The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสารการขาย1

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ployilia51012, 2019-01-20 03:23:12

เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสารการขาย1

เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสารการขาย1

เร่ือง เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารการขาย

เสนอ
อาจารย์ วงเดอื น พลู สวสั ดิ ์

จดั ทาโดย
นางสาวพลอยไพลนิ เชอ้ื อยู่ เลขท4่ี
นางสาวแพรวรงุ่ ทรพั ยม์ าก เลขท่ี 6
นางสาววราภรณ์ ศรที อง เลขท่ี 34

ประกาศนียบตั รวชิ าชพี ชนั้ สงู 1/5

รายงานน้ีเป็นสว่ นหน่ึงของวชิ าหลกั การขาย(3200-0002)
ภาคเรยี นท่ี 2 ปีการศกึ ษา 2561
วทิ ยาลยั เทคนิคระยอง
อาเภอเมอื ง จงั หวดั ระยองห นั ง สื อ อี บุ๊ ค E- bookเ ล่ ม น้ี เ ป็ น ส่ ว น ห น่ึ ง ข อ ง วิ ช า ห ลัก ก า ร ข า ย (3200- 0002)
เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการขาย เล่มน้ีจดั ทาข้ึนเพื่อศึกษาคน้ ควา้ หาความรู้ท่ีเกี่ยวกบั
เทคโนโลยีและการส่ือสารการขาย โดยในอีบุ๊ค E-bookเล่มน้ีประกอบดว้ ยเน้ือหาดงั น้ี ความรู้เก่ียวกับ
สารสนเทศ ความรู้เกี่ยวกบั การสื่อสารการขาย การสื่อสารการขายทางอินเตอร์เน็ต ลกั ษณะธุรกิจการคา้ ใน
เครือข่ายดิจิตอล ความเจริญกา้ วหน้าของอินเตอร์เน็ตไทย อี-คอมเมิร์ซ การชาระเงินดว้ ยบัตรเครดิต และ
เปรียบเทียบระหวา่ งการคา้ แบบเก่ากบั การมาธุรกิจดว้ ยคอมพวิ เตอร์

ท้งั น้ีคณะผูจ้ ดั ทาตอ้ งขอขอบคุณ อาจารย์ วงเดือน พูลสวสั ด์ิผูใ้ ห้ความรู้ และแนวทางการศึกษา
ทาง คณะผูจ้ ดั ทาหวงั เป็ นอย่างย่ิงวา่ หวงั วา่ อี-บุ๊ค E-bookเล่มน้ีจะเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่มาศึกษาเป็ นอย่างยิ่ง
และหากมีขอ้ ผดิ พลาดประการใดทางผจู้ ดั ทาขออภยั ในมา ณ ทีน้ีดว้ ย

จดั ทำโดย
คณะผ้จู ดั ทำ

เรื่อง ข

คำนำ หน้ำ

สำรบญั ข
1
ควำมรู้เกยี่ วกบั สำรสนเทศ 1
- สารสนเทศ 2
- องคป์ ระกอบ 3
- ลกั ษณะสารสนเทศที่ดี 5
7
ควำมรู้เกยี่ วกบั กำรส่ือสำรกำรขำย 7
กำรสื่อสำรกำรขำยทำงอเิ ลก็ ทรอนิกส์ 8

- อินเตอร์เน็ต
- การตลาดอิเลก็ ทรอนิกส์

ลกั ษณะธุรกจิ กำรค้ำในเครือข่ำยดจิ ิตอล 9
ควำมเจริญก้ำวหน้ำของอนิ เตอร์เน็ตในประเทศไทย 11
12
อ-ี คอมเมริ ์ซ 13
- ประโยชน์ของธุรกิจ E-Commerce 15
- ลกั ษณะของธุรกิจพาณิชยอ์ ิเลก็ ทรอนิกส์ (E-Commerce) 16
- การสร้าง Homepage 17
- วตั ถุประสงคข์ องการขายสินคา้ ทางอินเตอร์เน็ต 18
19
กำรชำระเงนิ ด้วยบตั รเครดติ 21

เปรียบเทยี บระหว่ำงระบบกำรค้ำแบบเก่ำและกำรทำธุรกจิ ด้วยคอมพวิ เตอร์
ประวตั ิส่วนตัว

