The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการขาย2

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ployilia51012, 2019-01-20 06:34:20

เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการขาย2

เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการขาย2

เร่อื ง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการขาย

เสนอ
อาจารย์ วงเดอื น พลู สวสั ด์ิ

จดั ทาโดย
นางสาวพลอยไพลนิ เชือ้ อยู่ เลขท่ี4
นางสาวแพรวร่งุ ทรพั ยม์ าก เลขที่ 6
นางสาววราภรณ์ ศรีทอง เลขท่ี 34
ประกาศนยี บตั รวิชาชีพชน้ั สงู 1/5

รายงานนเ้ี ป็ นสว่ นหนง่ึ ของวิชาหลกั การขาย
(3200-0002)

ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2561
วิทยาลยั เทคนคิ ระยอง

อาเภอเมอื ง จงั หวดั ระยองหนงั สืออีบุ๊คE-bookเล่มน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวชิ าหลกั การขาย (3200-0002)
เร่ือง เทคโนโลยสี ารสนเทศและการสื่อสารการขาย เล่มน้ีจดั ทาข้ึนเพื่อศึกษาคน้ ควา้ หา
ความรู้ท่ีเกี่ยวกับเทคโนโลยีและการส่ือสารการขาย โดยในอีบุ๊ค E-bookเล่มน้ี
ประกอบดว้ ยเน้ือหาดงั น้ี ความรู้เกี่ยวกบั สารสนเทศ ความรู้เก่ียวกบั การสื่อสารการขาย
การสื่อสารการขายทางอินเตอร์เน็ต ลกั ษณะธุรกิจการคา้ ในเครือข่ายดิจิตอล ความ
เจริญก้าวหน้าของอินเตอร์เน็ตไทย อี-คอมเมิร์ซ การชาระเงินดว้ ยบตั รเครดิต และ
เปรียบเทียบระหวา่ งการคา้ แบบเก่ากบั การมาธุรกิจดว้ ยคอมพิวเตอร์

ท้งั น้ีคณะผูจ้ ดั ทาตอ้ งขอขอบคุณ อาจารย์ วงเดือน พูลสวสั ด์ิผูใ้ ห้ความรู้
และแนวทางการศึกษาทาง คณะผูจ้ ดั ทาหวงั เป็ นอยา่ งย่ิงว่าหวงั ว่าอี-บุ๊ค E-bookเล่มน้ี
จะเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่มาศึกษาเป็ นอย่างย่ิงและหากมีขอ้ ผิดพลาดประการใดทาง
ผจู้ ดั ทาขออภยั ในมา ณ ทีน้ีดว้ ย

จดั ทำโดย
คณะผ้จู ดั ทำ

เรื่อง ข
คำนำ
สำรบญั หน้ำ
ควำมรู้เกย่ี วกบั สำรสนเทศ ก

- สารสนเทศ 1
- องคป์ ระกอบ 1
- ลกั ษณะสารสนเทศที่ดี 2
ควำมรู้เกย่ี วกบั กำรส่ือสำรกำรขำย 3
กำรสื่อสำรกำรขำยทำงอเิ ลก็ ทรอนิกส์ 4
- อินเตอร์เนต็ 5
- การตลาดอิเลก็ ทรอนิกส์ 5
ลกั ษณะธุรกจิ กำรค้ำในเครือข่ำยดจิ ติ อล 5
ควำมเจริญก้ำวหน้ำของอนิ เตอร์เน็ตในประเทศไทย 6
อ-ี คอมเมริ ์ซ 7
- ประโยชนข์ องธุรกิจ E-Commerce 8
- ลกั ษณะของธุรกิจพาณิชยอ์ ิเลก็ ทรอนิกส์ (E-Commerce) 9
- การสร้าง Homepage 10
- วตั ถุประสงคข์ องการขายสินคา้ ทางอินเตอร์เน็ต 11
12

กำรชำระเงินด้วยบตั รเครดติ 13
เปรียบเทยี บระหว่ำงระบบกำรค้ำแบบเก่ำและกำรทำธุรกจิ ด้วยคอมพวิ เตอร์ 14
ประวตั สิ ่วนตวั 15
บรรณำนุกรรม ค

