The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

เกี่ยวกับการแนะนำที่ท่องเที่ยวของลำตะคอง

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by THE BEST, 2020-02-19 23:38:36

เขื่อนลำตะคลอง

เกี่ยวกับการแนะนำที่ท่องเที่ยวของลำตะคอง

Keywords: เขื่อนลำตะคอง,เขื่อน,ลำตะคอง,ลำ,เขื่อนลำตะคลอง

E-BOOK

เรื่อง เข่อื นลำตะคอง
จัดทำโดย

เด็กชำย เจษฎำภรณ์
นำมสกุล แซ่โค้ว
ม.3/2 เลขที่3

1.ประวัติควำมเป็นมำของเขื่อนเก็บนำลำตะคอง

ประวตั ิ
: เขอื่ นลำตะคองสร้ำงขนึ ในปี พ.ศ.2507-2512 เพ่ือกักเก็บนำไวอ้ ุปโภคบรโิ ภค
กำรเกษตรและลดอุทกภยั เขื่อนลำตะคองสร้ำงขนึ บริเวณช่องเขำเข่ือนลั่นกับช่องเขำถ่ำน
เสียตัวเขื่อนเป็นเข่ือนดินสูง40.30 ม.สันเขอื่ นยำว 527 ม.กว้ำง10 ม.อ่ำงเกบ็ นำเหนือ
เขอ่ื นมีควำมยำวตลอดลำนำ 19 กม.มพี ืนที่ 277,000 ไร่สำมำรถกักเกบ็ นำได้ 310ล้ำน
ลบ.ม.

https://sites.google.com/site/aunglovethailand/prawati-kheuxn-la-ta-khlxng

2. อำณำเขตของเขื่อนเกบ็ นำลำตะคอง (เหนือ/
ใต้/ออก/ตก)

อำณำเขตของเขื่อนเกบ็ นำลำตะคอง (เหนอื /ใต้/ออก/ตก)

ลำตะคองเป็นลำนำสำขำที่สำคัญสำยหนึ่งของแม่นำมูล มีต้นนำอยบู่ รเิ วณเทอื กเขำดงพญำเย็น ตอนใกล้จะบรรจบ
กับเทือกเขำสันกำแพงในท้องที่อำเภอปำกชอ่ ง ลำนำตอนต้นนำไหลผ่ำนหบุ เขำ ชำยเขำและที่สูงมีควำมลำดชัน มีที่
รำบแคบ ๆ ริมลำนำ ต่อเมอื่ ลำนำผ่ำนเขำเขื่อนล่นั และเขำถ่ำนเสียด ผ่ำนท้องท่อี ำเภอสีควิ ซ่ึงเป็นทตี่ ังเขื่อนลำตะ
คอง แล้วจงึ มีที่รำบสองฝั่งลำนำต่อเน่ืองกันตลอดไป ผำ่ นท้องท่อี ำเภอสูงเนนิ อำเภอขำมทะเลสอ อำเภอเมอื ง
นครรำชสีมำ และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ไหลลงแม่นำมูล ควำมยำวลำตะคองตลอดสำยประมำณ 220 กโิ ลเมตร
ในบริเวณก่อนที่ลำตะคองจะไหลผ่ำนท้องที่อำเภอเมือง มีลำบริบูรณ์แยกออกทำงฝั่งซ้ำย หรอื ทำงทิศเหนอื ที่บ้ำน
โก่งแระมีแนวเกอื บขนำนกับลำตะคอง ผ่ำนท้องที่อำเภอเมอื งนครรำชสีมำ แล้วไปบรรจบกับลำตะคองตำมเดมิ ที่
บ้ำนกันผม ในเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ (ก่อนท่ลี ำตะคองจะไหลลงแม่นำมูลเพียง 3 กิโลเมตร) ลำบรบิ ูรณม์ ี
ควำมยำวประมำณ 35 กโิ ลเมตร ที่รำบสองฝ่งั ลำตะคองและลำบริบูรณ์ตอนทอี่ ยู่ในท้องที่อำเภอเมอื ง
นครรำชสีมำ มีควำมกว้ำงประมำณ 5-8 กโิ ลเมตร นับเป็นที่รำบท่กี ว้ำงใหญ่และสำคัญที่สุดในลุ่มนำนี

