The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

תיקון הכללי מנחה וערבית (1)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by , 2018-12-20 18:29:15

תיקון הכללי מנחה וערבית (1)

תיקון הכללי מנחה וערבית (1)

‫תיקון הכללי‬

‫עם מנחה ערבית‬
‫ברכת המזון‬
‫ותורה רפב‬

‫תוכן ענינים‬ ‫ניתן להשיג את החוברת תיקון הכללי בגדול‬
‫כולל תפילות בקברי צדיקים‬
‫הבטחת רבינו‪5.............................................................‬‬
‫סדר פדיון נפש ‪6.........................................................‬‬ ‫הוצאת‪:‬‬
‫יהי רצון לפני אמירת התהילים ‪7.................................‬‬
‫תיקון הכללי ‪9..............................................................‬‬ ‫לסיוע להפצה והדפסה‬
‫כוונות המקווה לבעל שם טוב הקדוש ‪35...................‬‬ ‫מס' חשבון ‪ 26609416‬בנק הדואר ‪/ 09‬סניף ‪001‬‬
‫תפילה לצאת מהגלות הפרטית והכללית‪37...............‬‬ ‫ניתן להזמין למזכרות ואירועים‪ :‬תיקון הכללי בגדול עם‬
‫תפילה למחזיר בתשובה ‪39........................................‬‬ ‫תפילות בקברי צדיקים (צבעוני)‪ ,‬נשמת כל חי‪ ,‬איגרת‬
‫תפילה לזכות הנפש והמחשבה‪40...............................‬‬ ‫הרמב"ן‪ ,‬שמע על המיטה‪ ,‬ברכת המזון‪ ,‬אשר יצר‪ ,‬חוברת‬
‫תפילה לרפואה ‪42.......................................................‬‬ ‫סגולות‪ ,‬אשת חיל‪ ,‬תיקון פרטי‪ ,‬תפילה לה'‪ ,‬תפילת הודיה‪,‬‬
‫תפילה להיות בשמחה ‪43............................................‬‬ ‫הדלקת נרות‪ ,‬תפילה למקווה‪ ,‬חוברות תענוגות‪ .‬וכו'‪...‬‬
‫תפילה להיות יהודי כשר‪44.........................................‬‬
‫תפילה לתשובה אמיתית ולקיבוץ גלויות‪46................‬‬ ‫‪ 050-2277880‬רז יונתן קנפו‬
‫תפילה לה’‪48..............................................................‬‬ ‫עימוד ועיצוב‪:‬‬
‫נשמת כל חי (נוסח האר”י) ‪50............................................‬‬
‫ליקוטי מוהר"ן תורה רפב‪52........................................‬‬ ‫עריכה‪ :‬רז יונתן קנפו‬
‫תפילת מנחה‪61...........................................................‬‬
‫תפילת ערבית ‪96.........................................................‬‬ ‫כל הזכויות שמורות‬
‫ברכת המזון‪112...........................................................‬‬ ‫‪2‬‬
‫ברכת מעין שלש‪124...................................................‬‬
‫תפילת הדרך ‪126.........................................................‬‬

‫‪3‬‬

‫שויתי יהוה לנגדי תמיד‬ ‫שויתי יהוה לנגדי תמיד‬

‫הבטחת רבינו‬ ‫תיקון הכללי‬

‫רבי נחמן יחד שני עדים נאמנים ‪ -‬תלמידו רבי אהרון‬ ‫מאדוננו מורנו ורבנו הקדוש והנורא אור‬
‫מברסלב ותלמידו רבי נפתלי מנמירוב‪ ,‬והבטיח‬ ‫האורות‪ ,‬תקוות הדורות‪ ,‬צדיק יסוד עולם‬
‫ואמר בפניהם‪ ,‬שמי שיבוא על קברו ויאמר שם‬
‫אלו העשרה מזמורי תהילים‪ ,‬ויתן פרוטה לצדקה‬ ‫נחל נובע מקור חוכמה‬
‫עבורו‪ ,‬אפילו אם גדלו ועצמו עוונותיו וחטאיו מאוד‬ ‫רבנו נחמן מברסלב זצוק"ל‬
‫מאוד חס ושלום‪" ,‬אזי אתאמץ ואשתדל לאורך‬
‫ולרוחב להושיעו ולתקנו"‪ .‬ואמר‪" :‬אשתטח לאורך‬ ‫שגילה ותיקן לומר את עשרה מזמורי‬
‫ולרוחב להיטיב עמו‪ .‬בפיאותיו אמשכהו ואוציאהו‬ ‫תיקון הכללי‬
‫משאול תחתיות‪ .‬ואני חזק בכל הדברים שלי‪ ,‬אך‬
‫תיקון נורא ונפלא מאוד מאוד לכלליות החטאים‪,‬‬
‫בזה אני חזק ביותר…‬ ‫פגם הברית‪ ,‬רחמנא ליצלן‪.‬‬
‫ודע כי אלו הם העשרה קפיטל תהלים‪ :‬ט"ז‪ ,‬ל"ב‪,‬‬
‫מ"א‪ ,‬מ"ב‪ ,‬נ"ט‪ ,‬ע"ז‪ ,‬צ'‪ ,‬ק"ה‪ ,‬קל"ז‪ ,‬ק"נ‪ .‬והם תיקון‬ ‫ומסוגל מאוד גם לפרנסה והצלחה בכל העניינים‬
‫גדול מאד מאד לעניין הנ"ל‪ .‬ומי שזוכה לאמרם‬ ‫בגשמיות וברוחניות אשרי מי שיאמרם בכל יום‪.‬‬
‫באותו היום אין צריך לפחד עוד מפגם הנורא של‬
‫המקרה חס ושלום כי בודאי נתתקן על‪-‬ידי זה‪.‬‬ ‫ואני חזק מאוד בכל הדברים שלי אך בזה אני חזק‬
‫יותר שאלו עשרה קפיטל תהילים מועילים מאוד‬
‫‪5‬‬
‫מאוד‪.‬‬
‫הבטיח שכל מי שיבוא אל ציונו הקדוש ויאמר שם‬
‫את התיקון הכללי יוציאו משאול תחתיות ויעשה לו‬

‫טובה נצחית‪.‬‬
‫הוציאו מההעלם אל הגלוי אדוננו מורנו ורבנו רבי‬

‫נחמן זכר צדיק וקדוש לברכה‬

‫‪4‬‬

‫שויתי יהוה לנגדי תמיד‬ ‫שויתי יהוה לנגדי תמיד‬

‫יהי רצון לפני אמירת התהילים‬ ‫סדר פדיון נפש‬

‫ְי ִהי ָרצֹון ִמ ְל ָפ ֶני ָך ְי ָי ֱאלֹ ֵהינ ּו ְו ֱאלֹ ֵהי ֲאבֹו ֵתינ ּו‪ַ ,‬ה ּבֹו ֵחר ְּב ָדִוד ַע ְבדֹו‬ ‫ראה זה מצאנו בכתבי יד של רבינו ז"ל‪ ,‬והוא ראשי פרקים מעניין‪,‬‬
‫ּו ְב ַזְרעֹו ַא ֲחָריו‪ְ ,‬ו ַה ּבֹו ֵחר ְּב ִשירֹות ְו ִת ְש ָּבחֹות‪ֶ ׁ ,‬ש ֵּת ֶפן ְּבַר ֲח ִמים‬ ‫פדיון נפש (עייןבלקוטימוהר"ןסי'‪,‬ק"פ) עם תפילה קצרה בסופו‪ ,‬וראוי‬
‫ֶאל ְקִרי ַאת ִמ ְזמֹוֵרי ְת ִה ִּלים ׁ ֶש ֶא ְקָרא‪ְּ ,‬כ ִאל ּו ֳא ָמָרם ָדִוד ַה ֶמ ֶל ְך‬
‫ָע ָליו ַה ׁ ָשלֹום ְּב ַע ְצמֹו‪ְ ,‬זכ ּותֹו ָי ֵגן ָע ֵלינ ּו‪ְ .‬ו ַי ֲעמֹוד ָלנ ּו ְזכ ּות ְּפס ּו ֵקי‬ ‫להציג כאן עיקר הפדיון הוא ביום (ספר המידות)‬
‫ְת ִה ִּלים ּו ְזכ ּות ֵתבֹו ֵתי ֶהם ְואֹו ִתיֹו ֵתי ֶהם ּו ְנק ּודֹו ֵתי ֶהם ְו ַט ֲע ֵמי ֶהם‪,‬‬
‫ְו ָה ֵשמֹות ָהיֹו ְצ ִאים ְל ַכ ֵּפר ַחטֹא ֵתינ ּו ַו ֲעוֹונֹו ֵתינ ּו ּו ְפ ָש ֵעינ ּו‪ּ ,‬ו ְל ַז ֵמר‬ ‫יניח ידיו על המעות ויאמר‪:‬‬
‫ָעִרי ִצים ְו ְל ַה ְכִרית ָּכל ַהחֹו ִחים ְו ַהקֹו ִצים ַהסֹו ְב ִבים ֶאת ַה ׁשֹו ׁ ַש ָנה‬
‫ָה ֶע ְליֹו ָנה‪ּ ,‬ו ְל ַח ֵּבר ֵא ׁ ֶשת ְנע ּוִרים ִעם דֹו ָדה ְּב ַא ֲה ָבה ְו ַא ֲחָוה ְוֵרע ּות‪.‬‬ ‫ָמעֹות‪ְ .‬ו ֶאת ַה ְיק ּום ֲא ׁ ֶשר ְּבַר ְג ֵלי ֶהם‪ֶ .‬צ ֶדק ִי ְקָר ֵאה ּו ְלַר ְגלֹו‪.‬‬
‫ֶצ ֶדק ַמ ְלכ ּו ָתא ַק ִדי ׁ ָשא‪ּ ִ .‬די ָנא ְ ּד ַמ ְלכ ּו ָתא ִ ּדי ָנא‪.‬‬
‫ּו ִמ ׁ ָשם ִי ָמ ׁ ֵש ְך ָלנ ּו ׁ ֶש ָפע ְל ֶנ ֶפ ׁש ר ּו ַח ּו ְנ ׁ ָש ָמה ְל ַט ֲהֵרנ ּו ֵמ ֲעוֹונֹו ֵתינ ּו‬
‫ְו ִל ְסלֹו ַח ַח ֹטא ֵתינ ּו ּו ְל ַכ ֵּפר ְּפ ׁ ָש ֵעינ ּו‪ְּ ,‬כמֹו ׁ ֶש ָס ַל ְח ָת ְל ָדִוד‬ ‫ׁשֹוֶר ׁש ַה ִ ּדי ִנין ִּבי ָנה‪ֲ .‬א ִני ִּבי ָנה ִלי ְגב ּוָרה‪.‬‬
‫ׁ ֶש ָא ָמר ִמ ְזמֹוִרים ֵאל ּו ְל ָפ ֶני ָך‪ּ ,‬כמֹו ׁ ֶש ֶנ ֱא ַמר‪ַ :‬גם ְי ָי ֶה ֱע ִביר ַח ָטא ְת ָך‬ ‫ֵאין ַה ִ ּדין ִנ ְמ ָּתק ֶא ָּלא ְּב ׁשֹוְר ׁשֹו‪ְ ׁ .‬שלֹ ׁ ָשֹה ָי ַד ִּים ְּב ִבי ָנה‪ָ :‬יד‬
‫לֹא ָתמ ּות‪ְ .‬ו ַאל ִת ָק ֵחנ ּו ֵמ ָהעֹו ָלם ַה ֶזה קֹו ֶדם ְז ַמ ֵננ ּו‪ְ ,‬ו ִנ ְז ֶּכה ְל ַח ִיים‬ ‫ַה ְגדֹו ָלה‪ָ ,‬יד ַה ֲח ָז ָקה‪ָ ,‬יד ָהָר ָמה‪ .‬ג' ְּפ ָע ִמים ָיד ִגי ַמ ְטִר ָיא‬
‫ֲאר ּו ִּכים טֹו ִבים ּו ְמת ּו ָק ִנים‪ְּ ,‬באֹו ָפן ׁ ֶשנ ּו ַכל ְל ַת ֵקן ֶאת ֲא ׁ ֶשר ׁ ִשי ַח ְתנ ּו‪.‬‬ ‫ׁ ֵשם ׁ ֶשל מ"ב‪ .‬מ"ב ׁ ְש ַּב ְי ִציָרה ׁ ֵשם ׁ ֶשל ָא ָנא ְב ֹכ ַח‪ .‬מ"ב‬
‫ּו ְזכ ּות ָדִוד ָה ֶמ ֶל ְך ָע ָליו ַה ׁ ָשלֹום‪ָ ,‬י ֵגן ָע ֵלינ ּו ּו ַב ֲע ֵדנ ּו ׁ ֶש ַת ֲאִרי ְך ָא ְּפ ָך‬ ‫ְּׁש ַּב ְבִרי ָאה ׁ ְש ֵני ְּפ ָע ִמים אהי"ה‪ .‬מ"ב ׁ ְש ָּב ֲא ִציל ּות הוי"ה‬
‫ַעד ׁש ּו ֵבנ ּו ֵא ָלי ָך ִּב ְתש ּו ָבה ׁ ְש ֵל ָמה ְל ָפ ֶני ָך‪ּ .‬ו ֵמאֹו ָצר ַמ ְת ָנת ִח ָנם‬
‫ָח ֵננ ּו ְּכ ִד ְכ ִתיב‪ְ :‬ו ַחנֹו ִתי ֶאת ֲא ׁ ֶשר ָאחֹון ְוִר ַח ְמ ִתי ֶאת ֲא ׁ ֶשר ֲאַר ֵחם‪.‬‬ ‫ַּפ ׁש ּוט ִּב ְמלֹאֹו ּו ִמ ּילוי ְד ִמיל ּוי‪.‬‬
‫ְי ִהי ָרצ ֹון ִמ ְּל ָפ ֶני ָך‪ֶ ׁ ,‬ש ֻּי ְמ ְּתק ּו ַה ִ ּדי ִנין ְו ַה ְּגב ּור ֹות ַה ָּק ׁש ֹות‬
‫ּו ְכ ׁ ֵשם ׁ ֶש ָאנ ּו אֹו ְמִרים ְל ָפ ֶני ָך ׁ ִשיָרה ָּבעֹו ָלם ַה ֶזה‪ָּ ,‬כ ְך ִנ ְז ֶּכה לֹו ַמר‬ ‫ֵמ ַעל (פלוני‪/‬ת בן‪/‬ת פלונית) ַעל‪ְ-‬י ֵדי ֶּפ ֶלא ֶע ְליֹון ׁ ֶשה ּוא‬
‫ְל ָפ ֶני ְך ְיָי ֱאלֹ ֵהינ ּו ׁ ִשיר ּו ׁ ְש ָב ָחה ָלעֹו ָלם ַה ָּבא‪ְ .‬ו ַעל ְי ֵדי ֲא ִמיַרת‬ ‫ֲח ָס ִדים ְּגדֹו ִלים ְוַר ֲח ִמים ְּגמ ּוִרים ּו ְפ ׁש ּו ִטים ׁ ֶש ֵאין ּבֹו ַּת ֲערֹ ֶבת‬
‫ְת ִה ִלים ִת ְתעֹוֵרר ֲח ַב ֶצ ֶלת ַה ָשרֹון‪ְ ,‬ו ָל ִשיר ְּבקֹול ָנ ִעים ְּב ִגי ַלת ְוַר ֵנן‪,‬‬
‫ְּכבֹוד ַה ְל ָבנֹון ִנ ַתן ָלה‪ ,‬הֹוד ְו ָה ָדר ְּב ֵבית ֱאלֹ ֵהינ ּו‪ִּ ,‬ב ְמ ֵהָרה ְּב ָי ֵמינ ּו‪,‬‬ ‫ִ ּדין ְּכ ָלל‪ .‬אמן‪:‬‬

‫ָא ֵמן ֶס ָלה‪.‬‬ ‫פדיון הוא המתקת הדינים‪ ,‬והוא מושיע מכל הצרות‪ .‬כי עיקר‬
‫הרפואה על ידי פדיון דווקא ‪ ,‬כי 'ורפא ירפא' (עם שתי התבות)‬
‫‪7‬‬ ‫מספר 'פדיון נפש' (ליקו"מ תנינא ג') ערב ראש השנה ראוי ליתן‬

‫על פדיון (שיחות הר"ן רטז)‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫שויתי יהוה לנגדי תמיד‬ ‫שויתי יהוה לנגדי תמיד‬

‫פרק טז (ברכה)‬ ‫טוב לומר זאת לפני אמירת העשרה מזמורים‪:‬‬
‫ִיָּׁג ְדשֵֹועלנ ּוְי‪ְ :‬נֹהַָוק ְ ּהד‪ּ ָ ,‬מו ֶהמ ֶָּלפ ְָנךי ָוּג ְּבדֹותֹלו ָ ַדעה‪,‬ל‬ ‫ְלכ ּו‬
‫(א) ִמ ְכ ָּתם ְל ָד ִוד ׁ ָש ְמֵר ִני ֵאל ִּכי‪ָ -‬ח ִסי ִתי ָב ְך‪:‬‬ ‫ְנַר ְּנ ָנה ַליהָֹוה‪ָ ,‬נִרי ָעה ְלצ ּור‬
‫ִּב ְז ִמרֹות ָנִרי ַע לֹו‪ִּ :‬כי ֵאל‬
‫(ב) ָא ַמ ְר ְּת ַליהֹ ָוה ֲא ֹד ָני ָא ָּתה ט ֹו ָב ִתי ַּבל‪-‬‬ ‫ָּכל ֱאלֹ ִהים‪:‬‬
‫ָע ֶלי ָך‪:‬‬
‫ִֶיאח ּותדִּפ ֻיק ְ ְלד ׁ ָהֹשודאֹו ְּבתִר ּוי ְְלך ַה ֵּהלּולא ּו ּוְׁל ְׁ ַששִכֵּבי ְַנחֵּת ֶאהתִּב ְ ּדבֹ ִוְחרי ִלא ּיו‬ ‫ְמ ַז ֵּמן‬ ‫ֲהֵרי ִני‬
‫(ג) ִל ְקד ֹו ׁ ִשים ֲא ׁ ֶשר‪ָּ -‬ב ָא ֶרץ ֵה ָּמה ְו ַא ִ ּדי ֵרי‬ ‫ְל ׁ ֵשם‬
‫ָּכל‪ֶ -‬ח ְפ ִצי‪ָ -‬בם‪:‬‬ ‫ּוְר ִחימ ּו ַעל ְי ֵדי ַהה ּוא ָט ִמיר ְו ֶנ ְע ָלם ְּב ׁ ֵשם ָּכל ִי ְ ׂשָר ֵאל‪:‬‬

‫(ד) ִי ְר ּב ּו ַע ְּצב ֹו ָתם ַא ֵחר ָמ ָהר ּו ַּבל‪ַ -‬א ִּסי ְך‬ ‫ֲהֵרי ִני ְמ ַק ׁ ֵשר ַע ְצ ִמי ַּב ֲא ִמיַרת ָה ֲע ָ ׂשָרה ִמ ְזמֹוִרים ֵא ּל ּו ְל ָכל‬
‫ִנ ְס ֵּכי ֶהם ִמ ָ ּדם ּו ַבל‪ֶ -‬א ָּ ׂשא ֶאת‪ְ ׁ -‬שמ ֹו ָתם‬ ‫ַה ַּצ ִ ּדי ִקים ָה ֲא ִמ ִּת ִּיים ׁ ֶש ְּבד ֹו ֵרנ ּו‪ּ .‬ו ְל ָכל ַה ַּצ ִ ּדי ִקים‬
‫ָה ֲא ִמ ִּתים ׁש ֹו ְכ ֵני ָע ָפר‪ְ .‬קד ֹו ׁ ִשים ָא ׁ ֵשר ָּב ָא ֶרץ ֵה ָּמה‪.‬‬
‫ַעל‪ׂ ְ -‬ש ָפ ָתי‪:‬‬ ‫ּו ִב ְפָרט ְלַר ֵּבנ ּו ַה ָּקדֹו ׁש ַצ ִ ּדיק ְיסֹוד עֹו ָלם ַנ ַחל נֹו ֵב ַע ְמקֹור‬
‫(ה) ְי ֹה ָוה ְמ ָנת ֶח ְל ִקי ְוכ ֹו ִסי ַא ָּתה ּת ֹו ִמי ְך‬ ‫ָח ְכ ָמה ַר ֵּבנ ּו ַנ ְח ָמן ֶּבן ֵפי ֶגא‪ְ ,‬זכ ּו ָתם ָי ֵגן ָע ֵלינ ּו ְו ַעל ָּכל ִי ְ ׂשָר ֵאל‬

‫ּג ֹוָר ִלי‪:‬‬ ‫ָא ֵמן‪.‬‬

‫(ו) ֲח ָב ִלים ָנ ְפל ּו‪ִ -‬לי ַּב ְּנ ִע ִמים ַאף‪ַ -‬נ ֲח ָלת‬ ‫ִוי ִהי נֹ ַעם ֲא ֹד ָני ֱאלֹ ֵהינ ּו ָע ֵלינ ּו ּו ַמ ֲע ֵ ׂשה ָי ֵדינ ּו ּכֹו ְנ ָנה ָע ֵלינ ּו‬
‫ׁ ָש ְפָרה ָע ָלי‪:‬‬ ‫ּו ַמ ֲע ֵ ׂשה ָי ֵדינ ּו ּכ ֹו ְנ ֵנה ּו‪( .‬פעמיים)‬

‫(ז) ֲא ָבֵר ְך ֶאת‪ְ -‬י ֹהָוה ֲא ׁ ֶשר ְי ָע ָצ ִני ַאף‪ֵ -‬לילֹות‬ ‫ֵו ְי ִהי ְּב ִסימ ּו ָתא ְ ּד ַּגן ֵע ֶדן ִמן ֳק ָדם ְי ָי ַע ָלנ ָה ְועו ְב ֵדי ְי ָד ָנא‬
‫ִי ְּסר ּו ִני ִכ ְלי ֹו ָתי‪:‬‬ ‫ִמי ֵני ְי ַת ְּקנ ּון‪:‬‬

‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬

‫שויתי יהוה לנגדי תמיד‬ ‫שויתי יהוה לנגדי תמיד‬

‫פרק לב (אשרי)‬ ‫(ח) ׁ ִש ִּוי ִתי ְיהֹ ָוה ְל ֶנ ְג ִ ּדי ָת ִמיד ִּכי ִמי ִמי ִני‬
‫ַּבל‪ֶ -‬א ּמ ֹוט‪:‬‬
‫(א) ְל ָד ִוד ַמ ְ ׂש ִּכיל ַא ׁ ְשֵרי ְנ ׂש ּוי‪ֶּ -‬פ ׁ ַשע ְּכס ּוי‬
‫ֲח ָט ָאה‪:‬‬ ‫(ט) ָל ֵכן ָ ׂש ַמח ִל ִּבי ַו ָּי ֶגל ְּכב ֹו ִדי ַאף‪ְּ -‬ב ָ ׂש ִרי‬
‫ִי ׁ ְש ּכֹן ָל ֶב ַטח‪:‬‬
‫(ב) ַא ׁ ְש ֵרי ָא ָדם לֹא ַי ְח ׁ ֹשב ְי ֹה ָוה ל ֹו ָע ֹון‬
‫ְו ֵאין ְּבר ּוח ֹו ְר ִמ ָּיה‪:‬‬ ‫(י) ִּכי לֹא‪ַ -‬ת ֲע ֹזב ַנ ְפ ׁ ִשי ִל ׁ ְשא ֹול לֹא‪ִ -‬ת ֵּתן‬
‫ֲח ִסי ְד ָך ִלְרא ֹות ׁ ָש ַחת‪:‬‬
‫(ג) ִּכי ֶה ֱח ַר ׁ ְש ִּתי ָּבל ּו ֲע ָצ ָמי ְּב ׁ ַש ֲא ָג ִתי ָּכל‪-‬‬
‫ַה ּי ֹום‪:‬‬ ‫(יא) ּת ֹו ִדי ֵע ִני אֹ ַרח ַח ִּיים ׂש ַבע ְ ׂש ָמח ֹות‬
‫ֶאת‪ָּ -‬פ ֶני ָך ְנ ִעמ ֹות ִּבי ִמי ְנ ָך ֶנ ַצח‪:‬‬
‫(ד) ִּכי י ֹו ָמם ָו ַל ְי ָלה ִּת ְכ ַּבד ָע ַלי ָי ֶד ָך ֶנ ְה ַּפ ְך‬
‫ְל ׁ ַש ִ ּדי ְּב ַחְר ֹב ֵני ַק ִיץ ֶס ָלה‪:‬‬ ‫‪10‬‬

‫(ה) ַח ָּטא ִתי א ֹו ִדי ֲע ָך ַו ֲע ֹו ִני לֹא‪ִ -‬כ ִּסי ִתי‬
‫ָא ַמְר ִּתי א ֹו ֶדה ֲע ֵלי ְפ ׁ ָש ַעי ַליהֹ ָוה ְו ַא ָּתה‬

‫ָנ ָ ׂשא ָת ֲע ֹון ַח ָּטא ִתי ֶס ָלה‪:‬‬
‫(ו) ַעל‪-‬זֹאת ִי ְת ַּפ ֵּלל ָּכל‪ָ -‬ח ִסיד ֵא ֶלי ָך ְל ֵעת‬
‫ְמ ֹצא ַרק ְל ׁ ֵש ֶטף ַמ ִים ַר ִּבים ֵא ָליו לֹא ַי ִּגיע ּו‪:‬‬
‫(ז) ַא ָּתה ֵס ֶתר ִלי (מפסיק מעט) ִמ ַ ּצר ִּת ְ ּצ ֵר ִני‬

‫‪11‬‬

‫שויתי יהוה לנגדי תמיד‬ ‫שויתי יהוה לנגדי תמיד‬

‫פרק מא (משכיל)‬ ‫ָר ֵּני ַפ ֵּלט ְּתס ֹו ְב ֵב ִני ֶס ָלה‪:‬‬
‫(ח) ַא ְ ׂש ִּכי ְל ָך ְוא ֹוְר ָך ְּב ֶדֶר ְך‪-‬ז ּו ֵת ֵל ְך ִאי ֲע ָצה‬
‫(א) ַל ְמ ַנ ֵּצ ַח ִמ ְזמ ֹור ְל ָד ִוד‪:‬‬
‫(ב) ַא ׁ ְש ֵרי ַמ ְ ׂש ִּכיל ֶאל‪ּ ָ -‬דל ְּבי ֹום ָר ָעה‬ ‫ָע ֶלי ָך ֵעי ִני‪:‬‬
‫(ט) ַאל‪ִּ -‬ת ְהי ּו ְּכס ּוס ְּכ ֶפֶרד ֵאין ָה ִבין ְּב ֶמ ֶתג‬
‫ְי ַמ ְּל ֵטה ּו ְי ֹה ָוה‪:‬‬
‫(ג) ְיהֹ ָוה ִי ׁ ְש ְמ ֵרה ּו ִוי ַח ֵּיה ּו ְו ֻא ּׁ ַשר ָּב ָא ֶרץ‬ ‫ָוֶר ֶסן ֶע ְדי ֹו ִל ְבל ֹום ַּבל ְקר ֹוב ֵא ֶלי ָך‪:‬‬
‫(י) ַר ִּבים ַמ ְכא ֹו ִבים ָלָר ׁ ָשע ְו ַה ּב ֹו ֵט ַח ַּבי ֹה ָוה‬
‫ְו ַאל‪ִּ -‬ת ְּת ֵנה ּו ְּב ֶנ ֶפ ׁש ֹא ְי ָביו‪:‬‬
‫(ד) ְיה ָוה ִי ְס ָע ֶד ּנ ּו ַעל‪ֶ -‬עֶר ׂש ְ ּד ָוי ָּכל‪ִ -‬מ ׁ ְש ָּכב ֹו‬ ‫ֶח ֶסד ְיס ֹו ְב ֶב ּנ ּו‪:‬‬
‫(יא) ִ ׂש ְמח ּו ַבי ֹה ָוה ְו ִגיל ּו ַצ ִ ּדי ִקים ְו ַה ְר ִנינ ּו‬
‫ָה ַפ ְכ ָּת ְב ָח ְלי ֹו‪:‬‬
‫ָּכל‪ִ -‬י ׁ ְשֵרי‪ֵ -‬לב‪:‬‬
‫(ה) ֲא ִני‪ָ -‬א ַמ ְר ִּתי ְי ֹה ָוה ָח ֵּנ ִני ְר ָפ ָאה ַנ ְפ ׁ ִשי‬
‫ִּכי‪ָ -‬ח ָטא ִתי ָל ְך‪:‬‬ ‫‪12‬‬

‫(ו) א ֹו ְי ַבי ֹיא ְמר ּו ַרע ִלי ָמ ַתי ָימ ּות ְו ָא ַבד‬
‫ׁ ְשמ ֹו‪:‬‬

‫(ז) ְו ִאם‪ָּ -‬בא ִלְרא ֹות ׁ ָש ְוא ְי ַד ֵּבר ִל ּב ֹו ִי ְק ָּבץ‪-‬‬
‫ָא ֶון ל ֹו ֵי ֵצא ַלח ּוץ ְי ַד ֵּבר‪:‬‬

‫‪13‬‬

‫שויתי יהוה לנגדי תמיד‬ ‫שויתי יהוה לנגדי תמיד‬

‫פרק מב (שיר)‬ ‫(ח) ַי ַחד ָע ַלי ִי ְת ַל ֲח ׁש ּו ָּכל‪ׂ -‬שֹ ְנ ָאי ָע ַלי ַי ְח ׁ ְשב ּו‬
‫ָר ָעה ִלי‪:‬‬
‫(א) ַל ְמ ַנ ֵּצ ַח ַמ ְ ׂש ִּכיל ִל ְב ֵני‪ֹ -‬ק ַרח‪:‬‬
‫(ב) ְּכ ַא ָּיל ַּת ֲע ֹרג ַעל‪ֲ -‬א ִפי ֵקי‪ָ -‬מ ִים ֵּכן ַנ ְפ ׁ ִשי‬ ‫(ט) ְ ּד ַבר‪ְּ -‬ב ִל ַּי ַעל ָיצ ּוק ּב ֹו ַו ֲא ׁ ֶשר ׁ ָש ַכב לֹא‪-‬‬
‫י ֹו ִסיף ָלק ּום‪:‬‬
‫ַת ֲע ֹרג ֵא ֶלי ָך ֱאלֹ ִהים‪:‬‬
‫(ג) ָצ ְמ ָאה ַנ ְפ ׁ ִשי ֵלאלֹ ִהים ְל ֵאל ָחי ָמ ַתי‬ ‫(י) ַּגם ִאי ׁש‪ְ ׁ -‬שלֹו ִמי ֲא ׁ ֶשר‪ָּ -‬ב ַט ְח ִּתי בֹו אֹו ֵכל‬
‫ַל ְח ִמי ִה ְג ִ ּדיל ָע ַלי ָע ֵקב‪:‬‬
‫ָאב ֹוא ְו ֵאָר ֶאה ְּפ ֵני ֱאלֹ ִהים‪:‬‬
‫(ד) ָה ְי ָתה‪ִּ -‬לי ִד ְמ ָע ִתי ֶל ֶחם י ֹו ָמם ָו ָל ְי ָלה‬ ‫(יא) ְו ַא ָּתה ְי ֹה ָוה ָח ֵּנ ִני ַו ֲה ִקי ֵמ ִני ַו ֲא ׁ ַש ְּל ָמה‬
‫ָל ֶהם‪:‬‬
‫ֶּב ֱא ֹמר ֵא ַלי ָּכל‪ַ -‬ה ּי ֹום ַא ֵּיה ֱאלֹ ֶהי ָך‪:‬‬
‫(ה) ֵא ֶּלה ֶא ְז ְּכָרה ְו ֶא ׁ ְש ְּפ ָכה ָע ַלי ַנ ְפ ׁ ִשי ִּכי‬ ‫(יב) ְּב ֹזאת ָי ַד ְע ִּתי ִּכי‪ָ -‬ח ַפ ְצ ָּת ִּבי ִּכי לֹא‪-‬‬
‫ֶא ֱע ֹבר ַּב ָּס ְך ֶא ַ ּד ֵ ּדם ַעד‪ֵּ -‬בית ֱאלֹ ִהים ְּבקֹול‪-‬‬ ‫ָיִרי ַע אֹ ְי ִבי ָע ָלי‪:‬‬

‫ִר ָּנה ְות ֹו ָדה ָהמ ֹון ח ֹו ֵגג‪:‬‬ ‫(יג) ַו ֲא ִני ְּב ֻת ִּמי ָּת ַמ ְכ ָּת ִּבי ַו ַּת ִּצי ֵב ִני ְל ָפ ֶני ָך‬
‫(ו) ַמה‪ִּ -‬ת ׁ ְש ּת ֹו ֲח ִחי ַנ ְפ ׁ ִשי ַו ֶּת ֱה ִמי ָע ָלי‬ ‫ְלע ֹו ָלם‪:‬‬
‫ה ֹו ִחי ִלי ֵלאלֹ ִהים ִּכי‪-‬ע ֹוד א ֹו ֶד ּנ ּו ְי ׁש ּוע ֹות‬
‫(יד) ָּבר ּו ְך ְי ֹה ָוה ֱאלֹ ֵהי ִי ְ ׂש ָר ֵאל ֵמ ָהע ֹו ָלם‬
‫ָּפ ָניו‪:‬‬ ‫ְו ַעד ָהע ֹו ָלם ָא ֵמן ְו ָא ֵמן‪:‬‬
‫(ז) ֱאלֹ ַהי ָע ַלי ַנ ְפ ׁ ִשי ִת ׁ ְש ּת ֹו ָחח ַעל‪ֵּ -‬כן‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬

‫שויתי יהוה לנגדי תמיד‬ ‫שויתי יהוה לנגדי תמיד‬

‫פרק נט (ניצוח)‬ ‫ֶא ְז ָּכְר ָך ֵמ ֶאֶרץ ַיְר ֵ ּדן ְו ֶחְרמֹו ִנים ֵמ ַהר ִמ ְצ ָער‪:‬‬
‫(ח) ְּתה ֹום‪ֶ -‬אל‪ְּ -‬תה ֹום ק ֹו ֵרא ְלק ֹול ִצ ּנ ֹו ֶרי ָך‬
‫(א) ַל ְמ ַנ ֵּצ ַח ַאל‪ַּ -‬ת ׁ ְש ֵחת ְל ָד ִוד ִמ ְכ ָּתם‬
‫ִּב ׁ ְשלֹ ַח ׁ ָשא ּול ַו ִּי ׁ ְש ְמר ּו ֶאת‪ַ -‬ה ַּב ִית ַל ֲה ִמיתֹו‪:‬‬ ‫ָּכל‪ִ -‬מ ׁ ְש ָּבֶרי ָך ְו ַג ֶּלי ָך ָע ַלי ָע ָבר ּו‪:‬‬
‫(ב) ַה ִּצי ֵל ִני ֵמ ֹא ְי ַבי ֱאלֹ ָהי ִמ ִּמ ְתק ֹו ְמ ַמי‬ ‫(ט)י ֹו ָמם ְי ַצ ֶּוה ְי ֹה ָוה ַח ְס ּד ֹו ּו ַב ַּל ְי ָלה ׁ ִשי ֹרה‬

‫ְּת ַ ׂש ְּג ֵב ִני‪:‬‬ ‫ִע ִּמי ְּת ִפ ָּלה ְל ֵאל ַח ָּיי‪:‬‬
‫(ג) ַה ִּצי ֵל ִני ִמ ּ ֹפ ֲע ֵלי ָא ֶון ּו ֵמ ַא ְנ ׁ ֵשי ָד ִמים‬ ‫(י)אֹו ְמָרה ְל ֵאל ַס ְל ִעי ָל ָמה ׁ ְש ַכ ְח ָּת ִני ָל ָּמה‪-‬‬

‫ה ֹו ׁ ִשי ֵע ִני‪:‬‬ ‫ֹק ֵדר ֵא ֵל ְך ְּב ַל ַחץ א ֹו ֵיב‪:‬‬
‫(ד) ִּכי ִה ֵּנה ָאְרב ּו ְל ַנ ְפ ׁ ִשי ָיג ּור ּו ָע ַלי ַע ִ ּזים‬ ‫(יא) ְּבֶר ַצח ְּב ַע ְצמֹו ַתי ֵחְרפ ּו ִני צֹוְרָרי ְּב ָא ְמָרם‬

‫לֹא‪ִ -‬פ ׁ ְש ִעי ְולֹא‪ַ -‬ח ָּטא ִתי ְי ֹה ָוה‪:‬‬ ‫ֵא ַלי ָּכל‪ַ -‬ה ּי ֹום ַא ֵּיה ֱאלֹ ֶהי ָך‪:‬‬
‫(ה) ְּב ִלי‪ָ -‬ע ֹון ְי ֻרצ ּון ְו ִי ּכ ֹו ָננ ּו ע ּו ָרה ִל ְק ָרא ִתי‬ ‫(יב) ַמה‪ִּ -‬ת ׁ ְש ּת ֹו ֲח ִחי ַנ ְפ ׁ ִשי ּו ַמה‪ֶּ -‬ת ֱה ִמי ָע ָלי‬
‫ה ֹו ִחי ִלי ֵלאלֹ ִהים ִּכי‪-‬ע ֹוד א ֹו ֶד ּנ ּו ְי ׁש ּו ֹעת‬
‫ּוְר ֵאה‪:‬‬
‫(ו) ְו ַא ָּתה ְיהֹ ָוה ֱאלֹ ִהים ְצ ָבא ֹות ֱאלֹ ֵהי‬ ‫ָּפ ַני ֵואלֹ ָהי‪:‬‬
‫ִי ְ ׂש ָר ֵאל ָה ִקי ָצה ִל ְפ ֹקד ָּכל‪ַ -‬ה ּג ֹו ִים ַאל‪-‬‬
‫‪16‬‬
‫ָּת ֹחן ָּכל‪ּ -‬בֹ ְג ֵדי ָא ֶון ֶס ָלה‪:‬‬
‫(ז) ָי ׁש ּוב ּו ָל ֶעֶרב ֶי ֱהמ ּו ַכ ָּכ ֶלב ִויס ֹו ְבב ּו ִעיר‪:‬‬

‫‪17‬‬

‫שויתי יהוה לנגדי תמיד‬ ‫שויתי יהוה לנגדי תמיד‬

‫(יז) ַו ֲא ִני ָא ׁ ִשיר ֻע ֶ ּז ָך ַו ֲא ַר ֵּנן ַל ּבֹ ֶקר ַח ְס ֶ ּד ָך‬ ‫(ח) ִה ֵּנה ַי ִּביע ּון ְּב ִפי ֶהם ֲח ָרב ֹות‬
‫ִּכי‪ָ -‬ה ִיי ָת ִמ ְ ׂש ַּגב ִלי ּו ָמנ ֹוס ְּבי ֹום ַצר‪ִ -‬לי‪:‬‬ ‫ְּב ִ ׂש ְפת ֹו ֵתי ֶהם ִּכי ִמי ׁשֹ ֵמ ַע‪:‬‬
‫(יח) ֻע ִ ּזי ֵא ֶלי ָך ֲא ַז ֵּמ ָרה ִּכי‪ֱ -‬אלֹ ִהים ִמ ְ ׂש ַּג ִּבי‬
‫(ט) ְו ַא ָּתה ְיהֹ ָוה ִּת ְ ׂש ַחק‪ָ -‬למ ֹו ִּת ְל ַעג ְל ָכל‪-‬‬
‫ֱאלֹ ֵהי ַח ְס ִ ּדי‪:‬‬ ‫ּג ֹו ִים‪:‬‬

‫‪19‬‬ ‫(י) ֻע ּז ֹו ֵא ֶלי ָך ֶא ׁ ְש ֹמ ָרה ִּכי ֱאלֹ ִהים ִמ ְ ׂש ַּג ִּבי‪:‬‬
‫(יא) ֱאלֹ ֵהי ַח ְס ִ ּדי ְי ַק ְ ּד ֵמ ִני ֱאלֹ ִהים ַי ְר ֵא ִני‬

‫ְב ׁ ֹשְרָרי‪:‬‬
‫(יב) ַאל‪ַּ -‬ת ַה ְר ֵגם ֶּפן‪ִ -‬י ׁ ְש ְּכח ּו ַע ִּמי ֲה ִני ֵעמ ֹו‬

‫ְב ֵחי ְל ָך ְוה ֹוִרי ֵדמ ֹו ָמ ִג ֵּננ ּו ֲאדֹ ָני‪:‬‬
‫(יג) ַח ַּטאת ִּפימ ֹו ְ ּד ַבר‪ׂ ְ -‬ש ָפ ֵתימ ֹו ְו ִי ָּל ְכד ּו‬

‫ִב ְגא ֹו ָנם ּו ֵמ ָא ָלה ּו ִמ ַּכ ַח ׁש ְי ַס ֵּפר ּו‪:‬‬
‫(יד) ַּכ ֵּלה ְב ֵח ָמה ַּכ ֵּלה ְו ֵאי ֵנמ ֹו ְו ֵי ְדע ּו ִּכי‪-‬‬
‫ֱאלֹ ִהים ֹמ ׁ ֵשל ְּב ַי ֲע ֹקב ְל ַא ְפ ֵסי ָה ָאֶרץ ֶס ָלה‪:‬‬
‫(טו) ְו ָי ׁש ּוב ּו ָל ֶעֶרב ֶי ֱהמ ּו ַכ ָּכ ֶלב ִויסֹו ְבב ּו ִעיר‪:‬‬
‫(טז) ֵה ָּמה ְי ִניע ּון ֶל ֱא ֹכל ִאם‪-‬לֹא ִי ְ ׂש ְּבע ּו ַוָּי ִלינ ּו‪:‬‬

‫‪18‬‬

‫שויתי יהוה לנגדי תמיד‬ ‫שויתי יהוה לנגדי תמיד‬

‫(ט) ֶה ָא ֵפס ָל ֶנ ַצח ַח ְס ּד ֹו ָּג ַמר א ֹו ֶמר ְלדֹר‬ ‫פרק עז (ניגון)‬
‫ָו ֹדר‪:‬‬
‫(א) ַל ְמ ַנ ֵּצ ַח ַעל‪ְ -‬יד ּות ּון ְל ָא ָסף ִמ ְזמ ֹור‪:‬‬
‫(י) ֲה ׁ ָש ַכח ַח ּנ ֹות ֵאל ִאם‪ָ -‬ק ַפץ ְּב ַאף ַר ֲח ָמיו‬ ‫(ב) ק ֹו ִלי ֶאל‪ֱ -‬אלֹ ִהים ְו ֶא ְצ ָע ָקה ק ֹו ִלי ֶאל‪-‬‬
‫ֶס ָלה‪:‬‬
‫ֱאלֹ ִהים ְו ַה ֲא ִזין ֵא ָלי‪:‬‬
‫(יא) ָואֹ ַמר ַח ּל ֹו ִתי ִהיא ׁ ְשנ ֹות ְי ִמין ֶע ְלי ֹון‪:‬‬ ‫(ג) ְּביֹום ָצָר ִתי ֲאדֹ ָני ָ ּדָר ׁ ְש ִּתי ָי ִדי ַל ְי ָלה ִנ ְּגָרה‬
‫(יב) ֶא ְז ּכ ֹור ַמ ַע ְל ֵלי‪ָ -‬י ּה ִּכי‪ֶ -‬א ְז ְּכ ָרה ִמ ֶּק ֶדם‬
‫ְולֹא ָתפ ּוג ֵמ ֲא ָנה ִה ָּנ ֵחם ַנ ְפ ׁ ִשי‪:‬‬
‫ִּפ ְל ֶא ָך‪:‬‬ ‫(ד) ֶא ְז ְּכ ָרה ֱאלֹ ִהים ְו ֶא ֱה ָמ ָיה ָא ִ ׂשי ָחה‬
‫(יג) ְו ָה ִגי ִתי ְב ָכל‪ָּ -‬פ ֳע ֶל ָך ּו ַב ֲע ִליל ֹו ֶתי ָך‬
‫ְו ִת ְת ַע ֵּטף ר ּו ִחי ֶס ָלה‪:‬‬
‫ָא ִ ׂשי ָחה‪:‬‬ ‫(ה) ָא ַח ְז ָּת ׁ ְש ֻמר ֹות ֵעי ָני ִנ ְפ ַע ְמ ִּתי ְולֹא‬
‫(יד) ֱאלֹ ִהים ַּב ּ ֹק ֶד ׁש ַ ּד ְר ֶּכ ָך ִמי‪ֵ -‬אל ָּגד ֹול‬
‫ֲא ַד ֵּבר‪:‬‬
‫ֵּכאלֹ ִהים‪:‬‬ ‫(ו) ִח ּׁ ַש ְב ִּתי ָי ִמים ִמ ֶּק ֶדם ׁ ְשנ ֹות ע ֹו ָל ִמים‪:‬‬
‫(ז) ֶא ְז ְּכָרה ְנ ִגי ָנ ִתי ַּב ָּל ְי ָלה ִעם‪ְ -‬ל ָב ִבי ָא ִ ׂשי ָחה‬
‫(טו) ַא ָּתה ָה ֵאל עֹ ֵ ׂשה ֶפ ֶלא ה ֹו ַד ְע ָּת ָב ַע ִּמים‬
‫ֻע ֶ ּז ָך‪:‬‬ ‫ַו ְי ַח ֵּפ ׂש ר ּו ִחי‪:‬‬
‫(ח) ַה ְלעֹו ָל ִמים ִי ְז ַנח ֲא ֹד ָני ְולֹא‪-‬יֹ ִסיף ִלְרצֹות‬
‫(טז) ָּג ַא ְל ָּת ִּב ְזר ֹו ַע ַע ֶּמ ָך ְּב ֵני‪ַ -‬י ֲעקֹב ְוי ֹו ֵסף‬
‫ֶס ָלה‪:‬‬ ‫ע ֹוד‪:‬‬

