The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

จดหมายข่าว กศน.อำเภอเชียงม่วน ประจำเดือน มิถุนายน 2565

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

จดหมายข่าว กศน.อำเภอเชียงม่วน ประจำเดือน มิถุนายน 2565

จดหมายข่าว กศน.อำเภอเชียงม่วน ประจำเดือน มิถุนายน 2565

Keywords: จดหมายข่าว กศน.อำเภอเชียงม่วน ประจำเดือน มิถุนายน 2565

สรุ ปจดหมายข่ าว

ประจาํ เดอื น มิถุนายน 2565

ศนู ยก์ ารศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศยั อําเภอเชียงม่วน

สังกดั สํานกั งานส่งเสรมิ การศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศยั
จังหวัดพะเยา

จดั ทาํ และเรยี บเรยี งโดย นายปติ พิ ล วงศก์ ะโซ่ ….

จดหมายขา่ ว

กศน.อําเภอเชียงม่วน

Chiang muan District Non-Formal and Informal Education Centre.

ปท่ี 3 ฉบบั วนั พุธ ที่ 1 เดือน มถิ ุนายน พ.ศ. 2565 นางสมหญิง แย้มยิม

ผอู้ ํานวยการ กศน. อาํ เภอเชียงม่วน

กศน.อาํ เภอเชยี งมว่ น เข้ารบั การประเมนิ คดั เลอื ก กศน.ตาํ บลต้นแบบ 5 ดี
พรีเมยี ม พลสั จากสํานกั งาน กศน. จงั หวดั กลุม่ อิงดอย

ใหนห5มาก้ ดง่ทู ามี ่ีพร4ีนตวรตา้อันีเมาํกนพบ่ยีิตรุธลมิชบั บทาพแ้าน่ี 1ลนลนมะมสั ทมิถา์จคี นุงผาณาอกู้อยาํะํานสกเนภําร2วนอร5ยกัเม6กชงก5าียาารงเนรวมสสลกว่ําถาศนนา0นกั นจ9.งศังจ.า0ึกหงัน0วษหกดั าวนศพัดผ. นกกะูน้ เ.ศลจยาํ หงัมุ่นาหมอ.อโว่บูิงดาํ ดัดา้เยภนพอมอยะหีนเเชยนาปงยีา่วรสยงะเกมมภปอหว่านบคนญปดเี เรคิงข้วะรธยา้ อืแราจยขนบั งัา่ม้คกยหยณาใวริม้ นดัะปพกเผรชรื้นะู้อรยีเทมํามง่อีนินกรําวคาาเยภยดัรกอเพลาณเรชะอื เยีกยกกงาศศกมนแนศว่ พ..อนตนราํ.าํ ต่เบรนภาํ ว่ลา่บอมนบลเเช้าตปโนยีดน้นมงยแมามบง่วี บน
กาํ ลงั ใจและให้ขอ้ มูลกบั คณะกรรมการผูป้ ระเมินในครั้งน้.ี ..

นายสิทธศิ ักดิ กาหลง ปตพิ ล วงศ์กะโซ่ : ภาพ ณัฐกฤตา นาละต๊ะ :ขา่ ว
ภานิ ษา เชอื เมืองพาน สมหญิง แย้มยมิ : บรรณาธกิ าร

Line ศูนยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยอาํ เภอเชยี งม่วน Facebook

หมู่ที่ 10 ต.เชยี งมว่ น อ.เชียงมว่ น จ.พะเยา 56160 โทร. 0-5449-5516
E-Mail:- [email protected] Website: www.cmpnfe.com

สังกดั สํานกั งาน กศน.จังหวัดพะเยา สํานกั งาน กศน. สํานักงานปลดั กระทรวงศึกษาธกิ าร

จดหมายขา่ ว

กศน.อําเภอเชียงมว่ น

Chiang muan District Non-Formal and Informal Education Centre.

ปที่ 3 ฉบบั วัน พุธ ที่ 1 เดอื น มิถุนายน พ.ศ. 2565 นางสมหญิง แยม้ ยมิ

ผู้อํานวยการ กศน. อาํ เภอเชียงม่วน

รว่ มประชมุ คณะกรรมการบรหิ ารงานอําเภอ (กบอ.) หัวหน้าส่วนราชการ
อาํ เภอเชยี งม่วน ครังที 6/2565 ประจาํ เดือน มถิ ุนายน พ.ศ. 2565

บปแปเขผํารรา้ระะนรชจุงวก่วมุาํ ันคมาเทพดรําป่ีวดไุือธรวา่ ํานะกทนเชนาม่ี าุม1รินิถยคมอกอนุ ณถิาํ จิําาเนุ ภเยกะภากอนรยอรรเนพชเรมชยีม.2เศียดงก5ง.มือา62มรน่ว55่วบน6เมนรว5ชิถหิลเั้นพปนุ าานราร21ยงอ้3ปหาน.มร3มนะร02ธ่ทูอา5าาํนยี่ 61นเ0ง.ภ5ในานอตนาขทงําผอ(่ีปบสกลงรลมบกะเหชกอชาญมุร.ศีย)ดนงหแิงาํ ม.ลัวอเแห่วนะาํ ยมนนนิเ้มภีหา้กอยอวัสิจาํ หม้ิเ่วเกชภนนผรยี า้อรร้อูงสาเมาํมชช่วนยี่วนกในวนงรายหมรากว้ชอ่วใงหากาํนรเเก้ าดภรจับกืออังทศผนเหชี่ปนู้บวียร.พรอัดะงิหาํฤชพมาเมุษภรว่ะไภเออนดยางเ้ราคชคคบั รียโม์กดทัง้งายทรม2ราม่ี5่ว6บปวี6น/กา่5ณ2ทค5แี่รร6หล้ออ5อ้ะยงแงโจทง้
ส่วนท้องถนิ่
เข้ารว่ มประชมุ ในคร้ังน้…ี

นายสิทธศิ ักดิ กาหลง ปตพิ ล วงศ์กะโซ่ : ภาพ ณัฐกฤตา นาละต๊ะ :ข่าว

ภานิ ษา เชอื เมอื งพาน สมหญงิ แย้มยมิ : บรรณาธกิ าร

Line ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเชียงม่วน Facebook

หมทู่ ี่ 10 ต.เชยี งม่วน อ.เชยี งมว่ น จ.พะเยา 56160 โทร. 0-5449-5516
E-Mail:- [email protected] Website: www.cmpnfe.com

สังกัด สํานกั งาน กศน.จงั หวัดพะเยา สํานักงาน กศน. สํานกั งานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

จดหมายขา่ ว

กศน.อําเภอเชยี งมว่ น

Chiang muan District Non-Formal and Informal Education Centre.

ปที่ 3 ฉบับ วันพฤหสั บดี ที่ 2 เดอื น มิถุนายน พ.ศ. 2565 นางสมหญิง แยม้ ยิม

ผู้อํานวยการ กศน. อาํ เภอเชียงมว่ น

จดั ซุม้ เฉลมิ พระเกยี รติ เนืองในโอกาสวันเฉลมิ พระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทดิ า พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชนิ ี

วันพฤหสั บดี ท่ี 2 มิถุนายน 2565 นางสมหญงิ แยม้ ย้มิ ผู้อาํ นวยการ กศน.อําเภอเชยี งมว่ น มอบหมายให้
บุคลากร กศน.อําเภอเชียงม่วน จัดซมุ้ เฉลิมพระเกยี รติ และประดับธงตราสัญลักษณ์ เนือ่ งในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเดจ็ พระนางเจา้ สุทดิ า พัชรสุธาพิมลลกั ษณ พระบรมราชนิ ี วันที่ 3 มิถุนายน 2565

ณ บรเิ วณ กศน.อําเภอเชยี งมว่ น จงั หวัดพะเยา

นายสิทธศิ ักดิ กาหลง ปตพิ ล วงศ์กะโซ่ : ภาพ ณัฐกฤตา นาละต๊ะ :ข่าว

ภานิ ษา เชอื เมอื งพาน สมหญิง แยม้ ยมิ : บรรณาธกิ าร

Line ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเชียงมว่ น Facebook

หม่ทู ี่ 10 ต.เชยี งมว่ น อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 56160 โทร. 0-5449-5516
E-Mail:- [email protected] Website: www.cmpnfe.com

สังกัด สํานักงาน กศน.จังหวดั พะเยา สํานกั งาน กศน. สํานักงานปลดั กระทรวงศึกษาธกิ าร

จดหมายขา่ ว

กศน.อําเภอเชยี งมว่ น

Chiang muan District Non-Formal and Informal Education Centre.

ปท่ี 3 ฉบับ วนั ศกุ ร ที่ 3 เดือน มิถนุ ายน พ.ศ. 2565 นางสมหญิง แยม้ ยิม

ผอู้ ํานวยการ กศน. อาํ เภอเชียงมว่ น

กจิ กรรมเฉลมิ พระเกยี รติ

เนอื งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเดจ็ พระนางเจา้ สุทิดา พัชรสุธาพิมลลกั ษณ พระบรมราชินี

วันศุกร์ ท่ี 3 มิถนุ ายน 2565 เวลา 08.30 น. นางสมหญิง แยม้ ยม้ิ ผอู้ าํ นวยการ กศน.อําเภอเชยี งมว่ น
พรอ้ มครแู ละบุคลากรทางการศึกษา ในสังกดั เข้ารว่ มกจิ กรรมเฉลิมพระเกยี รติ เนื่องในโอกาส
วันเฉลมิ พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจา้ ฯ พระบรมราชินี เพื่อใหส้ ่วนราชการและหน่วยงานของรฐั ได้แสดง
โอดอยกอถําึงเภคอวาเชมยี จงงมรว่ักนภไักดดจ้ ีแัดลพะิสธีทํานําบกึ ุญในพตกัระบมาหตารกถรวุณายาพธคิ รุณะราขชอกงศุ สลมเพดรจ็ ะพสงระฆน์ จางาํ นเจวา้ นฯ10พรรูปะบณรมหรอาชปนิระี ชุมอาํ เภอ
จังหวดั พะเยา
เชยี งม่วน ในการน้ี วา่ ท่รี ้อยโท บาํ รุง คาํ ไว นายอาํ เภอเชยี งมว่ น ได้เปนประธานในพิธีดงั กลา่ ว และร่วมดว้ ย

หวั หน้าส่วนราชการ ขา้ ราชการ กาํ นนั ผูใ้ หญบ่ ้าน ผนู้ ําทอ้ งถน่ิ เข้ารว่ มกจิ กรรมในครั้งนอี้ ย่างพรอ้ มเพรียงกนั …

นายสิทธศิ ักดิ กาหลง ปติพล วงศ์กะโซ่ : ภาพ ณัฐกฤตา นาละต๊ะ :ข่าว

ภานิ ษา เชอื เมืองพาน สมหญงิ แยม้ ยมิ : บรรณาธกิ าร

Line ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยอาํ เภอเชียงมว่ น Facebook

หม่ทู ี่ 10 ต.เชียงม่วน อ.เชียงมว่ น จ.พะเยา 56160 โทร. 0-5449-5516
E-Mail:- [email protected] Website: www.cmpnfe.com

สังกัด สํานักงาน กศน.จงั หวดั พะเยา สํานกั งาน กศน. สํานักงานปลดั กระทรวงศึกษาธกิ าร

จดหมายขา่ ว

กศน.อาํ เภอเชยี งม่วน

Chiang muan District Non-Formal and Informal Education Centre.

