The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานการสอนออนไลน์หน้าเดียวของน.ส.วรวรรณ ธารนาถ ตำแแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดไทรน้อย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by zom_zajad, 2021-09-14 04:10:53

รายงานการสอนออนไลน์หน้าเดียวของน.ส.วรวรรณ ธารนาถ

รายงานการสอนออนไลน์หน้าเดียวของน.ส.วรวรรณ ธารนาถ ตำแแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดไทรน้อย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

ปีการศึกษา 2564

สำนักงำนเขตพ้ืนทก่ี ำรศกึ ษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต 2

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศกึ ษำข้นั พ้ืนฐำน
กระทรวงศกึ ษำธกิ ำร

รายงานการสอน นางสาววรวรรณ ธารนาถ
On Hand และ On Demand
ปญั หาอุปสรรค
วันท่ี 1-4 มิถุนายน 2564
> สญั ญาณอนิ เตอร์เนต็ ท่ีไม่เสถียรในบางครง้ั
จานวนนักเรียน > นกั เรียนยงั ขาดสมาธิในการเรียนรู้

- 1ชาย หญิง รูปภาพการสอน

ชนั้ ประถมศึกษาปีท่ี 3

ผลการจัดการเรยี นการสอน

> นักเรยี นมีความรู้และความเขา้ ใจในเน้ือหาวชิ า
และกจิ กรรมทไ่ี ด้เรียนรู้

> นักเรียนมกี ารเรียนรไู้ ด้ตามเปา้ หมายท่ตี งั้ ไว้
> นกั เรยี นมคี วามกระตอื รือร้นในการเรยี นรู้

ท่ีแปลกใหมแ่ ละพร้อมยอมรบั การเปล่ียนแปลง
ตามสถานการณ์

ส่ือและอปุ กรณ์

> PowerPoint
> Line
> https://www.dltv.ac.th/DLTV3
> https://youtu.be/eHbJV5jWjfo

เครื่องมือที่ใช้

ใบงาน

ลงชอื่ _______________ ผรู้ ายงาน ลงชื่อ_______________ ผู้รบั รอง
(นางสาววรวรรณ ธารนาถ) (นางเครือวัลย์ ขันธวธิ ิ)
ตาแหน่ง ครูผชู้ ่วย
ตาแหนง่ รักษาการในตาแหนง่ ผู้อานวยการโรงเรยี น

รายงานการสอน นางสาววรวรรณ ธารนาถ
On Hand และ On Demand
ปญั หาอุปสรรค
วันที่ 7-11 มถิ ุนายน 2564
> สัญญาณอนิ เตอรเ์ นต็ ทไี่ มเ่ สถยี รในบางครั้ง
จานวนนักเรยี น > นักเรยี นยังขาดสมาธิในการเรยี นรู้
> ผปู้ กครองของนกั เรียนไมว่ า่ งท่จี ะคอยดแู ล
- 1ชาย หญงิ นักเรยี นในการทาการบ้าน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 รปู ภาพการสอน

ผลการจดั การเรียนการสอน

> นักเรียนมคี วามรู้และความเข้าใจในเนือ้ หาวิชา
และกจิ กรรมท่ไี ด้เรยี นรู้

> นกั เรยี นมกี ารเรียนรู้ได้ตามเปา้ หมายที่ตง้ั ไว้
> นักเรยี นมคี วามกระตือรือร้นในการเรยี นรู้

ท่แี ปลกใหม่และพร้อมยอมรับการเปล่ยี นแปลง
ตามสถานการณ์

สอ่ื และอุปกรณ์

> PowerPoint
> Line
> Liveworksheet
> https://www.dltv.ac.th/DLTV3
> https://youtu.be/eHbJV5jWjfo

เครื่องมอื ที่ใช้

ใบงาน

ลงช่อื _______________ ผ้รู ายงาน ลงชอ่ื _______________ ผรู้ ับรอง
(นางสาววรวรรณ ธารนาถ) (นางเครือวัลย์ ขันธวธิ ิ)
ตาแหนง่ ครผู ูช้ ว่ ย
ตาแหน่งรักษาการในตาแหนง่ ผู้อานวยการโรงเรียน

