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึ ษาฯ)

- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบป๎ญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลาย ครั้งท่ี 2 (วทิ ยาลัยการเมอื งการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

 นางสาวจีรภา บุดดีคา ครู (กลมุ่ สาระการเรยี นรู้สงั คมศึกษาฯ)

- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบป๎ญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษา

ตอนปลาย ครั้งที่ 2 (วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวทิ ยาลัยมหาสารคาม)

 นายคมคาย คากอ้ น ครู วทิ ยฐานะชานาญการพิเศษ (กล่มุ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร)์

- ได้รับรางวลั “ครูดี ศรีสมเด็จ” ประจาปี 256

 นางทิพยส์ ดุ า ยนยุบล ครู วิทยฐานะชานาญการพเิ ศษ (กลุ่มสาระการเรยี นรู้ภาษาไทย)

- ไดร้ ับรางวัล “ครูดี ศรีสมเด็จ” ประจาปี 2562

 นางมธุลัดดา ศรีละออน ครู วิทยฐานะชานาญการพเิ ศษ (กลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาตา่ งประเทศ)

- ได้รบั รางวัล “ครดู ี ศรสี มเด็จ” ประจาปี 2562

 นางฉววี รรณ อทุ ยั วฒั น์ ครู วิทยฐานะชานาญการพเิ ศษ (กลุม่ สาระการเรยี นรู้ศลิ ปะ)

- ไดร้ บั รางวลั “ครูดี ศรสี มเด็จ” ประจาปี 2562

 นางกรรณิการ์ ศรีสุข ครู วิทยฐานะชานาญการพเิ ศษ (กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ)

- ได้รับรางวลั “ครดู ี ศรีสมเด็จ” ประจาปี 2562

About Somdetpittayakom School : ข้อมลู พืน้ ฐานโรงเรียนสมเดจ็ พิทยาคม 23

ผลงานผบู้ รหิ าร / ครู โรงเรยี นสมเดจ็ พทิ ยาคม

ประจาปี 2562

 นางปริศนา โสภารยี ์ ครู วิทยฐานะชานาญการพเิ ศษ (กล่มุ สาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์)
- ได้รบั รางวัล “ครดู ี ศรสี มเดจ็ ” ประจาปี 2562

 นางสาวณัฐวดี รักษาภักดี ครู วิทยฐานะชานาญการพิเศษ (กลมุ่ สาระการเรยี นรู้คณติ ศาสตร์)

- ได้รบั รางวลั “ครดู ี ศรสี มเด็จ” ประจาปี 2562

 นายประสทิ ธ์ิ ไชยกาล ครู วิทยฐานะชานาญการพเิ ศษ (กลุ่มสาระการเรยี นรู้ภาษาตา่ งประเทศ)
- ไดร้ ับรางวัล “ครูดี ศรสี มเด็จ” ประจาปี 2562

 นายพจกร แจม่ สุวรรณ์ ครู (กลมุ่ สาระการเรยี นรู้สงั คมศกึ ษา ฯ)
- ไดร้ บั รางวัล “ครดู ี ศรีสมเดจ็ ” ประจาปี 2562

 นางสาวปาริฉัตร ผลประสาท ครู (กลมุ่ สาระการเรยี นรู้วิทยาศาสตร์)
- ไดร้ บั รางวลั “ครูดี ศรสี มเด็จ” ประจาปี 2562

 นางนิตยา คนั ธิยงค์ ครู (แนะแนว)
- ได้รบั รางวัล “ครูดี ศรสี มเด็จ” ประจาปี 2562

ประจาปี 2561 24

 นางรจนา อนิ ทรเ์ หลา่ ใหญ่ ครู วทิ ยฐานะชานาญการพิเศษ (กลุม่ สาระการเรียนรภู้ าษาไทย)

