The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

วารสารเม็ดทราย ประจำปีการศึกษา 2563
วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ฉบับที่ 39

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by kruoley.eng, 2022-03-30 06:51:52

เม็ดทราย เทอม1-2 ปี 2563

วารสารเม็ดทราย ประจำปีการศึกษา 2563
วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ฉบับที่ 39

2 วารสารโรงเรียนบา้ นฉางกาญจนกลุ วทิ ยา

ฝ่ายศลิ ป์/ภาพถ่าย 3
นายอลงกรณ์ อยู่เจรญิ
นางสาวปวริศา ภวเจรญิ ผล
นายชยั ชนะศักดิ์ สุปตั ติ
พิสูจน์อกั ษร
นางสาวอาภากร เสือเนยี ม
เมด็ ทราย ปที ่ี 39 ประจ�ำ ปกี ารศกึ ษา 2563

ยนิ ดีตอ้ นรบั

รองผอู้ ำ�นวยการโรงเรยี น

นางอำ� พัน สัจกุลชัยเลศิ น.ส.จริ ตั ติกาญจน์ สุรวี รานนท์ น.ส.นันทนา ดอกไม้ นายมาโนช บวั กล่นิ

รองผูอ้ ำ� นวยการ รองผอู้ �ำนวยการ รองผอู้ ำ� นวยการ รองผู้อ�ำนวยการ
กลมุ่ บรหิ ารวิชาการ กลมุ่ บริหารงบประมาณ กลมุ่ บรหิ ารงานบคุ คล กลุม่ บรหิ ารทั่วไป
ป ป รร ิญญิ กมมศมกญญศหหหษศ.าาาาา..มบมวววตโ ท..ิททิทิรเ  ทบเียยยทคาาารคลลลหิโโนยัยััยานโบกบรโลกรููรรลยุงพพายเกีราาทีกาศพารกึ รศธษศนึกาึกบษษรุาาี ปรญิ ญาตรี ปริญญาตรี
ปริญญาตรี บมหธ.าบว.ิทกยาารลจัยัดสกวานรดทุสั่วิตไป ปปบรีี 22ร5จ55เุ5ข60า้ รโโรับรงรงเารเชรยี ียกนานมรปาวบลันตวทากี่พ1แุด7ดพงตันพุลพาิทคทิยมยาา2คค5มา4ร8 ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. ดนตรศี ึกษา
มหาวิทยาลัยราชภฏั ร�ำไพพรรณี มหาวิทยาลยั ราชภัฏร�ำไพพรรณี
ป รญิ ญาโทกศ.ม. บริหารการศึกษา ปรญิ ญาโท ปริญญาโท
มหาวทิ ยาลัยบูรพา ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ศษ.ม (บริหารการศึกษา)
วิทยาลยั ทองสขุ มหาวทิ ยาลยั กรุงเทพธนบุรี
บรรจุเขา้ รับราชการ ปี 2529 บรรจเุ ข้ารบั ราชการ วนั ท่ี 5 ตลุ าคม 2548 บรรจเุ ขา้ รบั ราชการ วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2552
ปี 2529 โรงเรยี นหนองหลวงศึกษา ปี 2548 โรงเรยี นวังจนั ทร์วิทยา ปี 2552 โรงเรียนบางพลีราษฏรบ์ ำ� รงุ
ปี 2546 โรงเรยี นบ้านฉาง- ปี 2555 โรงเรยี นวงั จันทร์วิทยา
กาญจนกลุ วทิ ยา

แนะนป�ำ ีกบาคุ รศลึกาษการ2ใ5ห6ม3่ น.ส.สิริกลุ ขตั บุญเรอื ง

คณะครูและนกั เรยี น ครูผชู้ ว่ ย
โรงเรยี นบา้ นฉางกาญจนกุลวทิ ยา
บรรจเุ ข้ารบั ราชการ วันท่ี 25 มถิ นุ ายน 2563
ยนิ ดีตอ้ นรบั บคุ ลากรทกุ ทา่ น ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์
ดว้ ยความยนิ ดยี ิง่ มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั บา้ นสมเดจ็ เจา้ พระยา
ปจั จบุ ันสอน รายวชิ าคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ชัน้ มธั ยมศกึ ษาปีที่ 2/5
รายวชิ าคณิตศาสตรพ์ น้ื ฐาน ช้นั มัธยมศึกษาปีท่ี 3/3, 3/5
และ 3/11

น.ส.รัตนวดี สารเจริญ น.ส.เพชรลดา เทพวาที

ครู คศ.1 ครผู ูช้ ว่ ย

บรรจเุ ขา้ รับราชการ วนั ท่ี 26 ตุลาคม 2558 บรรจเุ ขา้ รบั ราชการ วนั ที่ 24 กรกฎาคม 2563
ปริญญาตรี คณะศกึ ษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษา ปริญญาตรี วทิ ยาศาสตร์บัณฑติ สาขาวิชา
ต่างประเทศ (ภาษาญีป่ ุน่ ) เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวทิ ยาลยั บรู พา มหาวิทยาลัยราชภฏั เพชรบรู ณ์
ปรญิ ญาโท คณะศกึ ษาศาสตร์ สาขาหลักสูตรและ ปัจจบุ ันสอน รายวชิ าออกแบบและเทคโนโลยี ระดบั ช้นั มัธยมศึกษาปที ี่ 1 และ 2
การสอน มหาวิทยาลัยบรู พา
ปจั จุบนั สอน รายวชิ าหลักภาษาญี่ป่นุ ญ31202 ชัน้ มัธยมศึกษาปที ี่ 4/6
รายวิชาภาษาญี่ปนุ่ พื้นฐาน ชน้ั มัธยมศกึ ษาปที ี่ 1/7, 1/8, 1/9
รายวชิ าสนทนาภาษาญ่ปี นุ่ (เสรี) ระดบั ชัน้ มัธยมศึกษาปที ่ี 2

4 วารสารโรงเรยี นบา้ นฉางกาญจนกุลวิทยา

นายนรินทร์ มลู พมิ าย น.ส.สมฤดี พละศักด์ิ

ครผู ชู้ ่วย ครอู ัตราจาั ง

บรรจุเขา้ รบั ราชการ วนั ที่ 3 กันยายน 2563 ปรญิ ญาตรี คณะครศุ าสตร์ สาขาสังคมศึกษา
ปรญิ ญาตรี ครศุ าสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป)ี มหาวทิ ยาลัยราชภฏั ศรสี ะเกษ
สาขาวิชา จติ วทิ ยาการปรกึ ษา
และการแนะแนว – ภาษาไทย ปจั จุบันสอน รายวิชาสังคมศกึ ษา ชั้นมธั ยมศึกษาปที ่ี 3/12
มหาวิทยาลยั ราชภัฏนครราชสีมา รายวชิ าประวตั ิศาสตร์ ชน้ั มัธยมศกึ ษาปีที่ 3/12
ปัจจบุ นั สอน รายวิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน ชนั้ มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 1/7, 1/13, 1/14 รายวชิ าหน้าท่พี ลเมอื ง ชั้นมธั ยมศึกษาปที ี่ 3/12
รายวชิ าภาษาไทย (เพมิ่ เติม) ชั้นมธั ยมศกึ ษาปีที่ 5/5, 5/6, 5/7 รายวชิ าหน้าทีพ่ ลเมือง ช้ันมัธยมศึกษาปที ่ี 2/1 - 2/13

น.ส.วภิ า จันทร์นิล น.ส.วรางคณา ค�ำสอน

ครผู ู้ช่วย ครูอตั ราจาั ง

บรรจุเขา้ รับราชการ วันท่ี 3 กนั ยายน 2563 ปรญิ ญาตรี ครุศาสตรบัณฑติ (หลักสตู ร 5 ปี)
ปริญญาตรี สาขาวชิ าเอก การบัญชี สาขาวิชา ภาษาไทย
มหาวทิ ยาลยั ศรปี ทมุ มหาวิทยาลยั ราชภัฏร�ำไพพรรณี
ปจั จุบนั สอน รายวิชาการจดั การธรุ กิจสมยั ใหม่ ชนั้ มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 และ 5/7 ปจั จบุ ันสอน รายวิชาภาษาไทยพนื้ ฐาน ชั้นมธั ยมศึกษาปที ่ี 2/1, 2/2, 2/13
รายวิชาอาชีพธุรกจิ ช้ันมธั ยมศกึ ษาปที ่ี 6/3 และ 6/4 รายวชิ าภาษาไทย (เพิม่ เติม) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/5, 6/6, 6/7
รายวชิ าธุรกิจค้าปลกี ช้นั มธั ยมศึกษาปที ่ี 6/3 รายวชิ าสขุ ศึกษา ชน้ั มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 1/4, 1/5

น.ส.ประภาลักษณ์ ลังกา น.ส.วรรณรัฐ ปัญญาธง

ครูผชู้ ว่ ย ครอู ตั ราจัาง

บรรจเุ ขา้ รับราชการ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตรแ์ ละสงั คมศาสตร์
ปรญิ ญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ สาขาวชิ าภาษาญ่ีปุ่น
มหาวทิ ยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลยั ราชภัฏเชยี งใหม่

ปัจจบุ ันสอน รายวิชาคณติ ศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/5 2/12 และ 2/13 ปจั จบุ ันสอน รายวชิ าหลกั ภาษาญีป่ ุ่น ช้ันมธั ยมศกึ ษาปที ี่ 4/6
รายวิชาคณิตศาสตร์ (เสร)ี ชั้นมธั ยมศึกษาปีที่ 2 รายวิชา ภาษาญ่ีปนุ่ พนื้ ฐาน ชนั้ มธั ยมศึกษาปที ่ี 1/7, 1/8, 1/9

น.ส.แคทรยี า คงพศิ น.ส.ชิตชนก คลา้ ยทอง

ครูผู้ช่วย ครูอตั ราจัาง

บรรจุเขา้ รับราชการ วนั ท่ี 23 ธันวาคม 2563 ปรญิ ญาตรี คณะครุศาสตร์
ปรญิ ญาตรี สาขาสงั คมศึกษา คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาวทิ ยาศาสตร์ (ชวี วทิ ยา)
มหาวิทยาลยั ศรนี ครนิ ทรวโิ รฒ มหาวทิ ยาลยั ราชภัฏรำ� ไพพรรณี
ปจั จุบันสอน รายวิชาสังคมพื้นฐาน ช้นั มธั ยมศึกษาปที ่ี 3/7, 3/8, 3/9 ปจั จบุ นั สอน รายวชิ าทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ระดบั ชั้นมธั ยมศึกษาปที ี่ 1
รายวิชาประวตั ิศาสตร์ ชน้ั มัธยมศึกษาปที ี่ 3/6, 3/10, 3/11 รายวิชาวทิ ยศาสตร์พน้ื ฐาน ระดบั ชั้นมธั ยมศกึ ษาปีท่ี 2
รายวิชาภมู ิปัญญาท้องถ่ิน (เสรี) ระดบั ชัน้ มัธยมศึกษาปที ่ี 2

นายธนากร รตั นศกั ดิ์ น.ส.อโรชา สุวะศรี

ครผู ชู้ ่วย ครอู ัตราจัาง
ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์
บรรจุเขา้ รบั ราชการ วันที่ 23 ธนั วาคม 2563 สาขาวชิ าวิทยาศาสตร์
ปรญิ ญาตรี คณะครุศาสตร์ สาขาวชิ าสังคมศึกษา (วทิ ยาศาสตร์ทั่วไป)
มหาวิทยาลัยราชภฏั อุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภฏั ร�ำไพพรรณี
ปัจจบุ นั สอน รายวิชาสังคมศกึ ษา (พน้ื ฐาน) ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ี 1/9 ปัจจบุ ันสอน รายวชิ าวิทยศาสตรพ์ ้ืนฐาน ระดับชนั้ มธั ยมศึกษาปที ่ี 1
รายวิชาประวัติศาสตร์ ชนั้ มัธยมศึกษาปีท ่ี 1/1, 1/11 และ 1/13
รายวิชาหนา้ ท่ีพลเมือง ระดับชั้นมธั ยมศกึ ษาปีท ี่ 1 เมด็ ทราย ปีที่ 39 ประจ�ำ ปีการศกึ ษา 2563

5

แสงเทียนสอ่ งฟ้า ในปกี ารศกึ ษา 2563 โรงเรยี นบา้ นฉาง-
อำ�ลา..คราเกษยี ณ.. กาญจนกลุ วทิ ยา ขอแสดงมทุ ิตาจติ แกค่ ุณครแู ละ
บุคลากรทางการศึกษาที่ได้เกษียณอายุราชการ
“คร”ู คอื ผู้ท่จี ุดดวงประทปี ทางปัญญาใหแ้ ก่ศิษย์ เพ่อื ให้ศิษย์พ้นจากความมืด จ�ำนวน 4 ทา่ น ไดแ้ ก่ คณุ ครูอัมพร สนองจิตเจริญ
คุณครปู ระเทือง สขุ แสวง คณุ ครจู นิ ต์ ย่ิงดี และ
คือ ความไม่รู้ โดยพยายามประคบั ประคอง ส่งเสริมใหศ้ ษิ ย์เจริญก้าวหนา้ ในทุกวิถีทาง น้าประสาน ค�ำแสง
ฉะนน้ั ครูทแ่ี ท้จริงคือ “ผู้ให”้ สำ� หรบั ศิษยโ์ ดยไมม่ ขี อบเขตจ�ำกดั ทัง้ น้เี พราะหวั ใจและ
วิญญาณของครบู รรลุสง่ิ 3 ประการ คือ ปญั ญา กรุณา และบรสิ ุทธิ์

