The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

DSKP KSSR Semakan 2017 PMz Tahun 3

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by norhafizahmohdali316, 2021-01-27 23:16:52

dskp muzik tahun 3

DSKP KSSR Semakan 2017 PMz Tahun 3

Pendidikan Muzik

Tahun 3Pendidikan Muzik

Tahun 3

Bahagian Pembangunan Kurikulum
2019

Terbitan 2019

© Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam
apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum
mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia,
Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

KANDUNGAN

Rukun Negara....................................................................................................................................................................... v
Falsafah Pendidikan Kebangsaan........................................................................................................................................ vi
Definisi Kurikulum Kebangsaan............................................................................................................................................ vii
Kata Pengantar..................................................................................................................................................................... ix
Pendahuluan......................................................................................................................................................................... 1
Matlamat............................................................................................................................................................................... 2
Objektif.................................................................................................................................................................................. 2
Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Rendah.................................................................................................................. 3
Fokus.................................................................................................................................................................................... 4
Kemahiran Abad Ke-21......................................................................................................................................................... 6
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi............................................................................................................................................. 8
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran................................................................................................................................ 9
Elemen Merentas Kurikulum................................................................................................................................................. 11
Pentaksiran Bilik Darjah........................................................................................................................................................ 14
Organisasi Kandungan.......................................................................................................................................................... 18

Modul Bahasa Muzik..................................................................................................................................................... 19
Modul Kemahiran Muzik................................................................................................................................................ 20
Modul Kreativiti Muzik.................................................................................................................................................... 25
Modul Apresiasi Muzik................................................................................................................................................... 27
Projek Seni Muzik.......................................................................................................................................................... 29
Glosari.................................................................................................................................................................................. 31
Panel Penggubal.................................................................................................................................................................. 34
Penghargaan........................................................................................................................................................................ 35RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak:
Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;

Memelihara satu cara hidup demokratik;
Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara

akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;
Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi

kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak;
Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan

sains dan teknologi moden;
MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha

kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:
KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN

KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN

KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

v

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih
memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk
melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi
dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini
adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan
terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.”

Sumber: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

vi

DEFINISI KURIKULUM KEBANGSAAN

3. Kurikulum Kebangsaan

(1) Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang
termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi
semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan
dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid
dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan
emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang
diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan.

Sumber: Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997
[PU(A)531/97.]

viiKATA PENGANTAR dan nilai, serta memasukkan secara eksplisit Kemahiran Abad
Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang dilaksanakan Ke-21 dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT).
secara berperingkat mulai tahun 2011 telah disemak semula bagi
memenuhi dasar baharu di bawah Pelan Pembangunan Penyepaduan tersebut dilakukan untuk melahirkan insan
Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 supaya kualiti kurikulum seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan
yang dilaksanakan di sekolah rendah setanding dengan standard jasmani sebagaimana tuntutan Falsafah Pendidikan
antarabangsa. Kurikulum berasaskan standard yang menjadi Kebangsaan.
amalan antarabangsa telah dijelmakan dalam KSSR menerusi
penggubalan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Bagi menjayakan pelaksanaan KSSR, pengajaran dan
(DSKP) untuk semua mata pelajaran yang mengandungi pembelajaran guru perlu memberi penekanan kepada KBAT
Standard Kandungan, Standard Pembelajaran dan Standard dengan memberi fokus kepada pendekatan Pembelajaran
Prestasi. Berasaskan Inkuiri dan Pembelajaran Berasaskan Projek,
supaya murid dapat menguasai kemahiran yang diperlukan
Usaha memasukkan standard pentaksiran di dalam dokumen dalam abad ke-21.
kurikulum telah mengubah lanskap sejarah sejak Kurikulum
Kebangsaan dilaksanakan di bawah Sistem Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia merakamkan setinggi-tinggi
Kebangsaan. Menerusinya murid dapat ditaksir secara penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak
berterusan untuk mengenal pasti tahap penguasaannya dalam yang terlibat dalam penggubalan KSSR. Semoga pelaksanaan
sesuatu mata pelajaran, serta membolehkan guru membuat KSSR akan mencapai hasrat dan matlamat Sistem Pendidikan
tindakan susulan bagi mempertingkatkan pencapaian murid. Kebangsaan.

DSKP yang dihasilkan juga telah menyepadukan enam tunjang Dr. MOHAMED BIN ABU BAKAR
Kerangka KSSR, mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran Pengarah
Bahagian Pembangunan Kurikulum
ix Kementerian Pendidikan MalaysiaKSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3

PENDAHULUAN

DSKP KSSR (Semakan 2017) Pendidikan Muzik ialah dokumen Kementerian Pendidikan Malaysia juga berhasrat untuk
yang memuatkan kandungan kurikulum mata pelajaran ini mempersiapkan murid bagi menghadapi cabaran abad ke-21.
sebagai rujukan kepada guru untuk mengajar. Matlamat dan DSKP ini menggariskan profil murid yang ingin dibentuk untuk
objektif mata pelajaran ini dinyatakan dengan jelas sebagai garis mempersiapkan mereka mengharungi cabaran pada masa kini
panduan kepada guru tentang perkara yang perlu dicapai dalam dan pada masa depan.
pengajaran dan pembelajaran (PdP).
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dinyatakan secara
Bagi menterjemahkan matlamat dan objektif tersebut, eksplisit dalam Standard Pembelajaran. Guru diharapkan dapat
kandungan DSKP diorganisasikan menerusi tiga lajur iaitu menterjemahkan kemahiran tersebut semasa menjalankan PdP.
Standard Kandungan (SK), Standard Pembelajaran (SP) dan Perenggan tentang perkara ini terdapat dalam DSKP dan boleh
Standard Prestasi (SPi). SK menyatakan secara spesifik tentang dijadikan rujukan guru untuk mendapatkan kefahaman berkaitan
perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam pengaplikasian KBAT dalam PdP.
suatu tempoh persekolahan. SP menggariskan penetapan
kriteria pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi PdP mata pelajaran Pendidikan Muzik menggalakkan murid
setiap SK, manakala SPi merupakan suatu set kriteria umum untuk berfikir, berimaginasi dan membuat interpretasi. Kaedah
yang menunjukkan tahap-tahap prestasi yang perlu murid pengajaran mata pelajaran ini haruslah dipelbagaikan untuk
kuasai. membantu murid memahami dan menguasai sesuatu konsep
dan kemahiran. Guru boleh merujuk cadangan Strategi
Kurikulum untuk semua mata pelajaran digubal berlandaskan Pengajaran dan Pembelajaran dalam DSKP ini untuk
Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Rendah. Guru boleh mendapatkan idea bagi menentukan strategi yang sesuai
merujuk perenggan ini untuk memahami tentang insan yang digunakan semasa menyampaikan kandungan DSKP kepada
ingin dilahirkan sebagaimana yang digambarkan dalam murid. Selain itu, guru juga digalakkan untuk menerapkan
kerangka tersebut. Elemen Merentas Kurikulum (EMK) semasa menjalankan PdP.