บรรณำนุกรรม

1

สารสนเทศ (information) คือการนาขอ้ มูลมาผา่ นระบบการประมวลผล คานวณ วเิ คราะห์และแปลความหมาย
เป็นขอ้ ความที่สามารถนาไปใชป้ ระโยชน์ในดา้ นต่าง ๆ ไดม้ ากมายทาใหค้ าวา่ สารสนเทศมีความหมายที่กวา้ ง
และหลากหลาย ท้งั ความหมายในเชิงเทคนิคและความหมายของสารสนเทศในชีวิตประจาวนั

2

1.ข้อมูล (Data) ขอ้ เทจ็ จริงตา่ ง ๆ ที่มีอยู่ หรือเป็นการกระทาต่าง ๆ ท่ียงั ไม่ไดผ้ า่ นการวิเคราะห์ หรือประมวลผล
2.กำรประมวลผล(Data Processing) เป็นการประมวลผลทางขอ้ มูลเป็นการนาขอ้ มูล ที่เกบ็ รวบรวมไดม้ าผา่ น
กระบวนการตา่ ง ๆ เพ่อื แปรสภาพขอ้ มูลใหอ้ ยใู่ นรูปแบบท่ีตอ้ งการ
3. กำรจดั เกบ็ (Storage) อุปกรณ์ที่ใชส้ าหรับจดั เกบ็ ขอ้ มูล โปรแกรมคาสง่ั และสารสนเทศตา่ ง ๆ ไวอ้ ยา่ งถาวรเพอื่
สามารถนาไปใชป้ ระโยชน์ในวนั ขา้ งหนา้ ได้
4.เทคโนโลยี (Technology) การนาความรู้ทางธรรมชาติวิทยาและตอ่ เน่ืองมาถึงวทิ ยาศาสตร์ มาเป็นวธิ ีการปฏิบตั ิ
และประยกุ ตใ์ ชเ้ พอ่ื ช่วยในการทางานหรือแกป้ ัญหาต่าง ๆ อนั ก่อใหเ้ กิดวสั ดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองจกั ร
5. สำรสนเทศ (information) ระบบสารสนเทศจะตอ้ งถูกตอ้ ง ตรงกบั ความตอ้ งการใช้

3

1. ควำมเทยี่ งตรง (Accuracy) จะตอ้ งมีความเท่ียงตรงและเชื่อถือได้ โดยไม่ใหม้ ีความคลาดเคลื่อนหรือมี
ความคลาดเคล่ือนนอ้ ยที่สุด ดงั น้นั ประสิทธิผลของการ
ตดั สินใจจึงข้ึนอยกู่ บั ความถูกตอ้ งหรือความเท่ียงตรง ยอ่ มส่งผลกระทบทาใหก้ ารตดั สินใจมีความผดิ พลาด
ตามไปดว้ ย
2. ทนั ต่อควำมต้องกำรใช้ (Timeliness) ตอ้ งมีคุณสมบตั ิของการท่ีสามารถนาสารสนเทศมา ใชไ้ ดท้ นั ที
เมื่อตอ้ งการใชข้ อ้ มูล หรือเพ่อื การตดั สินใจ ท้งั น้ีเน่ืองจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ทางการบริหารท้งั ภายในและ
ภายนอก

4

3. ควำมสมบูรณ์ (Completeness) สารสนเทศที่ดี จะตอ้ งมีความสมบูรณ์ที่จะช่วยทาใหก้ าร
ตดั สินใจเป็นไปดว้ ยความถูกตอ้ ง
4. กำรสอดคล้องกบั ควำมต้องกำรของผ้ใู ช้ (Relevance) มีคุณลกั ษณะท่ีสาคญั อีกประการหน่ึงก็
คือ จะตอ้ งตอบสนองตอ่ ความตอ้ งการของผใู้ ชท้ ่ีจะนาไปใชใ้ นการตดั สินใจได้ ดงั น้นั ในการท่ีการจะ
ออกแบบและพฒั นาระบบสารสนเทศน้นั ตอ้ งสอบถามความตอ้ งการของสารสนเทศที่ผใู้ ชต้ อ้ งการเป็น
ปัจจยั ท่ีมีความสาคญั อยา่ งมาก