ปท ่ี 3 ฉบบั วนั จันทร ที่ 6 เดอื น มิถนุ ายน พ.ศ. 2565 นางสมหญิง แยม้ ยิม

ผู้อาํ นวยการ กศน. อาํ เภอเชียงมว่ น

ประชุมติดตามการดําเนินกจิ กรรมประจาํ สัปดาห์

และร่วมวางแผนการดาํ เนนิ กจิ กรรมในหว้ งเดือนมถิ นุ ายน

วันจันทร์ ท่ี 6 มิถนุ ายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสมหญิง แยม้ ยิ้ม ผอู้ ํานวยการ กศน.อําเภอเชยี งมว่ น
เปนประธานในการประชุมครู และบคุ ลากร ในสังกัด กศน.อําเภอเชียงม่วน เพื่อติดตามการดาํ เนินกิจกรรม
ประจําสัปดาห์ และรว่ มกนั วางแผนการดําเนนิ กจิ กรรมทต่ี ้องดาํ เนินการ ในห้วงเดอื นมิถนุ ายน 2565
ณ หอ้ งสมดุ ประชาชนอําเภอเชยี งม่วน จงั หวัดพะเยา

นายสิทธศิ ักดิ กาหลง ปติพล วงศ์กะโซ่ : ภาพ ณัฐกฤตา นาละตะ๊ :ขา่ ว

ภานิ ษา เชอื เมืองพาน สมหญงิ แยม้ ยมิ : บรรณาธกิ าร

Line ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยอาํ เภอเชียงมว่ น Facebook

หมู่ท่ี 10 ต.เชยี งม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 56160 โทร. 0-5449-5516
E-Mail:- [email protected] Website: www.cmpnfe.com

สังกดั สํานกั งาน กศน.จงั หวัดพะเยา สํานกั งาน กศน. สํานกั งานปลดั กระทรวงศึกษาธกิ าร

จดหมายขา่ ว

กศน.อาํ เภอเชยี งมว่ น

Chiang muan District Non-Formal and Informal Education Centre.

ปท ี่ 3 ฉบับ วนั อังคาร ที่ 7 เดือน มถิ นุ ายน พ.ศ. 2565 นางสมหญิง แย้มยิม

ผ้อู าํ นวยการ กศน. อาํ เภอเชียงม่วน

ร่วมพิธสี ืบชะตา หวั หน้าส่วนราชการ อาํ เภอเชียงม่วน

อพํารเ้อภมวอนัดเชอว้ ียังยงคคมาณว่รนะทคเ่ี ร7พู แม่ือลิถคะนุวบาาคุ มยลเนปากน2รส5ิร6กมิ5ศงนเวค.อลลําาเแภ0ลอ9ะเ.ไ0ชด0ีย้นงํานมอ. ว่านหนาางรรส่วพมมรหพ้อญิธมสี ดิงืบว้ ชแยะยนตม้ ้าํ ายสแ้ิมมลุนะผไทพูอ้ ําราํบนญุ รว่วยรมก่วทามํารกบบักุญหศใวันนห.คอนราํ า้ เงั้ สภน่วอี้ดนเ้วชรยียาชงกมา่วรน
ณ วัดไทยสุภาพ ตาํ บลเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

นายสิทธศิ ักดิ กาหลง ปติพล วงศ์กะโซ่ : ภาพ ณัฐกฤตา นาละต๊ะ :ข่าว
ภานิ ษา เชอื เมืองพาน สมหญงิ แยม้ ยมิ : บรรณาธกิ าร

Line ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยอําเภอเชียงมว่ น Facebook

หมทู่ ี่ 10 ต.เชียงมว่ น อ.เชยี งม่วน จ.พะเยา 56160 โทร. 0-5449-5516
E-Mail:- [email protected] Website: www.cmpnfe.com

สังกัด สํานกั งาน กศน.จงั หวดั พะเยา สํานกั งาน กศน. สํานักงานปลดั กระทรวงศึกษาธกิ าร

จดหมายขา่ ว

กศน.อําเภอเชียงม่วน

Chiang muan District Non-Formal and Informal Education Centre.

ปท ่ี 3 ฉบบั วัน อังคาร ท่ี 7 เดอื น มิถนุ ายน พ.ศ. 2565 นางสมหญิง แยม้ ยมิ

ผู้อํานวยการ กศน. อาํ เภอเชียงมว่ น

นําเสนอรายงานสถานศึกษาปลอดภยั ต่อคณะกรรมการประเมิน

สํานักงานสวสั ดิการฯ จังหวัดพะเยา

อคมารอชูบอวี หวาอสันมนาอาาสยังมมใคัยหคั าน้ แรราลฯงทะภสน่ี 7ภาาํ นมเาสษิพิถนาุนแอวารยเดชานลย้อื ้องเ2มมา5ือนใ6นงส5กพถาเาาวรนนลทศาาํ คึกง0ราษ9ูนา.0นปให0าลง้เอกนณดดิ. ภฐัขนยักนึ้างฤภปสตารมยะาจหในํานญปสาลถิง2ะา5ตนแ6ะ้ยศ5ม้ึกคเยษรพมิู้ผาื่อูช้ สตผว่ ร่อู้อยา้ คาํ งนแณควลวะยะกานกมราาตรยรมรปกกะตหศาพิ นรนลัก.สอดําาํ ว้านเงภนกั ศอคง์กเวาชะานโยี มซสงป่ วมลัส่วอดนดกิ ภารัยฯ
จังหวดั พะเยา ทางออนไลน์ รปู แบบ Google Meet ณ หอ้ งประชุม กศน.อําเภอเชยี งม่วน

นายสิทธศิ ักดิ กาหลง ปตพิ ล วงศ์กะโซ่ : ภาพ ณัฐกฤตา นาละตะ๊ :ขา่ ว
ภานิ ษา เชอื เมืองพาน สมหญงิ แย้มยมิ : บรรณาธกิ าร

Line ศูนยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยอาํ เภอเชยี งม่วน Facebook

หมูท่ ี่ 10 ต.เชียงม่วน อ.เชยี งมว่ น จ.พะเยา 56160 โทร. 0-5449-5516
E-Mail:- [email protected] Website: www.cmpnfe.com

สังกัด สํานักงาน กศน.จงั หวัดพะเยา สํานักงาน กศน. สํานกั งานปลัดกระทรวงศึกษาธกิ าร

จดหมายขา่ ว

กศน.อําเภอเชียงมว่ น

Chiang muan District Non-Formal and Informal Education Centre.

ปท่ี 3 ฉบับ วัน องั คาร ท่ี 7 เดือน มถิ ุนายน พ.ศ. 2565 นางสมหญิง แย้มยมิ

ผ้อู ํานวยการ กศน. อําเภอเชียงมว่ น

ประชมุ ตดิ ตามงาน อาสาสมัคร กศน. และแนวทางการดาํ เนินงาน

การเทยี บโอนผลการเรียน หลักสูตรการศึกษาขนั พืนฐาน พุทธศักราช 2551

เปนปวรันะอธงั าคนาในรกทา่ีร7ปมริถะชุนุมาคยณน ะ2ค5ร6ู แ5ลเะวบลุคาล1า3ก.3ร0ในน.สันงกางัดสกมศหนญ.องิ าํ เภแยอม้เชยยี ิ้มงมผ่วู้อนาํ นเวพย่ือกตาดิ รตกาศมนง.าอนําเอภาอสเาชสยี มงัคมร่วกนศน.
และกในากรดาราํ นเน้ี ินนงาางนณกัฐารกเฤทตียาบนโอานลผะตล้ะกาครรเรูผยี ้ชู น่วยหลรักว่ สมูตแรลกกาเรปศลึก่ียษนาเรขียั้นนพร้ืนู้ แฐลาะนนาํพฝุทกธปศฏักิบรตัาชิ ใน2ก55าร1 เทียบโอน
ผลการเรียน รว่ มกบั คณะครู ท่เี ข้ารว่ มประชมุ ณ ห้องประชมุ กศน.อาํ เภอเชยี งมว่ น

นายสิทธศิ ักดิ กาหลง ปติพล วงศ์กะโซ่ : ภาพ ณัฐกฤตา นาละต๊ะ :ขา่ ว
ภานิ ษา เชอื เมืองพาน สมหญิง แยม้ ยมิ : บรรณาธกิ าร

Line ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยอําเภอเชียงมว่ น Facebook

หมู่ท่ี 10 ต.เชยี งม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 56160 โทร. 0-5449-5516
E-Mail:- [email protected] Website: www.cmpnfe.com

สังกัด สํานกั งาน กศน.จงั หวดั พะเยา สํานกั งาน กศน. สํานักงานปลดั กระทรวงศึกษาธิการ

จดหมายขา่ ว

กศน.อําเภอเชียงม่วน

Chiang muan District Non-Formal and Informal Education Centre.

ปท ่ี 3 ฉบบั วัน พธุ ท่ี 8 เดอื น มถิ ุนายน พ.ศ. 2565 นางสมหญิง แย้มยมิ

ผูอ้ ํานวยการ กศน. อําเภอเชียงมว่ น

เปดกลมุ่ นเิ ทศการฝกอบรมวชิ าชีพ รูปแบบกลุ่มสนใจ

หลกั สูตร 15 ชัว่ โมง วิชาการทําของชําร่วยจากไหมพรม

คมรอผูบวู้ชหนั ว่มพยาุธยแใทหล่ี้ะ8ทนีมามนยิถเิปทนุ ตศาพิ ยงลนานว2กง5ศ6ศน5์ก.ะอเโาํวซเล่ ภคาอร1เ0ูอช.าีย0สง0ามสนว่ ม.นคั นรนางําฯโสดลมยงหพนญา้ืนงงิ ทภ่ี แเาปยนด้มิษกยาลิม้ เ่มุ ชผ้ือแ้อู ลเมาํ ะนนอื วงเิ ทยพศกาานกรลคกมุ่ รศอู นาชน.อีพาาํ งเณภกอาฐั รเชกฝียฤกงตอมาบ่วรนนมาละตะ้
การจัดการศึกษาตอ่ เน่อื ง รปู แบบกล่มุ สนใจ หลักสูตร 15 ชั่วโมง วชิ า การทําของชาํ ร่วยจากไหมพรม
ซึง่ จดั ขน้ึ ในระหว่างวนั ท่ี 8-10 มิถนุ ายน 2565 ณ หอประชมุ บา้ นทา่ มา่ น หมู่ท่ี 5 ตําบลเชียงมว่ น จังหวัดพะเยา

นายสิทธศิ ักดิ กาหลง ปตพิ ล วงศ์กะโซ่ : ภาพ ณัฐกฤตา นาละต๊ะ :ขา่ ว

ภานิ ษา เชอื เมอื งพาน สมหญิง แยม้ ยมิ : บรรณาธกิ าร

Line ศูนยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยอําเภอเชียงมว่ น Facebook

หม่ทู ี่ 10 ต.เชียงมว่ น อ.เชยี งมว่ น จ.พะเยา 56160 โทร. 0-5449-5516
E-Mail:- [email protected] Website: www.cmpnfe.com

สังกดั สํานกั งาน กศน.จงั หวัดพะเยา สํานักงาน กศน. สํานกั งานปลัดกระทรวงศึกษาธกิ าร

จดหมายขา่ ว

กศน.อําเภอเชียงมว่ น

Chiang muan District Non-Formal and Informal Education Centre.

ปท ี่ 3 ฉบับ วัน พฤหัสบดี ท่ี 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 นางสมหญิง แย้มยิม

ผูอ้ าํ นวยการ กศน. อาํ เภอเชียงม่วน

โครงการอบรมหลักสูตรอาสาสมคั ร กศน.