รายงานการสอน นางสาววรวรรณ ธารนาถ
On Hand และ On Demand
ปัญหาอปุ สรรค
วันที่ 14-18 มิถุนายน 2564
> สญั ญาณอินเตอรเ์ น็ตทไ่ี ม่เสถยี รในบางครัง้
จานวนนกั เรียน > นักเรียนสง่ งานลา่ ช้า
> นักเรียนยงั ขาดการทบทวนเน้ือหาที่เรียน
- 1ชาย หญิง
รูปภาพการสอน
ชนั้ ประถมศึกษาปีที่ 3

ผลการจดั การเรียนการสอน

> นกั เรยี นมีความรู้และความเข้าใจในเน้ือหาวิชา
และกจิ กรรมที่ไดเ้ รยี นรู้

> นักเรียนมกี ารเรียนรูไ้ ดต้ ามเป้าหมายทต่ี ้งั ไว้
> นักเรยี นมีความกระตอื รอื รน้ ในการเรยี นรู้

ท่แี ปลกใหม่และพร้อมยอมรับการเปลยี่ นแปลง
ตามสถานการณ์

ส่อื และอปุ กรณ์

> PowerPoint
> Line
> https://www.dltv.ac.th/DLTV3
> https://youtu.be/eHbJV5jWjfo

เครอื่ งมอื ท่ใี ช้

ใบงาน

ลงชือ่ _______________ ผรู้ ายงาน ลงชือ่ _______________ ผู้รบั รอง
(นางสาววรวรรณ ธารนาถ) (นางเครอื วลั ย์ ขนั ธวธิ ิ)
ตาแหน่ง ครูผ้ชู ว่ ย
ตาแหน่งรักษาการในตาแหน่งผอู้ านวยการโรงเรียน

รายงานการสอน นางสาววรวรรณ ธารนาถ
On Hand และ On Demand
ปัญหาอปุ สรรค
วันท่ี 21-25 มถิ ุนายน 2564
> นักเรยี นสง่ งานลา่ ช้า
จานวนนกั เรยี น > นักเรียนยังขาดสมาธใิ นการเรยี นรู้

- 1ชาย หญิง รูปภาพการสอนออนไลน์

ชน้ั ประถมศึกษาปีท่ี 3

ผลการจัดการเรยี นการสอน

> นกั เรยี นมคี วามรู้และความเข้าใจในเนื้อหาวิชา
และกจิ กรรมทไ่ี ด้เรยี นรู้

> นกั เรียนมกี ารเรยี นร้ไู ด้ตามเปา้ หมายทต่ี ้งั ไว้
> นักเรียนมีความกระตือรือรน้ ในการเรียนรู้

ท่แี ปลกใหมแ่ ละพร้อมยอมรับการเปลย่ี นแปลง
ตามสถานการณ์

สื่อและอุปกรณ์

> PowerPoint
> Line
> https://www.dltv.ac.th/DLTV3
> https://youtu.be/eHbJV5jWjfo

เคร่อื งมือทีใ่ ช้

ใบงาน

ลงชื่อ_______________ ผูร้ ายงาน ลงชอ่ื _______________ ผู้รับรอง
(นางสาววรวรรณ ธารนาถ) (นางเครือวัลย์ ขนั ธวธิ ิ)
ตาแหนง่ ครผู ูช้ ่วย
ตาแหนง่ รกั ษาการในตาแหนง่ ผ้อู านวยการโรงเรยี น

นางสาววรวรรณ ธารนาถ รายงานการสอน
On Hand และ On Demand
ในสถานการณ์การแพรร่ ะบาด COVID-19
วันท่ี 28 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2564

จานวนนักเรยี น

- 1ชาย หญิง

ชั้นประถมศกึ ษาปที ่ี 3

ผลการจดั การเรยี นการสอน ปญั หาและอปุ สรรค

> นกั เรียนมคี วามรู้และความเขา้ ใจในเน้อื หาวิชา > สัญญาณอนิ เตอรเ์ น็ตทไ่ี มเ่ สถียรในบางครัง้
และกิจกรรมทไี่ ด้เรียนรู้ > นักเรยี นทางานไม่ค่อยเรียบร้อย

