The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by suhailshaharudin, 2019-12-16 23:31:50

3. SOLAF

3. SOLAF HUBUNGAN

Keywords: HUBUNGAN

SOLAF KPS

JILID 1

1 JPN PERAK

SOLAF KPS

JILID 1

MENTAFSIR MAKLUMAT

Soalan berdasarkan kepada

 Jadual
 Graf
 Carta palang
 Rajah

Untuk menyatakan:
 Tujuan penyiasatan
 Hubungan di antara Pembolehubah manipulasi dan Pembolehubah
Bergerakbalas.
 Pola atau corak maklumat yang diberi
 Kesimpulan atau apa yang dipelajari dari penyiasatan

2 JPN PERAK

SOLAF KPS

JILID 1

Hubungan di antara pembolehubah / maklumat/manipulasi dan
bergerakbalas.

Cara-cara membina ayat dari penyiasatan:

- Kenalpasti Pembolehubah Manipulasi(PM) dan Pembolehubah
Bergerakbalas(PB) dalam soalan

- Memerhati maklumat dan mengenalpasti pola/ corak

- Hubungkan/kaitkan Pembolehubah manipulasi(PM) dan Pembolehubah
bergerakbalas.(PB)

Nota: Pembinaan ayat adalah sama seperti ayat hipotesis

Pola / Corak_______________ PM______________ ,

Pola / Corak_____________ PB _____________.

Contoh-contoh ayat.

Semakin bertambah ketinggian struktur, semakin berkurang masa yang diambil untuk
tumbang.
Pola PM pola
PB

Semakin bertambah panjang tali, semakin berkurang bilangan ayunan
bandul.

Semakin lama masa diambil, semakin tinggi suhu air.

atau

PM _______________ pola / corak ________________ ,

PB ______________ pola / corak _________________

3 JPN PERAK

SOLAF KPS

JILID 1

Contoh ayat :

Apabila ketinggian struktur menaik, masa yang diambil untuk struktur tumbang menurun

PM pola PB pola

Jika panjang tali menaik, bilangan ayunan bandul menurun.
Bila masa yang diambil menaik, suhu air akan menaik.

Contoh soalan:

a) Nyatakan hubungan antara jisim gula dengan masa yang diambil untuk gula
larut.

b) Berikan hubungan di antara pembolehubah dimanipulasi dengan
pembolehubah bergerakbalas.

c) Nyatakan hubungan di antara pembolehubah dimanipulasi dengan
pembolehubah bergerakbalas.

d) Nyatakan hubungan diantara dua pembolehubah yang dinyatakan dalam
penyiasatan.

e) Nyatakan hubungan di antara dua maklumat yang diberikan

4 JPN PERAK

SOLAF KPS

JILID 1
LATIHAN

1. Sekumpulan murid menjalankan penyiasatan untuk mengkaji bolehkah
mikroorganisma bertumbuh. Mereka merenjiskan sekeping roti dengan
beberapa titisan air. Roti itu telah diletakkan di dalam beg plastic dan
dibiarkan selama tiga minggu. Carta palang dibawah menunjukkan keputusan
yang telah diperolehi.

Bilangan tompok hitam

25

20

15

10

5

0
1 2 3 Minggu

a Nyatakan hubungan di antara minggu dengan bilangan tompok-tompok
. hitam.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….

2 . Sarah, Sufi and Safwan menjalankan penyiasatan untuk mengenalpasti
hubungan di antara jarak sumber cahaya dari objek dengan panjang dan saiz
bayang-bayang. Mereka mencatatkan pemerhatian di dalam jadual berikut.

Jarak sumber cahaya Panjang bayang- Saiz bayang-
dari objek (cm) bayang (cm) bayang (cm)
6 20
10 16 16
14 12 X
18 8 8
6

a) Nyatakan hubungan di antara jarak sumber cahaya dengan panjang dan
saiz bayang-bayang.

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..

