The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สื่อการเรียนรู้ Sketchup

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by นายณัฏฐชัย มาตา, 2019-12-01 22:59:34

สื่อการเรียนรู้ Sketchup

สื่อการเรียนรู้ Sketchup

ใบควำมรทู้ ี่ 1

ทำควำมร้จู ักกบั โปรแกรม

Google SketchUp

ชดุ ท่ี 1 ร้จู กั Google SketchUp

SketchUp เป็นโปรแกรมท่ีสร้างข้ึนภายใต้แนวคิดในการรวมเอาข้อดีจากการสร้างต้นแบบ

ด้วยการใช้ดินสอเขียนลงบนกระดาษ และใช้ส่ือดิจิตัลผสมผสานการใช้งานเข้าด้วยกันอย่าง
มีประสิทธิภาพ ทาให้เกิดความยืดหยุ่นในการทางาน มีระบบ an intelligent guidance ซึ่งเป็น
การใชป้ ระโยชน์จากจดุ , เสน้ , พ้ืนผิว เพื่อใช้อ้างอิงในการสร้างโมเดล ทาให้การสร้างงานเป็นไปอย่าง
ลนื่ ไหลและสนกุ อกี ทงั้ ยังมอี นิ เตอรเ์ ฟสทีใ่ ช้งานง่ายไมซ่ บั ซอ้ น

โมเดล 3D ที่สร้างขึ้นใน SketchUp มีลักษณะเป็น surface model คือขึ้นรูป 3 มิติ
แบบพ้ืนผิว ทาให้ภายในโมเดลกลวง ต่างจากการสร้างโมเดล 3D แบบ Solid คือ มีลักษณะคล้าย
การป้ันดิน ทาให้ภายในโมเดลตัน อีกทั้งลักษณะเส้นโค้งใน SketchUp เกิดจากการประกอบด้วย
ส่วนของเส้นตรงเล็ก ๆ เข้าด้วยกัน พ้ืนผิวท่ีโค้งมนก็เป็นการประกอบส่วนของพื้นผิวแบนเล็ก ๆ
เข้าด้วยกัน โมเดลท่ีสร้างขึ้นจึงไม่เนียนเท่าการสร้างโมเดลจากเส้นโค้งท่ีเป็นเส้นโค้งจริง ๆ แต่ผลดี
กค็ ือทาใหใ้ ชท้ รัพยากรของเครื่องนอ้ ย ขนาดไฟล์ไมใ่ หญ่ และประมวลผลเรว็

ซึ่งโปรแกรมสร้างงาน 3 มิตมิ ีอยู่มากมาย แตกตา่ งกนั ด้วยคุณสมบตั ิการใชง้ านจดุ เดน่
และราคา ต้ังแต่ใหใ้ ช้ฟรีอย่างถกู ลขิ สทิ ธจิ์ นถงึ ราคาหลกั แสน

ภาพท่ี 1 sketchUp Model
ท่มี า www.facade-it.co.uk/images/SketchUp

ชดุ ท่ี 1 รู้จกั Google SketchUp

หนงึ่ ในโปรแกรมสรา้ งงาน 3 มิตทิ ไ่ี ดร้ บั ความนิยมเพม่ิ ขนึ้ อยา่ งรวดเรว็ ทัง้ ทโ่ี ปรแกรมนี้
ถูกพัฒนาขน้ึ มาไมน่ านเม่ือเทียบกับโปรแกรมรนุ่ พ่ีที่มานานนบั สิบปี โปรแกรมนค้ี ือ SketchUp

ภาพท่ี 2 sketchup_2015
http://www.mansycom.com/images

SketchUp ตอบโจทย์การใช้งานสาหรับ
ทุกวงการในการออกแบบ ตกแต่ง แอนิเมช่ัน และ
มีกลุ่มผู้ใช้ใหม่ ๆ ที่ใช้ประโยชน์จากโปรแกรมน้ี
เชน่ ผู้สร้างเกม นกั เรียนนักศึกษา

