The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

MODUL LULUS SAINS TAHUN 6

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by suhailshaharudin, 2019-12-18 19:34:46

MODUL SAINS

MODUL LULUS SAINS TAHUN 6

Keywords: TAHUN 6

TAHUN 6

TEMA : SAINS HAYAT

TAJUK : 3.0 MIKROORGANISMA

3.1 Mikroorganisma ialah benda hidup.

1. Gariskan jawapan yang betul.

Mikroorganisma ialah ( hidupan seni / besar ) yang tidak dapat dilihat dengan

( mata kasar / mata licin ).
2. Rajah 2 menunjukkan jenis – jenis mikroorganisma.

(a) Isikan rajah 2 dengan jenis mikroorganisma.

Fungi

i)

Mikroorganism Virus
ama Protozoa

ii)

Rajah 2
(b) Nyatakan 3 proses hidup mikroorganisma?

i)_____________________________________
ii) ____________________________________
iii) ____________________________________
(c) Apakah gas yang dibebaskan oleh mikroorganisma semasa bernafas?
_________________________________________________________

TAHUN 6

3.2 Mikroorganisma berfaedah dan mikroorganisma berbahaya.
1. Rajah 1 menunjukkan sejenis mikroorganisma.

Rajah 1

(i) Mikroorganisma dalam rajah 1 telah digunakan dalam pembuatan makanan.
Apakah jenis makanan yang dihasilkan dengan menggunakan mikroorganisma itu?
_____________________________________________________________________

ii) Adakah mikroorganisma yang ditunjukkan dalam rajah 1 merupakan mikroorganisma
baik atau buruk?
Tandakan () pada jawapan yang betul

Baik Buruk
Mengapa ?
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3.3 Hidup sihat berdasarkan pengetahuan tentang mikroorganisma
1. Gambar di bawah menunjukkan bagaimana menghalang penyakit yang disebabkan
oleh mikroorganisma.
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.

Membasuh tangan sebelum makan Memasak air sebelum minum.
dan selepas makan .

Menutup mulut dan hidung ketika Mengasingkan pesakit yang ada
batuk dan bersin. penyakit campak dan konjuntivitis.

TAHUN 6

1. 2.
3. 4.

TAHUN 6

SOALAN BERSTRUKTUR KPS

1. Jadual 1 menunjukkan hasil penyiasatan yang dijalankan oleh sekumpulan murid
tahun 6 bagi membuktikan yis bernafas dan membebaskan gas.

Tempoh masa

(minit) 3 6 9 12

Suhu larutan
(°c) 28 30 32 34

Jadual 1

(a) Berdasarkan jadual 1, bina sebuah carta palang untuk menunjukkan keputusan
itu.

(b) Ramalkan pola suhu larutan.
______________________________________________________________

(c) Nyatakan pembolehubah yang terlibat dalam penyiasatan ini.
i) Pembolehubah manipulasi :_______________________

TAHUN 6

ii) Pembolehubah bergerak balas:_______________________
iii) Pembolehubah dimalarkan:_______________________
2. Rajah 2 menunjukkan keadaan semangkuk nasi pada hari pertama dan selepas lima
hari.

tompok gelap

selepas lima hari

Rajah 2
(a) Nyatakan satu pemerhatian tentang keadaan nasi selepas lima hari ?

_____________________________________________________________________
(b) Berikan satu sebab bagi pemerhatian di 2( a).

_____________________________________________________________________
(c) Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini?

_____________________________________________________________________

TAHUN 6

TEMA : SAINS HAYAT

TAJUK : 4.0 INTERAKSI ANTARA HIDUPAN

4.1 Interaksi Antara Haiwan.

1. Kelaskan haiwan yang hidup berkumpulan dan sendirian.
Tulis pada ruang yang disediakan dengan ‘ hidup berkumpulan’ atau ‘hidup bersendirian’

TAHUN 6

2. Lengkapkan jadual di bawah. Kelebihan
Haiwan hidup sendirian.
Haiwan hidup berkumpulan.

Haiwan hidup sendirian. Kekurangan
Haiwan hidup berkumpulan.