1

สารสนเทศ (information) คือการนาขอ้ มูลมาผ่านระบบการประมวลผล คานวณ วิเคราะห์
และแปลความหมายเป็นขอ้ ความที่สามารถนาไปใชป้ ระโยชนใ์ นดา้ นต่าง ๆ ไดม้ ากมายทาใหค้ า
ว่า สารสนเทศมีความหมายท่ีกวา้ งและหลากหลาย ท้งั ความหมายในเชิงเทคนิคและความหมาย
ของสารสนเทศในชีวติ ประจาวนั

2

1.ข้อมูล (Data) ขอ้ เทจ็ จริงต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ หรือเป็นการกระทาต่าง ๆ ท่ียงั ไม่ไดผ้ า่ นการวเิ คราะห์
หรือประมวลผล
2.กำรประมวลผล(Data Processing) เป็นการประมวลผลทางขอ้ มูลเป็นการนาขอ้ มูล ที่เกบ็
รวบรวมไดม้ าผา่ นกระบวนการต่าง ๆ เพือ่ แปรสภาพขอ้ มูลใหอ้ ยใู่ นรูปแบบที่ตอ้ งการ
3. กำรจดั เกบ็ (Storage) อปุ กรณ์ที่ใชส้ าหรับจดั เกบ็ ขอ้ มูล โปรแกรมคาส่ังและสารสนเทศต่าง ๆ
ไวอ้ ยา่ งถาวรเพอื่ สามารถนาไปใชป้ ระโยชนใ์ นวนั ขา้ งหนา้ ได้
4.เทคโนโลยี (Technology) การนาความรู้ทางธรรมชาติวทิ ยาและต่อเนื่องมาถึงวทิ ยาศาสตร์ มา
เป็นวธิ ีการปฏิบตั ิและประยกุ ตใ์ ชเ้ พอ่ื ช่วยในการทางานหรือแกป้ ัญหาต่าง ๆ อนั ก่อใหเ้ กิดวสั ดุ
อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เครื่องจกั ร
5. สำรสนเทศ (information) ระบบสารสนเทศจะตอ้ งถูกตอ้ ง ตรงกบั ความตอ้ งการใช้

3

1. ควำมเทยี่ งตรง (Accuracy) จะตอ้ งมีความเที่ยงตรงและเชื่อถือได้ โดยไม่ใหม้ ีความ
คลาดเคล่ือนหรือมีความคลาดเคลื่อนนอ้ ยที่สุด ดงั น้นั ประสิทธิผลของการ
ตดั สินใจจึงข้ึนอยกู่ บั ความถูกตอ้ งหรือความเท่ียงตรง ยอ่ มส่งผลกระทบทาใหก้ ารตดั สินใจมี
ความผดิ พลาดตามไปดว้ ย
2. ทนั ต่อควำมต้องกำรใช้ (Timeliness) ตอ้ งมีคุณสมบตั ิของการท่ีสามารถนาสารสนเทศ
มา ใชไ้ ดท้ นั ทีเมื่อตอ้ งการใชข้ อ้ มูล หรือเพื่อการตดั สินใจ ท้งั น้ีเนื่องจากเหตุการณ์ต่าง ๆ
ทางการบริหารท้งั ภายในและภายนอก
3. ควำมสมบูรณ์ (Completeness) สารสนเทศที่ดี จะตอ้ งมีความสมบูรณ์ท่ีจะช่วยทาใหก้ าร
ตดั สินใจเป็นไปดว้ ยความถูกตอ้ ง
4. กำรสอดคล้องกบั ควำมต้องกำรของผู้ใช้ (Relevance) มีคุณลกั ษณะที่สาคญั อีกประการหน่ึง
กค็ ือ จะตอ้ งตอบสนองต่อความตอ้ งการของผใู้ ชท้ ี่จะนาไปใชใ้ นการตดั สินใจได้ ดงั น้นั ในการที่
การจะออกแบบและพฒั นาระบบสารสนเทศน้นั ตอ้ งสอบถามความตอ้ งการของสารสนเทศที่
ผใู้ ชต้ อ้ งการเป็นปัจจยั ท่ีมีความสาคญั อยา่ งมาก