ครอู มั พร สนองจิตเจรญิ ครูประเทอื ง สุขแสวง

วทิ ยฐานะ ครชู ำ� นาญการพิเศษ วทิ ยฐานะ ครูชำ� นาญการพเิ ศษ

เกิดวันท่ี 2 ตลุ าคม 2502 เกดิ วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2502
86/30 หมู่ 5 ถ.สุขุมวทิ ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 195/24 หมู่ 3 ต.บา้ นฉาง อ.บา้ นฉาง จ.ระยอง
085-9034697 086-8401141
[email protected] [email protected]
คสู่ มรสชอ่ื (เสยี ชวี ิต) อาชพี -
บตุ ร-ธิดา นายวัฒนเกยี รติ์ สนองจิตเจริญ อายุ 28 ปี
นางสาวดารารตั น ์ สนองจติ เจรญิ อายุ 27 ปี

เร่ิมรบั ราชการ วนั ที่ 20 พฤษภาคม 2528 เริม่ รบั ราชการ วนั ที่ 20 พฤษภาคม 2528
ประวตั ิการศึกษา ประวัติการศกึ ษา
มัธยมศกึ ษาปที ี่ 5 โรงเรียนระยองวทิ ยาคม มัธยมศกึ ษาปที ี่ 5 โรงเรียนระยองวิทยาคม
ปรญิ ญาตร ี บญั ชีบณั ฑติ (บช.บ.) ประกาศนยี บตั รวิชาการศกึ ษาชัน้ สูง (ป.กศ. สงู ) วทิ ยาลยั ครูจันทบรุ ี
มหาวิทยาลัยพายัพ ปรญิ ญาตรี ศกึ ษาศาสตรบณั ฑิต (ศษ.บ.) มหาวิทยาลัยสโุ ขทยั ธรรมธริ าช
ประวัตกิ ารรบั ราชการ การศึกษาบัณฑติ (กศ.บ.) มหาวิทยาลยั ศรนี ครนิ ทรวิโรฒ บางแสน
2528-2531 ครโู รงเรยี นอนกุ ูลนารี จ.กาฬสินธ์ ปริญญาโท การศกึ ษามหาบณั ฑติ (กศ.ม.) การบริหารการศึกษา
2532-ปัจจบุ ัน ครโู รงเรียนบา้ นฉางกาญจนกลุ วิทยา มหาวทิ ยาลยั บรู พา
ความภาคภมู ิใจในการปฏิบัตหิ น้าที่ราชการ ประวตั กิ ารรบั ราชการ
ท�ำงานดว้ ยความซื่อสัตย์ เสียสละ 2524-2535 ครูโรงเรยี นมาบตาพดุ พนั พทิ ยาคาร
เป็นผฝู้ กึ นักเรียนไปแขง่ ขันทกั ษะวชิ า 2535-ปจั จบุ ัน ครโู รงเรยี นบา้ นฉางกาญจนกุลวทิ ยา
ได้รับรางวลั ชนะเลศิ ระดับประเทศ ความภาคภมู ิใจในการปฏบิ ตั หิ น้าทรี่ าชการ
เครื่องราชอสิ ริยาภรณส์ งู สดุ ตริตาภรณช์ า้ งเผือก (ต.ช.) ท�ำงานดว้ ยความวริ ิยะอุตสาหะ ศรัทธาในอาชพี ครูอยา่ งเตม็ เปี่ยม
ภาคภูมใิ จในอาชีพ คดิ ถึงประโยชนข์ องผู้เรียนและสถานศึกษาเป็นส�ำคัญ
6 วารสารโรงเรยี นบา้ นฉางกาญจนกุลวิทยา ไม่ย่อท้อต่ออปุ สรรคในการทำ� งาน ท�ำให้ได้รบั โล่รางวัลครูภาษาไทยดเี ด่น
จากกองวรรณคดแี ละประวตั ศิ าสตรก์ ระทรวงศกึ ษาธกิ าร เมือ่ ปี 2529
และได้รบั รางวลั ตา่ ง ๆ อีกมากมายทั้งครูต้นแบบ ครูแมแ่ บบ ครดู ีในดวงใจ
เพชรแม่พมิ พ์ คนดศี รแี ผ่นดิน ครุ ปุ ูชนยี ์ ฯลฯ แตท่ ่ภี าคภูมใิ จที่สดุ คือไดเ้ หน็
นักเรยี นประสบความส�ำเร็จในชีวติ ประกอบสมั มาอาชพี และเปน็ คนดขี องสังคม
เครือ่ งราชอสิ รยิ าภรณส์ ูงสุด ทวีติยาภรณ์ช้างเผอื ก (ทช.)

ครูจนิ ต์ ยง่ิ ดี นา้ ประสาน ค�ำแสง

วทิ ยฐานะ ครูช�ำนาญการพเิ ศษ พนกั งานบริการ 2

เกิดวนั ที่ 11 เมษายน 2503 เกดิ วนั ท่ี 14 เมษายน 2503
66/16 หมู่ 3 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 169/38 หมู่ 5 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
080-2051907
[email protected] 095-9502254
คู่สมรสช่อื นางวรรณา ย่ิงด ี อาชพี รบั ราชการครู ค่สู มรสช่อื นางสภุ าพ คำ� แสง อาชีพ แมบ่ า้ น
บุตร-ธิดา นายปฐวี ย่ิงด ี อายุ 33 ปี บุตร-ธดิ า นายไชยพฒั น ์ ค�ำแสง อายุ 38 ปี
นายชลปณยา ยงิ่ ดี อายุ 28 ป ี นายไกรสร คำ� แสง อายุ 35 ปี

เริ่มรับราชการ วนั ที่ 15 พฤษภาคม 2524 เรม่ิ รับราชการ วันท่ี 9 กรกฎาคม 2525
ประวตั ิการศกึ ษา ประวัตกิ ารศึกษา
มัธยมศกึ ษาปีท่ี 5 โรงเรยี นสิรนิ ธร จ.สรุ ินทร์ มัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรยี นบ้านฉางกาญจนกลุ วิทยา
ประกาศนยี บตั รวชิ าการศึกษาชนั้ สงู (ป.กศ. สงู ) วทิ ยาลยั ครูสรุ นิ ทร์ ประวตั กิ ารรับราชการ
ปริญญาตร ี ครศุ าสตรบณั ฑิต (ค.บ.) วิทยาลยั ครูสุรินทร์ 2525-ปัจจบุ นั พนกั งานบริการ 2 โรงเรียนบา้ นฉางกาญจนกุลวิทยา
ประวตั กิ ารรับราชการ ความภาคภมู ใิ จในการปฏิบตั ิหนา้ ท่ีราชการ
2524-2529 ครโู รงเรียนกระเทียมวทิ ยา จ.สุรินทร์ มีความภาคภมู ใิ จในการปฏิบตั งิ านมากวา่ 38 ปี
2529-ปจั จบุ นั ครโู รงเรยี นบา้ นฉางกาญจนกลุ วิทยา ไดผ้ า่ นอปุ สรรคมานานบั ประการ จนบรรลถุ งึ วนั เกษียณอย่างภาคภูมใิ จแล้วครบั
ความภาคภูมใิ จในการปฏบิ ตั ิหนา้ ทร่ี าชการ เครอ่ื งราชอิสรยิ าภรณส์ ูงสดุ เบญจมาภรณ์ชา้ งเผือก (บ.ช.)
ได้ท�ำหน้าทีค่ รูเต็มความรูค้ วามสามารถที่ครูควรท�ำ
เคร่อื งราชอสิ รยิ าภรณส์ ูงสุด จักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) ..โอ เหนอ่ื ยมาแสนนาน งานสหิ นกั ช่างสมนาม
เบกิ ดวงดาวพราวนภา แต้มดวงตา เติมฟ้างาม
ยามเมื่อเทยี นสที อง งามส่องฟ้า..
..วอนสายลมพร้ิวผา่ น วานถามดาวเด่นนภา
เป็นห่วงคนป้นั ดาว หรือเปลา่ หนา
เพียงสัญญา จะรักดี ก็สุขใจ..

เม็ดทราย ปีท่ี 39 ประจำ�ปีการศกึ ษา 2563 7

ครดู ศี รีระยอง

โรงเรยี นบ้านฉางกาญจนกุลวทิ ยา นางกฤตติกา เบญจมาลา นางพะเยา บุญเกษม
ขอแสดงความยินดกี บั คณุ ครผู ู้ได้รับ
รางวลั ตา่ ง ๆ เนอ่ื งในงานวนั ครู
ประจำ� ปี 2564

คุรปุ ชู นยี ์

นางบัวหลัน กั๊กสูงเนิน น.ส.พัชราภรณ์ เอื่ยมละออง

นางวรรณา ย่งิ ดี นางวิไลรตั น์ ลลี าคหกจิ

8 วารสารโรงเรยี นบา้ นฉางกาญจนกุลวทิ ยา

ครูดขี องแผน่ ดนิ

น.ส.พิมพใ์ จ บรรจงพินิจ นางสุภาภรณ์ จนั ทรก์ ลม นางเกษศริ ินทร์ ต่นั เล่ง น.ส.ภานมุ าส ศรีสุวอ นายเจษฎา มานะสกุลกจิ น.ส.สจุ ินทรา ปุผมาศ

น.ส.รติรัตน์ หาญกลา้ น.ส.ภทั ร์ธนี นั ท์ เกง่ รมั ย์ น.ส.สุภาวดี โนแกว้ น.ส.กชมน รตั นวราหะ น.ส.กลั ยา ชัยปฏิวตั ิ น.ส.น�้ำ เพช็ ร วรี ะพันธ์

น.ส.สมจติ ร ศรีกมิ้ นายวรี ะพล วงศป์ ระชมุ นายเธยี รธติ ิ คำ�เนอ้ื งาม น.ส.ชัชรีย์ คชรนิ ทร์ น.ส.สุณศิ า ชัยสทิ ธ์ิ น.ส.วไิ ลวรรณ์ อนันต๊ะ

ครูดีในดวงใจ

น.ส.ปวริศา ภวเจริญผล น.ส.กลุ ญากร บุญยืน น.ส.วิไลวรรณ์ อนนั ตะ๊ นางนติ ทยิ า แสงเช้อื พอ่
ระดบั ชน้ั มัธยมศกึ ษาตอนตน้ ระดับชนั้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
ครูดไี มม่ ีอบายมุข

นางกฤตติกา เบญจมาลา น.ส.พชั ราภรณ์ เอ่ยี มละออง น.ส.ธารทพิ ย์ อุปะไชย น.ส.ณัฐวดี หมุ สนิ น.ส.ปฏมิ ากาญจน์ แสนโสภาวัน น.ส.ศิรินภา ขำ�นิคม

น.ส.ธญั ญลกั ษณ์ ผยุ เบา้ น.ส.ขนิษฐา เทียมเพือ่ น น.ส.อาภากร เสอื เนียม น.ส.สุภาวดี โนแก้ว น.ส.ทยากร งามน้อย น.ส. รัตตกิ าล จมู จนั ทา

เมด็ ทราย ปที ี่ 39 ประจ�ำ ปีการศึกษา 2563 9

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตัวแทนนกั เรยี นได้เข้าร่วมการแขง่ ขันทกั ษะวชิ าการ ในงาน “วนั วิชาการเปดิ บา้ นศรีราชา
ฟา้ -แดง” วันท่ี 8 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนศรีราชา จงั หวดั ชลบรุ ี และได้รับรางวลั 2 รายการดังน้ี
เป“ดิ ฟบ้า้าน-ศแดรีรงา”ชา

ด.ช.ธนกฤต พรมป้อ น.ส.เอมอร พรมเพง็
ชนะเลศิ การแข่งขันคดิ เลขเร็ว รองชนะเลศิ อนั ดบั 1 การแข่งขันคิดเลขเรว็
ระดับชน้ั มธั ยมศึกษาตอนตน้
โดยมีครูอลงกรณ์ อยูเ่ จริญ เปน็ ผ้ฝู ึกซ้อม ระดับชนั้ มธั ยมศกึ ษาตอนปลาย
โดยมีครูอลงกรณ์ อยู่เจริญ เป็นผู้ฝกึ ซอ้ ม

สัปดาหค์ ณิตศาสตร์

ปกี ารศึกษา 2563
กลมุ่ สาระการเรียนรคู้ ณติ ศาสตร์ ไดจ้ ดั
กิจกรรมสัปดาห์คณติ ศาสตรข์ นึ้ เพ่ือส่งเสรมิ ศักยภาพ
ทางด้านคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนให้มีความสามารถ
ในการใชเ้ หตุผล การแกป้ ัญหา การคิดวิเคราะห์
การสื่อสาร การสังเกต การคดิ อยา่ งเปน็ ระบบ การเชอื่ มโยง
ความรทู้ างคณิตศาสตรก์ บั ศาสตรอ์ ื่นๆ โดยจดั ใหม้ ีกิจกรรม
ดงั นี้

1. การแข่งขนั อจั ฉริยะภาพทางคณติ ศาสตร์
2. การแข่งขัน A-Math
3. การแขง่ ขนั หมากรุก หมากฮอส
4. การแข่งขนั คิดเลขเรว็