3. Pilih jawapan yang tepat dan isikan tempat kosong.

Persaingan Keperluan asas Terhad Kawasan Makanan
intraspesies interspesies
Tempat tinggal Sumber air Pasangan

1. ____________________ antara haiwan intraspesies kerap berlaku dalam suatu habitat.

2. Persaingan antara haiwan ___________________dan ___________________ berlaku bagi

memenuhi ______________________spesies haiwan itu.

TAHUN 6

3. Keperluan asas bagi haiwan seperti air, makanan, kawasan atau tempat tinggal dan
pasangan adalah _______________ yang menyebabkan berlakunya persaingan.

4. Faktor - faktor yang menyebabkan persaingan antara haiwan intraspesies adalah ;

____________

___________

___________

Persaingan
untuk

mendapatkan

___________ ___________

3. Jadual di bawah menunjukkan jenis interaksi simbiosis. TAHUN 6

Lengkapkan jadual di bawah ini. Contoh

Jenis Interakasi Antara Definisi (maksud)
Haiwan

Mutualisme

Komensalisme

Parasitisme

TAHUN 6

4.2 Interaksi Antara Tumbuhan.
1. Lengkapkan rajah di bawah.

____________

Faktor ___________
persaingan
___________
antara
tumbuhan.

___________

TAHUN 6

2. Terdapat 3 buah pasu bunga yang berlainan saiz, masing-masing ditanam dengan dua
batang anak pokok yang sama jenis. Rajah 2 menunjukkan keputusan penyiasatan selepas
dua minggu.

WX Y

Rajah 2

(a) Apakah tujuan penyiasatan ini?
_____________________________________________________________________

(b) Apakah yang diperhatikan dalam penyiasatan ini?
_____________________________________________________________________

(c) Nyatakan corak perubahan ketinggian anak pokok apabila saiz pasu bunga
bertambah?

_____________________________________________________________________

(d) Anak pokok manakah yang akan menghadapi persaingan yang hebat?
_____________________________________________________________________

(e) Berikan alasan berpandukan jawapan pada 7 (d).
_____________________________________________________________________

(f) Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini?

____________________________________________________________________

3. Lengkapkan jadual di bawah ini. TAHUN 6

Jenis Interakasi Antara Definisi (maksud) Contoh
Tumbuhan

Komensalisme

Parasitisme

TAHUN 6

TEMA : SAINS HAYAT
TAJUK : 5.0 PEMELIHARAAN DAN PEMULIHARAAN
5.1 Ancaman Kepupusan Haiwan dan Tumbuhan.
1. Tuliskan ‘pupus’ atau ‘terancam’ dalam tempat kosong.

2. Padankan yang berikut. TAHUN 6

Banjir Kilat
Pencemaran udara

Tanah runtuh
Pemburuan

Pencemaran air

TAHUN 6

3. Rajah 5 di bawah menunjukkan Pokok Cengal.

Rajah 5
Pokok ini banyak di jumpai di Semenanjung Malaysia. Pokok cengal
menghasilkan kayu terbaik dan mencapai harga tertinggi di pasaran jika
dibandingkan dengan jenis kayu lain. Spesies tumbuhan ini sedang mengalami
ancaman kepupusan.
a) Apakah tindakan yang boleh diambil untuk mengelakkan kepupusan tumbuhan ini?

________________________________________________________________

“Selain daripada aktiviti manusia, tumbuhan juga turut terancam akibat bencana
alam.”
b) Berikan inferens (sebab) bagi pernyataan di atas.

_________________________________________________________________

TAHUN 6

c) Isikan tempat kosong dengan jawapan yang tepat.
Rafflesia

Tumbuhan yang i)
diancam kepupusan ____________________

ii)
____________________

d) Pokok ini ditebang secara haram oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk
mengaut keuntungan. Adakah tindakan ini betul?
Tandakan (  ) pada jawapan kamu.

Ya Tidak

Berikan alasan anda.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
5.2 Kepentingan Menjaga Keseimbangan Alam.
1. Tandakan ( ) pada pernyataan yang betul

i) Pemeliharaan bermaksud mengekalkan keadaan asal haiwan dan tumbuhan
daripada musnah.

ii) Kempen melindungi haiwan dan tumbuhan dan pendidikan alam sekitar
dapat mendidik masyarakat.