1

MATLAMAT KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3

KSSR Pendidikan Muzik sekolah rendah bermatlamat untuk OBJEKTIF PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3
melahirkan murid yang berpengetahuan dan berkemahiran asas
dalam bidang muzik untuk membentuk insan yang harmonis, KSSR Pendidikan Muzik Tahun 3 bertujuan untuk membolehkan
kritis, kreatif dan inovatif serta dapat menikmati nilai estetik murid mencapai objektif berikut:
muzik secara intelektual.
1. Mengetahui dan memahami bahasa muzik.
OBJEKTIF UMUM PENDIDIKAN MUZIK SEKOLAH RENDAH 2. Mengaplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa muzik

KSSR Pendidikan Muzik bertujuan untuk membolehkan murid dalam aktiviti muzik.
mencapai objektif berikut: 3. Menyanyikan lagu dengan pic dan teknik pernafasan yang

1. Mempunyai pengetahuan, kefahaman dan kemahiran muzik. betul mengikut tempo.
2. Mengaplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa muzik 4. Memainkan alat perkusi mengikut tempo berdasarkan skor

menerusi aktiviti muzik. ikon.
3. Menghasilkan karya muzik dengan menggunakan 5. Membuat pergerakan berdasarkan muzik.
6. Memainkan rekoder dengan ton yang baik berdasarkan
pengetahuan, kefahaman dan kemahiran muzik.
4. Membuat ulasan tentang muzik yang didengar. skor muzik.
5. Membuat persembahan muzik. 7. Menghasilkan kesan bunyi untuk mengiringi
6. Mengamalkan nilai murni dalam aktiviti muzik.
persembahan.
8. Mencipta corak irama menggunakan ikon.
9. Membuat ulasan terhadap muzik yang didengar.
10. Membuat persembahan muzik.
11. Mengamal nilai-nilai murni dalam aktiviti kesenian.

2

KERANGKA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3

Kurikulum Standard Sekolah Rendah dibina berasaskan enam Kesepaduan ini bertujuan membangunkan modal insan yang
tunjang, iaitu Komunikasi; Kerohanian, Sikap dan Nilai; menghayati nilai-nilai murni berteraskan keagamaan,
Kemanusiaan; Keterampilan Diri; Perkembangan Fizikal dan berpengetahuan, berketerampilan, berpemikiran kritis dan kreatif
Estetika; serta Sains dan Teknologi. Enam tunjang tersebut serta inovatif sebagaimana yang digambarkan seperti Rajah 1.
merupakan domain utama yang menyokong antara satu sama Kurikulum Pendidikan Muzik digubal berdasarkan enam tunjang
lain dan disepadukan dengan pemikiran kritis, kreatif dan Kerangka KSSR.
inovatif.

Rajah 1: Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Rendah

3

FOKUS KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3
Kurikulum Pendidikan Muzik sekolah rendah memberi fokus
kepada pembinaan insan berliterasi muzik menerusi aktiviti Modul Bahasa Muzik
pengkaryaan, persembahan dan pembudayaan muzik. Bagi
mencapai hasrat ini, Kurikulum Pendidikan Muzik digubal Murid didedahkan dengan pengetahuan dan kemahiran bahasa
dengan berasaskan kerangka KSSR Pendidikan Muzik yang muzik yang merangkumi aspek elemen muzik serta menulis
mengandungi empat modul kurikulum seperti di Rajah 2. dan membaca notasi muzik. Menerusi modul ini juga, murid
dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang
Rajah 2: Kerangka KSSR Pendidikan Muzik diperoleh semasa aktiviti muzik seperti bernyanyi, bergerak
mengikut muzik, bermain alat muzik serta pengkaryaan muzik.

Modul Kemahiran Muzik

Murid memperoleh kemahiran muzik menerusi aktiviti bernyanyi,
bergerak mengikut muzik serta bermain alat muzik. Bagi aktiviti
bermain alat muzik, murid berpeluang untuk menguasai
kemahiran memainkan alat muzik perkusi dan rekoder. Alat
muzik rekoder akan diperkenalkan kepada murid mulai Tahun 3
sebagai asas kepada mereka untuk mempelajari alat muzik
berpic. Murid juga berpeluang mengaplikasikan pengetahuan
dan kemahiran bahasa muzik semasa aktiviti PdP.

4

Modul Kreativiti Muzik KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3

Murid menzahirkan idea kreatif dengan menghasilkan karya Projek Seni Muzik
seperti penciptaan corak irama, melodi dan pelbagai bunyi
muzikal. Mereka berpeluang mengaplikasikan pengetahuan, Projek Seni Muzik merupakan aktiviti yang memberi fokus
kemahiran dan pengalaman yang diperoleh dari pembelajaran kepada persembahan muzik. Persembahan muzik merupakan
bahasa muzik dan kemahiran muzik untuk berkarya. gabungan aktiviti PdP yang telah dipelajari seperti nyanyian,
Seterusnya, mereka juga berpeluang untuk mempersembahkan gerakan, permainan alat muzik serta penciptaan. Berlandaskan
setiap hasil karya mereka semasa aktiviti pengajaran dan aktiviti PdP ini, murid akan menjayakan Projek Seni Muzik
pembelajaran secara kreatif. berdasarkan sesuatu tajuk. Murid akan bersama-sama rakan
dan guru menjana idea bagi melaksanakan aktiviti yang
Modul Apresiasi Muzik dirancang.

Murid diberi peluang untuk menghayati dan menghargai Projek Seni Muzik adalah projek berskala kecil yang dijalankan
pelbagai karya muzik. Tumpuan PdP adalah kepada aktiviti secara berkumpulan dalam bilik darjah sebanyak dua kali
mendengar karya muzik secara aktif dan seterusnya memberi setahun. Projek ini dijalankan pada hujung penggal pertama
respon terhadap karya muzik tersebut secara lisan atau dan kedua. Contoh pelaksanaan PdP Pendidikan Muzik bagi
penulisan. penggal pertama adalah seperti di Jadual 1. Proses pengajaran
dan pembelajaran ini akan berulang pada penggal kedua
dengan tajuk yang lain. Guru juga boleh menggunakan disiplin
ilmu yang lain untuk disepadukan dengan kemahiran muzik
yang telah dipelajari dalam persembahan muzik. Antara
persembahan yang boleh dijalankan oleh murid ialah sketsa
muzikal, persembahan boneka dan nyanyian.

