The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by naveeta456, 2021-03-17 23:30:00

Songkhla souvenirs guide 1

Songkhla souvenirs guide 1

เรื่องราวความเป็นมาและความสำคัญของสินค้า
ที่ระลึกในจังหวัดสงขลาที่จะคอยสร้างความทรงจำ
ใหผ้ รู้ ับประทบั ใจอยา่ งไม่รู้ลมื

ง า น ห ั ต ถ ก ร ร ม ช ุ ม ช น ข อ ง จ ั ง ห ว ั ด ส ง ข ล า ล ้ ว น แ ล้ ว
แ ต ่ ม ี ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย ท า ง ท ั ก ษ ะ ภ ู ม ิ ป ั ญ ญ า ท ี ่ มี
ความเปน็ เอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นที่นา่ สนใจ ควรค่าแก่
การอนุรักษ์ไว้ ด้วยการส่งมอบของฝากอันทรงคุณค่านี้
ใหก้ ับคนท่ที ่านรกั

สร้างกลิ่นอายความทรงจำด้วยของที่ระลึกชิ้นเล็ก
ชิ้นน้อยจากสงขลา เพื่อสัมผัสมนต์เสน่ห์ความเป็น
เมอื งสองทะเลใหไ้ ด้จดจำอย่างไมม่ วี ันลืม

เปิดประตูมิติกับของฝากขึ้นชื่อลือชา อร่อย
น่าลิม้ ลองจากสงขลาท่ีไม่ควรพลาด รวมถงึ รายการ
ของฝาก ของกินท่เี ปน็ มิตรตอ่ ชาวมสุ ลิม

จังหวัดสงขลาเป็นเมืองแห่งหนึ่งที่ได้รับความนิยม โดยมีการรวบรวมรายการของฝาก ของใช้
ในการเป็นจุดหมายปลายทางของการจัดประชุม สัมมนา ในจังหวัดสงขลา หลากหลายหมวดให้ได้วางแผน
จัดงานแสดงสินค้า และงานอีเว้นต์ต่างๆ จึงมีการให้ การซื้อ ของเด่นของดังในแต่ละพื้นที่ชนิดที่ว่าพลาด
ความสำคัญกับเรื่องเล็กน้อยอย่างการเลือกของที่ระลึก ไม่ได้ ซื้อเองก็โดนใจ ซื้อฝากใคร ใครๆก็รัก
ในงานประชุมสัมมนาต่างๆเพื่อเลือกสรรสินค้าที่ระลึก ห า ก ก ำ ล ั ง ม อ ง ห า ส ิ น ค ้ า ท ี ่ ร ะ ล ึ ก ส ำ ห ร ั บ ง า น ป ร ะ ชุ ม
ใ ห้ เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ เ พ ื ่ อ ส ร ้ า ง ค ว า ม ท ร ง จ ำ ด ี ๆ ใ ห ้ แ ก่ บอกเลยว่าเราเตรียมขอ้ มลู ทน่ี า่ สนใจ เป็นตวั เลือกหนึ่ง
ผเู้ ขา้ รว่ มประชุม เป็นการเกบ็ ความประทบั ใจของงานประชมุ ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเพื่อเป็นของที่ระลึก
และสถานท่ไี ว้ในรปู แบบของทรี่ ะลกึ ที่จะคงอยูใ่ ปตลอดทุกความทรงจำของทุกทา่ น

สินค้าที่ระลึกของเมืองสงขลาล้วนแล้วแสดงออก
ถึงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเมืองประวัติศาสตร์
ที่เป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมและสังคมของชาวสงขลา
ซึ่งห้อมล้อมไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวอันหลากหลาย
ของฝากและของท่รี ะลกึ จะคอยเป็นสง่ิ ทย่ี ้ำเตอื นความทรงจำ
ความประทับใจ ให้คุณค่าทางจิตใจแก่นักเดินทางไมซ์
ทั้งนี้นิตยสารเล่มน้ี ถือเป็นอีกหนึ่งเครือ่ งมือเพื่อตอบโจทย์
สำหรับออแกไนเซอร์ที่ต้องการเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก
ในจงั หวัดสงขลา

ไอเดยี ของท่ีระลึกสดุ PREMIUM จาก “หตั ถกรรมชุมชน”

ถ้าพูดถึงวัฒนธรรมของชาวสงขลา นั่นคือการอยู่รว่ มกนั อย่างพหุวัฒนธรรมของชาวไทย มุสลิม
และจีนที่ยอมรับในความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรมในพื้นท่ี แต่สิ่งที่จะไม่เอ่ยถึงไม่ได้เลย
คือ “งานหัตถกรรมของสงขลา”

วัฒนธรรมและเรือ่ งราวท่สี บื ทอดตอ่ กันมาจากรนุ่ สู่รุน่ ตัง้ แตโ่ บราณ รวมถงึ สญั ลักษณ์ที่แสดงถึง
ความเป็นสงขลานั้นถูกถ่ายทอดผ่านงานหัตถกรรมของสงขลานั่นเอง โดยลวดลายถูกออกแบบให้มี
ความอ่อนช้อย ประณีต สวยงาม จนมีความรู้สึกว่าใครที่ได้มาเยือนที่สงขลาแล้ว อยากให้ลองชื่นชม
หยิบจับงานหัตถกรรมดสู ักครั้งหนงึ่ เพื่อสมั ผสั ถึงความงาม
จากงานหัตถกรรมของชมุ ชนเมืองสงขลา