TAHUN 6

iii) Pusat pemeliharaan penyu dibina bagi memastikan penyu mempunyai
peluang yang tinggi untuk hidup di habitat semulajadi.

iv) Gajah diburu untuk mendapatkan belalainya.

v) Penebangan hutan perlu dilakukan secara terkawal dan terancang.
2. Jawab semua soalan.

i) Berikan tiga faktor yang menyebabkan haiwan dan tumbuhan diancam kepupusan.

a) ___________________________________
b) ___________________________________’

c) ___________________________________

ii) Apakah kesan daripada pemburuan haram kepada haiwan?

__________________________________________________________

iii) Nyatakan langkah - langkah yang boleh dilakukan untuk memelihara haiwan dan
tumbuhan ?

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________

TAHUN 6

TEMA : SAINS FIZIKAL

TAJUK : 6.0 DAYA

6.1 Daya dan kesannya.

1.Apakah maksud daya?

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
2. Tuliskan ‘tolakan’, ‘tarikan’ atau ‘tolakan dan tarikan’ bagi tindakan di bawah.

TAHUN 6

3. Nyatakan kesan daya dan berikan contoh aktiviti yang sesuai .

a) Contoh
Kesan daya

__________________________________________ __________________________
__________________________________________ __________________________

b) __________________________
__________________________
__________________________________________
__________________________________________

c) __________________________
__________________________
__________________________________________
__________________________________________

d) __________________________
__________________________
___________________________________________
___________________________________________

6.2 Daya Geseran TAHUN 6

1. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. bertentangan
Jisim Objek
melambatkan memberhentikan

Jenis permukaan Daya geseran

a) __________________________ialah daya yang terhasil apabila dua permukaan
bersentuhan di antara satu sama lain.

b) Daya geseran boleh _______________________atau _________________________
sesuatu objek yang bergerak.

c) Arah daya geseran sentiasa ______________________dengan arah pergerakan objek.

d) Faktor yang mempengaruhi daya geseran ialah ________________________ dan

_________________________.

2. Rajah 1 menunjukkan keadaan tapak kasut Abu dua bulan selepas pembelian.

Selepas 2 bulan

Rajah 1
a) Nyatakan satu pemerhatian mengenai keadaan tapak kasut selepas dua bulan.

_______________________________________________________________________

TAHUN 6

b) Berikan satu sebab untuk jawapan di 1(a)
_______________________________________________________________________

c) Apakah pemboleh ubah bergerak balas dalam penyiasatan ini?
________________________________________________________________________

d) Ramalkan apa yang akan berlaku jika kasut tersebut dipakai selama dua bulan lagi.
________________________________________________________________________

TEMA : SAINS FIZIKAL

TAJUK : 7.0 DAYA

7.1 Kelajuan.

1. Jawab semua soalan berikut.

(a) Apakah maksud kelajuan?

________________________________________________________________________

(b) Rajah 1 menunjukkan empat ekor haiwan.

harimau bintang kuda
kuda

siput kura – kura
rajah 1.1

TAHUN 6

(i) Susunkan haiwan-haiwan ini, berdasarkan kelajuan yang semakin meningkat.
____________________________________________________________________

(c) Rajah 1.2 menunjukkan satu situasi aktiviti lumba lari dalam sebuah kejohanan
olah raga,

Rajah 1.2
Nyatakan satu unit kelajuan yang biasa digunakan dalam rajah di atas.
_____________________________________________________________________

(d) Tuliskan rumus untuk mengira kelajuan.

Kelajuan = __________________________

TAHUN 6

(e) Rajah 1.3 menunjukkan dua papan tanda had laju.

AB

Rajah 1.2
Berdasarkan rajah 1.3 di atas , had laju yang manakah menunjukkan jarak pergerakan
yang lebih dekat.
_____________________________________________________________________
Mengapa ?
_____________________________________________________________________

2. Rajah 2 menunjukkan seorang budak sedang menendang sebiji bola.

Rajah 2
(a) Apakah daya yang terlibat semasa budak itu menendang bola?

_________________________________________________________________________

TAHUN 6

(b) Bola itu mengambil masa 5 saat untuk bergerak sejauh 25 meter. Kira kelajuan bola
itu bergerak.