ภาพท่ี 3 โมเดลรถแทก็ ซี่
ที่มา https://3dwarehouse.sketchup.com

SketchUp เปน็ ของ Trimble ภาพที่ 4 สัญลกั ษณ์บริษทั Trimble
ที่มา http://www.asimindia.com/trimble
SketchUp ถูกพัฒนาโดย บริษัท @Last
แต่ Google บริษัทยักษ์ใหญ่ของสหรัฐอเมริกา
ได้ซื้อลิขสิทธ์ิไปนับตั้งแต่ปี 2006 และในปี 2012
บริษัทTrimble ได้ซื้อลิขสิทธ์ิต่อจาก Google
และเปน็ เจา้ ของ SketchUp จนถึงปัจจบุ นั

ชดุ ที่ 1 ร้จู ัก Google SketchUp

SketchUp เพอื่ ทกุ คน

SketchUp is for everyone เป็นคาที่ส่ือสาร
บนเว็บไซต์ของ SketchUp (SketchUp.com) เพื่อบอก
ว่าคนทางานในทุกวงการใช้ประโยชน์ SketchUp ได้
และมีตัวอย่างกรณีศึกษามากมายที่มีการใช้ SketchUp
สาหรบั งานของพวกเขา

ภาพที่ 5 SketchUp เพือ่ ทุกคน
ทีม่ า โปรแกรม SketchUp/LayOut 2015

SketchUp ใช้ฟรีหรือจา่ ย ภาพท่ี 6 ไอคอนฟรีหรือจา่ ย
ทม่ี า http://kon-mee-klass.blogspot.com
SketchUp มีท้ังเวอร์ชั่นฟรี ได้แก่
SketchUp Make และเวอร์ช่ันที่ต้องซ้ือ ได้แก่
SketchUp Pro (ราคา 590 เหรียญสหรัฐ)
ซึ่งความสามารถเปรียบเทียบจะกล่าวในหัวข้อ
ตอ่ ไป

SketchUp ใชไ้ ดก้ บั ทุกเคร่อื ง ภาพที่ 7 ไอคอนระบบปฏิบัตกิ าร
ทมี่ า http://www.iconarchive.com
SketchUp สามารถใช้ได้ทั้งบนระบบปฏิบัติการ
MAC OS ของ Apple และ Windows ของ Microsoft
โปรแกรมจึงไม่มีข้อจากัดใน ด้านเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีใช้
และไฟล์ช้ินงานสามารถใช้งานด้วยกันได้ โดยไม่ปัญหา
อีกด้วย

ชดุ ที่ 1 ร้จู ัก Google SketchUp

ตัวอย่างการใช้งาน SketchUp ในงานด้านต่าง ๆ จะทาให้เห็นภาพรวมว่าโปรแกรมน้ี
มีขีดความสามารถมากเพยี งใด

งานดา้ นสถาปตั ยกรรม
งานด้านน้ีต้องพึ่งพาโปรแกรม 3 มิติเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ซึ่ง SketchUp ได้มีบทบาท

มากขึ้น สาหรับสถาปนิก แทนที่จะใช้โปรแกรม 3 มิติขนาดใหญ่ราคาแพงเหมือนก่อนหน้าน้ี
เน่ืองจากทางานได้รวดเรว็ ขึน้ ไมต่ อ้ งวุ่นวายกบั เครื่องมือมากนัก

ภาพที่ 8 โมเดลงานด้านสถาปัตยกรรม
ทมี่ า https://3dwarehouse.sketchup.com

งานกอ่ สร้าง

SketchUp สามารถวาดแปลนก่อสร้าง
และบอกขนาดอย่างละเอียดได้แม่นยา และมี
เครื่องมือสาหรับพิมพ์ Blue Print หรือพิมพ์เขียว
ได้เลย จึงเป็นเคร่ืองมือที่ครบถ้วน ในตัวสาหรับ
งานออกแบบดา้ นก่อสรา้ ง

ภาพท่ี 9 โมเดลงานดา้ นกอ่ สร้าง
ทม่ี า https://3dwarehouse.sketchup.com/

model.html

ชดุ ท่ี 1 ร้จู กั Google SketchUp

งานด้านโครงสรา้ งเบา
งานก่อสร้างเบาหรือขนาดย่อมท่ีต้องมีการออกแบบและนาเสนอกับลูกค้า SketchUp