- ครผู ู้ใชภ้ าษาถนิ่ ดีเดน่ ระดบั จังหวัด ประจาปี 2561

 นางอมรวรรณ สภุ ารีย์ ครู วทิ ยฐานะชานาญการพเิ ศษ (กลุ่มสาระการเรียนรภู้ าษาไทย)

- ได้รบั รางวลั “ครูดีในดวงใจ” ประจาปี 2561

 นางสาวอบุ ล มลู เจริญ ครู วทิ ยฐานะชานาญการพเิ ศษ (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)

- ไดร้ บั รางวัล “ครูดีในดวงใจ” ประจาปี 2561

 นายโกวทิ ย์ บูรพาพรพันธ์ ครู วิทยฐานะชานาญการพเิ ศษ (กลุ่มสาระการเรยี นรคู้ ณติ ศาสตร์)

- ได้รับรางวลั “ครูดีในดวงใจ” ประจาปี 2561

 นางจนั ทรเ์ พญ็ ดวงทองพล ครู วิทยฐานะชานาญการพิเศษ (กลุม่ สาระการเรียนรวู้ ิทยาศาตร์)

- ได้รับรางวลั “ครูดใี นดวงใจ” ประจาปี 2561

 นางสาวสุรสิ า ไวแสน ครู วิทยฐานะชานาญการพิเศษ (กล่มุ สาระการเรยี นรู้วิทยาศาตร์)

- ได้รบั รางวัล “ครูดใี นดวงใจ” ประจาปี 2561

About Somdetpittayakom School : ข้อมลู พน้ื ฐานโรงเรยี นสมเดจ็ พทิ ยาคม

ผลงานผบู้ รหิ าร / ครู โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม

ประจาปี 2561

 นางรจนา อินทร์เหล่าใหญ่ ครู วิทยฐานะชานาญการพิเศษ (กลุม่ สาระการเรยี นรู้ภาษาไทย)

- ครผู ใู้ ช้ภาษาถิน่ ดเี ดน่ ระดับจังหวดั ประจาปี 2561

 นางอมรวรรณ สภุ ารีย์ ครู วทิ ยฐานะชานาญการพเิ ศษ (กล่มุ สาระการเรยี นรู้ภาษาไทย)

- ได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ประจาปี 2561

 นางสาวอุบล มลู เจริญ ครู วิทยฐานะชานาญการพิเศษ (กลมุ่ สาระการเรยี นรู้คณติ ศาสตร)์

- ได้รบั รางวลั “ครูดีในดวงใจ” ประจาปี 2561

 นายโกวทิ ย์ บูรพาพรพันธ์ ครู วทิ ยฐานะชานาญการพเิ ศษ (กลุ่มสาระการเรยี นรคู้ ณิตศาสตร)์

- ได้รับรางวลั “ครูดใี นดวงใจ” ประจาปี 2561

 นางจนั ทร์เพ็ญ ดวงทองพล ครู วทิ ยฐานะชานาญการพิเศษ (กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาตร์)

- ได้รบั รางวัล “ครูดีในดวงใจ” ประจาปี 2561

About Somdetpittayakom School : ข้อมูลพน้ื ฐานโรงเรยี นสมเดจ็ พทิ ยาคม 25

ผลงานผูบ้ ริหาร / ครู โรงเรยี นสมเดจ็ พิทยาคม

ประจาปี 2560

 นางวรรธนา กุลเกลี้ยง รองผู้อานวยการโรงเรียน วิทยฐานะชานาญการพเิ ศษ
- ไดร้ บั รางวัล “ครดู ี ศรสี มเด็จ” ประจาปี 2560

 นางยภุ าพร ผลสว่าง ครู วทิ ยฐานะชานาญการพิเศษ (กลุ่มสาระการเรียนร้วู ทิ ยาศาสตร)์
- ได้รับรางวัล “ครดู ีศรีสมเด็จ” ประจาปี 2560