4

การส่ือสารการตลาด คือการนาการส่ือสาร และการตลาดมาร่วมกนั ทาใหม้ ีรูปแบบเป็น
กระบวนการท่ีผสมผสานกนั ระหวา่ งกระบวนการส่ือสาร และกระบวนการทางการตลาดไว้
ดว้ ยกนั อยา่ งลงตวั โดย

กำรส่ือสำรกำรตลำด สำมำรถทำได้ด้วยกำรใช้ 6 เคร่ืองมืออนั ทรงประสิทธิภำพ ดงั นี้
1.กำรโฆษณำ คือกิจกรรมทางการตลาดท่ีจดั ทาข้ึนมาเพ่ือสนบั สนุนการขาย เพมิ่ กาไร แนะนา
ผลิตภณั ฑใ์ หเ้ ป็นท่ีรู้จกั มากข้ึนในตลาด
2.กำรประชำสัมพนั ธ์ เพิม่ ความแขง็ แกร่งใหแ้ ก่แบรนด์ หรือสินคา้ ท้งั ทางตรง และทางออ้ มเพื่อ
สร้างภาพลกั ษณ์ จะใชใ้ นการสร้างภาพลกั ษณ์ใหก้ บั ผลิตภณั ฑท์ ่ีมีรูปแบบการใชง้ านท่ีคลา้ ยคลึง
กนั ใหอ้ ยเู่ หนือกวา่ คู่แข่งขนั
3. กำรขำยโดยบุคคล การขายที่ผขู้ ายติดต่อเผชิญหนา้ กนั กบั ผูซ้ ้ือท่ีมุ่งหวงั หน่ึงคน หรือมากกวา่
โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเสนอขายผลิตภณั ฑห์ รือบริการ
4. กำรส่ือสำรเพ่ือส่งเสริมกำรตลำด เป็ นการทาการตลาดเพื่อจูงใจเพื่อกระตุน้ ใหเ้ กิดการขายที่
เร็วข้ึน เช่น ลด แลก แจก แถม
5. กำรตลำดทำงตรง เป็ นเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดรูปแบบหน่ึงซ่ึงขอ้ มูลข่าวสารหรือ
ขอ้ เสนอ จะถูกส่งไปยงั ลูกคา้ เป้าหมายโดยตรงโดยมีช่องทางการส่ือสารเพื่อให้ลูกคา้ สามารถ
ตอบสนอง กลบั มาไดใ้ นทนั ทีนเช่น การส่งจดหมายทางตรง การโทรศพั ทเ์ พ่ือเสนอสินคา้ การ
ส่งจดหมายอิเลก็ ทรอนิกส์ เป็นตน้

5

อินเทอร์เน็ต (องั กฤษ: Internet) หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ มีการ
เช่ือมต่อระหว่างเครือข่ายหลาย ๆ เครือข่ายทั่วโลก โดยใช้ภาษาท่ีใช้ส่ือสารกันระหว่าง
คอมพวิ เตอร์ที่เรียกวา่ โพรโทคอล (protocol) ผใู้ ชเ้ ครือข่ายน้ีสามารถส่ือสารถึงกนั ไดใ้ นหลาย ๆ
ทาง อาทิ อีเมล เวบ็ บอร์ด และสามารถสืบคน้ ขอ้ มูลและข่าวสารต่าง ๆ รวมท้งั คดั ลอกแฟ้มขอ้ มูล
และโปรแกรมมาใชไ้ ด้

กำรตลำดอเิ ลก็ ทรอนิกส์ (e-Marketing) หมายถึง การดาเนินกิจกรรมทางการตลาดโดยชิ้น
อินเตอร์เน็ตเป็ นส่ือกลาง และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ มาผสมผสานกบั วิธีการทางการตลาด การ
ดาเนินกิจกรรมทางการตลาด อยา่ งลงตวั กบั ลูกคา้ หรือกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือบรรลุจุดมุ่งหมายของ
องคก์ รอยา่ งแทจ้ ริง ซ่ึงในรายละเอียดของการทาการตลาด E-Marketing