‫‪21‬‬ ‫‪20‬‬

‫שויתי יהוה לנגדי תמיד‬ ‫שויתי יהוה לנגדי תמיד‬

‫פרק צ (תפילה)‬ ‫(יז) ָרא ּו ָך ַּמ ִים ֱאלֹ ִהים ָרא ּו ָך ַּמ ִים ָי ִחיל ּו‬
‫ַאף ִיְר ְּגז ּו ְת ֹהמ ֹות‪:‬‬
‫(א) ְּת ִפ ָּלה ְל ֹמ ׁ ֶשה ִאי ׁש‪ָ -‬ה ֱאלֹ ִהים ֲאדֹ ָני‬
‫ָמע ֹון ַא ָּתה ָה ִיי ָת ָּלנ ּו ְּב ֹדר ָו ֹדר‪:‬‬ ‫(יח) ֹז ְרמ ּו ַמ ִים ָעב ֹות ק ֹול ָנ ְתנ ּו ׁ ְש ָח ִקים‬
‫ַאף‪ֲ -‬ח ָצ ֶצי ָך ִי ְת ַה ָּלכ ּו‪:‬‬
‫(ב) ְּב ֶטֶרם ָהִרים ֻי ָּלד ּו ַו ְּתח ֹו ֵלל ֶאֶרץ ְו ֵת ֵבל‬
‫ּו ֵמע ֹו ָלם ַעד‪-‬ע ֹו ָלם ַא ָּתה ֵאל‪:‬‬ ‫(יט)ק ֹול ַר ַע ְמ ָך ַּב ַּג ְל ַּגל ֵה ִאיר ּו ְבָר ִקים ֵּת ֵבל‬
‫ָר ְג ָזה ַו ִּתְר ַע ׁש ָה ָאֶרץ‪:‬‬
‫(ג) ָּת ׁ ֵשב ֱאנ ֹו ׁש ַעד‪ּ ַ -‬ד ָּכא ַו ּ ֹתא ֶמר ׁש ּוב ּו‬
‫ְב ֵני‪ָ -‬א ָדם‪:‬‬ ‫(כ) ַּב ָּים ַ ּד ְר ֶּכ ָך ּו ׁ ְש ִבי ְל ָך ְּב ַמ ִים ַר ִּבים‬
‫ְו ִע ְּקב ֹו ֶתי ָך לֹא נ ֹו ָדע ּו‪:‬‬
‫(ד) ִּכי ֶא ֶלף ׁ ָש ִנים ְּב ֵעי ֶני ָך ְּכי ֹום ֶא ְתמ ֹול ִּכי‬
‫ַי ֲע ֹבר ְו ַא ׁ ְשמ ּוָרה ַב ָּל ְי ָלה‪:‬‬ ‫(כא) ָנ ִחי ָת ַכ ּצֹאן ַע ֶּמ ָך ְּב ַיד‪-‬מֹ ׁ ֶשה ְו ַא ֲהרֹן‪:‬‬

‫(ה) ְזַר ְמ ָּתם ׁ ֵש ָנה ִי ְהי ּו ַּב ּבֹ ֶקר ֶּכ ָח ִציר ַי ֲחלֹף‪:‬‬ ‫‪22‬‬

‫(ו) ַּב ּ ֹב ֶקר ָי ִציץ ְו ָח ָלף ָל ֶע ֶרב ְימ ֹו ֵלל ְו ָי ֵב ׁש‪:‬‬
‫(ז) ִּכי‪ָ -‬כ ִלינ ּו ְב ַא ֶּפ ָך ּו ַב ֲח ָמ ְת ָך ִנ ְב ָה ְלנ ּו‪:‬‬

‫(ח) ׁ ַש ָּתה ֲע ֹו ֹנ ֵתינ ּו ְל ֶנ ְג ֶ ּד ָך ֲע ֻל ֵמנ ּו ִל ְמא ֹור‬
‫ָּפ ֶני ָך‪:‬‬

‫‪23‬‬

‫שויתי יהוה לנגדי תמיד‬ ‫שויתי יהוה לנגדי תמיד‬

‫(יז) ִוי ִהי ֹנ ַעם ֲאדֹ ָני ֱאלֹ ֵהינ ּו ָע ֵלינ ּו ּו ַמ ֲע ֵ ׂשה‬ ‫(ט) ִּכי ָכל‪ָ -‬י ֵמינ ּו ָּפנ ּו ְב ֶע ְבָר ֶת ָך ִּכ ִּלינ ּו ׁ ָש ֵנינ ּו‬
‫ָי ֵדינ ּו ּכ ֹו ְנ ָנה ָע ֵלינ ּו ּו ַמ ֲע ֵ ׂשה ָי ֵדינ ּו ּכ ֹו ְנ ֵנה ּו‪:‬‬ ‫ְכמ ֹו‪ֶ -‬ה ֶגה‪:‬‬

‫‪25‬‬ ‫(י) ְי ֵמי ׁ ְשנ ֹו ֵתינ ּו ָּב ֶהם ׁ ִש ְב ִעים ׁ ָש ָנה ְו ִאם‬
‫ִּב ְגב ּו ֹרת ׁ ְשמ ֹו ִנים ׁ ָש ָנה ְוָר ְה ָּבם ָע ָמל ָו ָא ֶון‬

‫ִּכי ָגז ִחי ׁש ַו ָּנ ֻע ָפה‪:‬‬
‫(יא) ִמי‪-‬י ֹו ֵד ַע ֹעז ַא ֶּפ ָך ּו ְכ ִי ְר ָא ְת ָך ֶע ְב ָר ֶת ָך‪:‬‬
‫(יב) ִל ְמנ ֹות ָי ֵמינ ּו ֵּכן ה ֹו ַדע ְו ָנ ִבא ְל ַבב‬

‫ָח ְכ ָמה‪:‬‬
‫(יג) ׁש ּו ָבה ְיהֹ ָוה ַעד‪ָ -‬מ ָתי ְו ִה ָּנ ֵחם ַעל‪-‬‬

‫ֲע ָב ֶדי ָך‪:‬‬
‫(יד) ַ ׂש ְּב ֵענ ּו ַב ּ ֹב ֶקר ַח ְס ֶ ּד ָך ּו ְנַר ְּנ ָנה ְו ִנ ְ ׂש ְמ ָחה‬

‫ְּב ָכל‪ָ -‬י ֵמינ ּו‪:‬‬
‫(טו) ַ ׂש ְּמ ֵחנ ּו ִּכימ ֹות ִע ִּני ָתנ ּו ׁ ְשנ ֹות ָר ִאינ ּו‬

‫ָר ָעה‪:‬‬
‫(טז) ֵיָר ֶאה ֶאל‪ֲ -‬ע ָב ֶדי ָך ָפ ֳע ֶל ָך ַו ֲה ָדְר ָך ַעל‪ְּ -‬ב ֵני ֶהם‪:‬‬

‫‪24‬‬

‫שויתי יהוה לנגדי תמיד‬ ‫שויתי יהוה לנגדי תמיד‬

‫(י) ַו ַּי ֲע ִמי ֶד ָה ְל ַי ֲע ֹקב ְלחֹק ְל ִי ְ ׂש ָר ֵאל ְּבִרית‬ ‫פרק קה (הודאה)‬
‫ע ֹו ָלם‪:‬‬
‫(א) ה ֹוד ּו ַלי ֹה ָוה ִק ְרא ּו ִב ׁ ְשמ ֹו ה ֹו ִדיע ּו‬
‫(יא) ֵלא ֹמר ְל ָך ֶא ֵּתן ֶאת‪ֶ -‬א ֶרץ ְּכ ָנ ַען ֶח ֶבל‬ ‫ָב ַע ִּמים ֲע ִליל ֹו ָתיו‪:‬‬
‫ַנ ֲח ַל ְת ֶכם‪:‬‬
‫(ב) ׁ ִשיר ּו לֹו ַז ְּמר ּו‪-‬לֹו ִ ׂשיח ּו ְּב ָכל‪ִ -‬נ ְפ ְל ֹא ָתיו‪:‬‬
‫(יב) ִּב ְהי ֹו ָתם ְמ ֵתי ִמ ְס ָּפר ִּכ ְמ ַעט ְו ָגִרים ָּב ּה‪:‬‬ ‫(ג) ִה ְת ַה ְלל ּו ְּב ׁ ֵשם ָק ְד ׁש ֹו ִי ְ ׂש ַמח ֵלב‬
‫(יג) ַו ִּי ְת ַה ְּלכ ּו ִמ ּג ֹוי ֶאל‪ּ -‬ג ֹוי ִמ ַּמ ְמ ָל ָכה ֶאל‪-‬‬
‫ְמ ַב ְק ׁ ֵשי ְיהֹ ָוה‪:‬‬
‫ַעם ַא ֵחר‪:‬‬ ‫(ד) ִ ּד ְר ׁש ּו ְי ֹה ָוה ְו ֻע ּז ֹו ַּב ְּק ׁש ּו ָפ ָניו ָּת ִמיד‪:‬‬
‫(יד)לֹא‪ִ -‬ה ִּני ַח ָא ָדם ְל ָע ׁ ְש ָקם ַו ּי ֹו ַכח ֲע ֵלי ֶהם‬ ‫(ה) ִז ְכר ּו ִנ ְפ ְלא ֹו ָתיו ֲא ׁ ֶשר ָע ָ ׂשה ֹמ ְפ ָתיו‬

‫ְמ ָל ִכים‪:‬‬ ‫ּו ִמ ׁ ְש ְּפ ֵטי‪ִ -‬פיו‪:‬‬
‫(ו) ֶז ַרע ַא ְבָר ָהם ַע ְב ּד ֹו ְּב ֵני ַי ֲע ֹקב ְּב ִחי ָריו‪:‬‬
‫(טו) ַאל‪ִּ -‬ת ְּגע ּו ִב ְמ ׁ ִשי ָחי ְו ִל ְנ ִבי ַאי ַאל‪ָּ -‬תֵרע ּו‪:‬‬ ‫(ז)ה ּוא ְיהָֹוה ֱאלֹ ֵהינ ּו ְּב ָכל‪ָ -‬ה ָאֶרץ ִמ ׁ ְש ָּפ ָטיו‪:‬‬
‫(טז) ַו ִּי ְקָרא ָר ָעב ַעל‪ָ -‬ה ָאֶרץ ָּכל‪ַ -‬מ ֵּטה‪ֶ -‬ל ֶחם‬ ‫(ח) ָז ַכר ְלעֹו ָלם ְּבִריתֹו ָ ּד ָבר ִצָּוה ְל ֶא ֶלף ּדֹור‪:‬‬
‫(ט) ֲא ׁ ֶשר ָּכ ַרת ֶאת‪ַ -‬א ְב ָר ָהם ּו ׁ ְשב ּו ָעת ֹו‬
‫ׁ ָש ָבר‪:‬‬
‫ְל ִי ְ ׂש ָחק‪:‬‬
‫(יז) ׁ ָש ַלח ִל ְפ ֵני ֶהם ִאי ׁש ְל ֶע ֶבד ִנ ְמ ַּכר י ֹו ֵסף‪:‬‬
‫‪26‬‬
‫(יח) ִע ּנ ּו ַב ֶּכ ֶבל ַר ְגל ֹו ַּב ְר ֶזל ָּב ָאה ַנ ְפ ׁש ֹו‪:‬‬

‫‪27‬‬

‫שויתי יהוה לנגדי תמיד‬ ‫שויתי יהוה לנגדי תמיד‬

‫(כח) ׁ ָש ַלח ֹח ׁ ֶש ְך ַו ַּי ֲח ׁ ִש ְך ְולֹא‪ָ -‬מר ּו ֶאת‪-‬‬ ‫(יט) ַעד‪ֵ -‬עת ּבֹא‪ְ -‬ד ָבר ֹו ִא ְמ ַרת ְי ֹה ָוה‬
‫ְ ּד ָבר ֹו‪:‬‬ ‫ְצָר ָפ ְתה ּו‪:‬‬

‫(כט) ָה ַפ ְך ֶאת‪ֵ -‬מי ֵמי ֶהם ְל ָדם ַו ָּי ֶמת ֶאת‪-‬‬ ‫(כ) ׁ ָש ַלח‪ֶ -‬מ ֶל ְך ַו ַי ִּתי ֵרה ּו ֹמ ׁ ֵשל ַע ִּמים‬
‫ְ ּד ָג ָתם‪:‬‬ ‫ַו ְי ַפ ְּת ֵחה ּו‪:‬‬

‫(ל) ׁ ָשַרץ ַאְר ָצם ְצ ַפְר ְ ּד ִעים ְּב ַח ְדֵרי ַמ ְל ֵכי ֶהם‪:‬‬ ‫(כא) ָ ׂשמ ֹו ָאד ֹון ְל ֵבית ֹו ּו ֹמ ׁ ֵשל ְּב ָכל‪ִ -‬ק ְנ ָינ ֹו‪:‬‬

‫(לא) ָא ַמר ַו ָּי ֹבא ָע ֹרב ִּכ ִּנים ְּב ָכל‪ְּ -‬גב ּו ָלם‪:‬‬ ‫(כב) ֶל ְא ֹסר ָ ׂש ָריו ְּב ַנ ְפ ׁש ֹו ּו ְז ֵק ָניו ְי ַח ֵּכם‪:‬‬
‫(כג) ַו ָּיבֹא ִי ְ ׂשָר ֵאל ִמ ְצָר ִים ְו ַי ֲע ֹקב ָּגר ְּב ֶאֶרץ‪-‬‬
‫(לב) ָנ ַתן ִּג ׁ ְש ֵמי ֶהם ָּב ָרד ֵא ׁש ֶל ָהב ֹות‬
‫ְּב ַאְר ָצם‪:‬‬ ‫ָחם‪:‬‬
‫(כד) ַו ֶּי ֶפר ֶאת‪ַ -‬ע ּמ ֹו ְמאֹד ַו ַּי ֲע ִצ ֵמה ּו ִמ ָּצָריו‪:‬‬
‫(לג) ַו ַּי ְך ַּג ְפ ָנם ּו ְת ֵא ָנ ָתם ַו ְי ׁ ַש ֵּבר ֵעץ ְּגב ּו ָלם‪:‬‬ ‫(כה) ָה ַפ ְך ִל ָּבם ִל ְ ׂשנֹא ַע ּמ ֹו ְל ִה ְת ַנ ֵּכל‬

‫(לד) ָא ַמר ַו ָּי ֹבא ַא ְר ֶּבה ְו ֶי ֶלק ְו ֵאין ִמ ְס ָּפר‪:‬‬ ‫ַּב ֲע ָב ָדיו‪:‬‬

‫(לה) ַו ֹּיא ַכל ָּכל‪ֵ -‬ע ֶ ׂשב ְּב ַא ְר ָצם ַו ּיֹא ַכל ְּפ ִרי‬ ‫(כו) ׁ ָש ַלח מֹ ׁ ֶשה ַע ְב ּד ֹו ַא ֲה ֹרן ֲא ׁ ֶשר ָּב ַחר‪ּ -‬ב ֹו‪:‬‬
‫ַא ְד ָמ ָתם‪:‬‬
‫(כז) ָ ׂשמ ּו‪ָ -‬בם ִ ּד ְב ֵרי אֹת ֹו ָתיו ּומֹ ְפ ִתים‬
‫(לו) ַו ַּי ְך ָּכל‪ְּ -‬בכ ֹור ְּב ַא ְר ָצם ֵרא ׁ ִשית ְל ָכל‪-‬‬ ‫ְּב ֶאֶרץ ָחם‪:‬‬
‫א ֹו ָנם‪:‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬

‫שויתי יהוה לנגדי תמיד‬ ‫שויתי יהוה לנגדי תמיד‬

‫פרק קלז (מזמור)‬ ‫(לז) ַו ּי ֹו ִצי ֵאם ְּב ֶכ ֶסף ְו ָז ָהב ְו ֵאין ִּב ׁ ְש ָב ָטיו‬
‫ּכ ֹו ׁ ֵשל‪:‬‬
‫(א) ַעל‪ַ -‬נ ֲהר ֹות ָּב ֶבל ׁ ָשם ָי ׁ ַש ְבנ ּו ַּגם‪ָּ -‬ב ִכינ ּו‬
‫ְּב ָז ְכֵרנ ּו ֶאת‪ִ -‬צ ּי ֹון‪:‬‬ ‫(לח) ָ ׂש ַמח ִמ ְצַר ִים ְּב ֵצא ָתם ִּכי‪ָ -‬נ ַפל ַּפ ְח ָ ּדם‬
‫ֲע ֵלי ֶהם‪:‬‬
‫(ב) ַעל‪ֲ -‬ע ָר ִבים ְּבת ֹו ָכ ּה ָּת ִלינ ּו ִּכ ּנֹר ֹו ֵתינ ּו‪:‬‬
‫(לט) ָּפ ַר ׂש ָע ָנן ְל ָמ ָס ְך ְו ֵא ׁש ְל ָה ִאיר ָל ְי ָלה‪:‬‬
‫(ג) ִּכי ׁ ָשם ׁ ְש ֵאל ּונ ּו ׁש ֹו ֵבינ ּו ִ ּד ְב ֵרי‪ִ ׁ -‬שיר‬ ‫(מ) ׁ ָש ַאל ַו ָּי ֵבא ְ ׂש ָלו ְו ֶל ֶחם ׁ ָש ַמ ִים ַי ְ ׂש ִּבי ֵעם‪:‬‬
‫ְות ֹו ָל ֵלינ ּו ִ ׂש ְמ ָחה ׁ ִשיר ּו ָלנ ּו ִמ ִּׁשיר ִצ ּי ֹון‪:‬‬ ‫(מא) ָּפ ַתח צ ּור ַו ָּיז ּוב ּו ָמ ִים ָה ְלכ ּו ַּב ִּצ ּי ֹות‬
‫(ד) ֵאי ְך ָנ ׁ ִשיר ֶאת‪ִ ׁ -‬שיר ְיהֹ ָוה ַעל ַא ְד ַמת‬
‫ָנ ָהר‪:‬‬
‫ֵנ ָכר‪:‬‬
‫(ה) ִאם‪ֶ -‬א ׁ ְש ָּכ ֵח ְך ְיר ּו ׁ ָש ָלם ִּת ׁ ְש ַּכח ְי ִמי ִני‪:‬‬ ‫(מב) ִּכי ָז ַכר ֶאת‪ּ ְ -‬ד ַבר ָק ְד ׁש ֹו ֵאת ַא ְב ָר ָהם‬
‫ַע ְב ּד ֹו‪:‬‬
‫(ו) ִּת ְד ַּבק ְל ׁש ֹו ִני ְל ִח ִּכי ִאם‪-‬לֹא ֶא ְז ְּכ ֵר ִכי‬
‫ִאם‪-‬לֹא ַא ֲע ֶלה ֶאת‪ְ -‬יר ּו ׁ ָש ַלם ַעל רֹא ׁש‬ ‫(מג) ַו ּי ֹו ִצא ַע ּמ ֹו ְב ָ ׂש ׂש ֹון ְּבִר ָּנה ֶאת‪ְּ -‬ב ִחיָריו‪:‬‬
‫(מד) ַו ִּי ֵּתן ָל ֶהם ַאְרצ ֹות ּג ֹו ִים ַו ֲע ַמל ְל ֻא ִּמים‬
‫ִ ׂש ְמ ָח ִתי‪:‬‬
‫ִייָר ׁש ּו‪:‬‬
‫(ז) ְזכֹר ְי ֹה ָוה ִל ְב ֵני ֱאד ֹום ֵאת י ֹום ְיר ּו ׁ ָש ָלם‬
‫ָהאֹ ְמִרים ָער ּו ָער ּו ַעד ַה ְיס ֹוד ָּב ּה‪:‬‬ ‫(מה) ַּב ֲעב ּור ִי ׁ ְש ְמר ּו ֻח ָּקיו ְות ֹו ֹר ָתיו ִי ְנ ֹצר ּו‬
‫ַה ְלל ּו ָי ּה‪:‬‬
‫‪31‬‬
‫‪30‬‬

‫שויתי יהוה לנגדי תמיד‬ ‫שויתי יהוה לנגדי תמיד‬

‫פרק קנ (הללויה)‬ ‫(ח) ַּבת‪ָּ -‬ב ֶבל ַה ְּׁשד ּו ָדה ַא ׁ ְשֵרי ׁ ֶש ְי ׁ ַש ֶּלם‪ָ -‬ל ְך‬
‫ֶאת‪ְּ -‬גמ ּו ֵל ְך ׁ ֶש ָּג ַמ ְל ְּת ָלנ ּו‪:‬‬
‫(א) ַה ְלל ּו ָי ּה ַה ְלל ּו‪ֵ -‬אל ְּב ָק ְד ׁש ֹו ַה ְלל ּוה ּו‬
‫ִּבְר ִקי ַע ֻע ּז ֹו‪:‬‬ ‫(ט) ַא ׁ ְש ֵרי ׁ ֶש ֹּיא ֵחז ְו ִנ ֵּפץ ֶאת‪ֹ -‬ע ָל ַל ִי ְך ֶאל‪-‬‬
‫ַה ָּס ַלע‪:‬‬
‫(ב) ַה ְלל ּוה ּו ִּב ְגב ּורֹ ָתיו ַה ְלל ּוה ּו ְּכ ֹרב ֻּג ְדל ֹו‪:‬‬
‫(ג) ַה ְלל ּוה ּו ְּב ֵת ַקע ׁש ֹו ָפר ַה ְלל ּוה ּו ְּב ֵנ ֶבל‬ ‫‪32‬‬

‫ְו ִכ ּנ ֹור‪:‬‬
‫(ד) ַה ְלל ּוה ּו ְבתֹף ּו ָמח ֹול ַה ְלל ּוה ּו ְּב ִמ ִּנים‬

‫ְו ֻע ָגב‪:‬‬
‫(ה) ַה ְלל ּוה ּו ְּב ִצ ְל ְצ ֵלי‪ָ ׁ -‬ש ַמע ַה ְלל ּוה ּו‬

‫ְּב ִצ ְל ְצ ֵלי ְתר ּו ָעה‪:‬‬
‫(ו) ּכֹל ַה ְּנ ׁ ָש ָמה ְּת ַה ֵּלל ָי ּה ַה ְלל ּו ָי ּה‪:‬‬

‫לאחר סיום המזמורים יאמר שלושה פסוקים אלו‪.‬‬

‫ִמי ִי ֵּתן ִמ ִּצ ּיֹון ְי ׁש ּו ַעת ִי ְ ׂשָר ֵאל ְּב ׁש ּוב ְיהָוה ׁ ְשב ּות ַע ּמֹו ָי ֵגל‬
‫ַי ֲעקֹב ִי ְ ׂש ַמח ִי ְ ׂשָר ֵאל‪:‬‬

‫ּו ְת ׁש ּו ַעת ַצ ִ ּדי ִקים ֵמ ְיהָוה ָמע ּו ָ ּזם ְּב ֵעת ָצָרה‪ַ :‬ו ַּי ְע ְזֵרם ְיהָוה‬
‫ַו ְי ַפ ְּל ֵטם ְי ַפ ְּל ֵטם ֵמְר ׁ ָש ִעים ְויֹו ׁ ִשי ֵעם ִּכי ָחס ּו בֹו‪:‬‬