> นกั เรยี นมกี ารเรยี นรู้ได้ตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ รปู ภาพการจดั การเรยี นการสอน
> นกั เรยี นมคี วามกระตอื รอื ร้นในการเรยี นรู้
ลงชอื่ _______________ ผรู้ ายงาน
ทแ่ี ปลกใหม่และพร้อมยอมรบั การเปล่ียนแปลง (นางสาววรวรรณ ธารนาถ)
ตามสถานการณ์ ตาแหนง่ ครผู ชู้ ่วย

สือ่ และอุปกรณใ์ นการจัดการเรยี นรู้ ลงช่อื _______________ ผรู้ ับรอง
(นางเครือวลั ย์ ขนั ธวิธิ)
> PowerPoint
> Line ตาแหนง่ รกั ษาการในตาแหนง่ ผ้อู านวยการโรงเรยี น
> Liveworksheet
> https://www.dltv.ac.th/DLTV3
> https://youtu.be/pfqR-8PpZls

เคร่ืองมอื ทใ่ี ชใ้ นการจัดการเรยี นรู้

ใบงาน

นางสาววรวรรณ ธารนาถ รายงานการสอน
On Hand และ On Demand
ในสถานการณก์ ารแพรร่ ะบาด COVID-19
วันท่ี 5 - 9 กรกฎาคม 2564

จานวนนกั เรยี น

- 1ชาย หญงิ

ช้นั ประถมศกึ ษาปที ่ี 3 ปัญหาและอุปสรรค

ผลการจดั การเรียนการสอน > สัญญาณอนิ เตอร์เน็ตท่ไี มเ่ สถยี รในบางคร้งั
> นักเรยี นยงั ขาดการทบทวนเนอื้ หาที่เรียน
> นกั เรียนมีความร้แู ละความเขา้ ใจในเน้อื หาวชิ า
และกิจกรรมที่ไดเ้ รยี นรู้ รูปภาพการจดั การเรียนการสอน

> นักเรียนมกี ารเรยี นรูไ้ ด้ตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้ ลงช่ือ_______________ ผู้รายงาน
> นักเรียนมีความกระตอื รอื รน้ ในการเรยี นรู้ (นางสาววรวรรณ ธารนาถ)
ตาแหนง่ ครผู ชู้ ว่ ย
ที่แปลกใหม่และพรอ้ มยอมรบั การเปล่ยี นแปลง
ตามสถานการณ์ ลงชือ่ _______________ ผู้รับรอง
(นางเครือวลั ย์ ขันธวธิ ิ)
สื่อและอุปกรณใ์ นการจดั การเรยี นรู้
ตาแหนง่ รกั ษาการในตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรยี น
> PowerPoint
> Line
> https://www.dltv.ac.th/DLTV3
> https://youtu.be/pfqR-8PpZls
> Liveworksheet

เครอื่ งมือท่ใี ชใ้ นการจดั การเรยี นรู้

ใบงาน

นางสาววรวรรณ ธารนาถ รายงานการสอน
On Hand และ On Demand
ในสถานการณ์การแพรร่ ะบาด COVID-19

วนั ท่ี 12 - 16 กรกฎาคม 2564

จานวนนักเรยี น

- 1ชาย หญงิ

ชน้ั ประถมศกึ ษาปีท่ี 3 ปญั หาและอุปสรรค

ผลการจดั การเรียนการสอน > สัญญาณอินเตอร์เนต็ ทไ่ี ม่เสถียรในบางครง้ั
> นักเรยี นยังสับสนเนือ้ หาบางจดุ
> นักเรียนมีความรู้และความเขา้ ใจในเนอื้ หาวิชา
และกจิ กรรมท่ีไดเ้ รียนรู้ รปู ภาพการจัดการเรยี นการสอน