 นางณิชากร สงวนกล่ิน ครู วิทยฐานะชานาญการพิเศษ (กล่มุ สาระการเรยี นรูว้ ทิ ยาศาสตร)์
- ได้รบั รางวัล “ครูดีศรสี มเด็จ” ประจาปี 2560

 - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ม. ปลาย เรื่องอุปกรณ์กันกระแทกจากวัสดุ
ธรรมชาติ ได้รับรางวัล”รองชนะเลิศ อันดับ 1 จากสถาบันส่งเสริมการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ
คณะ เทคนคิ การแพทยม์ หาวิทยาลยั ขอนแก่นและโรงเรียนมัญจาศึกษา สพม.เขต 25 ประจาปี 2560

 นายพวงเพชร ศรคี ิรินทร์ ครู วทิ ยฐานะชานาญการพเิ ศษ (กลุม่ สาระการเรยี นรู้วิทยาศาสตร์)
- ได้รับรางวลั “ครดู ศี รสี มเดจ็ ” ประจาปี 2560

 นางวราภรณ์ ยนตช์ ยั ครู วทิ ยฐานะชานาญการพเิ ศษ (กลุ่มสาระการเรียนรวู้ ทิ ยาศาสตร)์
- ได้รบั รางวลั “ครูดีไม่มอี บายมุข” ประจาปี 2560

 นางสาววริ ิยา พนั ธขุ ันป์ ครู วิทยฐานะชานาญการพิเศษ (กลมุ่ สาระการเรียนรวู้ ทิ ยาศาสตร)์
- ได้รับรางวลั “ครดู ีศรสี มเด็จ” ประจาปี 2560

 นางชาลนิ ี สงั ขว์ เิ ศษ ครู วิทยฐานะชานาญการพเิ ศษ (กลุม่ สาระการเรยี นร้กู ารงานอาชีพฯ)
- ไดร้ ับรางวลั “ครดู ี ศรสี มเด็จ” ประจาปี 2560

 นางสาวลัดดา คาภิรมย์ ครู วิทยฐานะชานาญการ (กลุม่ สาระการเรยี นร้คู ณติ ศาสตร์)
- ไดร้ ับรางวลั “ครดู ไี มม่ อี บายมุข” ประจาปี 2560

 นางจรนิ ทร ชลิงสุ ครู วทิ ยฐานะชานาญการพิเศษ (กลมุ่ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)
- ได้รับรางวลั “ครดู ีศรสี มเด็จ” ประจาปี 2560

 นางธันยพร ชินคีรี ครู วิทยฐานะชานาญการพเิ ศษ (กล่มุ สาระการเรียนร้วู ทิ ยาศาสตร์)

- ได้รับรางวัล “ครดู ศี รีสมเดจ็ ” ประจาปี 2560

 นางวัชนี ออ่ นเขียว ครู วิทยฐานะชานาญการ (กลมุ่ สาระการเรยี นรู้สังคมศกึ ษาฯ)

- ได้รบั รางวลั “ครดู ีศรีสมเดจ็ ” ประจาปี 2560

 นางสาวอุบล มูลเจริญ ครู วิทยฐานะชานาญการพิเศษ (กลมุ่ สาระการเรยี นรูค้ ณิตศาสตร)์

- ได้รับรางวลั “ครูดีไม่มีอบายมุข” ประจาปี 2560

 นางพรพิมล เฉลมิ ชาติ ครู วิทยฐานะชานาญการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์)

- ได้รบั รางวลั “ครดู ศี รีสมเด็จ” ประจาปี 2560

About Somdetpittayakom School : ข้อมลู พ้นื ฐานโรงเรียนสมเดจ็ พิทยาคม 26

ผลงานผู้บริหาร / ครู โรงเรียนสมเด็จพทิ ยาคม

ประจาปี 2560

 นางวราภรณ์ ยนตช์ ัย ครู วทิ ยฐานะชานาญการพเิ ศษ (กลมุ่ สาระการเรยี นรู้วิทยาศาสตร์)
- ไดร้ บั รางวลั “ครูดีไมม่ อี บายมุข” ประจาปี 2560