6

ธุรกิจดิจิทลั คือการสร้างการออกแบบธุรกิจใหม่ ๆ โดยการทาให้โลกดิจิตอลและโลกทาง
กายภาพเบลอ สัญญาน้ีจะนาพาผูค้ นธุรกิจและส่ิงต่าง ๆท่ีขดั ขวางโมเดลทางธุรกิจที่มีอยู่ซ่ึง
รวมถึงผทู้ ่ีเกิดจากอินเทอร์เนต็ และยคุ ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ
ส่ิงท่ีทาใหธ้ ุรกิจดิจิทลั แตกต่างจากธุรกิจอิเลก็ ทรอนิกส์คือการมีส่วนร่วมของสิ่งต่าง ๆเชื่อมต่อ
และชาญฉลาดกบั ผูค้ นและธุรกิจ นี่อาจเป็นการนาหน่วยข่าวกรองและเซ็นเซอร์ต่าง ๆมาใชใ้ น
เครื่องยนตเ์ คร่ืองบินเจท็ เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการโดยสารของเจต็ และเพื่อลดความจาเป็น
ในการบารุงรักษาเครื่องบิน
ในธุรกิจคา้ ปลีกธุรกิจดิจิทลั อาจเกี่ยวขอ้ งกบั การใหบ้ ริการลูกคา้ แฟชนั่ รายยอ่ ยในโลกท่ีมีการ
ผสมผสานอยา่ งลงตวั ระหว่างรูปแบบดิจิทลั และทางกายภาพที่ผสมผสานขอบเขตระหว่างท้งั
สอง
เม่ือธุรกิจกา้ วสู่ยคุ เครือข่ายอิเลก็ ทรอนิกส์อยา่ งเตม็ รูปแบบ การดาเนินธุรกิจจะเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิมมาก คือ
1.องคก์ รธุรกิจเลก็ ลง ตน้ ทุนดา้ นขอ้ มูลและปัจจยั เร่ืองเวลาท่ีลดลงช่วยใหใ้ นการทางานลดลง
2.ลดบทบาทคนกลาง หนา้ ที่คนกลางจะถูกตดั ออกไป เพราะเครือข่ายอิเลก็ ทรอนิกส์จะทาหนา้ ที่
แทน
3.วงจรชีวติ ผลิตภณั ฑส์ ้ันลงอยา่ งรวดเร็ว ตลาดมีความตอ้ งการนวตั กรรมเพราะมีผูผ้ ลิตมากข้ึน
ตอ้ งมีการ แข่งขนั เพ่อื หาสิ่งใหม่ ๆ ใหแ้ ก่ผซู้ ้ือ
4.ผบู้ ริโภคมีส่วนร่วมในการผลิต การผลิตจนวนมากถูกแทนท่ีดว้ ยการผลิตตามท่ีลูกคา้ ตอ้ งการ
เพราะลูกคา้ จะเขา้ มามีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตโดยกาหนดเสปก
5.ตลาดไร้ขอบเขต ผขู้ ายผซู้ ้ือจะอยทู่ ี่ใดกไ็ ด้ ไม่มีขอบเขตจากดั

7

พ.ศ. 2530 ประเทศไทยไดม้ ีการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตคร้ังแรก โดยมีจุดประสงคเ์ พอ่ื
เช่ือมโยงกบั มหาวทิ ยาลยั ต่าง ๆ ท้งั ในประเทศ และต่างประเทศ โดย
มหาวทิ ยาลยั สงขลานครินทร์ และสถาบนั เทคโนโลยแี ห่งเอเชีย (AIT)เชื่อมโยงกบั มหาวทิ ยาลยั
เมลเบิร์นในออสเตรเลีย แต่ไม่ไดร้ ับความนิยมเท่าท่ีควร เนื่องจากการส่งขอ้ มูลล่าชา้
พ.ศ. 2535 ศนู ยเ์ ทคโนโลยอี ิเลก็ ทรอนิกส์และคอมพวิ เตอร์แห่งชาติ (Nectect) ร่วมกบั
จุฬาลงกรณ์มหาวทิ ยาลยั สถาบนั เทคโนโลยแี ห่งเอเชีย (AIT)มหาวทิ ยาลยั สงขลานครินทร์
มหาวทิ ยาลยั ธรรมศาสตร์ และมหาวทิ ยาลยั เกษตรศาสตร์ ร่วมมือกนั เช่าสายโทรศพั ทเ์ พ่อื ต่อ
พว่ งคอมพวิ เตอร์แต่ละสถาบนั เขา้ ดว้ ยกนั โดยเรียกเครือข่ายสมยั น้นั วา่ “เครือข่ายไทยสาร“
พ.ศ. 2537 เครือข่ายไทยสารเติบโตข้ึนเรื่อย ๆ และมีหน่วยงานต่าง ๆของราชการเขา้ มาเช่ือมต่อ
ในเครือข่ายมากข้ึนเรื่อย ๆ และต่อมาทางหน่วยงานเอกชนมีความตอ้ งการใชบ้ ริการมากข้ึน
การส่ือสารแห่งประเทศไทย จึงไดร้ ่วมมือกบั บริษทั เอกชนเปิ ดใหบ้ ริการอินเตอร์เนต็ แก่บริษทั
ต่าง ๆ หรือบุคคลทวั่ ไปท่ีสนใจ โดยเรียกบริษทั เอกชนที่ใหบ้ ริการทางอินเตอร์เน็ตเชิงพาณิชยว์ า่
ISP (Internet Service Provider)