> นกั เรยี นมีการเรียนรไู้ ดต้ ามเป้าหมายท่ีตง้ั ไว้ ลงชอ่ื _______________ ผู้รายงาน
> นกั เรียนมคี วามกระตอื รอื ร้นในการเรียนรู้ (นางสาววรวรรณ ธารนาถ)
ตาแหนง่ ครผู ู้ชว่ ย
ทแ่ี ปลกใหมแ่ ละพร้อมยอมรบั การเปลย่ี นแปลง
ตามสถานการณ์ ลงชือ่ _______________ ผู้รบั รอง
(นางเครือวลั ย์ ขันธวิธิ)
สื่อและอปุ กรณ์ในการจัดการเรียนรู้
ตาแหน่งรกั ษาการในตาแหนง่ ผอู้ านวยการโรงเรียน
> PowerPoint
> Line
> https://www.dltv.ac.th/DLTV3
> https://youtu.be/ScT6freGd3k
> Liveworksheet

เคร่ืองมอื ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้

ใบงาน

นางสาววรวรรณ ธารนาถ รายงานการสอน
On Hand และ On Demand
ในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19

วนั ที่ 19 - 23 กรกฎาคม 2564

จานวนนกั เรยี น

- 1ชาย หญงิ

ชน้ั ประถมศึกษาปีท่ี 3 ปัญหาและอปุ สรรค

ผลการจัดการเรียนการสอน > นักเรียนยังขาดสมาธใิ นการเรียนรู้
> นักเรียนยังขาดการทบทวนเน้อื หาทเ่ี รยี น
> นกั เรยี นมีความรแู้ ละความเขา้ ใจในเนือ้ หาวิชา
และกจิ กรรมทไ่ี ด้เรียนรู้ รูปภาพการจัดการเรียนการสอน

> นักเรียนมกี ารเรยี นรู้ได้ตามเปา้ หมายที่ต้ังไว้
> นักเรียนมีความกระตอื รอื ร้นในการเรยี นรู้

ที่แปลกใหมแ่ ละพรอ้ มยอมรับการเปลีย่ นแปลง
ตามสถานการณ์

สือ่ และอปุ กรณใ์ นการจัดการเรียนรู้

> PowerPoint
> Line
> https://www.dltv.ac.th/DLTV3
> https://youtu.be/ScT6freGd3k
> Liveworksheet

เครื่องมือทใ่ี ช้ในการจัดการเรียนรู้

ใบงาน

ลงชอื่ _______________ ผู้รายงาน ลงช่อื _______________ ผูร้ บั รอง
(นางสาววรวรรณ ธารนาถ) (นางเครอื วัลย์ ขันธวิธิ)
ตาแหน่ง ครูผู้ชว่ ย
ตาแหน่งรกั ษาการในตาแหนง่ ผูอ้ านวยการโรงเรียน

รายงานการสอน
On Hand และ On Demand

ในสถานการณก์ ารแพร่ระบาด COVID-19

นางสาววรวรรณ ธารนาถ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3

วนั ที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2564

จานวนนักเรยี น เครือ่ งมอื หรอื ส่ือท่ีใชใ้ นการจดั กิจกรรม

ชาย - หญิง 1 ใบงาน

ผลการจัดการเรยี นการสอน รปู ภาพกจิ กรรมการเรียนการสอน

> นักเรยี นมคี วามรู้และความเขา้ ใจในเน้ือหาวิชา ลงชอ่ื _______________ ผู้รายงาน
และกจิ กรรมที่ไดเ้ รียนรู้ (นางสาววรวรรณ ธารนาถ)
ตาแหนง่ ครูผู้ชว่ ย
> นักเรียนมกี ารเรยี นรูไ้ ดต้ ามเป้าหมายทตี่ ้ังไว้
> นกั เรียนมีความกระตอื รอื ร้นในการเรยี นรู้ ลงชื่อ_______________ ผ้รู ับรอง
(นางเครือวัลย์ ขนั ธวิธิ)
ที่แปลกใหม่และพรอ้ มยอมรับการเปล่ียนแปลง
ตามสถานการณ์ ตาแหนง่ รกั ษาการในตาแหน่งผอู้ านวยการโรงเรยี น

