The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by suhailshaharudin, 2019-12-17 20:59:21

MODUL SAINS TAHUN 4

MODUL LULUS SAINS TAHUN 4

Keywords: Tahun 4

TAHUN 4

TEMA : SAINS HAYAT
TAJUK :PROSES HIDUP MANUSIA
3.1 PROSES PENAFASAN MANUSIA
1(a) Lukiskan laluan udara pada rajah di bawah.

 Menarik nafas menggunakan anak panah ( )
 Menghembus nafas menggunakan anak panah ( )

(b) Lengkapkan laluan udara semasa menarik nafas dan menghembus nafas.

(i) Menarik nafas

(ii) Menghembus nafas ( )( )( )

(c) Isi tempat kosong.

Menarik nafas

Semasa kita bernafas, dada kita bergerak ke _______________________ dan
mengembang.

Pada masa yang sama, udara ______________________________ ke peparu.

Udara sedutan mempunyai __________________________ oksigen dan

__________________________________karbon dioksida.

TAHUN 4

3.2 PROSES PENAFASAN MANUSIA

1. Tulis istilah yang tepat.

trakea pernafasan Menarik nafas

Menghembus nafas Kadar pernafasan

a) Proses hidup yang melibatkan tarikan nafas dan hembusan nafas._______________

b) Tindakan menyedut udara ketika bernafas. _______________

c) Tindakan mengeluarkan udara ketika bernafas. ________________

d) Saluran yang menyambungkan hidung ke peparu, ________________

e) Bilangan pergerakan dada dalam tempoh satu minit ________________

3.2 PERKUMUHAN DAN PENYAHTINJAAN MANUSIA
1. Nyatakan maksud perkumuhan dan penyahtinjaan dengan mengisi tempat kosong.

( a) Perkumuhan ialah proses penyingkiran ________________________________
(b) Penyahtinjaan ialah proses penyingkiran ________________________________

2. Padankan organ perkumuhan dengan hasil perkumuhan yang betul.

Organ Perkumuhan Hasil Perkumuhan

a) peparu Peluh
b) ginjal Karbon dioksida
c) kulit
Air kencing
Wap air

TAHUN 4

3.3 GERAK BALAS TERHADAP RANGSANGAN

1. Apakah tindakbalas yang berlaku berdasarkan rangsangan di bawah?
Tuliskan tindak balas di dalam petak yang disediakan.

RANGSANGAN TINDAK BALAS
a. Muthu menyentuh cerek yang panas.

RANGSANGAN TINDAK BALAS

Tuliskan tindak balas di dalam petak yang disediakan.

b. Linda merasa jus limau yang masam.

TAHUN 4

2. Nyatakan kepentingan manusia bergerakbalas terhadap rangsangan.

KEPENTINGAN
MANUSIA

BERGERAKBALAS
TERHADAP

RANGSANGAN

3.4 PERWARISAN MANUSIA

Tulis istilah yang tepat daripada senarai yang diberi bagi setiap pernyataan berikut.

Pewarisan Salasilah keluarga Ciri-ciri Keturunan

1. Sifat-sifat yang ada pada seseorang. ____________________
2. Anak. Cucu, baka atau zuriat. ____________________
3. Proses menurunkan ciri-ciri kepada anak cucu ____________________

4. Carta pertalian dalam sesebuah keluarga dari satu

generasi ke satu generasi. ____________________

5. Lengkapkan peta buih berikut.

TAHUN 4

3.5 TABIAT YANG BOLEH MENGANGGU PROSES HIDUP MANUSIA
1. Lengkapkan peta buih di bawah.

2. Maklumat di bawah menunjukkan beberapa amalan yang sihat.
 Mengambil makanan yang seimbang,
 Berjoging atau bersukan pada setiap petang.

Apakah kepentingan mempraktikkan amalan yang dinyatakan di atas.