‫‪33‬‬

‫שויתי יהוה לנגדי תמיד‬ ‫שויתי יהוה לנגדי תמיד‬

‫כוונות המקווה לבעל שם טוב הקדוש‬ ‫זֹאת ַה ְּת ִפָּלה ָמ ָצאנּו ְּב ַא ְמ ַּת ַחת ַהְּכ ָת ִבים‪ְ ,‬ו ִהיא ְמ ַעט ַהַּכּמּות‬
‫ְוַרב ָה ֵאיכּות‪:‬‬
‫המקוה מאיר בו השם הקדוש קנא בגימטריה זה יוצא ‪151‬‬
‫וכן מקוה = ‪ 151‬ובכן כעס כי המקוה מבטל הכעס שורש כל‬ ‫ִר ּבֹונֹו ׁ ֶשל ע ֹו ָלם‪ִ ,‬ע ַּלת ָה ִע ּל ֹות ְו ִס ַּבת ָּכל ַה ִּס ּב ֹות‪ַ ,‬א ְנ ְּת‬
‫העבירות‪ .‬קנא יוצא אהיה במילוי אותיות ה' שזה שוב ‪151‬‬ ‫ְל ֵע ָּלא‪ְ ,‬ל ֵע ָּלא ִמן ּכֹ ָּלא‪ְ ,‬ו ֵלית ְל ֵע ָּלא ִמ ָּנ ְך‪ְ ,‬ד ֵלית‬
‫ַמ ֲח ׁ ָש ָבה ְּת ִפי ָסא ָּב ְך ְּכ ָלל‪ּ .‬ו ְל ָך – ּד ּו ִמ ָּיה ְת ִה ָּלה; ּו ְמר ֹו ָמם‬
‫ויוצא כך‪:‬‬ ‫ַעל ָּכל ְּבָר ָכה ּו ְת ִה ָּלה‪ .‬אֹו ְת ָך ֶא ְד ֹר ׁש‪ ,‬אֹו ְת ָך ֲא ַב ֵּק ׁש‪ֶ ׁ ,‬ש ַּת ְח ּתֹר‬
‫ֲח ִתי ָרה ֶ ּד ֶר ְך ְּכב ּו ׁ ָשה ֵמ ִא ְּת ָך‪ּ ֶ ,‬ד ֶר ְך ָּכל ָהע ֹו ָלמ ֹות ַעד‬
‫אלף הה יוד הה‬ ‫ַה ִה ׁ ְש ַּת ְל ׁ ְשל ּות ׁ ֶש ִּלי‪ַּ ,‬ב ָּמקֹום ׁ ֶש ֲא ִני עֹו ֵמד‪ְּ ,‬כ ִפי ֲא ׁ ֶשר ִנ ְג ֶלה‬
‫ְל ָך‪ ,‬י ֹו ֵד ַע ַּת ֲעל ּומ ֹות‪ּ .‬ו ַב ֶ ּדֶר ְך ְו ָנ ִתיב ַה ֶ ּזה ָּת ִאיר ָע ַלי א ֹוְר ָך‪,‬‬
‫קנא‪ :‬לכוון שהמקוה כולו הוא שם כוונה ראשונה‪.‬‬ ‫ְל ַה ֲח ִזי ֵר ִני ִּב ְת ׁש ּו ָבה ׁ ְש ֵל ָמה ְל ָפ ֶני ָך ֶּב ֱא ֶמת‪ְּ ,‬כ ִפי ְרצ ֹו ְנ ָך‬
‫שזה ראשי תיבות אתה גיבור לעולם א‪.‬ד‪.‬נ‪.‬י אלגא שם‬ ‫ֶּב ֱא ֶמת; ְּכ ִפי ְרצֹון ִמ ְב ַחר ַה ְּבר ּו ִאים‪ִ :‬ל ְב ִלי ַל ְח ׁ ֹשב ְּב ַמ ֲח ׁ ַש ְב ִּתי‬
‫ׁש ּום ַמ ֲח ֶּׁש ֶבת ח ּוץ ְו ׁש ּום ַמ ֲח ׁ ָש ָבה ּו ִב ְל ּב ּול ׁ ֶשה ּוא ֶנ ֶגד‬
‫כוונה שניה‪.‬‬ ‫ְרצ ֹו ֶנ ָך‪ַ .‬רק ְל ַד ֵּבק ְּב ַמ ֲח ׁ ָשב ֹות ַז ּכ ֹות‪ַ ,‬צח ֹות ּו ְקד ֹו ׁש ֹות‬
‫אלגא שזה צמצום של אלד שם כוונה שלישית‪.‬‬ ‫ַּב ֲעבֹו ָד ְתך ֶּב ֱא ֶמת‪ְּ ,‬ב ַה ָּ ׂש ָג ְת ָך ּו ְבתֹוָר ֶת ָך‪ַ .‬הט ִל ִּבי ֶאל ֵע ְדֹו ֶתיך‬
‫אלד בשילוב ההין שמופיע לעיל על שם אהיה לשלב שם כוונה‬ ‫(קֹוְר ִאים ְּכמֹו‪ֵ :‬ע ְדבֹו ֶתי ָך) ְו ַתן ִלי ֵלב ָטהֹור ְל ָע ְב ְ ּד ָך ֶּב ֱא ֶמת‪.‬‬
‫ּו ִמ ְּמצ ּול ֹות ָים ּת ֹו ִצי ֵא ִני ְלא ֹור ָּגד ֹול ִחי ׁש ַקל ְמ ֵה ָרה‪,‬‬
‫רביעית‪.‬‬ ‫ְּת ׁש ּו ַעת ֲא ֹד ָני ְּכ ֶה ֶרף ַע ִין‪ֵ ,‬לא ֹור ְּבא ֹור ַה ַח ִּיים‪ָּ ,‬כל ְי ֵמי‬
‫ֱהי ֹו ִתי ַעל ְּפ ֵני ָה ֲא ָד ָמה; ְו ֶא ְז ֶּכה ְל ַח ֵ ּדש ְנע ּו ָרי‪ַ ,‬ה ָּי ִמים‬
‫ההד יוד ל הה אאלף‬ ‫ׁ ֶש ָע ְבר ּו ַּבחֹ ׁ ֶש ְך ְל ַה ֲח ִזיָרם ֶאל ַה ְּק ֻד ָּׁשה‪ְ .‬ו ִת ְה ֶיה ְי ִצי ָא ִתי‬
‫ִמן ָהע ֹו ָלם ְּכ ִבי ָא ִתי‪ְּ :‬בלֹא ֵח ְטא‪ְ .‬ו ֶא ְז ֶּכה ַל ֲחז ֹות ְּב ֹנ ַעם‬
‫אהיה בתוך שם אלד‪ :‬לשלב שם כוונה חמישית‪.‬‬ ‫ֲאדֹ ָני ּו ְל ַב ֵּקר ְּב ֵהי ָכל ֹו‪ֻּ ,‬כ ּל ֹו א ֹו ֵמר ָּכב ֹוד‪ָ .‬א ֵמן ֶנ ַצח ֶס ָלה‬

‫הד י ל ה אא‬ ‫ָו ֶעד‪.‬‬

‫אם יש לאדם בקשה וכוון הבקשה התוך הכוונה הרביעית‬ ‫‪34‬‬
‫ובכוונה החמישית יכוון להרים את הבקשתו לתוך ספירת הבינה‪.‬‬

‫‪35‬‬

‫שויתי יהוה לנגדי תמיד‬ ‫שויתי יהוה לנגדי תמיד‬

‫תפילה לצאת מהגלות‬ ‫מי שקשה עליו לשלב השמות יכול לכוון רק שם‪:‬‬
‫הפרטית והכללית‬ ‫קנא אהיה אלף הה יוד הה רחש‬
‫והמעיין בכל כתבי האר"י והרמ"ק וכ"ו לא ראינו את‬
‫יהי רצון מלפניך סומך כל הנופלים וזוקף כל‬ ‫סוד השם אלף למד אלף למד הי יוד מם בפירוש שלו‬
‫וזה סוד גדול שרבינו הקדוש והנורא קיבל שזה עולה‬
‫הכפופים חוס ורחם עלינו ועל כל הנפשות‬ ‫‪ = 584‬תפ"ה = תהילים ולכן כל המעיין בסוד הדברים‬
‫המונחות במקום שמונחות‪ ,‬ונפלו לאן שנפלו מתוך‬ ‫מבין שבעומק נכלל בשני שמות אלו כל הכוונות‪.‬‬
‫בטן הנחש‪ ,‬אנחנו בניך זועקים אליך אבינו שבשמים‬ ‫ויוצא שאדם שמכוון באמירת תהילים בכוונות‬
‫שתושיע אותנו מהגלות הנוראה הזו שאין לה מרפא‬
‫ומנוחה‪ ,‬הכל כל כך מוסתר שאנחנו הולכים כמו‬ ‫הטבילה מגיע עד סוד הכוונות העליונות‪:‬‬
‫עיוורים ולא מוצאים מנוח לנפשנו וגופינו הכל כל‬
‫כך ריקני ומאוס כל החומריות זה רגש של שניות‬ ‫‪36‬‬
‫ונעלם‪ ,‬ברצוננו האמיתי להתקרב אליך אבל המניעות‬
‫כל כך קשות השגרה מושכת תמיד להישאר מאחור‬
‫בתוך מערבולת הזמן החושך והזוהמה‪ ,‬הכל כל כך‬
‫פרוץ זה נראה שמותר הכל אבל אין בזה באמת‬
‫הנאה‪ ,‬זה הנאה של רגע מכאוב ונפילה של ימים‬
‫ולילות‪ ,‬עזור לי רבונו של עולם להגיע לאמת‪,‬‬
‫לשלמות רצונך שרצוני יהיה כרצונך ונהיה מבוטלים‬
‫מהתועבות של העולם הזה ונזכה להיות קדושים‬
‫וטהורים קרב אותנו לצדיקי האמת שיוכלו להושיע‬
‫אותנו ולקרב אותנו אליך באמת מאהבה‪ ,‬להיות‬

‫‪37‬‬

‫שויתי יהוה לנגדי תמיד‬ ‫שויתי יהוה לנגדי תמיד‬
‫דבוקים בתורתך שהיא האמת והתכלית זכור לנו‬
‫תפילה למחזיר בתשובה‬ ‫חסדי אבות זכות אברהם אבינו שהיית מגן בעדו‬
‫ותגן עלינו עמך‪ ,‬השיבנו אבינו לתורתך וקרבנו‬
‫אל רחום וחנון עזרני להיות דבוק בצדיקי האמת‬ ‫מלכנו לעבודתך כי ימינך פשוטה לקבל שבים "ואני‬
‫תפילתי לך עת רצון אלוקים ברוב חסדיך ענני באמת‬
‫שתורתך היא תורתם‪ ,‬דברי אלוקים חיים ממש‬
‫לשמוע את הדברים שאני צריך לשמוע בשביל‬ ‫ישעך" (רז יונתן)‬
‫להתעורר כל רגע ורגע‪ ,‬להחיות את נפשי בעבודתך‬
‫ועל ידי זה נזכה להיות חלק מתורתך ונשפיע על‬ ‫‪38‬‬
‫עוד אנשים‪ ,‬חברים ומכרים את התורות והחידושים‬
‫שנוכל להחיות נפשות חשוכות‪ ,‬שאור פנינו יאיר‬
‫מרוב התורה והשמחה כאור שבעת הימים וכל מי‬
‫שיראה אותנו יקבל הרהורי תשובה שנזכה להיות‬
‫שמורים ומתוקנים בברית ומכל הפגמים ונזכה‬
‫לענווה ויראה בשלמות אמיתית כפי רצונך‪ ,‬שאוזני‬
‫ישמעו רק דברי תורה ומפי יצאו רק מרגליות ואהבה‬
‫לזולת‪ ,‬שעיני יהיו שמורות רק לראות אותיות‬
‫קדושות והלב ירצה רק לאהוב לעזור ולחבק כל‬
‫יהודי לאהוב אותו בכל הלב בשלמות ובשמחה‬
‫עשה למען שמך‪ ,‬עשה למען ימינך‪ ,‬עשה למען‬
‫תורתך‪ ,‬עשה למען קדושתך‪ ,‬ותחזיר שכינתך לציון‬

‫במהרה בימינו אמן נצח סלע ועד‪( .‬רז יונתן)‬

‫‪39‬‬

‫שויתי יהוה לנגדי תמיד‬ ‫שויתי יהוה לנגדי תמיד‬

‫הדין אוי לי מיום התוכחה איך אשוב אליך מה אומר‬ ‫תפילה לזכות הנפש והמחשבה‬
‫ומה אספר הרי כל הנסתרות אתה יודע עזור לי‬
‫להתגבר על ההרהורים הקשים‪ ,‬הרהורי עברה‪,‬‬ ‫אל מלא רחמים בעל כל ההיכלות והכוחות כולם‬
‫הרהורי חרב‪ ,‬הרהורי מלכות‪ ,‬הרהורי שטות‪ ,‬הרהורי‬
‫יצר הרע‪ ,‬הרהורי זנות‪ ,‬הרהורי אישה רעה‪ ,‬הרהורי‬ ‫שבכל רגע ורגע מחיה ומצמיח ישועות‪ ,‬תודה‬
‫עבודה זרה‪ ,‬הרהורי דברים בטלים ושהיה מבוטל‬ ‫על הנשמה שנתת בי על כל שניה ושניה שיש לי‬
‫בביטול גמור לעבודתך "אל תשטפני שיבולת מים‬ ‫אויר לנשום שזו המתנה הכי גדולה להבין שאתה‬
‫ואל תבלעני מצולה ואל תאטר עלי באר פיה" שמע‬ ‫כל רגע ורגע שניה ושניה מחיה אותנו תודה על‬
‫את תפילתי ה' ושועתי האזינה אל דמעתי אל תחרש‬ ‫העיניים שנתת לי לראות את גודל בריאתך‬
‫כי גר אנוכי עמך תושב כל אבותי יהי רצון מלפניך‬ ‫ותפארתך הכל נפלא ביופי מרהיב בטוב טעם ושנוכל‬
‫שומע כל בכיות שתשים דמעתנו בנאדך להיות‪,‬‬ ‫לראות את תורתך וחוכמתך שהיא אין קץ‪ ,‬תודה‬
‫ותצילנו מכל הגזרות הקשות‪ ,‬הרעות והאכזריות‬ ‫על האף שאני יכול לנשום‪ ,‬להריח‪ .‬תודה על הידיים‬
‫כי לך לבד עיננו תלויות‪" ,‬אל תשליחני מלפניך ורוח‬ ‫שאוכל לעשות מצוות‪ .‬תודה על הרגלים שאוכל‬
‫קודשך אל תיקח ממני חושה לעזרתי "גם כי אלך‬ ‫ללכת שבית מדרש‪ .‬תודה על האוזניים שאוכל‬
‫בגיא צלמוות לא אירא רע כי אתה עימדי" בך בטחתי‬ ‫לשמוע דברי אלוקים חיים‪ .‬תודה על הפה שאוכל‬
‫לדבר דברי תורה ולאכול מאכלים כשרים‪ .‬רבונו‬
‫ותושיעני‪( .‬רז יונתן)‬ ‫של עולם מחל לי שטימאתי את כל אברי בטומאה‬
‫במראות אסורים‪ ,‬דיבורים בטלים‪ ,‬רכילות‪ ,‬לשון‬
‫‪41‬‬ ‫הרע‪ ,‬מאכלים אסורים‪ ,‬אבק לשון הרע‪ ,‬ברגלים‬
‫שהלכו לטינופת‪ ,‬מקומות זנות‪ .‬ידיים שגנבו והכו‬
‫את אחינו בית ישראל‪ .‬אוזניים ששמעו דברים‬
‫בטלים ומילים מטונפות‪ ,‬מה יהיה עלי אוי לי מיום‬

‫‪40‬‬

‫שויתי יהוה לנגדי תמיד‬ ‫שויתי יהוה לנגדי תמיד‬

‫תפילה להיות בשמחה‬ ‫תפילה לרפואה‬

‫רבונו של עולם עשה עמי בדרכך הנפלאים וחסדיך‬ ‫אבי שבשמים תציל את עמך בית ישראל מכל‬

‫העצומים שאזכה תמיד להיות בשמחה להחיות‬ ‫חולי ומחלה וחולאים רעים‪ ,‬דיכאונות‪ ,‬מחלות‬
‫את כל רמ"ח אברי ושס"ה גידי ואזכה לשלמות‬ ‫נפש ר"ל‪ ,‬שמור והצל אותנו שלא נצטרך מחלות‬
‫השמחה‪ ,‬שיומתקו מעלי כל הדינים והעוונות שחטאתי‬ ‫בשביל לזעוק אליך ונשוב אליך רק מאהבה ואמת‪,‬‬
‫מיום היוולדי‪ ,‬אתה יודע כל חדרי בטן יודע מחשבות‬ ‫גלוי וידוע לפני כיסא כבודך שכל מה שקורה לנו‬
‫בני אדם אין נסתר מנגד עיניך‪ ,‬בעוונותי חטאתי לפניך‬ ‫זה הכל ממך רק בשביל שנרים את העיניים ונשוב‬
‫היום אני בוש ונכלם ומתחרט על מעשי הרעים‬ ‫אליך בתשובה שלמה ותרפא את כל החולים ותשלח‬
‫ומחשבותי הפגומים מרוב פשעי‪ ,‬עזרני להיות בשמחה‬ ‫רפואה שלמה מן השמים רפואת הנפש ורפואת‬
‫מכל מצווה ומצווה שאני עושה שהמצווה הזו תעורר‬ ‫הגוף ותקים אותם מנפילתם ברוך אתה ה' רופא‬
‫את כל אברי עד שאקפוץ לשמים מרוב שמחה וצהלה‬
‫שיתקנו כל גלגולי מרוב אושר וימתקו כל חטאתי‬ ‫כל בשר ומפליא לעשות‪( :‬רז יונתן)‬
‫שחטאתי לפניך בין גלגול זה בין גלגולים אחרים‬
‫בעוונותי הרבים "אזמרה לאלוקי בעודי" ואזכה בזכות‬ ‫‪42‬‬
‫המצווה למצא בי תמיד נקודות זכות ולהחיות את‬
‫עצמי ולשמח את נפשי בלי ליפול בדעתי‪ ,‬להיות‬
‫בתוך אור של שמחה וריקודים ותזמן לי עוד מצווה‬
‫וחסדים‪" ,‬יהי כבוד ה' לעולם ישמח ה' במעשיו" ברוך‬
‫ה' אלוקי ישראל העושה נפלאות לבדו ויתמלא כל‬

‫הארץ כבודו אמן ואמן‪( :‬רז יונתן)‬

‫‪43‬‬

‫שויתי יהוה לנגדי תמיד‬ ‫שויתי יהוה לנגדי תמיד‬

‫בכוונה עצומה בשמחה וריקודים לפני השינה‪ .‬מלך‬ ‫תפילה להיות יהודי כשר‬
‫מלכי המלכים עזור לי למצוא בית מרווח‪ ,‬לא בשבילי‬
‫אלא בשבילך שאוכל לעשות מצוות הכנסת אורחים‬ ‫אנא רבונו של עולם אלוהי אברהם אלוהי יצחק‬
‫ולארח יתומים‪ ,‬בחורים ועניים שח"ו לא ישארו‬
‫רעבים או יהיו מוטרדים ואע"פ שאתה מכלכלם‬ ‫ואלוהי יעקב זכני ללמוד תורה לשמה מאהבה‪,‬‬
‫ומזינם‪ ,‬עזור לי לעזור לך להשלים רצונך בבריאה‬ ‫להיות דבוק בכל מילה ומילה בתפילה לכוון ככל‬
‫"עולם חסד יבנה" ולבניך אהוביך ולעשות לך נחת‬ ‫שאפשר בתפילה ובלימוד לדעת רבותינו הקדושים‬
‫רוח‪ .‬תודה אבא על מה שיש לי ועל מה שאין לי כי‬ ‫ולהיות קדוש וטהור לעבודתך‪ ,‬לזכות לטבול כל‬
‫אני יודע שזה הכי טוב בשבילי כי מי כמוך יודע מה‬ ‫יום במקוה ולקבל הירהורי תשובה ולעשות וידוי‬
‫טוב לי‪ .‬תודה כי גם שקשה לי אני יודע שאתה תמיד‬ ‫בכל יום על עוונותי‪ ,‬לזכות שמפי יצאו רק דברי‬
‫מסתכל עלי מהצד "ומחייך" ושמח לראות את בנך‬ ‫תורה וח"ו לא לשון הרע‪ ,‬לשמור את פי מכל דברי‬
‫מתמודד בחיוך והאהבה עם כל הניסיונות כי גם‬ ‫מחלוקת ורכילות "נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר‬
‫בהסתרה של ההסתרה אתה תמיד איתי‪( .‬רז יונתן)‬ ‫מרמה" שיהיה לי לב טהור ואזכה לאהוב כל בריה‬
‫ובריה כמו את עצמי שאפילו בשוגג או בעקיפין‬
‫‪45‬‬ ‫לא לפגוע בשום יהודי ונזכה לאחדות ואהבה‬
‫אמיתית‪ .‬רבונו של עולם‪ ,‬אתה יודע כמה קשה‬
‫ומניעות יש לנו לקרא קריאת שמע על המיטה‬
‫(לפני השינה) בכוונה עצומה כי אחרי כל היום אנחנו‬
‫כבר עייפים וכל כך קשה לכוון כל מילה ומילה‪ ,‬אני‬
‫יודע את גודל החשיבות של קריאת שמע על המיטה‬
‫שהיא הורגת רבבות רבבות של חיצונים קליפות‬
‫וסיטרא אחרא‪ ,‬עזרני להיתגבר על המניעות ולכוון‬

‫‪44‬‬

‫שויתי יהוה לנגדי תמיד‬ ‫שויתי יהוה לנגדי תמיד‬
‫נאמן לקרב את כולם ולהודיע את גבורתך ומלכותך‬
‫שהיא מלא עולם ואין קץ שאתה אחד ויחיד שבראת‬ ‫תפילה לתשובה אמיתית‬
‫את כל העולמות מהאין הגמור שכל תזוזה ותזוזה‬ ‫ולקיבוץ גלויות‬
‫בעולם הזה לא יכולה להעשות בלי רשותך‪ .‬רחם‬
‫עלינו ועל נשמתינו שכל כך זקוקה לתיקון האמיתי‬ ‫אבינו מלכנו בעל הרחמים והסליחות אדון‬
‫ולשוב אליך אבינו בתשובה באהבה וברצון אמן כן‬
‫הנפלאות המחדש בכל יום מעשה בראשית‬
‫יהי רצון‪( .‬רז יונתן)‬ ‫עזור לנו להתגבר על התאוות והבלי העולם הזה‬
‫ונזכה לשבת באוהלה של תורה כמו שציות אותנו‬
‫‪47‬‬ ‫"והגית בו יומם ולילה" שנהיה בין העוסקים בתורה‬
‫ולא ח"ו מתענגים על תאוות השקר ועובדים את‬
‫הגוף שהוא שייך לעולם הזה ולא עולם הבא‪ ,‬שתמיד‬
‫נרוץ אחרי מצוות‪ ,‬תורה‪ ,‬חסדים ואהבת חברים‬
‫ונזכה להשכין שלום בין כולם מתוך אהבה אמיתית‬
‫לרצות לקרב‪ ,‬להיות תמיד דבוקים באור התורה‬
‫ובהלכות שרבותינו נתנו לנו‪ ,‬להיות תמיד בשמחה‬
‫בכל מצווה ומצווה‪ ,‬שהשמחה תמשוך לנו עוד‬
‫מצוות ועוד דבקות בבורא יתברך‪ ,‬שיהיה אכפת‬
‫לנו מכל יהודי לקרב אותו לאמת‪ ,‬לה' יתברך‪ ,‬שיצאו‬
‫לנו דיבורי אמת וחיזוק שיתאימו לכל אחד באותו‬
‫הרגע‪ ,‬לומר לו את הדברים שהוא צריך לשמוע‪.‬‬
‫אני יודע כמה קרובה הגאולה ואחינו ומקורבנו‬
‫מאוד רחוקים מעבודת ה' עזור לי להיות שליח‬