___________________________________________________________________________

(c) Bola P bergerak dengan kelajuan 5.5m/s manakala bola Q bergerak dengan kelajuan 15m/s.

Bola manakah bergerak dengan lebih pantas ?

________________________________________________________________________

TAHUN 6

TEMA : SAINS BAHAN

TAJUK : 8.0 PENGAWETAN MAKANAN

8.1 Kerosakan Makanan.
1. Nyatakan ciri –ciri makanan yang rosak berdasarkan jenis makanan.

Jenis Makanan Ciri - ciri Makanan yang Rosak

a.

i)__________________________________

daging ii)__________________________________

b.

i)__________________________________

ii)_________________________________

sayur

c.
i)__________________________________

ii)_________________________________
susu

d.

i)__________________________________

ii)_________________________________

roti

e.

i)__________________________________

ii)_________________________________

limau

TAHUN 6

2. Padankan jenis makanan dengan kaedah pengawetan yang betul.
a)

Pisang Penyalaian

b) Penjerukan
Susu segar

c) Nanas Penyejukbekuan
Pempasteuran
d)
Bebola ikan Pengetinan

e)
Buah mangga

3. Rajah 2 menunjukkan perubahan berat sotong selepas melalui satu kaedah pengawetan.

Jisim sotong sebelum pengawetan Jisim sotong selepas pengawetan

150 gram 50 gram

TAHUN 6

Rajah 2
(a) Apakah kaedah pengawetan yang ditunjukkan pada rajah 2?

____________________________________________________________________

(b) Ramalkan apakah yang akan berlaku kepada sotong itu jika tidak diawet
menggunakan kaedah di (a) ?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(c) Nyatakan kaedah pengawetan lain yang dapat dilakukan kepada sotong?
_____________________________________________________________________

(d) Mengapakah kaedah pengawetan perlu dilakukan terhadap bahan makanan?
_____________________________________________________________________

4. Namakan kaedah pengawetan makanan di bawah. Susun semula pernyataan berikut
mengikut cara yang betul untuk mengawet makanan.
Kaedah Pengawetan : ____________________________

a) Rendam cili dalam larutan gula pekat.

b) Basuh dan toskan cili sekali lagi.

c) Gaulkan cili bersama garam dan biar semalaman.

d) Hiris cili menjadi nipis.

e) Tutup botol ketat - ketat.

f) Basuh dan toskan cili.

TAHUN 6

TEMA : SAINS BAHAN
TAJUK : 9.0 BAHAN BUANGAN

9.1 Bahan Buangan.
1. Senaraikan contoh bahan buangan.

a) ____________________________

b) ____________________________

c) _____________________________

d) _____________________________

e) _____________________________

f) _____________________________

g) _____________________________

2. Kelaskan bahan buangan berikut ke dalam kumpulan yang betul.

Surat khabar lama Beg plastik
Tin aluminium Tuala
Daun kering.
Botol kaca. Sisa makanan

TAHUN 6

Bahan buangan yang boleh mereput.
1.
2.
3.
4.

Bahan buangan yang tidak boleh mereput,
1.
2.
3.

4. Karim menjalankan satu penyiasatan tentang sumber bahan buangan. Dia membina satu
carta seperti yang ditunjukkan dalam rajah 3 untuk menunjukkan maklumat yang diperoleh.

Sumber Bahan Buangan B
A

Sisa makanan Asap
Sisa kumbahan Sisa air

Rajah 3
(a) Namakan sumber bahan buangan A dan B.

A : ______________________________________
B : ______________________________________

TAHUN 6

(b) Apakah kesan buruk daripada bahan buangan yang dibuang oleh kilang?
______________________________________________________________________

(d) Cadangkan satu cara yang betul untuk membuang bahan buangan dari kilang.
________________________________________________________________________

d)Nyatakan dua jenis pencemaran yang terdapat di kawasan kilang?
i) ______________________________________

ii) ______________________________________

TAHUN 6

TEMA: BUMI DAN SAINS ANGKASA
TAJUK: GERHANA
10.1 Fenomena Gerhana Bulan dan Gerhana Matahari
1. Tuliskan ‘Gerhana Bulan’ atau ‘Gerhana Matahari’ berdasarkan gambarajah yang
ditunjukkan.
a)

b)

TAHUN 6

5. Padankan penerangan di bawah dengan fenomena gerhana yang betul.

a) Keseluruhan Matahari dihalang oleh
Bulan dan hanya boleh dilihat dari
kawasan bayang – bayang Bulan yang

gelap sepenuhnya.