 นางสาววิรยิ า พนั ธุขนั ป์ ครู วทิ ยฐานะชานาญการพิเศษ (กลมุ่ สาระการเรยี นร้วู ทิ ยาศาสตร์) -
- ไดร้ ับรางวัล “ครูดีศรสี มเด็จ” ประจาปี 2560

 นางสาวลัดดา คาภิรมย์ ครู วิทยฐานะชานาญการ (กลุ่มสาระการเรยี นร้คู ณิตศาสตร์)
- ไดร้ ับรางวัล “ครูดไี มม่ อี บายมขุ ” ประจาปี 2560

 นางจรนิ ทร ชลงิ สุ ครู วทิ ยฐานะชานาญการพิเศษ (กลุ่มสาระการเรียนรวู้ ิทยาศาสตร)์
- ไดร้ บั รางวลั “ครูดศี รสี มเดจ็ ” ประจาปี 2560

 นางสาวอรฉตั ร โพนไพสันต์ ครู (กลุ่มสาระการเรียนรภู้ าษาต่างประเทศ)

- ไดร้ ับรางวัล “ครดู ศี รสี มเดจ็ ” ประจาปี 2560
- ได้รับการคัดเลอื กนวัตกรรมการปฏิบัติทเ่ี ป็นเลิศ เพื่อสรา้ งความเปน็ เลิศ ในสถานศกึ ษา ด้านการจัดการเรียนการสอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณุ ภาพงานระดับดเี ยี่ยม โดยเครือข่ายสง่ เสริมประสทิ ธิภาพ การจดั การศึกษา
มัธยมศกึ ษา จงั หวดั กาฬสินธ์ุ
 นางยพุ นิ บุญเลศิ ครู วทิ ยฐานะชานาญการพิเศษ (กลุม่ สาระการเรยี นรู้คณติ ศาสตร)์

- ได้รบั รางวลั “ครดู ีไมม่ ีอบายมุข” ประจาปี 2560

ประจาปี 2559

 นางวรรธนา กลุ เกล้ยี ง ตาแหน่ง รองผู้อานวยการโรงเรยี น วทิ ยฐานะชานาญการพิเศษ
- ไดร้ ับรางวัลผลงานการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) ประเภทผู้บริหาร ตามโครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมคุณภาพการศกึ ษาโรงเรียนในฝน๎ สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศกึ ษามธั ยมศึกษาเขต 24 ประจาปี 2559

- ได้รบั รางวลั “ครูดี ศรสี มเดจ็ ” ประจาปี 2559
 นางลมโชย ด่านขุนทด ครู วิทยฐานะชานาญการพิเศษ (กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ภาษาไทย)

- ได้รับรางวลั “ครดู ีไม่มอี บายมขุ ” ประจาปี 2559
 นางยภุ าพร ผลสวา่ ง ครู วทิ ยฐานะชานาญการพิเศษ (กลมุ่ สาระการเรยี นรวู้ ทิ ยาศาสตร)์

- ได้รบั การคัดเลือกนวัตกรรมการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ เพ่ือสร้างความเป็นเลิศ ในสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน

กุล่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คุณภาพงานระดับ ดีเยี่ยม โดยเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ การจัดการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 24 ประจาปี 2559
 นางปานใจ โพธหิ์ ล้า ครู วทิ ยฐานะชานาญการพเิ ศษ (กล่มุ สาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ)

- ไดร้ บั รางวลั ผลงานการปฏิบตั ิทเี่ ป็นเลิศ (Best Practice) ประเภทครผู ้สู อน กลุ่มสาระการเรยี นรกู้ ารงานอาชีพฯ
โครงการสง่ เสริมการวิจยั และพฒั นานวตั กรรมคุณภาพการศกึ ษาโรงเรียนในฝ๎น สานักงานเขตพ้ืนท่กี ารศกึ ษา

