The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ployilia51012, 2019-01-20 07:11:05

เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการขาย2

เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการขาย
เสนอ


อาจารย์ วงเดือน พูลสวัสดิ์จัดท าโดย
นางสาวพลอยไพลิน เชื้ออยู่ เลขที่4


นางสาวแพรวรุ่ง ทรัพย์มาก เลขที่ 6
นางสาววราภรณ์ ศรีทอง เลขที่ 34


ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 1/5รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาหลักการขาย
(3200-0002)


ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วิทยาลัยเทคนิคระยอง


อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง


หนังสืออีบุ๊คE-bookเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาหลักการขาย (3200-0002)


เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการขาย เล่มนี้จัดท าขึ้นเพื่อศึกษาค้นคว้าหา


ความรู้ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและการสื่อสารการขาย โดยในอีบุ๊ค E-bookเล่มนี้

ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้ ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศ ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารการขาย


การสื่อสารการขายทางอินเตอร์เน็ต ลักษณะธุรกิจการค้าในเครือข่ายดิจิตอล ความ

เจริญก้าวหน้าของอินเตอร์เน็ตไทย อี-คอมเมิร์ซ การช าระเงินด้วยบัตรเครดิต และ


เปรียบเทียบระหว่างการค้าแบบเก่ากับการม าธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งนี้คณะผู้จัดท าต้องขอขอบคุณ อาจารย์ วงเดือน พูลสวัสดิ์ผู้ให้ความรู้

และแนวทางการศึกษาทาง คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหวังว่าอี-บุ๊ค E-bookเล่มนี้


จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มาศึกษาเป็นอย่างยิ่งและหากมีข้อผิดพลาดประการใดทาง


ผู้จัดท าขออภัยในมา ณ ทีนี้ด้วย


จัดท ำโดยคณะผู้จัดท ำ
เรื่อง หน้ำค ำน ำ ก


สำรบัญ ข


ควำมรู้เกี่ยวกับสำรสนเทศ 1- สารสนเทศ 1


- องค์ประกอบ 2


- ลักษณะสารสนเทศที่ดี 3ควำมรู้เกี่ยวกับกำรสื่อสำรกำรขำย 4


กำรสื่อสำรกำรขำยทำงอิเล็กทรอนิกส์ 5


- อินเตอร์เน็ต 5- การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 5


ลักษณะธุรกิจกำรค้ำในเครือข่ำยดิจิตอล 6


ควำมเจริญก้ำวหน้ำของอินเตอร์เน็ตในประเทศไทย 7อี-คอมเมิร์ซ 8


- ประโยชน์ของธุรกิจ E-Commerce 9


- ลักษณะของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) 10- การสร้าง Homepage 11


- วัตถุประสงค์ของการขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ต 12

กำรช ำระเงินด้วยบัตรเครดิต 13เปรียบเทียบระหว่ำงระบบกำรค้ำแบบเก่ำและกำรท ำธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ 14


ประวัติส่วนตัว 15


บรรณำนุกรรม ค

1สารสนเทศ (information) คือการน าข้อมูลมาผ่านระบบการประมวลผล ค านวณ วิเคราะห์


และแปลความหมายเป็นข้อความที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้มากมายท าให้ค า

ว่า สารสนเทศมีความหมายที่กว้างและหลากหลาย ทั้งความหมายในเชิงเทคนิคและความหมาย

ของสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน

21.ข้อมูล (Data) ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีอยู่ หรือเป็นการกระท าต่าง ๆ ที่ยังไม่ได้ผ่านการวิเคราะห์


หรือประมวลผล


2.กำรประมวลผล(Data Processing) เป็นการประมวลผลทางข้อมูลเป็นการน าข้อมูล ที่เก็บ


รวบรวมได้มาผ่านกระบวนการต่าง ๆ เพื่อแปรสภาพข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่ต้องการ


3. กำรจัดเก็บ (Storage) อุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับจัดเก็บข้อมูล โปรแกรมค าสั่งและสารสนเทศต่าง ๆ

ไว้อย่างถาวรเพื่อสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในวันข้างหน้าได้4.เทคโนโลยี (Technology) การน าความรู้ทางธรรมชาติวิทยาและต่อเนื่องมาถึงวิทยาศาสตร์ มา

เป็นวิธีการปฏิบัติและประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในการท างานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ อันก่อให้เกิดวัสดุ

อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร


5. สำรสนเทศ (information) ระบบสารสนเทศจะต้องถูกต้อง ตรงกับความต้องการใช้

3

1. ควำมเที่ยงตรง (Accuracy) จะต้องมีความเที่ยงตรงและเชื่อถือได้ โดยไม่ให้มีความ

คลาดเคลื่อนหรือมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด ดังนั้นประสิทธิผลของการ

ตัดสินใจจึงขึ้นอยู่กับความถูกต้องหรือความเที่ยงตรง ย่อมส่งผลกระทบท าให้การตัดสินใจมี


ความผิดพลาดตามไปด้วย


2. ทันต่อควำมต้องกำรใช้ (Timeliness) ต้องมีคุณสมบัติของการที่สามารถน าสารสนเทศ


มา ใช้ได้ทันทีเมื่อต้องการใช้ข้อมูล หรือเพื่อการตัดสินใจ ทั้งนี้เนื่องจากเหตุการณ์ต่าง ๆ

ทางการบริหารทั้งภายในและภายนอก


3. ควำมสมบูรณ์ (Completeness) สารสนเทศที่ดี จะต้องมีความสมบูรณ์ที่จะช่วยท าให้การ

ตัดสินใจเป็นไปด้วยความถูกต้อง4. กำรสอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ใช้ (Relevance) มีคุณลักษณะที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง

ก็คือ จะต้องตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ที่จะน าไปใช้ในการตัดสินใจได้ ดังนั้นในการที่

การจะออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศนั้นต้องสอบถามความต้องการของสารสนเทศที่


ผู้ใช้ต้องการเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญอย่างมาก

4


การสื่อสารการตลาด คือการน าการสื่อสาร และการตลาดมาร่วมกัน ท าให้มีรูปแบบเป็น

กระบวนการที่ผสมผสานกันระหว่างกระบวนการสื่อสาร และกระบวนการทางการตลาดไว้

ด้วยกันอย่างลงตัวโดยกำรสื่อสำรกำรตลำด สำมำรถท ำได้ด้วยกำรใช้ 6 เครื่องมืออันทรงประสิทธิภำพ ดังนี้


1.กำรโฆษณำ คือกิจกรรมทางการตลาดที่จัดท าขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการขาย เพิ่มก าไร แนะน า

ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในตลาด2.กำรประชำสัมพันธ์ เพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่แบรนด์ หรือสินค้าทั้งทางตรง และทางอ้อมเพื่อ

สร้างภาพลักษณ์ จะใช้ในการสร้างภาพลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบการใช้งานที่คล้ายคลึง

กัน ให้อยู่เหนือกว่าคู่แข่งขัน3. กำรขำยโดยบุคคล การขายที่ผู้ขายติดต่อเผชิญหน้ากันกับผู้ซื้อที่มุ่งหวังหนึ่งคน หรือมากกว่า

โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ


4. กำรสื่อสำรเพื่อส่งเสริมกำรตลำด เป็นการท าการตลาดเพื่อจูงใจเพื่อกระตุ้นให้เกิดการขายที่


เร็วขึ้น เช่น ลด แลก แจก แถม


5. กำรตลำดทำงตรง เป็นเครื่องมือการสื่อสารการตลาดรูปแบบหนึ่งซึ่งข้อมูลข่าวสารหรือ

ข้อเสนอ จะถูกส่งไปยังลูกค้าเป้าหมายโดยตรงโดยมีช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ลูกค้าสามารถ


ตอบสนอง กลับมาได้ในทันทีนเช่น การส่งจดหมายทางตรง การโทรศัพท์เพื่อเสนอสินค้า การ

ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

5
อินเทอร์เน็ต (อังกฤษ: Internet) หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ มีการ

เชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายหลาย ๆ เครือข่ายทั่วโลก โดยใช้ภาษาที่ใช้สื่อสารกันระหว่าง

คอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า โพรโทคอล (protocol) ผู้ใช้เครือข่ายนี้สามารถสื่อสารถึงกันได้ในหลาย ๆ


ทาง อาทิ อีเมล เว็บบอร์ด และสามารถสืบค้นข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งคัดลอกแฟ้มข้อมูล

และโปรแกรมมาใช้ได้

กำรตลำดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Marketing) หมายถึง การด าเนินกิจกรรมทางการตลาดโดยชิ้น


อินเตอร์เน็ตเป็นสื่อกลาง และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาผสมผสานกับวิธีการทางการตลาด การ