เป็นเคร่ืองมือท่ีทางานได้รวดเร็ว จัดแสงได้สมจริงได้ไม่ด้อยกว่าโปรแกรม 3 มิติ ระดับมืออาชีพ
(ใช้ร่วมกบั โปรแกรม Vray ซ่ึงเป็นโปรแกรมภายนอกสาหรับเรนเดอร์สภาพแสงใหช้ นิ้ งาน)

ภาพท่ี 10 โมเดลงานดา้ นโครงสร้างเบา
ทมี่ า https://3dwarehouse.sketchup.com
SketchUp (เวอร์ชั่น Pro) ยังสามารถส่งออกแบบแปลนเป็นไฟล์ท่ีใช้กับโปรแกรม
AutoCAD หรือ 3Ds MAX และนาเสนอรปู แบบเอกสาร PDF หรือไฟลแ์ อนิเมชั่น 3 มิติ ไดอ้ กี ดว้ ย
งานด้านวิศวกรรม
SketchUp สามารถนาเสนองานออกแบบระบบต่าง ๆ ให้เข้าใจง่าย สาหรับผู้ดาเนิน
โครงการทีไ่ ม่ใช้วิศวกร อกี ท้ังยังมฟี งั กช์ ั่นทาให้ชิ้นงานมกี ารเคลอ่ื นไหวประกอบการนาเสนอได้

ภาพที่ 11 โมเดลงานด้านวิศวกรรม
ที่มา https://3dwarehouse.sketchup.com

ชดุ ท่ี 1 รู้จกั Google SketchUp

งานด้านออกแบบเชิงพาณิชย์
ร้านค้าต่าง ๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน การออกแบบหรือปรับแต่งต้องแข่งกับ

เวลา SketchUp จึงเป็นเครือ่ งมอื ทีต่ อบโจทย์การออกแบบ เพราะเป็นโปรแกรมที่มีขนาดเบา ทางาน
ได้กบั ทกุ เครอ่ื ง ส่งต่องานได้ง่ายและหลากหลายรปู แบบ

ภาพท่ี 12 โมเดลงานดา้ นออกแบบเชงิ พาณชิ ย์
ท่ีมา https://3dwarehouse.sketchup.com
งานด้านออกแบบภายใน
นักตกแต่งภายในสมัยใหมใ่ ชเ้ ครื่องมอื ออกแบบงานได้โดยไม่ต้องใช้เคร่ืองมือวาดอีกต่อไป
วัตถุประเภท โต๊ะ ตู้ เตียง ต่าง ๆ สามารถหาดาว์นโหลดมาใช้ได้จาก 3D Warehouse ไม่จาเป็น
ต้องสร้างวัตถุแต่ละชิ้นด้วยตัวเอง การออกแบบภายใน จึงเป็นงานท่ีสาเร็จรูปอย่างมากโดยใช้
SketchUp

ภาพที่ 13 โมเดลงานด้านออกแบบภายใน
ทมี่ า http://sketchupstudio.blogspot.com/2013/08/resort.html

ชดุ ท่ี 1 ร้จู กั Google SketchUp

งานดา้ นสถาปตั ยกรรมทวิ ทัศน์
SketchUp สามารถสร้างโมเดลทิวทัศน์ได้ โดยวัตถุที่เป็น อาคารบ้านเรือน สามารถ

ดาว์นโหลดได้จาก 3D Warehouse รวมท้ังภูมิประเทศต่าง ๆ ก็สามารถใช้เครื่องมือพื้นฐาน
ของโปรแกรมสรา้ งไดเ้ ชน่ กัน

ภาพท่ี 14 โมเดลงานดา้ นสถาปัตยกรรมทิวทัศน์
ทม่ี า https://3dwarehouse.sketchup.com