5

KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3

Jadual 1: Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran KEMAHIRAN ABAD KE- 21
Pendidikan Muzik Penggal Pertama
Satu daripada hasrat KSSR adalah untuk melahirkan murid
Minggu: Aktiviti PdP yang mempunyai Kemahiran Abad Ke-21 dengan memberi
fokus kepada kemahiran berfikir serta kemahiran hidup dan
Minggu 1 Pengajaran dan Pembelajaran kerjaya yang berteraskan amalan nilai murni. Kemahiran Abad
Minggu 2 Pendidikan Muzik Ke-21 bermatlamat untuk melahirkan murid yang mempunyai ciri
Minggu 3 -ciri yang dinyatakan dalam profil murid seperti Jadual 2,
Minggu 4 Perancangan supaya berupaya bersaing di peringkat global. Penguasaan SK
Minggu 5 Projek Seni Muzik dan SP dalam kurikulum Pendidikan Muzik juga turut
Minggu 6 menyumbang kepada pemerolehan Kemahiran Abad Ke-21
Minggu 7 Persediaan dalam kalangan murid.
Minggu 8 Projek Seni Muzik
Minggu 9 Persembahan Projek Seni Muzik Jadual 2: Profil Murid
Minggu 10
Minggu 11 PROFIL MURID PENERANGAN
Minggu 12
Minggu 13 Berdaya Tahan Mereka mampu menghadapi dan mengatasi
Minggu 14 kesukaran, mengatasi cabaran dengan
Minggu 15 kebijaksanaan, keyakinan, toleransi, dan
empati.
Minggu 16
Mahir Mereka menyuarakan dan meluahkan
Berkomunikasi fikiran, idea dan maklumat dengan yakin dan
kreatif secara lisan dan bertulis,
menggunakan pelbagai media dan teknologi.

6

KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3

PROFIL MURID PENERANGAN PROFIL MURID PENERANGAN

Pemikir Mereka berfikir secara kritikal, kreatif dan Berprinsip Mereka berintegriti dan jujur, kesamarataan,
Kerja inovatif; mampu untuk menangani masalah Bermaklumat adil dan menghormati maruah individu,
Sepasukan yang kompleks dan membuat keputusan kumpulan dan komuniti. Mereka
Bersifat Ingin yang beretika. Mereka berfikir tentang bertanggungjawab atas tindakan, akibat
Tahu pembelajaran dan diri mereka sebagai tindakan serta keputusan mereka.
pelajar. Mereka menjana soalan dan Mereka mendapatkan pengetahuan dan
bersifat terbuka kepada perspektif, nilai dan membentuk pemahaman yang luas dan
tradisi individu dan masyarakat lain. Mereka seimbang merentasi pelbagai disiplin
berkeyakinan dan kreatif dalam menangani pengetahuan. Mereka meneroka
bidang pembelajaran yang baharu. pengetahuan dengan cekap dan berkesan
Mereka boleh bekerjasama secara berkesan dalam konteks isu tempatan dan global.
dan harmoni dengan orang lain. Mereka memahami isu-isu etika/undang-
Mereka mengalas tanggungjawab bersama undang berkaitan maklumat yang diperoleh.
serta menghormati dan menghargai
sumbangan yang diberikan oleh setiap ahli Penyayang/ Mereka menunjukkan empati, belas kasihan
pasukan. Mereka memperoleh kemahiran Prihatin dan rasa hormat terhadap keperluan dan
interpersonal melalui aktiviti kolaboratif, dan Patriotik perasaan orang lain. Mereka komited untuk
ini menjadikan mereka pemimpin dan ahli berkhidmat kepada masyarakat dan
pasukan yang lebih baik. memastikan kelestarian alam sekitar.
Mereka membangunkan rasa ingin tahu Mereka mempamerkan kasih sayang,
semula jadi untuk meneroka strategi dan sokongan dan rasa hormat terhadap negara.
idea baru. Mereka mempelajari kemahiran
yang diperlukan untuk menjalankan inkuiri
dan penyelidikan, serta menunjukkan sifat
berdikari dalam pembelajaran. Mereka
menikmati pengalaman pembelajaran
sepanjang hayat secara berterusan.

7

KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dinyatakan dalam KBAT ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan,
kurikulum secara eksplisit supaya guru dapat menterjemahkan kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi
dalam pengajaran dan pembelajaran bagi merangsang bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi
pemikiran berstruktur dan berfokus dalam kalangan murid. dan berupaya mencipta sesuatu. KBAT merangkumi kemahiran
Penerangan KBAT adalah berfokus kepada empat tahap berfikir kritis, kreatif dan menaakul dan strategi berfikir.
pemikiran seperti Jadual 3.
Kemahiran berfikir kritis adalah kebolehan untuk menilai
Jadual 3: Tahap Pemikiran Dalam KBAT sesuatu idea secara logik dan rasional untuk membuat
pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan
TAHAP PENERANGAN bukti yang munasabah.
PEMIKIRAN Menggunakan pengetahuan, kemahiran,
Mengaplikasi dan nilai dalam situasi berlainan untuk Kemahiran berfikir kreatif adalah kemampuan untuk
Menganalisis melaksanakan sesuatu perkara. menghasilkan atau mencipta sesuatu yang baharu dan bernilai
Mencerakinkan maklumat kepada bahagian dengan menggunakan daya imaginasi secara asli serta berfikir
Menilai kecil untuk memahami dengan lebih tidak mengikut kelaziman.
mendalam serta hubung kait antara
Mencipta bahagian berkenaan. Kemahiran menaakul adalah keupayaan individu membuat
Membuat pertimbangan dan keputusan pertimbangan dan penilaian secara logik dan rasional.
menggunakan pengetahuan, pengalaman,
kemahiran, dan nilai serta memberi
justifikasi.
Menghasilkan idea atau produk atau kaedah
yang kreatif dan inovatif.

8

Strategi berfikir merupakan cara berfikir yang berstruktur KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3
dan berfokus untuk menyelesaikan masalah.
STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
KBAT boleh diaplikasikan dalam bilik darjah melalui aktiviti
berbentuk menaakul, pembelajaran inkuiri, penyelesaian Secara amnya, proses pengajaran dan pembelajaran
masalah dan projek. Guru dan murid perlu menggunakan alat Pendidikan Muzik adalah berlandaskan kepada aktiviti amali
berfikir seperti peta pemikiran dan peta minda serta penyoalan yang dilakukan secara hands-on seperti dalam bidang nyanyian,
aras tinggi untuk menggalakkan murid berfikir. gerakan dan bermain alat muzik. Terdapat pelbagai pendekatan
yang boleh digunakan dalam merangka pengajaran bagi
mencapai standard pembelajaran yang ditetapkan. Pendekatan
tersebut merupakan strategi guru bagi mencapai objektif
pengajaran yang dirancang. Antara pendekatan yang boleh
digunakan dalam Pendidikan Muzik adalah seperti berikut:

Pembelajaran Berasaskan Inkuiri
Suatu pendekatan yang akan menjadikan murid berdikari dalam
menimba ilmu. Pertanyaan dan pencarian jawapan terhadap
perkara yang dipelajari merupakan aspek utama dalam
pendekatan ini. Dalam konteks Pendidikan Muzik murid akan
menimbulkan pelbagai soalan contohnya, semasa mempelajari
modul apresiasi seni. Antaranya, “Mengapakah muzik ini
kedengaran seperti muzik Timur Tengah?,” “Apakah alat muzik
yang digunakan dalam muzik ini?.” dan sebagainya.