8

E-Commerce หรือ พาณิชยอ์ ิเลก็ ทรอนิกส์ คือ การดาเนินธุรกิจโดยใชส้ ื่ออิเลก็ ทรอนิกส์ เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจท่ีองคก์ รไดว้ างไว้ เช่น การซ้ือขายสินคา้ และบริการ การโฆษณาผา่ น
สื่ออิเลก็ ทรอนิกส์ ไม่วา่ จะเป็นโทรศพั ท์ โทรทศั น์ วทิ ยุ หรือแมแ้ ต่อินเทอร์เนต็ เป็นตน้ โดยมี
วตั ถุประสงคเ์ พอื่ ลดค่าใชจ้ ่าย และเพม่ิ ประสิทธิภาพขององคก์ ร โดยการลดบทบาท
องคป์ ระกอบทางธุรกิจลง

9

ประโยชน์ของธุรกจิ E-Commerce จะแบ่งได้ 4 หวั ข้อหลกั คือ

1.สามารถมีสินคา้ และบริการราคาถูกจาหน่าย ช่วยทาใหล้ ูกคา้ มีทางเลือกมากข้ึน และ สามารถ
ทาธุรกรรมไดต้ ลอด 24 ชว่ั โมง โดยที่ผซุ้ ้ือสามารถทราบขอ้ มูลเกี่ยวกบั สินคา้ และบริการไดใ้ น
เวลาท่ีรวดเร็ว ทาใหล้ ูกคา้ สามารถเลือกสินคา้ ตรงตามความตอ้ งการไดด้ ี

2.ช่วยขยายตลาดในระดบั ประเทศและระดบั โลกไดอ้ ยา่ งง่ายดาย ทาใหบ้ ริการลูกคา้ ไดจ้ านวน
มากทว่ั โลกดว้ ยตน้ ทุนท่ีต่า ช่วยลดค่าใชจ้ ่ายและปริมาณเอกสารไดถ้ ึงร้อยละ 90 ท้งั น้ียงั ช่วยลด
ตน้ ทุนการส่ือสารโทรคมนาคม

3. ช่วยทาใหค้ นสามารถทางานที่บา้ นได้ ทาใหม้ ีการเดินทางนอ้ ยลง จึงส่งผลทาใหก้ ารจราจรไม่
ติดขดั ลดปัญหามลพษิ ทางอากาศได้ และขอ้ ดีอีกขอ้ หน่ึงกค็ ือ E-Commerce ทาใหม้ ีการซ้ือขาย
สินคา้ ราคาถูกลง คนที่มีฐานะปานกลางกส็ ามารถยกระดบั มาตรฐาน การขายสินคา้ และบริการ
ไดใ้ นการทาธุรกิจ

4. เป็นการเพิ่มกิจการ SMEs ในประเทศกาลงั พฒั นา และอาจไดป้ ระโยชนจ์ ากการเขา้ ถึงตลาดที่
กวา้ งขวางในระดบั โลก ช่วยทาใหก้ ิจการในประเทศกาลงั พฒั นาสามารถเขา้ ถึงเทคโนโลยใี หม่ๆ
ได้ โดยช่วยใหบ้ ทบาทของพอ่ คา้ คนกลางลดลง ทาใหต้ น้ ทุนการซ้ือขายลดลง ทาใหอ้ ุปสรรค
การเขา้ สู่ตลาดลดลงตามไปดว้ ย