ณ หอ้ งสมดุ ประชาชนอําเภอเชยี งม่วน

แสเลปนะนับสปสาวรนมนัะุนาธพรแาถลฤนนะหใจนําสั ดัอพบงกิธดคาี ีรค์โทคศว่ีรึกา9งมษกรมาาู้ทนิถร่ไีอนุ ดอกาบ้รยรบัรนะมใบนหบ2กลแ5าัก6ลรส5ะเกขูตาา้เรวรรอลศ่วาามึกสอ0ษาบ9สารต.ม0มาัค0มรอนไกปัธ. ศปยนนราาศับ.งัใยสชโใดมใ้หนยห้แกอญกาา่ปรสงิ รจาะัดแสชยกมาม้ชคัิจยนกริ้มใรกนรศชผมนุมขู้อ.ชอาํ จนนงะวทกใยาํหศกหไ้ นดนา.ร้ร้าตบัทกาํ ่ใีกบศนาลนกร.าอศมรําึกีผชเษภูเ้่วขาอย้าตเสรชล่งบั ยี อเกงสดามรชริม่ววี นิต
อบรมในครั้งน้ี จาํ นวน 16 คน ณ หอ้ งสมดุ ประชาชนอาํ เภอเชยี งมว่ น จงั หวัดพะเยา

นายสิทธศิ ักดิ กาหลง ปติพล วงศ์กะโซ่ : ภาพ ณัฐกฤตา นาละต๊ะ :ข่าว
ภานิ ษา เชอื เมืองพาน สมหญิง แยม้ ยมิ : บรรณาธกิ าร

Line ศูนยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยอาํ เภอเชียงมว่ น Facebook

หมู่ที่ 10 ต.เชียงม่วน อ.เชียงมว่ น จ.พะเยา 56160 โทร. 0-5449-5516
E-Mail:- [email protected] Website: www.cmpnfe.com

สังกัด สํานักงาน กศน.จงั หวดั พะเยา สํานกั งาน กศน. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

จดหมายขา่ ว

กศน.อําเภอเชยี งม่วน

Chiang muan District Non-Formal and Informal Education Centre.

ปท่ี 3 ฉบบั วัน ศกุ ร ที่ 10 เดอื น มถิ ุนายน พ.ศ. 2565 นางสมหญิง แย้มยิม

ผูอ้ ํานวยการ กศน. อาํ เภอเชียงมว่ น

นเิ ทศการฝกอบรมวิชาชพี รปู แบบกลุ่มสนใจ

หลกั สูตร 15 ชัว่ โมง วิชาการทําของชาํ ร่วยจากไหมพรม

วันศุกร์ ท่ี 10 มถิ ุนายน 2565 เวลา 14.00 น. นางสมหญิง แยม้ ยิม้ ผู้อาํ นวยการ กศน.อําเภอเชยี งมว่ น
วศคมันึกรอทูผบษ่ีูช้หา8ต่วม-ยอ่า1ยเ0นแให่ือล้งะมทนถิีมารนุนยูปาิเปแทยตบศนิพบงกล2านล56วุ่มกง5สศศนแน์กลใ.จะอะโหใําซหลเ่ ภค้ ักคาํอสรแเอููตชนายีระสนง1าาํ5มสกว่ชมาน่วั รคั โโมรนพงาํฯสโตดวลข์ยิชงาาพนยกา้ืนงาสทรภิน่ี ทนาคํานเิ ท้าขิษทอศาางกงชเอลชําอมุ่้ือรน่วเอมยไาลอื ชจนงีพาโ์พกดไากยหนาใมรชพคฝ้ รSรกูมmอนบaซารr่ึงงtมจณPกัดhัฐาขoรกน้ึ จnฤใัดeนตกราะาหซรน่งึวา่าจลงัดะขตึ้น้ะ
ณ หอประชุมบา้ นทา่ ม่าน หม่ทู ่ี 5 ตาํ บลเชยี งมว่ น จังหวดั พะเยา

นายสิทธศิ ักดิ กาหลง ปตพิ ล วงศ์กะโซ่ : ภาพ ณัฐกฤตา นาละต๊ะ :ข่าว
ภานิ ษา เชอื เมอื งพาน สมหญิง แย้มยมิ : บรรณาธกิ าร

Line ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยอาํ เภอเชียงม่วน Facebook

หม่ทู ี่ 10 ต.เชียงมว่ น อ.เชียงมว่ น จ.พะเยา 56160 โทร. 0-5449-5516
E-Mail:- [email protected] Website: www.cmpnfe.com

สังกัด สํานักงาน กศน.จังหวดั พะเยา สํานักงาน กศน. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิ าร

จดหมายขา่ ว

กศน.อําเภอเชียงม่วน

Chiang muan District Non-Formal and Informal Education Centre.

ปท ี่ 3 ฉบบั วัน อาทติ ย ท่ี 12 เดอื น มิถนุ ายน พ.ศ. 2565 นางสมหญิง แยม้ ยมิ

ผ้อู ํานวยการ กศน. อําเภอเชียงมว่ น

การประชุมปฐมนเิ ทศ "โครงการสรา้ งเสริมสุขภาพขนาดเล็กและ

โครงการเปดรบั ทัว่ ไป" ในระดบั พืนทีจ่ งั หวดั พะเยา ประจาํ ป 2565

วนั อาทติ ย์ ท่ี 12 มถิ ุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายปติพล วงศ์กะโซ่ ครอู าสาสมคั ร ฯ ได้รับมอบหมายจาก
นางสมหญิง แยม้ ยิ้ม ผอู้ าํ นวยการ กศน.อําเภอเชยี งม่วน เขา้ รว่ มโครงการสรา้ งเสริมสุขภาพขนาดเลก็ และ
โครงการเปดรับทวั่ ไป" ในระดับพ้ืนท่จี งั หวัดพะเยา ประจําป 2565 ซ่งึ เปนโครงการที่ส่งเสรมิ การออกกาํ ลังกาย
สานสายใยในครอบครวั ของบา้ นหลา่ ยท่งุ หมทู่ ี่ 6 ตําบลเชียงมว่ น อําเภอเชยี งมว่ น จงั หวดั พะเยา
ณ ห้องประชมุ สํานักงานสหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา จงั หวดั พะเยา

นายสิทธศิ ักดิ กาหลง ปติพล วงศ์กะโซ่ : ภาพ ณัฐกฤตา นาละต๊ะ :ขา่ ว

ภานิ ษา เชอื เมืองพาน สมหญงิ แยม้ ยมิ : บรรณาธกิ าร

Line ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเชยี งมว่ น Facebook

หมู่ที่ 10 ต.เชยี งม่วน อ.เชยี งม่วน จ.พะเยา 56160 โทร. 0-5449-5516
E-Mail:- [email protected] Website: www.cmpnfe.com

สังกดั สํานกั งาน กศน.จังหวดั พะเยา สํานักงาน กศน. สํานกั งานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

จดหมายขา่ ว

กศน.อําเภอเชยี งมว่ น

Chiang muan District Non-Formal and Informal Education Centre.

ปที่ 3 ฉบบั วนั องั คาร ที่ 14 เดือน มิถนุ ายน พ.ศ. 2565 นางสมหญิง แย้มยิม

ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอเชียงมว่ น

มอบดอกไมแ้ สดงความยินดี ตอ้ นรบั บุคลากรใหม่

นางสาวสุดาพร ทพิ ย์มณี ครู กศน.ตําบล

วันองั คาร ท่ี 14 มถิ นุ ายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสมหญิง แยม้ ยม้ิ ผูอ้ าํ นวยการ กศน.อาํ เภอเชยี งมว่ น

พรอ้ มบคุ ลากร กศน.อําเภอเชียงม่วน ใหก้ ารตอ้ นรบั และมอบช่อดอกไม้ นางสาวสุดาพร ทพิ ย์มณี

บุคลากรใหมใ่ นสังกดั กศน.อําเภอเชียงมว่ น ตําแหนง่ ครู กศน.ตาํ บล ซึง่ จะปฏบิ ตั ิงาน ณ กศน.ตาํ บลสระ
ตาํ บลสระ อาํ เภอเชยี งม่วน จงั หวัดพะเยา ณ ห้องประชุม กศน.อาํ เภอเชยี งม่วน จงั หวดั พะเยา

นายสิทธศิ ักดิ กาหลง ปตพิ ล วงศ์กะโซ่ : ภาพ ณัฐกฤตา นาละตะ๊ :ขา่ ว
ภานิ ษา เชอื เมืองพาน สมหญงิ แยม้ ยมิ : บรรณาธกิ าร

Line ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยอาํ เภอเชียงมว่ น Facebook

หมู่ที่ 10 ต.เชยี งม่วน อ.เชยี งม่วน จ.พะเยา 56160 โทร. 0-5449-5516
E-Mail:- [email protected] Website: www.cmpnfe.com

สังกัด สํานกั งาน กศน.จังหวดั พะเยา สํานักงาน กศน. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

จดหมายขา่ ว

กศน.อาํ เภอเชยี งมว่ น

Chiang muan District Non-Formal and Informal Education Centre.

ปท่ี 3 ฉบบั วัน อังคาร ที่ 14 เดอื น มถิ ุนายน พ.ศ. 2565 นางสมหญิง แยม้ ยมิ

ผอู้ าํ นวยการ กศน. อาํ เภอเชียงม่วน

โครงการพัฒนาศักยภาพบคุ ลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตั งิ าน ประจําปงบประมาณ 2565

วันองั คาร ท่ี 14 มิถนุ ายน 2565 เวลา 10.00 น. นางสมหญงิ แย้มยม้ิ ผ้อู ํานวยการ กศน.อาํ เภอเชยี งมว่ น
เปคมปรรอนะูผบสปชู้ิทหร่วะธมธยภิาายานแพใเหลปใ้ะนบดนกุคโาคาลยรราปปงกตฏกรพิ าบิ กรลัตศดงิ นวังางก.นอศลาํ ์กปเ่าภวะรโอะซณจเ่ชาํ คียปรหงงอู ้อมบางว่ปสปนราระสะมนมชาําัคมุ ณโดรทย่วี ฯ2า่ 5นกร6าา่ว5งรมภอเโาปาํ ดนเนภยษิ วอมาิทเี นชยเชียาายก้ืองฉรเมมลว่ ือโอนคงงรพชงโานั้ กมนาก2รศคพหิรรัฒิูมปู่ทนนล่ีาาัด1งศ0ณอักาบยัฐวภ้าโุกสนาฤปพตอาบาาํซคุเาภลงนอาคาเกลาํชระยี ตเงพ้ะมื่อ่วเพน่ิม
ตําบลเชยี งม่วน อําเภอเชยี งม่วน จังหวัดพะเยา

นายสิทธศิ ักดิ กาหลง ปตพิ ล วงศ์กะโซ่ : ภาพ ณัฐกฤตา นาละต๊ะ :ข่าว
ภานิ ษา เชอื เมอื งพาน สมหญิง แย้มยมิ : บรรณาธกิ าร

Line ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยอําเภอเชยี งม่วน Facebook

หมู่ที่ 10 ต.เชียงมว่ น อ.เชยี งม่วน จ.พะเยา 56160 โทร. 0-5449-5516
E-Mail:- [email protected] Website: www.cmpnfe.com

สังกดั สํานกั งาน กศน.จังหวดั พะเยา สํานกั งาน กศน. สํานกั งานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

จดหมายขา่ ว

กศน.อําเภอเชยี งมว่ น

Chiang muan District Non-Formal and Informal Education Centre.