9

KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3

Guru membimbing murid untuk mencari jawapan kepada soalan Pendekatan Bertema
-soalan mereka menerusi pelbagai sumber seperti internet dan Dalam pendekatan ini guru boleh merangka pengajaran dengan
kajian lalu di perpustakaan. Murid akan kembali ke kelas dengan menggunakan pelbagai tema bagi membantu murid menguasai
maklumat yang diperolehi untuk dikongsikan. ilmu dengan membuat perkaitan secara kontekstual terhadap
tema yang digunakan. Contoh tema yang boleh digunakan ialah
Pembelajaran Berasaskan Masalah Irama di Sekeliling Ku dan Melodi Menceritakan Sesuatu.
Pendekatan pembelajaran berasaskan masalah boleh dijalankan
bagi menambah kefahaman murid tentang apa yang dipelajari Pendekatan Antara Disiplin
dalam Pendidikan Muzik. Guru berperanan sebagai fasilitator Pendekatan ini membolehkan guru merangka pengajaran
kepada murid untuk membentuk suatu permasalahan atau isu. dengan menggabungkan pengajaran muzik dengan disiplin ilmu
Seterusnya, guru memberikan tugasan kepada murid untuk yang lain. Sebagai contoh guru boleh mengajar nyanyian yang
mereka menyelesaikan permasalahan atau isu tersebut. Guru mempunyai lirik atau mesej yang positif seperti rasa cinta
juga membimbing murid dari aspek perkembangan pengetahuan kepada ibu bapa, alam sekitar, dan negara. Dengan ini, murid
dan kemahiran sosial dan akhir sekali mentaksir apa yang telah akan mendapat ilmu dan kemahiran dalam bidang nyanyian dan
dipelajari murid menerusi pengalaman pembelajaran tersebut. pada masa yang sama dapat menerapkan mesej menerusi lagu
Contoh persoalan atau isu ialah, “Adakah muzik boleh yang dinyanyikan.
menyatukan masyarakat?” atau “Mengapakah masyarakat Baba
Nyonya di Melaka boleh menyanyikan lagu Dondang Sayang Terdapat banyak pendekatan yang boleh digunakan oleh guru
dan berpakaian kebaya?” sebagai strategi dalam menyampaikan ilmu kepada murid.
Pendekatan yang disebutkan di atas merupakan contoh
pendekatan yang boleh digunakan dalam Pendidikan Muzik.
Perkara penting yang perlu dilakukan oleh guru ialah memilih
pendekatan yang sesuai mengikut tajuk yang ingin diajar bagi
memastikan keberkesanannya terhadap pembelajaran murid.

10

KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

Elemen Merentas Kurikulum (EMK) ialah unsur nilai tambah 3. Nilai Murni
yang diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran  Nilai murni diberi penekanan dalam semua mata pelajaran
selain yang ditetapkan dalam standard kandungan. Elemen- supaya murid sedar akan kepentingan dan
elemen ini diterapkan bertujuan mengukuhkan kemahiran dan mengamalkannya.
keterampilan modal insan yang dihasratkan serta dapat  Nilai murni merangkumi aspek kerohanian, kemanusiaan
menangani cabaran semasa dan masa hadapan. Elemen- dan kewarganegaraan yang menjadi amalan dalam
elemen di dalam EMK adalah seperti berikut: kehidupan harian.

1. Bahasa 4. Sains dan Teknologi
 Penggunaan bahasa pengantar yang betul perlu  Menambahkan minat terhadap Sains dan Teknologi dapat
dititikberatkan dalam semua mata pelajaran. meningkatkan literasi Sains serta Teknologi dalam
 Semasa pengajaran dan pembelajaran bagi setiap mata kalangan murid.
pelajaran, aspek sebutan, struktur ayat, tatabahasa, istilah  Penggunaan teknologi dalam pengajaran dapat membantu
dan laras bahasa perlu diberi penekanan bagi membantu serta menyumbang kepada pembelajaran yang lebih
murid menyusun idea dan berkomunikasi secara cekap dan berkesan.
berkesan.  Pengintegrasian Sains dan Teknologi dalam pengajaran
dan pembelajaran merangkumi empat perkara iaitu:
2. Kelestarian Alam Sekitar i) Pengetahuan Sains dan Teknologi (fakta, prinsip,
 Kesedaran mencintai dan menyayangi alam sekitar dalam konsep yang berkaitan dengan Sains dan Teknologi);
jiwa murid perlu dipupuk melalui pengajaran dan ii) Kemahiran saintifik (proses pemikiran dan kemahiran
pembelajaran semua mata pelajaran. manipulatif tertentu);
 Pengetahuan dan kesedaran terhadap kepentingan alam iii) Sikap saintifik (seperti ketepatan, kejujuran,
sekitar dalam membentuk etika murid untuk menghargai keselamatan); dan
alam. iv) Penggunaan teknologi dalam aktiviti pengajaran dan
pembelajaran

11

5. Patriotisme KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3
 Semangat patriotik dapat dipupuk melalui semua mata
pelajaran, aktiviti kokurikulum dan khidmat masyarakat. 7. Keusahawanan
 Semangat patriotik dapat melahirkan murid yang  Penerapan elemen keusahawanan bertujuan membentuk
mempunyai semangat cintakan negara dan berbangga ciri-ciri dan amalan keusahawanan sehingga menjadi satu
sebagai rakyat Malaysia. budaya dalam kalangan murid.
 Ciri keusahawanan boleh diterapkan dalam pengajaran dan
6. Kreativiti dan Inovasi pembelajaran melalui aktiviti yang mampu memupuk sikap
 Kreativiti adalah kebolehan menggunakan imaginasi untuk seperti rajin, jujur, amanah dan bertanggungjawab serta
mengumpul, mencerna dan menjana idea atau mencipta membangunkan minda kreatif dan inovatif untuk memacu
sesuatu yang baharu atau asli melalui ilham atau gabungan idea ke pasaran.
idea yang ada.
 Inovasi merupakan pengaplikasian kreativiti melalui ubah 8. Teknologi Maklumat dan Komunikasi
suaian, membaiki dan mempraktikkan idea.  Penerapan elemen TMK dalam pengajaran dan
 Kreativiti dan inovasi saling bergandingan dan perlu untuk pembelajaran memastikan murid dapat mengaplikasi dan
memastikan pembangunan modal insan yang mampu mengukuhkan pengetahuan dan kemahiran asas TMK
menghadapi cabaran Abad 21. yang dipelajari.
 Elemen kreativiti dan inovasi perlu diintegrasikan dalam  Pengaplikasian TMK bukan sahaja mendorong murid
pengajaran dan pembelajaran. menjadi kreatif malah menjadikan pengajaran dan
pembelajaran lebih menarik dan menyeronokkan serta
meningkatkan kualiti pembelajaran.