10 วารสารโรงเรียนบา้ นฉางกาญจนกุลวิทยา

กจิ กรรม PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

PCL ยอ่ มาจาก Professional Learning Community การนิเทศการสอน
เป็นกจิ กรรมทตี่ ้องอาศยั ความรว่ มมอื รว่ มใจของครู ผบู้ ริหารโรงเรยี น และ
หนว่ ยงานทเ่ี กยี่ วข้อง เพือ่ พัฒนาการเรีย่ นรทู้ างวชิ าชพี แลกเปลย่ี นเรียนรู้ การนิเทศการสอน เปน็ กระบวนการปฏบิ ัติงานรว่ มกันระหว่าง
ซงึ่ กันและกัน นำ� สู่การปรบั ปรุงเปล่ียนแปลง พัฒนาการจัดการและร่วมกัน ผู้ทำ� หนา้ ทีน่ ิเทศและผรู้ บั การนเิ ทศโดยการช่วยเหลือ สนบั สนนุ ส่งเสริม
แก้ไขปัญหาเพ่ือน�ำมาพฒั นานกั เรียน ใหค้ �ำแนะนำ� เพ่อื ท่จี ะพฒั นาหรอื ปรบั ปรงุ คณุ ภาพการจดั การเรียนการสอน
ของครู กลุ่มสาระการเรยี นรภู้ าษาไทยจงึ ไดจ้ ัดกิจกรรมนข้ี น้ึ เพ่อื ให้ไดม้ า
ซึง่ ผลสมั ฤทธ์สิ งู สุดในการเรยี นของนกั เรียน

สถานการณไ์ วรสั Covid-19 ได้เข้ามาเปลี่ยนวถิ ชี วี ติ แบบเดมิ
ของสังคมจากหนา้ มือเปน็ หลงั มอื ทำ� ให้เกิดวถิ ชี ีวิตแบบใหม่ “new normal”
และการสอนออนไลนจ์ ึงเป็นสว่ นส�ำคญั ของการเรียนร้ทู ่ีคุณครู ผู้เรยี น
และผปู้ กครองจะต้องปรบั ตวั ไปพรอ้ ม ๆ กนั การบนั ทกึ วิดีโอ หรือ
การสอนแบบ Live เพ่ือใหผ้ เู้ รยี นได้เรยี นรูด้ ้วยตนเองจากทีบ่ ้าน จะเปน็
อีกหนงึ่ ทางออกสำ� คัญของสถานการณ์

ตวิ ขอ้ สอบ O-NET รายวิชาภาษาไทย

ชนั้ มัธยมศกึ ษาปที ่ี 6

กิจกรรม “ตวิ ข้อสอบ O-NET” รายวชิ าภาษาไทย
ให้แกน่ ักเรยี นชน้ั มธั ยมศึกษาปที ี่ 6 เพอ่ื เปน็ การทบทวน
บทเรยี นและเตรียมความพร้อมการท�ำขอ้ สอบ

เม็ดทราย ปีท่ี 39 ประจำ�ปกี ารศกึ ษา 2563 11

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สัปดาห์วทิ ยาศาสตรแ์ หง่ ชาติ

กลุ่มสาระการเรยี นรวู้ ทิ ยาศาสตร์ ไดน้ �ำตัวแทน
นักเรยี นเข้าร่วมกจิ กรรมงานสัปดาหว์ ิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ณ มหาวทิ ยาลยั ราชภฎั ร�ำไพพรรณี จงั หวัดจนั ทบุรี
ในรายการแขง่ ตอบปญั หาดาราศาสตร์ วนั ท่ี 17 ธนั วาคม
2563 และรายการแข่งตอบปัญหาคณิตศาสตร-์ วทิ ยาศาสตร์
วันท่ี 23 ธนั วาคม 2563 ซง่ึ ได้รบั รางวลั รองชนะเลิศอนั ดับ 2
ระดบั ชน้ั มัธยมศกึ ษาตอนปลาย

EN-Camp ปี 2

EN-Camp ปี 2 ไดจ้ ัดประกวดบทความหัวข้อ “เด็กยคุ ใหม่
กล้าคดิ กล้าแสดงออก” เพราะเราเชือ่ ม่ันในตัวคณุ ท่จี ะสร้างสรรคผ์ ลงาน
ด้านบทความท่ีมีทัศนคติเชิงให้ความรู้และเชิงบวกต่อพลังงานทางเลือก
ในรูปแบบออนไลน์รอบท่ี 1 วนั ท่ี 10 - 11 กนั ยายน 2563 ณ หอ้ ง 321
โรงเรยี นบา้ นฉางกาญจนกลุ วทิ ยา และรอบท่ี 2 มีทีมผา่ นเข้ารอบ 1 ทมี
คอื ทีม 5 เทพผพู้ ิทักษ์ วันท่ี 17 - 18 พฤศจกิ ายน 2563 ณ ห้อง 311
โรงเรยี นบ้านฉางกาญจนกลุ วิทยา

ชมรมนกั ชวี วิทยา อพ.สธ.

นักเรียนชมรมนักชวี วทิ ยา อพ.สธ. ได้เขา้ ร่วมน�ำเสนอผลการศึกษา
ชวี ภาพทางทะเล ในงานพิธีเปดิ ชมรมนักชีววทิ ยา อพ.สธ.-ทร. ประจำ� ปี 2563
เมอื่ วนั ที่ 10 สงิ หาคม 2563 ณ พพิ ธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยาเกาะและทะเลไทย
อ�ำเภอสตั หีบ จังหวัดชลบรุ ี

12 วารสารโรงเรียนบา้ นฉางกาญจนกลุ วิทยา

ร้อยดวงใจ ประมลู จัดซอ้ื คอมพิวเตอร์ 98 เครื่อง
รว่ มใจลดโลกร้อน

โรงเรียนไดร้ บั มอบรับเกียรตบิ ัตร
กจิ กรรมลดกา๊ ซเรือนกระจก จากมลู นิธิ
ไทยรกั ษ์ป่า ในงาน “ร้อยดวงใจ รว่ มใจ
ลดโลกรอ้ น” เมื่อวนั ท่ี 16 กนั ยายน 2563 โรงเรยี นบ้านฉางกาญจนกุลวทิ ยาได้ประมูลจัดซอื้ คอมพิวเตอร์
ณ หอ้ งเมยแ์ ฟรแ์ กรนด์บอลรมู โรงแรม สำ� หรบั ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 415 และ 421 เพอ่ื ใช้ในการเรียนการสอน
เดอะเบอร์เคลยี ์ ประตูนำ�้ กรุงเทพฯ ในกลุ่มรายวชิ าเทคโนโลยี

เขยี นโปรแกรม
เพอ่ื ควบคมุ หนุ่ ยนต์ Lego

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการ
“อบรมการเขยี นโปรแกรมเพือ่ ควบคมุ หนุ่ ยนต์ Lego” เพอื่ พฒั นาใหน้ กั เรยี น
มีความรู้ความสามารถ และมีทกั ษะทีเ่ ท่าทัน รองรับ EEC ซึ่งจะมกี ารพฒั นา
ในดา้ นต่างๆ เช่น ดา้ นเทคโนโลยี ด้านอตุ สาหกรรม และด้านบคุ ลากร เป็นตน้
โดยจัดขน้ึ ในวันที่ 15 สงิ หาคม 2563

จดั การเรยี นการสอนออนไลน์ IT Day 2020

กลมุ่ งานคอมพวิ เตอร์และเทคโนโลยี กลมุ่ สาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่งตัวแทน
วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี จดั อบรมครแู ละบคุ ลากรทางการศึกษา ในการ นักเรียนเขา้ แขง่ ขันกจิ กรรม IT Day 2020 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ใช้โปรแกรม ZOOM ส�ำหรับจดั การเรยี นการสอนออนไลน์ ในชว่ งการ ภาคตะวนั ออก (อ.ี เทค.) จังหวดั ชลบรุ ี เม่อื วนั ที่ 30 กันยายน 2563 ผลการ
ประกาศปิดสถานศึกษาในสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 เมอื่ วนั ท่ี แข่งขนั Animation Contest 2020 ระดบั มัธยมศึกษาตอนปลาย ไดร้ บั
1-4 พฤษภาคม 2563 รางวัลรองชนะเลศิ อนั ดบั 1 เงินรางวลั 2,000 บาท พรอ้ มโล่รางวัล
ได้แก ่ 1. นายประณต ค�ำวงษา
2. นายกฤติน ภู่ศรีสลับ
3. นางสาวศรตุ ตา สนิ ศริ ิ
ครูผฝู้ ึกซอ้ ม ครูศิรประภา เบ้าสองศรี
ครูนที ทวีโรจนส์ ุพล

เมด็ ทราย ปที ่ี 39 ประจำ�ปกี ารศกึ ษา 2563 13

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ธนาคารโรงเรียน

กจิ กรรมโรงเหด็ ธนาคารโรงเรียน ส่งเสริมการออมแก่นกั เรยี น ปลูกฝงั จิตสำ� นกึ
การวางแผนการใชเ้ งินเพอื่ อนาคต และเป็นแบบจ�ำลองการปฏบิ ตั กิ าร
เสมอื นจรงิ เพ่ือให้นกั เรียนมปี ระสบการณ์ในการใหบ้ ริการในรูปแบบธนาคาร
รจู้ กั การท�ำงานเป็นทีม อดทน มีน�้ำใจ เสียสละและท�ำเพือ่ ส่วนรวม ใหบ้ ริการ
รบั ฝาก-ถอนเงนิ แก่นกั เรียน และบุคลากรของโรงเรียนท่ีมีบญั ชีเงินฝาก

ประชุมคณะกรรมการสอบธรรมะ

“โรงเหด็ ” แหลง่ เรยี นรู้เศรษฐกิจพอเพยี ง ตัวอย่างเพือ่ การเรียนรู้
ในการบรหิ ารจัดการพนื้ ท่ีให้เกดิ ประโยชน์และสรา้ งรายได้ส�ำหรับการใช้
พ้ืนทีจ่ ำ� กดั ของคนเมือง ผา่ นการจดั กจิ กรรมการเรียนการสอนสาระ
ติวสอบธรรมมะเศรษฐศาสตร์ เรอ่ื งเศรษฐกิจพอเพยี ง
เพ่ือปลกู ฝังคุณธรรมจรยิ ธรรม ใหน้ กั เรียนเห็นความส�ำคญั
ของศาสนาทงั้ ภาคทฤษฎแี ละปฏบิ ตั อิ ย่างจรงิ จัง ในระดับธรรมศึกษาชน้ั ตรี
ตักบาตร 5 ธันวาคม 2563 โท เอก เกิดความเลอื่ มใส ศรัทธา และหวงแหนพระพุทธศาสนา ในฐานะ
วันพอ่ แห่งชาติ เปน็ วันส�ำคัญซึง่ ตรงกับวนั เฉลิมพระชนมพรรษา เปน็ ศาสนาประจำ� ชาติ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิ บศร มหาภมู ิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร เพื่อนอ้ มรำ� ลกึ ถงึ พระมหากรณุ าธคิ ุณของพระองค์ และ
ยกย่องบทบาทของพ่อท่ีมีตอ่ ครอบครวั และสังคม ด้วยการร�ำลึกถงึ พระคณุ บดิ า
มารดา อันเปน็ คุณธรรมอย่างหนึ่งทีม่ ีความสำ� คัญอยา่ งย่งิ ในระบบจรยิ ธรรม
ของคนไทย

กจิ กรรมอาเซยี น

กลุ่มสาระการเรยี นรู้สังคมศกึ ษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้จัด
งานอาเซยี น วนั ท่ี 18 สิงหาคม 2563 โดยนกั เรียนชั้นมัธยมศกึ ษาปีท่ี 4/5-7
แตง่ กายชดุ ประจำ� ชาตใิ นอาเซียน ท�ำกจิ กรรมให้ความรู้แก่น้อง ๆ และ
ตอบปญั หาเกีย่ วกบั อาเซยี นในหอ้ งเรียนสังคม

14 วารสารโรงเรียนบา้ นฉางกาญจนกุลวทิ ยา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรยี นรู้ศลิ ปะมุ่งพัฒนาใหผ้ ้เู รียนเกิดความรู้ความเขา้ ใจมีทกั ษะวธิ กี ารทางศิลปะ เกิดความซาบซ้งึ ในคุณคา่ ของศิลปะ เปิดโอกาสให้
ผเู้ รียนแสดงออกอย่างอิสระในศลิ ปะแขนงต่าง ๆ ซึ่งโดยปกติกลมุ่ สาระการเรยี นร้ศู ลิ ปะได้มกี ิจกรรมและโครงการต่าง ๆ เพอ่ื สง่ เสรมิ ความสามารถ
และการแสดงออกของนกั เรยี นตลอดปกี ารศกึ ษา แต่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงท�ำใหบ้ างกจิ กรรมตอ้ งงด
แตย่ ังคงมีกจิ กรรมสำ� คญั ๆ ที่ยงั คงไดเ้ ข้ารว่ มกิจกรรม

การแสดงรำ� บายศรีสู่ขวัญ
งานพธิ ีมุทติ าจติ คุณครูผเู้ กษียณอายรุ าชการ

วนั ท่ี 25 กันยายน 2563

รว่ มการแสดงบนเวที
งานวนั ลอยกระทงลงทะเลวดั พลา

คตคิประวจ�ำาใจมพยายามอยูท่ ี่ ไหน
ความสำ� เรจ็ อยทู่ ีน่ ่ัน

บรรเลงดนตรีไทย
งานท�ำบญุ แฟลตพักครใู หม่

บรรเลงดนตรีไทย
งานพธิ ีมทุ ติ าจติ คุณครูผเู้ กษียณอายรุ าชการ

วนั ที่ 25 กันยายน 2563

เมด็ ทราย ปีที่ 39 ประจำ�ปีการศกึ ษา 2563 15

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เน่ืองจากการแพร่ระบาดของ
โรค Covid-19 ท�ำให้การจัด
การเรยี นการสอนตามปกติตอ้ งเลอ่ื น
ก�ำหนด ทางโรงเรียนจึงมนี โยบาย
สอนออนไลน์ขึ้นเพื่อสนับสนุน