ด าเนินกิจกรรมทางการตลาด อย่างลงตัวกับลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายของ

องค์กรอย่างแท้จริง ซึ่งในรายละเอียดของการท าการตลาด E-Marketing

6ธุรกิจดิจิทัลคือการสร้างการออกแบบธุรกิจใหม่ ๆ โดยการท าให้โลกดิจิตอลและโลกทาง


กายภาพเบลอ สัญญานี้จะน าพาผู้คนธุรกิจและสิ่งต่าง ๆที่ขัดขวางโมเดลทางธุรกิจที่มีอยู่ซึ่ง

รวมถึงผู้ที่เกิดจากอินเทอร์เน็ตและยุคธุรกิจอีคอมเมิร์ซ


สิ่งที่ท าให้ธุรกิจดิจิทัลแตกต่างจากธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์คือการมีส่วนร่วมของสิ่งต่าง ๆเชื่อมต่อ

และชาญฉลาดกับผู้คนและธุรกิจ นี่อาจเป็นการน าหน่วยข่าวกรองและเซ็นเซอร์ต่าง ๆมาใช้ใน


เครื่องยนต์เครื่องบินเจ็ทเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการโดยสารของเจ็ตและเพื่อลดความจ าเป็น

ในการบ ารุงรักษาเครื่องบิน


ในธุรกิจค้าปลีกธุรกิจดิจิทัลอาจเกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้าแฟชั่นรายย่อยในโลกที่มีการ

ผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างรูปแบบดิจิทัลและทางกายภาพที่ผสมผสานขอบเขตระหว่างทั้ง


สอง


เมื่อธุรกิจก้าวสู่ยุคเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบ การด าเนินธุรกิจจะเปลี่ยนแปลงไป

จากเดิมมาก คือ1.องค์กรธุรกิจเล็กลง ต้นทุนด้านข้อมูลและปัจจัยเรื่องเวลาที่ลดลงช่วยให้ในการท างานลดลง


2.ลดบทบาทคนกลาง หน้าที่คนกลางจะถูกตัดออกไป เพราะเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์จะท าหน้าที่

แทน3.วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์สั้นลงอย่างรวดเร็ว ตลาดมีความต้องการนวัตกรรมเพราะมีผู้ผลิตมากขึ้น

ต้องมีการ แข่งขันเพื่อหาสิ่งใหม่ ๆ ให้แก่ผู้ซื้อ


4.ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการผลิต การผลิตจนวนมากถูกแทนที่ด้วยการผลิตตามที่ลูกค้าต้องการ

เพราะลูกค้าจะเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตโดยก าหนดเสปก5.ตลาดไร้ขอบเขต ผู้ขายผู้ซื้อจะอยู่ที่ใดก็ได้ ไม่มีขอบเขตจ ากัด

7

พ.ศ. 2530 ประเทศไทยได้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตครั้งแรก โดยมีจุดประสงค์เพื่อ

เชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)เชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย


เมลเบิร์นในออสเตรเลีย แต่ไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควร เนื่องจากการส่งข้อมูลล่าช้า


พ.ศ. 2535 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (Nectect) ร่วมกับ


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมมือกันเช่าสายโทรศัพท์เพื่อต่อ

พ่วงคอมพิวเตอร์แต่ละสถาบันเข้าด้วยกัน โดยเรียกเครือข่ายสมัยนั้นว่า “เครือข่ายไทยสาร“


พ.ศ. 2537 เครือข่ายไทยสารเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ และมีหน่วยงานต่าง ๆของราชการเข้ามาเชื่อมต่อ


ในเครือข่ายมากขึ้นเรื่อย ๆ และต่อมาทางหน่วยงานเอกชนมีความต้องการใช้บริการมากขึ้น

การสื่อสารแห่งประเทศไทย จึงได้ร่วมมือกับบริษัทเอกชนเปิดให้บริการอินเตอร์เน็ตแก่บริษัท

ต่าง ๆ หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยเรียกบริษัทเอกชนที่ให้บริการทางอินเตอร์เน็ตเชิงพาณิชย์ว่า


ISP (Internet Service Provider)

8


E-Commerce หรือ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ การด าเนินธุรกิจโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้


บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่องค์กรได้วางไว้ เช่น การซื้อขายสินค้าและบริการ การโฆษณาผ่าน