TAHUN 4

3.6 MENYAYANGI DIRI SENDIRI
1. Rajah menunjukkan amalan gaya hidup sihat.

(a) Berikan satu kepentingan mengamalkan budaya hidup yang sihat dalam kehidupan.
_____________________________________________________________________

SOALAN BERSTRUKTUR KPS
1. Gambar di bawah menunjukkan suatu situasi seorang budak tersentuh kuali yang
panas.

a) Nyatakan tindakan segera yang akan dilakukan oleh budak itu.
_____________________________________________________________________

b) Ramalkan keadaan budak itu jika tidak bergerak balas terhadap rangsangan.
_____________________________________________________________________

TAHUN 4

c) Nyatakan kepentingan gerak balas terhadap rangsangan.
_____________________________________________________________________

d) Penyataan di bawah menunjukkan satu situasi P, Q, R dan S.

Berjogging di taman rekreasi (P) Terdengar bunyi yang kuat (Q)

Menutup telinga dengan serta merta (R) Beredar meninggalkan
taman rekreasi dengan segera. (S)

Di situasi manakah yang menunjukkan Muthu bergerak balas terhadap rangsangan?

Situasi : _____________________________________________________________

Alasan:______________________________________________________________

2. Satu aktiviti dijalankan untuk menyiasat perbezaan kadar pernafasan untuk pelbagai
aktiviti. Kadar pernafasan ialah bilangan pergerakan dada nafas naik dan turun dalam
satu minit.

Aktiviti Bilangan pergerakan dada dalam seminit
rehat 25
40
berjalan 50
Berlari dengan laju

(a) Berdasarkan jadual di atas, aktiviti yang manakah mempunyai kadar pernafasan
yang paling tinggi ?

_____________________________________________________________

TAHUN 4

(b) Lukis carta palang di bawah untuk menunjukkan kadar pernafasan bagi aktiviti-
aktiviti berikut.
Kadar pernafasan

Aktiviti
d) Mengapa kadar pernafasan lebih tinggi semasa melakukan berlari laju?

_______________________________________________________________

TAHUN 4

TEMA : SAINS HAYAT

TAJUK : PROSES HIDUP HAIWAN

4.1 Organ Pernafasan Haiwan.

1. Lengkapkan jadual di bawah.

Organ Pernafasan Contoh Haiwan

Peparu i) _______________________________________
Spirakel ii) _______________________________________
Insang iii) ______________________________________

i) _______________________________________
ii) _______________________________________
iii) ______________________________________

i) _____________________________________
ii) ______________________________________
iii) ______________________________________

Kulit lembap i) ______________________________________
ii) ______________________________________
iii) ______________________________________

TAHUN 4

2. Rajah 2 menunjukkan seekor katak.

Rajah 2
(a) Namakan dua organ pernafasan katak .

(i) _______________________________________________
(ii) _______________________________________________
(b) Mengapakah katak tidak lemas dan boleh berada lama di dalam air ?
_____________________________________________________________

TAHUN 4

TEMA: SAINS HAYAT
TAJUK: PROSES HIDUP TUMBUHAN
5.1 Tumbuhan Bergerakbalas Terhadap Rangsangan

1. Lengkapkan rajah di bawah

Bahagian tumbuhan yang bergerak balas
terhadap rangsangan

2. Tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan
____________________,__________________, _____________________________

dan ____________________________.

3. Padankan bahagian tumbuhan dengan jenis rangsangan yang sesuai.

Akar Air

Daun Graviti

Pucuk Sentuhan

Bunga Cahaya Matahari

TAHUN 4

4. Rajah menunjukkan keadaan pokok semalu selepas Rina menyentuhnya.

Sebelum disentuh Selepas disentuh

a) Berikan sebab (inferens) anda tentang keadaan pokok semalu selepas disentuh.
___________________________________________________________________________
b) Nyatakan kepentingan gerak balas tumbuhan terhadap rangsangan.
___________________________________________________________________________
c) Apakah rangsangan yang terlibat berdasarkan rajah di atas?
___________________________________________________________________________

TAHUN 4

5.2 Fotosintesis
1. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
(a) Fotosintesis ialah proses tumbuhan _____________________ sendiri.
(b) _________________ ialah bahan berwarna hijau yang terdapat pada daun dan batang

tumbuhan.
(c) Hasil daripada proses fotosintesis ialah ____________________ dan

_____________________.
2. Lengkapkan rajah di bawah dengan keperluan proses fotosintesis.

TAHUN 4

3. Kanji disimpan di dalam bahagian – bahagian tumbuhan.
Lengkapkan peta buih di bawah dengan maklumat yang betul.

Buah
Kanji
Biji

4. Tandakan (  ) pada pernyataan yang benar ()
(i) Tumbuhan perlu bergerak seperti haiwan dan manusia untuk
mendapatkan makanan. ()
(ii) Hasil fotosintesis membekalkan makanan kepada manusia ()
dan haiwan.
(iii) Proses fotosintesis memerlukan kehadiran cahaya matahari.