มธั ยมศึกษาเขต 24 ประจาปี 2559

About Somdetpittayakom School : ข้อมลู พ้ืนฐานโรงเรียนสมเดจ็ พทิ ยาคม 27

ผลงานผบู้ ริหาร / ครู โรงเรยี นสมเดจ็ พิทยาคม

ประจาปี 2559

 นางณชิ ากร สงวนกลน่ิ ครู วิทยฐานะชานาญการพิเศษ (กลุม่ สาระการเรียนรวู้ ทิ ยาศาสตร์)
- ได้รับการคัดเลือกนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ เพ่ือสร้างความเป็นเลิศ ในสถานศึกษาด้านการจัดการเรียน
การสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คุณภาพงานระดับ ดีเย่ียม โดยเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจดั การศกึ ษา สานักงานเขตพ้นื ทกี่ ารศกึ ษามธั ยมศึกษาเขต 24 ประจาปี 2559

 นางกรรณิการ์ ศรสี ขุ ครู วทิ ยฐานะชานาญการพิเศษ (กล่มุ สาระการเรียนรู้การงานอาชพี ฯ)
- ได้รับรางวัลนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ เพ่ือสร้างความเป็นเลิศในสถานศึกษาด้านพัฒนาแหล่งเรียนรู้ กลุ่มสาระ-
การเรียนรกู้ ารงานอาชพี และเทคโนโลยี สานกั งานเขตพ้นื ท่ีการศกึ ษามัธยมศกึ ษาเขต 24 ประจาปี 2559

 นางวราภรณ์ ยนตช์ ัย ครู วิทยฐานะชานาญการพเิ ศษ (กลมุ่ สาระการเรยี นรู้วทิ ยาศาสตร)์
- ได้รับรางวลั “ครดู ี ศรสี มเดจ็ ” ประจาปี 2559

 นางวนิดา เทีย่ งสงค์ ครู วิทยฐานะชานาญการพเิ ศษ (กล่มุ สาระการเรยี นรู้คณิตศาสตร)์
- ได้รับการคดั เลอื กนวตั กรรมการปฏบิ ตั ทิ ี่เปน็ เลศิ เพื่อสรา้ งความเปน็ เลิศ ในสถานศึกษาดา้ นการจัดการเรียนการสอน
คณุ ภาพงาน ระดับดเี ยย่ี ม กลุ่มสาระการเรยี นรคู้ ณิตศาสตร์ โดยเครือข่ายสง่ เสรมิ ประสิทธิภาพการจดั การศกึ ษา
สานกั งานเขตพนื้ ที่การศึกษามธั ยมศึกษา เขต 24 ประจาปี 2559

 นายมาโนช โพธไิ สย ครู วทิ ยฐานะชานาญการพเิ ศษ (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)
- ได้รับรางวลั “ครดู ี ศรีสมเดจ็ ” ประจาปี 2559

 นายกติ ตภิ ัค ไพศาล ครู วทิ ยฐานะชานาญการพิเศษ (กลมุ่ สาระการเรยี นรคู้ ณิตศาสตร์)
- ได้รับการคัดเลือกนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ เพ่ือสร้างความเป็นเลิศ ในสถานศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอน
กลมุ่ สาระการเรยี นรู้คณติ ศาสตร์ คณุ ภาพงานระดบั ดเี ย่ียมโดยเครือขา่ ยสง่ เสริมประสิทธภิ าพ การจัดการศึกษาสานักงาน
เขตพนื้ ทกี่ ารศกึ ษามัธยมศึกษา เขต 24 ประจาปี 2559

 นางสลุ กั ขณา รดั ที ครู วทิ ยฐานะชานาญการพเิ ศษ (กลุม่ สาระการเรยี นรูภ้ าษาไทย)
- ได้รับรางวัลผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประเภทครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝ๎น สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
สานกั งานเขตพื้นท่ีการศกึ ษามธั ยมศึกษาเขต 24 ประจาปี 2559