ผา้ ยอ้ มยางกล้วย ผ้าบาติก ผา้ ปาเตะ๊ ประดิษฐ์

ภูมิปัญญาสู่ผ้าบาติกลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ ความโดดเด่นของผ้าบาติกอยู่ที่การใช้สีและ “ผ้าปาเต๊ะปักลวดลายด้วยเลื่อมและลูกปัด
ไม่ซ้ำใคร “ผ้าบาติกสีธรรมชาติจากยางกล้วย” ลวดลายที่คมชัดของภาพที่สามารถบอกอะไร ของสงขลา” เปน็ เครื่องนงุ่ หม่ อันเปน็ เอกลักษณ์
เป็นผ้าบาติกโทนน้ำตาล รูปแบบลวดลาย สีสัน ได้หลายอย่าง ท้งั ถิน่ ทม่ี า วฒั นธรรม ความเป็นอยู่ ของชายหญิงแดนใต้ ด้วยสีสัน ลวดลายที่สดใส
ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใครซึ่งยึด ธรรมชาติ ไปจนถึงเอกลักษณ์ของแหล่งผลิต สวยงาม ประณีต และโดดเด่นบ่งบอกถึง
ลายธรรมชาติใกล้ตัวในท้องถิ่น โดยย้อมด้วย หรือกระทั่งความรู้สึกนึกคิดของคนในท้องถิ่น วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี
สธี รรมชาติหรอื จากยางกลว้ ยไม่ใชส้ ีเคมี งานทุกชิ้นจึงเน้นความประณีตมีคุณภาพสูง จึงนับเป็นวัฒนธรรมร่วมของผู้คนในคาบสมุทร
โดยวาดลวดลายเกย่ี วกบั สงขลาและภาคใต้ มลายูที่มาจากความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ติดตอ่ คณุ บญุ ธรรม มะโนเพช็ ร ของชาวสงขลา
100/7 หมู่ท่ี 6 ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา ติดตอ่ คณุ สุรศกั ด์ิ ศิรโิ วหาร
จ.สงขลา 90240 202 นครใน ต.บอ่ ยาง อ.เมือง ติดต่อ คุณชาณภิ า มณีดุล
089-928-5929 หรือ 087-293-8342 จ.สงขลา 90000 111 หมูท่ ่ี 8 ต.คขู ดุ อ.สทงิ พระ
บญุ ธรรม ยางกล้วย 094-612-4662 จ.สงขลา 90190
099-434-9040 สงขลาบาติก 080-138-1020 หรอื 089-977-1696
600 - 2,000 บาท 094-612-4662 ผา้ ปาเต๊ะประดิษฐ์ออนไลนส์ ทงิ พระ
550 - 1500 บาท ผนื ละ 1,500 บาท ความยาว 2.10 เมตร

ผ้าคลมุ ไหล่

ผ้าคลุมไหล่ทำมาจากผ้าทอเกาะยอ ลายยอประกาย ติดตอ่ คณุ อรชุน ลมิ่ เสรีตระกูล (รา้ นเมืองใต้ ป้าลิม่ 2)
ที่มีความแวววาวคล้ายผ้าไหม แต่ทำมาจากผ้าโพลิแอสเตอร์ 51/2 หมู่ที่ 2 ต.เกาะยอ อ.เมอื ง จ.สงขลา 90100
จึงสามารถดูแลรักษาได้ง่ายกว่า ให้สัมผัสที่ลื่น มันวาว 089-735-0708
มีน้ำหนัก ไม่เป็นรอยยับง่าย สีที่ใช้เป็นสีเรียบง่าย ร้านเมอื งใต้ ปา้ ลิ่ม 2
ให้ลุคที่ดูคลาสสิก ทั้งยังสุภาพ สามารถใส่ได้ทุกโอกาส 089-735-0708
จะสวมใส่ที่ไหนก็ดูดี ถูกกาลเทศะ หรือจะมอบเป็นของขวัญ ผนื ละ 550 บาท
กถ็ ูกใจแน่นอน
ถ้ากล่าวถึงเรื่องของผ้าทอ ก็ต้องนึกถึงผ้าทอเกาะยอ
ผ้าทอเกาะยอ ซึ่งเป็นผ้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงของตำบลเกาะยอ
มีความประณีต มีเอกลักษณ์และสีสันที่สวยงาม
ถือเป็นผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมี่ยมของสงขลาก็ว่าได้
โดยเฉพาะลวดลายราชวัตถ์ เป็นลวดลายที่มีชื่อเสียง
เนื่องจากได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จ
พระจลุ จอมเกลา้ เจ้าอยหู่ ัว ในรชั กาลที่ 5 นั่นเอง

ตดิ ตอ่ คุณวชิ ยั มาระเสนา (กล่มุ ราชวัตถ์แสงส่องหลา้ 1)
38 หมู่ที่ 3 ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา 90100
088-783-6154 หรือ 086-291-7853
ฅนทอผ้า เกาะยอ
หลาละ 350 - 400 บาท

กระเป๋าผา้ บาตกิ

นวัตกรรมบาติกไอริน ยกระดับผ้าท้องถ่ิน
เพ่อื สง่ เสริมและเพิ่มคุณค่าสินค้าชุมชน โดยเฉพาะ
ผ้าบาติกท่ีเป็นอัตลักษณ์ของภาคใต้ ที่มีสีสันและ
ลวดลายที่สวยงาม สามารถสวมใส่ได้หลากหลาย
โอกาส โดยการนำมาประยุกต์ออกแบบตัดเย็บ
ดไี ซน์ใหท้ ันสมัย เพื่อเขา้ ถงึ คนรุ่นใหม่ให้มากข้ึน

ติดตอ่ คณุ สริ นิ ชพี ชัยอิสระ (คณุ นก)
147/18 ถ.สามชัย ซอย 3 ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
081-898-1890
IRIN ไอรนิ ผลติ ภัณฑบ์ าติก
081-898-1890
2,500 - 3,500 บาท

เซตกระเป๋า หน้ากาก
หมวกจากผ้าบาติก

เป็นการจัดทำเซตผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติกลวดลายต่างๆ
ที่เข้าถึงคนสมัยใหม่มากขึ้นและเท่าทันกับสถานการณ์
โลกปัจจุบัน อย่างหน้ากากผ้าอนามัยที่ช่วยป้องกันฝุ่นควัน
และเชอ้ื โรคตา่ งๆผสมผสานกับผ้าบาตกิ จากสงขลา

ตดิ ต่อ คณุ เยาวลกั ษณ์ กนกนาก (คุณจ๋มุ )
19 หมทู่ ่ี 1 หม่บู า้ นนครนิ ทรธ์ านี ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110
085-495-6499
yaowalak kanokmak
jum4889
เซตละ 750 บาท

กระเป๋าลูกปัดมโนราห์ กระเป๋าใยตาลโหนด

ผลิตภัณฑ์โหนดทิ้งทำด้วยการทอมือทั้งสิ้น ลวดลาย การตกแต่ง

จากสีธรรมชาติ จุดเด่นคือการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยไม่ละทิ้งความเป็น