ปท่ี 3 ฉบับ วัน พุธ ท่ี 15 เดือน มถิ ุนายน พ.ศ. 2565 นางสมหญิง แยม้ ยิม

ผูอ้ ํานวยการ กศน. อาํ เภอเชียงม่วน

โครงการ พัฒนาผู้เรยี นให้เทา่ ทันส่ือและเทคโนโลยใี นยคุ ดจิ ิทัล

เปนปวรันะพธาุธนเทป่ี ด15โคมรถิ งุนกาายรนพัฒ25น6า5ผเเู้ วรลยี านใ0ห9เ้ ท.0า่ 0ทันนส. ่ือนแาลงะสเทมคหโญนโิงลยแใี นยยม้ ุคยดม้ิ ิจผิทอู้ลั าํ นเพว่ืยอใกหา้นรกั กศศึกนษ.อาํากเภศอนเ.อชําียเงภมอว่ เชนยี งมว่ น
มีความรูค้ วามเข้าใจ เกดิ ทกั ษะการใช้ส้่ือดจิ ิทัลในการเรียนรู้ และสามารถประยุกต์ใชใ้ นชีวติ ประจาํ วัน
ณ ศูนย์การเรียนรู้ดจิ ทิ ัล กศน.ตําบลเชียงมว่ น อําเภอเชยี งมว่ น จังหวดั พะเยา

นายสิทธศิ ักดิ กาหลง ปติพล วงศ์กะโซ่ : ภาพ ณัฐกฤตา นาละตะ๊ :ข่าว
ภานิ ษา เชอื เมอื งพาน สมหญงิ แยม้ ยมิ : บรรณาธกิ าร

Line ศูนยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาํ เภอเชียงม่วน Facebook

หมทู่ ี่ 10 ต.เชยี งมว่ น อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 56160 โทร. 0-5449-5516
E-Mail:- [email protected] Website: www.cmpnfe.com

สังกัด สํานักงาน กศน.จังหวัดพะเยา สํานักงาน กศน. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิ าร

จดหมายขา่ ว

กศน.อาํ เภอเชียงมว่ น

Chiang muan District Non-Formal and Informal Education Centre.

ปที่ 3 ฉบบั วัน พธุ ท่ี 15 เดอื น มถิ ุนายน พ.ศ. 2565 นางสมหญิง แย้มยมิ

ผอู้ ํานวยการ กศน. อาํ เภอเชียงม่วน

นกั ศึกษา กศน.อาํ เภอเชยี งมว่ น ร่วมบรจิ าคโลหิต

ให้กบั โรงพยาบาลเชียงคาํ ร่วมกบั กง่ิ กาชาดอําเภอเชยี งมว่ น

วนั พุธ ท่ี 15 มถิ นุ ายน 2565 เวลา 10.00 น. นางสมหญงิ แย้มย้มิ ผ้อู ํานวยการ กศน.อาํ เภอเชยี งม่วน
ณเมขอ้าบรหห่วอมมปบารยระชใจิ หมุา้ คทนโ่วี าล่างหกภิตาารนใอหษิ าํ ้กาเภับเอโชรเ้ือชงเียพมงยือมาง่วบพนาาลนเหชมคียู่ทรงู่ี คแ1ล0ํา ะรคบว่ รมา้ ูกนกศปับนากซ.ต่งิาาํ งกบคาลชาํ านดตําอาํนําบกั เลภศเอึกชเษยี ชางียมกง่วศมน่วนนอ.อําาํ เเเพภภ่ือออเชเชชว่ ียียยงงเหมมลว่ ว่ นือนเพจจําื่อังนนหวมวนนดั 7ุษพยคะเ์นยา
ในการน้ี นางสมหญงิ แยม้ ยมิ้ ไดม้ อบเกียรตบิ ตั ร และของทร่ี ะลึก ใหก้ บั นักศึกษา กศน.อําเภอเชียงม่วน
ท่ีเข้ารว่ มบริจาคโลหติ ในครงั้ น้ี ณ กศน. ตําบลเชยี งม่วน

นายสิทธศิ ักดิ กาหลง ปตพิ ล วงศ์กะโซ่ : ภาพ ณัฐกฤตา นาละตะ๊ :ขา่ ว
ภานิ ษา เชอื เมอื งพาน สมหญิง แย้มยมิ : บรรณาธกิ าร

Line ศูนยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยอาํ เภอเชยี งม่วน Facebook

หม่ทู ่ี 10 ต.เชยี งมว่ น อ.เชียงมว่ น จ.พะเยา 56160 โทร. 0-5449-5516
E-Mail:- [email protected] Website: www.cmpnfe.com

สังกัด สํานกั งาน กศน.จงั หวดั พะเยา สํานักงาน กศน. สํานักงานปลดั กระทรวงศึกษาธิการ

จดหมายขา่ ว

กศน.อาํ เภอเชียงมว่ น

Chiang muan District Non-Formal and Informal Education Centre.

ปที่ 3 ฉบบั วัน พุธ ท่ี 15 เดอื น มิถนุ ายน พ.ศ. 2565 นางสมหญิง แย้มยมิ

ผูอ้ าํ นวยการ กศน. อาํ เภอเชียงมว่ น

มอบเงินโครงการ ใหค้ วามชว่ ยเหลือบรรเทาภาระคา่ ใช้จ่าย

ดา้ นการศึกษาในชว่ งการแพรร่ ะบาดของโรคโควดิ -19

วนั พุธ ท่ี 15 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. นางสมหญงิ แยม้ ยิม้ ผูอ้ าํ นวยการ กศน.อาํ เภอเชยี งมว่ น
เปนประธาน มอบเงินโครงการใหค้ วามช่วยเหลือบรรเทาภาระคา่ ใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาด
ของโรคโควดิ -19 เพ่ือลดภาระคา่ ใชจ้ า่ ยให้กบั ผ้ปู กครองนักเรียน/นกั ศึกษา อายุไม่เกิน 18 ป ท่ียังไม่ไดร้ บั การ
ชว่ ยเหลอื จากโครงการบรรเทาและเยยี วยาคา่ ใชจ้ า่ ยจากรฐั บาล จํานวนเงิน 2,000 บาทต่อราย
จาํ นวน 30 คน ณ กศน.ตาํ บลเชียงม่วน อาํ เภอเชียงมว่ น จังหวดั พะเยา

นายสิทธศิ ักดิ กาหลง ปติพล วงศ์กะโซ่ : ภาพ ณัฐกฤตา นาละต๊ะ :ขา่ ว
ภานิ ษา เชอื เมืองพาน สมหญิง แยม้ ยมิ : บรรณาธกิ าร

Line ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาํ เภอเชียงม่วน Facebook

หมู่ที่ 10 ต.เชียงมว่ น อ.เชยี งมว่ น จ.พะเยา 56160 โทร. 0-5449-5516
E-Mail:- [email protected] Website: www.cmpnfe.com

สังกดั สํานักงาน กศน.จงั หวัดพะเยา สํานักงาน กศน. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิ าร

จดหมายขา่ ว

กศน.อาํ เภอเชยี งม่วน

Chiang muan District Non-Formal and Informal Education Centre.

ปที่ 3 ฉบบั วัน พุธ ท่ี 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 นางสมหญิง แยม้ ยมิ

ผอู้ ํานวยการ กศน. อาํ เภอเชียงม่วน

โครงการ ส่งเสริมการออกกาํ ลัง เดิน วง่ิ ป่ น เพ่ือสุขภาพ ประจําป 2565

“ Healthy Living challenge ”

วนั พุธ ท่ี 15 มิถุนายน 2565 เวลา 17.00 น. นางสมหญงิ แย้มย้มิ ผู้อาํ นวยการ กศน.อาํ เภอเชยี งม่วน
รปพะรยระะจอ้ ทํามาปดง้ว24ย56กค5โิณลเเดะมคนิ ตร-รู วแ่งิ ณละเบพลคุ ่ือาลตนาด้ากน้ารโนรหกคนศค้านวท.าอ่ีวมํา่าดเกภันาอโรลเอชหาํ ยี ติเงภมอล่วเดชนไียขงเมขมนั า้ ่วรในน่วเมลหือโคมดรู่ทแง่ี ลก1ะ0าปรอตสงําก่งบเนั ลสโเรรชิมคยี กเงบามารว่หอนวอากนอกาํ าํเ“ภลHอังeเเaชดlียtินhงyวม่งิ ว่ Lนปi่ vนiจnเงัพgห่ือวcสhดั ุขaพภllะาeเพยnาge ”

นายสิทธศิ ักดิ กาหลง ปติพล วงศ์กะโซ่ : ภาพ ณัฐกฤตา นาละตะ๊ :ขา่ ว

ภานิ ษา เชอื เมอื งพาน สมหญิง แยม้ ยมิ : บรรณาธกิ าร

Line ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยอาํ เภอเชยี งมว่ น Facebook

หมู่ท่ี 10 ต.เชยี งมว่ น อ.เชยี งม่วน จ.พะเยา 56160 โทร. 0-5449-5516
E-Mail:- [email protected] Website: www.cmpnfe.com

สังกัด สํานักงาน กศน.จังหวดั พะเยา สํานักงาน กศน. สํานักงานปลดั กระทรวงศึกษาธิการ

จดหมายขา่ ว

กศน.อําเภอเชยี งม่วน

Chiang muan District Non-Formal and Informal Education Centre.

ปท ่ี 3 ฉบบั วนั พฤหัสบดี ท่ี 16 เดอื น มิถุนายน พ.ศ. 2565 นางสมหญิง แยม้ ยมิ

ผูอ้ ํานวยการ กศน. อาํ เภอเชียงม่วน

การขับเคล่อื นการดําเนินงานปองกนั และแกไ้ ขปญหายา เสพติดในสถานศึกษา

ภายใต้โครงการสรา้ งภมู ิคุ้มกัน และปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
ประจําปงบประมาณ 2565

วนั พฤหสั บดี ท่ี 16 มถิ ุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นางสมหญิง แยม้ ย้ิม ผ้อู ํานวยการ กศน.อําเภอเชียงมว่ น
จแกมลงัาอรหะบปขวหอับัดมงเพาคกยะลันเใย่อืหยาน้านเสากเงปพาภนรตาปดิดนราํ ใษิเะนนธาสานิ ถนเงชาใานน้อื นพเศปมิึกธอือีษงงแากพลนัปาะวแนร่าละจทคะําแ่ีรรปกอ้ ู งยไ้แขบเลปอปะกญนราะชหมยัยาาอวยณดุ ฒุ ารเ2ิ ส5เคพต6ํา5็มตบยิดุญอโใดนดเรยสือมถเงีาปนนนาคศวงรึกทิสู กษยาศวาาปกนภรร.ตาะใยหไาํ พใบ้คตพลว้โาบครม้ารอรนงทุ ู้ มกผธาา่าิยงรนาสรเศขระบ้าึก้างรบษว่ภอามมูธออคิกินบ้มุาไลรรกมนนั ์
ส่งสัญญาณ จาก ห้องประชุมขนุ มงิ่ เมือง อําเภอเมืองพะเยา จงั หวัดพะเยา

นายสิทธศิ ักดิ กาหลง ปติพล วงศ์กะโซ่ : ภาพ ณัฐกฤตา นาละตะ๊ :ข่าว
ภานิ ษา เชอื เมืองพาน สมหญิง แยม้ ยมิ : บรรณาธกิ าร

Line ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาํ เภอเชียงมว่ น Facebook

หมทู่ ี่ 10 ต.เชยี งมว่ น อ.เชยี งมว่ น จ.พะเยา 56160 โทร. 0-5449-5516
E-Mail:- [email protected] Website: www.cmpnfe.com

สังกัด สํานักงาน กศน.จงั หวัดพะเยา สํานักงาน กศน. สํานักงานปลดั กระทรวงศึกษาธกิ าร

จดหมายขา่ ว

กศน.อาํ เภอเชียงม่วน

Chiang muan District Non-Formal and Informal Education Centre.