ความรเู้ กีย่ วกบั การสอ่ื สารการขาย 5

การส่ือสารการตลาด คือการนาการสื่อสาร และการตลาดมาร่วมกนั ทาใหม้ ีรูปแบบเป็นกระบวนการที่
ผสมผสานกนั ระหวา่ งกระบวนการสื่อสาร และกระบวนการทางการตลาดไวด้ ว้ ยกนั อยา่ งลงตวั โดย
กำรส่ือสำรกำรตลำด สำมำรถทำได้ด้วยกำรใช้ 6 เครื่องมืออนั ทรงประสิทธิภำพ ดงั นี้
1. กำรโฆษณำ คือกิจกรรมทางการตลาดท่ีจดั ทาข้ึนมาเพ่ือสนบั สนุนการขาย เพิ่มกาไร แนะนาผลิตภณั ฑ์

ใหเ้ ป็นที่รู้จกั มากข้ึนในตลาด
2. กำรประชำสัมพนั ธ์ เพ่ิมความแขง็ แกร่งใหแ้ ก่แบรนด์ หรือสินคา้ ท้งั ทางตรง และทางออ้ มเพ่ือสร้าง

ภาพลกั ษณ์ จะใชใ้ นการสร้างภาพลกั ษณ์ใหก้ บั ผลิตภณั ฑท์ ี่มีรูปแบบการใชง้ านท่ีคลา้ ยคลึงกนั ใหอ้ ยู่
เหนือกวา่ คูแ่ ขง่ ขนั

6

3. กำรขำยโดยบุคคล การขายที่ผขู้ ายติดต่อเผชิญหนา้ กนั กบั ผซู้ ้ือท่ีมุ่งหวงั หน่ึงคน หรือมากกวา่ โดยมี
จุดมุ่งหมายเพอ่ื เสนอขายผลิตภณั ฑห์ รือบริการ
4. กำรส่ือสำรเพ่ือส่งเสริมกำรตลำด เป็นการทาการตลาดเพอื่ จูงใจเพ่ือกระตุน้ ใหเ้ กิดการขายที่เร็วข้ึน เช่น ลด
แลก แจก แถม
5. กำรตลำดทำงตรง เป็นเครื่องมือการสื่อสารการตลาดรูปแบบหน่ึงซ่ึงขอ้ มูลข่าวสารหรือขอ้ เสนอ จะถูกส่งไป
ยงั ลูกคา้ เป้าหมายโดยตรงโดยมีช่องทางการสื่อสารเพื่อใหล้ ูกคา้ สามารถตอบสนอง กลบั มาไดใ้ นทนั ทีนเช่น
การส่งจดหมายทางตรง การโทรศพั ท์
เพื่อเสนอสินคา้ การส่งจดหมายอิเลก็ ทรอนิกส์ เป็นตน้

7

อินเทอร์เน็ต (องั กฤษ: Internet) หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ มีการเช่ือมต่อระหวา่ ง
เครือข่ายหลาย ๆ เครือข่ายทวั่ โลก โดยใชภ้ าษาท่ีใชส้ ื่อสารกนั ระหวา่ งคอมพิวเตอร์ท่ีเรียกวา่ โพรโท
คอล (protocol) ผูใ้ ชเ้ ครือข่ายน้ีสามารถส่ือสารถึงกนั ไดใ้ นหลาย ๆ ทาง อาทิ อีเมล เวบ็ บอร์ด และ
สามารถสืบคน้ ขอ้ มูลและข่าวสารตา่ ง ๆ รวมท้งั คดั ลอกแฟ้มขอ้ มูลและโปรแกรมมาใชไ้ ด้

8

การตลาดอเิ ลก็ ทรอนิกส์ (e-Marketing) หมายถงึ การดาเนินกิจกรรมทางการตลาดโดยชิน้
อนิ เตอร์เนต็ เป็นสือ่ กลาง และสอื่ อิเลก็ ทรอนิกส์ มาผสมผสานกบั วธิ ีการทางการตลาด การดาเนิน
กิจกรรมทางการตลาด อยา่ งลงตวั กบั ลกู ค้าหรือกลมุ่ เปา้ หมาย เพ่ือบรรลจุ ดุ มงุ่ หมายขององค์กรอย่าง