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ โทรทัศน์ วิทยุ หรือแม้แต่อินเทอร์เน็ต เป็นต้น โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร โดยการลดบทบาท


องค์ประกอบทางธุรกิจลง

9

ประโยชน์ของธุรกิจ E-Commerce จะแบ่งได้ 4 หัวข้อหลักคือ


1.สามารถมีสินค้าและบริการราคาถูกจ าหน่าย ช่วยท าให้ลูกค้ามีทางเลือกมากขึ้น และ สามารถ


ท าธุรกรรมได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยที่ผุ้ซื้อสามารถทราบข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการได้ใน

เวลาที่รวดเร็ว ท าให้ลูกค้าสามารถเลือกสินค้าตรงตามความต้องการได้ดี


2.ช่วยขยายตลาดในระดับประเทศและระดับโลกได้อย่างง่ายดาย ท าให้บริการลูกค้าได้จ านวน


มากทั่วโลกด้วยต้นทุนที่ต ่า ช่วยลดค่าใช้จ่ายและปริมาณเอกสารได้ถึงร้อยละ 90 ทั้งนี้ยังช่วยลด

ต้นทุนการสื่อสารโทรคมนาคม


3. ช่วยท าให้คนสามารถท างานที่บ้านได้ ท าให้มีการเดินทางน้อยลง จึงส่งผลท าให้การจราจรไม่

ติดขัด ลดปัญหามลพิษทางอากาศได้ และข้อดีอีกข้อหนึ่งก็คือ E-Commerce ท าให้มีการซื้อขาย


สินค้าราคาถูกลง คนที่มีฐานะปานกลางก็สามารถยกระดับมาตรฐาน การขายสินค้าและบริการ

ได้ในการท าธุรกิจ


4. เป็นการเพิ่มกิจการ SMEs ในประเทศก าลังพัฒนา และอาจได้ประโยชน์จากการเข้าถึงตลาดที่

กว้างขวางในระดับโลก ช่วยท าให้กิจการในประเทศก าลังพัฒนาสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ


ได้ โดยช่วยให้บทบาทของพ่อค้าคนกลางลดลง ท าให้ต้นทุนการซื้อขายลดลง ท าให้อุปสรรค

การเข้าสู่ตลาดลดลงตามไปด้วย

10

ลักษณะของธุรกิจพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)

1. เพื่อเพิ่มช่องทางในการท าการตลาดและขยายช่องทางในการจัดจ าหน่ายสินค้าหรือบริการให้

ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะลูกค้าในต่างประเทศ2. เป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการ ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้น


3. เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคโดยไม่ต้องเสียเวลา ในการเดินทางมาซื้อสินค้าหรือ

บริการด้วยตนเอง

11

กำรสร้ำง Homepage


โฮมเพจจัดอยู่ในรูปไฮเปอร์เท็กซ์ที่ผู้เข้าไปใช้บริการบนอินเทอร์เน็ตพบเห็นกันได้มากที่สุด

และเป็นจุดเด่นให้ผู้ใช้บริการเกิดความสนใจที่จะใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้นนอกเหนือจากบริการ

พื้นฐานทั่วไป
ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) และศูนย์บริการเว็บ (Web Site) ทุกแห่งต่างมีโฮม เพจเป็น

ของตนเองเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่แสดงให้ผู้ใช้บริการทราบว่าในสถานีนั้น ๆ ให้บริการสิ่ง


ใดบ้างและเมื่อเข้าสู่โฮมเพจนั้น ๆ แล้วเราจะเดินทางไปยังแห่งใดได้ ท าหน้าที่เป็นจุดรวมของ

การเดินทางเข้าไปสู่ดินแดนแห่งใหม่ นับได้ว่าโฮมเพจเป็นหน้าตา เป็นการประชาสัมพันธ์ของ

สถานีหรือองค์กรนั้น

12

วัตถุประสงค์ของกำรขำยสินค้ำทำงอินเตอร์เน็ต


1. สร้างโอกาสทางการขายเพิ่มขึ้น


2. สร้างภาพลักษณ์ให้กับธุรกิจ


3. เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างทั่วถึง


4. เสนอข้อมูลข่าวสารให้กับลูกค้าได้มากขึ้น5. ส่งเสริมการตลาด


6. ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าได้ตลอด


7. ต้องการทราบข้อมูลย้อนกลับจากลูกค้า

13

ก ำรชำระเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การส่งมอบหรือโอนเงินเพื่อซื้อสินค้าและ