https://region1.prd.go.th/ewt_news.php?nid=5094

3.ขนำดควำมจ/ุ ปริมำณกำรกักเก็บนำในเข่ือนเก็บ
นำลำตะคอง

ขนำดควำมจุ/ปรมิ ำณกำรกักเกบ็ นำในเข่ือนเกบ็ นำลำตะคอง

1. ระดับเกบ็ กัก + 277.00 ร.ท.ก. ระดบั นำสงู สดุ 00 ร.ท.ก.+ 280.
2. ปริมำณนำทรี่ ะดบั เก็บกกั 310 ล้ำน ลบ.ม. ปริมำณนำทรี่ ะดับเกบ็ กักสูงสุด 445

ล้ำน ลบ.ม.
3. ควำมจกุ ้นอ่ำงฯ ที่ระดับ + 261.00 ร.ท.ก. 20 ล้ำน ลบ.ม.

http://web.rid.go.th/lproject/const/project/completed%20project/lamtakong/lamtakong.html

4.กำรผลิตกระแสไฟฟำ้ จำกเข่ือนเก็บลำตะคอง

กังหนั ลมลำตะคอง

กำรผลติ ไฟฟ้ำจำกกังหันลมลำตะคอง เป็นโครงกำรหน่ึงที่ กฟผ. มุ่งม่นั ท่จี ะผลติ ไฟฟ้ำจำกพลงั งำน
หมุนเวียน ตำมแผนพัฒนำกำลังผลิตไฟฟำ้ ของประเทศไทย พ.ศ. 2547 – 2555 (PDP 2004) จำกกำรเก็บสถติ ิ
ควำมเร็วลมของ กฟผ. เพ่ือตรวจวัดศักยภำพพลังงำนลมสำหรับผลติ ไฟฟำ้ ทั่วประเทศมำตังแต่ปี พ.ศ. 2547
พบว่ำ บริเวณอ่ำงพักนำตอนบนของโรงไฟฟำ้ ลำตะคองชลภำวัฒนำ มีศักยภำพดีที่สดุ แห่งหน่ึง มีลมพดั ถึง 2 ชว่ ง
คอื ชว่ งฤดูลมมรสมุ ตะวันออกเฉียงเหนอื (ระหว่ำงเดือนพฤศจกิ ำยน ถึงปลำยเดือนมีนำคม) และลมมรสุมตะวันตก
เฉยี งใต้ (ระหว่ำงเดอื นพฤษภำคม ถึงกลำงเดอื นตุลำคม) มีควำมเร็วลมเฉลี่ยทังปีประมำณ 5 - 6 เมตรต่อวนิ ำที
เหมำะสมทจี่ ะพัฒนำสร้ำงกังหันลมเพ่ือใช้ผลิตไฟฟ้ำ

กฟผ. จึงได้ดำเนนิ โครงกำรติดตังกังหันลมจำนวน 2 ชุด ขนำดกำลังผลติ ชุดละ 1,250 กโิ ลวัตต์ รวม
กำลังผลติ 2,500 กิโลวัตต์ และดำเนินกำรตดิ ตังกังหนั ลมเพิ่มอีก 12 ต้น ต้นละ 2,000 กโิ ลวัตต์ ทำให้มกี ำลัง
ผลิตตดิ ตังรวมทังสิน 26,500 กโิ ลวัตต์