แท้จริง ซง่ึ ในรายละเอียดของการทาการตลาด E-Marketing

9

ธุรกิจดิจิทลั คือการสร้างการออกแบบธุรกิจใหม่ ๆ โดยการทาใหโ้ ลกดิจิตอลและโลกทางกายภาพเบลอ
สัญญาน้ีจะนาพาผคู้ นธุรกิจและสิ่งต่าง ๆที่ขดั ขวางโมเดลทางธุรกิจท่ีมีอยซู่ ่ึงรวมถึงผทู้ ี่เกิดจากอินเทอร์เน็ต
และยคุ ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ
สิ่งท่ีทาใหธ้ ุรกิจดิจิทลั แตกต่างจากธุรกิจอิเลก็ ทรอนิกส์คือการมีส่วนร่วมของสิ่งต่าง ๆเช่ือมต่อและชาญ
ฉลาดกบั ผคู้ นและธุรกิจ นี่อาจเป็นการนาหน่วยข่าวกรองและเซ็นเซอร์ต่าง ๆมาใชใ้ นเคร่ืองยนตเ์ คร่ืองบิน
เจท็ เพ่อื ปรับปรุงประสิทธิภาพการโดยสารของเจ็ตและเพอ่ื ลดความจาเป็นในการบารุงรักษาเคร่ืองบิน
ในธุรกิจคา้ ปลีกธุรกิจดิจิทลั อาจเกี่ยวขอ้ งกบั การใหบ้ ริการลูกคา้ แฟชน่ั รายยอ่ ยในโลกท่ีมีการผสมผสาน
อยา่ งลงตวั ระหวา่ งรูปแบบดิจิทลั และทางกายภาพที่ผสมผสานขอบเขตระหวา่ งท้งั สอง

10

เม่ือธุรกิจกา้ วสู่ยคุ เครือข่ายอิเลก็ ทรอนิกส์อยา่ งเตม็ รูปแบบ การดาเนินธุรกิจจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก คือ

1.องคก์ รธุรกิจเลก็ ลง ตน้ ทุนดา้ นขอ้ มูลและปัจจยั เร่ืองเวลาที่ลดลงช่วยใหใ้ นการทางานลดลง
2.ลดบทบาทคนกลาง หนา้ ท่ีคนกลางจะถูกตดั ออกไป เพราะเครือขา่ ยอิเลก็ ทรอนิกส์จะทาหนา้ ท่ีแทน
3.วงจรชีวติ ผลิตภณั ฑส์ ้ันลงอยา่ งรวดเร็ว ตลาดมีความตอ้ งการนวตั กรรมเพราะมีผผู้ ลิตมากข้ึนตอ้ งมีการ
แข่งขนั เพ่ือหาสิ่งใหม่ ๆ ใหแ้ ก่ผซู้ ้ือ
4.ผบู้ ริโภคมีส่วนร่วมในการผลิต การผลิตจนวนมากถูกแทนท่ีดว้ ยการผลิตตามท่ีลูกคา้ ตอ้ งการเพราะลูกคา้ จะเขา้
มามีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตโดยกาหนดเสปก
5.ตลาดไร้ขอบเขต ผขู้ ายผซู้ ้ือจะอยทู่ ี่ใดกไ็ ด้ ไม่มีขอบเขตจากดั

11

พ.ศ. 2530 ประเทศไทยไดม้ ีการเชื่อมโยงเครือขา่ ยอินเตอร์เน็ตคร้ังแรก โดยมีจุดประสงคเ์ พ่อื เชื่อมโยงกบั
มหาวทิ ยาลยั ตา่ ง ๆ ท้งั ในประเทศ และต่างประเทศ โดยมหาวทิ ยาลยั สงขลานครินทร์ และสถาบนั เทคโนโลยี
แห่งเอเชีย (AIT)เช่ือมโยงกบั มหาวทิ ยาลยั เมลเบิร์นในออสเตรเลีย แต่ไม่ไดร้ ับความนิยมเท่าท่ีควร เน่ืองจากการ
ส่งขอ้ มูลล่าชา้
พ.ศ. 2535 ศูนยเ์ ทคโนโลยอี ิเลก็ ทรอนิกส์และคอมพวิ เตอร์แห่งชาติ (Nectect) ร่วมกบั จุฬาลงกรณ์มหาวทิ ยาลยั
สถาบนั เทคโนโลยแี ห่งเอเชีย (AIT)มหาวิทยาลยั สงขลานครินทร์ มหาวทิ ยาลยั ธรรมศาสตร์ และ
มหาวทิ ยาลยั เกษตรศาสตร์ ร่วมมือกนั เช่าสายโทรศพั ทเ์ พือ่ ต่อพว่ งคอมพวิ เตอร์แต่ละสถาบนั เขา้ ดว้ ยกนั โดย
เรียกเครือข่ายสมยั น้นั วา่ “เครือขา่ ยไทยสาร“
พ.ศ. 2537 เครือข่ายไทยสารเติบโตข้ึนเรื่อย ๆ และมีหน่วยงานตา่ ง ๆของราชการเขา้ มาเชื่อมต่อในเครือขา่ ยมาก
ข้ึนเร่ือย ๆ และต่อมาทางหน่วยงานเอกชนมีความตอ้ งการใชบ้ ริการมากข้ึน การสื่อสารแห่งประเทศไทย จึงได้
ร่วมมือกบั บริษทั เอกชนเปิ ดใหบ้ ริการอินเตอร์เน็ตแก่บริษทั ต่าง ๆ หรือบุคคลทวั่ ไปที่สนใจ โดยเรียก
บริษทั เอกชนที่ใหบ้ ริการทางอินเตอร์เน็ตเชิงพาณิชยว์ า่ ISP (Internet Service Provider)