การเรียนการสอนในแบบ Work from Home, Study at Home
ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดการเรียนการสอน
ภาษาองั กฤษออนไลน์ ประจำ� ปีการศึกษา 2563 ตามสถานการณ์ดังกลา่ ว
เน้ือหาส�ำหรับการจัดการเรยี นการสอนออนไลน์ คือ English for
Communication (ภาษาองั กฤษเพอ่ื การสอ่ื สาร) ซ่งึ ไดด้ ำ� เนนิ การใน
วันจันทรท์ ี่ 4 พฤษภาคม ถงึ วันองั คารท่ี 30 มถิ ุนายน 2563

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษา
ต่างประเทศไดจ้ ัดท�ำโครงการ “อบรม
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารด้าน
อาชพี สู่ EEC” เมื่อวันท่ี 15 สงิ หาคม
2563 โดยมวี ตั ถปุ ระสงค์ เพ่ือให้ผู้เรียน
ได้ฝกึ ทกั ษะการฟัง-พดู ภาษาอังกฤษเพ่ือการสือ่ สารตามสถานการณต์ ่าง ๆ
ในชวี ิตประจำ� วัน เพิม่ พูนทกั ษะและประสบการณใ์ นการใช้ภาษาอังกฤษ
อยา่ งม่ันใจ และเพื่อให้ผ้เู รยี นมผี ลสมั ฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษ
เพ่อื การสอ่ื สารเพิ่มมากขึ้น

กจิ กรรม English & Chinese Conversation
มีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนให้ฝึกฝนการสนทนาภาษาต่างประเทศ
ในชวี ิตประจ�ำวันทัง้ ภาษาองั กฤษและภาษาจีน อกี ทั้งยงั เป็นการ
ฝึกความกล้าแสดงออกและพัฒนาทักษะการพูดในที่สาธารณะ
ใหก้ ับนกั เรียนอกี ด้วย

16 วารสารโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกลุ วิทยา

นักเรียนแผนการเรียน
ภาษาจีนเพื่อการทอ่ งเท่ียว
แผนการเรยี นภาษาอังกฤษ
เพอื่ การทอ่ งเทีย่ ว และ
แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น ชน้ั มัธยมศึกษาปีที่ 4 จ�ำนวน 88 คน เขา้ ศกึ ษาดูงาน
และฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ โรงแรมโกลเด้น ซิต้ี ระยอง
เมอื่ วนั อาทติ ย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2563 โดยมวี ตั ถุประสงค์

1. เพอ่ื เปดิ โอกาสให้นกั เรียนไดแ้ ลกเปล่ยี นเรียนรู้แนวทางการประกอบ
อาชีพงานบรกิ ารในเขตเศรษฐกิจพเิ ศษภาคตะวันออก (EEC)

2. เพอ่ื ใหน้ ักเรยี นได้ฝกึ ประสบการณ์ตรงจากหนว่ ยงานหรือสถาน
ประกอบการจริง

3. เพอื่ ใหน้ กั เรียนเห็นความสำ� คัญและประโยชน์ของภาษาองั กฤษ
และภาษาจีนเพือ่ การสื่อสาร

นักเรียนชัน้ มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 5 English Experience
จำ� นวน 216 คน ไปทศั นศึกษา เขาชจี รรย์ Train the Trainer
ตลาดน้�ำส่ีภาคพัทยาและสวนนงนุช
พัทยา จ.ชลบุรี เม่ือวนั อาทติ ย์ที่ 15
พฤศจกิ ายน 2563 โดยมวี ัตถปุ ระสงค์ กิจกรรมพัฒนาภาษาองั กฤษเพ่ือการสือ่ สารส�ำหรับครแู ละ
เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้และฝึก บุคลากรทางการศึกษา “English Experience Train the Trainer”
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม โดยมีวัตถุประสงค์
นอกช้นั เรียน มคี วามสามารถและมน่ั ใจ
ในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1. เพอ่ื ให้ครแู ละบุคลากรทางการศึกษาได้พฒั นาทกั ษะการใช้
กบั ชาวต่างชาติ และตอบสนองให้ ภาษาองั กฤษท้ังด้านฟงั การพูดการอา่ นและการเขยี น
ก้าวทันกับอนาคตของเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวนั ออก (EEC) ในภายภาคหน้า 2. เพ่ือให้ครแู ละบคุ ลากรทางการศึกษาน�ำความรู้ไปใช้ในการ
ปฏบิ ัตงิ านได้อยา่ งมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อใหค้ รแู ละบคุ ลากรทางการศึกษาสามารถติดต่อประสานงาน
และอำ� นวยความสะดวกให้แก่ชาวต่างชาตทิ ม่ี าตดิ ต่อประสานงานได้
อยา่ งมีประสทิ ธิภาพ

เมด็ ทราย ปีท่ี 39 ประจ�ำ ปกี ารศึกษา 2563 17

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

มหกรรมเปดิ โลกมหาวิทยาลยั สัญจร คัดกรองนกั เรียนยากจน

นกั เรยี นชั้นมัธยมศกึ ษาปีท่ี 5 โรงเรยี นบ้านฉางกาญจนกุลวทิ ยา วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 งานแนะแนว โรงเรียนบ้านฉาง-
จ�ำนวน 50 คน เข้ารว่ มกิจกรรมโครงการ “มหกรรมเปิดโลกมหาวทิ ยาลยั กาญจนกุลวทิ ยา ได้จดั ประชุมชี้แจงขัน้ ตอนการคดั กรองนกั เรียนยากจน
สัญจร” โดย สถาบนั กวดวชิ า บีไวส์ อคาเดม่ี ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ผา่ นแอพพลิเคชัน่ “ปจั จัยพ้นื ฐานนกั เรยี น” ภาคเรยี นที่ 1 ปกี ารศกึ ษา
จงั หวัดระยอง เม่อื วนั เสารท์ ่ี 26 กนั ยายน 2563 ร่วมกิจกรรมค้นหาตวั ตน 2563 ให้กบั คณะครูระดบั ชั้นมัธยมศกึ ษาตอนตน้ ณ หอประชุมโรงเรียน
และตวิ เข้ม GAT PAT เตรียมความพรอ้ มวชิ าการ กับ 2 ติวเตอรร์ ะดบั บ้านฉางกาญจนกลุ วิทยา
ประเทศ เพ่อื เตรยี มความพร้อมเข้าสู่ TCAS 65 ประสานงาน โดย
งานแนะแนว

ทนุ เฉลมิ ราชกุมารี

พลกิ ฟ้าคน้ หา “ศกั ยภาพ” ของตนเอง วันที่ 14 กันยายน 2563 งานแนะแนว โรงเรียนบ้านฉาง-
กาญจนกุลวทิ ยา ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ศิโรรัตน์ ภกั ดีณรงค์ นกั เรยี น
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ซงึ่ ได้รับทุนการศกึ ษา “ทนุ เฉลิมราชกมุ ารี”
ระยะท่ี 2 รนุ่ ท่ี 4 ประจำ� ปีการศกึ ษา 2563 ซึ่งเป็นทุนต่อเนื่องตั้งแต่
ระดบั มธั ยมศกึ ษาตอนปลายจนถึงระดับปรญิ ญาตรี

กจิ กรรมพฒั นาผูเ้ รียนได้ด�ำเนินกจิ กรรมโครงการ พลิกฟ้าค้นหา
“ศกั ยภาพ” ของตนเอง ณ ห้องโสตทัศนศกึ ษา โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกลุ -
วทิ ยา ในวันท่ี 18-20 กันยายน 2563 โดยมีนักเรียนระดับช้ันมธั ยมศกึ ษา
ตอนปลายเข้ารว่ มโครงการ จ�ำนวน 50 คน โดยมีวทิ ยากรจาก
กล่มุ DOT TO DOT มาใหค้ วามร้กู บั นกั เรยี น ทำ� ใหน้ ักเรียนร้จู กั
วางแผนและคน้ พบความถนัด ความชน่ื ชอบของตนเอง

เปิดบ้านวทิ ยาลัยเทคโนโลยอี กั ษรบริหารธรุ กจิ

งานแนะแนว โรงเรียนบา้ นฉางกาญจนกลุ วทิ ยา นำ� นกั เรยี น
ช้นั มธั ยมศึกษาปที ี่ 3/4 จำ� นวน 40 คน เขา้ ร่วมกจิ กรรมงานเปิดบา้ น
วิทยาลัยเทคโนโลยีอกั ษรบรหิ ารธุรกิจ เพื่อรว่ มกิจกรรมการแนะแนว
ของสาขาวชิ าตา่ ง ๆ พร้อมรับชมผลงานวิชาการและนทิ รรศการต่าง ๆ
ของนักศกึ ษา เมอื่ วันท่ี 9 ธันวาคม 2563

18 วารสารโรงเรียนบา้ นฉางกาญจนกลุ วทิ ยา

เปิดบ้านวชิ าการวทิ ยาลัยเทคนคิ สัตหบี มอบทนุ เสมอภาค

วันท่ี 17 ธนั วาคม 2563 งานแนะแนว โรงเรียนบ้านฉาง- วันท่ี 24 กันยายน 2563 งานแนะแนว โรงเรยี นบา้ นฉาง-
กาญจนกุลวิทยา ได้ด�ำเนนิ โครงการเปดิ โลกทศั น์เสน้ ทางสายอาชพี ...สู่ EEC กาญจนกุลวิทยา ไดจ้ ดั พิธีมอบทุนเสมอภาค ใหก้ ับนกั เรียนระดบั
โดยน�ำนักเรยี นชนั้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 จ�ำนวน 80 คน เขา้ รว่ มกิจกรรมงาน ชน้ั มธั ยมศึกษาตอนต้น จ�ำนวน 26 คน ณ หอ้ งโสตทัศนศึกษา โดยมี
เปดิ บา้ นวชิ าการวทิ ยาลยั เทคนิคสตั หบี เพอื่ ใหน้ ักเรยี นไดเ้ หน็ ภาพจรงิ นางกฤตติกา เบญจมาลา ผอู้ ำ� นวยการโรงเรียน เปน็ ประธานในพธิ ี และ
ของการเรียนการสอนดา้ นสายอาชีพท่ีเก่ยี วขอ้ งกับ EEC และมีส่วนร่วม มีคณะครรู ะดบั ช้นั มธั ยมศึกษาตอนตน้ ผู้ปกครอง และนักเรยี น เขา้ รว่ มพธิ ี
ในการเรยี นรู้ ได้ลงมือปฏบิ ัติจริง และเปน็ แรงบันดาลใจสูก่ ารเรียนหรอื
เลือกประกอบอาชพี ในอนาคต ตลอดจนมที ักษะเกยี่ วกับสายอาชพี และ
สามารถนำ� ไปประยุกตใ์ ช้ในชวี ติ ประจำ� วันได้

เดก็ ดขี องแผน่ ดิน แนะแนวการศึกษาตอ่ และเช่อื มโยงสูอ่ าชพี

วนั ที่ 25 กันยายน 2563 งานแนะแนว โรงเรียนบา้ นฉางกาญจน- วันท่ี 10 กันยายน 2563 งานแนะแนว โรงเรียนบ้านฉางกาญจน-
กลุ วิทยา ได้สนบั สนนุ และส่งเสริมใหน้ กั เรียนเป็นเดก็ ดี มีจิตอาสา และ กลุ วทิ ยา ได้นำ� นักเรยี นจ�ำนวน 4 คน เข้ารว่ มโครงการแนะแนวการศกึ ษาต่อ
ทำ� ความดเี พอื่ สงั คม โดยมีนักเรียนระดบั ช้ันมธั ยมศกึ ษาปีที่ 3/11 จำ� นวน และเชอ่ื มโยงสอู่ าชพี ใหม้ ีความเขม้ แข็งเพื่อการมีงานท�ำ ณ โรงเรียนชลบรุ ี
27 คน เป็นแกนน�ำในการเขา้ ร่วมโครงการ “เด็กดีของแผน่ ดิน” หรือ Z-IDOL “สุขบท” ไดร้ ว่ มรับฟงั การแนะแนวอาชพี และทักษะตา่ ง ๆ ในศตวรรษที่ 21
ซึง่ ท�ำความดีตลอดระยะ 1 เดอื น โดยมคี รทู ่ีปรึกษาติดตามดูแลอยา่ งใกล้ชิด และสรา้ งเครอื ข่ายดา้ นการแนะแนวอาชีพกบั สถาบนั การศกึ ษาอ่นื ๆ
ความสำ� เรจ็ นที้ �ำให้นกั เรยี นได้รบั “รางวัลเด็กดีของแผน่ ดนิ ” ซ่งึ เปน็ เกียรติ ใน สพม.18
ประวัติที่ดกี ับนักเรยี นทกุ คน

เม็ดทราย ปีที่ 39 ประจำ�ปีการศึกษา 2563 19

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

มอบเกยี รตบิ ัตรนกั กฬี าฟุตซอล

วันที่ 7 ธนั วาคม 2563 นางกฤตตกิ า เบญจมาลา ผอู้ �ำนวยการ
โรงเรยี นบ้านฉางกาญจนกลุ วทิ ยา ได้มอบเกยี รติบตั รและให้โอวาทแกน่ ักกีฬา
โรงเรยี น ประเภทกีฬาฟตุ ซอลชาย ซึ่งไดร้ บั รางวัลชนะเลศิ และเป็นนกั กีฬา
ตัวแทนของจังหวัดระยอง เข้าร่วมแข่งขนั ในระดับภาค ณ จงั หวดั จนั ทบุรี
ในวนั ที่ 9-13 ธันวาคม 2563 มรี ายชอื่ มดี งั น้ี