รากเหง้าวัฒนธรรมและที่มาของชุมชนเดิม รักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์และ

ยังเป็นหัตถกรรมใยตาลเจ้าเดียวในสงขลาที่ยังรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น

ช้ินนี้เอาไว้

ติดตอ่ คณุ บัณฑิต หนเู พชร

15 หมู่ท่ี 4 ต.จะทง้ิ พระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190

081-609-2863 081-609-2863

Nodething 500 – 10,000 บาท

จากลูกปัดมโนราห์เม็ดเล็กๆใส่ความคิดและไอเดียเข้าไป
จึงเกิดเป็นงานหัตถกรรมและเครื่องประดับสวยๆที่คอย
สร้างมูลค่าและคุณค่าให้กับชิ้นงาน อีกทั้งมีลวดลายที่เป็น
เ อ ก ล ั ก ษ ณ ์ ไ ม ่ ซ ้ ำ ใ ค ร แ ล ะ ย ั ง ช ่ ว ย เ ก ็ บ ร ั ก ษ า ค ว า ม เ ป็ น
เอกลกั ษณ์ของงานชัน้ ครูภาคใต้ไวอ้ กี ด้วย

ติดต่อ คุณเนติพงศ์ ไลส่ าม
29/1 หมทู่ ี่ 3 ต.บ้านขาว อ.ระโนด จ.สงขลา 90140
088-828-9922
pom289
natipong ลกู ปัดมโนราห์
1,390 – 19,000 บาท

กระเป๋าสานกระจูด

กระจูด เป็นพืชพื้นถิ่นของจังหวัดสงขลาที่ขึ้นตามธรรมชาตแิ ละเป็นที่รู้จัก
กันมานานอยู่แลว้ เมอื่ นำกระจูดมาจักสานด้วยฝีมืออันประณตี ผสมผสาน
กับงานออกแบบร่วมสมัยจึงออกมาเป็นกระเป๋าสะพายที่มีเสน่ห์
และอตั ลกั ษณ์เฉพาะตวั อนั ยากท่ีจะเลียนแบบได้

ตดิ ต่อ คุณปรวิ ัตร ปานะบุตร

654/53 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100

084-519-5910 pariwat.p

Vaneeda Krajood 150 - 3,000 บาท

ปูนปน้ั โนรา คลองแดน

ชุมชนคลองแดนมกี ารอนุรกั ษศ์ ิลปวฒั นธรรมท้องถ่ิน ชดุ แกว้ น้ำ
โดยจัดทำปูนปั้นรูปมโนราห์เด็กในท่ารำต่างๆเพื่อ
บันทึกความรู้และความสำคัญในงานหัตถกรรม เคร่ืองปน้ั ดินเผา
ประเภทนี้ไว้ไม่ให้สูญหาย รวมถึงเพื่อพัฒนาชุมชน
และสบื สานวฒั นธรรมจากร่นุ สรู่ ่นุ ยอดนักปั้นเซรามิกแห่งควนลัง งานทุกช้ิน
ปั้นดว้ ยมอื จงึ ทำใหด้ ีไซนไ์ มเ่ หมอื นใคร เน้นเฉดสี
ตดิ ต่อ คุณธันฐภทั ร์ อนันตพงศ์ เรียบหรู ดดู ี มีคณุ คา่ ช้ินงานทดี่ ูเรยี บงา่ ย แต่แฝง
149/12 หมู่ท่ี 1 ต.คลองแดน อ.ระโนด ไว้ด้วยความอ่อนโยนที่ถ่ายทอดความรู้สึก ศิลปะ
จ.สงขลา 90140 ด้วยการปั้นท่ีออกมาจากใจและคงความเป็น
090-868-4068 เอกลักษณไ์ วบ้ นผลงาน
ปนู ป้ันโนรา คลองแดน
krong560
65 - 690 บาท

ตดิ ตอ่ คุณผดุงเกียรติ รัตนศรี
(ร้าน Potter House)
71 ซอยสาธธุ รรม หมู่ที่ 1 ต.ควนลงั
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
093-191-6364
093-191-6364
50 - 10,000 บาท

กระเชา้ ผลติ ภณั ฑ์โหนดนาเล

โหนด-นา-เล เปน็ วิถชี วี ติ ชาวบา้ นผสมผสานกบั ธรรมชาติและ
ทรัพยากรอันทรงคุณค่า “โหนด” มาจากการทำตาลโตนด
ที่เป็นพืชเศรษฐกิจของสงขลา จึงได้กลายมาเป็นผลิตภัณฑ์
แปรรูปต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลโตนดผง สบู่ตาลโตนดและ
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่นำทุกส่วนของต้นตาลมาใช้ให้เกิด
ประโยชนส์ ูงสดุ

ติดต่อ คณุ พูนทรพั ย์ ชแู กว้
11/4 หมู่ท่ี 7 ต.ท่าหนิ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
081-275-7156
โหนด-นา-เล Node na le
800 – 1,000 บาท

ตกุ๊ ตาแฮปปี้

สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติทำมาจากเปลือกไม้
ลูกสำโรง เนื่องจากผิวผลเรียบแข็งจึงเหมาะแก่
การทำของตกแตง่ เปน็ สินค้าทำมอื ทมี่ ีช้นิ เดยี วในโลก
และยังเป็นสินค้าที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3
จากงานประกวดสินค้าที่ระลึกของเด่นประจำ
จงั หวัดสงขลาอีกด้วย

ติดต่อ คณุ ลัดดา พลู ภิญโญ
58/6 หมู่ท่ี 6 ถ.สงขลา-นาทวี ต.เขารปู ช้าง
อ.เมือง จ.สงขลา 90000
081-541-3537 หรอื 086-598-0633
ศิลป์ประดษิ ฐ์เทียมดา
081-541-3537
200 - 250 บาท

กรอบรูปนกยูงยอดใบตาล
โหนดศลิ ป์

ทำมาจากยอดใบตาลสีขาวนวลใบยอดสุดที่มีความยาว
นวลเปรยี บเสมอื นคำอวยพร จากใจผู้รับถงึ ผู้ใหด้ ้วยส่ิงท่ีดี
ที่สุด เป็นสิริมงคลและสง่างามตามแบบฉบับนกยูง
แห่งราชินี