 นางสาวเมตตา ผาละกนั ครู วทิ ยฐานะชานาญการ (กลุม่ สาระการเรยี นรสู้ ังคมศึกษา ฯ)
- ได้รบั การคัดเลอื กนวัตกรรมการปฏบิ ตั ทิ ี่เปน็ เลศิ เพ่ือสร้างความเป็นเลิศ ในสถานศึกษาด้านการจดั การเรยี นการสอน
กลมุ่ สาระการเรียนรู้สังคมศกึ ษา ศาสนาและวัฒนธรรมคุณภาพงานระดบั ดีเยยี่ ม โดยเครือข่ายสง่ เสรมิ ประสิทธิภาพ
การจัดการศกึ ษา สานักงานเชตพนื้ ที่การศึกษามัธยมศกึ ษา เขต 24 ประจาปี 2559

 นางสาวกญั ญลักษณ์ กลุ่มศรี ครู วทิ ยฐานะชานาญการพิเศษ (กลมุ่ สาระการเรียนรู้ศลิ ปะ)
- ไดร้ บั รางวลั “ครดู ี ศรสี มเด็จ” ประจาปี 2559
- ได้รับรางวัลนวตั กรรมการปฏิบตั ทิ ่เี ป็นเลิศ เพ่ือสรา้ งความเป็นเลิศในสถานศึกษา ดา้ นโรงเรียนกบั ชุมชน สานักงานเขต-
พนื้ ทีก่ ารศกึ ษามัธยมศกึ ษา เขต 24 ประจาปี 2559

About Somdetpittayakom School : ข้อมลู พืน้ ฐานโรงเรียนสมเดจ็ พทิ ยาคม 28

ผลงานผู้บรหิ าร / ครู โรงเรียนสมเดจ็ พทิ ยาคม

ประจาปี 2559

 นางสาวณฐั ธิรา พิมพะทิตย์ ครู วิทยฐานะชานาญการ(กลุ่มสาระการเรยี นร้ภู าษาต่างประเทศ)
- ได้รับรางวัลผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประเภทครูผู้สอน กลุ่มสาระกาเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมคุณภาพการศึกษา โรงเรียนในฝ๎น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มธั ยมศกึ ษาเขต 24 ประจาปี 2559
 นายวินัย ศรีตระการ ครู (กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ ลิ ปศึกษา)

- ได้รับรางวัลผลงานการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) ครูผู้สอนยอดเยี่ยมอันดับ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ประเภทครูผูส้ อน โครงการส่งเสรมิ การวิจยั และพฒั นา
นวัตกรรมคณุ ภาพการศึกษาโรงเรยี นในฝ๎น สานกั งานเขตพนื้ ทีก่ ารศึกษามธั ยมศึกษา เขต 24 ประจาปี 2559
 นางสจุ ริ า กอศักดิ์ ครู วทิ ยฐานะชานาญการพเิ ศษ (กลุม่ สาระการเรยี นรูว้ ิทยาศาสตร)์
- ได้รบั รางวัล “ครูดี ศรีสมเดจ็ ” ประจาปี 2559
 นางธนั ยพร ชนิ คีรี ครู วทิ ยฐานะชานาญการพิเศษ (กล่มุ สาระการเรียนรวู้ ิทยาศาสตร์)
- ไดร้ บั รางวัลผลงานการปฏิบตั ทิ เี่ ปน็ เลศิ (Best Practice) ประเภทครูผสู้ อน กลุม่ สาระการเรยี นรู้วทิ ยาศาสตร์