ปท่ี 3 ฉบบั วนั ศุกร ท่ี 17 เดอื น มิถนุ ายน พ.ศ. 2565 นางสมหญิง แย้มยิม

ผอู้ ํานวยการ กศน. อาํ เภอเชียงมว่ น

การฝกอบรมวชิ าชพี งานการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ การศึกษาวชิ าชพี แบบ

ชันเรียน รูปแบบชนั เรียน วชิ า การทาํ ผา้ ต้องลาย จาํ นวน 35 ชวั่ โมง
ณ พุทธอุทยานพระธาตุดอยแกว้

รคมูปรอแอูบบาหวสบมันาชาสศั้นยมุกใเหรัครีย้ร์ ททนฯีม่ี 1นว7ลิเิชทงมาพศถิ กง้ืนนุ าาทราน่ียทเปกนาํ ผดศ2้านกต5.ลอ6้อมุ่ ํา5งเแภลเลอาวะยลเนชาจิเยี ท0าํ งศน9มว.ง่ว0นาน0น3กน5นา.าํ ชรโน่วัดจาโยดัมงกงสนามารรงหะศภหญึกาวนษงิ า่ ษิงาแเวาพยัน่ือเ้มทชพย่ี ้อื1ั้ิม7ฒเม-นผอื 2างอู้3อพาํ านมาชวถินีพยนุ กคากยารารนู รนกศ2าศึกย5นษ6ป.อ5าตวาํ ิพชิเณภลาอชเีพพวชงุแทยี ศบธง์กบอมะุทช่วโ้นัซยน่เารนยี น
พระธาตดุ อยแกว้ หมทู่ ่ี 7 บ้านสบทราย ต.เชียงมว่ น อําเภอเชยี งม่วน จงั หวัดพะเยา

นายสิทธศิ ักดิ กาหลง ปตพิ ล วงศ์กะโซ่ : ภาพ ณัฐกฤตา นาละต๊ะ :ขา่ ว
ภานิ ษา เชอื เมืองพาน สมหญงิ แย้มยมิ : บรรณาธกิ าร

Line ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยอาํ เภอเชยี งมว่ น Facebook

หมู่ท่ี 10 ต.เชยี งมว่ น อ.เชยี งม่วน จ.พะเยา 56160 โทร. 0-5449-5516
E-Mail:- [email protected] Website: www.cmpnfe.com

สังกดั สํานักงาน กศน.จังหวดั พะเยา สํานกั งาน กศน. สํานกั งานปลดั กระทรวงศึกษาธกิ าร

จดหมายขา่ ว

กศน.อําเภอเชยี งม่วน

Chiang muan District Non-Formal and Informal Education Centre.

ปท่ี 3 ฉบบั วนั ศกุ ร ท่ี 17 เดือน มถิ ุนายน พ.ศ. 2565 นางสมหญิง แย้มยิม

ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอเชียงม่วน

ประชมุ การติดตามการดาํ เนนิ งาน
"หลกั สูตรตา้ นทจุ รติ ศึกษา”

วนั ศุกร์ ท่ี 17 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นางสมหญงิ แย้มยิ้ม ผอู้ ํานวยการ กศน.อาํ เภอเชียงม่วน
พร้อมดว้ ย คณะครู บุคลากร กศน.อําเภอเชยี งมว่ น เขา้ รว่ มประชุม การตดิ ตามการดาํ เนนิ งาน
"หลักสูตรตา้ นทจุ ริตศึกษา” โดยมนี างมีนา กิตชิ านนท์ ผ้อู ํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัดพะเยา พรอ้ มดว้ ย
นางนรนิ ทรศ์ ิริ จันทร์เดมิ นักจดั การงานทั่วไป ชาํ นาญการ และนางสาวสมภร อินตะ๊ สาร นักวชิ าการศึกษา
ช้ีแจงการดาํ เนินงานหลักสูตร ดา้ นทุจรติ ศึกษา ใหก้ บั ผูบ้ รหิ าร คณะครู บคุ ลากร กศน.อาํ เภอเชยี งมว่ น
ได้รับทราบ ณ ห้องสมุดประชาชนอําเภอเชียงม่วน จังหวดั พะเยา...

นายสิทธศิ ักดิ กาหลง ปติพล วงศ์กะโซ่ : ภาพ ณัฐกฤตา นาละตะ๊ :ขา่ ว

ภานิ ษา เชอื เมืองพาน สมหญงิ แย้มยมิ : บรรณาธกิ าร

Line ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาํ เภอเชยี งม่วน Facebook

หมู่ท่ี 10 ต.เชยี งม่วน อ.เชยี งม่วน จ.พะเยา 56160 โทร. 0-5449-5516
E-Mail:- [email protected] Website: www.cmpnfe.com

สังกดั สํานกั งาน กศน.จงั หวดั พะเยา สํานกั งาน กศน. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

จดหมายขา่ ว

กศน.อาํ เภอเชยี งม่วน

Chiang muan District Non-Formal and Informal Education Centre.

ปท่ี 3 ฉบบั วัน จนั ทร ท่ี 20 เดอื น มถิ ุนายน พ.ศ. 2565 นางสมหญิง แย้มยิม

ผอู้ ํานวยการ กศน. อําเภอเชียงม่วน

การฝกอบรมวิชาชพี (กลมุ่ ชนั เรยี นวิชาชีพ)

หลักสูตรการทาํ สบู่แฟนซี กัญชง กัญชา จาํ นวน 35 ชวั่ โมง

จาํ นนวาํเลปนวโดงนันพย3จปค5้ืันนรรนะผูททาชธงร่ี้สู ัวรา์ภอนโว่ ทมานมเ่ีปนงค2เปดิษ0นซดาพก่งึ กมิกเจาิถลชารดั ุ่ม้อืุนรฝขเาแมก้ึนยลณอือในนะงบนรพ2กรเิ ะท5มาหศ6นศววน5ง่าชิ .อนงาาเํานาวชวเงันลภีพกณทาอา(่ี รเ1ัฐ2กช0ฝ0กลยี .ก0ฤุ่ม-งอ0ตมช2บา่วนั6นรนน.เมรมานวียลถิ ติชานะนุงําาตวบาสช๊ะิชยพีมลนาคเหชชรญจยี2พีผู ัด5งงิู้ช)6กมว่ห5แ่วจิยลยนกใกั ้มนนรสยรกาอูตยมม้ิาํารรปโเภดกนผตยอที้าู้อิพเรีมํานชลทนายี นาํวงงวิเสยสทงมบกาศศว่ วู่แางน์กณรฟาะโนกนิชจซศซากงั่ ภนีหศกค.ัตวอนรัญรัดํา.อู อเพชาภาํ สเงเะอชภเายเกื้อสอชาหัญมเียชมัคงชยี อรมางว่ฯมน่วน

นายสิทธศิ ักดิ กาหลง ปติพล วงศ์กะโซ่ : ภาพ ณัฐกฤตา นาละต๊ะ :ข่าว
ภานิ ษา เชอื เมืองพาน สมหญงิ แย้มยมิ : บรรณาธกิ าร

Line ศูนยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาํ เภอเชียงมว่ น Facebook

หมู่ที่ 10 ต.เชียงม่วน อ.เชียงมว่ น จ.พะเยา 56160 โทร. 0-5449-5516
E-Mail:- [email protected] Website: www.cmpnfe.com

สังกดั สํานกั งาน กศน.จังหวดั พะเยา สํานกั งาน กศน. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

จดหมายขา่ ว

กศน.อําเภอเชยี งม่วน

Chiang muan District Non-Formal and Informal Education Centre.

ปท่ี 3 ฉบับ วนั พุธ ท่ี 22 เดอื น มิถนุ ายน พ.ศ. 2565 นางสมหญิง แยม้ ยิม

ผอู้ ํานวยการ กศน. อาํ เภอเชียงมว่ น

ประชมุ คณะกรรมการบริหารศูนย์อํานวยการขจดั ความยากจนและ
พัฒนาคนทกุ ชว่ งวัยอยา่ งยัง่ ยนื ตามหลกั ปรชั ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.อ)

วนั พุธ ท่ี 22 มถิ ุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสมหญงิ แย้มยิ้ม ผู้อํานวยการ กศน.อาํ เภอเชยี งม่วน
ควาโดมมยยอามบกี วหจ่ามนทาแ่รี ยลอ้ ใะยหพโ้ นัฒทาบนงําณารคุงฐั นกคทฤาํกุ ไตชวา่วนงนวาายัยลออะํายตเ่าภะ๊ งอคยเรั่งชผูยยี ู้ชืนง่วมตยว่ านมเขหเปา้ ลรนัก่วปปมรรปะชัธรญาะชนาุมกขคาอรณงปเะรศกะรชรษรมุ มฐใกกนาิจทรพ่ีปบอรรเะิหพชามุียรมงศีกูน(ศายรจอ์ รพาํ าน.ยอวง)ยาคกนราผัง้ รลทขค่ี จ6วดั/า2ม565

กา้ วหนา้ การขับเคล่อื นการขจัดความยากจนฯ เปนรายมติ ิ ในส่วนของ กศน.อําเภอเชยี งม่วน
รายงานความกา้ วหน้าในการขับเคล่ือนมติ ิดา้ นการศึกษา ณ ห้องประชุมทว่ี า่ การอําเภอเชยี งมว่ น ช้ัน 2 หมทู่ ี่ 10

บ้านปาซางคํา ตาํ บลเชยี งมว่ น อําเภอเชียงมว่ น จังหวดั พะเยา

นายสิทธศิ ักดิ กาหลง ปติพล วงศ์กะโซ่ : ภาพ ณัฐกฤตา นาละต๊ะ :ขา่ ว
ภานิ ษา เชอื เมอื งพาน สมหญงิ แยม้ ยมิ : บรรณาธกิ าร

Line ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาํ เภอเชียงมว่ น Facebook

หมูท่ ี่ 10 ต.เชียงมว่ น อ.เชยี งมว่ น จ.พะเยา 56160 โทร. 0-5449-5516
E-Mail:- [email protected] Website: www.cmpnfe.com

สังกดั สํานักงาน กศน.จงั หวดั พะเยา สํานักงาน กศน. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

จดหมายขา่ ว

กศน.อาํ เภอเชียงมว่ น

Chiang muan District Non-Formal and Informal Education Centre.

ปท ่ี 3 ฉบบั วนั พธุ ท่ี 22 เดือน มถิ นุ ายน พ.ศ. 2565 นางสมหญิง แย้มยิม

ผอู้ าํ นวยการ กศน. อําเภอเชียงม่วน

ประชมุ คณะกรรมการ คณะทาํ งาน
ภาคีเครอื ขา่ ยพัฒนาคณุ ภาพชวี ติ ระดบั อําเภอ (พชอ.)

วนั พุธ ท่ี 22 มถิ นุ ายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสมหญิง แย้มย้ิม ผูอ้ าํ นวยการ กศน.อําเภอเชยี งมว่ น
เขา้ ร่วมประชุมคณะกรรมการ คณะทาํ งาน ภาคีเครือขา่ ยพัฒนาคณุ ภาพชีวติ ระดบั อาํ เภอ (พชอ.)
ในประเด็นการดูแลผสู้ ูงอายุระยะยาว รว่ มกบั ภาคีเครือขา่ ย และคณะทํางานระดบั อาํ เภอเชียงมว่ น
โดยมี วา่ ท่ีรอ้ ยโทบํารงุ คําไว นายอําเภอเชยี งมว่ น เปนประธานเปด

ณ ห้องประชุมสํานักงานสาธารณสุขอาํ เภอเชยี งมว่ น หม่ทู ี่ 1 ตําบลบ้านมาง อาํ เภอเชยี งม่วน จังหวัดพะเยา

นายสิทธศิ ักดิ กาหลง ปติพล วงศ์กะโซ่ : ภาพ ณัฐกฤตา นาละตะ๊ :ข่าว
ภานิ ษา เชอื เมืองพาน สมหญงิ แย้มยมิ : บรรณาธกิ าร

Line ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยอําเภอเชยี งมว่ น Facebook

หมูท่ ่ี 10 ต.เชียงมว่ น อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 56160 โทร. 0-5449-5516
E-Mail:- [email protected] Website: www.cmpnfe.com

สังกัด สํานักงาน กศน.จงั หวัดพะเยา สํานักงาน กศน. สํานักงานปลดั กระทรวงศึกษาธิการ

จดหมายขา่ ว

กศน.อําเภอเชียงมว่ น

Chiang muan District Non-Formal and Informal Education Centre.