ติดต่อ คุณอนิ ทัช หงสท์ อง (คุณเสือ)
380 หมูท่ ่ี 2 ต.บ่อตรุ อ.ระโนด จ.สงขลา 90140
062-826-2754
โหนดศิลป์
Ptiger
990 - 3500 บาท

พวงมาลัยดินไทยป้นั
ดอกเฟ่ืองฟา้

เปน็ พวงเครอื่ งหอมแสดงถงึ ความเคารพนบั ถือ ถ่ายทอด
เรื่องราวและดึงความเป็นเอกลักษณ์เมือง 2 เลของ
จังหวัดสงขลา คือ ดอกเฟื่องฟ้าในความหมายเฟื่องฟู
เจริญร่งุ เรือง

ติดตอ่ คณุ ปรณิ วัฒน์ นุธรรมโชติ (คณุ วฒุ )ิ
117/4 หมู่ท่ี 4 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
063-536-2264
Wut Thaipradit
zeuclub2012
380 - 3500 บาท

สร้างกลิ่นอายความทรงจำด้วยของที่ระลึก
ชิ้นเล็กชิ้นน้อยจากสงขลา การมอบของเล็กๆน้อยๆ
เพื่อเป็นการขอบคุณไม่ใช่เพียงผู้รับที่ประทับใจ
จากการได้รับเพียงเท่านั้น แต่ผู้มอบให้ก็สุขใจ
ไปด้วยเช่นเดียวกัน อีกทั้งยังสื่อถึงเมืองสงขลา
เมืองมหาเสน่ห์ ให้ได้สัมผัสมนต์เสน่ห์ของความเป็น
เมอื งสองทะเลใหไ้ ด้จดจำอยา่ งไมม่ ีวันลืม

ผลติ ภณั ฑ์ สมุดโนต๊ handmade
จากผา้ ทอ ปกผา้ ทอเกาะยอ
เกาะยอ
100 บาท

ผลิตภัณฑ์การแปรรูปจากผ้าทอนอกจาก
จะนำมาตัดเย็บแล้วยังสามารถแปรรูปเป็น
ผลิตภณั ฑ์ตา่ ง ๆ ได้ เชน่ กระเปา๋ ใสเ่ หรียญ
สมุดโน้ต เป็นการนำผ้าทอ มาใช้ใน
ชีวิตประจำวันมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการ
ช่วยอนุรักษ์ค่านิยมในการใช้สินค้าจาก
ผ้าทอเกาะยอ ให้คงอยู่คู่กับกับสงขลา
ต่อไป

ติดตอ่ คณุ ยมนา สินธุรตั น์ (กลมุ่ ผา้ ทอเกาะยอรม่ ไทร)
53/1 ม.5 บ้านทา่ ไทร ต.เกาะยอ อ.เมอื ง จ.สงขลา 90100
089-658-9529
ผ้าทอมอื เกาะยอ กลมุ่ รม่ ไทร romsai fabric weaving group

กระเป๋าใส่เหรียญจากผา้ ทอ

สมดุ ไดอาร่ีจากผ้าทอ 40 บาท
100 บาท

พวงกุญแจดอกแก้วจากผา้ ทอ

พวงกุญแจปลาตะเพียน ผ้าทอเกาะยอเป็นผ้าทอที่มีช่ือเสียงของจังหวัดสงขลาจึงมี
การจัดทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมาย หนึ่งในนั้นคือ
พวงกุญแจปลาตะเพียนประดิษฐ์มาจากใบของ พวงกุญแจดอกแก้วจากผ้าทอเกาะยอ โดยมีการนำเศษวัสดุ
ต้นตาลโตนดที่มีอยู่มากในสทิงพระ อีกทั้งปลาตะเพียน เหลอื ใช้อย่างเศษผ้าทอมาประดิษฐ์เป็นชนิ้ งานได้หลากหลาย
ยังส่อื ถึงสญั ลกั ษณ์ของความอุดมสมบูรณ์อีกดว้ ย และสวยงาม

ติดต่อ คุณอนิ ทัช หงส์ทอง (คณุ เสือ) ติดตอ่ คณุ เยาวลักษณ์ กนกนาก (คุณจมุ๋ )
380 หมทู่ ่ี 2 ต.บ่อตรุ อ.ระโนด จ.สงขลา 90140
062-826-2754 19 หมู่ที่ 1 หมบู่ ้านนครินทร์ธานี ต.ควนลงั อ.หาดใหญ่
โหนดศิลป์
Ptiger จ.สงขลา 90110
ชิ้นละ 35 บาท
085-495-6499 jum4889

yaowalak kanokmak ชิ้นละ 59 บาท

ผา้ เช็ดหนา้ ลายผ้าบาติก

ผา้ เชด็ หนา้ ลายผา้ บาติกเปน็ การนำผ้าบาติกมาออกแบบ ตัดเย็บ
ดีไซน์ให้ทันสมัย ใช้ได้ในทุกโอกาสด้วยลวดลายเฉพาะตัว
ทีส่ วยงามและโดดเด่นของผา้ บาตกิ นัน่ เอง

ตดิ ตอ่ คุณสิรนิ ชพี ชัยอสิ ระ (คณุ นก)
147/18 ถ.สามชยั ซอย 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
081-898-1890
IRIN ไอรินผลิตภณั ฑ์บาตกิ
081-898-1890
ผนื ละ 150 บาท

โปสการ์ดภาพวาดย่านเมืองเก่าสงขลาในอดตี

ตดิ ตอ่ คณุ จักรกฤษณ์ ภัทรนิตย์ (ร้านอินทรา)

41 ถ.นางงาม ต.บ่อยาง อ.เมอื ง จ.สงขลา 90000

074-321-571 เปิดทำการ : ทุกวัน

ใบละ 15 - 20 บาท เวลา 08.00 – 17.00 น.