5 JPN PERAK

SOLAF KPS

JILID 1
3. Tiga bekas R,S dan T, diisi dengan kuantiti tanah kebun yang sama telah

ditanam dengan anak benih kacang yang sama tinggi. Anak benih ditanam pada
jarak 5 cm di antara satu sama lain. Bekas – bekas tersebut di biarkan
dikawasan lapang dan disiram dengan jumlah air yang sama setiap hari. Selepas
tiga minggu putara ketinggian anak benih telah diambil. Keputusan dicatatkan
dalam jadual seperti di bawah.

Bekas Bilangan anak benih Purata tinggi anak benih
P 3 16 cm
Q 6 12 cm
R 9 8 cm

a) Nyatakan hubungan di antara bilangan anak benih dengan purata ketinggian
anak benih.
……………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Dalam satu penyiasatan, sekumpulan murid menggunakan kereta mainan
berkuasa spring.

Jadual di bawah menunjukkan pemerhatian mereka

Bilangan kali spring diputar Jarak dilalui (cm) Masa diambil
(s)
3 40
5 40 10
7 40 8
6

a) Nyatakan hubungan di antara bilangan kali spring diputar dengan masa
yang diambil.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………..

6 JPN PERAK

SOLAF KPS

JILID 1
5. Keputusan dari satu penyiasatan telah direkodkan seperti berikut.

Tinggi lampu dari meja(cm) 30 25 20

Panjang bayang-bayang yang 8 13 18
terbentuk

a) Nyatakan hubungan di antara pembolehubah manipulasi dengan
pembolehubah bergerakbalas.
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Carta palang menunjukkan bilangan rusa yang ditemui di dalam hutan dari
tahun 2004 hingga 2007.

Bilangan rusa

80
70
60
50
40
30
20
10

0

2004 2005 2006 2007 Tahun

a) Nyatakan hubungan di antara tahun dengan bilangan rusa.

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

7. Satu penyiasatan telah dijalankan oleh sekumpulan murid. 4 ekor tikus putih
dimasukkan ke dalam kandang M dan 12 ekor ke dalam kandang N. Saiz kedua-
dua kandang ini adalah sama. Tikus-tikus di dalam kandang N diberi jumlah
makanan dan air yang sama dengan tikus-tikus di kandang M setiap hari. Setiap
ekor tikus dikandang M dan N ditimbang selepas 3 minggu. Putara jisim tikus-
tikus dalam setiap kandang dicatat.

Kandang Bilangan tikus Putara jisim tikus

M4 72 g

N 12 50 g

Apakah hubungan di antara pembolehubah manipulasi dengan pembolehubah

bergerakbalas?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
7 JPN PERAK

SOLAF KPS

JILID 1

8. Satu penyiasatan telah dijalankan untuk mengkaji hubungan di antara pengguna
dengan sumber makanan dalam satu habitat. Ianya melibatkan tikus dan ular di
satu kawasan sawah padi. Pemerhatian dari penyiasatan telah dicatatkan dalam
jadual berikut.

Minggu 1 234
Bilangan ular 9 14 18 23
Bilangan tikus 48 38 32 22

a) Apakah hubungan di antara pengguna dengan sumber makanan di dalam
penyiasatan tersebut?

……………………………………………………………………………….………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

9. Isi padu awal air dalam bekas ialah 30 ml. Jadual di bawah menunjukkan catatan
paras air di dalam bekas selepas diletakkan dibawah cahaya matahari selama
sejam

Diameter bekas Paras air di dalam bekas
3 25
6 15
10 10

a) Nyatakan hubungan di antara pembolehubah manipulasi dengan
pembolehubah bergerakbalas.

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

10. Jadual di bawah menunjukkan bilangan penyu yang ditemui di sebuah negara
dari tahun 2001 hingga 2005

Tahun 2001 2002 2003 2004 2005
Bilangan penyu 250 205 155 105 55

a) Apakah hubungan di antara bilangan tahun dengan bilangan penyu?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

8 JPN PERAK

SOLAF KPS

JILID 1
11 Jadual di bawah menunjukkan keputusan penyiasatan tentang jarak yang dilalui

oleh sebuah kereta mainan di atas tiga jenis pemukaan yang berbeza.