1. นายนฤพล บตุ รศรี 10. นายกติ ตภิ มู ิ พูลประกอบ
2. นายวรินทร ทองมา 11. นายกษดษิ สขุ วรรณ
3. นายอศั นยั พุดทา 12. นายวฒุ ิชยั ชัยศักดก์ิ จิ บวร
4. นายรฐั ภมู ิ บำ� รุงตา 13. นายชนิ วัตร วงเวยี น
5. นายครรชิต สนทิ วาจา ครผู ู้ท�ำการฝึกสอน
6. นายพเิ ชษฐ์ไชย เหมือยฝน 1. ครูวฒั นชัย ชำ� นาญชานนั ท์
7. นายปฏิภาณ สดุ ใจ 2. ครอู สิ ระ ทยุ เวยี ง
8. นายณภัทร แจ่มใส 3. ครวู ันชนะ คงรอด
9. นายนวพล เสยี งดงั

กฬี านักเรยี นนักศกึ ษาแหง่ ชาติ

นกั กีฬาโรงเรียนเข้ารว่ มการแข่งขันกีฬานักเรียน นกั ศกึ ษาแห่งชาติ
ครง้ั ที่ 42 ระดับภาค รอบคัดเลอื กเขตการแขง่ ขนั กีฬาที่ 2 เพื่อคัดเลอื ก
ตัวแทนนกั กฬี านักเรียน เข้ารว่ มการแขง่ ขันระดับประเทศ ณ สนามฟตุ ซอล
เทศบาลต�ำบลหนองบวั อ.เมอื ง จ.จนั ทบุรี
ผ้ฝู กึ สอน
1 นายวฒั นชัย ช�ำนาญชานนั ทน์
2. นายอสิ ระ ทุยเวยี ง
3. นายวนั ชนะ คงรอด

20 วารสารโรงเรยี นบา้ นฉางกาญจนกลุ วิทยา

ชุดจีนโบราณ ฮั่นฝู สรรหามาฝาก

โดย เหลา่ ซืออาย เก๊ยี วหมูปูอัดไส้แนน่

สวัสด.ี .หนีห่าวค่ะ หา่ งหายกนั ไปนานเลยนะคะกบั คอลมั นส์ นทนาภาษาจีนของ
เหลา่ ซอื อาย ชว่ งน้กี ระแสซีร่สี ์จีนก็กำ� ลงั มาแรง คงมหี ลายคนอยากลองสวมบทบาทเปน็
จอมยทุ ธ์สดุ เท่กันบา้ งแน่ ๆ เลย ยอ้ นไปเมื่อชว่ งละคร “บพุ เพสนั นิวาส” ของไทยเรากำ� ลงั
ออนแอร์ ชว่ งน้นั สาวไทยอนิ หนกั มากพากันหยิบผ้าไทยห่มสไบเฉยี งแต่งตัวเป็นแม่การะเกด
เปน็ กระแสออเจ้ากนั ยกใหญ่ ทางฝัง่ แมจ่ ีนของเราก็ไม่น้อยหน้าคะ่ ..อนิ หนักมาก..ทัง้ นิยาย
ท้ังซรี ่ีส์ ทำ� ใหม้ ีกระแสของการหวนกลับมาใสช่ ดุ “ฮนั่ ฝู” หรอื ชุดโบราณแบบด้งั เดิมของจีน
เชน่ กนั เรียกไดว้ ่าเดนิ ไปทางไหนก็จะต้องเห็นหนุม่ สาวสวมชุดฮ่นั ฝอู ยแู่ ทบทุกที่เลยทีเดยี ว
ชดุ ฮ่ันฝเู ป็นชุดประจ�ำชนชาตฮิ ั่นแตโ่ บราณ ชาวจนี แตง่ กายด้วยชุดฮัน่ ฝตู ัง้ แต่
สมยั โบราณจนถงึ สมยั ราชวงศห์ มงิ และได้มีการปฏิวตั เิ คร่อื งแต่งกายของชาวจนี ใน
สมยั ราชวงศช์ งิ มาเปน็ ชุดก่เี พา้ แบบในปจั จบุ ัน จากการส�ำรวจในประเทศจีนพบว่าสมาชิก
กล่มุ ฮัน่ ฝนู น้ั มอี ตั ราเตบิ โตข้นึ อยา่ งตอ่ เนอ่ื ง ทำ� ให้เกดิ ธรุ กจิ เก่ียวกับชดุ ฮนั่ ฝมู ากมาย มกี าร
เดินแบบจัดแฟช่นั โชวข์ องแบรนด์ชุดฮนั่ ฝตู ่าง ๆ และยงั มเี ทศกาลฮน่ั ฝูท่จี ดั ข้นึ อย่างย่ิงใหญ่
ทุกปีในเมอื งเฉงิ ตูและซานตงอกี ดว้ ย และขณะนีค้ วามนยิ มในชุดฮั่นฝแู ละศิลปวฒั นธรรม
จีนโบราณก็ยังคงก็เพ่ิมขึ้นเร่อื ย ๆ ไมห่ ยดุ อยู่แค่ในประเทศจนี ใครจะไปคดิ ล่ะคะว่าซรี ีส่ ์
สนกุ ๆ ทเี่ รารับชมกนั จะกลายเป็นทูตเผยแพร่วฒั นธรรมจนี ในยคุ ดิจติ อลแบบน้ีได้ ไม่แนว่ า่
ในอนาคตอันใกล้อาจเกดิ กระแสชุดไทยฟีเวอรเ์ ผยแพร่ไปท่วั โลกบ้างกเ็ ปน็ ได้นะคะ

สวสั ดีจา้ ทกุ คนนน...รออา่ นคอลมั นก์ นั นานมัย้ เอ่ย สถานการณ์ช่วงนีเ้ กดิ การแพร่ระบาดของเชอ้ื ไวรสั โคโรน่า (โควิด-19)
นอ้ ง ๆ อย่าลืมดแู ลสขุ ภาพกนั ดว้ ยนา้ ถ้าพดู ถึงการแพรร่ ะบาดช่วงโควิด-19 พวกน้อง ๆ กักตัวกนั อยู่บ้าน ทำ� อะไรม้ังเอ่ย?? ..ป๊งิ !!!..เรยี นออนไลน์สินะ
แตว่ นั นี้เราจะรับบทเป็นเชฟ ใชจ่ ้ะ อา่ นไมผ่ ดิ !! นอกเหนอื การ DIY ของใช้กันแลว้ เรายังมเี มนทู านเล่นเก๋ ๆ ชวนให้น้องลองท�ำ..งา่ ยมากบอกเลย.. By Applepine

วา่ แล้วก็ไปเตรยี มวัตถดุ บิ กนั เลยจ้า !!!
สว่ นผสม วธิ ที ำ� 3.นำ� ขนมจบี มาวางเรียงใส่ซ้ึงนง่ึ ที่รองใบตอง
ปอู ดั 20–30 ชิน้ 1.นำ� กระเทียมและรากผกั ชีมาโขลกให้ละเอยี ด และทาน�้ำมนั (ทาน�้ำมนั บนใบตองเพ่อื กนั
เนือ้ หมสู บั ติดมัน 350 กรัม จากน้ันใสก่ ุง้ สับ หมสู บั และสว่ นผสมทั้งหมด ขนมจบี ติด) วางเรียงเว้นชอ่ งวา่ งต่อช้นิ ดว้ ย
เน้อื กุ้งสับละเอียด 250 กรมั ลงไปโขลกให้เป็นเน้อื เดียวกนั จนเหนยี ว (ถ้าวางชดิ กนั ขนมจบี จะตดิ กัน) พรมน�้ำเปลา่
รากผกั ชี 2 ราก ให้ท่ัวขนมจบี (เพ่อื เพ่มิ ความชุ่มชื้นใหก้ บั ตวั
กระเทียม 3 กลบี แป้งเก๊ียว) แลว้ น�ำไปนึ่งดว้ ยไฟแรงนำ�้ เดือด
นำ้� ตาลทรายขาว 1 ช้อนโตะ๊ นึง่ 10–15 นาที
พรกิ ไทยป่น 1 ชอ้ นชา
แป้งมัน 3 ชอ้ นโตะ๊
ซอี ๊ิวขาว 1 ชอ้ นโตะ๊
นำ�้ มนั งา 1 ช้อนโตะ๊
ไข่ไก่ 2 ฟอง
แผ่นเกี๊ยว (สำ� หรับห่อ)
กระเทยี มเจียว(โรยหน้า) 2.วางแผน่ เกยี๊ วแล้วขดู แป้งขาว ๆ ออกจากแผ่น 4.ทาขนมจบี ดว้ ยนำ�้ มนั กระเทยี มเจยี วให้ทว่ั
ผักชี (ตกแตง่ ) (เพ่ือไม่ใหม้ ีแป้งมากเกนิ ไป) แล้วนำ� ปูอดั มาบี้ ๆ (เพื่อไม่ให้ขนมจีบตดิ กนั ) จัดใส่จานแต่งหนา้
ตรงปลายของปูอัดให้บาน ๆ ออกมา (เพ่อื ความ ดว้ ยผกั ชีและโรยดว้ ยกระเทยี มเจยี วทานคกู่ บั
สวยงาม) แล้ววางตรงกลางแผน่ 2 ชิ้น ตักไส้ น้ำ� จมิ้ ซฟี ู๊ดของเรา อร่อยยยย..อยา่ บอกใครเชียว
วางทับปูอดั เกลย่ี ใหส้ วยงาม จากนัน้ เอาน้ิวแตะ
น�้ำเลก็ นอ้ ย แล้วทาตรงมุมของแผ่นเกี๊ยวท้ัง
ซ้ายและขวา แล้วนำ� มาปิดให้แนน่ กบั ไส้

เห็นมยั้ เอย่ ..ง่ายมากเว่อร์..แถมนา่ กนิ อีกด้วยแฮะ
เชือ่ ว่าใครๆก็ทำ� ได้ ลองท�ำทานกันดนู ้า แก้เบอ่ื
แถมอิม่ ทอ้ งอีกดว้ ย แลว้ พบกนั ใหม่นะเชฟ ๆ
เห้ย! น้อง ๆ บายยยย....

ขอบคณุ ทมี่ าข้อมูล : https://bit.ly/2INJhwz

เม็ดทราย ปีท่ี 39 ประจำ�ปกี ารศึกษา 2563 21

งานสิ่งแวดล้อม

เยาวชนกบั การอนุรกั ษ์สิง่ แวดลอ้ ม วนั รกั ต้นไม้
วันที่ 13 กนั ยายน 2563 นักเรียนชุมนุม ECO และชุมนุมกรนี - วนั ท่ี 21 ตุลาคม 2563 นักเรยี นระดับช้นั มัธยมศึกษาปที ี่ 5
ชาเลนจ์ เขา้ ร่วมกิจกรรม “เยาวชนกบั การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” โครงการของ ร่วมปลูกต้นและบวชต้นไม้เนื่องใน “วันรักต้นไม้”
มหาวทิ ยาลัยราชภฎั ราชนครินทร์ ณ หาดเตยงาม อ.สตั หบี จ.ชลบุรี

HMC Youth Camp 2020

วนั ท่ี 24 กันยายน 2563 นกั เรียนตัวแทนชั้นมธั ยมศึกษาปที ี่ 5/5
และ 5/6 เขา้ ร่วมกจิ กรรม “สร้างเยาวชนนักอนุรกั ษ์ HMC Youth Camp 2020”
สนับสนุนโดยบริษัท เอชเอ็มซี โพลิเมอร์ จ�ำกัด

ฝายชะลอนำ้�

วนั ท่ี 17 พฤศจกิ ายน 2563 นักเรยี นระดับชน้ั มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 5
ชมุ นุม ECO และชุมนุมกรีนชาเลนจ์ เขา้ รว่ มโครงการ “สร้างฝายชะลอน�ำ้ ”
(ฝายธรรมชาติ) ณ ป่าชมุ ชนเขาภูดร หว้ ยมะหาด จัดโดย เทศบาลต�ำบล
บ้านฉาง

22 วารสารโรงเรยี นบ้านฉางกาญจนกลุ วทิ ยา

กำ� จัดขยะ

นกั เรียนจากชมุ นุม Eco school และชุมนุม BKW Green Challenge
จำ� นวน 40 คน ศึกษาดงู านโครงการสรา้ งจติ ส�ำนกึ ในการคัดแยกขยะมูลฝอย
วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ ศนู ย์ก�ำจดั ขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร
จังหวัดระยอง โดยกองงานสิ่งแวดล้อม เทศบาลต�ำบลบา้ นฉาง เพือ่ เรียนรู้
การจดั การขยะภายในจังหวดั ระยอง