Magnet ภาพเรื่องราวเมอื งสงขลา ยาดมสมนุ ไพร

เมื่อได้มาเที่ยวสงขลาแล้ว เราคงอยากที่จะส่งภาพ ยาดมที่ผลิตจากสมุนไพรหลากหลายชนิดใช้ดมเพ่ือ
ความประทับใจเหล่านั้นไปให้เพื่อนผองน้องพี่ และญาติ ๆ ความสดช่ืนและผ่อนคลาย มีทงั้ หมด 3 กล่นิ โดยช่อื กล่ิน
ของเราให้ไดท้ ราบถึงความคลาสสคิ ของยา่ นเมืองเก่าสงขลา ตั้งตามถนน 3 สายในย่านเมืองเก่าสงขลา คือ ถนนนคร
นี้ โปสการ์ดจึงนับเป็นของที่ระลึกท่ีเป็นที่นิยมสำหรับนัก นอก ถนนนครใน และถนนนางงาม ซึ่งเป็นถนนสาย
สะสม ร้านอินทรามีโปสการ์ดท่ีเป็นภาพวาด ภาพถ่ายและ วัฒนธรรมที่มปี ระวตั ิความเปน็ มา เอกลกั ษณแ์ ละวิถีชีวิต
ภาพเก่าโบราณย้อนรอยอดีต สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ใน ที่แตกต่างกันไป
จังหวัดสงขลา โปสการ์ดจึงสามารถเก็บความทรงจำไว้ใน
รูปภาพหรือจะซอื้ นำไปฝากเปน็ ของทร่ี ะลึกก็ย่อมได้ 163 นครใน ต.บอ่ ยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
086-832-1771 หรือ 095-649-9656
ใบละ 30 บาท The Apothecary of Singora

เปิดทำกำร : เสำร์ - อำทิตย์ เวลำ 12.00 – 19.00 น.

ขวดละ 50 บาท

กระเป๋าผ้าอเนกประสงค์

กระเป๋าผ้าเป็นไอเท็มยอดฮิตในปัจจุบันนอกจากจะใส่ของได้เยอะแล้ว ยังช่วยลดการใช้ถุงพลาสติก ท่ีสำคัญมีให้เลือก
หลากหลายตามความชอบ จะเป็นลายตัวอักษรความเป็นสงขลาหรือลายจากผ้าทอเกาะยอก็ดีทั้งนั้น

กระเปา๋ ผา้ ลายสงขลา กระเปา๋ ผ้าพบั ลายผา้ ขาวมา้

163 นครใน ต.บ่อยาง อ.เมอื ง จ.สงขลา 90000 ติดต่อ คุณเยาวลกั ษณ์ กนกนาก (คุณจุ๋ม)
086-832-1771 หรือ 095-649-9656 19 หมู่ที่ 1 หมู่บา้ นนครินทรธ์ านี ต.ควนลงั อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
The Apothecary of Singora 085-495-6499
yaowalak kanokmak
เปิดทำกำร : เสำร์ - อำทิตย์ เวลำ 12.00 – 19.00 น. jum4889
ใบละ 150 บาท
ใบละ 400 บาท

กาแฟโรบัสต้าแท้ 100% ต้องที่สะบ้าย้อย
อำเภอสะบา้ ย้อยจึงเปน็ ต้นกำเนดิ โรบสั ตา้ ต้นแรกของ
ประเทศไทย กาแฟมีรสชาติท่ีหอมและเข้มข้น
มีการผลิตที่ได้มาตรฐาน เครื่องมือที่ทันสมัยใส่ใจใน
รายละเอียดและทุกขั้นตอน เพื่อกาแฟที่ดีที่สุดของ
ทุกๆคน นอกจากนี้ยังมีการจัดทำเป็นกาแฟดริป
เพ่ือเปน็ ของทรี่ ะลึกใหก้ บั คอกาแฟทง้ั หลาย

ตดิ ต่อ คณุ เสาวณติ ศรีนุ่น
หมทู่ ี่ 6 ต.บ้านโหนด อ.สะบา้ ยอ้ ย จ.สงขลา 90210
062-742-9463
โรบัสตา้ สะบ้ายอ้ ย ต้นกำเนิดกาแฟโรบัสต้าแท้ 100%
062-742-9463
กล่องละ 200 บาท

เปิดประตูมติ กิ บั ของฝาก
น่าลม้ิ ลองจากสงขลา
และรายการของกนิ ที่เปน็
มติ รตอ่ “มุสลิม”

สงขลา สงขลา เป็นขอบรอยต่อระหว่างวัฒนธรรมไทย มุสลิม จีน
เป็นเมือง อนั เป็นผลจากการที่สงขลาเปน็ เมอื งท่าการคา้ เสรมี าต้ังแตอ่ ดีต ส่งผลให้
ทอ่ี ุดมด้วยอาหาร มีก ารผ สมผสานวัฒนธรรมเรื่องอาหารการก ินของผ ู้คนในส งขลา
อนั หลากหลาย ที่หลากหลาย จึงเปรียบเสมือนการเดินทางมาพบครึ่งทางของทั้ง 3
ทรี่ อให้ทกุ ท่าน ว ั ฒ น ธ ร ร ม ท ำ ใ ห ้ ม ี ว ั ต ถ ุ ดิ บ ท า ง อ า ห า ร ท ี ่ ม ี เ อ ก ล ั ก ษ ณ ์ เ ฉ พ า ะ ตั ว
ไดม้ าลิ้มลอง จากการที่มีการรวมกับอาหารจากวัฒนธรรมอื่นๆ ส่งผลให้สงขลา
และสัมผัส เปน็ เมอื งท่มี ีความเฉพาะตวั ของอาหารท่ีหลากหลายทส่ี ดุ จงั หวดั หนึ่ง

ขนมทองเอก
จากรา้ นบ้านขนมไทยสอง-แสน

บา้ นขนมไทย สอง-แสน เปดิ มานานกวา่ 60 ปี
เป็นร้านของฝากที่ขึ้นชื่อเรื่องต้นตำรับขนมไทยจนเป็น
ที่รู้จักของคนสงขลาและนักทอ่ งเที่ยว เมนูเด่นของรา้ น
คือ ขนมทองเอก ทำมาจากแป้ง ไข่ มะพร้าว น้ำตาล
กวนจนเหนยี วแลว้ ป้ันเป็นก้อนเล็กๆพอดคี ำ อีกท้ังด้วย
ความพิเศษของเน้ือแป้งที่เป็นสูตรลับเฉพาะของ
ทางร้าน ทำให้ขนมทองเอกคงความอร่อยและพิเศษ
แตกต่างจากทอ่ี นื่ ๆท่ีรอใหท้ ุกทา่ นได้มาล้ิมลอง

ตดิ ต่อ คุณรฐั นคร ปิยะศิริโสฬส (คุณสอง)
116/1-2 ถ.นางงาม ต.บอ่ ยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-321-588
บ้านขนมไทยสอง-แสน Cafe & Gallery of Songkhla
เปิดทำการ : ทุกวัน เวลา 08.00 – 20.00 น.