‫‪46‬‬

‫שויתי יהוה לנגדי תמיד‬ ‫שויתי יהוה לנגדי תמיד‬
‫את מידותיך דרכך ורחמנותיך ותן לי עין טובה‬
‫לראות רק טוב בכל בריה ובריה בלי הרהורים‬ ‫תפילה לה’‬
‫פנימיים לאהוב כל אחד ולרצות בטובתו באמת‬
‫“קרוב ה’ לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת“‬ ‫ריבונו של עולם “אל דומי לך אל תחרש ואל‬

‫(יפרט כאן את בקשותיו‪ :‬זיווג‪ ,‬זרע חייא וקיימא‪ ,‬שלום בית‪ ,‬בריאות‬ ‫תשקוט אל “שמע את בנך זועק ממצולות‬
‫ים לרחמים‪ ,‬ירדתי לעולם שכולו שקר וצבעים‬
‫וכו’) אבינו מלא רחמים מלא בקשתינו לטובה ושמע‬ ‫צבעוניים שמכסים את האמת מתוך החושך אני‬
‫קול תחנוני שתהא השעה הזאת עת רצון לפניך‬ ‫רוצה רק אותך עזור לי להתגבר על היצר הגובר‪,‬‬
‫שתשמע את תפלתי ובקשתי‪ ,‬כי אל שומע תפילת‬ ‫על ההרהורים והדמיונות על הפגמים שלא מניחים‬
‫לי ולא מרפים בימים ובלילות‪”.‬אל תשטפני שיבולת‬
‫כל פה אתה‪ ,‬ברוך שומע תפילה‪( .‬רז יונתן)‬ ‫מים ואל תבלעני מצולה ואל תאטר עלי באר פיה”‬
‫אל תסתכל על העוונות שלי‪ ,‬מחוק אותם ברחמיך‬
‫‪49‬‬ ‫הרבים אבל לא על ידי יסורים‪ ,‬אני יודע את אהבתך‬
‫הגדולה והאין סופית כי רק בכוח האהבה שלך‬
‫התקרבתי אליך וברצוני להתחזק ולהתגבר על הכל‪.‬‬
‫הרצון זה המפתח אבל איך אני אדם פשוט וקטן‬
‫אתגבר על יצר כזה גדול (ובעל נסיון) שאני אפס בדרכו‬
‫תעורר בי כלים לעבוד אותך בכל רמ”ח אברי ושס”ה‬
‫גידי של גופי נפשי רוחי ונשמתי‪“ ,‬הושיעני ה’ כי‬
‫באו מים עד נפש“‪ .‬עזרני להשיב את האבדות שלי‬
‫הזמן קצר והמלאכה מרובה‪ ,‬איך אפשר בזמן כזה‬
‫מועט לתקן כל כך הרבה הדריכני באמיתך ולמדני‬

‫‪48‬‬

‫שויתי יהוה לנגדי תמיד‬ ‫שויתי יהוה לנגדי תמיד‬

‫ְו ָל ׁשֹון ֲא ׁ ֶשר ַ ׂש ְמ ָּת ְּב ִפינ ּו‪ֵ ,‬הן ֵהם יֹוד ּו ִוי ָבְרכ ּו‪ִ ,‬וי ׁ ַש ְּבח ּו‪ִ ,‬וי ָפ ֲאר ּו‪,‬‬ ‫נשמת כל חי (נוסח האר”י)‬
‫ֶאת ׁ ִש ְמ ָך ַמ ְל ֵּכנ ּו ָת ִמיד‪ִּ .‬כי ָכל ֶּפה ְל ָך יֹו ֶדה‪ְ ,‬ו ָכל ָל ׁשֹון ְל ָך‬
‫ְת ׁ ַש ֵּב ַח‪ְ ,‬ו ָכל ַע ִין ְל ָך ְת ַצ ֶּפה‪ְ ,‬ו ָכל ֶּבֶר ְך ְל ָך ִת ְכַרע‪ְ ,‬ו ָכל קֹו ָמה‬ ‫ִנ ׁ ְש ַמת ָּכל ַחי ְּת ָבֵר ְך ֶאת ׁ ִש ְמ ָך ְיהָֹוה ֱאלֹ ֵהינ ּו ְור ּו ַח ָּכל ָּב ָ ׂשר‬
‫ְל ָפ ֶני ָך ִת ׁ ְש ַּת ֲחֶוה‪ְ ,‬ו ַה ְּל ָבבֹות ִייָרא ּו ָך ְו ַה ֶּקֶרב ְו ַה ְּכ ָליֹות ְי ַז ְּמר ּו‬ ‫ְּת ָפ ֵאר ּו ְתרֹו ֵמם ִז ְכְר ָך ַמ ְל ֵּכנ ּו ָּת ִמיד‪ִ ,‬מן ָהעֹו ָלם ְו ַעד‬
‫ִל ׁ ְש ֶמ ָך‪ַּ ,‬כ ָ ּד ָבר ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר ָּכל ַע ְצ ֹמ ַתי ּתֹא ַמְר ָנה ְיהָֹוה ִמי ָכמֹו ָך‬ ‫ָהעֹו ָלם ַא ָּתה ֵאל‪ּ ,‬ו ִמ ַּב ְל ֲע ֶדי ָך ֵאין ָלנ ּו ( ֶמ ֶל ְך) ּגֹו ֵאל ּומֹו ׁ ִשי ַע‪,‬‬
‫ַמ ִּציל ָע ִני ֵמ ָח ָזק ִמ ֶּמ ּנ ּו‪ְ ,‬ו ָע ִני ְו ֶא ְביֹון ִמ ּגֹ ְזלֹו‪ַ ׁ ,‬שְו ַעת ֲע ִנִּיים ַא ָּתה‬ ‫ּפֹו ֶדה ּו ַמ ִּציל‪ְ ,‬ועֹו ֶנה ּו ְמַר ֵחם‪ְּ ,‬ב ָכל ֵעת ָצָרה ְוצ ּו ָקה‪ֵ ,‬אין ָלנ ּו ֶמ ֶל ְך‬
‫ִּת ׁ ְש ַמע‪ַ ,‬צ ֲע ַקת ַה ַ ּדל ַּת ְק ׁ ִשיב ְותֹו ׁ ִשי ַע‪ְ .‬ו ָכת ּוב ַר ְּננ ּו ַצ ִ ּדי ִקים‬
‫עֹו ֵזר ְוסֹו ֵמ ְך ֶא ָּלא ָא ָּתה‪.‬‬
‫ַּבְי ֹהָוה‪ַ ,‬לְי ׁ ָשִרים ָנאָוה ְת ִה ָּלה‪.‬‬ ‫ֱאלֹ ֵהי ָהִרא ׁשֹו ִנים ְו ָה ַא ֲחרֹו ִנים‪ֱ ,‬אלֹו ַּה ָּכל ְּבִר ּיֹות‪ֲ ,‬אדֹון ָּכל ּתֹו ָלדֹות‪,‬‬
‫ְּב ִפי ְי ׁ ָשִרים ִּת ְתרֹו ָמם‪ּ ,‬ו ְב ִ ׂש ְפ ֵתי ַצ ִ ּדי ִקים ִּת ְת ָּבַר ְך‪ּ ,‬ו ִב ְל ׁשֹון‬ ‫ַה ְּמ ֻה ָּלל ְּב ָכל ַה ִּת ׁ ְש ָּבחֹות‪ַ ,‬ה ְּמ ַנ ֵהג עֹו ָלמֹו ְּב ֶח ֶסד ּו ְבִר ּיֹו ָתיו‬
‫ְּבַר ֲח ִמים‪ַ .‬ו ְי ֹהָוה ֱאלֹ ִהים ֱא ֶמת‪ ,‬לֹא ָינ ּום ְולֹא ִיי ׁ ָשן‪ַ ,‬ה ְמעֹוֵרר‬
‫ֲח ִסי ִדים ִּת ְת ַק ָ ּד ׁש‪ּ ,‬ו ְב ֶקֶרב ְקדֹו ׁ ִשים ִּת ְת ַה ָּלל‪.‬‬ ‫ְי ׁ ֵש ִנים ְו ַה ֵּמ ִקיץ ִנְר ָ ּד ִמים‪ְ ,‬מ ַחֶּיה ֵמ ִתים‪ְ .‬ורֹו ֵפא חֹו ִלים‪ּ ,‬פֹו ֵק ַח‬
‫ְּב ִמ ְק ֲהלֹות ִר ְבבֹות ַע ְּמ ָך ֵּבית ִי ְ ׂשָר ֵאל‪ֶ ׁ ,‬ש ֵּכן חֹו ַבת ָּכל ַהְיצ ּוִרים‬ ‫ִעְוִרים‪ְ ,‬וזֹו ֵקף ְּכפ ּו ִפים‪ַ ,‬ה ֵּמ ִ ׂשי ַח ִא ְּל ִמים‪ְ ,‬ו ַה ְמ ַפ ֲע ֵנ ַח ֶנ ֱע ָל ִמים‪,‬‬
‫ְל ָפ ֶני ָך ְי ֹהָוה ֱאלֹ ֵהינ ּו ֵואלֹ ֵהי ֲאבֹו ֵתינ ּו ְלהֹודֹות‪ְ ,‬ל ַה ֵּלל‪,‬‬
‫ְל ׁ ַש ֵּב ַח‪ְ ,‬ל ָפ ֵאר‪ְ ,‬לרֹו ֵמם‪ְ ,‬ל ַה ֵ ּדר‪ּ ,‬ו ְל ַנ ֵּצ ַח‪ַ ,‬על ָּכל ִ ּד ְבֵרי ׁ ִשירֹות‬ ‫ּו ְל ָך ְל ַב ְ ּד ָך ֲא ַנ ְחנ ּו מֹו ִדים‪.‬‬
‫ְו ִא ּל ּו ִפינ ּו ָמ ֵלא ׁ ִשיָרה ַכָּים ּו ְל ׁשֹו ֵננ ּו ִר ָּנה ַּכ ֲהמֹון ַּג ָּליו ְו ִ ׂש ְפתֹו ֵתינ ּו‬
‫ְו ִת ׁ ְש ָּבחֹות ָ ּדִוד ֶּבן ִי ׁ ַשי ַע ְב ְ ּד ָך ְמ ׁ ִשי ֶח ָך‪.‬‬ ‫ׁ ֶש ַבח ְּכ ֶמְר ֲח ֵבי ָר ִקי ַע ְו ֵעי ֵנינ ּו ְמ ִאירֹות ַּכ ֶּׁש ֶמ ׁש ְו ַכָּיֵר ַח ְוָי ֵדינ ּו‬
‫ּו ְב ֵכן‪ִ ,‬י ׁ ְש ַּת ַּבח ׁ ִש ְמ ָך ָל ַעד ַמ ְל ֵּכנ ּו ָה ֵאל ַה ֶּמ ֶל ְך ַה ָּגדֹול ְו ַה ָּקדֹו ׁש‬ ‫ְפר ּו ׂשֹות ְּכ ִנ ׁ ְשֵרי ׁ ָש ָמ ִים ְוַר ְג ֵלינ ּו ַק ּלֹות ָּכ ַא ָּילֹות‪ֵ ,‬אין ֲא ַנ ְחנ ּו‬
‫ַּב ָּׁש ַמִים ּו ָב ָאֶרץ‪ִּ ,‬כי ְל ָך ָנ ֶאה ְיהָֹוה ֱאלֹ ֵהינ ּו ֵואלֹ ֵהי ֲאבֹו ֵתינ ּו‬ ‫ַמ ְס ִּפי ִקין ְלהֹודֹות ְל ָך ְי ֹהָוה ֱאלֹ ֵהינ ּו ּו ְל ָבֵר ְך ֶאת ׁ ִש ְמ ָך ַמ ְל ֵּכנ ּו ַעל‬
‫ְלעֹו ָלם ָו ֶעד‪ִ ׁ .‬שיר ּו ׁ ְש ָב ָחה‪ַ ,‬ה ֵּלל ְו ִז ְמָרה‪ֹ ,‬עז‪ּ ,‬ו ֶמ ְמ ׁ ָש ָלה‪ֶ ,‬נ ַצח‪,‬‬ ‫ַא ַחת ֵמ ֶא ֶלף ַא ְל ֵפי ֲא ָל ִפים ְורֹוב ִר ֵּבי ְר ָבבֹות ְּפ ָע ִמים‪ַ ,‬ה ּטֹובֹות‬
‫ְּגד ּו ָלה‪ְּ ,‬גב ּוָרה‪ְּ ,‬ת ִה ָּלה‪ְ ,‬ו ִת ְפ ֶאֶרת‪ְ ,‬ק ֻד ׁ ָשה‪ּ ,‬ו ַמ ְלכ ּות‪ְּ ,‬בָרכֹות‬ ‫ִנ ִּסים ְו ִנ ְפ ָלאֹות ׁ ֶש ָע ִ ׂשי ָת ִע ָּמנ ּו ְו ִעם ֲאבֹו ֵתינ ּו‪ִ .‬מ ְּל ָפ ִנים ִמ ִּמ ְצַרִים‬
‫ְוהֹו ָדאֹות ְל ׁ ִש ְמ ָך ַה ָּגדֹול ְו ַה ָּקדֹו ׁש‪ּ ,‬ו ֵמעֹו ָלם ְו ַעד עֹו ָלם ַא ָּתה‬ ‫ְּג ַא ְל ָּתנ ּו ְי ֹהָוה ֱאלֹ ֵהינ ּו‪ִ ,‬מ ֵּבית ֲע ָב ִדים ְּפ ִדי ָתנ ּו‪ְּ .‬בָר ָעב ַז ְנ ָּתנ ּו‪,‬‬
‫ֵאל‪ָּ .‬בר ּו ְך ַא ָּתה ֶמ ֶל ְך ָּגדֹול ּו ְמ ֻה ָּלל ַּב ִּת ׁ ְש ָּבחֹות‪ֵ .‬אל ַההֹו ָדאֹות‪,‬‬ ‫ּו ְב ָ ׂש ָבע ִּכ ְל ַּכ ְל ָּתנ ּו‪ֵ ,‬מ ֶחֶרב ִה ַּצ ְל ָּתנ ּו‪ִ ,‬מ ֶ ּד ֶבר ִמ ַּל ְט ָּתנ ּו‪ּ ,‬ו ֵמ ֳח ָל ִאים‬
‫ֲאדֹון ַה ִּנ ְפ ָלאֹות‪ּ ,‬בֹוֵרא ָּכל ַה ְּנ ׁ ָשמֹות‪ִ ,‬ר ּבֹון ָּכל ַה ַּמ ֲע ִ ׂשים‪ַ ,‬ה ּבֹו ֵחר‬ ‫ָר ִעים ְוַר ִּבים ִ ּד ִּלי ָתנ ּו‪ַ .‬עד ֵה ָּנה ֲע ָזר ּונ ּו ַר ֲח ֶמי ָך ְולֹא ֲע ָזב ּונ ּו ֲח ָס ֶדי ָך‪.‬‬
‫ַעל ֵּכן ֵא ָבִרים ׁ ֶש ִּפ ַּל ְג ָּת ָּבנ ּו‪ְ ,‬ור ּו ַח ּו ְנ ׁ ָש ָמה ׁ ֶש ָּנ ַפ ְח ָּת ְּב ַא ֵּפינ ּו‪,‬‬
‫ְּב ׁ ִשיֵרי ִז ְמָרה ֶמ ֶל ְך ֵאל ַחי ָהעֹו ָל ִמים ָא ֵמן‪.‬‬
‫‪50‬‬
‫‪51‬‬

‫שויתי יהוה לנגדי תמיד‬ ‫שויתי יהוה לנגדי תמיד‬

‫טוב‪ ,‬ששם אינו רשע‪ ,‬על ידי זה והתבוננת על מקומו‬ ‫ליקוטי מוהר"ן תורה רפב‬
‫ואיננו‪ ,‬הינו כשתתבונן ותסתכל על מקומו ומדרגתו‪,‬‬
‫ואיננו שם על מקומו הראשון‪ ,‬כי על ידי שמוצאין‬ ‫דע כי צריך לדון את כל אדם לכף זכות‪ ,‬ואפלו מי‬
‫בו עוד מעט טוב‪ ,‬איזה נקדה טובה‪ ,‬ודנין אותו לכף‬
‫זכות‪ ,‬על ידי זה מוציאין אותו באמת מכף חובה‬ ‫שהוא רשע גמור‪ ,‬צריך לחפש ולמצא בו איזה‬
‫לכף זכות‪ .‬וזהו והתבוננת על מקומו ואיננו כנ"ל‪,‬‬ ‫מעט טוב‪ ,‬שבאותו המעט אינו רשע‪ ,‬ועל ידי זה‬
‫שמוצא בו מעט טוב‪ ,‬ודן אותו לכף זכות‪ ,‬על ידי‬
‫והבן‪:‬‬ ‫זה מעלה אותו באמת לכף זכות‪ ,‬ויוכל להשיבו‬
‫בתשובה‪ ,‬וזה בחינת (תהלים ל"ז)‪" :‬ועוד מעט ואין‬
‫וכן צריך האדם למצא גם בעצמו‪ ,‬כי זה ידוע שצריך‬ ‫רשע והתבוננת על מקומו ואיננו" הינו שהפסוק‬
‫מזהיר לדון את הכל לכף זכות‪ ,‬ואף על פי שאתה‬
‫האדם לזהר מאד להיות בשמחה תמיד‪,‬‬ ‫רואה שהוא רשע גמור‪ ,‬אף על פי כן צריך אתה‬
‫ולהרחיק העצבות מאד מאד (כמבאר אצלנו כמה פעמים)‪.‬‬ ‫לחפש ולבקש למצא בו מעט טוב ששם אינו רשע‬
‫ואפלו כשמתחיל להסתכל בעצמו ורואה שאין בו‬ ‫וזהו ועוד מעט ואין רשע‪ ,‬שצריך אתה לבקש בו‬
‫שום טוב‪ ,‬והוא מלא חטאים‪ ,‬ורוצה הבעל דבר‬ ‫עוד מעט טוב שיש בו עדין‪ ,‬ששם אינו רשע‪ ,‬כי‬
‫להפילו על ידי זה בעצבות ומרה שחורה‪ ,‬חס ושלום‪,‬‬ ‫אף על פי שהוא רשע‪ ,‬איך אפשר שאין בו מעט‬
‫אף על פי כן אסור לו לפל מזה‪ ,‬רק צריך לחפש‬ ‫טוב עדין‪ ,‬כי איך אפשר שלא עשה איזה מצוה או‬
‫ולמצא בעצמו איזה מעט טוב‪ ,‬כי איך אפשר שלא‬ ‫דבר טוב מימיו‪ ,‬ועל ידי זה שאתה מוצא בו עוד‬
‫עשה מימיו איזה מצוה או דבר טוב‪ ,‬ואף שכשמתחיל‬ ‫מעט טוב ששם אינו רשע‪ ,‬ואתה דן אותו לכף‬
‫להסתכל באותו הדבר הטוב‪ ,‬הוא רואה שהוא גם‬ ‫זכות‪ ,‬על ידי זה אתה מעלה אותו באמת מכף חובה‬
‫כן מלא פצעים ואין בו מתם‪ ,‬הינו שרואה שגם‬ ‫לכף זכות‪ ,‬עד שישוב בתשובה על ידי זה‪ ,‬וזהו ועוד‬
‫המצוה והדבר שבקדשה שזכה לעשות‪ ,‬הוא גם‬ ‫מעט ואין רשע‪ ,‬על ידי שמוצא בהרשע עוד מעט‬
‫כן מלא פניות ומחשבות זרות ופגמים הרבה‪ ,‬עם‬
‫כל זה איך אפשר שלא יהיה באותה המצוה והדבר‬ ‫‪52‬‬

‫‪53‬‬

‫שויתי יהוה לנגדי תמיד‬ ‫שויתי יהוה לנגדי תמיד‬

‫טובה‪ .‬וכן יחפש וילקט עוד הנקדות טובות‪ ,‬ועל‬ ‫שבקדשה איזה מעט טוב‪ ,‬כי על כל פנים איך שהוא‪,‬‬
‫ידי זה נעשין נגונים כמבאר במקום אחר (במאמר ויהי‬ ‫על כל פנים היה איזה נקדה טובה בהמצוה והדבר‬
‫מקץ בסימן נ"ד)‪ ,‬בחינת מנגן בכלי זמר‪ ,‬שהוא בחינת‬ ‫טוב שעשה‪ ,‬כי צריך האדם לחפש ולבקש למצא‬
‫שמלקט הרוח טובה מן הרוח נכאה עצבות רוח עין‬ ‫בעצמו איזה מעט טוב‪ ,‬כדי להחיות את עצמו‪,‬‬
‫שם‪[ .‬והכלל כי נגינה דקדשה היא גבוה מאד מאד‬ ‫ולבוא לידי שמחה כנ"ל‪ ,‬ועל ידי זה שמחפש ומוצא‬
‫כידוע‪ ,‬ועקר הנגון נעשה‪ ,‬על ידי ברור הטוב מן‬ ‫בעצמו עדין מעט טוב‪ .‬על ידי זה הוא יוצא באמת‬
‫הרע‪ ,‬שעל ידי שמבררין ומלקטין הנקדות טובות‬ ‫מכף חובה לכף זכות ויוכל לשוב בתשובה‪ ,‬בבחינות‬
‫מתוך הרע‪ ,‬על ידי זה נעשים נגונים וזמירות‪ ,‬עין‬ ‫"ועוד מעט ואין רשע והתבוננת על מקומו ואיננו"‬
‫כנ"ל‪ ,‬הינו כמו שצריכין לדון אחרים לכף זכות אפלו‬
‫שם היטב]‪.‬‬ ‫את הרשעים ולמצא בהם איזה נקדות טובות‪ .‬ועל‬
‫ידי זה מוציאין אותם באמת מכף חובה לכף זכות‪,‬‬
‫ועל כן על ידי שאינו מניח להפיל את עצמו ומחיה‬ ‫בבחינת ועוד מעט וכו' והתבוננת וכו' כנ"ל‪ ,‬כמו כן‬
‫הוא אצל האדם בעצמו‪ ,‬שצריך לדון את עצמו לכף‬
‫את עצמו במה שמחפש ומבקש ומוצא בעצמו‬ ‫זכות‪ ,‬ולמצא בעצמו איזה נקדה טובה עדין‪ ,‬כדי‬
‫איזה נקדות טובות ומלקט ומברר אלו הנקדות‬ ‫לחזק את עצמו שלא יפל לגמרי‪ ,‬חס ושלום‪ ,‬רק‬
‫טובות‪ ,‬מתוך הרע והפסלת שבו וכו' כנ"ל‪ ,‬על ידי‬ ‫אדרבא יחיה את עצמו‪ ,‬וישמח את נפשו במעט‬
‫זה נעשין נגונים כנ"ל‪ ,‬ואזי הוא יכול להתפלל ולזמר‬ ‫הטוב שמוצא בעצמו‪ ,‬דהינו מה שזכה לעשות‬
‫ולהודות לה'‪ .‬כי זה ידוע שכשהאדם נופל בדעתו‬ ‫מימיו איזה מצוה או איזה דבר טוב‪ ,‬וכמו כן צריך‬
‫מחמת גשמיותו ומעשיו הרעים שרואה שהוא‬ ‫לחפש עוד‪ ,‬למצא בעצמו עוד איזה דבר טוב‪ ,‬ואף‬
‫רחוק מאד מאד מן הקדשה באמת‪ ,‬אזי על פי רב‬ ‫שגם אותו הדבר הטוב הוא גם כן מערב בפסלת‬
‫אינו יכול להתפלל כלל מחמת זה‪ .‬ואינו יכול לפתח‬ ‫הרבה‪ ,‬עם כל זה יוציא משם גם כן איזה נקדה‬
‫פיו כלל‪ ,‬מחמת גדל העצבות והמרה שחורה‬
‫והכבדות שנופל עליו‪ ,‬על ידי שרואה גדל עצם‬ ‫‪54‬‬
‫רחוקו מהשם יתברך‪ .‬אבל כשהוא מחיה את עצמו‬