โครงการสง่ เสรมิ การวจิ ัยและพัฒนานวัตกรรมคุณภาพการศกึ ษา โรงเรยี นในฝน๎ สานกั งานเขตพื้นทก่ี ารศกึ ษา
มัธยมศกึ ษาเขต 24 ประจาปี 2559
 นายสุข ศรีทวีกาศ ครู วทิ ยฐานะชานาญการพเิ ศษ (กลมุ่ สาระการเรยี นรู้คณิตศาสตร์)
- ได้รับรางวัลผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประเภทครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โครงการสง่ เสริมการวิจัยและพัฒนานวตั กรรมคณุ ภาพการศึกษาโรงเรยี นในฝ๎น สานักงานเขตพนื้ ทกี่ ารศกึ ษามัธยมศึกษา
ประจาปี 2559
 นางวชั นี อ่อนเขยี ว ครู วิทยฐานะชานาญการพเิ ศษ (กล่มุ สาระการเรียนรสู้ ังคมศึกษาฯ)
- ไดร้ ับรางวลั “หน่ึงแสนครูดี” ประจาปี 2559
 นางสาวสุพิษา มตี า ครู (กลุ่มสาระการเรียนรภู้ าษาไทย)
- ไดร้ บั รางวัลนวตั กรรมการปฏบิ ัตทิ ีเ่ ปน็ เลิศ เพ่ือสร้างความเป็นเลิศในสถานศึกษาด้านพัฒนาแหลง่ เรียนรู้ กลมุ่ สาระ -

การเรียนรู้ภาษาไทย ประจาปี 2559

- ไดร้ ับรางวลั “หนึง่ แสนครดู ี” ประจาปี 2559
 นายชัชพงษ์ ศรีวังสุ ครู วิทยฐานะชานาญการ (กลุ่มสาระการเรยี นรู้พลศึกษา)

- ได้รบั รางวัลผลงานการปฏบิ ตั ิท่เี ปน็ เลิศ (Best Practice) ประเภทครูผู้สอน กล่มุ สาระการเรียนรสู้ ุขศกึ ษาและพลศึกษา

ตามโครงการส่งเสรมิ การวจิ ัยและพัฒนานวัตกรรมคุณภาพ การศึกษาโรงเรียนในฝ๎น สานักงานเขตพ้นื ท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 24 ประจาปี 2559
 นางประภัสสร คลังบญุ ครอง ครู วทิ ยฐานะชานาญการพิเศษ (กลุ่มสาระการเรียนรภู้ าษาไทย)

- ได้รับการคดั เลือกนวตั กรรมการปฏบิ ัติทีเ่ ปน็ เลศิ เพื่อสร้างความเปน็ เลิศ ในสถานศกึ ษาดา้ นการจัดการเรียนการสอน
คณุ ภาพงานระดับ ดีเยย่ี ม กลุ่มสาระการเรียนรภู้ าษาไทย โดยเครือข่ายส่งเสริมประสิทธภิ าพการจัดการศกึ ษามัธยมศึกษา

จังหวดั กาฬสินธ์ุ ประจาปี 2559

 นางกาญจนา ม่นั กิจ ครู วทิ ยฐานะชานาญการพเิ ศษ (กลุ่มสาระการเรียนรกู้ ารงานอาชพี )
- ไดร้ บั รางวัลนวตั กรรมการปฏบิ ัติทเี่ ปน็ เลิศ เพอื่ สรา้ งความเปน็ เลิศในสถานศกึ ษาด้านพัฒนาแหลง่ เรียนรู้
กลมุ่ สาระการเรยี นรกู้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี ประจาปี 2559
- ไดร้ บั รางวัล “ครูดี ศรสี มเด็จ” ประจาปี 2559

About Somdetpittayakom School : ขอ้ มลู พน้ื ฐานโรงเรียนสมเดจ็ พทิ ยาคม 29

ตวั อย่างนกั เรยี นดเี ดน่

นักเรยี นดเี ดน่ ทีเ่ ข้าศกึ ษาตอ่ ในระดบั อดุ มศกึ ษา (ปกี ารศึกษา 2562 – 2558 )