12

E-Commerce หรือ พาณิชยอ์ ิเลก็ ทรอนิกส์ คือ การดาเนินธุรกิจโดยใชส้ ่ืออิเลก็ ทรอนิกส์ เพ่อื ให้

บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่องคก์ รไดว้ างไว้ เช่น การซ้ือขายสินคา้ และบริการ การโฆษณาผา่ นส่ือ
อิเลก็ ทรอนิกส์ ไม่วา่ จะเป็นโทรศพั ท์ โทรทศั น์ วทิ ยุ หรือแมแ้ ต่อินเทอร์เน็ต เป็นตน้ โดยมี

วตั ถุประสงคเ์ พอ่ื ลดคา่ ใชจ้ ่าย และเพิม่ ประสิทธิภาพขององคก์ ร โดยการลดบทบาทองคป์ ระกอบ
ทางธุรกิจลง

ประโยชน์ของธุรกจิ E-Commerce จะแบ่งได้ 4 หัวข้อหลกั คือ 13

1. สามารถมีสินคา้ และบริการราคาถูกจาหน่าย ช่วยทาใหล้ ูกคา้ มีทางเลือกมากข้ึน และ สามารถทา
ธุรกรรมไดต้ ลอด 24 ชวั่ โมง โดยท่ีผซุ้ ้ือสามารถทราบขอ้ มูลเก่ียวกบั สินคา้ และบริการไดใ้ นเวลาท่ี
รวดเร็ว ทาใหล้ ูกคา้ สามารถเลือกสินคา้ ตรงตามความตอ้ งการไดด้ ี

2. ช่วยขยายตลาดในระดบั ประเทศและระดบั โลกไดอ้ ยา่ งง่ายดาย ทาใหบ้ ริการลูกคา้ ไดจ้ านวนมาก

ทว่ั โลกดว้ ยตน้ ทุนท่ีต่า ช่วยลดค่าใชจ้ ่ายและปริมาณเอกสารไดถ้ ึงร้อยละ 90 ท้งั น้ียงั ช่วยลดตน้ ทุน
การสื่อสารโทรคมนาคม

3. ช่วยทาใหค้ นสามารถทางานท่ีบา้ นได้ ทาใหม้ ีการเดินทางนอ้ ยลง จึงส่งผลทาใหก้ ารจราจรไม่ 14

ติดขดั ลดปัญหามลพิษทางอากาศได้ และขอ้ ดีอีกขอ้ หน่ึงกค็ ือ E-Commerce ทาใหม้ ีการซ้ือขาย
สินคา้ ราคาถูกลง คนที่มีฐานะปานกลางกส็ ามารถยกระดบั มาตรฐาน การขายสินคา้ และบริการ

ไดใ้ นการทาธุรกิจ

4. เป็นการเพ่มิ กิจการ SMEs ในประเทศกาลงั พฒั นา และอาจไดป้ ระโยชน์จากการเขา้ ถึงตลาดที่
กวา้ งขวางในระดบั โลก ช่วยทาใหก้ ิจการในประเทศกาลงั พฒั นาสามารถเขา้ ถึงเทคโนโลยใี หม่ๆ

