The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

VOL.7 การเดินทางของความสุข
ชื่อหนังสือ การเดินทางของความสุข
หนังสือสื่อประสมสำหรับเยาวชนที่สื่อถึงความรักในพสกนิกรทุกคน เพราะแม้พระองค์ท่านจะทรงงานอย่างหนักเพื่อสร้างโครงการตามพระราชดำริต่างๆ ไว้มากมาย ทว่ายังทรงสละเวลาทุกๆ ปี เพื่อทำบัตรส่งความสุขด้วยพระองค์เอง ส่งไปสู่ข้าราชบริพารที่ทำงานถวาย รวมทั้งพสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศ บัตรส่งความสุขนี้เองที่เป็นตัวแทนแห่งพระเมตตาอันยิ่งใหญ่ เพราะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็กอย่างบัตรส่งความสุข พระองค์ก็มีความตั้งพระทัยที่จะส่งผ่านความสุขไปสู่คนไทยทุกๆ คน
ข้อมูลจาก สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

VOL.7 การเดินทางของความสุข

VOL.7 การเดินทางของความสุข
ชื่อหนังสือ การเดินทางของความสุข
หนังสือสื่อประสมสำหรับเยาวชนที่สื่อถึงความรักในพสกนิกรทุกคน เพราะแม้พระองค์ท่านจะทรงงานอย่างหนักเพื่อสร้างโครงการตามพระราชดำริต่างๆ ไว้มากมาย ทว่ายังทรงสละเวลาทุกๆ ปี เพื่อทำบัตรส่งความสุขด้วยพระองค์เอง ส่งไปสู่ข้าราชบริพารที่ทำงานถวาย รวมทั้งพสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศ บัตรส่งความสุขนี้เองที่เป็นตัวแทนแห่งพระเมตตาอันยิ่งใหญ่ เพราะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็กอย่างบัตรส่งความสุข พระองค์ก็มีความตั้งพระทัยที่จะส่งผ่านความสุขไปสู่คนไทยทุกๆ คน
ข้อมูลจาก สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

หนังสอื ชุดส�ำ หรบั เย�วชน : หนังสือส่อื ประสมเฉลิมพระเกียรติ

เลม่ ที่ ๗
การเดนิ ทางของความสขุ

คณะกรรมก�รฝ่�ยประมวลเอกส�รและจดหม�ยเหตุ
ในคณะกรรมก�รอำ�นวยก�รจดั ง�นเฉลิมพระเกียรติพระบ�ทสมเด็จพระเจ�้ อยูห่ วั

เน่อื งในโอก�สพระร�ชพธิ ีมห�มงคลเฉลมิ พระชนมพรรษ� ๗ รอบ
๕ ธันว�คม ๒๕๕๔ขกอางรคเวดาินมทสาุขง

พอ่ กบั แมบ่ อกว่�
ส.ค.ส. คอื

ก�ร “สง่ คว�มสุข”คว�มสขุ อยู่ในทกุ ท่ี เดนิ ท�งไปไดท้ กุ แหง่

คว�มสขุ อยู่ในท่งุ ข�้ วคว�มสุขอย่ใู นป�่ ลกึ

๑๐

๑๑

คว�มสุขอยใู่ นส�ยน�้ำ

๑๒

๑๓

๑๔

คว�มสขุ อยู่บนยอดตกึ

๑๕

๑๖

คว�มสขุ อยู่ในหมู่บ�้ น

๑๗

คว�มสุขอย่บู นยอดดอย

๑๘

๑๙

คว�มสุขมีอยจู่ รงิ ใครๆ กม็ องเหน็ คว�มสขุ

๒๐

๒๑

๒๒

ใครๆ ก็ไดร้ ับคว�มสขุ

๒๓

ขอพระองค์
ทรงพระเจรญิ

เร�รกั ในหลวง

ทรงพระเจริญ

๒๔

ทรงพระเจริญ ทรงพระเจรญิ
ย่งิ ยนื น�น เร�รักในหลวง
เร�รักในหลวง
๒๕

พระปรีชาสามารถดา้ นการออกแบบ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ภมู ิพลอดุลยเดช

เรขศิลป์ หรอื ในภ�ษ�องั กฤษเรียกว�่ Graphic Design คือก�รสือ่ ส�รดว้ ยภ�พและตัวอกั ษร หรอื ก�รนำ�ท้งั ภ�พ
และตัวอกั ษรม�จัดว�งเข้�ดว้ ยกนั เพือ่ สื่อส�รต�มทีผ่ ูอ้ อกแบบต้องก�ร