ปีการศกึ ษา 2562
- นายปยิ วัฒน ชิณจักร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยั ขอนแก่น
- นายเดชาวฒั น์ สีดามาตย์ คณะนติ ศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นางสาววรางคณา คาภกั ดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิ ยาลยั มหิดล

ปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิ ยาลยั ธรรมศาสตร์
- นางสาวเกศกนก องคศาสตร์ คณะวศิ วกรรมศาสตร์ มหาวทิ ยาลัยธรรมศาสตร์
- นางสาวศศธิ ร ธรรมประชา

ปกี ารศกึ ษา 2560
- นายวิศรุต เปง็ สุข คณะรฐั ศาสตร์ จุฬาลงกรณม์ หาวิทยาลัย
- นางสาวอภิญญา วรรณประภา คณะวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟาู
สถาบนั เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุ ทหารลาดกระบงั

ปกี ารศึกษา 2559
- นางสาวณัฐกฤตา ซา่ ศาสตร์ ม. 6/2 คณะสถาป๎ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- นางสาวรติ มา ทวิวญิ คณะอกั ษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิ ปากร
- นายกรณ์ดนัย กวั้ พงษ์ คณะวศิ วกรรมศาสตร์ มหาวทิ ยาลัยเทคโนโลยีพระนครเหนอื

ปกี ารศึกษา 2558

- นางสาววงเดือน ภกั ดี คณะเทคนคิ การแพทย/์ สหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิ ยาลัย
- นายโฆษิต ชมเขาซอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบนั เทคโนโลยพี ระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

- นายวรี ะพล ช่นื ตา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
- นายอานนท์ อยบู่ ู่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพี ระจอมเกล้าธนบรุ ี
- นางสาวอารัญญา แซล่ ี คณะฟสิ ิกสว์ สั ดุ/ออกแบบวัสดุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- นายชัชชยั วงเจรญิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่
- นายธนพงษ์ จานงจิต คณะศกึ ษาศาสตร์ มหาวทิ ยาลัยขอนแกน่

About Somdetpittayakom School : ขอ้ มลู พ้ืนฐานโรงเรียนสมเดจ็ พิทยาคม 30

หลกั สตู รพเิ ศษทเี่ ปิดสอน

หลักสตู รอจั ฉริยะ (SMART Class)
ห้องเรยี นอจั ฉรยิ ะ (SMART Class)

ห้องเรียนอัจฉริยะ (SMART Class) จะเน้นการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
และเทคโนโลยสี ารสนเทศ

ห้องเรยี น EIS (English for Integrated Studies)

หอ้ งเรียน EIS (English for Integrated Studies)
ห้องเรียน EIS (English for Integrated Studies) โดยจะเน้นการเรียนการสอนแบบบูรณาการภาษาอังกฤษ

กบั วิชาหลัก ไดแ้ ก่ วิชาวทิ ยาศาสตร์ คณติ ศาสตร์ และคอมพวิ เตอร์

About Somdetpittayakom School : ขอ้ มูลพนื้ ฐานโรงเรยี นสมเดจ็ พิทยาคม 31

การเปดิ สอนวิชาภาษาตา่ งประเทศ

การเปดิ สอนวชิ าภาษาตา่ งประเทศ โรงเรียนสมเดจ็ พทิ ยาคม

ภาษาอังกฤษ ภาษาจนี

ภาษาญีป่ ุน ภาษาเวียดนาม ภาษาองั กฤษ
ภาษาองั กฤษ
ครูตา่ งชาติ (Foreign Teacher)

ภาษาองั กฤษ

Mr.Ryan Cabailo Mr.Mustapha Mousa Mr. OR Harel Salem

ภาษาเวยี ดนาม

Mr. Le Trung Dung 32
About Somdetpittayakom School : ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนสมเดจ็ พิทยาคม

ปี 2564 โรงเรียนสมเดจ็ พิทยาคม


Click to View FlipBook Version