Jenis permukaan Jarak yang dilalui oleh kereta mainan (cm)

Jubin 26

Simen 15

Kertas pasir 10

a) Apakah hubungan di antara jenis permukaan dengan jarak yang dilalui oleh
kereta mainan.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

12 Murid-murid tahun 5 telah menjalankan satu penyiasatan untuk mengkaji
bilangan lantunan bola pingpong apabila dijatuhkan dari ketinggian yang

berbeza.

Ketinggian bola pingpong Bilangan lantunan bola

dilepaskan (cm) pingpong

18

1.5 12

2.0 16

a) Nyatakan hubungan di antara ketinggian bola ping pong dilepaskan dengan
bilangan lantunan bola ping pong.

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

13 Maklumat didalam jadual di bawah menunjukkan masa yang diambil oleh
peladang untuk membajak sawah menggunakan dua kaedah yang berbeza.

Kaedah membajak Masa yang diambil

Haiwan 2 minggu

Traktor 2 hari

a) Apakah hubungan di antara pembolehubah manipulasi dengan
pembolehubah bergerakbalas.

…………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………….

9 JPN PERAK

SOLAF KPS

JILID 1
14 Jadual di bawah menunjukkan jarak planet dari matahari.

Planet Jarak dari matahari (km) Suhu planet ( º C)

Utarid 150 juta 449
Marikh 229 juta 36

Zuhal 1429 juta - 184

Neptun 4496 juta - 223

a) Nyatakan hubungan di antara jarak dari matahari dengan suhu planet-
planet

……………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………….

15 Gambarajah di bawah menunjukkan satu eksperimen yang telah dijalankan oleh
murid-murid tahun 4.

paku besi
pakubesi

kalsium klorida minyak air
kontang PQ

R

Selepas seminggu keadaan paku-paku diperhatikan dan keputusan dicatat
seperti jadual dibawah.

Tabung uji Keadaan paku

P Tidak berkarat
Q Berkarat
R Berkarat

a) Nyatakan hubungan di antara pembolehubah manipulasi dan pembolehubah
bergerakbalas.

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..
10 JPN PERAK

SOLAF KPS

JILID 1
16 Rajah di bawah menunjukkan keputusan penyiasatan yang telah dijalankan oleh

Ali keatas objek X dan Y yang dimasukkan kedalam larutan garam.

800 ml Objek Y
Latutan (5 g)
garam
Objek X
(20 g)

a) Apakah hubungan di antara jisim objek dengan keupayaan untuk terapung.
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………….

17 Jadual 1 menunjukkan bilangan spesis ikan yang terdapat di sebatang sungai
dari tahun 2000 hingga 2004.

Tahun 2000 2001 2002 2003 2004
Bilangan 120 105 95 85 75

spesis

a) Apakah hubungan di antara pembolehubah manipulasi dengan
pembolehubah bergerakbalas.

……………………………………………………………………………..……………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

18 Tiga buah bekas yang berbeza saiz diisi dengan 100 ml diletakkan dibawah
cahaya matahari. Selepas 2 jam pemerhatian dibuat dan keputusan dicatatkan
dalam jadual di bawah.

Bekas Isipadu air yang tinggal selepas 2 jam (ml)

20

35

48

a) Apakah hubungan di antara luas permukaan yang terdedah dengan isi padu
air yang tinggal selepas 2 jam?
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

11 JPN PERAK

SOLAF KPS

JILID 1
19 Satu eksperimen telah dijalankan untuk menyiasat kecerahan mentol

menggunakan bilangan sel kering yang berbeza.

Bilangan sel kering Kecerahan mentol
1 Malap
2 Cerah
3
Sangat cerah

a) Apakah hubungan di antara dua pembolehubah?

……………………………………………………………………………..……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..

20 Tiga objek yang sama, Y, X dan Z telah diletakkan di atas tiga bangku seperti
ditunjukkan dalam rajah di bawah.

Y ZX

Model Z tumbang dahulu, diikuti oleh model Y.
Model Y tumbang dahulu, diikuti oleh model Y.

a) Apakah hubungan di antara pembolehubah manipulasi dengan
pembolehubah bergerakbalas.

……………………………………………………………………………..……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….

12 JPN PERAK


Click to View FlipBook Version