‫‪55‬‬

‫שויתי יהוה לנגדי תמיד‬ ‫שויתי יהוה לנגדי תמיד‬

‫קלקולם שקלקלו מעשיהם כל אחד כפי מה שיודע‬ ‫על פי העצה הנ"ל‪ .‬דהינו שאף על פי שיודע בעצמו‬
‫בעצמו את נגעי לבבו ומכאוביו‪ ,‬ומחמת זה הם‬ ‫שיש לו מעשים רעים וחטאים הרבה מאד‪ ,‬והוא‬
‫נופלים בדעתם‪ ,‬ורבן מיאשים עצמן לגמרי‪ ,‬ועל‬ ‫רחוק מאד מאד מהשם יתברך‪ ,‬אף על פי כן הוא‬
‫ידי זה אינם מתפללים בכונה כלל‪ ,‬ואינם עושים‬ ‫מחפש ומבקש ומוצא בעצמו עדין איזה נקדות‬
‫אפלו מה שהיו יכולים לעשות עדין‪ .‬על כן צריך‬ ‫טובות כנ"ל‪ ,‬ומחיה ומשמח את עצמו בזה‪ ,‬כי בודאי‬
‫האדם להשכיל מאד על דבר זה‪ ,‬כי כל הנפילות‬ ‫ראוי להאדם‪ ,‬להגדיל שמחתו מאד בכל נקדה‬
‫שבדעתו‪ ,‬אף על פי שהוא מחמת מעשים רעים‬ ‫ונקדה טובה מקדשת ישראל שמוצא בעצמו עדין‪,‬‬
‫שעשה באמת‪ ,‬עם כל זה‪ ,‬הנפילה שבדעתו‪,‬‬ ‫ואזי כשמחיה ומשמח את עצמו על ידי זה כנ"ל‬
‫והעצבות והמרה שחורה שנופל עליו על ידי זה‪,‬‬ ‫אזי הוא יכול להתפלל ולזמר ולהודות לה'‪ .‬וזה‬
‫הכל הוא רק מעשי בעל דבר‪ ,‬שמחליש דעתו כדי‬ ‫בחינת (תהלים קמ"ו)‪ :‬אזמרה לאלקי בעודי‪ .‬בעודי‬
‫להפילו לגמרי‪ ,‬חס ושלום‪ .‬על כן צריכין להתחזק‬ ‫דיקא‪ ,‬הינו על ידי בחינת העוד שלי שאני מוצא‬
‫מאד‪ ,‬לילך עם התורה הזאת לחפש ולבקש בעצמו‬ ‫בעצמי בחינת עוד מעט ואין רשע כנ"ל‪ ,‬על ידי‬
‫בכל פעם איזה מעט טוב ונקדות טובות וכו' כנ"ל‪.‬‬ ‫אותה הנקדה‪ ,‬על ידי זה אוכל לזמר ולהודות לה'‬
‫ועל ידי זה יחיה וישמח את עצמו‪ ,‬ויצפה לישועה‬ ‫כנ"ל‪ .‬וזהו אזמרה אזמרה דיקא הינו זמירות ונגונים‬
‫עדין‪ ,‬ויוכל להתפלל ולזמר ולהודות לה'‪ ,‬בבחינת‬
‫אזמרה לאלקי בעודי כנ"ל‪ ,‬ועל ידי זה יזכה לשוב‬ ‫שנעשין על ידי שמלקט הנקדות טובות כנ"ל‪:‬‬

‫באמת אל ה' כנ"ל]‪:‬‬ ‫והזהיר רבנו‪ ,‬זכרונו לברכה‪ ,‬מאד לילך עם התורה‬

‫ודע שמי שיכול לעשות אלו הנגונים‪ ,‬דהינו ללקט‬ ‫הזאת‪ ,‬כי הוא יסוד גדול לכל מי שרוצה‬
‫להתקרב להשם יתברך‪ ,‬ולבל יאבד עולמו לגמרי חס‬
‫הנקדות טובות שנמצא בכל אחד מישראל‪,‬‬ ‫ושלום‪ ,‬כי רב בני אדם שרחוקים מהשם יתברך‪,‬‬
‫אפלו בהפושעי ישראל כנ"ל‪ ,‬הוא יכול להתפלל‬ ‫עקר רחוקם הוא מחמת מרה שחורה ועצבות‪ ,‬מחמת‬
‫לפני העמוד‪ ,‬כי המתפלל לפני העמוד‪ ,‬הוא נקרא‬ ‫שנופלים בדעתם‪ ,‬מחמת שרואים בעצמם גדל‬

‫‪57‬‬ ‫‪56‬‬

‫שויתי יהוה לנגדי תמיד‬ ‫שויתי יהוה לנגדי תמיד‬

‫כשמתחיל לקרות ולהכנס בתורה‪ ,‬הוא מתחיל מן‬ ‫שליח צבור‪ ,‬וצריך שיהיה נשלח מכל הצבור‪ ,‬דהינו‬
‫"ויקרא אל משה" (מדרש רבה צו פרשה ז)‪ ,‬שהוא אלף‬ ‫שצריך שיקבץ כל נקדה טובה שנמצא בכל אחד‬
‫זעירא כי "ויקרא" מדבר מגמר הקמת המשכן‪ ,‬שאז‬ ‫מהמתפללין‪ ,‬וכל הנקדות טובות יהיו נכללין בו‪,‬‬
‫קראו השם יתברך והתחיל לדבר עמו מהמשכן‪,‬‬ ‫והוא יעמד ויתפלל עם כל הטוב הזה‪ ,‬וזהו שליח‬
‫ועל כן משם מתחילין התינוקות‪ ,‬כי משם מקבלין‬ ‫צבור‪ ,‬וצריך שיהיה בו בחינה גבוה כזו‪ ,‬שעל ידי זה‪,‬‬
‫הבל פיהם כנ"ל‪ ,‬ומשם מתחילין לקרות ולהכנס‬ ‫יהיו כל הנקדות תאבים אליו‪ ,‬ויהיו נכללין בו‪ ,‬ומי‬
‫שיכול לעשות נגונים הנ"ל‪ ,‬דהינו שיכול לדון את‬
‫לתוך התורה‪:‬‬ ‫כל אדם לכף זכות‪ ,‬אפלו את הקלים והרשעים‪ ,‬כי‬
‫משתדל לחפש ולבקש למצא בכלם נקדות טובות‬
‫ודע שכל הצדיקים שבדור כל אחד ואחד הוא‬ ‫כנ"ל‪ ,‬שעל ידי זה נעשין נגונים כנ"ל‪ ,‬זה הצדיק‬
‫שאוחז במדרגה זאת‪ ,‬הוא יכול להיות חזן ושליח‬
‫בחינת רועה‪ ,‬כי בכל אחד ואחד יש בו בחינת‬ ‫צבור‪ ,‬דהינו להתפלל לפני העמוד‪ ,‬כי הוא יש בו‬
‫משה‪ ,‬וכל אחד ואחד לפי בחינתו‪ ,‬הוא עושה בחינת‬ ‫בחינה זו הצריכה להשליח צבור ההגון באמת‪ ,‬שצריך‬
‫משכן‪ ,‬שמשם מקבלין התינוקות הבל פיהם כנ"ל‪,‬‬ ‫שיהיה בו בחינת שיהיו כל הנקדות טובות תאבים‬
‫וכל אחד לפי בחינתו‪ ,‬לפי בחינת המשכן שהוא‬ ‫אליו ויהיו נכללין בו כנ"ל‪ ,‬כי הוא יכול לקבץ כל‬
‫עושה‪ ,‬כמו כן יש לו תינוקות שהם מקבלין משם‪,‬‬ ‫הנקדות טובות שנמצא בכל אחד מישראל אפלו‬
‫נמצא שיש לכל אחד ואחד מצדיקי הדור‪ ,‬סך‬
‫תינוקות שהם מקבלין הבל פיהם ממנו‪ ,‬כל אחד‬ ‫בפושעי ישראל כנ"ל‪:‬‬
‫לפי בחינתו כנ"ל‪ ,‬וזה בחינת מה שאמרו רבותינו‬
‫זכרונם לברכה (שבת לג‪ :):‬שתינוקות נתפסין על עוון‬ ‫ודע שיש בכל דור ודור רועה‪ ,‬והוא בחינות משה‪,‬‬
‫הדור שנאמר‪" :‬ורעי את גדיותיך על משכנות‬
‫הרועים" שמתמשכנין על הרועים וזהו‪" :‬על משכנות‬ ‫שהוא רעיא מהימנא‪ ,‬וזה הרועה הוא עושה‬
‫הרועים"‪ ,‬שהם מקבלין הבל פיהם מבחינת‬ ‫משכן‪ .‬ודע שתנוקות של בית רבן מקבלים הבל‬
‫המשכנות של הרועים‪ ,‬דהינו הצדיקים שבדור‪,‬‬ ‫פיהם שאין בו חטא מזה המשכן‪ ,‬ועל כן התינוק‬

‫‪59‬‬ ‫‪58‬‬

‫שויתי יהוה לנגדי תמיד‬ ‫שויתי יהוה לנגדי תמיד‬

‫תפילת מנחה‬ ‫שכל אחד עושה משכן כנ"ל‪ :‬אך לידע כל זאת‪,‬‬
‫דהינו לדעת כל צדיק וצדיק‪ ,‬איזה הם התינוקות‬
‫לפני התפלה יאמר‪:‬‬ ‫השיכים לו‪ ,‬וכמה הם מקבלין ממנו‪ ,‬ולידע כל‬
‫הבחינות שיש בזה‪ ,‬והדור שיבוא מהם עד הסוף‪.‬‬
‫ְלֵׁשם ִיחּוד קּו ְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ּוְׁש ִכי ְנ ֵּתיּה ִּב ְד ִחילּו ּוְר ִחימּו‬ ‫דע‪ ,‬מי שיוכל לעשות נגונים הנ"ל‪ ,‬הוא יכול לידע‬
‫כל זה‪ .‬וזהו סוד מה שאמרו רבותינו‪ ,‬זכרונם לברכה‬
‫ּוְר ִחימּו ּו ְד ִחילּו ְלַי ֲח ָדא ֵׁשם י"ה בו"ה ְּבִיחּו ָדא‬ ‫במשנה (שבת יא)‪' :‬באמת אמרו החזן רואה היכן‬
‫ְׁש ִלים ְּבֵׁשם ָּכל ִיְׂשָר ֵאל‪ִ ,‬הֵּנה ֲא ַנ ְחנּו ָּב ִאים ְל ִה ְתַּפֵּלל‬ ‫התינוקות קוראים'‪ .‬החזן‪ ,‬דהינו מי שיכול לעשות‬
‫ְּת ִפַּלת ִמ ְנ ָחה‪ֶׁ ,‬ש ִּת ֵּקן ִי ְצ ָחק ָא ִבינּו ָע ָליו ַהָּ ׁשלֹום‪ִ ,‬עם ָּכל‬ ‫הנגונים הנ"ל‪ .‬שהוא יכול להיות חזן ושליח צבור‬
‫ַה ִּמ ְצֹות ַהְּכלּולֹות ָּבּה‪ְ ,‬ל ַת ֵּקן ֶאת ָׁשְרָׁשּה ְּב ָמקֹום ֶע ְליֹון‪,‬‬ ‫להתפלל לפני העמוד כנ"ל‪ .‬הוא רואה ויודע היכן‬
‫ַל ֲעׂשֹות ַנ ַחת רּו ַח ְליֹו ְצֵרנּו ְו ַל ֲעׂשֹות ְרצֹון ּבֹוְר ֵאנּו‪ִ ,‬וי ִהי‬ ‫התינוקות קורין‪ ,‬הינו אצל איזה צדיק הם מקבלין‬
‫נֹ ַעם ֲא ֹד ָני ֱאֹל ֵהינּו ָע ֵלינּו‪ּ ,‬ו ַמ ֲעֵׂשה ָי ֵדינּו ּכֹו ְנ ָנה ָע ֵלינּו‪,‬‬ ‫הבל פיהם‪ ,‬שעל ידו הם קוראין ונכנסין בהתורה‬

‫ּו ַמ ֲעֵׂשה ָי ֵדינּו ּכֹו ְנ ֵנהּו‪:‬‬ ‫כנ"ל‪:‬‬

‫ַל ְמ ַנֵּצ ַח ַעל ַה ִּג ִּתית‪ִ ,‬ל ְב ֵני ֹקַרח ִמ ְזמֹור‪:‬‬ ‫‪60‬‬

‫ַמה ְּי ִדידֹות ִמְׁשְּכנֹו ֶתיָך ְיהֹ ָוה‬
‫ְצ ָבאֹות‪ִ :‬נ ְכ ְס ָפה ְו ַגם ָּכ ְל ָתה ַנ ְפִׁשי ְל ַח ְצרֹות‬
‫ְי ֹהָוה ‪ִ ,‬לִּבי ּו ְבָׂשִרי‪ְ ,‬יַרְּננּו ֶאל ֵאל ָחי‪ַּ :‬גם ִצּפֹור‬
‫ָמ ְצ ָאה ַּב ִית ּו ְדרֹור ֵקן ָלּה ֲאֶׁשר ָׁש ָתה‬
‫ֶא ְפרֹ ֶחי ָה‪ֶ ,‬את ִמ ְזְּבחֹו ֶתיָך ְי ֹהָוה ְצ ָבאֹות‪ַ ,‬מ ְלִּכי‬
‫ֵואֹל ָהי‪ַ :‬אְׁשֵרי יֹוְׁש ֵבי ֵבי ֶתָך‪ ,‬עֹוד ְי ַה ְללּוָך ֶּס ָלה‪:‬‬

‫‪61‬‬

‫שויתי יהוה לנגדי תמיד‬ ‫שויתי יהוה לנגדי תמיד‬

‫ְׁש ַנִים ַלּיֹום עֹ ָלה ָת ִמיד‪ֶ :‬את ַהֶּכ ֶבׂש ֶא ָחד‬ ‫ַאְׁשֵרי ָא ָדם עֹוז לֹו ָבְך‪ְ ,‬מ ִסּלֹות ִּב ְל ָב ָבם‪:‬‬
‫ַּת ֲעֶׂשה ַבּ ֹב ֶקר‪ְ ,‬ו ֵאת ַהֶּכ ֶבׂש ַהֵּשׁ ִני ַּת ֲעֶׂשה‬ ‫ֹע ְבֵרי ְּב ֵע ֶמק ַהָּב ָכא ַמ ְעָין ְיִׁשיתּוהּו‪ַּ ,‬גם ְּבָרכֹות‬
‫ֵּבין ָה ַעְרָּבִים‪ַ :‬ו ֲעִׂשיִרית ָה ֵאי ָפה סֹ ֶלת ְל ִמ ְנ ָחה‪,‬‬ ‫ַי ְע ֶטה מֹוֶרה‪ֵ :‬י ְלכּו ֵמ ַחִיל ֶאל ָחִיל‪ֵ ,‬יָר ֶאה ֶאל‬
‫ְּבלּו ָלה ְּבֶׁש ֶמן ָּכ ִתית ְר ִבי ִעת ַה ִהין‪ֹ :‬ע ַלת‬ ‫ֱאֹל ִהים ְּב ִצּיֹון‪ְ :‬י ֹהָוה ֱאֹל ִהים ְצ ָבאֹות ִׁש ְמ ָעה‬
‫ָּת ִמיד‪ָ ,‬ה ֲעֻׂשָּיה ְּב ַהר ִסי ַני ְלֵרי ַח ִניחֹ ַח ִאֶּ ׁשה‬ ‫ְת ִפָּל ִתי‪ַ ,‬ה ֲא ִזי ָנה ֱאֹל ֵהי ַי ֲעקֹב ֶס ָלה‪ָ :‬מ ִגֵּננּו‬
‫ַליהָֹוה‪ְ :‬ו ִנ ְסּכֹו ְר ִבי ִעת ַה ִהין ַלֶּכ ֶבׂש ָה ֶא ָחד‪,‬‬ ‫ְר ֵאה ֱאֹל ִהים‪ְ ,‬ו ַהֵּבט ְּפ ֵני ְמִׁשי ֶחָך‪ִּ :‬כי טֹוב יֹום‬
‫ַּבּקֹ ֶדׁש ַהֵּסְך ֶנ ֶסְך ֵׁש ָכר ַליהָֹוה‪ְ :‬ו ֵאת ַהֶּכ ֶבׂש‬ ‫ַּב ֲח ֵצֶריָך ֵמ ָא ֶלף‪ָּ ,‬ב ַח ְר ִּתי ִה ְסּתֹו ֵפף ְּב ֵבית‬
‫ַהֵּשׁ ִני ַּת ֲעֶׂשה ֵּבין ָה ַעְרָּבִים‪ְּ ,‬כ ִמ ְנ ַחת ַהּ ֹב ֶקר‬ ‫ֱאֹל ַהי‪ִ ,‬מּדּור ְּב ָא ֳה ֵלי ֶרַׁשע‪ִּ :‬כי ֶׁש ֶמׁש ּו ָמ ֵגן‬
‫ְי ֹהָוה ֱאֹל ִהים‪ֵ ,‬חן ְו ָכבֹוד ִי ֵּתן ְי ֹהָוה ‪ֹ ,‬לא ִי ְמ ַנע‬
‫ּו ְכ ִנ ְסּכֹו ַּת ֲעֶׂשה ִאֵּ ׁשה ֵרי ַח ִני ֹח ַח ַלי ֹהָוה‪:‬‬ ‫טֹוב ַל ֹה ְל ִכים ְּב ָת ִמים‪ְ :‬י ֹהָוה ְצ ָבאֹות‪ַ ,‬אְׁשֵרי‬

‫ַא ָּתה הּוא ְי ֹהָוה ֱאֹל ֵהינּו ֶׁש ִה ְק ִטירּו ֲאבֹו ֵתינּו‬ ‫ָא ָדם ּ ֹב ֵט ַח ָּבְך‪:‬‬

‫ְל ָפ ֶניָך ֶאת ְקטֶֹרת ַהַּס ִּמים ִּב ְז ַמן ֶׁשֵּבית‬ ‫ַו ְי ַדֵּבר ְיהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלא ֹמר‪ַ :‬צו ֶאת ְּב ֵני‬
‫ַה ִּמ ְק ָּדׁש ַק ָּים ַּכ ֲאֶׁשר ִצּוִי ָת אֹו ָתם ַעל ַיד‬
‫ִיְׂשָר ֵאל ְו ָא ַמְר ָּת ֲא ֵלי ֶהם‪ֶ ,‬את ָקְרָּב ִני‬
‫ֹמֶׁשה ְנ ִבי ָאְך ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָר ָתְך‪:‬‬ ‫ַל ְח ִמי ְל ִאַּשׁי ֵרי ַח ִני ֹח ִחי ִּתְׁש ְמרּו ְל ַה ְקִריב‬
‫ִלי ְּבמֹו ֲעדֹו‪ְ :‬ו ָא ַמְר ָּת ָל ֶהם ֶזה ָה ִאֶּשׁה ֲאֶׁשר‬
‫ַוּ ֹיא ֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה ַקח ְלָך ַס ִּמים ָנ ָטף‬ ‫ַּת ְקִריבּו ַלי ֹהָוה‪ְּ ,‬כ ָבִׂשים ְּב ֵני ָׁש ָנה ְת ִמי ִמים‬

‫ּוְׁש ֵח ֶלת ְו ֶח ְלְּב ָנה ַס ִּמים ּו ְלבֹ ָנה ַזָּכה‪,‬‬ ‫‪62‬‬
‫ַּבד ְּב ַבד ִי ְהֶיה‪ְ :‬ו ָעִׂשי ָת אֹ ָתּה ְקטֶֹרת רֹ ַקח‬