12

 TMK diintegrasikan mengikut kesesuaian topik yang KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3
hendak diajar dan sebagai pengupaya bagi meningkatkan
lagi kefahaman murid terhadap kandungan mata pelajaran. 10. Pendidikan Kewangan
 Penerapan elemen Pendidikan Kewangan bertujuan
9. Kelestarian Global membentuk generasi masa hadapan yang berkeupayaan
 Elemen Kelestarian Global bermatlamat melahirkan murid membuat keputusan kewangan yang bijak, mengamalkan
berdaya fikir lestari yang bersikap responsif terhadap pengurusan kewangan yang beretika serta berkemahiran
persekitaran dalam kehidupan harian dengan mengaplikasi menguruskan hal ehwal kewangan secara
pengetahuan, kemahiran dan nilai yang diperolehi bertanggungjawab.
melalui elemen Penggunaan dan Pengeluaran Lestari,  Elemen Pendidikan Kewangan boleh diterapkan dalam
Kewarganegaraan Global dan Perpaduan. PdP secara langsung ataupun secara sisipan. Penerapan
 Elemen Kelestarian Global penting dalam menyediakan secara langsung adalah melalui tajuk-tajuk seperti Wang
murid bagi menghadapi cabaran dan isu semasa yang mengandungi elemen kewangan secara eksplisit
di peringkat tempatan, Negara dan global. seperti pengiraan faedah mudah dan faedah kompoun.
 Elemen ini diajar secara langsung dan secara sisipan Penerapan secara sisipan pula diintegrasikan melalui
dalam mata pelajaran yang berkaitan. tajuk-tajuk lain merentas kurikulum. Pendedahan kepada
pengurusan kewangan dalam kehidupan sebenar adalah
penting bagi menyediakan murid dengan pengetahuan,
kemahiran dan nilai yang dapat diaplikasikan secara
berkesan dan bermakna.

13

PENTAKSIRAN BILIK DARJAH KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3

Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) merupakan proses mendapatkan  Mengambil kira pelbagai aras pengetahuan dan kemahiran
maklumat tentang perkembangan murid yang dirancang, yang dipelajari.
dilaksana dan dilapor oleh guru yang berkenaan. Proses ini
berlaku berterusan bagi membolehkan guru menentukan tahap  Membolehkan murid mempamerkan pelbagai keupayaan
penguasaan murid. pembelajaran.

PBD boleh dilaksanakan oleh guru secara formatif dan sumatif.  Mentaksir tahap penguasaan murid berdasarkan Standard
Pentaksiran secara formatif dilaksanakan seiring dengan proses Pembelajaran dan Standard Prestasi.
PdP, manakala pentaksiran secara sumatif dilaksanakan pada
akhir sesuatu unit pembelajaran, penggal, semester atau tahun.  Mengambil tindakan susulan bagi tujuan pemulihan dan
Guru perlulah merancang, membina item atau instrumen pengukuhan.
pentaksiran, mentadbir, memeriksa, merekod dan melapor tahap
penguasaan yang diajar berdasarkan DSKP. TAHAP PENGUASAAN UMUM

Dalam usaha memastikan pentaksiran membantu meningkatkan Tahap penguasaan merupakan satu bentuk pernyataan
keupayaan dan penguasaan murid, guru haruslah pencapaian yang menunjukkan perkembangan pembelajaran
melaksanakan pentaksiran yang mempunyai ciri-ciri berikut: murid. Terdapat enam tahap penguasaan yang menunjukkan
 Menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran seperti aras penguasaan yang disusun secara hierarki. Tahap
penguasaan ini mengambil kira pengetahuan, kemahiran dan
pemerhatian, lisan dan penulisan. nilai yang ditetapkan dalam kurikulum. Jadual 4 menunjukkan
 Menggunakan pelbagai strategi pentaksiran yang boleh pernyataan Tahap Penguasaan Umum.

dilaksanakan oleh guru dan murid.

14

KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3

Jadual 4: Penyataan Tahap Penguasaan Umum Guru boleh mencatat perkembangan murid di dalam buku rekod
mengajar, buku latihan, buku catatan, senarai semak, jadual
Tahap Tafsiran atau lain-lain yang sesuai. Perekodan tahap penguasaan dibuat
1 Murid tahu perkara asas atau boleh ke dalam templat pelaporan yang disediakan setelah PdP bagi
melakukan kemahiran asas atau setiap bidang, tema, kemahiran atau kelompok Standard
(Tahu) memberi respons terhadap perkara yang Kandungan dan Standard Pembelajaran selesai dilaksanakan.
asas.
2 Standard Prestasi KSSR Pendidikan Muzik
(Tahu dan faham) Murid menunjukkan kefahaman dengan
menjelaskan sesuatu perkara yang
dipelajari dalam bentuk komunikasi.

3 Murid menggunakan pengetahuan untuk Standard Prestasi (SPi) KSSR Pendidikan Muzik diwujudkan
(Tahu, faham dan melaksanakan sesuatu kemahiran pada sebagai rujukan untuk guru mentaksir tahap penguasaan murid
suatu situasi. dalam mata pelajaran ini. Standard Prestasi ini mengandungi 6
boleh buat) Tahap Penguasaan yang merangkumi domain kognitif,
psikomotor dan afektif. Tahap Penguasaan ini disusun secara
4 Murid menggunakan pengetahuan dan hierarki bermula pada Tahap Penguasaan 1 yang menunjukkan
(Tahu, faham dan melaksanakan sesuatu kemahiran penguasaan terendah sehingga penguasaan tertinggi iaitu
boleh buat dengan dengan beradab iaitu mengikut prosedur Tahap Penguasaan 6.
atau secara analitik dan sistematik.
beradab)

5 Murid menggunakan pengetahuan dan
(Tahu, faham dan melaksanakan sesuatu kemahiran pada
boleh buat dengan situasi baharu dengan mengikut
beradab terpuji) prosedur atau secara sistematik serta
tekal dan bersikap positif.