10

ลกั ษณะของธุรกจิ พำณชิ ย์อเิ ลก็ ทรอนิกส์ (E-Commerce)

1. เพือ่ เพิม่ ช่องทางในการทาการตลาดและขยายช่องทางในการจดั จาหน่ายสินคา้ หรือบริการให้
ทว่ั ถึงมากยงิ่ ข้ึน โดยเฉพาะลูกคา้ ในต่างประเทศ
2. เป็นการประชาสมั พนั ธ์สินคา้ หรือบริการ ใหเ้ ป็นที่รู้จกั แพร่หลายยงิ่ ข้ึน
3. เพ่อื อานวยความสะดวกใหก้ บั ผูบ้ ริโภคโดยไม่ตอ้ งเสียเวลา ในการเดินทางมาซ้ือสินคา้ หรือ
บริการดว้ ยตนเอง

11

กำรสร้ำง Homepage
โฮมเพจจดั อยใู่ นรูปไฮเปอร์เทก็ ซท์ ่ีผเู้ ขา้ ไปใชบ้ ริการบนอินเทอร์เนต็ พบเห็นกนั ไดม้ ากท่ีสุด
และเป็นจุดเด่นใหผ้ ใู้ ชบ้ ริการเกิดความสนใจที่จะใชอ้ ินเทอร์เนต็ มากข้ึนนอกเหนือจากบริการ
พ้นื ฐานทวั่ ไป

ผใู้ ชบ้ ริการอินเทอร์เนต็ (ISP) และศนู ยบ์ ริการเวบ็ (Web Site) ทุกแห่งต่างมีโฮม เพจเป็น
ของตนเองเพ่อื เป็นขอ้ มูลเบ้ืองตน้ ที่แสดงใหผ้ ใู้ ชบ้ ริการทราบวา่ ในสถานีน้นั ๆ ใหบ้ ริการส่ิง
ใดบา้ งและเมื่อเขา้ สู่โฮมเพจน้นั ๆ แลว้ เราจะเดินทางไปยงั แห่งใดได้ ทาหนา้ ท่ีเป็นจุดรวมของ
การเดินทางเขา้ ไปสู่ดินแดนแห่งใหม่ นบั ไดว้ า่ โฮมเพจเป็นหนา้ ตา เป็นการประชาสัมพนั ธ์ของ
สถานีหรือองคก์ รน้นั

12

วตั ถุประสงค์ของกำรขำยสินค้ำทำงอนิ เตอร์เน็ต

1. สร้างโอกาสทางการขายเพิม่ ข้ึน
2. สร้างภาพลกั ษณ์ใหก้ บั ธุรกิจ
3. เขา้ ถึงกลุ่มลูกคา้ เป้าหมายอยา่ งทวั่ ถึง
4. เสนอขอ้ มูลข่าวสารใหก้ บั ลูกคา้ ไดม้ ากข้ึน
5. ส่งเสริมการตลาด
6. ติดต่อส่ือสารกบั ลูกคา้ ไดต้ ลอด
7. ตอ้ งการทราบขอ้ มูลยอ้ นกลบั จากลูกคา้

13

กำรชำระเงนิ ทำงอิเล็กทรอนิกส์ หมายถงึ การสง่ มอบหรือโอนเงนิ เพอ่ื ซอื ้ สนิ ค้าและ
บริการ หรือชาระหนี ้ผา่ นช่องทางตา่ ง ๆ ท่ีมีความสะดวกและรวดเร็วโดยใช้สอ่ื อิเล็กทรอนกิ ส์
มาชว่ ย ทงั้ ด้านส่ือท่ีใช้ชาระเงนิ แทนเงินสด เช่น บตั รเอทีเอม็ บตั รเดบติ บตั รเครดติ เงิน
อิเลก็ ทรอนิกส์ รวมถงึ ชอ่ งทางการชาระเงินท่ีใช้งานงา่ ยและรวดเร็ว เช่น ผ่านอนิ เทอร์เน็ต โดย
ใช้อปุ กรณ์ประเภทต่าง ๆ อาทิ คอมพวิ เตอร์ โทรศพั ท์มือถือ