สอ่ื ความหมายธรรมชาติ
ตวั แทนนักเรียนจำ� นวน 6 คน เข้าร่วมกจิ กรรมโครงการคา่ ยชมรม
นกั ส่อื ความหมายธรรมชาติ ครงั้ ท่ี 26 วันที่ 6–10 ธันวาคม 2563 ณ ป่าแมต่ ืน
รา่ งหลักสตู รอนุรกั ษท์ รัพยากรธรรมชาตฯิ แมแ่ ตง ต.สนั ตสิ ขุ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ จดั โดยชมรมนักสอ่ื ความหมาย
ธรรมชาติ ร่วมกับมลู นิธิไทยรกั ษป์ ่า และมลู นธิ เิ จรญิ โภคภณั ฑ์ ใหเ้ ห็นถึง
ครูหฤทัย ไชยวงค์ และครธู ารทิพย์ อปุ ะไชย ได้เขา้ รว่ มโครงการ ความสำ� คัญของสง่ิ แวดลอ้ มทกี่ �ำลังส่งผลกระทบตอ่ โลก เช่น ปญั หาโลกร้อน
ประชุมร่างหลักสูตรฝกึ อบรมสำ� หรับนักเรียนระดบั มธั ยมศึกษาและอดุ มศกึ ษา อณุ หภมู ินำ�้ ทะเลสงู ขน้ึ ไฟป่าลกุ ลามพื้นท่ี เนื่องจากการต้องการพื้นที่ปา่ ใน
เร่อื งการอนรุ ักษท์ รพั ยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมศลิ ปกรรมท้องถิ่น วันท่ี การทำ� ธุรกจิ ฯลฯ ปัญหาเหลา่ น้เี กิดขน้ึ จากน้�ำมอื ของมนษุ ย์ท่ีเปน็ ผ้กู ระทำ�
15-16 สงิ หาคม 2563 ณ โรงแรมบางแสนเฮอรเิ ทจ ต.แสนสขุ อ.เมือง จงึ ตอ้ งอาศัยกลมุ่ คนท่มี ีใจรกั ษ์ในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ เป็นแนวทาง
จ.ชลบุรี ในการการปลกู จติ ส�ำนกึ ใหก้ บั เยาวชน ไดม้ โี อกาสสัมผัสและเรยี นรู้ เข้าใจใน
ธรรมชาตริ อบ ๆ ตัว เพ่อื สืบทอดเจตนารมณ์ในการอนุรกั ษธ์ รรมชาตติ ่อไป

อนุรักษพ์ ลงั งานและส่งิ แวดลอ้ ม Environmental Empowerment CAMP

นักเรียนจากชุมนมุ Eco school และ BKW Green Challenge
เข้ารว่ มประกวด “โรงเรียนสงิ่ แวดลอ้ ม/โรงเรียนสเี ขยี ว/โรงเรยี นปลอดขยะ” นำ� นักเรียนจ�ำนวน 3 คน ไดแ้ ก่ นายวิศษิ ฏ์ วบิ ลู เชื้อ น.ส.สทุ ธดิ า
ด้านอนุรักษพ์ ลังงานและส่ิงแวดล้อม ในวันที่ 14 กันยายน 2563 ณ อาคาร นาคแดง และนายวรินทร ภฆู ัง เขา้ ร่วมกจิ กรรมคา่ ยฝึกอบรม “สร้างความเขา้ ใจ
อเนกประสงคม์ งั กรกุลวานิช โรงเรยี นบ้านบึง “อตุ สาหกรรมนเุ คราะห”์ และเสรมิ ศักยภาพการทำ� งานดา้ นสิง่ แวดล้อม เพอ่ื พฒั นาเขตเศรษฐกจิ พเิ ศษ
อ.บา้ นบึง จ.ชลบุรี และผลการประกวดปรากฏว่าได้รางวัลเหรียญเงนิ ภาคตะวนั ออก (EEC)” Environmental Empowerment CAMP วันที่ 18-20
ธันวาคม 2563 ณ โรงแรม Arize Hotel ศรีราชา จ.ชลบรุ ี ด�ำเนนิ การโดย
สำ� นักคณะกรรมการนโยบายเขตพฒั นาพเิ ศษภาคตะวนั ออก (สกพอ.)
ได้มอบหมายให้ บรษิ ัท เอม็ ยู ครีเอชั่น จ�ำกัด เป็นผ้ดู �ำเนนิ การโครงการ น�ำเสนอ
แผนโครงการเสริมสร้างศกั ยภาพเครือขา่ ยเยาวชนส่ิงแวดลอ้ ม เพอ่ื พฒั นา
เขตพฒั นาพเิ ศษภาคตะวนั ออก (EEC)

เมด็ ทราย ปีท่ี 39 ประจ�ำ ปีการศึกษา 2563 23

คณะกรรมการสภานกั เรยี น

ปกี ารศกึ ษา 2563

นโยบาย นายกฤษณพล ภมู วิ ะ น.ส.พนิตนนั ท์ เจตน์จ�ำ ลอง น.ส.วรนันท์ สามารถกลู

ส่งเสรมิ ใหม้ รี ายได้และประสบการณ์ของนักเรียน น.ส.กลั ยา พัทธิกลุ น.ส.ภยิ ดา สกลุ เลศิ วาณชิ นายวราดร เพยี งเท
สง่ เสรมิ การแขง่ ขันทักษะทางวิชาการ
การแข่งขนั Cover Dance International
The mask ดาวเดอื น
ตลาดนัดคุกอัซคาบนั
การจดั แข่งกีฬานักเรยี น
จัดเตรียมทชิ ชแู่ ละ
กระดาษห่อผา้ อนามยั ในห้องนำ้� หญิง

น.ส.ศศธิ ร กฬิ าภักดิ์

น.ส.พันธน์ ันทน์ เกิดจนั ทรา น.ส.ภัณฑริ า ใจดี น.ส.นงนภสั สนั ธิจักร์ น.ส.จฬุ ารักษ์ กล่ินสุคนธ์ น.ส.ปองกานต์ กระสนิ ธ์ น.ส.ศวติ า ทะเสนา

น.ส.พิมพัชร์ ศรีสงคราม น.ส.ณภทั ร กองทอง นายปณั ณธร คำ�พิมาย น.ส.ภัคจิรา ศริ ิเมฆา นายภูรพิ ฒั น์ นามวงค์ น.ส.ชนนิ าถ กิจภาษิต

นายณภพ ค้มุ ชาวนา น.ส.กญั จนณ์ ฏั ฐ์ ฤทธิมนตรี น.ส.ชลินทรา หลายพา น.ส.ปยิ ธดิ า สมจติ ร น.ส.นพมาศ รกั สอน นายเทพอมร สงิ ขรเขยี ว

24 วารสารโรงเรยี นบา้ นฉางกาญจนกลุ วิทยา

อย่าได้ยึดติดเพียงแค่ อำ�ลาสภานักเรยี น
“ค�ำพูด” ของใคร
เพราะมีเพียงแค่ ทกุ การเดินทางยอ่ มตอ้ งมปี ลายทางเสมอ สำ� หรับใครหลายๆ คนอาจจะ
..ตัวเราเอง.. สนใจวา่ เร่ิมกา้ วเเรกเม่อื ไหร่และถึงจุดหมายตอนไหน แตส่ �ำหรับพวกเราใน
ท่ีรู้ว่า ระหวา่ งทางน้นั มันส�ำคัญ และเตม็ ไปดว้ ยประสบการณท์ ่ีมาพรอ้ มกับความทรงจ�ำดีๆ
อกี ทั้งไดล้ งมือทำ� ให้กับนอ้ งๆ ของพวกเราทกุ คน
เราพยายามมากแค่ไหน การว่ิงอยู่ ในไม้ที่สองบางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นที่น่าจดจ�ำหรือพอใจ
สำ� หรับใครหลายๆ คน แต่เมอื่ พวกเราได้รับให้ท�ำหน้าท่ีตรงนแ้ี ล้ว มนั คอื ความ
รับผิดชอบท่ีพวกเราจะต้องทำ� มนั ใหด้ ีที่สุด ตลอดระยะเวลาท่ี ได้ทำ� งานสภานกั เรียน
พวกเราบอกกนั เสมอว่าทกุ ๆ กจิ กรรมท่ีเราได้ท�ำแลว้ ลว้ นส�ำเรจ็ มนั ไม่ไดแ้ ค่เพียง
ไกมลพ่ ุ่มูดสถภงึาไนมัก่ไดเรเ้ ียลนยเพกี็คยงือกเพลื่อุ่มนเดๆียใวนแรุน่ตเ่ ,ก3ิด8จเากกือคบวทามกุ รๆว่ มกมิจอืกจรารกมหไมล่วา่ายจๆะเฝป่า็นยตลทาั้งดนนจี้ ัดะ
โรงเรียน งานดนตรี กจิ กรรมไหวค้ รู และอื่นๆ อกี มากมาย มนั เกิดจากการท่ี
เราร่วมลงมือท�ำจนออกมาเป็นที่น่าพอใจและเป็นท่ีประจักษ์ พวกเราไม่เคยมองว่า
หอ้ งไหนเกง่ กว่าหอ้ งไหน เพ่ือนแตล่ ะหอ้ งมคี วามสามารถคนละแบบ จะสังเกตไดจ้ าก
หลายๆ กจิ กรรมที่จะมคี วามผสมผสานระหว่างวิชาการ และความขบขันสวยงามอยู่ใน
หลายๆ มมุ ตลอดการรับหน้าท่ีเปน็ สภานกั เรียนก็จะมีหลายๆ เสยี งถาโถมเข้ามา
ไม่ว่าจะในดา้ นท่ีดีหรือไม่ดี พวกเราพยายามอยา่ งหนกั ในการพิสูจน์ตวั เองวา่ “พวกเรา
ก็ไมด่ ้อยไปกว่าใคร” คา่ ยพัฒนาศักยภาพคณะสภานักเรียนครั้งท่ี 1 ถอื เป็นงานที่ ใหญ่
อกี งานหน่ึงที่พวกเราตอ้ งเปน็ คนดำ� เนนิ การ รันตารางงานกันเองทั้งหมดเพอื่ เตรียม
ความพรอ้ มใหก้ บั คณะสภานักเรียนรุน่ ปัจจุบนั อาจเป็นเพราะว่าเคยมีบาดแผลในงาน
ตา่ งๆ ท่ีทำ� มา หรือประสบการณ์ ในงานครั้งกอ่ นๆ บวกกับความเข้าใจในหน้าท่ีของ
ตวั เองในทีม ซึง่ ทำ� ใหค้ ่ายสภานกั เรียนที่จัดข้ึนเปน็ คร้ังเเรกจึงไม่มีแผลตดิ ตัวมาเลย
สักนดิ หลงั จากจบกิจกรรมนี้ นอกจากพวกเราจะได้ประสบการณ์เพิม่ มากข้ึนเเล้ว
มิตรภาพระหว่างรุ่นของสภาก็มีเพมิ่ มากขึน้ ตามไปด้วย มีบางประโยคท่ียงั กอ้ งอยู่ในหวั
ของพวกเรามาถึงทุกวันนค้ี อื ประโยคของอาจารย์บอลที่บอกว่า “ต�ำแหน่งไม่สามารถ
การันตคี วามสามารถได้ ถ้าความสามารถไม่ไดก้ ารันตตี �ำแหน่งที่มอี ยู่ดว้ ย” เพียงแค่
ค�ำ..ค�ำน.้ี .ก็สามารถท�ำให้พวกเราเคลียร์ความกังวลท่ีแบกมาตลอดระหว่างการรับ
หนา้ ท่ีสภานักเรียนได้ทั้งหมดเเล้ว
สดุ ท้ายนอ้ี ยากจะฝากถงึ น้องๆ รุน่ ต่อๆ ไปวา่ “อย่าได้ยดึ ตดิ เพียงแค่คำ� พูด
ของใคร เพราะมเี พียงแคต่ วั เราเองท่ีรูว้ ่าเราพยายามมากแค่ไหน ถึงจุดหมายเร็วหรือ
ชา้ มันไมไ่ ดส้ ำ� คัญกว่าระหวา่ งทางนน้ั เราได้เก็บเก่ียวประสบการณแ์ ละความทรงจำ� ดีๆ
ท่ี ไดเ้ จอ”

เมด็ ทราย ปที ่ี 39 ประจำ�ปีการศกึ ษา 2563 25

รอบรั้วเหลืองดำ� ปฏิบัติหน้าที่จราจรทกุ เช้า

กจิ กรรม นกั ศึกษาวิชาทหาร ,63

เก็บขยะรอบๆ โรงเรยี น วันที่ 25 ธนั วาคม 2563

มอบเกียรติบตั รและทุนการศกึ ษาส�ำหรับนกั ศกึ ษาวชิ าทหาร ภายใต้ชือ่ “นศท.ดี ศรี บ.ก.ว.” ประจ�ำปกี ารศึกษา 2563
วันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2564

“นอ้ งสง่ พ่ี สานสมั พนั ธ์ หวั ใจ นศท.” และปิดการเรยี นนกั ศกึ ษาวชิ าทหาร ปีการศกึ ษา 2563
วนั ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

งานจราจร

เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจใน
ด้านการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องและปลอดภัย
เพ่ือปลูกฝังจิตส�ำนึกในพฤติกรรมป้องกันภัยและ
ความปลอดภยั บนถนน ดว้ ยการสวมใส่หมวกนิรภัย
อปุ กรณน์ ิรภยั และวางแผนการเดนิ ทาง นกั เรียนได้
จดั ตง้ั ชมรมอาสาจราจร และจดั กจิ กรรมรณรงค์
ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในสถานศึกษา
ตลอดปีการศกึ ษา
26 วารสารโรงเรยี นบ้านฉางกาญจนกุลวทิ ยา