กล่องละ 75 บำท

ขนมสมั ปนั นี
จากรา้ นกลุ ประคอง

ขนมสัมปันนี เป็นขนมไทยโบราณ หาซื้อได้ท่ี
ย่านเมืองเก่าสงขลา ณ ร้านกุลประคอง ร้านดังขึ้นช่ือ
ทีไ่ ดร้ บั ประกาศนียบตั ร OTOP ระดับ 4 ดาวของสงขลา
เลยทีเดียว โดยทางร้านทำขนมขายอยู่หลายอย่าง
แต่ที่โดดเด่นที่สุดจะเป็น ขนมสัมปันนี เพราะเนื้อขนม
นุ่มๆ หนึบหนับๆ หวานหอมอร่อยแบบละมุน มที ง้ั กล่ิน
มะลิ ใบเตย และรสสม้ แตกตา่ งจากท่ีอน่ื

ตดิ ตอ่ คุณรัฐนคร ปิยะศริ โิ สฬส (คณุ สอง)
83 ถ.นางงาม ซอย 4 ต.บอ่ ยาง อ.เมือง
จ.สงขลา 90000
074-314-896
ขนมไทยกุลประคอง ของอร่อยเมอื งสงขลา
เปดิ ทำการ : ทกุ วัน เวลา 08.00 - 19.00 น.

กล่องละ 50 บำท

ซาลาเปาทอด โกอว้ น

ร้านโกอ้วนเปิดมานานกว่า 3 ทศวรรษ ซาลาเปา
ทอดของร้านจะใช้แป้งที่เป็นสูตรลับเฉพาะ
ไม่เหมือนใคร ทำให้ได้ซาลาเปาที่กรอบนอก นุ่มใน
ไม่อมน้ำมัน เป็นที่ถูกอกถูกใจของลูกค้า จนกลาย
มาเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของร้าน ใครแวะเวียนผ่านมา
ก็มักจะมานั่งทานสังสรรค์ หรือซื้อกลับไปเป็น
ของฝากจนลูกค้าบางคนถึงกับเอ่ยว่า “มาหาดใหญ่
แลว้ ไม่ได้มาโกอว้ น…ก็เหมือนมาไม่ถึง”

ติดตอ่ คณุ วีรพงษ์ ศิรนรากลุ เคก้ จำปาดะขนนุ เกาะยอ
42/52 ถ.ตันรตั นากร ซอยสรีผดุงวถิ ี ตลาดใหม่
ซอย 2 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 เค้กจำปาดะขนุนจากร้านโคโคโระเป็นร้านเจ้าดังจากเกาะยอ ซึ่ง “จำปาดะขนุน
086-964-0825 หรอื 084-966-5544 เกาะยอ” เป็นสายพันธุ์ผสมระหว่างจำปาดะกับขนุน เป็นผลไม้ประจำถิ่นที่มีเป็น
สงขลาซาลาเปา โกอว้ น จำนวนมากและมชี อ่ื เสยี งของเกาะยอ
เปิดทำการ : ทุกวัน เวลา 15.00 – 22.00 น.
(หยุดทุกวนั องั คาร) ติดตอ่ คณุ นิรามล สุธาประดษิ ฐ์ (คณุ กอ้ ย)
15/4 หม่ทู ่ี 3 ต.เกาะยอ จ.สงขลา 90100
กลอ่ งละ 200 บำท / 10 ชนิ้ 081-694-4438
Cocoro-Cake เคก้ จำปาดะขนนุ ของฝากจากสงขลา
เปดิ ทำการ : ทุกวนั เวลา 07.00 - 19.30 น.
กล่องละ 100 บำท

นำ้ ตาลโตนดผง

น้ำตาลโตนดผงเป็นผลิตภัณฑ์หนี่งที่ได้รับ
การแปรรูปจากต้นตาลโตนด ผลิตจากน้ำตาล
โตนดแท้ 100% สามารถใช้ชงชา กาแฟ
ปรุงอาหาร ทำขนมได้หลากหลายอย่าง
เหมาะสำหรับคนรักสุขภาพ เพราะไม่ใส่วัตถุ
กันเสยี สารเจือปนและสีสงั เคราะห์

ตดิ ต่อ คุณพูนทรัพย์ ชูแก้ว
11/4 หม่ทู ่ี 7 ต.ทา่ หิน อ.สทิงพระ
จ.สงขลา 90190
081-275-7156
โหนด-นา-เล Node na le
80 - 200 บาท

ลกู ตาลกรอบเปน็ หนง่ึ ในผลติ ภัณฑจ์ ากตน้ ตาลโตนดของอำเภอสทิงพระ
ซึ่งเป็นอำเภอในจังหวัดสงขลาที่มีต้นตาลโตนดมากกว่าสามล้านต้น
ถือว่ามากที่สุดในประเทศไทย ลูกตาลกรอบมีรสชาติคงความเป็นลูกตาลโตนด
ไม่หวานจัด เนื้อเหนียวหนึบกรอบนอกนุ่มใน ทุกกระบวนการผลิตเน้นสดใหม่
และผ่านกระบวนการธรรมชาติล้วน ๆ ตั้งแต่ตาลโตนดที่ต้องสดใหม่จากต้น
การตากให้แห้งต้องอาศัยแสงแดดเท่านั้น โดยใช้ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์
ในการอบ จึงนับวา่ เป็นของดขี องดังแหง่ คาบสมุทรสทงิ พระ

