The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by merrymadi25, 2021-11-08 04:13:02

Penghasilan Produk GKEB1072 BM SK3 (MERRY MADI) (1)

Penghasilan Produk GKEB1072 BM SK3 (MERRY MADI)

KEMAHIRAN


BERFIKIR

(PETA I-THINK)

KEMAHIRAN MEMBACA
DAN MEMBUAT NOTA

Disediakan Oleh : Merry Madi

ISI KANDUNGAN

PENGHARGAAN
PENGENALAN
KEPENTINGAN
JUSTIFIKASI PETA I-THINK
JENIS PETA I-THINK

RUMUSAN
RUJUKAN

PENGHARGAAN

Saya amat bersyukur kepada Tuhan kerana

diberi peluang dan kesempatan untuk

menyiapkan tugasan penghasilan produk bagi

subjek GKEB1072 Kemahiran Belajar dalam

tempoh yang ditetapkan dengan jayanya.

Saya juga ingin mengucapkan terima kasih

kepada ibu bapa saya yang sentiasa

memberikan semangat dan sokongan

sepanjang proses penghasilan kerja kursus ini.

Tidak lupa juga kepada pensyarah yang saya
hormati iaitu Puan Jaslinah Makantal yang
bertungkus-lumus memberikan tunjuk ajar serta
bimbingan kepada kami bermula daripada
taklimat sehingga tugasan ini selesai disiapkan.

Akhir sekali, saya juga ingin mengucapkan
terima kasih kepada rakan-rakan sekelas yang
sentiasa membantu menambah kefahaman
saya dalam menyiapkan tugasan ini.

PENGENALAN

KEMAHIRAN MEMBACA

Marohaini Yusoff (1989) mendefinisikan proses

membaca sebagai perlakuan yang kompleks dan

tidak dapat diperhatikan. Terdapat dua

komponen kemahiran utama yang dipersetujui

wujud dalam kemahiran membaca iaitu

kemahiran mengenal atau mengecam perkataan

dan kemahiran memahami apa yang dibaca.

KEMAHIRAN MENULIS NOTA

Howe (1986) menyatakan bahawa nota yang baik perlu
mengandungi tajuk, tarikh dan subtajuk yang
berkaitan. Manakala menurut Carmen dan Adams
(1984), pelajar perlu mencatat fakta yang penting
menggunakan singkatan dan simbol untuk menulis
nota yang ringkas.

KEPENTINGAN

KEMAHIRAN MEMBACA

Memang tidak dapat dinafikan lagi bahawa

dengan membaca, seseorang itu dapat

menambahkan ilmu pengetahuan mereka. Hal ini

kerana terdapat pelbagai maklumat yang

berkaitan dengan isu semasa dan pengetahuan

tentang kehidupan harian yang terdapat di

dalam buku, majalah dan surat khabar.

Tambahan pula, budaya membaca ini dapat

membantu pelajar lulus dengan keputusan yang

cemerlang dalam peperiksaan. Hal ini dikatakan

demikian kerana pembacaan bahan bacaan

yang banyak dapat menambahkan pengetahuan

tentang sesuatu mata pelajaran.

KEMAHIRAN MENULIS NOTA

Antara kepentingan kemahiran menulis nota ialah kita
dapat menjimatkan masa untuk mengulangkaji
pelajaran terutama sekali pada hari peperiksaan.
Selain itu, dengan menulis nota, kita dapat memahami
sesuatu yang telah kita pelajari dan ia boleh
dianggap sebagai inti-pati bagi matapelajaran
tersebut. Kita juga dapat membezakan antara fakta
yang penting dan yang kurang penting. Hal ini
dikatakan demikian kerana nota yang kita tulis itu
merupakan rumusan penting yang sebaik-baiknya kita
kuasai dan hafal. Akhir sekali, ia memudahkan kita
dalam proses mengingat.

JUSTIFIKASI
PETA I-THINK

PETA I-THINK

Peta I-Think merupakan salah satu cabang daripada

kemahiran berfikir aras tinggi. Peta pemikiran I-Think ini

juga merupakan salah satu inisiatif daripada

Kementerian Pendidikan Malaysia untuk melahirkan

generasi yang berfikiran kritis setaraf dengan peringkat

global. Bukan itu sahaja, ia juga membantu kita dalam

penyusunan grafik yang digunakan dalam proses

pengajaran dan pembelajaran murid di sekolah. Murid

dan guru amat digalakkan untuk mengaplikasikan peta

I-Think ini untuk meningkatkan lagi kualiti sesi

pembelajaran yang memberangsangkan. Terdapat 8

jenis peta pemikiran I-Think berserta dengan fungsinya

yang tersendiri.

PETA BULATAN

Peta bulatan digunakan untuk

sumbangsaran idea dan mempamerkan

pengetahuan sedia berkaitan dengan

sesuatu tajuk dengan memberikan

maklumat mengikut konteks.

PETA BUIH
Peta buih digunakan untuk meningkatkan
kebolehan murid bagi mengenal pasti
atau menunjukkan kualiti serta huraian

PETA BUIH BERGANDA
Peta buih berganda digunakan untuk
membanding beza sesuatu perkara atau
situasi.

PETA POKOK

Peta pokok digunakan untuk menyusun
maklumat dengan cara mengklasifikasi

atau membahagikan sesuatu perkara
mengikut kelas/kategori

PETA DAKAP

Peta dakap digunakan untuk

menerangkan bahagian-bahagian

sesuatu perkara secara menyeluruh dan

terperinci

PETA ALIR

Peta alir digunakan untuk membuat
urutan sesuatu proses

PETA PELBAGAI ALIR
Peta pelbagai alir digunakan untuk
menunjukkan dan menganalisis hubungan
sebab dan akibat.

PETA TITI

Peta titi digunakan untuk memberi

peluang kepada pelajar untuk

mengaplikasikan proses analogi dengan

menggunakan faktor penghubungan.

RUMUSAN

Melalui penghasilan produk ini, saya telah

mempelajari bagaimana untuk mencari dan

memperoleh maklumat dengan efektif. Melalui

kemahiran membaca dan menulis nota ini juga,

kita dapat mengembangkan ilmu pengetahuan

kita di mana ilmu pengetahuan tersebut dapat

menyelesaikan masalah dan membantu kita

dalam membuat keputusan. Oleh sebab itu,

kemahiran berfikir adalah sangat penting untuk

kita terutama sekali dalam mengaplikasikan

kemahiran-kemahiran yang lain bagi

meningkatkan kualiti pembelajaran kita di

sekolah.

RUJUKAN

Howe, N. (1986). Social play and
perspective-taking. In G. Fein & M. Rivkin

Carmen, R. A. dan Adams, W.R (1984).
Study Skill: John Wiley & Sons, Inc.

Marohaini Yusoff, (1989). Strategi

Pengajaran Bacaan dan Kefahaman:

Karya Bestari.

Perkembangan Kurikulum Kementerian
Pendidikan Malaysia (2013).

Yahya Othman, (2005). Trend dalam

pengajaran Bahasa Melayu: PTS

Publications & Distributors Sdn. Bhd.


Click to View FlipBook Version