ง�นเรขศิลปท์ ่ีพระบ�ทสมเดจ็ พระเจ�้ อยู่หัวทรงออกแบบ มีด้วยกันหล�ยรูปแบบ ดงั นี้
ตราสัญลักษณ์มลู นธิ ิชัยพัฒนา
พระบ�ทสมเด็จพระเจ�้ อยหู่ ัวทรงก่อตั้งมลู นิธิชัยพัฒน�ขนึ้ ในปี ๒๕๓๑ เพื่อช่วยเหลือ
ประช�ชนในด�้ นเศรษฐกจิ และสังคมให้มีคุณภ�พชวี ติ ทด่ี ีขึ้นและส�ม�รถพ่งึ พ�ตนเองได้ ทรงพระกรุณ�
โปรดเกล้�ฯก�ำ หนดแบบตร�สัญลกั ษณ์ พร้อมทั้งคว�มหม�ยด้วยพระองคเ์ อง โดยมีหมอ่ มร�ชวงศ์
มติ ร�รุณ เกษมศรี เปน็ ผู้เขยี นแบบถว�ยร�ยละเอยี ด
ตราสินคา้ ‘สุวรรณชาด’
บริษัท สวุ รรณช�ด จำ�กัด ในพระบรมร�ชูปถัมภ์ ก่อตั้งขนึ้ เพอ่ื สนับสนุนสินค�้ ไทย สร้�งคว�ม
ภ�คภูมิใจให้คนไทยชว่ ยกันใช้ผลติ ภัณฑ์ในประเทศไทย ท�ำ ให้ประช�ชนมีง�นท�ำ
แผนท่ฝี พี ระหัตถ์
พระบ�ทสมเดจ็ พระเจ�้ อยหู่ วั ทรงจัดท�ำ ภ�พแผนท่ีฝีพระหตั ถท์ ัง้ หมด ๔ ภ�พ ด้วย
คอมพิวเตอร์ เพอื่ ใชเ้ ปน็ ภ�พประกอบในพระร�ชนิพนธเ์ รื่องพระมห�ชนก แผนท่ีฝพี ระหัตถแ์ สดง
ท่ตี ้ังท�งภูมศิ �สตรข์ องเมืองโบร�ณบ�งแห่งทกี่ ล่�วถงึ ในพระร�ชนิพนธ์ รวมท้ังแสดงข้อมลู เก่ียวกับ
ทศิ ท�งลม ก�ำ หนดวนั เดนิ ทะเล ตลอดจนจุดอับป�งของเรอื อับโชค
ตาำ ราฝนหลวง
พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวทรงประดิษฐ์ภ�พตำ�ร�ฝนหลวงดว้ ยคอมพวิ เตอร์ เป็นภ�พ
แสดงขน้ั ตอนกรรมวิธฝี นหลวงทั้ง ๖ ข้นั ตอน เพื่อพระร�ชท�นฝนหลวงช่วยเหลือประช�ชน
การออกแบบบัตรส่งความสุข
พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวทรงออกแบบบตั รสง่ คว�มสุข หรอื ส.ค.ส. และทรงออกแบบ
ตอ่ เนอ่ื งตงั้ แตป่ ี ๒๕๓๐ จนถึงปัจจุบนั เพ่ือพระร�ชท�นแกพ่ สกนิกรช�วไทย เนอื่ งในวนั ขึ้นปใี หม่
เปน็ ประจ�ำ ทุกปี ทรงเวน้ ก�รออกแบบบัตรส่งคว�มสขุ ไป ๑ ปี คือปี ๒๕๔๘ เนอื่ งจ�กเปน็ ปที ่มี ี
เหตุก�รณ์ภัยพิบตั สิ นึ �มิ ซง่ึ พระองคท์ รงทำ�ง�นอย่�งหนักในก�รใหค้ ว�มชว่ ยเหลือประช�ชนช�วใต้
ทีไ่ ดร้ บั คว�มเดอื ดร้อน

๒๖

แรงบนั ด�ลใจ ‘การเดนิ ทางของความสุข’

ตงั้ แต่ตอนเด็กๆ ข้�พเจ้�เหน็ พระบ�ทสมเดจ็ พระเจ�้ อยู่หวั ทรงง�นต�่ งๆ ม�กม�ย ทง้ั โครงก�รเล็ก โครงก�รใหญ่
ทรงเสดจ็ ไปทกุ หนทกุ แหง่ ไมว่ �่ เสน้ ท�งจะทรุ กนั ด�รหรอื ห�่ งไกลเพยี งไหน ทรงเสดจ็ ไปยงั พน้ื ทต่ี �่ งๆ เพอ่ื สอบถ�มถงึ คว�ม
ทกุ ข์ คว�มสขุ หรือแม้แต่ปญั ห�ของพสกนิกรในแต่ละพืน้ ท่ี ส่งิ เหล�่ นี้ท�ำ ใหข้ ้�พเจ�้ เห็นว่�พระองค์ทรงหว่ งใยพสกนิกรเปน็
อย�่ งม�ก และทรงปร�รถน�จะพัฒน�ประเทศไทยใหพ้ สกนิกรอยูด่ ี กนิ ดี รวมทงั้ ปร�รถน�ให้คนไทยอยูอ่ ย่�งมคี ว�มสขุ