ลกู ตาลกรอบกล่มุ บา้ นพงั เถียะ

ติดตอ่ คณุ ยุวดี กง้ เส้งวั่น (คุณลี) (กลมุ่ บ้านพงั เถียะ)
บา้ นพงั เถียะ 13 หมู่ท่ี 6 ต.กระดงั งา อ.สทงิ พระ จ.สงขลา 90190
083-186-0078
ลกู ตาลกรอบเมอื งสทงิ พระ
062-093-2134
50 - 250 บาท

นำ้ ผงึ้ วงั ชิง

น้ำผึ้งวังชิงเป็นการเลี้ยงผึ้งแบบผึ้งโพรง ซึ่งถือเป็น
เครื่องหมายการันตีได้อย่างหนึ่ง ว่าเป็นน้ำผึ้งที่ดีที่ส่งตรง
จ า ก ธ ร ร ม ช า ติ เพราะพื้นที่เลี้ยงผึ้งโพรงได้นั้นต้องเป็นพื้นที่
ที่ปลอดสารเคมีประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลง
รวมไปถึงการเผาขยะ เนื่องจากผึ้งรับความรู้สึกไวต่อสิ่งแวดล้อมมาก
นอกจากน้ีน้ำผึ้งวงั ชงิ ยงั มสี รรพคณุ มากมาย นำ้ ผ้งึ แท้จากดอกไม้นานาพันธ์ุ
เลือกสรรเฉพาะรวงผึ้งที่สมบูรณ์ ได้น้ำผึ้งคุณภาพดีเป็นแหล่งของวิตามิน
แรธ่ าตุต่างๆทีล่ ว้ นแล้วมีดตี ่อสขุ ภาพสง่ ต่อถึงผู้บริโภคอย่างแท้จริง

ติดต่อ คณุ ปานเทพ สุวรรณมาลา
กลุ่มผึ้งวังชิง 92 หมูท่ ่ี 4 ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโขง่ จ.สงขลา 90230
088-295-0682
น้ำผงึ้ แท้ นำ้ ผง้ึ วังชิง
ขวดละ 550 บาท

b

คำว่า “ฮาลาล” นั้นไม่ได้มีเฉพาะเรื่องของอาหารการกิน
เท่านั้นแต่ยังครอบคลุมถึงวิถีการดำเนินชีวิตในทุกๆด้านของชาว
มุสลิม ทำให้ชาวมุสลิมจำเป็นจะต้องเลือกเดินทางและบริโภค
เฉพาะสินค้าที่เป็นมิตรกับประชาชนมุสลิมเท่านั้น สำหรับใน
จังหวัดสงขลาที่มีวัฒนธรรมความเป็นพหุวัฒนธรรมอย่างมาก
ชองชาวไทย มสุ ลมิ และจีน ทำให้มรี า้ นคา้ ทขี่ ายสนิ ค้าฮาลาลหรือ
ของฝากฮาลาลต่างๆมากมาย จึงสามารถหาซื้อสินค้าที่เป็นมิตร
ต่อชาวมุสลมิ ได้ง่าย นอกจากนี้สงขลายังไดร้ ับการสนบั สนุนการ
เป็นเมืองท่าของฮาลาลภาคใต้อีกด้วย จึงนับว่าสงขลาเป็นจังหวัด
ที่มีศักยภาพ มีชื่อเสียง ในด้านการท่องเที่ยว มีอาหารฮาลาลที่
เป็นอาหารตามแบบวิถชี ีวิตของชาวมสุ ลิม

ลกู ตาลทอง

“ลูกตาลทอง” สินค้าระดับพรีเม่ียมออกสู่ตลาด ลูกตาลอ่อนสไลด์
อบน้ำผึง้ แท้ บรรจุถุงสญุ ญากาศ หอมตาล หวานน้ำผึ้งเหมือนยืนกนิ
ใต้ต้นตาล นุ่มทุกชิ้น ฟินทุกคำ ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ 100%
ไม่แต่งสี ไม่แต่งกลิ่น ไม่ใส่วัตถุกันเสีย อร่อย สะดวก พร้อมทาน
เพียงฉีกซอง การันตีด้วยรางวัล OTOP ของ จ.สงขลา นอกจากเป็น
การยกระดับไม้ผลท้องถิ่นให้ดูดี มีมูลค่าเพิ่มขึ้นแล้ว ที่มีดีมากกว่า
ความอร่อย คือ มีสรรพคุณช่วยขับเสมหะ แก้ไอและบำรุงปอด
อีกทั้งยังมีตราฮาลาลสำหรับพี่น้องชาวมุสลิมให้ได้รับประทานอย่าง
สบายใจ

ติดตอ่ คณุ ศิรินภา แสงทักษิณ
98 ถ.นิพัทธ์อุทศิ 2 ต.หาดใหญ่ ต.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
081-479-9933
ลกู ตาลทอง Fit Bee
stung108
กล่องละ 50 - 100 บาท

ปลาหวานเกาะยอ

ปลาหวานเกาะยอ ของฝากขึ้นชื่อจากเกาะยอ ผลิตจาก
เนื้อปลาโอสดๆคัดพิเศษจากทะเสาบสงขลา ผ่านกรรมวิธี
ใ น ก า ร ผ ล ิ ต ท ุ ก ข ั ้ น ต อ น จ า ก ช า ว บ ้ า น ช ุ ม ช น ม ุ ส ลิ ม
อิสลามทานได้ไม่มีห่วง คลุกเคล้าเครื่องเทศ ทำให้ได้
เนื้อปลาที่นุ่มลิ้นตั้งแต่คำแรก ไม่เหนียว ไม่เหม็นหืน
รสหวานกลมกล่อมทานกับข้าวสวย ข้าวต้ม หรือของ
ทานเล่น ก็อร่อยแบบหยุดไม่อยู่และยังเก็บได้นาน
ทานง่าย ทานได้ทั้งครอบครัว ควรมีติดบ้านไว้มื้อไหน
ก็อร่อยได้

ตดิ ตอ่ คุณวรี ะศักด์ิ หมดั หมนั
950 หมทู่ ี่ 7 ต.คเู ตา่ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110
095-493-4522
ปลาหวานเกาะยอ
@plawaan
195 - 1,000 บาท