TAHUN 4

TEMA: SAINS FIZIKAL
TAJUK: 6.0 PENGUKURAN

1. Nyatakan maksud bagi:

(a) panjang : ____________________________________________________

(b) luas : ____________________________________________________

(c) isi padu : ____________________________________________________

(d) jisim : ____________________________________________________

(e) masa : ____________________________________________________

2. Rajah menunjukkan beberapa peralatan pengukuran. Kelaskan peralatan tersebut
dalam ruang yang disediakan.

Alat pengukuran Piawai Alat pengukuran tidak piawai

TAHUN 4 Minit (min)
Meter padu(m3)
3. Padankan pengukuran dengan unitnya.
panjang meter
jisim Miligram (mg)
luas Meter persegi (m2)
isipadu
masa

TAHUN 4

4. Rajah 4 di bawah menunjukkan pengukuran panjang yang menggunakan alat tidak
piawai.
Lengkapkan rajah 4 di bawah dengan bahagian anggota badan dan alat tidak piawai
yang digunakan untuk mengukur panjang.

jengkal

Anggota badan

Pengukuran tali
panjang

Alat pengukuran

Rajah 4

TAHUN 4

5. Berdasarkan pemerhatian, tuliskan nilai pengukuran di bawah.
(a)

(b)
(c)

TAHUN 4

6. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul untuk menunjukkan cara menyukat
isi padu cecair yang betul.

(a) Langkah-langkah
(i) Letakkan silinder penyukat di atas permukaan yang
_______________________________
(ii) Tuang ____________________ ke dalam silinder penyukat dengan berhati-
hati.
(iii) Pastikan mata kamu sama aras dengan meniscus
___________________________ semasa membaca isi padu cecair.

(b) Tandakan (√) pada kedudukan mata yang betul ketika mengambil bacaan isi padu
cecair.

TAHUN 4

SOALAN BERSTRUKTUR KPS

1. Jadual di bawah menunjukkan empat jenis objek yang berbeza ukurannya.

Objek Panjang(cm) Lebar (cm)

Poskod 12 9

Buku sains 25 18

Sampul surat 16 8

Kotak pensel 20 6

(a) Hitung luas permukaan objek-objek berikut.
(i) poskad: _______________________________________________
(ii) sampul urat: __________________________________________
(iii)kotak pensel : _________________________________________

(b) Objek yang manakah mempunyai luas permukaan yang lebih besar, sampul surat atau
kotak pensel?
__________________________________________________________________

(c) Susun objek-objek tersebut berdasarkan luas, bermula daripada yang paling kecil?
__________________________________________________________________

TAHUN 4

2. Rajah menunjukkan tiga buah kuboid yang sama besar tetapi diperbuat daripada
bahan yang berlainan.

X YY ZZ

Afiq mengukur jisim setiap kuboid situ.

Jadual menunjukkan keputusan yang diperoleh Afiq.

Kuboid Jisim(gram)

X 250

Y 180

Z 200

(a) Apakah tujuan penyiasatan itu?
_____________________________________________________________________

(b) Nyatakan dua maklumat yang dikumpulkan dalam penyiasatan ini.
(i) _______________________________________________________________
(ii) _______________________________________________________________

(c) Dalam penyiasatan ini, nyatakan pemboleh ubah dimalarkan.
_____________________________________________________________________

TAHUN 4

TEMA ; SAINS BAHAN

TAJUK : 7.0 SIFAT BAHAN

7.1 Sumber Asas Bahan

Terdapat pelbagai bahan di sekeliling kita. Bahan –bahan ini berasal daripada sumber
asas yang berbeza.