Gerhana Bulan Penuh

b) Keseluruhan Bulan berada di kawasan
bayang - bayang Bumi yang gelap
sepenuhnya.

Gerhana Bulan Separa

c) Sebahagian Matahari dihalang oleh Gerhana Matahari Penuh
Bulan. Matahari hanya boleh dilihat dari Gerhana Matahari Separa
kawasan bayang – bayang Bulan yang
gelap separa.

d) Sebahagian Bulan berada di kawasan
bayang – bayang Bumi yang gelap separa.

TAHUN 6

4. Isikan tempat kosong dengan pilihan jawapan yang betul.

a) Kejadian gerhana berlaku apabila cahaya matahari bergerak dalam
_____________ dan tidak dapat _______________ objek legap.

b) Gerhana Bulan berlaku apabila cahaya matahari dilindungi oleh __________
yang berada di antara _________ dengan Matahari pada satu garis lurus.

c) Gerhana Bulan berlaku pada waktu malam apabila Bulan berada pada fasa
______________________________.

d) Gerhana Matahari berlaku apabila cahaya matahari dilindungi oleh __________
yang berada di antara _________ dengan Bumi pada satu garis lurus.

e) Gerhana Matahari hanya boleh berlaku apabila Bulan berada pada fasa
______________________________.

Bulan Bumi anak bulan Matahari
garis lurus
bulan purnama menembusi

TAHUN 6

4. Lukis dan labelkan kedudukan Bulan, Bumi dan Matahari semasa fenomena gerhana Bulan
dan gerhana Matahari berlaku.

Gerhana Bulan

Gerhana Matahari

TAHUN 6

5. Jadual di bawah menunjukkan maklumat yang dikumpul oleh sekumpulan murid semasa
fenomena Gerhana Bulan.

Masa 8.40 p.m 9.30 p.m 10.30 p.m 11.30 p.m 12.10 p.m

Peringkat
Gerhana

Bulan

a) Nyatakan pembolehubah
i. dimanipulasi: _____________________________________________________________
ii. bergerakbalas: ____________________________________________________________

b) Apakah tujuan penyiasatan di atas?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

c) Apakah corak perubahan peringkat gerhana bulan dalam penyiasatan di atas?
___________________________________________________________________________

d) Bulan tidak kelihatan pada pukul 2.30 pagi. Beri satu sebab berdasarkan maklumat ini.
___________________________________________________________________________

TAHUN 6

TEMA: BUMI DAN SAINS ANGKASA
TAJUK: BURUJ
11.1 Buruj

1. Padankan maklumat di bawah dengan betul.

Apakah yang dimaksudkan kerana cahaya matahari yang sangat terang.
dengan buruj?
Gugusan bintang yang kelihatan membentuk
Mengapakah bintang – corak tertentu di langit pada waktu malam.

bintang sentiasa berubah Digunakan sebagai petunjuk arah dan
petunjuk musim.
kedudukannya seperti
kerana Bumi berputar pada paksinya.
Matahari dan Bulan?

Mengapakah buruj tidak
dapat dilihat di langit pada
waktu siang?

Apakah kegunaan buruj
dalam kehidupan manusia?

TAHUN 6

2. Lengkapkan maklumat dalam rajah di bawah.

Jenis buruj

2.Nyatakan buruj bagi setiap bentuk corak yang berikut. Buruj
Bentuk corak

Seorang pemburu
Layang - layang
Kala jengking
Gayung atau senduk dengan tangkainya

TAHUN 6

6. Lakarkan bentuk buruj dalam ruangan yang disediakan.

Biduk Belantik

Pari Skorpio

TAHUN 6

7. Sekumpulan pemerhati memperhatikan buruj Belantik dari pukul 8.00 malam hingga pukul
12.00 malam. Rajah di bawah menunjukkan kedudukan buruj Belantik di langit pada masa
yang berlainan dalam suatu hari.