ปัญหาและอุปสรรค

> สญั ญาณอินเตอร์เนต็ ที่ไม่เสถียรในบางครง้ั
> นักเรยี นยังขาดสมาธใิ นการเรยี นรู้
> นักเรยี นยังขาดการทบทวนเน้ือหาท่ีเรยี น

รายงานการสอน
On Hand และ On Demand

ในสถานการณ์การแพรร่ ะบาด COVID-19

นางสาววรวรรณ ธารนาถ ชนั้ ประถมศึกษาปีท่ี 3

วนั ท่ี 2 - 6 สิงหาคม 2564

จานวนนักเรียน เคร่ืองมอื หรอื สือ่ ท่ีใชใ้ นการจัดกจิ กรรม

ชาย - หญงิ 1 ใบงาน

ผลการจัดการเรียนการสอน รูปภาพกจิ กรรมการเรียนการสอน

> นักเรยี นมคี วามร้แู ละความเข้าใจในเนอื้ หาวิชา ลงชื่อ_______________ ผรู้ ายงาน
และกจิ กรรมท่ไี ด้เรยี นรู้ (นางสาววรวรรณ ธารนาถ)
ตาแหนง่ ครูผ้ชู ว่ ย
> นักเรยี นมกี ารเรียนรไู้ ด้ตามเปา้ หมายท่ตี ้ังไว้
> นักเรียนมีความกระตอื รือรน้ ในการเรยี นรู้ ลงชอ่ื _______________ ผู้รับรอง
(นางเครอื วัลย์ ขันธวธิ ิ)
ท่แี ปลกใหมแ่ ละพร้อมยอมรับการเปล่ยี นแปลง
ตามสถานการณ์ ตาแหน่งรักษาการในตาแหนง่ ผอู้ านวยการโรงเรยี น

ปญั หาและอุปสรรค

> สญั ญาณอินเตอร์เนต็ ท่ไี ม่เสถียรในบางครัง้
> นักเรยี นสง่ งานลา่ ชา้

รายงานการสอน
On Hand และ On Demand

ในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19

ชน้ั ประถมศึกษาปที ่ี 3

นางสาววรวรรณ ธารนาถ วันท่ี 9 - 13 สิงหาคม 2564

จานวนนกั เรยี น เคร่อื งมอื หรือสื่อที่ใช้ในการจดั กจิ กรรม

ชาย - หญงิ 1 ใบงาน

ผลการจดั การเรียนการสอน รูปภาพกิจกรรมการเรียนการสอน

> นักเรยี นมคี วามรู้และความเขา้ ใจในเน้อื หาวิชา ลงช่อื _______________ ผูร้ ายงาน
และกิจกรรมทีไ่ ด้เรียนรู้ (นางสาววรวรรณ ธารนาถ)
ตาแหนง่ ครผู ้ชู ว่ ย
> นกั เรียนมกี ารเรยี นรู้ไดต้ ามเปา้ หมายทต่ี ้ังไว้
> นกั เรียนมคี วามกระตอื รอื ร้นในการเรียนรู้ ลงชอื่ _______________ ผู้รับรอง
(นางเครอื วัลย์ ขนั ธวิธ)ิ
ท่ีแปลกใหม่และพร้อมยอมรับการเปล่ยี นแปลง
ตามสถานการณ์ ตาแหนง่ รักษาการในตาแหนง่ ผูอ้ านวยการโรงเรยี น

ปญั หาและอปุ สรรค

> ผปู้ กครองไมว่ ่างทจี่ ะช่วยดแู ลนกั เรียนเรอื่ งทา
การบา้ น
> นักเรยี นยงั ขาดสมาธิในการเรยี นรู้

รายงานการสอน
On Hand และ On Demand

นางสาววรวรรณ ธารนาถ ในสถานการณก์ ารแพร่ระบาด COVID-19

ชั้นประถมศกึ ษาปีที่ 3

วนั ท่ี 16 - 20 สงิ หาคม 2564

จานวนนกั เรยี น เคร่อื งมือหรอื สอ่ื ท่ีใชใ้ นการจัดกจิ กรรม

ชาย - หญงิ 1

ผลการจดั การเรยี นการสอน รปู ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน

> นกั เรียนมคี วามร้แู ละความเขา้ ใจในเนอื้ หาวิชา ลงชือ่ _______________ ผูร้ ายงาน
และกจิ กรรมที่ไดเ้ รยี นรู้ (นางสาววรวรรณ ธารนาถ)
ตาแหน่ง ครผู ้ชู ว่ ย
> นกั เรียนมกี ารเรียนรูไ้ ด้ตามเปา้ หมายที่ตงั้ ไว้
> นกั เรียนมีความกระตอื รือรน้ ในการเรียนรู้ ลงชอ่ื _______________ ผู้รบั รอง
(นางเครือวัลย์ ขนั ธวธิ ิ)
ทแี่ ปลกใหมแ่ ละพรอ้ มยอมรบั การเปลีย่ นแปลง
ตามสถานการณ์ ตาแหนง่ รักษาการในตาแหนง่ ผ้อู านวยการโรงเรียน

ปัญหาและอปุ สรรค

> สัญญาณอินเตอร์เนต็ ทไ่ี ม่เสถยี รในบางครั้ง
> นกั เรยี นยงั ขาดสมาธิในการเรียนรู้
> นักเรยี นยังขาดการทบทวนเน้อื หาทเ่ี รียน

นางสาววรวรรณ ธารนาถ รายงานการสอน
On Hand และ On Demand
จานวนนกั เรยี น
ในสถานการณ์การแพรร่ ะบาด COVID-19
ชาย - หญิง 1
ชั้นประถมศกึ ษาปที ี่ 3
ผลการจดั การเรียนการสอน
วันที่ 23 - 27 สงิ หาคม 2564
> นกั เรียนมีความร้แู ละความเขา้ ใจในเน้ือหาวิชา
และกิจกรรมทไี่ ด้เรียนรู้ เครอื่ งมอื หรือสื่อทใ่ี ชใ้ นการจัดกิจกรรม

> นักเรียนมีการเรยี นรไู้ ดต้ ามเป้าหมายทต่ี ้ังไว้ ใบงาน
> นกั เรียนมคี วามกระตอื รือรน้ ในการเรียนรู้
รปู ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน
ทีแ่ ปลกใหม่และพรอ้ มยอมรบั การเปล่ยี นแปลง
ตามสถานการณ์ ลงชื่อ_______________ ผ้รู ายงาน
(นางสาววรวรรณ ธารนาถ)
ปญั หาและอปุ สรรค ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย

> สญั ญาณอินเตอรเ์ น็ตทไ่ี มเ่ สถยี รในบางครั้ง ลงช่อื _______________ ผู้รับรอง
> นักเรียนยงั ขาดสมาธิในการเรียนรู้ (นางเครอื วัลย์ ขนั ธวิธิ)

ตาแหนง่ รักษาการในตาแหน่งผ้อู านวยการโรงเรียน

On Demand

วนั ที่ 30 ส.ค. – 3 ก.ย. 2564

ชนั้ ประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการจัดการเรียนรู้

จานวนนกั เรยี น > นกั เรียนมคี วามร้แู ละความเขา้ ใจในเน้อื หาวชิ า
และกิจกรรมทไี่ ดเ้ รยี นรู้
เข้าเรียน 1 คน ขาดเรียน - คน
> นกั เรยี นมีการเรยี นร้ไู ดต้ ามเปา้ หมายทตี่ ัง้ ไว้
ปัญหาและอปุ สรรค > นักเรียนมคี วามกระตอื รือรน้ ในการเรียนรู้

ท่ีแปลกใหม่และพร้อมยอมรับการเปลีย่ นแปลง
ตามสถานการณ์

ภาพกจิ กรรมการเรียนรู้

> สัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ไมเ่ สถยี รในบางคร้งั
> นกั เรียนยังขาดสมาธใิ นการเรียนรู้
> นักเรียนยังขาดการทบทวนเนอื้ หาท่เี รียน

สื่อการสอนท่ีใช้

ใบงาน ลงชื่อ_______________ ผู้รายงาน
(นางสาววรวรรณ ธารนาถ)
https://youtu.be/3jpvhtaoQCc ตาแหนง่ ครผู ู้ช่วย