ปท ี่ 3 ฉบับ วนั พธุ ท่ี 22 เดือน มถิ ุนายน พ.ศ. 2565 นางสมหญิง แย้มยมิ

ผอู้ าํ นวยการ กศน. อําเภอเชียงมว่ น

การฝกอบรมวิชาชีพ รปู แบบกล่มุ สนใจ วิชา การทําขนมไทย
จํานวน 15 ชัว่ โมง ณ หอประชมุ บา้ นทงุ่ หนอง

วนั พุธ ท่ี 22 มิถนุ ายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสมหญิง แย้มย้มิ ผ้อู าํ นวยการ กศน.อาํ เภอเชยี งมว่ น
วชิมาอกรบกาอรหาทงรมนุจทารายาํ ยติขใหกนแ้ มนอลาไบะทกงตยภิจ.สกาจนรระาํษิรนมาเปวสเนน่งชปเ1้อื ส5รเรมะชธิมือัวากงนโามพเรปงาอนด่ากจนคัดาเกรรขูฝย่ี ้นึ ลวกใงกนอพบัรบะ้ืนรหกทมวัญ่ี ่าเปงชกดวาาันรกกทฝลัญ่ีก่มุ2ชอ2แงบ-ลรระ2มนูป4ใเิแนทบมคศบถิ รกอุนั้งาอานรยน้ี ฝนไไลดกนใ้2อห์5บ้ค6รใว5หมาก้มวมบัชิรนี ้เูผาากชู้เย่ยีขีพนวา้ พรกรับูปบักกกแราณาบรรบฝ์ปกขกอนัลองท่มุ บกะสรนั บมนุตใรจ

ณ หอประชุมบา้ นทงุ่ หนอง หมทู่ ่ี 5 ตําบลสระ อาํ เภอเชียงม่วน จงั หวัดพะเยา...

นายสิทธศิ ักดิ กาหลง ปตพิ ล วงศ์กะโซ่ : ภาพ ณัฐกฤตา นาละตะ๊ :ขา่ ว
ภานิ ษา เชอื เมืองพาน สมหญิง แยม้ ยมิ : บรรณาธกิ าร

Line ศูนยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยอาํ เภอเชยี งม่วน Facebook

หมู่ที่ 10 ต.เชยี งมว่ น อ.เชียงมว่ น จ.พะเยา 56160 โทร. 0-5449-5516
E-Mail:- [email protected] Website: www.cmpnfe.com

สังกัด สํานักงาน กศน.จงั หวัดพะเยา สํานกั งาน กศน. สํานกั งานปลดั กระทรวงศึกษาธิการ

จดหมายขา่ ว

กศน.อําเภอเชยี งมว่ น

Chiang muan District Non-Formal and Informal Education Centre.

ปท ่ี 3 ฉบับ วนั พุธ ท่ี 22 เดอื น มิถนุ ายน พ.ศ. 2565 นางสมหญิง แยม้ ยิม

ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอเชียงมว่ น

การฝกอบรมวิชาชพี รปู แบบกลุ่มสนใจ วิชา การทํากบิ หนบี ผมและเข็มกลดั ผีเสือ
จาํ นวน 15 ชัว่ โมง ณ กศน.ตําบลบ้านมาง

แวมลิชอะาบไดกห้ใามหวรา้คนัทยวพําใากุหธมบิ้ นรทหู้เาก่ี นง2่ียภ2บี วาผกมนมบัิถิษแกนุ าลาาะเยรเชปนข้ืออม็ เ2งมก5กือล6ันงดั 5กพผาาเีเรวนสทลือุจาครจ1ร0ติําู น.ลใ0หงว0้กนพบั นื้น1ผ.5ทเู้ นี่ชขเาปัว้างรดโสมบั กมงกลหาุ่มจญรดัอแงิ บลในระแนรมยะเิ หท้มณวศย่า้ิมกงกวาศผรันนฝอู้ท.ําก่ีต2นอาํ2วบบย-ลรก2บมา4้าวรนิชมกมาิถศชาุนงนพี า.อยตราํ นูปาํ เบภแ2ลอบ5บเบ6ชา้ ก5ียนลงมมมุ่ า่วงสนนใจ
อําเภอเชียงมว่ น จงั หวัดพะเยา

นายสิทธศิ ักดิ กาหลง ปติพล วงศ์กะโซ่ : ภาพ ณัฐกฤตา นาละตะ๊ :ข่าว
ภานิ ษา เชอื เมืองพาน สมหญงิ แย้มยมิ : บรรณาธกิ าร

Line ศูนยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเชียงมว่ น Facebook

หมู่ท่ี 10 ต.เชยี งมว่ น อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 56160 โทร. 0-5449-5516
E-Mail:- [email protected] Website: www.cmpnfe.com

สังกดั สํานกั งาน กศน.จงั หวดั พะเยา สํานักงาน กศน. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิ าร

จดหมายขา่ ว

กศน.อาํ เภอเชยี งม่วน

Chiang muan District Non-Formal and Informal Education Centre.

ปที่ 3 ฉบบั วัน พฤหัสบดี ที่ 23 เดอื น มถิ ุนายน พ.ศ. 2565 นางสมหญิง แย้มยมิ

ผ้อู าํ นวยการ กศน. อาํ เภอเชียงมว่ น

รบั การตรวจเยย่ี ม กาํ กับ ติดตาม การใช้หลกั สูตรตา้ นทจุ รติ ศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

วพันลณรพภง้อปฤาพมหรยหดอ้ะ้ืนใจสั ตง้วทาํบสย้โ่นีปคดมบเิปงรทีดุุครบงทศปลาปก่ีตบา2รรากิด3ะประชรมตรสามาา่าคงชณถิมมเรนสกุนู อกรพาากําายมิรศ.เรศทนคภนน.ุจุณอ.ํา2อ2รเห5ช5ธติาํ 6ลเ6รียแภ5กั ร5งลอสมมะเเนปูตแว่ชวลาํรรนียลโะะตาดงพคศา้ มย1วฤน3ูนว่นาต.ทยน0มาิมุจ์กงโ0ปรชิราปตินรบัอรร่งศ.บศกะไใึกึขนกาสพรอษาษพ(ตงงาาITรสรนหแAวมลอนจ)หอะก่วคเ“ทุญยรยส่มู ะธง่ียรบอืงิ ิยาา้มบหนางแแลกกสยศลักาําัง้มกึะกรสคกยศับษูตมาิม้ึการรทตธษตศไี่ดิผกิมาา้ึกตู้อา่ทนษรแาาํ นทามจนลตุจตังวะกรเ่อายหยติามกกว่ยีรศอาัดาใมรึธัชกรพชทยห้ษกะมจุ าลเาศยนศรภักนิตาทิัยาส.”รคออูตพรเําเํารพหศรเเภตภอ้น่ือกอา้อมอืปานเเดรอชชพทว้งยีียจุ.ศยกงงรค.นัมมิต2ณแ่วว่ ศ5ลนน6ึกะะ…5ษา

นายสิทธศิ ักดิ กาหลง ปติพล วงศ์กะโซ่ : ภาพ ณัฐกฤตา นาละตะ๊ :ขา่ ว
ภานิ ษา เชอื เมอื งพาน สมหญงิ แยม้ ยมิ : บรรณาธกิ าร

Line ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเชียงม่วน Facebook

หมทู่ ่ี 10 ต.เชยี งม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 56160 โทร. 0-5449-5516
E-Mail:- [email protected] Website: www.cmpnfe.com

สังกัด สํานักงาน กศน.จงั หวดั พะเยา สํานักงาน กศน. สํานกั งานปลดั กระทรวงศึกษาธิการ

จดหมายขา่ ว

กศน.อาํ เภอเชียงม่วน

Chiang muan District Non-Formal and Informal Education Centre.

ปท ่ี 3 ฉบับ วนั พฤหัสบดี ท่ี 23 เดือน มถิ นุ ายน พ.ศ. 2565 นางสมหญิง แย้มยมิ

ผู้อาํ นวยการ กศน. อาํ เภอเชียงม่วน

มอบปจจัย รว่ มทาํ บญุ วนั สถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 63 ป
โรงเรียนบา้ นทา่ มา่ น

วันพแฤลหะสั นบางดสี าทว่ี 2ภ3ศั รมชิถนุนกายอนินธ2ยิ56า 5บรเวรลณา า10รัก.0ษ0์หนอ้ ง. สนมางดุ สปมรหะชญาชงิ นแอยาํ เม้ ภยอ้มิ เชผียงู้อมาํ นว่ วนยกมาอรบกปศจนจ.ยัอาํ เรภว่ อมเทชําียบงญุ มว่ น
ในวันสถาปนาโรงเรยี น ครบรอบ 63 ป โรงเรียนบา้ นทา่ มา่ น

ณ โรงเรยี นบา้ นทา่ ม่าน สพป.พะเยา เขต 2 ตาํ บลเชยี งม่วน อําเภอเชียงม่วน จังหวดั พะเยา...

นายสิทธศิ ักดิ กาหลง ปตพิ ล วงศ์กะโซ่ : ภาพ ณัฐกฤตา นาละต๊ะ :ขา่ ว
ภานิ ษา เชอื เมอื งพาน สมหญงิ แย้มยมิ : บรรณาธกิ าร

Line ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยอําเภอเชียงมว่ น Facebook

หมทู่ ่ี 10 ต.เชยี งม่วน อ.เชียงมว่ น จ.พะเยา 56160 โทร. 0-5449-5516
E-Mail:- [email protected] Website: www.cmpnfe.com

สังกดั สํานักงาน กศน.จงั หวัดพะเยา สํานกั งาน กศน. สํานกั งานปลัดกระทรวงศึกษาธกิ าร

จดหมายขา่ ว

กศน.อาํ เภอเชียงม่วน

Chiang muan District Non-Formal and Informal Education Centre.

ปท ี่ 3 ฉบบั วนั ศุกร ท่ี 24 เดอื น มิถนุ ายน พ.ศ. 2565 นางสมหญิง แยม้ ยมิ

ผอู้ ํานวยการ กศน. อําเภอเชียงมว่ น

ร่วมกิจกรรมวันตอ่ ต้านยาเสพติดโลก ประจําป 2565
ณ โรงเรียนเชียงมว่ นวิทยาคม

วันศุกร์ ท่ี 24 มิถนุ ายน 2565 เวลา 07.00 น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผอู้ ํานวยการ กศน.อาํ เภอเชยี งม่วน
พรอ้ มด้วย บคุ ลากร กศน.อาํ เภอเชยี งม่วนและนักศึกษา กศน.อาํ เภอเชยี งม่วน รว่ มกิจกรรมแสดงพลงั

ไปจยนาเถ“สึงรพตโวรต่อมงิดตพเใ้ารหลนียห้ังยนมไาเทชดเสยยี ไพปงพตมโ้นิด่วดนภยเวนยัมิท่ือยกี ยงาิจาใเกนคสรมพ“รวตมนัโดิดตกยอ่า“มรตเีเพว้าดนา่่ือนิ ทยแขร่ีสาบ้อเดสวยงพนโถทรตงึ บณดิ สาํ โรัญรลงุงกลคคกั(์ ต2ําษ6่อไณวตม้า์ขิถนนอุนายยงาายกอเนาํสาเร)พภผปตอนรเดิ ึกะชจกเียสาํ งาํ ป้นลมท2ังว่ า5แนง6ลห5ะเรป”น่วนภา้ มตปากลยรนั าะใธตดแากค้สน้ไดํากขขแปลวม่าญัญ่สวุกเหปันาดทงาาน
ณ หอประชมุ โรงเรยี นเชียงม่วนวิทยาคม ตาํ บลบ้านมาง อาํ เภอเชยี งมว่ น จงั หวดั พะเยา

นายสิทธศิ ักดิ กาหลง ปติพล วงศ์กะโซ่ : ภาพ ณัฐกฤตา นาละตะ๊ :ขา่ ว
ภานิ ษา เชอื เมอื งพาน สมหญิง แยม้ ยมิ : บรรณาธกิ าร

Line ศูนยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาํ เภอเชยี งมว่ น Facebook

หมู่ที่ 10 ต.เชียงม่วน อ.เชียงมว่ น จ.พะเยา 56160 โทร. 0-5449-5516
E-Mail:- [email protected] Website: www.cmpnfe.com

สังกดั สํานกั งาน กศน.จงั หวัดพะเยา สํานักงาน กศน. สํานกั งานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

จดหมายขา่ ว

กศน.อาํ เภอเชยี งมว่ น

Chiang muan District Non-Formal and Informal Education Centre.