6 Murid berupaya menggunakan
(Tahu, faham dan pengetahuan dan kemahiran sedia ada
boleh buat dengan untuk digunakan pada situasi baharu
beradab mithali) secara sistematik, bersikap positif,
kreatif dan inovatif dalam penghasilan
idea baharu serta boleh dicontohi.

15

KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3

TAHAP PENGUASAAN KESELURUHAN Jadual 5: Tahap Penguasaan Keseluruhan Pendidikan Muzik

Tahap Penguasaan Keseluruhan bagi setiap mata pelajaran TAHAP TAFSIRAN
perlu ditentukan pada setiap akhir tahun. Tahap Penguasaan PENGUASAAN
Keseluruhan ini merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran Mengetahui pengetahuan asas dan
dan nilai. Guru perlu mentaksir murid secara kolektif dan holistik 1 kemahiran asas muzik.
dengan melihat semua aspek semasa proses pembelajaran.
Guru hendaklah menggunakan pertimbangan profesional dalam 2 Memahami pengetahuan asas dan
semua proses pentaksiran, khususnya dalam menentukan tahap kemahiran asas muzik.
penguasaan keseluruhan. Pertimbangan profesional boleh
dilakukan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman guru, 3 Mengaplikasikan pengetahuan dan
interaksi guru bersama murid, serta perbincangan bersama- kemahiran dalam aktiviti muzik.
sama rakan sejawat.
4 Menganalisis karya menggunakan
Tahap Penguasaan Keseluruhan KSSR Pendidikan Muzik pengetahuan dan kemahiran muzik.
digunakan untuk melaporkan pencapaian murid berdasarkan
rubrik yang dijadikan sebagai panduan kepada guru untuk men- 5 Menilai karya menggunakan pengetahuan
taksir prestasi murid seperti dalam Jadual 5. dan kemahiran muzik.

6 Menjana idea kreatif dalam pengkaryaan
muzik.

16

KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3

Panduan Penilaian Projek Seni Muzik Jadual 6: Panduan Penilaian Projek Seni Muzik

Panduan Penilaian Projek Seni Muzik disediakan sebagai ASPEK CEMERLANG KRITERIA MEMUASKAN
instrumen kepada guru untuk menentukan pencapaian murid YANG BAIK
dalam aktiviti ini. Murid akan dinilai dari aspek pelibatan, DINILAI

kreativiti dan amalan nilai murni. Kriteria pencapaian kepada PELIBATAN Semua ahli Beberapa ahli Semua ahli
setiap aspek ini dinyatakan sebagai cemerlang, baik dan KREATIVITI dalam dalam dalam
memuaskan seperti Jadual 6. kumpulan kumpulan kumpulan
AMALAN memainkan memainkan kurang
Dengan adanya Standard Prestasi Pendidikan Muzik dan NILAI MURNI peranan peranan memainkan
Panduan Penilaian Projek Seni Muzik ini, diharapkan guru dapat dengan dengan peranan
mentaksir murid dengan penuh yakin, fleksibel, berakauntabiliti cemerlang cemerlang sebelum,
dan berintegriti. Guru bertanggungjawab sepenuhnya untuk sebelum, sebelum, semasa dan
melaksanakan pentaksiran secara berkumpulan. Guru juga semasa dan semasa dan selepas
harus merekod pencapaian murid, menganalisis tahap selepas selepas persembahan
penguasaan tersebut serta membuat laporan dan tindakan persembahan persembahan muzik.
susulan. muzik. muzik. Kurang
Menggunakan menggunakan
Menggunakan imaginasi dan imaginasi dan
imaginasi yang menterjemah- menterjemah-
tinggi dan kan idea dalam kan idea dalam
menterjemah- persembahan persembahan
kan idea muzik. muzik.
secara kreatif
dalam Beberapa ahli Semua ahli
persembahan mempamerkan dalam
muzik. amalan nilai kumpulan
Semua ahli murni untuk kurang
dalam menjayakan mempamerkan
kumpulan persembahan amalan nilai
mempamer- muzik. murni untuk
kan amalan menjayakan
nilai murni persembahan
untuk muzik.
menjayakan
persembahan
muzik.

17

KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3

ORGANISASI KANDUNGAN Jadual 8: Tafsiran Standard Kandungan, Standard
Pembelajaran dan Standard Prestasi
KSSR (Semakan 2017) Pendidikan Muzik diorganisasikan
berasaskan modul kurikulum dengan peratus pemberatan
seperti Jadual 7.

Jadual 7: Pemberatan Kandungan Kurikulum Pendidikan Muzik STANDARD STANDARD STANDARD
KANDUNGAN PEMBELAJARAN PRESTASI

MODUL PERATUS Penyataan Suatu penetapan Suatu set kriteria
PEMBERATAN spesifik tentang kriteria atau indikator umum yang
Bahasa Muzik perkara yang kualiti pembelajaran menunjukkan
Kemahiran Muzik 10% murid patut dan pencapaian tahap-tahap
Kreativiti Muzik 40% ketahui dan boleh yang boleh diukur prestasi yang
Apresiasi Muzik 40% lakukan dalam bagi setiap standard perlu murid
10% suatu tempoh kandungan. pamerkan
persekolahan sebagai tanda
merangkumi bahawa sesuatu
aspek perkara itu telah
pengetahuan, dikuasai murid.
kemahiran dan
Nota: Peruntukkan waktu bagi mata pelajaran ini ialah minimum nilai.
16 jam setahun.
Terdapat satu lajur tambahan iaitu Catatan. Lajur ini
Guru boleh menggabung kandungan antara modul ketika mengandungi cadangan aktiviti dan nota panduan guru. Guru
melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Setiap boleh melaksanakan aktiviti tambahan selain daripada yang
modul pula mempunyai tiga lajur utama iaitu Standard dicadangkan mengikut kreativiti dan keperluan untuk mencapai
Kandungan, Standard Pembelajaran dan Standard Prestasi Standard Pembelajaran.
seperti Jadual 8.

18

KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3

1.0 MODUL BAHASA MUZIK STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
STANDARD KANDUNGAN
Murid boleh: Cadangan Aktiviti:
1.1 Elemen Muzik  Mendengar dan membezakan
1.1.1 Mengenal dan membezakan tekstur tebal dan
1.2 Notasi Muzik nipis. tekstur tebal dan nipis menerusi
pelbagai aktiviti muzik.
1.1.2 Mengaplikasikan pemahaman tekstur tebal dan Contoh:
nipis dalam aktiviti muzik.  bernyanyi, bergerak mengikut

muzik dan memainkan alat
perkusi

1.2.1 Membaca not pada baluk:  Latihan menulis not G,A dan B
(i) not G, A dan B. pada baluk.

(ii)  Latihan memadankan nilai not
1.2.2 Mengaplikasikan pengetahuan notasi muzik dengan jenisnya.

dalam aktiviti permainan rekoder. Nota:

19 Jenis Not Nilai Not
Semibrif 4

Minim 2

Krocet 1

KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3

2.0 MODUL KEMAHIRAN MUZIK STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
STANDARD KANDUNGAN
Murid boleh: Cadangan Aktiviti:
2.1 Nyanyian 2.1.1 Bernyanyi dengan teknik pernafasan yang betul.  Latihan mendengar dan mengajuk
2.1.2 Bernyanyi dengan pic yang betul.
2.1.3 Bernyanyi mengikut tempo. pic.