ได้ โดยช่วยใหบ้ ทบาทของพอ่ คา้ คนกลางลดลง ทาใหต้ น้ ทุนการซ้ือขายลดลง ทาใหอ้ ุปสรรค
การเขา้ สู่ตลาดลดลงตามไปดว้ ย

ลกั ษณะของธุรกจิ พำณชิ ย์อเิ ลก็ ทรอนิกส์ (E-Commerce) 15

1. เพื่อเพมิ่ ช่องทางในการทาการตลาดและขยายช่องทางในการจดั จาหน่ายสินคา้ หรือบริการให้
ทว่ั ถึงมากยงิ่ ข้ึน โดยเฉพาะลูกคา้ ในต่างประเทศ
2. เป็นการประชาสมั พนั ธ์สินคา้ หรือบริการ ใหเ้ ป็นที่รู้จกั แพร่หลายยงิ่ ข้ึน
3. เพอื่ อานวยความสะดวกใหก้ บั ผบู้ ริโภคโดยไม่ตอ้ งเสียเวลา ในการเดินทางมาซ้ือสินคา้ หรือ
บริการดว้ ยตนเอง

กำรสร้ำง Homepage 16

โฮมเพจจดั อยใู่ นรูปไฮเปอร์เทก็ ซ์ท่ีผเู้ ขา้ ไปใชบ้ ริการบนอินเทอร์เน็ตพบเห็นกนั ไดม้ ากที่สุด และเป็น
จุดเด่นใหผ้ ใู้ ชบ้ ริการเกิดความสนใจที่จะใชอ้ ินเทอร์เน็ตมากข้ึนนอกเหนือจากบริการพ้ืนฐานทวั่ ไป

ผใู้ ชบ้ ริการอินเทอร์เน็ต (ISP) และศูนยบ์ ริการเวบ็ (Web Site) ทุกแห่งตา่ งมีโฮม เพจเป็นของตนเอง
เพื่อเป็นขอ้ มูลเบ้ืองตน้ ท่ีแสดงใหผ้ ใู้ ชบ้ ริการทราบวา่ ในสถานีน้นั ๆ ใหบ้ ริการสิ่งใดบา้ งและเม่ือเขา้ สู่โฮมเพจ
น้นั ๆ แลว้ เราจะเดินทางไปยงั แห่งใดได้ ทาหนา้ ที่เป็นจุดรวมของการเดินทางเขา้ ไปสู่ดินแดนแห่งใหม่ นบั
ไดว้ า่ โฮมเพจเป็นหนา้ ตา เป็นการประชาสัมพนั ธ์ของสถานีหรือองคก์ รน้นั

17

วตั ถุประสงค์ของกำรขำยสินค้ำทำงอนิ เตอร์เน็ต

1. สร้างโอกาสทางการขายเพิ่มข้ึน
2. สร้างภาพลกั ษณ์ใหก้ บั ธุรกิจ
3. เขา้ ถึงกลุ่มลูกคา้ เป้าหมายอยา่ งทว่ั ถึง
4. เสนอขอ้ มูลข่าวสารใหก้ บั ลูกคา้ ไดม้ ากข้ึน
5. ส่งเสริมการตลาด
6. ติดต่อสื่อสารกบั ลูกคา้ ไดต้ ลอด
7. ตอ้ งการทราบขอ้ มูลยอ้ นกลบั จากลูกคา้

18

การชาระเงินทางอิเลก็ ทรอนิกส์ หมายถึง การส่งมอบหรือโอนเงินเพื่อซ้ือสินคา้ และบริการ หรือ
ชาระหน้ี ผ่านช่องทางต่าง ๆ ท่ีมีความสะดวกและรวดเร็วโดยใชส้ ื่ออิเล็กทรอนิกส์มาช่วย ท้งั
ดา้ นส่ือที่ใชช้ าระเงินแทนเงินสด เช่น บตั รเอทีเอ็ม บตั รเดบิต บตั รเครดิต เงินอิเล็กทรอนิกส์
รวมถึงช่องทางการชาระเงินที่ใชง้ านง่ายและรวดเร็ว เช่น ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยใชอ้ ุปกรณ์
ประเภทตา่ ง ๆ อาทิ คอมพวิ เตอร์ โทรศพั ทม์ ือถือ