รับสมัครนักเรยี นใหม่ อบรมโรงเรยี นนำ� รอ่ งนวัตกรรม
ปกี ารศกึ ษา 2563 โรงเรยี นบ้านฉางกาญจนกลุ วทิ ยา เป็นสถานที่
วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2563 โรงเรยี น (Station) อ�ำนวยการการจัดอบรมปฏิบตั ิการ
บ้านฉางกาญจนกุลวิทยาได้ด�ำเนินการตรวจรับ กงึ่ ออนไลน์ การพฒั นาโค้ช : ผ้นู �ำระบบนเิ วศ
เอกสารของนักเรียนใหม่ ระดบั ชั้นมัธยมศึกษา การเรยี นร้ใู นศตวรรษที่ 21 “ชุดท่ี 1 ผลลพั ธ์ทพี่ งึ
ปที ี่ 1 และมธั ยมศกึ ษาปที ี่ 4 ปีการศึกษา 2563 โดย ประสงค์ของการศกึ ษาส่หู ลกั สูตรฐานสมรรถนะ”
มมี าตรการป้องกันและเฝ้าระวงั โรค COVID-19 ด้วย ของโรงเรียนน�ำร่องพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา
การเว้นระยะห่าง ตรวจวดั ไข้ สวมหน้ากากอนามัย จงั หวัดระยอง โดยมี 3 โรงเรยี น เข้าร่วมรับ
ใสถ่ ุงมือ ล้างมอื ด้วยเจลแอลกอฮอล์ การอบรม คอื โรงเรียนบา้ นพยูน โรงเรยี นมณีวรรณ์
มอบตวั นักเรยี นใหม่ และโรงเรียนมาบตาพดุ พันพทิ ยาคาร เมอ่ื วันที่
โรงเรียนได้จัดด�ำเนนิ การรับมอบตวั นกั เรยี น 16–18 มถิ นุ ายน 2563

ระดับชั้นมัธยมศกึ ษาปที ี่1 วนั ท่ี12 มถิ นุ ายน2563
และระดบั ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่4ในวนั ที่14มถิ นุ ายน
2563 โดยมีจดุ คัดกรองเฝา้ ระวงั ไวรัสโคโรนา่ covid19
ด้วยการใหส้ วมหนา้ กากอนามัย วดั ไข้ เวน้ ระยะหา่ ง
และเจลแอลกอฮอล์ล้างมอื

รมต.ศธ ตรวจเยยี่ มการสอบ
คัดเลอื กเข้าเรียนมธั ยมศกึ ษา
ปีท่ี 4 ปกี ารศกึ ษา 2563
นายณฏั ฐพล ทีปสุวรรณ รฐั มนตรวี ่าการ
กระทรวงศึกษาธกิ าร พรอ้ มด้วยนางลาวัลย์ ตรีเนตร
ท่ีปรึกษาส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขน้ั พนื้ ฐาน วา่ ท่ี ร.ต.เมฆนิ ลมิ้ เจริญ รองผู้อำ� นวยการ
สำ� นกั งานเขตพนื้ ทกี่ ารศกึ ษามธั ยมศกึ ษาเขต18
นางสนุ ยี ์ แก้วอไุ ร ผู้อ�ำนวยการกลมุ่ ส่งเสริม
การจัดการศึกษาส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธั ยมศึกษาเขต 18 ไดต้ รวจเยี่ยมสนามสอบ
คัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา
ปที ี่ 4 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านฉาง- โรงเรยี นแกลง “วิทยสถาวร”
กาญจนกุลวทิ ยา เม่อื วนั ที่ 7 มิถุนายน 2563 ดูงานสวนพฤกษศาสตร์

นางกฤตติกา เบญจมาลา ผู้อำ� นวยการ
โรงเรยี นบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ได้ต้อนรบั คณะครู
จาก โรงเรยี นแกลง “วทิ ยสถาวร” อ�ำเภอแกลง
จังหวัดระยอง เพอ่ื ศึกษาดงู านวธิ ีการด�ำเนินงาน
การตรวจสอบ ตามโครงการอนุรักษพ์ นั ธุกรรมพชื ฯ เมอ่ื วนั ท่ี 23
มถิ ุนายน 2563 ณ หอ้ งงานสวนพฤกษศาสตร์
การบริหารการศกึ ษา
คณะกรรมการจาก สพม.18 ได้ติดตามตรวจ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกลุ วทิ ยา
สอบการบริหารการจัดการศึกษา ประจ�ำปีการศึกษา
2562 เมื่อวันที่ 16 มถิ นุ ายน 63

ครบรอบ 45 ปี

โรงเรียนบา้ นฉางกาญจนกุลวทิ ยา

นายจิรศักด์ิ ตะปะโจทย์ นายอ�ำเภอบ้านฉาง
พร้อมดว้ ยนายสุชนิ พลู หิรญั นายกเทศมนตรี
ต�ำบลบา้ นฉาง ใหเ้ กยี รติเปน็ ประธานในพิธที ำ� บุญ
วนั ครบรอบ 45 ปี วนั ก่อต้งั โรงเรียนบ้านฉาง-
กาญจนกุลวทิ ยา และไดร้ ่วมปลูกต้นไม้กับคณะ
กรรมการสถานศึกษา สมาคมผูป้ กครอง ศษิ ยเ์ ก่า
และเครอื ขา่ ยผ้ปู กครองโรงเรยี น คณะครแู ละ
ตัวแทนนกั เรยี น เม่อื วนั ท่ี 10 มิถนุ ายน 2563

เม็ดทราย ปีท่ี 39 ประจ�ำ ปีการศกึ ษา 2563 27

รอบรั้วเหลืองดำ�

ต�ำรวจพบนกั เรียน มอบทุนการศกึ ษา ทำ� บุญถวายพระราชกศุ ล ร.9
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 พ.ต.ท.ธนสิทธ์ิ แก่นลืม เมือ่ วนั ที่ 18 กนั ยายน 2563 นางกฤตตกิ า โรงเรียนจดั กิจกรรมตกั บาตรขา้ วสารอาหารแห้ง
สารวัตรงานจราจรพร้อมคณะตำ� รวจจราจรสถานีตำ� รวจ เบญจมาลา ผู้อำ� นวยการโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกลุ - พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป เพือ่ ถวายเปน็ พระราชกศุ ลแด่
ภูธรอำ� เภอบา้ นฉาง มาให้ความรู้เก่ยี วกบั กฎจราจร วิทยา เปน็ ประธานในการมอบทุนเสมอภาค (เพม่ิ เติม) พระบาทสมเดจ็ พระบรมชนกาธเิ บศร มหาภมู พิ ล
และความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนนใหก้ บั นกั เรียน จากกองทนุ เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติ ร เนอื่ งในวันคลา้ ย
ระดบั ช้นั มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 3 ณ หอประชมุ โรงเรยี น ให้กับนักเรยี นระดบั มัธยมศึกษาตอนตน้ ประจำ� วนั สวรรคต เม่ือวันท่ี 12 ตลุ าคม 2563 ได้เขา้ รว่ ม
บา้ นฉางกาญจนกลุ วิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปกี ารศึกษา 2562 จำ� นาน 72 ทุน พิธีจุดเทียนน้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ณ ศาลาประชาคม ทว่ี า่ การอำ� เภอบา้ นฉาง จังหวัด
ระยอง ในวนั ท่ี 13 ตลุ าคม 2563 เวลา 18.50 น.

ถวายพระพรชยั มงคล ร.10
นางกฤตติกา เบญจมาลา ผู้อ�ำนวยการ
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกลุ วทิ ยา เปน็ ประธานใน
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธบิ ดี ศรสี นิ ทรมหาวชริ าลงกรณ หมอพบนักเรยี น
พระวชิรเกล้าเจา้ อยูห่ วั เนื่องในโอกาสวันเฉลิม วนั ที่16 ตุลาคม2563 นางกฤตติกา เบญจมาลา
พระชนมพรรษา 68 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
และพธิ ีถวายสัตยป์ ฏิญาณ เพอ่ื เป็นข้าราชการทด่ี ี พร้อมด้วยคุณหมอจากโรงพยาบาลบ้านฉาง
และพลงั ของแผน่ ดนิ ประจ�ำปี 2563 ณ หอประชุม วันธงชาติไทย พบปะนักเรยี น พรอ้ มใหก้ ารแนะน�ำเรอ่ื งการป้องกนั
โรงเรียน เมอื่ วนั ท่ี 24 กรกฎาคม 2563 วนั จนั ทร์ที่ 28 กนั ยายน 2563 คณะครูและ covid 19 ในโรงเรยี น และวิธปี อ้ งกนั โรคไขเ้ ลอื ดออก
นกั เรยี นโรงเรยี นบ้านฉางกาญจนกลุ วทิ ยา รว่ มท�ำ ตลอดจนวธิ กี ารดแู ลรกั ษาสขุ ภาพกาย แนวทาง
กิจกรรมรอ้ งเพลงชาติ เนือ่ งในวันพระราชทาน การใช้ชีวิต และการสร้างสุขภาพจติ ทดี่ ี ณ หอประชุม
ธงชาตไิ ทย (Thai national flag day) ณ สนาม โรงเรยี นบา้ นฉางกาญจนกลุ วิทยา
ฟตุ บอลโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกลุ วิทยา

วันแม่แหง่ ชาติ
โรงเรียนไดจ้ ดั พิธถี วายพระพรเน่อื งในวันเฉลมิ มคั คเุ ทศก์น้อย
พระชนมพรรษาสมเดจ็ พระนางเจา้ สริ กิ ติ พ์ิ ระบรม วันศกุ รท์ ี่ 2 ตุลาคม 2563 น.ส.พชั ราภรณ์ วันปิยมหาราช
ราชินีนาถ พระบรมราชนนนพี นั ปหี ลวง และมอบ เอย่ี มละออง ผู้ช่วยผอู้ �ำนวยการโรงเรยี นบ้านฉาง- นางกฤตติกา เบญจมาลา ผูอ้ �ำนวยการ
“รางวัลแมด่ เี ด่น ลูกกตญั ญู” เน่ืองในวนั แมแ่ หง่ ชาติ โรงเรียน และคณะครู เป็นตวั แทนเข้าร่วมพธิ ี
ณ หอประชมุ โรงเรียนบา้ นฉางกาญจนกลุ วิทยา กาญจนกลุ วิทยา ตวั แทนผอู้ �ำนวยการโรงเรยี น วางพวงมาลา เพ่อื ร�ำลกึ ถึงพระมหากรุณาธิคุณ
เม่อื วนั ที่11สงิ หาคม2563และในวนั ท่ี12สิงหาคม มอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่ได้ผ่าน ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
2563 ตวั แทนคณะครไู ดเ้ ข้ารว่ มพิธีวางเครอ่ื งราช การฝกึ อบรม มัคคุเทศก์นอ้ ยบแี อลซีพี ครงั้ ท่ี ณ บริเวณลานหนา้ พระรปู ทว่ี า่ การอ�ำเภอบา้ นฉาง
สักการะ และรว่ มจุดเทยี นชยั ถวายพระพรแด่สมเด็จ 14/2563
พระนางเจา้ สริ กิ ิติ์ฯ ณ หอประชุมอำ� เภอบา้ นฉาง

28 วารสารโรงเรียนบา้ นฉางกาญจนกุลวทิ ยา

ตอ้ นรบั รองผู้อ�ำนวยการ ประชุมผูป้ กครอง วนั คลา้ ยวนั พระราชสมภพรชั กาลที่ 9
นางกฤตตกิ า เบญจมาลา ผู้อำ� นวยการ โรงเรยี นจดั ประชมุ ผปู้ กครองนักเรยี นระดบั ชน้ั วันท่ี 4 ธันวาคม 2563 โรงเรียนไดจ้ ดั ทำ� บญุ
โรงเรยี นบา้ นฉางกาญจนกลุ วิทยา คณะครู และ มธั ยมศึกษาปที ี่ 1-6 ภาคเรยี นท่ี 2 ปีการศึกษา ตกั บาตรข้าวสารอาหารแหง้ เนือ่ งในวนั คล้ายวนั
บคุ ลากรทางการศกึ ษา ตอ้ นรบั รองผอู้ ำ� นวยการ 2563 เพ่อื แนะน�ำนโยบายและรองผ้อู ำ� นวยการ พระราชสมภพของพระบาทสมเดจ็ พระบรมชนกาธิเบศร
โรงเรยี น 4 ฝ่าย ได้แก่ ท้งั 4 ฝ่าย รวมถงึ รายงานการด�ำเนินงานใน มหาภมู พิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติ ร
นางอำ� พนั สัจกลุ ชยั เลศิ ปีการศึกษา 2562 ทผี่ ่านมา และเพือ่ ใหผ้ ู้ปกครอง
รองผอู้ ำ� นวยการกลมุ่ บรหิ ารวชิ าการ แต่ละระดับชั้นพบครูท่ีปรึกษาเพื่อรับทราบผล
น.ส.จิรตั ตกิ าญจน์ สรุ วี รานนท์ การเรียนและแลกเปล่ียนความเห็นในการดูแล
รองผู้อำ� นวยการกลุ่มบรหิ ารงบประมาณ พฤตกิ รรมนกั เรียนรว่ มกันตอ่ ไป นอกจากน้ี
น.ส.นันทนา ดอกไม้ นางกฤติกา เบญจมาลา ผอู้ ำ� นวยการโรงเรียน ได้
รองผ้อู �ำนวยการกลมุ่ บริหารงานบุคคล มอบเกียรติบัตร “นักเรยี นเรยี นด”ี แก่นักเรยี นท่ีมี
นายมาโนช บวั กล่ิน ผลการเรยี นดีเดน่ ของทุกระดับช้ัน
ผอู้ ำ� นวยการกลุ่มบริหารทว่ั ไป
ณ หอประชมุ โรงเรยี นบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
เมอ่ื วนั ที่ 9 พฤศจิกายน 2563
มอบเกยี รติบตั รสภานกั เรียน
นางกฤตติกา เบญจมาลา ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียน
มอบเกียรติบัตรและให้โอวาทแก่คณะกรรมการ
สภานักเรียนทีป่ ฏบิ ัติหนา้ ทีเ่ ปน็ อย่างดี ตลอดระยะ
เวลาในปี 62 ถงึ 63 และประดบั เขม็ ตราโรงเรียน
ให้แก่คณะกรรมการสภานกั เรยี นชดุ ใหม่ ทจ่ี ะเข้า
ลูกเสอื จิตอาสา มาปฏบิ ัติหน้าท่ตี อ่ ไป เมอ่ื วันที่ 8 ธนั วาคม 2563
วนั ที่ 3 ธันวาคม 2563 คณะลูกเสอื และ
เนตรนารสี ามัญร่นุ ใหญ่ พรอ้ มดว้ ยผกู้ ำ� กบั ลูกเสือ
อบรมเชิงปฏบิ ัตกิ ารฐานสมรรถนะ โรงเรียนบา้ นฉางกาญจนกุลวทิ ยา ท�ำกจิ กรรม
นางกฤตตกิ า เบญจมาลา ผอู้ ำ� นวยการ ”ลูกเสือจิตอาสา ท�ำความดี รวมใจภกั ดี เทิดไท้
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกลุ วทิ ยา เป็นประธาน องค์ราชัน 2563” โดยบำ� เพญ็ ประโยชนท์ �ำ
การจัดกจิ กรรม “การอบรมเชงิ ปฏบิ ตั ิการหลักสูตร ความสะอาดพนื้ ที่ภายในและรอบๆ บรเิ วณโรงเรยี น
ฐานสมรรถนะสูก่ ารพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของ
เพ่ือพัฒนาการด�ำเนินงานโรงเรียนในเขตพื้นท่ี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิ บศร มหาภูมิพล
นวตั กรรมใหเ้ ปน็ ไปอยา่ งตอ่ เนอ่ื งและมปี ระสทิ ธภิ าพ อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแหง่ ชาติ
อยา่ งยง่ั ยนื ซงึ่ กำ� หนดจดั งานในวันที่26-27 พฤศจิกายน และวันชาติ
2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรยี นบา้ นฉาง-
กาญจนกลุ วิทยา