บริการ หรือชาระหนี้ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่มีความสะดวกและรวดเร็วโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์

มาช่วย ทั้งด้านสื่อที่ใช้ชาระเงินแทนเงินสด เช่น บัตรเอทีเอ็ม บัตรเดบิต บัตรเครดิต เงิน

อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงช่องทางการชาระเงินที่ใช้งานง่ายและรวดเร็ว เช่น ผ่านอินเทอร์เน็ต โดย


ใช้อุปกรณ์ประเภทต่าง ๆ อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ

14

กำรค้ำแบบเก่ำ1. ลักษณะการขายซื้อสินค้า ลูกค้าต้องเดินไปซื้อสินค้าตามร้าน ท าให้เสียเวลา ค่าใช้จ่าย


2. การลงทุนของกิจการร้านค้าคนกลาง เมื่อสินค้าหมดต้องเสียเวลาสั่งซื้อสินค้าจากผู้ผลิต

และเสียค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายสินค้า3. ความสะดวก ผู้บริโภคซื้อสินค้าได้เพียงในร้านค้าแห่งเดียวเท่านั้นไม่สามารถค้นหาได้

หลากหลายประเภท ตามที่ลูกค้าต้องการในเวลานั้น


กำรท ำธุรกิจคอมพิวเตอร์


1. เป็นธุรกรรมที่ไม่ต้องใช้คนกลาง ผู้ซื้อไม่ต้องเสียเวลา


2. กิจการสามารถสั่งซื้อสินค้าจากผู้ผลิตได้ทันที ไม่ต้องรอนาน ลดค่าใช้จ่ายในการส่ง

สินค้า3. ลูกค้าสามารถติดต่อกับผู้ขายได้หลาย ๆ รายพร้อมกัน
https://th.wikipedia.org/wiki/


http://thikumporn105.blogspot.com/2012/07/1.html


https://sites.google.com/site/computer015065/hardware/storage

https://sites.google.com/site/programcomputer007/khunsmbati-khxng-rabb-sarsnthes


https://sites.google.com/site/prasitpmtech/meanmarket

https://dip-sme-academy.com/knowleagehub


http://www.nectec.or.th/users/htk/milestones-th.html


https://mindphp.com/%

https://sites.google.com/site/sutthidabc32/sthapatykrrm-kherux-khay/laksna-khxng-


thurkic-phanichy-xilekthrxniks-e-commerce


https://pirun.ku.ac.th/~agrtnk/web/units/unit1/unit1-1.htm

15

ชื่อ: นางสาวพลอยไพลิน เชื้ออยู่ ปวส.1/5 เลขที่ 4 แผนก การบัญชี


ชื่อเล่น :พลอยศำสนำ :พุทธ สัญชำติ :ไทย


วันเกิด: เกิดวันที่5 ตุลาคม 2542อำยุ :19 ป ี


น ้ำหนัก: 47 กก.


ส่วนสูง: 153 ซม.เรียนโรงเรียน: วิทยาลัยเทคนิคระยอง


เบอร์: 0653303431


ที่อยู่ :บ้านเลขที่ 58 หมู่11 ต.วังไผ่ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170

16ชื่อ: นางสาวแพรวรุ่ง ทรัพย์มาก ปวส.1/5 เลขที่ 6 แผนก การบัญชี


ชื่อเล่น :ดาว


ศำสนำ :พุทธ สัญชำติ :ไทยวันเกิด: เกิดวันที่18 พฤศจิกายน 2541


อำยุ :20 ป ี


น ้ำหนัก: 40 กก.ส่วนสูง: 152 ซม.


เรียนโรงเรียน: วิทยาลัยเทคนิคระยองเบอร์: 0823373275


ที่อยู่ :บ้านเลขที่ 93 (บ้านเช่า)หมู่12 ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง 2160

17


ชื่อ: นางสาวราภรณ์ ศรีทอง ปวส.1/5 เลขที่34 แผนก การบัญชีชื่อเล่น :เฟิร์น


ศำสนำ :พุทธ สัญชำติ :ไทยวันเกิด: เกิดวันที่ 4 มีนาคม 2543


อำยุ : ปี 18


น ้ำหนัก: กก.53ส่วนสูง: ซม.160


เรียนโรงเรียน: วิทยาลัยเทคนิคระยอง


เบอร์:0897698714ที่อยู่ :บ้านเลขที่17/8 หมู่3 ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง 2160


Click to View FlipBook Version