‫‪63‬‬

‫שויתי יהוה לנגדי תמיד‬ ‫שויתי יהוה לנגדי תמיד‬

‫ְו ַא ַחד ָעָׂשר ַס ָּמ ִנים ָהיּו ָבּה‪ְ ,‬ו ֵאּלּו ֵהן‪( :‬טוב‬ ‫ַמ ֲעֵׂשה רֹו ֵק ַח‪ְ ,‬מ ֻמָּלח ָטהֹור קֹ ֶדׁש‪ְ :‬וָׁש ַח ְק ָּת‬
‫למנותםבאצבעותיו) (א) ַהֳּצִרי‪( ,‬ב) ְו ַהִּצּפֹוֶרן‪( ,‬ג) ְו ַה ֶח ְלְּב ָנה‪,‬‬ ‫ִמ ֶּמָּנה ָה ֵדק ְו ָנ ַת ָּתה ִמ ֶּמָּנה ִל ְפ ֵני ָה ֵע ֻדת ְּב ֹא ֶהל‬
‫(ד) ְו ַהְּלבֹו ָנה‪ִ ,‬מְׁש ַקל ִׁש ְב ִעים ִׁש ְב ִעים ָמ ֶנה‪,‬‬ ‫מֹו ֵעד ֲאֶׁשר ִאּ ָו ֵעד ְלָך ָׁש ָּמה‪ ,‬קֹ ֶדׁש ָק ָדִׁשים‬
‫(ה) מֹור‪( ,‬ו) ּו ְק ִצי ָעה‪( ,‬ז) ְוִׁשּבֹו ֶלת ֵנְר ְּד‪( ,‬ח) ְו ַכְרּכֹום‪,‬‬ ‫ִּת ְה ֶיה ָל ֶכם‪ְ :‬ו ֶנ ֱא ַמר ְו ִה ְק ִטיר ָע ָליו ַא ֲה ֹרן‬
‫ִמְׁש ַקל ִׁשָּשׁה ָעָׂשר ִׁשָּשׁה ָעָׂשר ָמ ֶנה‪( ,‬ט)‬ ‫ְקטֶֹרת ַס ִּמים‪ַּ ,‬בּ ֹב ֶקר ַּבּבֹ ֶקר ְּב ֵהי ִטיבֹו ֶאת‬
‫קֹוְׂש ְט ְׁש ֵנים ָעָׂשר‪( ,‬י) ִקּלּו ָפה ְׁשֹלָׁשה‪( ,‬יא)‬ ‫ַהֵּנ ֹרת ַי ְק ִטיֶרָּנה‪ּ :‬ו ְב ַה ֲעֹלת ַא ֲה ֹרן ֶאת ַהֵּנ ֹרת‬
‫ִקָּנמֹון ִּתְׁש ָעה‪ּ ,‬בֹוִרית ַּכְרִׁשי ָנא ִּתְׁש ָעה ַקִּבין‪,‬‬ ‫ֵּבין ָה ַעְרַּבִים ַי ְק ִטיֶרָּנה‪ְ ,‬ק ֹטֶרת ָּת ִמיד ִל ְפ ֵני‬
‫ֵיין ַק ְפִרי ִסין ְס ִאין ְּת ָלת ְו ַקִּבין ְּת ָל ָתא‪ְ ,‬ו ִאם‬
‫ֹלא ָמ ָצא ֵיין ַק ְפִרי ִסין ֵמ ִביא ֲח ַמר ִחיָור ַע ִּתיק‪,‬‬ ‫ְי ֹהָוה ְל ֹד ֹר ֵתי ֶכם‪:‬‬
‫ֶמ ַלח ְסדֹו ִמית רֹו ַבע‪ַ ,‬מ ֲע ֶלה ָעָׁשן ָּכל ֶׁשהּוא‪,‬‬
‫ִרִּבי ָנ ָתן ַהַּב ְב ִלי אֹו ֵמר ַאף ִּכַּפת ַהַּיְר ֵּדן ָּכל‬ ‫ָּתנּו ַרָּב ָנן ִּפּטּום ַה ְּק ֹטֶרת ֵּכי ַצד‪ְׁ ,‬שֹלׁש ֵמאֹות‬
‫ֶׁש ִהיא‪ִ ,‬אם ָנ ַתן ָּבּה ְּד ַבׁש ְּפ ָס ָלּה‪ְ ,‬ו ִאם ִחֵּסר‬
‫ְוִׁשִּ ׁשים ּוְׁשמֹו ָנה ָמ ִנים ָהיּו ָבּה‪ְׁ ,‬שֹלׁש‬
‫ַא ַחת ִמָּכל ַס ֲּמ ָמ ֶני ָה ַחָּיב ִמי ָתה‪:‬‬ ‫ֵמאֹות ְוִׁשִּ ׁשים ַו ֲח ִמָּשׁה ְּכ ִמ ְנַין ְימֹות ַה ַח ָּמה‬
‫ָמ ֶנה ְּב ָכל יֹום‪ַ ,‬מ ֲח ִציתֹו ַּבּ ֹב ֶקר ּו ַמ ֲח ִציתֹו‬
‫ַרָּבן ִׁש ְמעֹון ֶּבן ַּג ְמ ִלי ֵאל אֹו ֵמר ַהֳּצִרי ֵאינֹו‬ ‫ָּב ֶעֶרב‪ּ ,‬וְׁשֹלָׁשה ָמ ִנים ְי ֵתִרים ֶׁש ֵּמ ֶהם ַמ ְכ ִניס‬
‫ּ ֹכ ֵהן ָּגדֹול ְונֹו ֵטל ֵמ ֶהם ְמֹלא ָח ְפ ָניו ְּביֹום‬
‫ֶאָּלא ְׁשָרף ַהּנֹו ֵטף ֵמ ֲע ֵצי ַה ְּק ָטף‪ּ ,‬בֹוִרית‬ ‫ַהִּכּפּוִרים‪ּ ,‬ו ַמ ֲח ִזיָרן ְל ַמ ְכ ֶּתֶׁשת ְּב ֶעֶרב יֹום‬
‫ַּכְרִׁשי ָנא ְל ָמה ִהיא ָב ָאה ְּכ ֵדי ְלַׁשּפֹות ָּבּה‬ ‫ַהִּכּפּוִרים ְּכ ֵדי ְל ַקֵּים ִמ ְצַות ַּד ָּקה ִמן ַה ַּד ָּקה‪,‬‬

‫‪65‬‬ ‫‪64‬‬

‫שויתי יהוה לנגדי תמיד‬ ‫שויתי יהוה לנגדי תמיד‬

‫ְו ָל ָּמה ֵאין ְמ ָעְר ִבין ָּבּה ְּד ַבׁש ִמְּפ ֵני ֶׁש ַהּתֹוָרה‬ ‫ֶאת ַהִּצּפֹוֶרן ְּכ ֵדי ֶׁש ְּת ֵהא ָנ ָאה‪ֵ ,‬יין ַק ְפִרי ִסין‬
‫ָא ְמָרה ִּכי ֹכל ְׂשאֹר ְו ָכל ְּד ַבׁש ֹלא ַת ְק ִטירּו‬ ‫ְל ָמה הּוא ָבא ְּכ ֵדי ִלְׁשרֹות ּבֹו ֶאת ַהִּצּפֹוֶרן‬
‫ְּכ ֵדי ֶׁש ְּת ֵהא ַע ָּזה‪ַ ,‬ו ֲהֹלא ֵמי ַר ְג ַלִים ָי ִפין ָלּה‬
‫ִמ ֶּמּנּו ִאֶּ ׁשה ַלי ֹהָוה‪:‬‬ ‫ֶאָּלא ֶׁש ֵאין ַמ ְכ ִני ִסין ֵמי ַר ְג ַלִים ַּב ִּמ ְק ָּדׁש ִמְּפ ֵני‬

‫ְי ֹהָוה ְצ ָבאֹות ִע ָּמנּו‪ִ ,‬מְׂש ַּגב ָלנּו ֱאֹל ֵהי ַי ֲעקֹב‬ ‫ַהָּכבֹוד‪:‬‬

‫ֶס ָלה‪ְ :‬יהָֹוה ְצ ָבאֹות‪ַ ,‬אְׁשֵרי ָא ָדם ּבֹ ֵט ַח‬ ‫ַּת ְנ ָיא ִרִּבי ָנ ָתן אֹו ֵמר ְּכֶׁשהּוא ׁשֹו ֵחק אֹו ֵמר‬
‫ָּבְך‪ְ :‬יהָֹוה הֹוִׁשי ָעה‪ַ ,‬ה ֶּמ ֶלְך ַי ֲע ֵננּו ְביֹום ָקְר ֵאנּו‪:‬‬
‫ְו ָעְר ָבה ַלי ֹהָוה ִמ ְנ ַחת ְיהּו ָדה ִוירּוָׁש ָלִים‪ִּ ,‬כי ֵמי‬ ‫ָה ֵדק ֵהי ֵטב‪ֵ ,‬הי ֵטב ָה ֵדק‪ִ ,‬מְּפ ֵני‬
‫ֶׁש ַהּקֹול ָי ֶפה ַלְּבָׂש ִמים‪ִּ ,‬פְּט ָמה ַל ֲח ָצ ִאין‬
‫עֹו ָלם ּו ְכָׁש ִנים ַק ְד ֹמ ִנּיֹות‪:‬‬ ‫ְּכֵׁשָרה‪ְ ,‬לָׁש ִליׁש ּו ְלָר ִבי ַע ֹלא ָׁש ַמ ְענּו‪ָ ,‬א ַמר‬
‫ִרִּבי ְיהּו ָדה ֶזה ַהְּכ ָלל ִאם ְּכ ִמ ָּד ָתּה ְּכֵׁשָרה‬
‫ַאְׁשֵרי יֹוְׁש ֵבי ֵבי ֶתָך‪ ,‬עֹוד ְי ַה ְללּוָך ֶּס ָלה‪:‬‬ ‫ַל ֲח ָצ ִאין‪ְ ,‬ו ִאם ִחֵּסר ַא ַחת ִמָּכל ַס ֲּמ ָמ ֶני ָה ַחָּיב‬

‫ַאְׁשֵרי ָה ָעם ֶׁשָּכ ָכה ּלֹו‪ַ ,‬אְׁשֵרי ָה ָעם‬ ‫ִמי ָתה‪:‬‬
‫ֶׁשָי ָהָו ָה ֱאֹל ָהיו‪ְּ :‬ת ִהָּלה ְל ָדִוד ֲארֹו ִמ ְמָך ֱאלֹו ַהי‬
‫ַה ֶּמ ֶלְך‪ַ ,‬ו ֲא ָבְר ָכה ִׁש ְמָך ְלעֹו ָלם ָו ֶעד‪ְּ :‬ב ָכל יֹום‬ ‫ָּת ֵני ַבר ַקָּפָרא ַא ַחת ְלִׁשִּשׁים אֹו ְלִׁש ְב ִעים‬
‫ֲא ָבְר ֶכּךָ ַו ֲא ַה ְל ָלה ִׁש ְמָך ְלעֹו ָלם ָו ֶעד‪ָּ :‬גדֹול‬
‫ַי ַהַו ַה ּו ְמ ֻהָּלל ְמאֹד‪ְ ,‬ו ִל ְג ֻדָּלתֹו ֵאין ֵח ֶקר‪ּ :‬דֹור‬ ‫ָׁש ָנה ָהְי ָתה ָב ָאה ֶׁשל ִׁשיַרִים ַל ֲח ָצ ִאין‪,‬‬
‫ְלדֹור ְיַׁשַּבח ַמ ֲעֶׂשיָך ּו ְגבּו ֹר ֶתיָך ַי ִּגידּו‪ֲ :‬ה ַדר‬ ‫ְועֹוד ָּת ֵני ַבר ַקָּפָרא ִאּלּו ָהָיה נֹו ֵתן ָּבּה ָקְרטֹוב‬
‫ְּכבֹוד הֹו ֶדָך‪ְ ,‬ו ִד ְבֵרי ִנ ְפ ְלאֹו ֶתיָך ָאִׂשי ָחה‪ֶ :‬ו ֱעזּוז‬ ‫ֶׁשל ְּד ַבׁש ֵאין ָא ָדם ָיכֹול ַל ֲעמֹוד ִמְּפ ֵני ֵרי ָחּה‪,‬‬

‫‪67‬‬ ‫‪66‬‬

‫שויתי יהוה לנגדי תמיד‬ ‫שויתי יהוה לנגדי תמיד‬

‫ָק ְדׁשֹו ְלעֹו ָלם ָו ֶעד‪ַ :‬ו ֲא ַנ ְחנּו ְנ ָבֵרְך ָיּה ֵמ ַע ָּתה‬ ‫נֹוְראֹו ֶתיָך יֹא ֵמרּו‪ּ ,‬ו ְג ֻדָּל ְתָך ֲא ַסְּפֶרָּנה‪ֵ :‬ז ֶכר ַרב‬
‫ְו ַעד עֹו ָלם ַה ְללּוָיּה‪:‬‬ ‫טּו ְבָך ַיִּביעּו‪ְ ,‬ו ִצ ְד ָק ְתָך ְיַרֵּננּו‪ַ :‬חּנּון ְוַרחּום ֵי ֵהֵו ֵה‪,‬‬
‫ֶאֶרְך ַאַּפִים ּו ְג ָדל ָח ֶסד‪ :‬טֹוב ֶי ֶהֶו ֶה ַלּכֹל‪ְ ,‬וַר ֲח ָמיו‬
‫ִּתּכֹון ְּת ִפָּל ִתי ְק ֹטֶרת ְל ָפ ֶניָך‪ַ ,‬מְׂש ַאת ַּכַּפי ִמ ְנ ַחת ָעֶרב‪:‬‬ ‫ַעל ָּכל ַמ ֲעָׂשיו‪ :‬יֹודּוָך ְי ְה ְו ְה ָּכל ַמ ֲעֶׂשיָך‪,‬‬
‫ַו ֲח ִסי ֶדיָך ְי ָבְרכּו ָכה‪ְּ :‬כבֹוד ַמ ְלכּו ְתָך ֹיא ֵמרּו‪,‬‬
‫ַה ְקִׁשי ָבה ְלקֹול ַׁש ְו ִעי ַמ ְלִּכי ֵואֹל ָהי‪ִּ ,‬כי ֵא ֶליָך‬ ‫ּו ְגבּוָר ְתָך ְי ַדֵּברּו‪ְ :‬להֹו ִדי ַע ִל ְב ֵני ָה ָא ָדם ְּגבּו ֹר ָתיו‪,‬‬
‫ֶא ְתַּפָּלל‪:‬‬ ‫ּו ְכבֹוד ֲה ַדר ַמ ְלכּותֹו‪ַ :‬מ ְלכּו ְתָך ַמ ְלכּות ָּכל‬
‫עֹ ָל ִמים‪ּ ,‬ו ֶמ ְמַׁש ְל ְּתָך ְּב ָכל ּדֹור ָו ֹדר‪ :‬סֹו ֵמְך‬
‫ִי ְת ַּג ַּדל ְוִי ְת ַק ַּדׁש ְׁש ֵמּה ַרָּבא‪( ,‬אמן) ְּב ָע ְל ָמא‬ ‫ֹיהֹֹו ֹה ְל ָכל ַהּנֹ ְפ ִלים‪ְ ,‬וזֹו ֵקף ְל ָכל ַהְּכפּו ִפים‪:‬‬
‫ֵעי ֵני ֹכל ֵא ֶליָך ְיַׂשֵּברּו‪ְ ,‬ו ַא ָּתה נֹו ֵתן ָל ֶהם ֶאת‬
‫ִּדי ְב ָרא ִּכ ְרעּו ֵתיּה‪ְ ,‬ו ַי ְמ ִליְך‬ ‫ָא ְכ ָלם ְּב ִעּתֹו‪ּ :‬פֹו ֵת ַח ֶאת ָי ֶדָך ּו ַמְׂשִּבי ַע ְל ָכל‬
‫ַמ ְלכּו ֵתיּה‪ְ ,‬וַי ְצ ַמח ֻּפְר ָק ֵניּה‪ִ ,‬וי ָקֵרב ְמִׁשי ֵחיּה‪,‬‬ ‫ַחי ָרצֹון‪ַ :‬צ ִּדיק יּוהּווּוהּו (יסוד) ְּב ָכל ְּדָר ָכיו‪,‬‬
‫(אמן) ְּב ַחֵּייכֹון ּו ְביֹו ֵמיכֹון ּו ְב ַחֵּיי ְד ֹכל ֵּבית ִיְׂשָר ֵאל‬ ‫ְו ָח ִסיד ְּב ָכל ַמ ֲעָׂשיו‪ָ :‬קרֹוב ְי ֹהָוה ְל ָכל קְֹר ָאיו‪,‬‬
‫ַּב ֲע ָג ָלא ּו ִב ְז ַמן ָקִריב ְו ִא ְמרּו ָא ֵמן‪( :‬אמן) ְי ֵהא‬ ‫ְל ָכל ֲאֶׁשר ִי ְקָר ֻאהּו ֶב ֱא ֶמת‪ְ :‬רצֹון ְיֵר ָאיו ַי ֲעֶׂשה‪,‬‬
‫ְׁש ֵמּה ַרָּבא ְמ ָבַרְך ְל ָע ַלם ְל ָע ְל ֵמי ָע ְל ַמ ָּיא‬ ‫ְו ֶאת ַׁשְו ָע ָתם ִיְׁש ַמע ְויֹוִׁשי ֵעם‪ׁ :‬שֹו ֵמר ִי ִהִו ִה‬
‫ִי ְתָּבַרְך ְוִיְׁש ַּתַּבח ְוִי ְתָּפ ַאר ְוִי ְתרֹו ַמם ְוִי ְת ַנֵּ ׂשא‬ ‫ֶאת ָּכל ֹא ֲה ָביו‪ְ ,‬ו ֵאת ָּכל ָהְרָׁש ִעים ַיְׁש ִמיד‪:‬‬
‫ְוִי ְת ַה ָּדר ְוִי ְת ַעֶּלה ְוִי ְת ַהָּלל ְׁש ֵמיּה ְּד ֻק ְדָׁשא‬ ‫ְּת ִהַּלת ֻי ֻהֻו ֻה ְי ַדֶּבר ִּפי ִוי ָבֵרְך ָּכל ָּבָׂשר ֵׁשם‬
‫ְּב ִריְך הּוא‪( .‬אמן) ְל ֵעיָּלא ִמן ָּכל ִּב ְר ָכ ָתא‪,‬‬
‫ִׁשי ָר ָתא‪ִּ ,‬תְׁשְּב ָח ָתא ְו ֶנ ָח ָמ ָתא‪ַּ ,‬ד ֲא ִמי ָרן‬ ‫‪68‬‬

‫ְּב ָע ְל ָמא‪ְ ,‬ו ִא ְמרּו ָא ֵמן‪( :‬אמן)‬

‫‪69‬‬

‫שויתי יהוה לנגדי תמיד‬ ‫שויתי יהוה לנגדי תמיד‬

‫בקיץ אומר‪ :‬מֹוִריד ַהָּטל‪:‬‬ ‫תפילת שמונה עשרה היא בעולם האצילות‬
‫אם אמר מוריד הגשם ונזכר באמצע הברכה חוזר לאתה גבור‪ ,‬ואם‬
‫כבר אמר ברוך אתה ה' יסיים למדני חוקיך ויחזור לאתה גבור‪ ,‬ואם‬ ‫ֲא ֹד ָני ְׂש ָפ ַתי ִּת ְפ ָּתח ּו ִפי ַי ִּגיד ְּת ִהָּל ֶתָך‪:‬‬
‫חתם מחיה המתים חוזר לראש‪ ,‬ואם נסתפק אם אמר מוריד הגשם‬ ‫ָּברּוְך ַא ָּתה ְי ֹהָוה‪ֱ ,‬אֹל ֵהינּו ֵואֹל ֵהי ֲאבֹו ֵתינּו‪,‬‬

‫עד ל' יום חוזר‪:‬‬ ‫ֱאֹל ֵהי ַא ְבָר ָהם‪ֱ ,‬אֹל ֵהי ִי ְצ ָחק ֵואֹל ֵהי‬
‫ַי ֲע ֹקב‪ָ ,‬ה ֵאל ַה ָּגדֹול ַה ִּגּבֹור ְו ַהּנֹוָרא‪ֵ ,‬אל ֶע ְליֹון‪,‬‬
‫בחורף אומר‪ַ :‬מִּשׁיב ָהרּו ַח ּומֹוִריד ַה ֶּגֶׁשם‪:‬‬ ‫ּגֹו ֵמל ֲח ָס ִדים טֹו ִבים‪ ,‬קֹו ֵנה ַהּ ֹכל ְוזֹו ֵכר ַח ְס ֵדי‬
‫אם שכח לומר מוריד הגשם אינו חוזר כיון שאמר מוריד הטל‪ ,‬ואם‬ ‫ָאבֹות‪ּ ,‬ו ֵמ ִביא ּגֹו ֵאל ִל ְב ֵני ְב ֵני ֶהם ְל ַמ ַען ְׁשמֹו‬
‫נזכר לפני שאמר ברוך אתה ה' יחזור ויאמר מוריד הגשם וימשיך‬
‫כסדר‪ ,‬ואם נזכר לאחר סיום הברכה לפני שהתחיל אתה קדוש יאמר‬ ‫ְּב ַא ֲה ָבה‪:‬‬

‫שם "משיב הרוח ומוריד הגשם"‪:‬‬ ‫בעשרת ימי תשובה אומרים‪ָ :‬ז ְכֵרנּו ְל ַחִּיים‪ֶ ,‬מ ֶלְך ָח ֵפץ ַּב ַחִּיים‪ָּ ,‬כ ְת ֵבנּו‬
‫ְּב ֵס ֶפר ַחִּיים‪ְ ,‬ל ַמ ֲע ָנְך ֱאֹל ִהים ַחִּיים‪:‬‬
‫ְמ ַכ ְלֵּכל ַחִּיים ְּב ֶח ֶסד‪ְ ,‬מ ַחֶּיה ֵמ ִתים ְּבַר ֲח ִמים‬
‫אם לא אמר "זכרנו" ונזכר לפני שאמר ברוך אתה ה' חוזר‪ ,‬ואם נזכר‬
‫ַרִּבים‪ ,‬סֹו ֵמְך נֹו ְפ ִלים ְורֹו ֵפא חֹו ִלים‪,‬‬ ‫אחר ברוך אתה ה' אינו חוזר‪:‬‬
‫ּו ַמ ִּתיר ֲאסּוִרים‪ּ ,‬ו ְמ ַקֵּים ֱאמּו ָנתֹו ִליֵׁש ֵני ָע ָפר‪,‬‬
‫ִמי ָכמֹוָך (יבטאהיטבאתהעי"ן) ַּב ַעל ְּגבּורֹות ּו ִמי דֹו ֶמה‬ ‫ֶמ ֶלְך עֹו ֵזר ּומֹוִׁשי ַע ּו ָמ ֵגן‪ָּ :‬ברּוְך ַא ָּתה ַי ַהַו ַה‪,‬‬
‫ָלְך‪ֶ ,‬מ ֶלְך ֵמ ִמית ּו ְמ ַחֶּיה ּו ַמ ְצ ִמי ַח ְיׁשּו ָעה‪:‬‬
‫ָמ ֵגן ַא ְבָר ָהם‪:‬‬
‫בעשרת ימי תשובה אומרים‪ִ :‬מי ָכמֹוָך ָאב ָהַר ְח ָמן זֹו ֵכר ְיצּוָריו‬
‫ְּבַר ֲח ִמים ְל ַחִּיים‪:‬‬ ‫ַא ָּתה ִּגּבֹור ְלעֹו ָלם ֲא ֹד ָני‪ְ ,‬מ ַחֶּיה ֵמ ִתים ַא ָּתה‪,‬‬

‫אם לא אמר מי כמוך ונזכר לפני שאמר ברוך אתה ה' חוזר‪ ,‬ואם נזכר‬ ‫ַרב ְלהֹוִׁשי ַע‪:‬‬
‫אחר ברוך אתה ה' אינו חוזר‪:‬‬
‫‪70‬‬
‫ְו ֶנ ֱא ָמן ַא ָּתה ְל ַה ֲחיֹות ֵמ ִתים‪ָּ :‬ברּוְך ַא ָּתה‬
‫ֵי ֵהֵו ֵה‪ְ ,‬מ ַחֶּיה ַה ֵּמ ִתים‪:‬‬

‫‪71‬‬

‫שויתי יהוה לנגדי תמיד‬ ‫שויתי יהוה לנגדי תמיד‬

‫ְׁש ֵל ָמה ְל ָפ ֶניָך‪ָּ :‬ברּוְך ַא ָּתה ֵי ֵהֵו ֵה‪ָ ,‬הרֹו ֶצה‬ ‫יכוין לקיים מצות עשה שנצטוינו ונקדשתי בתוך בני ישראל‪,‬‬
‫ִּב ְתׁשּו ָבה‪:‬‬ ‫שנתחייבנו לקדש שמו יתברך‪:‬‬