ลงช่ือ_______________ ผ้รู บั รอง
(นางเครือวลั ย์ ขนั ธวิธิ)

ตาแหนง่ รักษาการในตาแหนง่ ผ้อู านวยการโรงเรยี น

On Demand

วันท่ี 6 – 10 กนั ยายน 2564

ช้นั ประถมศกึ ษาปที ่ี 3 ผลการจดั การเรียนรู้

จานวนนักเรยี น > นักเรียนมคี วามรู้และความเขา้ ใจในเน้อื หาวชิ า
และกจิ กรรมที่ไดเ้ รยี นรู้
เข้าเรียน 1 คน ขาดเรียน - คน
> นักเรียนมกี ารเรียนรู้ได้ตามเป้าหมายท่ีตัง้ ไว้
ปัญหาและอุปสรรค > นกั เรยี นมคี วามกระตือรอื รน้ ในการเรยี นรู้

ท่แี ปลกใหมแ่ ละพรอ้ มยอมรับการเปลีย่ นแปลง
ตามสถานการณ์

ภาพกิจกรรมการเรียนรู้

> สญั ญาณอนิ เตอร์เน็ตทีไ่ มเ่ สถยี รในบางคร้ัง
> นกั เรยี นยงั ขาดสมาธิในการเรียนรู้
> นักเรียนส่งงานลา่ ชา้ และทางานไมค่ อ่ ยเรยี บร้อย

ส่ือการสอนท่ีใช้

ใบงาน ลงชอ่ื _______________ ผู้รายงาน
(นางสาววรวรรณ ธารนาถ)
https://youtu.be/3jpvhtaoQCc ตาแหนง่ ครูผู้ชว่ ย

ลงชือ่ _______________ ผ้รู ับรอง
(นางเครอื วลั ย์ ขันธวธิ ิ)

ตาแหน่งรกั ษาการในตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรยี น

On Demand

วันที่ 13 – 17 กันยายน 2564

ช้นั ประถมศึกษาปที ี่ 3 ผลการจัดการเรียนรู้

จานวนนักเรียน > นักเรยี นมคี วามรแู้ ละความเขา้ ใจในเนอ้ื หาวชิ า
และกจิ กรรมท่ไี ด้เรยี นรู้
เขา้ เรียน 1 คน ขาดเรียน - คน
> นกั เรียนมกี ารเรยี นรไู้ ดต้ ามเป้าหมายท่ตี ง้ั ไว้
ปัญหาและอุปสรรค > นกั เรียนมีความกระตือรอื รน้ ในการเรียนรู้

ท่ีแปลกใหมแ่ ละพรอ้ มยอมรบั การเปลีย่ นแปลง
ตามสถานการณ์

ภาพกิจกรรมการเรียนรู้

> สัญญาณอนิ เตอรเ์ น็ตทไ่ี มเ่ สถยี รในบางครั้ง
> นักเรียนทางานไมค่ อ่ ยเรยี บร้อย

ส่ือการสอนที่ใช้ ลงชอ่ื _______________ ผรู้ ายงาน
(นางสาววรวรรณ ธารนาถ)
ใบงาน ตาแหนง่ ครผู ูช้ ว่ ย

https://youtu.be/3jpvhtaoQCc ลงชือ่ _______________ ผู้รบั รอง
(นางเครอื วัลย์ ขนั ธวธิ ิ)

ตาแหนง่ รกั ษาการในตาแหน่งผูอ้ านวยการโรงเรียน

On Demand

วนั ที่ 20 – 24 กันยายน 2564

ช้ันประถมศกึ ษาปีที่ 3 ผลการจดั การเรยี นรู้

จานวนนกั เรยี น > นกั เรียนมคี วามรู้และความเข้าใจในเน้อื หาวชิ า
และกจิ กรรมท่ีไดเ้ รียนรู้
เขา้ เรยี น 1 คน ขาดเรยี น - คน
> นกั เรยี นมกี ารเรียนร้ไู ดต้ ามเป้าหมายทต่ี ั้งไว้
ปัญหาและอุปสรรค > นกั เรยี นมคี วามกระตือรือร้นในการเรยี นรู้