ปท่ี 3 ฉบับ วนั ศุกร ที่ 24 เดอื น มิถุนายน พ.ศ. 2565 นางสมหญิง แยม้ ยมิ

ผู้อํานวยการ กศน. อาํ เภอเชียงมว่ น

โครงการศูนยส์ ่งเสริมประชาธปิ ไตยตาํ บล (ศส.ปชต.)
เสรมิ สรา้ งหมูบ่ ้านพลเมอื งดีวิถีประชาธปิ ไตย

ไศดูน้แยบว์ส่งนั ่งเศนเสุก้ือรรหมิ ์ าทปก่ีรา2ะร4ชเรามธียิถปิ นุนไรตาู้ใหยยก้ตนบัํา2บผ5ล้เู 6ข(5้าศรสเ่วว.มปลโชาคตร0.ง)9กเ.ส0าร0รมิ นคส.รือ้าก1ง.ศกหนามร.อ่บู ปาํ า้ กเนภคพอรเลอชเงียมรงอื ะมงบว่ดอนบีวิถปแปีลรระะชกะชากธาตธปิ .ิปพไตไะตยเยยฯาแโรลด่วะยเมรทจือ่ ีมัดงวโสคทิ ่ิงรยเงสากกพารตรดิ
2.การมีส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมอื งและเรอื่ งสิทธมิ นุษยชน 3.การเปนพลเมืองคุณภาพและเรื่องการ
บรหิ ารจัดการขยะ 4.การเรยี นรู้กญั ชาและกัญชงอย่างชาญฉลาดสําหรับประชาชนและเร่ืองการปองกนั
เกจา้ารหทนจุ ้ารทติ ่ี กโกดตย.พมีะวเยา่ ทา่ีรก้อลยา่โทวรบาํายรงงุ านคชาํ ไ้แี วจงนโาคยรองํากเภารอเแชลยี ะงวตัมถว่ นุปรเะปสนงปครข์ ะอธงาหนลเปกั ดสโูตครรงณกาวรัดแสลระะตใตัว้แหทมนู่ท่ี 4
ตําบลสระ อาํ เภอเชยี งม่วน จังหวดั พะเยา

นายสิทธศิ ักดิ กาหลง ปตพิ ล วงศ์กะโซ่ : ภาพ ณัฐกฤตา นาละตะ๊ :ขา่ ว

ภานิ ษา เชอื เมอื งพาน สมหญิง แย้มยมิ : บรรณาธกิ าร

Line ศูนยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเชยี งมว่ น Facebook

หมทู่ ่ี 10 ต.เชยี งม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 56160 โทร. 0-5449-5516
E-Mail:- [email protected] Website: www.cmpnfe.com

สังกดั สํานักงาน กศน.จังหวดั พะเยา สํานักงาน กศน. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิ าร

จดหมายขา่ ว

กศน.อําเภอเชยี งมว่ น

Chiang muan District Non-Formal and Informal Education Centre.

ปที่ 3 ฉบับ วนั จันทร ท่ี 27 เดือน มิถนุ ายน พ.ศ. 2565 นางสมหญิง แย้มยิม

ผูอ้ าํ นวยการ กศน. อําเภอเชียงม่วน

มอบเกียรตบิ ตั ร การฝกอบรมวชิ าชีพ รปู แบบกลุม่ สนใจ
วิชา การทําขนมไทย

15มวอนัชบจัว่ โเันกมทงียรร์ ตซทบิึ่ง่ี 2ตัจ7ัดรมขใิถห้ึนุน้กในาับยรผะนหู้จบว2า่ ห5ง6ลว5กั ันสทเูตว่ี 2ลร2กา-า0ร29ฝ4.0ก0มอถิบนุนร. มานยวานชิ งาสช2ม5ีพห6รญ5ูปงิแโดบแบยยมก้มีลนย่มุ าม้ิ สยนไผชใอู้จยําพนวจวชิ นยา์กกสาามรรภทกาาํ ศรขนนค.อมรําูไเทกภยศอนเหช.ตลียําักงบมสลวู่ตสนรระ
เปนผู้จดั อบรมหลกั สูตร ณ หอประชุมบ้านท่งุ หนอง หมทู่ ี่ 5 ตาํ บลสระ อําเภอเชยี งมว่ น จังหวัดพะเยา…

นายสิทธศิ ักดิ กาหลง ปติพล วงศ์กะโซ่ : ภาพ ณัฐกฤตา นาละต๊ะ :ขา่ ว

ภานิ ษา เชอื เมอื งพาน สมหญงิ แย้มยมิ : บรรณาธกิ าร

Line ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาํ เภอเชยี งมว่ น Facebook

หมู่ท่ี 10 ต.เชยี งมว่ น อ.เชียงมว่ น จ.พะเยา 56160 โทร. 0-5449-5516
E-Mail:- [email protected] Website: www.cmpnfe.com

สังกดั สํานกั งาน กศน.จังหวัดพะเยา สํานกั งาน กศน. สํานกั งานปลัดกระทรวงศึกษาธกิ าร

จดหมายขา่ ว

กศน.อาํ เภอเชยี งมว่ น

Chiang muan District Non-Formal and Informal Education Centre.

ปท่ี 3 ฉบับ วนั จนั ทร ท่ี 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 นางสมหญิง แย้มยิม

ผูอ้ ํานวยการ กศน. อาํ เภอเชียงม่วน

มอบเกียรตบิ ตั ร การฝกอบรมวิชาชพี รปู แบบกลุม่ สนใจ
วชิ า การทํากิบหนีบผมและเขม็ กลัดผเี สือ

เกียวรนั ตจหิบนั ลตั ทักรรสใ์ หูตท้กร่ี 2บั 71ผ5มู้จชิถบัว่ ุนหโมาลยงกั นสซูต2ง่ึ ร5จก6ดั า5ขรน้ึ ฝเวใกนลอราบะ1หร0วม.่า0วง0ชิ วาันนชท.พี ่ีน2รา2งูป-สแ2มบ4หบญกมลิถงิ ุม่ ุนสแานยยใน้มจยว2มิ้ 5ิช6าผ5กู้อําาโนรดทวยยํามกกี บิานรหายนกอีบศุดผนรม.อแาํคลเาํภะบเอขุญเม็ชเยีกรงอืลมงดั ว่ ผนีเสมืออบ
ครู กศน.ตาํ บลบ้านมาง เปนผู้จดั อบรมหลกั สูตร ณ กศน.ตาํ บลบา้ นมาง หม่ทู ่ี 4
ตําบลบ้านมาง อําเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

นายสิทธศิ ักดิ กาหลง ปตพิ ล วงศ์กะโซ่ : ภาพ ณัฐกฤตา นาละตะ๊ :ขา่ ว
ภานิ ษา เชอื เมืองพาน สมหญงิ แย้มยมิ : บรรณาธกิ าร

Line ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาํ เภอเชียงมว่ น Facebook

หม่ทู ี่ 10 ต.เชียงมว่ น อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 56160 โทร. 0-5449-5516
E-Mail:- [email protected] Website: www.cmpnfe.com

สังกัด สํานักงาน กศน.จงั หวดั พะเยา สํานักงาน กศน. สํานักงานปลดั กระทรวงศึกษาธกิ าร

จดหมายขา่ ว

กศน.อาํ เภอเชยี งม่วน

Chiang muan District Non-Formal and Informal Education Centre.

ปท ่ี 3 ฉบบั วนั จันทร ท่ี 27 เดือน มถิ ุนายน พ.ศ. 2565 นางสมหญิง แยม้ ยมิ

ผ้อู าํ นวยการ กศน. อําเภอเชียงมว่ น

ประชุมคณะกรรมการระดับอาํ เภอ และระดบั ตําบล รว่ มแถลงแผน
บริหารจดั การโครงการตาํ บลมนั่ คง มงั่ คงั่ ยัง่ ยนื อาํ เภอเชยี งมว่ น

พรเขอ้ ว้ามันรดจว่ ว้ มนั ยปทรรน์ะาชทยมุ ่ี อ2แ7ดุ ลรมะใิถหคนุก้ าํ าาบยรญุ นต้อเร2นือ5ร6งบั 5คพเรันวู ลกเอาศกน1เ3จ.ต.0นาํ 0ณบลนรบ.งา้นคนา์ มงขาสํางฉมาแหลญระอนิงงางแผนยองม้ .รนยมภ้ิมนัส.จผสงั ู้อหมํานวภัดวายรพกะคเายรราู กกพศศรนน้อ.ต.มอาํคําบเณภลอเะชใเนชยี กียงางมรมว่ ่วนน
ลงพ้ืนท่ตี รวจตดิ ตามและแถลงแผนการดาํ เนนิ งานขบั เคล่ือนแผนงานตาํ บลม่นั คง มั่งคงั่ ยงั่ ยืน อาํ เภอเชยี งมว่ น
จงั หวัดพะเยา ของ กอ.รมน.จงั หวัดพะเยา โดยมตี ําบลเปาหมายในพื้นท่ี 2 ตาํ บล ไดแ้ ก่ ตาํ บลเชียงม่วน และ
ตาํ บลบา้ นมาง โดยมี นายฉลอง โมกศิริ ปลัดอําเภอหัวหนา้ กลมุ่ งานบริหารงานปกครอง พร้อมดว้ ย
หัวหนา้ ส่วนราชการ ผ้บู รหิ ารทอ้ งถิน่ ฯ เขา้ ร่วมประชมุ และให้การตอ้ นรับ ณ หอ้ งประชุมอาํ เภอเชียงม่วน ชน้ั 2
หมู่ท่ี 10 บา้ นปาซางคาํ ตําบลเชียงม่วน อําเภอเชียงมว่ น จงั หวดั พะเยา

นายสิทธศิ ักดิ กาหลง ปติพล วงศ์กะโซ่ : ภาพ ณัฐกฤตา นาละตะ๊ :ขา่ ว

ภานิ ษา เชอื เมืองพาน สมหญิง แย้มยมิ : บรรณาธกิ าร

Line ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยอําเภอเชียงมว่ น Facebook

หม่ทู ่ี 10 ต.เชียงม่วน อ.เชยี งม่วน จ.พะเยา 56160 โทร. 0-5449-5516
E-Mail:- [email protected] Website: www.cmpnfe.com

สังกดั สํานักงาน กศน.จังหวัดพะเยา สํานกั งาน กศน. สํานกั งานปลัดกระทรวงศึกษาธกิ าร

จดหมายขา่ ว

กศน.อําเภอเชียงม่วน

Chiang muan District Non-Formal and Informal Education Centre.