ตวิ วิชาสามญั ความรู้ “การเลือกต้ัง”
วันที่ 4 ธนั วาคม 2563 โรงเรยี น รว่ มกับ วนั ที่ 24 กมุ ภาพันธ์ 2564 สำ� นกั งานคณะ
โรงเรยี นกวดวิชาภาษาอังกฤษเอน็ คอนเส็ปท์ ไดจ้ ัด กรรมการการเลอื กต้งั จงั หวดั ระยอง ได้จดั ใหค้ วามรู้
ติวรายวิชาสามัญไดแ้ ก่ ภาษาองั กฤษ ภาษาไทย เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
และสังคมศกึ ษา ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ในการเลอื กตง้ั ท้องถ่ิน ใหก้ บั นกั เรยี นระดับชัน้
ปที ่ี 3 และระดับชนั้ มัธยมศกึ ษาปที ี่ 6 มัธยมศกึ ษาปีที่ 6 ณ หอประชุมโรงเรียน

เม็ดทราย ปที ี่ 39 ประจ�ำ ปกี ารศกึ ษา 2563 29

ทำ�เนียบรุ่น

มัธยมศกึ ษาปีท่ี 3/1

30 วารสารโรงเรยี นบา้ นฉางกาญจนกุลวิทยา

ทำ�เนียบรุ่น

มัธยมศกึ ษาปที ี่ 3/2

เม็ดทราย ปีที่ 39 ประจำ�ปีการศกึ ษา 2563 31

ทำ�เนียบรุ่น

มัธยมศกึ ษาปที ่ี 3/3

32 วารสารโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา

ทำ�เนียบรุ่น

มัธยมศกึ ษาปที ี่ 3/4

เม็ดทราย ปีที่ 39 ประจำ�ปกี ารศึกษา 2563 33

ทำ�เนียบรุ่น

มัธยมศกึ ษาปที ่ี 3/5

34 วารสารโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา

ทำ�เนียบรุ่น

มัธยมศกึ ษาปที ี่ 3/6

เม็ดทราย ปีที่ 39 ประจำ�ปีการศกึ ษา 2563 35

ทำ�เนียบรุ่น

มัธยมศกึ ษาปที ่ี 3/7

36 วารสารโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา

ทำ�เนียบรุ่น

มัธยมศกึ ษาปที ี่ 3/8

เม็ดทราย ปีที่ 39 ประจำ�ปีการศกึ ษา 2563 37

ทำ�เนียบรุ่น

มัธยมศกึ ษาปที ่ี 3/9

38 วารสารโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา

ทำ�เนียบรุ่น

มัธยมศึกษาปที ่ี 3/10

เมด็ ทราย ปที ่ี 39 ประจำ�ปกี ารศกึ ษา 2563 39

ทำ�เนียบรุ่น

มัธยมศึกษาปที ่ี 3/11

40 วารสารโรงเรยี นบา้ นฉางกาญจนกุลวทิ ยา

ทำ�เนียบรุ่น

มัธยมศึกษาปที ่ี 3/12

เมด็ ทราย ปที ่ี 39 ประจำ�ปกี ารศกึ ษา 2563 41

ทำ�เนียบรุ่น

มธั ยมศึกษาปีที่ 6/1

มิตรภาพทไ่ี ม่มีจางหาย
คอื ความหมาย
ของค�ำ วา่

“เพ่ือน”

42 วารสารโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา

ทำ�เนียบรุ่น

มัธยมศกึ ษาปที ี่ 6/2

เม็ดทราย ปีที่ 39 ประจำ�ปีการศกึ ษา 2563 43

ทำ�เนียบรุ่น

มัธยมศกึ ษาปที ่ี 6/3 “เพื่อน”

44 วารสารโรงเรยี นบ้านฉางกาญจนกลุ วิทยา ถึงมนั จะเสียงดังโวยวาย
ด่ากนั หยาบคาย

ใครอาจจะมองดูไมด่ ี
แต่พวกเรากร็ จู้ ักกันดี

ในแบบของพวกเรา

ทำ�เนียบรุ่น

มัธยมศกึ ษาปที ี่ 6/4

เม็ดทราย ปีที่ 39 ประจำ�ปีการศกึ ษา 2563 45

ทำ�เนียบรุ่น

มธั ยมศึกษาปีท่ี 6/5 “เพื่อน”

46 วารสารโรงเรยี นบ้านฉางกาญจนกลุ วิทยา วันน.้ี .วนั พร่งุ นี.้ .

ก่ค็ อื ..“เพ่ือน”

เปล่ียนวันเดอื น..

“เพ่ือน”

เปลี่ยนตรงไหน..

ทำ�เนียบรุ่น

มัธยมศกึ ษาปที ี่ 6/6

เม็ดทราย ปีที่ 39 ประจำ�ปีการศกึ ษา 2563 47

ทำ�เนียบรุ่น

มธั ยมศึกษาปีท่ี 6/7 ถึงเราไมเ่ จอกัน

48 วารสารโรงเรยี นบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา แต่“เพื่อน”กนั

ยงั ไงก็เหมอื นเดมิ

เพื่อนกันตลอดไป

ประธาคนวรานุ่มใ,น3ใ8จ จุดหมายของ
(รนุ่ สถาพรประสิทธ)์ิ
“การเดินทาง”
“จดุ หมายของการเดนิ ทาง ไมใ่ ชเ่ พยี งแค่ปลายทาง แตเ่ ปน็ การจดจ�ำ
เรื่องราวทพี่ บเจอในการเดนิ ทางคร้ังนั้นดว้ ย” ชีวิตก็เหมอื นกับนกั เดนิ ทางและ ไมใ่ ช่เพยี งแคป่ ลายทาง
นักทอ่ งเทย่ี ว ถ้าคณุ เป็นนกั ท่องเทีย่ วคณุ กจ็ ะสนใจแคจ่ ดุ หมายปลายทางของคุณ แตเ่ ป็นการจดจำ�
แต่ถา้ คุณใชช้ วี ติ เหมือนนักเดินทาง คุณจะสนใจวา่ ระหว่างทางคณุ เจออะไรมาบ้าง
ผมเลอื กทจ่ี ะใช้ชีวติ เหมอื นนกั เดินทาง เพราะมนั มเี รือ่ งราวต่าง ๆ ที่นา่ จดจำ� “เรอ่ื งราวทพ่ี บเจอ”
และอยากเกบ็ มนั ไว้
การใชช้ ีวติ ในช่วงมธั ยมของผม ผมไมใ่ ชน่ กั เรยี นทีด่ ี และผมก็สร้าง ในการเดนิ ทางครัง้ นัน้
วีรกรรมไว้มากมาย ท�ำให้คณุ ครูและเพือ่ น ๆ ต้องปวดหัวอยู่บ่อยครง้ั ไม่วา่ จะ
เปน็ เร่อื งเล็กหรอื เรอื่ งใหญ่ แต่สง่ิ ท่ีผมไดม้ ากกวา่ การกระทำ� ท่ีผมได้ทำ� ลงไป ปอนด์
คอื มติ รภาพและความทรงจ�ำทไี่ ดจ้ ากทกุ คน ตลอดระยะเวลาท่ีผมไดช้ ื่อวา่ เป็น (นายบวร ศรปัญญา)
“ลูกเหลอื งด�ำ” ผมได้รับอะไรหลาย ๆ อยา่ งทีไ่ ม่เคยได้ ได้ทำ� ในส่งิ ที่ผมไม่ มธั ยมศกึ ษาปีที่ 6/4
เคยท�ำ ได้เรียนร้กู ารใชช้ ีวิตในชว่ งมัธยมท่ผี ู้ใหญห่ รือรนุ่ พ่หี ลาย ๆ คนบอก
กบั ผมวา่ “ชว่ งเวลานีเ้ ป็นช่วงเวลาท่มี คี วามสุขและสนุกท่ีสุด”
หากพดู ถงึ เรื่องกิจกรรมในโรงเรียน แม้ว่าผมจะมีโอกาสไดท้ ำ� ไม่บ่อย
แต่ผมกม็ นั่ ใจว่าผมทำ� กจิ กรรมนัน้ อย่างเต็มท่ี และกจิ กรรมท่ีท�ำให้หลาย ๆ คน
จดจำ� ผมไดม้ ากที่สุดคงจะเป็นกฬี าสี “ศรีตรงั เกมส์ 2019” ผมแตง่ ตวั เป็นพระ
ท่รี ีบวิง่ ไปข้นึ แสดง ผมร้สู ึกอายมากทที่ �ำลงไป แตม่ าวนั นี้..กลบั กลายเปน็
เรอ่ื งทน่ี า่ สนุกเวลาทเี่ ลา่ กนั ในกลุม่ เพอื่ น ๆ ผมไม่คิดวา่ การได้ทำ� กิจกรรมใน
โรงเรยี นเปน็ เรื่องท่ีนา่ สนกุ จนผมไดล้ องทำ� ซึง่ ได้ให้อะไรกับผมหลาย ๆ อยา่ ง
ผมอยากมอบความสขุ ให้กบั เพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ และทุก ๆ คนในโรงเรยี น
แตค่ งท�ำได้เพยี งเท่านี้ อันทจี่ รงิ ผมกอ็ ยากสรา้ งความทรงจ�ำให้มากกว่าน้ี
เพราะตอนน้ีผมได้เดนิ ทางมาถึง..ปลายทาง..ในชวี ติ มธั ยมของผมแล้วครับ
ตลอดระยะเวลา 6 ปีทีผ่ มไดศ้ กึ ษาในโรงเรยี นแหง่ น้ี ผมท�ำแตเ่ รื่องเดิม ๆ
มาถึงโรงเรียนแปดโมงเช้า กินขา้ วรา้ นเดิมทุกวนั (ทีอ่ ยูข่ า้ ง ๆ รา้ นเฟรนฟรายส.์ .
ให้ข้าวเยอะมาก) ตรงหลังร้านสวสั ดกิ ารจะพบผมเสมอ เพราะเป็นทที่ ผ่ี มนัง่ กินข้าว
กบั กลุ่มเพอ่ื นของผมทุกวัน ผมมีความสุขกบั มัน
สดุ ท้ายน้ผี มขอขอบคณุ ทกุ คนท่มี อบโอกาสดี ๆ ให้เป็นประธานรนุ่ ในปนี ี้
และทำ� ให้ผมได้มาเล่าเรอื่ งราวผ่านบทความน้ี ถึงเพ่อื น ๆ และอาจารยท์ กุ คน
“ขอบคุณท่ีทำ� ใหผ้ มมีวนั น้ี ไดร้ จู้ กั หน้าท่ีตวั เอง ผมจะใช้ชวี ติ ของผมให้มีประโยชน์
ตอ่ สังคมและคนรอบขา้ งให้ดีที่สดุ ครับ”

เมด็ ทราย ปีท่ี 39 ประจ�ำ ปีการศึกษา 2563 49

วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 นางกฤตติกา
เบญจมาลา ผู้อ�ำนวยการโรงเรยี นบ้านฉาง-
กาญจนกลุ วทิ ยา ฝา่ ยบริหาร และคณะครู
ทป่ี รกึ ษาระดบั ชน้ั มธั ยมศกึ ษาปีที่ 6 รว่ มเปน็
เกียรติมอบดอกไม้ แสดงความยินดี
เพ่ือสร้างขวัญก�ำลังใจให้กับนักเรียน
ระดับช้นั มัธยมศึกษาปที ี่ 6 และเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
covid-19 จงึ ไม่มบี ุคคลภายนอกเข้ารว่ มงาน
และจัดงานเป็นการภายในภายใต้มาตรการ
การควบคุมการแพรร่ ะบาด ณ หอประชุม
โรงเรยี นบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
50 วารสารโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวทิ ยา


Click to View FlipBook Version