1. Tandakan () sumber asas yang digunakan untuk membuat objek.

Besi
Haiwan
Tumbuhan
Petroleum
Batuan
plastik

2. Padankan sumber asas dengan objek.

Objek Sumber asas

Petroleum
Batuan

Tumbuhan

Haiwan

TAHUN 4

3. Sumber asas bahan terdiri daripada tumbuhan, haiwan , batuan dan petroleum.
Nyatakan bahan yang diperoleh daripada sumber asas di bawah ;
(a) Sumber asas tumbuhan.
(i) _____________________
(ii) _____________________
(iii)_____________________

(b) Sumber asas haiwan.
(i) _____________________
(ii) _____________________
(iii)_____________________

(c) Sumber asas batuan
(i) _____________________
(ii) _____________________

(d) Sumber asas petroleum
(i) _____________________
(ii) _____________________

TAHUN 4

4. Kelaskan objek di bawah berdasarkan bahan untuk menghasilkan objek tersebut.

paku gelas meja tayar baldi

Bahan

logam kaca plastik Kayu Getah

TAHUN 4

5. Nyatakan bahan –bahan yang digunakan untuk membuat setiap objek berikut dan
sumber asasnya.

Objek Bahan-bahan Sumber asas
(a)

(b)
(c)

TAHUN 4

7.1 Sifat Bahan.
Bahan- bahan mempunyai pelbagai sifat.

1. Tandakan () bagi sifat- sifat bahan pada rajah 1.

Bahan Kayu Logam Kaca Getah Plastik Kain Kulit

Sifat
Kebolehan menyerap air
Kebolehan terapung di air
Kebolehan mengalirkan arus
elektrik
Kebolehan mengalir haba
Kebolehan penembusan cahaya

Kekenyalan

2. Nyatakan istilah bagi menerangkan sifat bahan di bawah.

(a) Bahan yang mengalirkan haba.
______________________________

(b) Bahan yang tidak mengalirkan haba
______________________________

(c) Bahan yang mengalirkan elektrik
______________________________

(d) Bahan yang tidak mengalirkan elektrik
______________________________

TAHUN 4

(e) Bahan yang tidak membenarkan cahaya menembusinya
______________________________

(f) Bahan yang membenarkan sebahagian cahaya melaluinya
______________________________

(g) Bahan yang membenarkan semua cahaya melaluinya
______________________________

(h) Bahan yang tidak menyerap air
______________________________

TAHUN 4

SOALAN BERSTRUKTUR KPS

1. Satu penyiasatan telah dijalankan oleh Aiman. Dia memasukkan tiga jenis objek
ke dalam besen yang berisi air.

Sarung tangan getah Sudu besi Span

(a) Apakah yang dimanipulasikan dalam penyiasatan ini ?
Tandakan(  ) pada jawapan yang betul

Jenis objek

Saiz objek

(b) Objek manakah yang menyerap air ?
_________________________________________________________________

(c) Aiman dapati sudu besi dan sarung getah tidak menyerap air
Apakah istilah yang sesuai bagi menerangkan sifat bahan besi dan sarung getah ?
______________________________________________________________

(d) Baca situasi di bawah.
Aiman dapati buku latihan dalam beg sekolahnya basah akibat terkena air
hujan semasa dia sedang pulang dari sekolah.

(i) Apakah yang perlu dilakukan oleh Aiman agar buku latihannya tidak basah jika
terkena air hujan ?

TAHUN 4

TEMA : SAINS BAHAN

TAJUK : 8.0 PENGARATAN BAHAN

8.1 Pengaratan Bahan.

1. Jadual 1 menunjukkan pemerhatian ke atas keadaan empat objek yang diperbuat
daripada jenis bahan yang berbeza.

Pemerhatian :

Objek Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4

Paku Tidak berkarat Tidak berkarat Berkarat Berkarat

Penyedut Tidak berkarat Tidak berkarat Tidak berkarat Tidak berkarat
minuman

Pensel Tidak berkarat Tidak berkarat Tidak berkarat Tidak berkarat

Klip kertas Tidak berkarat Tidak berkarat Berkarat Berkarat

Jadual 1
1. Berdasarkan jadual 2 ,nyatakan :

(a) Objek yang berkarat :
_______________________________________________________

(b) Objek yang tidak berkarat :
_______________________________________________________

(c) Mengapakah objek yang dinyatakan di 1 (a) berkarat?
_______________________________________________________

(d) Apakah kesimpulan daripada penyiasatan ini?
Objek yang diperbuat daripada ___________________ akan _____________

TAHUN 4

2. Mariam menjalankan satu penyiasatan untuk mengkaji faktor - faktor yang
menyebabkan pengaratan.
Klip kertas A direndam di dalam air paip manakala klip kertas B direndam di dalam
minyak.