งานดา้ นวางผังเมอื ง ภาพท่ี 15 โมเดลงานด้านวางผงั เมือง
ท่มี า https://3dwarehouse.sketchup.com
SketchUp สามารถขึ้นรูปโมเดล โดยใช้
ภาพถ่ายจริงมาเป็นแบบในการวาด ดังนั้นจึงสามารถ
ขนึ้ รูปอาคารสงิ่ กอ่ สร้างต่าง ๆ ใหเ้ หมอื นจรงิ ไดไ้ ม่ยาก

SketchUp ยังมคี วามสามารถในการแสดง
แสงเงาไดอ้ ยา่ งสมจริง ตามชว่ งเวลาและฤดูการต่าง ๆ
ของปีได้ ทาให้การออกแบบผังเมืองมีตัวช่วย
ทม่ี ีประสิทธภิ าพและใชง้ านงา่ ย

ชดุ ท่ี 1 ร้จู กั Google SketchUp

งานดา้ นออกแบบเกม
เกมในปัจจุบันมีภาพกราฟิกท่ีพัฒนาไป

อย่างมาก ผู้พัฒนาเกมจานวนไม่น้อยใช้ SketchUp
ในการข้ึนรูปโมเดลที่เป็นองค์ประกอบต่างๆ ของฉาก
หรือแม้แต่ตวั ละครเองกต็ าม

SketchUp สามารถสร้างฉากจาลอง
และ Storyboard ของเกมและยังมีโปรแกรม
Plug-in ภายนอกท่ีสามารถเช่ือมต่อชิ้นงานที่สร้าง
ให้ใชร้ ว่ มกบั โปรแกรมพฒั นาเกมได้โดยตรงอกี ด้วย

ภาพท่ี 16 โมเดลงานด้านออกแบบเกม
ท่ีมา https://3dwarehouse.sketchup.com
งานดา้ นภาพยนตร์และบนั เทงิ
SketchUp เป็นเครื่องมือทุ่นแรงในการจาลองฉากภาพยนตร์ หรือเวทีการแสดงต่าง ๆ
มีเครื่องมือ Walk Through ที่ทาให้เราเคลื่อนที่อยู่ในฉากเหมือนกาลังเดินอยู่ในโลก 3 มิติ
และมีเครื่องมือมองไปรอบ ๆ เหมือนเรากาลังยืนอยู่ตรงจุดน้ัน ซ่ึงเหมาะกับงานด้านการถ่ายทา
เป็นอยา่ งมาก

ภาพท่ี 17 โมเดลงานดา้ นภาพยนตรแ์ ละบันเทิง
ทีม่ า https://3dwarehouse.sketchup.com

ชดุ ท่ี 1 ร้จู กั Google SketchUp

งานไม้
การออกแบบงานไม้ด้วย SketchUp ชว่ ยลดความเสย่ี งกอ่ นทาเฟอร์นิเจอร์ เราสามารถ

ออกแบบเพ่อื นาเสนอและปรับแกจ้ นถูกต้องก่อนลงมือทา สาหรับลายไมน้ ัน้ สามารถกาหนดพนื้ ผวิ
วตั ถไุ ด้หลากหลาย และปรับคุณสมบตั พิ ื้นผิวจนดูสมจริงได้ดว้ ย

ภาพที่ 18 โมเดลงานไม้
ที่มา https://3dwarehouse.sketchup.com
งานด้านการศึกษา
ครูผู้สอนสามารถใช้ SketchUp เป็นเคร่ืองมือสร้างส่ือการสอนท่ีน่าสนใจให้กับนักเรียน
ได้ โดยเฉพาะวิชาฟิสิกส์ เน่ืองจาก SketchUp มีโปรแกรมเสริมอยู่มากมาย และหน่ึงในน้ันมี
โปรแกรม Plug-in ที่จาลองสภาพแรงโน้มถ่วงให้กับฉากน้ัน ทาให้วัตถุมีการหล่น กระทบกันอย่าง
สมจริง ไดแ้ ก่ sketch physics