เม่ือข้�พเจ้�มีโอก�สได้ท�ำ นทิ �นเกีย่ วกับพระปรีช�ส�ม�รถในพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวด้�นก�รออกแบบ
เรขศิลปเ์ ลม่ น้ี สิ่งทขี่ ้�พเจ�้ ประทบั ใจและอย�กจะถ่�ยทอดออกม�เปน็ นิท�นคือ ส.ค.ส. หรือบัตรสง่ คว�มสขุ เพร�ะ
นอกจ�กพระองคท์ �่ นจะทรงง�นอย่�งหนกั เพอ่ื สร�้ งโครงก�รต�มพระร�ชด�ำ ริต�่ งๆ ไวม้ �กม�ย และพระองคย์ งั ทรงสละ
เวล�ทกุ ๆ ปี เพอ่ื ทำ�บตั รสง่ คว�มสุขดว้ ยพระองคเ์ อง ส่งไปสู่ข�้ ร�ชบริพ�รทท่ี �ำ ง�นถว�ย รวมท้ังพสกนิกรช�วไทยท้ัง
ประเทศ บัตรส่งคว�มสขุ นี้เองที่ท�ำ ใหข้ �้ พเจ้�เหน็ ว่�พระบ�ทสมเดจ็ พระเจ�้ อย่หู ัวทรงมีพระเมตต� ไม่ว่�จะเปน็ เรอ่ื งใหญ่
หรือเรอ่ื งเลก็ อย่�งบัตรส่งคว�มสขุ พระองค์ก็มคี ว�มตงั้ พระทยั ท่จี ะสง่ ผ่�นคว�มสขุ ไปส่คู นไทยทุกๆ คน

พระบ�ทสมเดจ็ พระเจ้�อยู่หัวไม่เคยหยดุ ทรงง�นเลย ทรงมีพระร�ชดำ�ริเพ่ือก�รพฒั น�ประเทศ และแกป้ ญั ห�
เพื่อร�ษฎรม�โดยตลอด ข�้ พเจ�้ ไมแ่ ปลกใจเลยท่พี สกนกิ รทงั้ ประเทศ จะรักและเทิดทนู พระองค์อย�่ งสุดหวั ใจ รวมทงั้
ตัวข้�พเจ้�เองดว้ ยทอี่ ย�กจะเปล่งเสยี งออกม�ดังๆ ว่� “เร�รกั ในหลวง ขอพระองคท์ รงพระเจริญย่ิงยืนน�น ด้วยเกล�้
ด้วยกระหมอ่ ม ขอเดชะ”

ช�ญศิลป์ กิตตโิ ชติพ�ณิชย์

๒๗

การเดนิ ทางของความสุข
เรื่องและภาพ โดย ชาญศลิ ป์ กติ ตโิ ชติพาณิชย์

คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ
ในคณะกรรมการอาำ นวยการจดั งานเฉลิมพระเกียรตพิ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยหู่ วั
เนอ่ื งในโอกาสพระราชพิธมี หามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธนั วาคม ๒๕๕๔
จดั พมิ พ์ พุทธศักราช ๒๕๕๕
พิมพค์ รง้ั ที่ ๑ พทุ ธศกั ราช ๒๕๕๕ จาำ นวน ๕,๐๐๐ เล่ม
ISBN 978-616-543-189-7

ที่ปรึกษา ท่ปี รึกษาเลขาธิการพระราชวงั
นางสายไหม จบกลศึก ผูอ้ ำานวยการสาำ นักงานศลิ ปวัฒนธรรมรว่ มสมัย
นายชาย นครชยั รองผูอ้ าำ นวยการสำานกั งานศิลปวัฒนธรรมรว่ มสมยั
นายดำารงค์ ทองสม ผู้อาำ นวยการศนู ยเ์ ครอื ขา่ ยสมั พันธแ์ ละแหล่งทุน
นางสาวนาถนิศา สุขจิตต์

บรรณาธกิ าร จดั ทำาโดย
นางสาวระพพี รรณ พฒั นาเวช สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมยั กระทรวงวฒั นธรรม
กองบรรณาธกิ าร ๖๖๖ ชัน้ ๑๗ อาคารธนาลงกรณ์ ถนนบรมราชชนนี
นางสาวแสงทิวา นราพชิ ญ์ แขวงบางบำาหรุ เขตบางพลดั กรงุ เทพมหานคร ๑๐๗๐๐
นางกณิกนนั ท์ สุวรรณปนิ ฑะ โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๒๘ โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๓๑
นางสาวณภุ ัทรา จนั ทวชิ www.ocac.go.th
นางสาวอมั รา ผางน้าำ คาำ
นายวชิ ระวิชญ์ อคั รสันติสขุ
นางสาวธนั ย์ชนก ยาวลิ าศ
ออกแบบปกและรปู เลม่
นางวชริ าวรรณ กาญจนาภา
นายกฤษณะ กาญจนาภา


Click to View FlipBook Version