Air minyak
paip

Klip kertas A Klip kertas B

Rajah 2
(a) Klip kertas yang manakah akan berkarat?

____________________________________________________________________
Mengapa?
_____________________________________________________________________
(b) Padankan maklumat dengan pemboleh ubah yang betul

Maklumat Pemboleh ubah
Jenis klip kertas
Pemboleh ubah dimalarkan
Keadaan klip kertas
Pemboleh ubah bergerak
balas

TAHUN 4

(c) Berikan dua kesan buruk pengaratan.
(i)______________________________________________________________
(ii) _____________________________________________________________

(d) Apakah faktor yang menyebabkan pengaratan?
_____________________________________________________________________

3. Lengkapkan rajah di bawah.

Cara
mencegah
pengaratan

TAHUN 4

TEMA : BUMI DAN SAINS ANGKASA
TAJUK : 9.0 SISTEM SURIA
1. Senarai di bawah menunjukkan empat buah planet.

Zuhrah Bumi Zuhal
Neptune

Susun semula planet-planet di atas mengikut susunan yang betul bermula dengan
planet yang paling dekat dengan Matahari.

2. Planet dalam Sistem Suria.
a) Maklumat yang berikut adalah mengenai satu planet.

 Kedudukan planet ini adalah yang ketiga dari Matahari
 Planet ini mempunyai benda hidup

i. Apakah planet tersebut?
............................................................................................................................

ii. Mengapakah planet yang dinyatakan di 2(a)(i) merupakan planet yang
mempunyai benda hidup?
.........................................................................................................................

TAHUN 4

SOALAN BERSTUKTUR KPS
1. Rajah 1 di bawah menunjukkan jarak planet dalam sistem suria.

Y

X
Z

Rajah 1

Seorang angkasawan menjalankan satu penyiasatan mengenai suhu 100ml air yang dibawa
ketiga- tiga planet yang berbeza. Dia merekodkan keputusan ke dalam jadual 1 di bawah.

Planet X Y Z
Suhu 100ml air (º C) 100 20 0

Jadual 1

(a) Nyatakan tujuan penyiasatan.
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

(b) Berdasarkan penyiasatan di atas, nyatakan
i. Pembolehubah dimanipulasi
..........................................................................................................

ii. Pembolehubah bergerak balas
..........................................................................................................

iii) Pembolehubah dimalarkan dalam penyiasatan ini.

(c) Nyatakan hipotesis daripada penyiasatan ini.
............................................................................................................................

TAHUN 4

TEMA : TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI
TAJUK : 10.0 TEKNOLOGI
1. Rajah 1 menunjukkan sejenis alat komunikasi.

Rajah 1
(a) Alat komunikasi di atas memberi pelbagai kegunaan dan kebaikan kepada

manusia. Adakah anda setuju dengan kenyataan ini?
(i) Tandakan (√ ) pada kotak di bawah.

Ya Tidak

(ii) Berikan alasan kamu.
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

(iii)
Pada zaman dahulu, asap memainkan peranan penting dalam bidang
komunikasi.
Apakah peranan asap ketika itu?

........................................................................................................................
.......................................................................................................................

TAHUN 4

SOALAN BERSTRUKTUR KPS :
1. Empat orang murid dikehendaki mengingati 10 nombor telefon yang sama.
Jadual 1 menunjukkan bilangan nombor yang dapat diingat oleh setiap orang
murid.

Murid Amirul Ravi Ah Seng Karim
2 4 62
Bilangan nombor telefon
yang dapat diingat

a) Nyatakan pemboleh ubah yang terlibat di dalam penyiasatan ini.
i) Pemboleh ubah dimalarkan : ..........................................................
ii) Pembole hubah dimanipulasi : ......................................................
b) Nyatakan satu alat yang telah dicipta bagi membantu manusia menyimpan

maklumat.
........................................................................................................................

TAHUN 4


Click to View FlipBook Version