ภาพที่ 19 โมเดลงานดา้ นการศึกษา
ท่ีมา https://3dwarehouse.sketchup.com

ชดุ ท่ี 1 ร้จู กั Google SketchUp

ผู้เร่ิมต้นศึกษา SketchUp สามารถใช้งานเวอร์ชั่นฟรีได้แก่ SketchUp Make ได้ทันที
ซึ่ง SketchUp Make นั้นมีเครื่องมือมากเพียงพอสาหรับการวาด ข้ึนรูปโมเดล โดยไม่มีข้อจากัด
ด้านเวลาใด ๆ คือใช้ได้ฟรีตลอดไปนั่นเอง ในส่ือการเรียนรู้น้ีจะใช้เวอร์ช่ัน SketchUp 2015
ในการศึกษาเป็นหลักซ่ึงเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด และผู้เรียนรู้ทุกคนสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ทันที
ที่ http://www.sketchup.com/download

ความสามารถท่ีเพิ่มเตมิ ใน SketchUp Pro

ความสามารถของ SketchUp Pro นั้นจะลองรับการเขียนแบบที่มีควรเป็นมืออาชีพ
มากขึ้น และจะมีโปรแกรมเสริมที่มาด้วยกันกับโปรแกรมหลัก ได้แก่ Layout และ Style Builder
ซง่ึ SketchUp Make นนั้ จะไมม่ ีมา

Layout
Layout เป็นโปรแกรมย่อยที่มากับ SketchUp Pro ใช้สาหรับนาเสนอช้ินงานเป็น

แบบแปลนได้โดยแสดงข้อมูลงานเขียนตามมุมมอง, ขนาดและสเกล ตามท่ีกาหนดได้ และส่งออก
เปน็ ไฟล์ PDF หรือไฟล์ CDA สาหรับใชก้ บั โปรแกรมเขียนแบบอนื่ ตอ่ ไปได้

ภาพท่ี 20 หน้าต่าง LayOut
ที่มา โปรแกรม SketchUp/Layout 2015

ชดุ ท่ี 1 ร้จู กั Google SketchUp

ความสามารถของ Layout มดี งั น้ี
 สร้างเอกสารนาเสนองานเขียนแบบหลายหน้าได้
 สรา้ งเอกสารแสดงขนาดและสเกลของชิน้ งานได้
 สร้างลงิ ค์เช่ือยมโยงไปยงั ช้นิ งานทอี่ ้างองิ ในเอกสาร และอัพเดทลิงคใ์ ห้อตั โนมตั ิ

เมอื่ ชนิ้ งานต้นทางมีการเปล่ียนแปลงแก้ไข
 Export เอกสารหลายหนา้ เป็นไฟล์ PDF, PNG, JPG ได้
 มโี หมดนาเสนอช้นิ งานเคลื่อนไหวแบบเต็มหน้าจอได้
 ทาแอนิเมช่ันแยกแตล่ ะฉากได้
 พมิ พง์ านคุณภาพสูงได้ ทั้งรปู แบบเวคเตอร์และภาพบิทแมพ
 พมิ พง์ านลงพ้ืนที่ (ขนาดกระดาษ) ใหญ่ ๆ ได้ และรองรบั ไฟลข์ นาดใหญ่
 พิมพช์ น้ิ งานหลายมมุ มองลงในหน้ากระดาษเดยี วกนั ได้
Style Builder
Style Builder เป็นอีกโปรแกรมเสรมิ ของ SketchUp Pro ท่จี ะใหเ้ ราเปลี่ยนชน้ิ งาน
ให้มีลายเส้นเปน็ ไปตามทีต่ ้องการ ทาใหก้ ารนาเสนองานดูไม่น่าเบอ่ื มีความหลากหลาย

ภาพท่ี 21 หน้าตา่ งโปรแกรม Style Builder
ท่ีมา http://help.sketchup.com/en/article/117011

ชดุ ที่ 1 ร้จู ัก Google SketchUp

ความสามารถของ Style Builder มีดงั น้ี
 สรา้ งสไตล์ของเสน้ ขอบโดยกาหนดรูปแบบเองได้
 บันทึกสไตล์เสน้ ขอบทสี่ รา้ งขึ้นมา และส่งต่อใหค้ นอืน่ ใช้ได้

ความช่วยเหลอื ทางอีเมลล์
ผ้ใู ช้เวอร์ชั่น Pro สามารถขอความช่วยเหลือดา้ นข้อมลู (คาแนะนาต่าง ๆ) ทางอเี มล์ได้