Masa 8.00 malam 10.00 malam 12.00 malam

Kedudukan
buruj

(a) Apakah tujuan penyiasatan di atas?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(b) Nyatakan dua maklumat yang diperlukan dalam penyiasatan ini.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
(c) Berikan sebab (inferens) mengapa kedudukan buruj berubah sepanjang tempoh masa

penyiasatan di atas.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(e) Ramalkan apakah yang akan berlaku kepada buruj sekiranya hujan turun semasa
penyiasatan?

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

TAHUN 6

TEMA: TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI
TAJUK: MESIN
12.1 Mesin Ringkas

1. Apakah yang dimaksudkan dengan mesin ringkas?
Tandakan ( ) pada ruangan jawapan yang betul.

Alat yang digunakan untuk menggerakkan sesuatu beban.

Alat yang membolehkan kita melakukan kerja dengan lebih mudah dan cepat.

Alat yang membolehkan kita menggunakan daya yang banyak dan melambatkan
kerja.

2. Senaraikan 7 jenis mesin ringkas. e) _______________________________
a) _______________________________ f) _______________________________
b) _______________________________ g) _______________________________
c) _______________________________
d) _______________________________

TAHUN 6

3. Kenal pasti jenis mesin ringkas yang terdapat dalam alatan di bawah.

4. Nyatakan mesin ringkas dalam situasi yang diberikan.

Digunakan untuk menyatukan dan mengetatkan dua kepingan objek yang
bergabung.

Memudahkan kita bergerak dan menggerakkan beban dari satu aras ke aras
lebih tinggi.
Satu permukaan disendengkan dengan kedua – dua hujungnya diletakkan
pada ketinggian yang berbeza.

Membantu kita untuk mengangkat dan menggerakkan objek dengan
mudah.
Terdiri daripada tiga bahagian iaitu beban, daya dan fulkrum.

Digunakan untuk mengangkat, menurunkan atau menarik beban apabila
seutas tali atau rantai dilalukan pada alur tersebut.

TAHUN 6

Digunakan untuk menggerakkan atau memutarkan sesuatu objek.
Terdiri daripada roda yang dipasang pada sebatang rod.

Digunakan untuk memisah, memotong atau menggerakkan, memegang dan
memberhentikan objek.

Mengubah arah dan kelajuan pergerakan bahagian – bahagian lain dalam
sesuatu mesin yang lebih kompleks.

5. Rajah di bawah menunjukkan dua aktiviti X dan Y yang telah dilakukan oleh Faizal.
Aktiviti X menunjukkan Faizal mengangkat objek paling berat tanpa menggunakan
takal. Aktiviti Y pula menunjukkan Faizal mengangkat objek yang paling berat
dengan menggunakan takal.

Aktiviti X Aktiviti Y

Pemerhatian dicatatkan seperti berikut: Berat objek yang dapat diangkat
7 kg
Aktiviti Bilangan takal 14 kg

X0

Y1

(a) Apakah tujuan penyiasatan di atas?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(b) Nyatakan pembolehubah
i) dimanipulasi: ______________________________________________________________
ii) bergerakbalas: ____________________________________________________________

TAHUN 6

(c) Nyatakan corak perubahan berat objek yang dapat diangkat.
___________________________________________________________________________

(d) Tuliskan satu kesimpulan berdasarkan penyiasatan yang dijalankan.
___________________________________________________________________________
12.2 Mesin Kompleks
1. Senaraikan mesin ringkas yang terdapat dalam setiap mesin kompleks yang

ditunjukkan.

1. _______________________ 1. _______________________
2. _______________________ 2. _______________________
3. _______________________

1. _______________________ 1. _______________________
2. _______________________ 2. _______________________

TAHUN 6

2. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.
Alat atau perkakas yang mempunyabi blebih daripada satu mesin ringkas dinamakan
_________________________________.

Mesin lestari ialah mesin yang ____________________, tidak mudah rosak,
___________________________, tidak memberi kesan buruk kepada alam sekitar,
_________________________ dan selamat digunakan.

TAHUN 6


Click to View FlipBook Version