ท่แี ปลกใหม่และพรอ้ มยอมรบั การเปลย่ี นแปลง
ตามสถานการณ์

ภาพกจิ กรรมการเรยี นรู้

> สัญญาณอินเตอรเ์ น็ตทีไ่ มเ่ สถียรในบางครง้ั
> นักเรียนยังขาดสมาธใิ นการเรยี นรู้
> นักเรียนยงั ขาดการทบทวนเนื้อหาทีเ่ รียน

สื่อการสอนท่ใี ช้

ใบงาน ลงชื่อ_______________ ผู้รายงาน
(นางสาววรวรรณ ธารนาถ)
https://youtu.be/3jpvhtaoQCc ตาแหน่ง ครูผู้ชว่ ย

ลงชอื่ _______________ ผ้รู ับรอง
(นางเครือวลั ย์ ขันธวิธิ)

ตาแหนง่ รักษาการในตาแหนง่ ผู้อานวยการโรงเรียน

On Demand

วนั ที่ 27 ก.ย. – 1 ต.ค. 2564

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ผลการจดั การเรยี นรู้

จานวนนกั เรยี น > นักเรยี นมีความรู้และความเข้าใจในเน้ือหาวชิ า
และกิจกรรมทไี่ ดเ้ รยี นรู้
เข้าเรียน 1 คน ขาดเรียน - คน
> นักเรียนมกี ารเรยี นร้ไู ดต้ ามเปา้ หมายท่ตี ัง้ ไว้
ปญั หาและอปุ สรรค > นักเรยี นมีความกระตือรอื ร้นในการเรียนรู้

ท่ีแปลกใหม่และพรอ้ มยอมรบั การเปลยี่ นแปลง
ตามสถานการณ์

ภาพกิจกรรมการเรยี นรู้

> นกั เรยี นทางานไม่ค่อยเรยี บรอ้ ย
> นักเรียนยังขาดสมาธิในการเรยี นรู้

ส่อื การสอนทีใ่ ช้ ลงช่อื _______________ ผู้รายงาน
(นางสาววรวรรณ ธารนาถ)
ใบงาน ตาแหนง่ ครูผู้ชว่ ย

https://youtu.be/3jpvhtaoQCc ลงชอื่ _______________ ผู้รับรอง
(นางเครอื วลั ย์ ขนั ธวธิ ิ)

ตาแหน่งรักษาการในตาแหนง่ ผอู้ านวยการโรงเรียน

On Demand

วนั ที่ 4 – 8 ตุลาคม 2564

ชนั้ ประถมศกึ ษาปีท่ี 3 ผลการจัดการเรียนรู้

จานวนนกั เรียน > นกั เรียนมีความรู้และความเข้าใจในเน้ือหาวชิ า
และกจิ กรรมทไ่ี ดเ้ รียนรู้
เขา้ เรียน 1 คน ขาดเรียน - คน
> นกั เรยี นมกี ารเรยี นร้ไู ดต้ ามเป้าหมายทีต่ ั้งไว้
ปัญหาและอปุ สรรค > นกั เรียนมคี วามกระตอื รอื รน้ ในการเรียนรู้

ทีแ่ ปลกใหมแ่ ละพร้อมยอมรับการเปลย่ี นแปลง
ตามสถานการณ์

ภาพกจิ กรรมการเรยี นรู้

> สัญญาณอนิ เตอรเ์ น็ตท่ไี มเ่ สถียรในบางคร้งั
> นกั เรยี นยงั ขาดการทบทวนเน้อื หาทเ่ี รียน

ส่อื การสอนท่ใี ช้ ลงชื่อ_______________ ผรู้ ายงาน
(นางสาววรวรรณ ธารนาถ)
ใบงาน ตาแหน่ง ครผู ชู้ ่วย

https://youtu.be/3jpvhtaoQCc ลงชอ่ื _______________ ผู้รบั รอง
(นางเครอื วลั ย์ ขันธวิธิ)

ตาแหน่งรักษาการในตาแหนง่ ผูอ้ านวยการโรงเรยี น


Click to View FlipBook Version