แตโ่ ดยท่ัวไปในเว็บไซต์ ของ SketchUp กจ็ ะมี Online help center ให้คน้ หาข้อมลู อยแู่ ล้ว

ความสามารถเพิม่ เติมในการสร้างโมเดล 3 มิติ
นอกจากการสร้างโมเดล 3 มิติแล้ว เวอร์ชัน่ Pro จะสามารถใส่ข้อมูลและต้ังโปรแกรม

ฝงั บางอยา่ งลงไปในชิ้นงานได้ และมีเครื่องมือ Solid Tool ให้ใช้สาหรบั การปรับโมเดล
แบบ Additive และ Subtractive

สรา้ งรายงานอตั โนมัติ
เวอร์ชน่ั Pro จะสามารถสรา้ งรายงานข้อมลู เกยี่ วกับช้นิ งาน เช่น ค่าคณุ สมบัติตา่ ง ๆ

ออกไปเปน็ ไฟล์ XML, CSV ได้

Import และ Export ไฟลไ์ ด้หลากหลาย
 Export โมเดล 3D : 3DS, DWG, DXF, FBX, OBJ, VRML, XSI, KMZ, DAE
 Export ภาพเวคเตอร์ 2D : PDF, EPS EPIX
 Export ภาพ 2D : JPEG, TIFF, PNG
 Export ไฟล์ CAD แบบ 2D จากโปรแกรม Layout : DWG, DXF
 Import ไฟล์ CAD แบบ 2D และ 3D : DWG, DXF
 Import : DAE, KMZ, 3DS, DEM และไฟล์ภาพชนิดอน่ื ๆ

เครือ่ งมือมุมกล้องข้ันสงู
ผใู้ ช้เวอรช์ น่ั Pro สามารถติดตั้ง Plug-in เพิม่ เติมด้านการกาหนดมุมกลอ้ งใหเ้ หมือน

โลกความเป็นจรงิ มากขน้ึ ได้

ชดุ ท่ี 1 รู้จกั Google SketchUp

ตารางเปรีบยเทียบคุณสมบัติระหวา่ ง SketchUp Pro และ SketchUp Make

SketchUp Pro SketchUp Make

ส่งอีเมล์สอบถามฝ่ายเทคนคิ Google SketchUp ได้ ไม่สามารถสอบถามข้อมูลจาก Google SketchUp ได้

กาหนดคุณสมบัตใิ ห้กบั Dynamic Component ได้ แสดงคณุ สมบัติ Component แตก่ าหนดคุณสมบตั ิ
ไมไ่ ด้

ใช้เคร่อื งมือจากชุด Solid Tools ได้ครบทกุ เครื่องมอื ใชง้ านไดเ้ ฉพาะเคร่ืองมือ Outer Shell

Export ไฟล์ 3D เปน็ ไฟล์ 3DS, DEG, DXF ได้ Export ไฟล์ 3D ได้เฉพาะไฟล์ KMZ, DAE

Export ไฟลภ์ าพ 2D เป็นไฟล์ PDF, EPS, EPIX ได้ Export ได้เฉพาะไฟลภ์ าพ JPEG, TIFF, PNG

เม่อื ติดตั้ง SketchUp Pro จะไดโ้ ปรแกรม Layout ตดิ ตง้ั เฉพาะ SketchUp เพียงอย่างเดยี ว
และ Style Builder เพิ่มมาดว้ ย ไมส่ ามารถสรา้ งสไตลเ์ สน้ ขอบเองได้

นาสไตล์เสน้ ขอบทีส่ ร้างเองจากโปรแกรม Style
Builder มาใช้งานบน SketchUp Pro ได้

นาภาพจาก SketchUp Pro ไปจดั วางบนโปรแกรม ไม่สามารถใชง้ านโปรแกรม Layout ได้
Layout เพ่ือนาเสนอ หรือพิมพ์ลงกระดาษได้

ชดุ ท่ี 1 ร้จู กั Google SketchUp


Click to View FlipBook Version