ปท่ี 3 ฉบับ วัน องั คาร ที่ 28 เดอื น มถิ ุนายน พ.ศ. 2565 นางสมหญิง แย้มยมิ

ผ้อู ํานวยการ กศน. อาํ เภอเชียงมว่ น

กศน.อําเภอเชยี งม่วน เข้ารับการประเมนิ คัดเลือกองคก์ รส่งเสรมิ คณุ ธรรม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

(กพารรอ้อวคงมนั ัดคดจอเ์กว้ังังลรยหคอื สวานก่งรัดาชเพทงสมุ ภ่ีระ2ชเมิาย8นนคามิษอณุ ภิถางาธุนคยเราช์กใรยต้ือรมน้กเแมปา2ลอืรร5งะขะอ6จพับาํ5ําเาเปคนภเงลวอบ่ือลคคปนารณุ รแู0แะผธ9ลมนร.ะา0นรแณ0มามยต่บนพปทน้..ตศสแนิพ.่งบา2เลงบ5สส6โรวดม5มิ งหดคศใญเนณุ ์กดกงิะ่นธโาซรรปแ่รปยรคมระ้มรแจะยูชหาํอิมุ้มปง่ าคชสงผณาาบู้อตสปะาํมิ อฉรนคั นบะวมรกุับยาฯรทกณร่ีา1เมรขพ(กพา้ ก.ารศ.ศรศับ.ส.นก22่ง.5าอ5เร6สํา5ป5เ9รภร)ิม-อะค2คเเม5รณุช6ินงั้ ีย5ทธคง)ร่ีดั ม1ร/เ่ว2มลน5อื 6ก5
ณ โรงแรมเคเอม็ กวา๊ นพะเยา ตําบลเวียง อําเภอเมอื งพะเยา จังหวดั พะเยา...นายสิทธศิ ักดิ กาหลง ปตพิ ล วงศ์กะโซ่ : ภาพ ณัฐกฤตา นาละต๊ะ :ข่าว
ภานิ ษา เชอื เมอื งพาน สมหญงิ แย้มยมิ : บรรณาธกิ าร

Line ศูนยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยอาํ เภอเชียงมว่ น Facebook

หมูท่ ่ี 10 ต.เชยี งม่วน อ.เชยี งมว่ น จ.พะเยา 56160 โทร. 0-5449-5516
E-Mail:- [email protected] Website: www.cmpnfe.com

สังกดั สํานักงาน กศน.จังหวดั พะเยา สํานกั งาน กศน. สํานกั งานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

จดหมายขา่ ว

กศน.อําเภอเชียงมว่ น

Chiang muan District Non-Formal and Informal Education Centre.

ปท ี่ 3 ฉบบั วนั พธุ ท่ี 29 เดอื น มิถุนายน พ.ศ. 2565 นางสมหญิง แยม้ ยิม

ผูอ้ าํ นวยการ กศน. อําเภอเชียงมว่ น

มอบเกยี รติบตั ร การฝกอบรมการจัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลมุ่ สนใจ
วิชา การทําของชํารว่ ยจากไหมพรม

มอบเกวนัียพรตุธวิบิชทตั า่ี ร2ก9าใหรมทก้ ิถําบั นุ ขผาอยูจ้ งนบชห2ําลร5กั ว่6สย5ูตจเราวกกลาไาหร1ฝม0กพ.3อร0บมรนมซ. ึ่งนกจาาัดงรสขจนึ้ดัมใหกนญารระงิศหึกวแ่าษยงา้มวตยนั ่อ้ิมทเน่ี 8ผ่ือ-งอู้ รํา10นูปวแมยบถิกบนุากราลยุม่ กนสศนน2ใ5.จอ6ํา5หเภลอโักดเสชยูตียมงรี ม15ว่ นชั่วโมง
นางนงนภสั สมภาร ครู กศน.ตาํ บลเชยี งมว่ น เปนผจู้ ดั อบรมหลักสูตร ณ หอประชมุ บ้านท่ามา่ น
หมทู่ ่ี 5 ตาํ บลเชียงม่วน อาํ เภอเชยี งมว่ น จังหวัดพะเยา

นายสิทธศิ ักดิ กาหลง ปตพิ ล วงศ์กะโซ่ : ภาพ ณัฐกฤตา นาละต๊ะ :ข่าว

ภานิ ษา เชอื เมอื งพาน สมหญงิ แยม้ ยมิ : บรรณาธกิ าร

Line ศูนยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเชียงม่วน Facebook

หมทู่ ่ี 10 ต.เชียงมว่ น อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 56160 โทร. 0-5449-5516
E-Mail:- [email protected] Website: www.cmpnfe.com

สังกัด สํานักงาน กศน.จงั หวดั พะเยา สํานักงาน กศน. สํานักงานปลดั กระทรวงศึกษาธกิ าร

จดหมายขา่ ว

กศน.อาํ เภอเชียงมว่ น

Chiang muan District Non-Formal and Informal Education Centre.

ปท่ี 3 ฉบบั วนั พธุ ท่ี 29 เดอื น มถิ นุ ายน พ.ศ. 2565 นางสมหญิง แยม้ ยมิ

ผอู้ ํานวยการ กศน. อําเภอเชียงมว่ น

มอบเกยี รติบตั ร การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชพี
การศึกษาวิชาชีพแบบชนั เรียน วชิ า การทาํ ผ้าต้องลาย

วนั พุธ ท่ี 29 มิถนุ ายน 2565 เวลา 09.30 น. นางสมหญงิ แย้มยมิ้ ผอู้ ํานวยการ กศน.อาํ เภอเชียงมว่ น
มอบเกยี รตบิ ัตร ใหก้ บั ผ้จู บหลักสูตรการฝกอบรมวิชาชีพ งานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชพี
การศึกษาวชิ าชพี แบบช้ันเรยี น วิชา การทําผา้ ตอ้ งลาย จํานวน 35 ชัวโมง ซึง่ จดั ขึน้ ในระหวา่ ง
17 - 23 มิถนุ ายน 2565 โดยมี นางนงนภสั สมภาร ครู กศน.ตาํ บลเชยี งม่วน เปนผูจ้ ดั อบรมหลกั สูตร
วนั ท่ี พุ ทธอุทยานพระธาตุดอยแก้ว หม่ทู ่ี 7 บา้ นสบทราย ตําบลเชียงม่วน อาํ เภอเชียงม่วน จังหวดั พะเยา


นายสิทธศิ ักดิ กาหลง ปตพิ ล วงศ์กะโซ่ : ภาพ ณัฐกฤตา นาละต๊ะ :ขา่ ว

ภานิ ษา เชอื เมืองพาน สมหญงิ แย้มยมิ : บรรณาธกิ าร

Line ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเชียงม่วน Facebook

หมูท่ ี่ 10 ต.เชียงมว่ น อ.เชยี งมว่ น จ.พะเยา 56160 โทร. 0-5449-5516
E-Mail:- [email protected] Website: www.cmpnfe.com

สังกัด สํานกั งาน กศน.จงั หวัดพะเยา สํานกั งาน กศน. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิ าร

จดหมายขา่ ว

กศน.อําเภอเชียงมว่ น

Chiang muan District Non-Formal and Informal Education Centre.

ปท ่ี 3 ฉบับ วัน พฤหัสบดี ท่ี 30 เดือน มิถนุ ายน พ.ศ. 2565 นางสมหญิง แย้มยมิ

ผูอ้ าํ นวยการ กศน. อาํ เภอเชียงม่วน

โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย ใส่ใจความปลอดภยั ทังชีวิตและทรัพยส์ ิน
ณ หอ้ งสมุดประชาชนอาํ เภอเชยี งม่วน

เวปนัพนพัฒปฤรนหะาธสั คาบนุณดในีภทพา่ีพิธ3ี0ผโเู้ครมรยี ิถงนนุกณาายรสนห่ง้อ2เง5สส6ร5มมิ ุดสเปวุขลรภาะาชพ0า9อชน.น0าอ0มําเัยนภ.ใอสนเ่ใชาจงยี คสงวมมาหม่วนญปลงิหอมดแู่ทภย่ี 1ยั้ม0ทยั้งมิ้ ตชําผีวบิตู้อลแาํ เนชลวยีะทยงรกมัพา่วรยน์สกอินศํานเภภ.อาอํายเเใชภตียอก้ งเจิชมกยี ่วรงนรมมว่ น
จาก สถโาดนจยตี ังมําหีนรววาัดยจพภไชะธู ยเรยพเาชจียนมง์ ีนมสัก่วมศนภึกาโษรรางคเพขรูย้ากราศบับนกา.ลาตรเําชอบียบลงรสมมรว่ ะนจเาํ ปเนทนวศผนบู้ปา5รล0ะสตคาํานนบงลโาเดนชยียไใงดนมกร้ ว่ ับานรคดแวาํลาเมะนออินงนกคเุ จิคก์ กราารระบรหมร์วใหิ ิทนายครารสกัง้ ่วรนนี้…ตําบลสระ

นายสิทธศิ ักดิ กาหลง ปตพิ ล วงศ์กะโซ่ : ภาพ ณัฐกฤตา นาละต๊ะ :ขา่ ว
ภานิ ษา เชอื เมืองพาน สมหญงิ แยม้ ยมิ : บรรณาธกิ าร

Line ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเชียงมว่ น Facebook

หมทู่ ี่ 10 ต.เชียงมว่ น อ.เชียงมว่ น จ.พะเยา 56160 โทร. 0-5449-5516
E-Mail:- [email protected] Website: www.cmpnfe.com

สังกดั สํานกั งาน กศน.จังหวัดพะเยา สํานักงาน กศน. สํานกั งานปลดั กระทรวงศึกษาธิการ

จดหมายขา่ ว

กศน.อาํ เภอเชียงม่วน

Chiang muan District Non-Formal and Informal Education Centre.

ปท่ี 3 ฉบับ วัน พฤหัสบดี ท่ี 30 เดอื น มิถนุ ายน พ.ศ. 2565 นางสมหญิง แย้มยมิ

ผอู้ าํ นวยการ กศน. อาํ เภอเชียงม่วน

กจิ กรรมศูนยแ์ นะแนวและให้คําปรกึ ษา กศน.
กศน.อําเภอเชียงม่วน

เกม่ยีแอววบบนั กบหพับกมฤกาาหรายสัรเใรหปบีย้รดนนับีาตทกง่ีภศัว3เนา0ขน.้าษิ สมณาู่วิถัยุนศเชทาูนย้ือ่ีเยปเน์แมลน2ือ่ียะ5งนแ6พแน5ปาวนแลเวลงลคะใารแหูน1ค้ 3วใาํ.ห3ทป้ค0ารํางกึนปกษ.ราากึนรเกาษขงศา้าสนรแมว่.ลอหมะาํ ชญทเ้ภีแาํ ิงนกอะเิจแแชกยนียรม้วงรทยมมามิ้ว่ กงนับผใหเออู้ พก้ ําํา่ือบัเนภนนวอตยกั เ่ากศชงาียึกวรงษัยกมาในว่ศกนสนศถ.อนจาาํ.งันจเหภศํานวอึกดัวเษชนพายี ะแ3งเยลมาระ่วรานปูย

เวลา 15.30 น . นางสมหญิง แยม้ ยม้ิ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอเชียงมว่ น
มอบหมายให้ นางภานษิ า เช้ือเมืองพาน ครู ลงพื้นทเ่ี ย่ียมบา้ น
นกั ศึกษา ด.ญ.ทดั ทิชา พลจร นกั ศึกษาระดับช้ัน ม.ตน้ 1/2565
ณ หมทู่ ่ี 7 บ้านหนองกลาง ตาํ บลบา้ นมาง
อาํ เภอเชยี งมว่ นจังหวดั พะเยา

นายสิทธศิ ักดิ กาหลง ปตพิ ล วงศ์กะโซ่ : ภาพ ณัฐกฤตา นาละต๊ะ :ข่าว
ภานิ ษา เชอื เมืองพาน สมหญงิ แย้มยมิ : บรรณาธกิ าร

Line ศูนยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาํ เภอเชยี งม่วน Facebook

หม่ทู ี่ 10 ต.เชยี งมว่ น อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 56160 โทร. 0-5449-5516
E-Mail:- [email protected] Website: www.cmpnfe.com

สังกดั สํานกั งาน กศน.จังหวัดพะเยา สํานักงาน กศน. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิ าร

ศนู ย์การศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษา
ตามอัธยาศยั อําเภอเชียงม่วนกศน.อําเภอเชียงม่วน
หมู่ที 10 ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 56160

โทรศพั ท์ 0-5449-5516
Website: www.cmpnfe.com
e-mail: [email protected]

40


Click to View FlipBook Version