14

กำรค้ำแบบเก่ำ
1. ลกั ษณะการขายซ้ือสินคา้ ลูกคา้ ตอ้ งเดินไปซ้ือสินคา้ ตามร้าน ทาใหเ้ สียเวลา ค่าใชจ้ ่าย
2. การลงทุนของกิจการร้านคา้ คนกลาง เม่ือสินคา้ หมดตอ้ งเสียเวลาสง่ั ซ้ือสินคา้ จากผผู้ ลิต
และเสียค่าใชจ้ ่ายในการเคล่ือนยา้ ยสินคา้
3. ความสะดวก ผบู้ ริโภคซ้ือสินคา้ ไดเ้ พียงในร้านคา้ แห่งเดียวเท่าน้นั ไม่สามารถคน้ หาได้
หลากหลายประเภท ตามท่ีลูกคา้ ตอ้ งการในเวลาน้นั

กำรทำธุรกจิ คอมพวิ เตอร์
1. เป็นธุรกรรมท่ีไม่ตอ้ งใชค้ นกลาง ผซู้ ้ือไม่ตอ้ งเสียเวลา
2. กิจการสามารถสง่ั ซ้ือสินคา้ จากผผู้ ลิตไดท้ นั ที ไม่ตอ้ งรอนาน ลดค่าใชจ้ ่ายในการส่ง
สินคา้
3. ลูกคา้ สามารถติดต่อกบั ผขู้ ายไดห้ ลาย ๆ รายพร้อมกนัhttps://th.wikipedia.org/wiki/
http://thikumporn105.blogspot.com/2012/07/1.html
https://sites.google.com/site/computer015065/hardware/storage
https://sites.google.com/site/programcomputer007/khunsmbati-khxng-rabb-sarsnthes
https://sites.google.com/site/prasitpmtech/meanmarket
https://dip-sme-academy.com/knowleagehub
http://www.nectec.or.th/users/htk/milestones-th.html
https://mindphp.com/%
https://sites.google.com/site/sutthidabc32/sthapatykrrm-kherux-khay/laksna-khxng-
thurkic-phanichy-xilekthrxniks-e-commerce
https://pirun.ku.ac.th/~agrtnk/web/units/unit1/unit1-1.htm

15

ช่ือ: นางสาวพลอยไพลิน เชือ้ อยู่ ปวส.1/5 เลขท่ี 4 แผนก การบญั ชี
ช่ือเล่น :พลอย

ศำสนำ :พทุ ธ สัญชำติ :ไทย
วนั เกดิ : เกิดวนั ท่ี5 ตุลาคม 2542

อำยุ :19 ปี
นำ้ หนัก: 47 กก.
ส่วนสูง: 153 ซม.
เรียนโรงเรียน: วทิ ยาลยั เทคนิคระยอง
เบอร์: 0653303431
ทอี่ ยู่ :บา้ นเลขที่ 58 หมู่11 ต.วงั ไผ่ อ.หว้ ยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170

16

ช่ือ: นางสาวแพรวรุ่ง ทรัพยม์ าก ปวส.1/5 เลขที่ 6 แผนก การบญั ชี
ชื่อเล่น :ดาว

ศำสนำ :พุทธ สัญชำติ :ไทย
วนั เกดิ : เกิดวนั ท่ี18 พฤศจิกายน 2541

อำยุ :20 ปี
นำ้ หนัก: 40 กก.
ส่วนสูง: 152 ซม.
เรียนโรงเรียน: วทิ ยาลยั เทคนิคระยอง
เบอร์: 0823373275
ทอ่ี ยู่ :บา้ นเลขท่ี 93 (บา้ นเช่า)หมู่12 ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง 2160

17

ช่ือ: นางสาวราภรณ์ ศรีทอง ปวส.1/5 เลขท่ี34 แผนก การบญั ชี
ช่ือเล่น :เฟิ ร์น

ศำสนำ :พุทธ สัญชำติ :ไทย
วนั เกดิ : เกิดวนั ท่ี 4 มีนาคม 2543

อำยุ : ปี 18
นำ้ หนัก: กก.53
ส่วนสูง: ซม.160
เรียนโรงเรียน: วทิ ยาลยั เทคนิคระยอง
เบอร์:0897698714
ทอี่ ยู่ :บา้ นเลขท่ี17/8 หมู่3 ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง 2160


Click to View FlipBook Version