2.2 Permainan Alat Perkusi 2.2.1 Memainkan alat perkusi mengikut tempo.  Mengenal ikon berdasarkan nilai
2.2.2 Memainkan alat perkusi mengikut corak irama not.
Contoh:
berdasarkan skor ikon yang mewakili

nilai not 1 23 4

12

1

 Latihan memainkan alat perkusi
berdasarkan skor ikon.

20

KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
2.3 Bergerak Mengikut Muzik
2.3.1 Membuat pergerakan berdasarkan corak irama Cadangan Aktiviti:
dari muzik yang didengar.  Meniru pergerakan berdasarkan

2.3.2 Membuat pergerakan berdasarkan tempo. corak irama muzik.
2.3.3 Merancang pergerakan berdasarkan muzik yang
 Menggabungkan beberapa
didengar: pergerakan dalam formasi
(i) corak irama lagu Contoh:
(ii) tempo  berjalan setempat, berjalan ke
kiri sambil memetik jari, berjalan
ke kanan sambil memetik jari

Contoh formasi:

 Mengamalkan nilai murni dalam
aktiviti muzik seperti:
 bertanggungjawab
 bertoleransi
 menghormati ketua

21

KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
2.4 Rekoder
2.4.1 Mengenal dan memahami: Nota:
(i) bahagian rekoder.  Bahagian rekoder.
(ii) cara menjaga rekoder.
(iii) penjarian asas rekoder. Bahagian Atas

Bahagian Tengah

Bahagian Bawah
 Penjarian asas rekoder

22

KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

2.4.2 Memainkan rekoder mengikut tempo dengan ton Cadangan Aktiviti:
yang baik:  Latihan penjarian not B , A dan G.
(i) dengan penjarian not B, A dan G.

(ii) menggunakan jenis not
(iii) pernafasan yang betul.
(iv) perlidahan yang betul.
(v) Embouchure yang betul.
(vi) postur yang betul.

2.4.3 Memainkan rekoder dengan mengaplikasikan
pembacaan skor muzik.

not B not A not G

 Menamakan not dan memainkan
not B, A dan G pada rekoder.

 Latihan perlidahan dengan
sebutan ‘tu’.

23

KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3

STANDARD PRESTASI MODUL BAHASA MUZIK DAN KEMAHIRAN MUZIK

TAHAP STANDARD PRESTASI
PENGUASAAN TAFSIRAN

1  Mengenal elemen muzik dan notasi muzik dengan bimbingan.
 Mengajuk semula pic dan corak irama yang didengar serta meniru pergerakan dengan bimbingan.

2  Memahami elemen muzik dan notasi muzik.
 Mengajuk semula melodi dan corak irama yang didengar serta meniru pergerakan.

3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran bahasa muzik dalam aktiviti muzik.

4 Mempamerkan kemahiran permainan alat perkusi atau permainan rekoder atau kemahiran nyanyian atau bergerak
mengikut muzik dengan ketepatan yang tinggi.

5 Mempamerkan kemahiran permainan alat perkusi atau oermainan rekoder atau kemahiran menyanyi mengikut muzik
dengan ketepatan yang tinggi secara konsisten.

6 Menghasilkan persembahan muzik secara kreatif, ekspresif, konsisten dan natural.

24

KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3

3.0 MODUL KREATIVITI MUZIK STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
STANDARD KANDUNGAN
Murid boleh: Cadangan Aktiviti:
3.1 Pengkaryaan Muzik  Latihan menghasilkan kesan bunyi
3.1.1 Menghasilkan kesan bunyi untuk mengiringi
persembahan. menggunakan pelbagai medium
seperti suara, alat improvisasi dan alat
3.1.2 Mencipta corak irama mudah menggunakan perkusi.
Contoh kesan bunyi:
ikon mewakili nilai not  bunyi suara haiwan
 bunyi tapak kaki orang berjalan
 bunyi angin bertiup

3.1.3 Mempersembahkan hasil ciptaan.  Latihan mencipta corak irama
berdasarkan kad ikon yang diberi.
Contoh:

i. 1 1 1 2
ii. 1 1 1 1

 Latihan dalam kumpulan.

25

KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3

TAHAP STANDARD PRESTASI
PENGUASAAN TAFSIRAN

1 Mengenal bunyi atau corak irama yang didengar.

2 Mengajuk bunyi atau corak irama dan melodi yang didengar.

3 Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran muzik untuk menghasilkan kesan bunyi dan corak irama mudah.

4 Menentukan medium yang sesuai untuk mencipta kesan bunyi dan corak irama mudah.

5 Mengimprovisasi idea muzik dalam penciptaan kesan bunyi dan corak irama mudah.

6 Mencipta dan mempersembahkan hasil ciptaan kesan bunyi dan corak irama mudah.

26

KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3

4.0 MODUL APRESIASI MUZIK STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
STANDARD KANDUNGAN
Murid boleh: Cadangan Aktiviti:
4.1 Penghayatan Karya Muzik 4.1.1 Membuat ulasan terhadap Muzik Popular yang  Mendengar muzik secara aktif dan

didengar daripada aspek: bersoal jawab tentang muzik
(i) jenis muzik tersebut:
(ii) nama penyanyi atau kumpulan  jenis muzik yang

dipersembahkan
Contoh:
Irama Malaysia, Pop Rock,
Dangdut, Ballad dan Rhythm
and Blues (R&B)

27

KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3

TAHAP STANDARD PRESTASI
PENGUASAAN TAFSIRAN

1 Mengenal jenis muzik yang didengar.

2 Mengecam dan menyatakan jenis muzik.

3 Menjelaskan tentang muzik dengan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran muzik.

4 Membuat ulasan muzik pilihan sendiri menggunakan pengetahuan dan kemahiran muzik dengan bimbingan.

5 Membuat ulasan muzik pilihan sendiri menggunakan pengetahuan dan kemahiran muzik.

6 Membuat perbandingan dua jenis muzik pilihan sendiri dengan menggunakan pengetahuan dan kemahiran muzik.

28

KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3

5.0 PROJEK SENI MUZIK STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
STANDARD KANDUNGAN
Murid boleh: Nota:
5.1 Persembahan Muzik 5.1.1 Merancang persembahan muzik.  Contoh aktiviti untuk persembahan:
5.1.2 Membuat persembahan muzik.
 5.1.3 Mengamalkan nilai murni dalam aktiviti muzik.  menyanyikan lagu-lagu yang
telah dipelajari.
29
 mengaplikasikan pengetahuan
dan kemahiran yang dipelajari
dalam nyanyian, permainan alat
perkusi dan gerakan semasa
persembahan.