เคก้ สามเหล่ยี ม

เค้กสามเหลี่ยม จากร้านขนมบ้านโกไข่ เป็นหนึ่งในขนม 44/2-3 หมู่ที่ 5 ถ.สายเอเชีย ต.คอหงส์
ของฝาก ที่ขึ้นชื่อที่สุดของสงขลาที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ อ.หาดใหญ่ 90110
เลือกซื้อเมื่อเดินทางมาเที่ยว เป็นของฝากยอดนิยมสำหรับ (สาขาใหญ่ อยู่ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหาดใหญ)่
คนรักขนมหวาน เพราะความนุ่มของเนื้อเค้ก รสชาติของ 074-501-770
ขนมนัน้ เรยี บงา่ ยแตท่ านไดบ้ อ่ ยไมม่ เี บ่ือ นอกจากไส้มะพร้าว ขนมบา้ นโกไข่
ออ่ นท่ีขายดีเป็นอนั ดับหน่ึงแล้ว ยงั มีไส้ลูกตาล และฝอยทอง เปดิ ทำการ : ทุกวัน เวลา 07.00 - 19.00 น.
ปจั จุบนั น้ี ขนมบา้ นโกไขผ่ งาดข้นึ เป็นร้านขนมของฝากของดี @baankokai
จงั หวัดสงขลา ชนดิ ที่ใครไปใครมาต้องไม่พลาดแวะช็อปขนม กล่องละ 60 และ 90 บาท
ติดไม้ติดมือ

ขนมเป๊ยี ะ
จกั รพรรดิ

ของฝากยอดนิยมติดท็อป 1 ใน 3 ของสงขลาคือ ขนมเปี๊ยะจักรพรรดิ
สตู รอบเทียนหอมเจ้าดัง เปน็ ขนมเป๊ียะสตู รตน้ ตำหรับจกั รพรรดิคิดค้น
และพัฒนาสูตรเด็ดความอร่อยเพื่อให้รสชาติของขนมเปี๊ยะถูกปาก
ปรุงจากวัตถุดิบชั้นดี แป้งนอก บางนุ่ม หอมกรุ่นไส้ในแน่น เนียน
ละมุน ไข่แดงใหญ่ เค็มน้อยละลายในปาก ไร้สารกันเสีย พิถีพิถันใน
ทุกขั้นตอน ทำให้ได้ความนุ่มของแป้งท่ีไม่แห้งเหมือนในตลาดทั่วไป
อร่อยไม่ซ้ำใครและเป็นมิตรต่อชาวมุสลิมอย่างแน่นอน การันตีด้วย
เครอ่ื งหมายตราฮาลาล

1129,1131 หมู่ท่ี 1 ถ.สนามบิน-ลพบรุ ี
ราเมศวร์ ต.ควนลงั
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
074-610-788
ธาม ความสุขในทกุ โอกาส
เปิดทำการ : ทกุ วนั เวลา 07.00 -
20.00 น.
กลอ่ งละ 150-180 บาท

มะมว่ งเบาแชอ่ ิม่

มะม่วงแช่อิ่ม จากร้านสวีท แมงโก้ ต้นตำรับมะม่วงแช่อิ่มทำเอง
ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ 100% มีการเลอื กใช้พนั ธุพ์ นื้ ถ่ินในจงั หวัด
สงขลา คือ มะม่วงพิมเสนเบาเกรดเอ ควบคุมคุณภาพตั้งแต่
ผลผลิตมาจนสู่กระบวนการ คัดเฉพาะลูกอ่อน เก็บสด นำมาผลิต
แบบวนั ตอ่ วนั เพอ่ื คงความกรอบ อรอ่ ย เตม็ คำ กลมกลอ่ ม สามรส
เปรี้ยว หวาน เค็ม จัดจ้านลงตัว ด้วยสูตรลับพิเศษที่ไม่มี
สารปรุงแต่งใดๆ นอกจากวัตถุดิบจากธรรมชาติล้วนๆ ลูกค้า
สามารถหิ้วถุงติดตัวนำขึ้นเครื่องบินได้ผ่านฉลุย หากซื้อกลับบ้าน
ก็ยังคงความสด อร่อย ทานได้ทุกวัน อิสลามก็ทานได้

ติดตอ่ คณุ วชิ ยันต์ บุญโชติ
118 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 5 อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110
081-896-6920
สวที แมงโก้
เปิดทำการ : ทุกวนั เวลา 09.30-19.30 น.
25 - 250 บาท

ของฝากตระกูลถ่วั

ตลาดกิมหยง เป็นตลาดเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยเรม่ิ
ก่อต้งั เมืองหาดใหญ่ มีสินคา้ ราคาถูก สินค้าท้งั ผลไม้ ของแห้ง
และถั่วต่างๆ เพื่อนำไปเป็นของฝาก ของขวัญในช่วงเทศกาล
หากใครไปเที่ยวหาดใหญ่แล้วไม่รูจ้ ะไปไหน หรืออยากจะซ้อื
ของฝากแตไ่ มร่ ้จู ะซอื้ อะไรดี กล็ องใหต้ ลาดกิมหยงเปน็ หนึ่งใน
ตัวเลือก เพราะมีความโดดเด่นในเรื่อ งเมล็ดธัญพืช
เปน็ อยา่ งมาก สินค้าตะกูลถั่วเป็นสินคา้ ทีข่ ายดที ่สี ดุ ในบรรดา
ทั้งหมด ด้วยราคาที่ถูกกว่า สดใหม่ กรุบกรอบเหมาะกับเป็น
ของฝากเป็นที่สุด โดยเฉพาะเม็ดมะม่วงหมิ พานต์ พิสตาชิโอ
อัลมอนด์ แมคคาเดเมีย ทั้งหมดนี้สามารถเลือกซื้อได้เป็นขดี
ครึง่ กิโล หรอื เป็นกโิ ลไดต้ ามตอ้ งการ นอกจากน้กี ย็ ังมีถั่วอื่นๆ
อีกมากมายให้ได้เลือกซื้อและอย่างที่หลายคนพูดกัน
ใครไม่มาเยอื น “ตลาดกมิ หยง” ถือว่ามาไมถ่ งึ หาดใหญ่

12/1 ศุภสารรงั สรรค์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110
087-396-9509
กิมหยงเลิฟเวอร์
เปดิ ทำการ : ทุกวนั เวลา 06.00 - 18.00 น.
100 - 1000 บาท


Click to View FlipBook Version