https://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=2449&Itemid=117

5.วถิ ชี ีวิตของชำวบ้ำนอำศยั อยู่ใกล้เข่ือนเก็บนำลำ
ตะคอง

วถิ ชี ีวติ ของชำวประมง

ชำวบ้ำนท่อี ำศยั อยู่ในชมชนุ กำรประมงนสี ่วนใหญท่ ำอำชีพประมงและเลียงหอยแมลงภูและเปิด
ร้ำนอำหำรเพ่ือรองรับนักทอ่ งเที่ยวแต่รำยได้ส่วนใหญ่ยังมำจำกกำรทำประมง และกำรเลียงสัตว์นำ
ประเภทหอย หอยเป็นสัตว์เศรษฐกจิ ที่ทำรำยไดใ้ ห้แกช่ ำวประมงพนื บ้ำน บำ้ นปำกทะเลบำงจำกเปน็
อย่ำงมำก หอยที่ชำวประมงนยิ มจับได้แก่ หอยแมลงภู่ ซ่ึงหอยแมลงภนู่ ันลกั ษณะตัวสีเขียวสลับดำมี
หลำยขนำดเปน็ รูปวงรีป่องตรงกลำง บริเวณท่มี ีหอยแมลงภอู่ ำศัยอยเู่ ปน็ จำนวนมำกนันคือ พืนที่ที่มี
ลักษณะเป็นดินเลนและบรเิ วณท่หี อยสำมำรถเกำะตัวอยไู่ ด้เป็นอยำ่ งดี ส่วนใหญ่หอยแมลงภจู่ ะเกำะตัว
อยทู่ ี่ “ ขำซัง ” ซึ่งขำซังนันหมำยถงึ ไม้ไผ่ท่ชี ำวประมงนำมำปักไว้ในทะเลมีขนำดควำมยำวประมำณ
4-5เมตรมี ซึ่งหอยจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มและมเี ส้นใยไวส้ ำหรับกำรหำยใจและกำรยึดตวั อยู่รวมเปน็
กลุ่มอย่ำงเหนียวแน่นมีหลำยขนำดในหอยแต่และกลุ่มขนึ อย่กู ับวำ่ บรเิ วณพืนที่แหล่งนันมีปรมิ ำณ
อำหำรมำกน้อยเพียงใด

https://mubanchawpramong.wordpress.com

6.แหล่งท่องเท่ยี วทหี่ น้ำสนใจ

1.อทุ ำยำนแห่งชำตเิ ขำใหม่

2.Pirom Cafe

https://www.paiduaykan.com

7.ถนนมอเตอรเ์ วย์ที่ตดั ผ่ำลำตะคอง

ถนนมอเตอร์เวย์ที่ตัดผำ่ ลำตะคอง

“มอเตอรเ์ วย์” สำยอีสำนทำงหลวงพเิ ศษระหว่ำงเมือง สำยบำงปะอิน-สระบุรี-นครรำชสีมำ หรอื
ทำงหลวงพิเศษระหว่ำงเมืองหมำยเลข M6 มีระยะทำงรวม 196 กโิ ลเมตร แบ่งเปน็ ทำงยกระดับช่วง
ลำตะคอง ระยะทำง 18 กโิ ลเมตร งบประมำณกำรก่อสร้ำงรวมประมำณ 59,400 ล้ำนบำท
“มอเตอร์เวย์” สำยอีสำนเส้นนสี ร้ำงขนึ เพอื่ ช่วยให้กำรสัญจรเปน็ ไปอย่ำงสะดวก ลดกำรจรำจรที่
หนำแน่น โดยเฉพำะช่วงเทศกำล ตลอดเส้นทำงมีอำคำรเกบ็ ค่ำผำ่ นทำง 9 แห่ง ได้แก่ ด่ำนบำงปะอนิ
ด่ำนวงั น้อย ด่ำนหนิ กอง ด่ำนแก่งคอย ด่ำนสระบุรี ดำ่ นทับกวำง ด่ำนปำกช่อง ด่ำนสคี วิ และด่ำน
นครรำชสีมำ

http://www.koratstartup.com


Click to View FlipBook Version