19

กำรค้ำแบบเก่ำ
1. ลกั ษณะการขายซ้ือสินคา้ ลูกคา้ ตอ้ งเดินไปซ้ือสินคา้ ตามร้าน ทาใหเ้ สียเวลา ค่าใชจ้ ่าย
2. การลงทุนของกิจการร้านคา้ คนกลาง เม่ือสินคา้ หมดตอ้ งเสียเวลาส่ังซ้ือสินคา้ จากผผู้ ลิต

และเสียค่าใชจ้ ่ายในการเคลื่อนยา้ ยสินคา้
3. ความสะดวก ผบู้ ริโภคซ้ือสินคา้ ไดเ้ พียงในร้านคา้ แห่งเดียวเท่าน้นั ไม่สามารถคน้ หาได้

หลากหลายประเภท ตามท่ีลูกคา้ ตอ้ งการในเวลาน้นั

20

กำรทำธุรกจิ คอมพวิ เตอร์

1. เป็นธุรกรรมที่ไม่ตอ้ งใชค้ นกลาง ผซู้ ้ือไม่ตอ้ งเสียเวลา
2. กิจการสามารถส่งั ซ้ือสินคา้ จากผผู้ ลิตไดท้ นั ที ไม่ตอ้ งรอนาน ลดค่าใชจ้ ่ายในการส่งสินคา้
3. ลูกคา้ สามารถติดต่อกบั ผขู้ ายไดห้ ลาย ๆ รายพร้อมกนัhttps://th.wikipedia.org/wiki/
http://thikumporn105.blogspot.com/2012/07/1.html
https://sites.google.com/site/computer015065/hardware/storage
https://sites.google.com/site/programcomputer007/khunsmbati-
khxng-rabb-sarsnthes
https://sites.google.com/site/prasitpmtech/meanmarket
https://dip-sme-academy.com/knowleagehub
http://www.nectec.or.th/users/htk/milestones-th.html
https://mindphp.com/%
https://sites.google.com/site/sutthidabc32/sthapatykrrm-kherux-
khay/laksna-khxng-thurkic-phanichy-xilekthrxniks-e-commerce
https://pirun.ku.ac.th/~agrtnk/web/units/unit1/unit1-1.htm

21

ชื่อ: นางสาวพลอยไพลิน เช้ืออยู่ ปวส.1/5 เลขที่ 4 แผนก การบญั ชี
ชื่อเล่น :พลอย
ศำสนำ :พทุ ธ สัญชำติ :ไทย
วนั เกดิ : เกิดวนั ที่5 ตุลาคม 2542
อำยุ :19 ปี
นำ้ หนัก: 47 กก.
ส่วนสูง: 153 ซม.
เรียนโรงเรียน: วทิ ยาลยั เทคนิคระยอง
เบอร์: 0653303431
ทอี่ ยู่ :บา้ นเลขท่ี 58 หมู่11 ต.วงั ไผ่ อ.หว้ ยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170

22

ช่ือ: นางสาวแพรวรุ่ง ทรัพยม์ าก ปวส.1/5 เลขท่ี 6 แผนก การบญั ชี
ช่ือเล่น :ดาว
ศำสนำ :พทุ ธ สัญชำติ :ไทย
วนั เกดิ : เกิดวนั ที่18 พฤศจิกายน 2541
อำยุ :20 ปี
นำ้ หนัก: 40 กก.
ส่วนสูง: 152 ซม.
เรียนโรงเรียน: วทิ ยาลยั เทคนิคระยอง
เบอร์: 0823373275
ทอ่ี ยู่ :บา้ นเลขท่ี 93 (บา้ นเช่า)หมู่12 ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง 2160

23

ชื่อ: นางสาวราภรณ์ ศรีทอง ปวส.1/5 เลขท่ี34 แผนก การบญั ชี
ชื่อเล่น :เฟิ ร์น
ศำสนำ :พทุ ธ สัญชำติ :ไทย
วนั เกดิ : เกิดวนั ท่ี 4 มีนาคม 2543
อำยุ : ปี 18
นำ้ หนัก: กก.53
ส่วนสูง: ซม.160
เรียนโรงเรียน: วิทยาลยั เทคนิคระยอง
เบอร์:0897698714
ทอ่ี ยู่ :บา้ นเลขที่17/8 หมู่3 ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง 2160


Click to View FlipBook Version