 Contoh nilai murni dalam aktiviti
muzik:
 menghormati ketua kumpulan
dan rakan dalam kumpulan
 menjalankan peranan yang
diberikan sebelum, semasa dan
selepas persembahan seperti
penyanyi, pemuzik dan pelakon

 Projek Seni Muzik adalah projek
berskala kecil yang dijalankan
secara berkumpulan dalam bilik
darjah sebanyak dua kali setahun.

Panduan Penilaian Projek Seni Muzik KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3

ASPEK YANG CEMERLANG KRITERIA MEMUASKAN
DINILAI BAIK

PELIBATAN Semua ahli dalam kumpulan Beberapa ahli dalam kumpulan Semua ahli dalam kumpulan kurang
memainkan peranan dengan memainkan peranan dengan memainkan peranan sebelum,
cemerlang sebelum, semasa dan cemerlang sebelum, semasa dan semasa dan selepas persembahan
selepas persembahan muzik. selepas persembahan muzik. muzik.

KREATIVITI Menggunakan imaginasi yang tinggi Menggunakan imaginasi dan Kurang menggunakan imaginasi dan
dan menterjemahkan idea secara menterjemahkan idea dalam menterjemahkan idea dalam
kreatif dalam persembahan muzik. persembahan muzik. persembahan muzik.

AMALAN Semua ahli dalam kumpulan Beberapa ahli dalam kumpulan Semua ahli dalam kumpulan kurang
NILAI MURNI mempamerkan amalan nilai murni mempamerkan amalan nilai murni mempamerkan amalan nilai murni
untuk menjayakan persembahan untuk menjayakan persembahan untuk menjayakan persembahan
muzik. muzik. muzik.

30

KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3

GLOSARI

PERKATAAN PENERANGAN
Aktiviti muzik
Alat perkusi Aktiviti nyanyian, permainan alat muzik dan bergerak mengikut muzik.
Baluk
Alat muzik yang dipalu, ketuk atau goncang untuk menghasilkan bunyi.
Irama Contoh: kompang, kerincing, kastenet dan tamborin.

Embouchure Lima Garisan selari yang digunakan dalam penulisan notasi muzik.
Muzik Popular Contoh:
Penjarian
Pergerakan bunyi muzikal yang terhasil daripada gabungan bunyi panjang dan pendek.
Contoh irama:

Teknik bibir atau mulut semasa memainkan alat muzik tiupan.
Muzik semasa yang dikenali ramai.
Teknik penggunaan jari dalam bermain alat muzik, khususnya alat tiupan, alat bertali dan keyboard.

31

KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3

GLOSARI

PERKATAAN PENERANGAN
Perlidahan
Pernafasan Teknik tiupan menggunakan lidah untuk mengawal penghasilan bunyi bagi alat-alat muzik tiupan.
Pic
Postur Cara bernafas ketika bernyanyi atau bermain alat muzik tiupan.
Skor Muzik Bunyi tinggi, rendah dan sederhana.
Skor Ikon Kedudukan atau posisi tubuh badan yang betul semasa bernyanyi atau bermain alat muzik.

Tekstur Notasi muzik yang menggunakan simbol dan notasi muzik standard.

Notasi muzik yang menggunakan gambar untuk mewakili notasi standard.
Contoh:

Lapisan suara atau lapisan bunyi alat muzik dalam sesuatu karya muzik.

32

KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3

PERKATAAN PENERANGAN
Tempo
Warna Ton Kelajuan sesuatu karya muzik.
Contoh: Tempo cepat atau lambat.

Kualiti sesuatu bunyi.
Contoh: warna ton suara lelaki - garau atau kasar.

Nota:
Setiap perkataan yang diberi penerangan maksudnya dalam glosari ini adalah tertakluk kepada konteks penggunaan perkataan tersebut
dalam dokumen ini sahaja.

33

KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3

PANEL PENGGUBAL

1. Mohamed Salim bin Taufix Rashidi Bahagian Pembangunan Kurikulum, KPM
2. Bakhtiar bin Mohd Salleh Bahagian Pembangunan Kurikulum, KPM
3. Faridah binti Ramly Bahagian Pembangunan Kurikulum, KPM
4. Hazlifhadiahana binti Rosli Bahagian Pembangunan Kurikulum, KPM
5. Siti Musfirah binti Md. Hashim Bahagian Pembangunan Kurikulum, KPM
6. Mohd Fadil bin Musa IPG Kampus Pendidikan Islam, Bangi
7. Abdul Halim bin Abdul Wahab SMK Perimbun, Cheras, Selangor
8. Amir Hamzah bin Nordin SMK Inderapura, Jerantut, Pahang
9. Elizabeth Rajam a/p Peter Devanayagam SK Kementah, Kuala Lumpur
10. Mahiran binti Man SK Sultan Hishamudin Alam Shah, Kuala Lumpur
11. Nurunnajwa binti Painoh SK Dengkil, Selangor
12. Tee Suat Ring SK Taman Klang Utama, kelang, Selangor
13 Parimala a/p Subramaniam SK Saujana, Kuala Lumpur

34

KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3

PENGHARGAAN

Dr. Mohamed bin Abu Bakar Penasihat
Pengarah

Datin Dr. Ng Soo Boon Timbalan Pengarah
(Dasar dan Sains & Teknologi)

Penasihat Editorial

Mohamed Zaki bin Abd. Ghani Ketua Sektor

Haji Naza Idris bin Saadon Ketua Sektor

Mahyudin bin Ahmad Ketua Sektor

Dr. Rusilawati binti Othman Ketua Sektor

Mohd Faudzan bin Hamzah Ketua Sektor

Fazlinah binti Said Ketua Sektor

Mohamed Salim bin Taufix Rashidi Ketua Sektor

Haji Sofian Azmi bin Tajul Arus Ketua Sektor

Paizah binti Zakaria Ketua Sektor

Hajah Norashikin binti Hashim Ketua Sektor

35

KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3

Penyelaras Teknikal Penerbitan dan Spesifikasi
Saripah Faridah Binti Syed Khalid
Nur Fadia Binti Mohamed Radzuan
Mohamad Zaiful bin Zainal Abidin
Pereka Grafik
Siti Zulikha Binti Zelkepli

3640


Click to View FlipBook Version
Previous Book
สรุปผลการดำเนินงานโครงการ การทำน้ำพริกกุ้งเสียบ
Next Book
Majlis Pelancaran STEMatric Aspire 2021-2025