‫ְס ַלח ָלנּו ָא ִבינּו ִּכי ָח ָטאנּו‪ְ ,‬מ ֹחל ָלנּו ַמ ְלֵּכנּו‬ ‫ַנ ְק ִּדיָׁשְך ְו ַנ ֲעִרי ָצְך‪ְּ ,‬כנֹ ַעם ִׂשי ַח סֹוד ַׂש ְר ֵפי ֹק ֶדׁש‬

‫ִּכי ָפָׁש ְענּו‪ִּ ,‬כי ֵאל טֹוב ְו ַסָּלח ָא ָּתה‪:‬‬ ‫ַה ְמַׁשְּלִׁשים ְלָך ְק ֻדָּשׁה‪ְ ,‬ו ֵכן ָּכתּוב ַעל ַיד‬
‫ָּברּוְך ַא ָּתה ֶי ֶהֶו ֶה‪ַ ,‬חּנּון ַה ַּמְרֶּבה ִל ְסלֹו ַח‪:‬‬ ‫ְנ ִבי ָאְך‪ְ ,‬ו ָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְו ָא ַמר‪ָ ,‬קדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ְי ֹהָוה‬
‫ְצ ָבאֹות‪ְ ,‬מֹלא ָכל ָה ָאֶרץ ְּכבֹודֹו‪ְ :‬ל ֻע ָּמ ָתם ְמַׁשְּב ִחים‬
‫ְר ֵאה ָנא ְב ָע ְנֵינּו ְוִרי ָבה ִרי ֵבנּו‪ּ ,‬ו ַמ ֵהר ְל ָג ֳא ֵלנּו‬ ‫ְואֹו ְמִרים‪ָּ :‬ברּוְך ְּכבֹוד ְיהָֹוה ִמ ְּמקֹומֹו‪ּ :‬ו ְב ִד ְבֵרי ָק ְדָׁשְך ָּכתּוב‬
‫ֵלא ֹמר‪ִ :‬י ְמֹלְך ְי ֹהָוה ְלעֹו ָלם ֱאֹל ַהִיְך ִצּיֹון ְל ֹדר ָו ֹדר ַה ְללּוָיּה‪:‬‬
‫ְּג ֻאָּלה ְׁש ֵל ָמה ְל ַמ ַען ְׁש ֶמָך‪ִּ ,‬כי ֵאל ּגֹו ֵאל‬
‫ָח ָזק ָא ָּתה‪ָּ :‬ברּוְך ַא ָּתה ְי ְהְו ְה‪ּ ,‬גֹו ֵאל ִיְׂשָר ֵאל‪:‬‬ ‫ַא ָּתה ָקדֹוׁש ְוִׁש ְמָך ָקדֹוׁש‪ּ ,‬ו ְקדֹוִׁשים ְּב ָכל‬

‫ְר ָפ ֵאנּו ְי ֹהָוה ְו ֵנָר ֵפא‪ ,‬הֹוִׁשי ֵענּו ְו ִנּ ָוֵׁש ָעה ִּכי‬ ‫יֹום ְי ַה ְללּוָך ֶּס ָלה‪ָּ :‬ברּוְך ַא ָּתה ֹי ֵהָו ֵה‪,‬‬
‫ָה ֵאל ַה ָּקדֹוׁש‪( :‬בעשרת ימי תשובה אומרים ַה ֶּמ ֶלְך ַה ָּקדֹוׁש‪):‬‬
‫ְת ִהָּל ֵתנּו ָא ָּתה‪ְ ,‬ו ַה ֲע ֶלה ֲארּו ָכה‬
‫ּו ַמְרֵּפא ְל ָכל ַּת ֲחלּו ֵאינּו‪ּ ,‬ו ְל ָכל ַמ ְכאֹו ֵבינּו ּו ְל ָכל‬ ‫ואם אמר האל הקדוש בעשרת ימי תשובה או שהוא מסופק‪ ,‬ולא‬
‫ַמּכֹו ֵתינּו‪ִּ ,‬כי ֵאל רֹו ֵפא ַר ְח ָמן ְו ֶנ ֱא ָמן ָא ָּתה‪:‬‬ ‫נזכר תוך כדי דיבור‪ ,‬חוזר לראש התפילה‪,‬‬
‫ָּברּוְך ַא ָּתה ֹי ֹהֹו ֹה‪ ,‬רֹו ֵפא חֹו ֵלי ַעּמֹו ִיְׂשָר ֵאל‪:‬‬
‫ַא ָּתה חֹו ֵנן ְל ָא ָדם ַּד ַעת‪ּ ,‬ו ְמ ַל ֵּמד ֶל ֱאנֹוׁש‬
‫בקיץ אומרים‪:‬‬
‫ִּבי ָנה‪ְ ,‬ו ָחֵּננּו ֵמ ִא ְּתָך ָח ְכ ָמה ִּבי ָנה‬
‫ָּבְר ֵכנּו ְי ֹהָוה ֱאֹל ֵהינּו ְּב ָכל ַמ ֲע ֵשי ָי ֵדינּו‪ּ ,‬ו ָבֵרְך‬ ‫ָו ָד ַעת‪ָּ :‬ברּוְך ַא ָּתה ַי ַהַו ַה‪ ,‬חֹו ֵנן ַה ָּד ַעת‪:‬‬

‫ְׁש ָנ ֵתנּו ְּב ַט ְל ֵלי ָרצֹון ְּבָר ָכה ּו ְנ ָד ָבה‪,‬‬ ‫ֲהִׁשי ֵבנּו ָא ִבינּו ְלתֹוָר ֶתָך‪ְ ,‬ו ָקְר ֵבנּו ַמ ְלֵּכנּו‬

‫‪73‬‬ ‫ַל ֲעבֹו ָד ֶתָך‪ְ ,‬ו ַה ֲח ִזיֵרנּו ִּב ְתׁשּו ָבה‬

‫‪72‬‬

‫שויתי יהוה לנגדי תמיד‬ ‫שויתי יהוה לנגדי תמיד‬

‫ְּת ַקע ְּבׁשֹו ָפר ָּגדֹול ְל ֵחרּו ֵתנּו‪ְ ,‬וָׂשא ֵנס ְל ַקֵּבץ‬ ‫ּו ְת ִהי ַא ֲחִרי ָתּה ַחִּיים ְוָׂש ָבע ְוָׁשלֹום ַּכָּשׁ ִנים‬
‫ַהּטֹובֹות ִל ְבָר ָכה‪ִּ ,‬כי ֵאל טֹוב ּו ֵמ ִטיב ַא ָּתה‬
‫ָּג ֻלּיֹו ֵתינּו‪ְ ,‬ו ַקְּב ֵצנּו ַי ַחד ֵמ ַאְרַּבע ַּכ ְנפֹות‬ ‫ּו ְמ ָבֵרְך ַהָּ ׁש ִנים‪ָּ :‬ברּוְך ַא ָּתה ִי ִהִו ִה‪ְ ,‬מ ָבֵרְך‬
‫ָה ָאֶרץ ְל ַאְר ֵצנּו‪ָּ :‬ברּוְך ַא ָּתה ֻי ֻהֻו ֻה‪ְ ,‬מ ַקֵּבץ‬
‫ַהָּ ׁש ִנים‪:‬‬
‫ִנ ְד ֵחי ַעּמֹו ִיְׂשָר ֵאל‪:‬‬
‫בחורף אומרים‪:‬‬
‫ָהִׁשי ָבה ׁשֹו ְפ ֵטינּו ְּכ ָבִראׁשֹו ָנה‪ְ ,‬ויֹו ֲע ֵצינּו‬
‫ָּבֵרְך ָע ֵלינּו ְיהָֹוה ֱאֹל ֵהינּו ֶאת ַהָּ ׁש ָנה ַהּ ֹזאת‪,‬‬
‫ְּכ ַב ְּת ִחָּלה‪ְ ,‬ו ָה ֵסר ִמ ֶּמּנּו ָיגֹון‬
‫ַו ֲא ָנ ָחה‪ּ ,‬ו ְמלֹוְך ָע ֵלינּו ְמ ֵהָרה ַא ָּתה ְיהָֹוה ְל ַב ְּדָך‪,‬‬ ‫ְו ֶאת ָּכל ִמי ֵני ְתבּו ָא ָתּה ְלטֹו ָבה‪ְ ,‬ו ֵתן‬
‫ְּב ֶח ֶסד ּו ְבַר ֲח ִמים ְּב ֶצ ֶדק ּו ְב ִמְׁשָּפט‪ָּ :‬ברּוְך‬ ‫ַטל ּו ָמ ָטר ִל ְבָר ָכה ַעל ָּכל ְּפ ֵני ָה ֲא ָד ָמה‪ְ ,‬וַרּ ֵוה‬
‫ַא ָּתה יּוהּווּוהּו‪ֶ ,‬מ ֶלְך אֹו ֵהב ְצ ָד ָקה ּו ִמְׁשָּפט‪:‬‬ ‫ְּפ ֵני ֵת ֵבל ְוַׂשַּבע ֶאת ָהעֹו ָלם ֻּכּלֹו ִמּטּו ָבְך‪,‬‬
‫ּו ַמֵּלא ָי ֵדינּו ִמִּבְרכֹו ֶתיָך ּו ֵמ ֹעֶׁשר ַמ ְּתנֹות ָי ֶדיָך‪,‬‬
‫(בעשרת ימי תשובה אומרים‪ַ :‬ה ֶּמ ֶלְך ַה ִּמ ְׁשָּפט)‬ ‫ָׁש ְמָרה ְו ַהִּצי ָלה ָׁש ָנה זֹו ִמָּכל ָּד ָבר ָרע‪ּ ,‬ו ִמָּכל‬
‫אם טעה בעשרת ימי תשובה ואמר מלך אוהב צדקה ומשפט‪ ,‬אם נזכר‬ ‫ִמי ֵני ַמְׁש ִחית ּו ִמָּכל ִמי ֵני ּפּוְר ָענּות‪ַ ,‬ו ֲעֵׂשה‬
‫בתוך כדי דיבור אומר המלך המשפט ואם לאחר כדי דיבור ‪ -‬אינו חוזר‪.‬‬ ‫ָלּה ִּת ְקָוה טֹו ָבה ְו ַא ֲחִרית ָׁשלֹום‪ ,‬חּוס ְוַר ֵחם‬
‫ָע ֶלי ָה ְו ַעל ָּכל ְּתבּו ָא ָתּה ּו ֵפירֹו ֶתי ָה‪ּ ,‬ו ָבְר ָכּה‬
‫ַל ִּמי ִנים ְו ַל ַּמ ְלִׁשי ִנים ַאל ְּת ִהי ִת ְקָוה ְו ָכל‬ ‫ְּב ִגְׁש ֵמי ָרצֹון ְּבָר ָכה ּו ְנ ָד ָבה‪ּ ,‬ו ְת ִהי ַא ֲחִרי ָתּה‬
‫ַחִּיים ְוָׂש ָבע ְוָׁשלֹום‪ַּ ,‬כָּ ׁש ִנים ַהּטֹובֹות ִל ְבָר ָכה‪,‬‬
‫ַה ֵּז ִדים ְּכֶר ַגע יֹא ֵבדּו‪ְ ,‬ו ָכל אֹוְי ֶבָך‬ ‫ִּכי ֵאל טֹוב ּו ֵמ ִטיב ַא ָּתה ּו ְמ ָבֵרְך ַהָּ ׁש ִנים‪:‬‬
‫ְו ָכל ׂשֹו ְנ ֶאיָך ְמ ֵהָרה ִיָּכֵרתּו‪ּ ,‬ו ַמ ְלכּות ָהִרְׁש ָעה‬
‫ְמ ֵהָרה ְת ַע ֵּקר ּו ְתַׁשֵּבר ּו ְת ַכֵּלם ְו ַת ְכ ִני ֵעם‬ ‫ָּברּוְך ַא ָּתה ִי ִהִו ִה‪ְ ,‬מ ָבֵרְך ַהָּ ׁש ִנים‪:‬‬
‫ִּב ְמ ֵהָרה ְב ָי ֵמינּו‪ָּ :‬ברּוְך ַא ָּתה ָי ָהָו ָה‪ׁ ,‬שֹו ֵבר‬
‫‪74‬‬
‫אֹוְי ִבים ּו ַמ ְכ ִני ַע ֵז ִדים‪:‬‬

‫‪75‬‬

‫שויתי יהוה לנגדי תמיד‬ ‫שויתי יהוה לנגדי תמיד‬

‫ְׁש ַמע קֹו ֵלנּו ְיהָֹוה ֱאֹל ֵהינּו‪ָ ,‬אב ָהַר ֲח ָמן חּוס‬ ‫ַעל ַהַּצ ִּדי ִקים ְו ַעל ַה ֲח ִסי ִדים ְו ַעל ְׁש ֵאִרית‬

‫ַר ֵחם ָע ֵלינּו‪ְ ,‬ו ַקֵּבל ְּבַר ֲח ִמים ּו ְבָרצֹון‬ ‫ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָר ֵאל‪ְ ,‬ו ַעל ִז ְק ֵני ֶהם‪ְ ,‬ו ַעל‬
‫ֶאת ְּת ִפָּל ֵתנּו‪ִּ ,‬כי ֵאל ׁשֹו ֵמ ַע ְּת ִפּלֹות ְו ַת ֲחנּו ִנים‬ ‫ְּפ ֵלי ַטת ֵּבית סֹו ְפֵרי ֶהם‪ְ ,‬ו ַעל ֵּגֵרי ַהֶּצ ֶדק‬
‫ָא ָּתה‪ּ ,‬ו ִמְּל ָפ ֶניָך ַמ ְלֵּכנּו ֵרי ָקם ַאל ְּתִׁשי ֵבנּו‬ ‫ְו ָע ֵלינּו‪ֶ ,‬י ֱהמּו ָנא ַר ֲח ֶמיָך ְיהָֹוה ֱאֹל ֵהינּו ְו ֵתן‬
‫ָׂש ָכר טֹוב ְל ָכל ַהּבֹו ְט ִחים ְּבִׁש ְמָך ֶּב ֱא ֶמת‪,‬‬
‫ָחֵּננּו ַו ֲע ֵננּו ּוְׁש ַמע ְּת ִפָּל ֵתנּו‪:‬‬ ‫ְוִׂשים ֶח ְל ֵקנּו ִע ָּמ ֶהם‪ּ ,‬ו ְלעֹו ָלם ֹלא ֵנבֹוׁש ִּכי‬
‫ְבָך ָּב ָט ְחנּו‪ְ ,‬ו ַעל ַח ְס ְּדָך ַה ָּגדֹול ֶּב ֱא ֶמת ִנְׁש ָע ְננּו‪:‬‬
‫בתענית ציבור אומר "עננו" ואם שכח ולא אמר‪ ,‬אינו חוזר‪:‬‬ ‫ָּברּוְך ַא ָּתה יּוהּווּוהּו‪ִ ,‬מְׁש ָען ּו ִמ ְב ָטח ַלַּצ ִּדי ִקים‪:‬‬

‫ֲע ֵננּו ָא ִבינּו ֲע ֵננּו ְּביֹום צֹום ַה ַּת ֲע ִנית ַה ֶּזה ִּכי ְב ָצָרה ְּגדֹו ָלה‬ ‫ִּתְׁשּכֹון ְּבתֹוְך ְירּוָׁש ַלִים ִעיְרָך ַּכ ֲאֶׁשר ִּדַּבְר ָּת‪,‬‬

‫ֲא ָנ ְחנּו‪ַ ,‬אל ֵּת ֶפן ְלִרְׁש ֵענּו ְו ַאל ִּת ְת ַעָּלם ַמ ְלֵּכנּו‬ ‫ְו ִכֵּסא ָדִוד ַע ְב ְּדָך ְמ ֵהָרה ְבתֹו ָכּה‬
‫ִמַּב ָּקָׁש ֵתנּו‪ֱ ,‬הֵיה ָנא ָקרֹוב ְלַׁשְו ָע ֵתנּו‪ֶ ,‬טֶרם ִנ ְקָרא ֵא ֶליָך‬ ‫ָּת ִכין ּו ְב ֵנה אֹו ָתּה ִּב ְנַין עֹו ָלם ִּב ְמ ֵהָרה ְבָי ֵמינּו‪:‬‬
‫ַא ָּתה ַת ֲע ֶנה‪ְ ,‬נ ַדֵּבר ְו ַא ָּתה ִתְׁש ַמע ַּכ ָּד ָבר ֶׁשֶּנ ֱא ַמר ְו ָהָיה‬
‫ֶטֶרם ִי ְקָראּו ַו ֲא ִני ֶא ֱע ֶנה‪ ,‬עֹוד ֵהם ְמ ַדְּבִרים ַו ֲא ִני ֶאְׁש ָמע‪,‬‬ ‫ָּברּוְך ַא ָּתה ֻי ֻהֻו ֻה‪ּ ,‬בֹו ֵנה ְירּוָׁש ָלִים‪:‬‬
‫ִּכי ַא ָּתה ְיהָֹוה ּפֹו ֶדה ּו ַמִּציל ְועֹו ֶנה ּו ְמַר ֵחם ְּב ָכל ֵעת ָצָרה‬
‫ֶאת ֶצ ַמח ָּדִוד ַע ְב ְּדָך ְמ ֵהָרה ַת ְצ ִמי ַח ְו ַקְרנֹו‬
‫ְוצּו ָקה‪:‬‬
‫ָּתרּום ִּביׁשּו ָע ֶתָך‪ִּ ,‬כי ִליׁשּו ָע ְתָך ִקּ ִוינּו‬
‫ִּכי ַא ָּתה ׁשֹו ֵמ ַע ְּת ִפַּלת ָּכל ֶּפה‪ָּ :‬ברּוְך ַא ָּתה‬ ‫ָּכל ַהּיֹום‪ָּ :‬ברּוְך ַא ָּתה ִי ִהִו ִה‪ַ ,‬מ ְצ ִמי ַח ֶקֶרן‬

‫ֹי ְהָוה‪ׁ ,‬שֹו ֵמ ַע ְּת ִפָּלה‪:‬‬ ‫ְיׁשּו ָעה‪:‬‬

‫ְר ֵצה ְי ֹהָוה ֱאֹל ֵהינּו ְּב ַעְּמָך ִיְׂשָר ֵאל ְו ִל ְת ִפָּל ָתם‬ ‫‪76‬‬

‫ְׁש ֵעה‪ְ ,‬ו ָהֵׁשב ָה ֲעבֹו ָדה ִל ְד ִביר ֵּבי ֶתָך‪,‬‬
‫ְו ִאֵּשׁי ִיְׂשָר ֵאל ּו ְת ִפָּל ָתם ְמ ֵהָרה ְּב ַא ֲה ָבה‬

‫‪77‬‬

‫שויתי יהוה לנגדי תמיד‬ ‫שויתי יהוה לנגדי תמיד‬

‫ְו ֶת ֱח ֶזי ָנה ֵעי ֵנינּו ְּבׁשּו ְבָך ְל ִצּיֹון ְּבַר ֲח ִמים‪ָּ :‬ברּוְך‬ ‫ְת ַקֵּבל ְּבָרצֹון‪ּ ,‬ו ְת ִהי ְלָרצֹון ָּת ִמיד ֲעבֹו ַדת‬
‫ַא ָּתה ִי ִהִו ִה‪ַ ,‬ה ַּמ ֲח ִזיר ְׁש ִכי ָנתֹו ְל ִצּיֹון‪:‬‬ ‫ִיְׂשָר ֵאל ַע ֶּמָך‪:‬‬

‫מֹו ִדים ֲא ַנ ְחנּו ָלְך ֶׁש ַא ָּתה הּוא ְי ֹהָוה ֱאֹל ֵהינּו‬ ‫בראש חודש ובחול המועד אומרים "יעלה ויבוא"‪:‬‬

‫ֵואֹל ֵהי ֲאבֹו ֵתינּו ְלעֹו ָלם ָו ֶעד‪ ,‬צּוֵרנּו‬ ‫ֱאֹל ֵהינּו ֵואֹל ֵהי ֲאבֹו ֵתינּו ַי ֲע ֶלה ְוָי ֹבא ְוַי ִּגי ַע ְוֵיָר ֶאה ְוֵיָר ֶצה‬
‫צּור ַחֵּיינּו ּו ָמ ֵגן ִיְׁש ֵענּו ַא ָּתה הּוא‪ְ ,‬לדֹר ָודֹר‬
‫נֹו ֶדה ְלָך ּו ְנ ַסֵּפר ְּת ִהָּל ֶתָך‪ַ ,‬על ַחֵּיינּו ַהְּמסּוִרים‬ ‫ְוִיָּ ׁש ַמע ְוִיָּפ ֵקד ְוִי ָּז ֵכר ִז ְכרֹו ֵננּו ְו ִז ְכרֹון ֲאבֹו ֵתינּו‪,‬‬
‫ְּב ָי ֶדָך‪ְ ,‬ו ַעל ִנְׁשמֹו ֵתינּו ַהְּפקּודֹות ָלְך‪ְ ,‬ו ַעל‬
‫ִנֶּסיָך ֶׁשְּב ָכל יֹום ִע ָּמנּו ְו ַעל ִנ ְפ ְלאֹו ֶתיָך‬ ‫ִז ְכרֹון ְירּוָׁש ַלִים ִעיָרְך‪ְ ,‬ו ִז ְכרֹון ָמִׁשי ַח ֶּבן ָּדִוד ַע ְב ָּדְך‪ְ ,‬ו ִז ְכרֹון‬
‫ְוטֹובֹו ֶתיָך ֶׁשְּב ָכל ֵעת‪ֶ ,‬עֶרב ָו ֹב ֶקר ְו ָצ ֳהָרִים‪,‬‬
‫ַהּטֹוב ִּכי ֹלא ָכלּו ַר ֲח ֶמיָך‪ַ ,‬ה ְמַר ֵחם ִּכי ֹלא‬ ‫ָּכל ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָר ֵאל ְל ָפ ֶניָך ִל ְפ ֵלי ָטה ְלטֹו ָבה‪ְ ,‬ל ֵחן ְל ֶח ֶסד‬

‫ַתּמּו ֲח ָס ֶדיָך ִּכי ֵמעֹו ָלם ִקּ ִוינּו ָלְך‪:‬‬ ‫ּו ְלַר ֲח ִמים‪ְ ,‬ל ַחִּיים טֹו ִבים ּו ְלָׁשלֹום‪ְּ ,‬ביֹום‪:‬‬

‫בחנוכה ובפורים אומרים כאן "על הניסים"‪ ,‬ואם לא אמר אינו חוזר‪:‬‬ ‫ֹראׁש ֹח ֶדׁש ַה ֶּזה‪:‬‬ ‫בראש חודש‪:‬‬

‫ַעל ַהִּנִּסים ְו ַעל ַהֻּפְר ָקן‪ְ ,‬ו ַעל ַה ְּגבּורֹות‪ְ ,‬ו ַעל ַה ְּתׁשּועֹות‬ ‫ַחג ַה ַּמּצֹות ַה ֶּזה‪ְּ ,‬ביֹום (ביו"ט אומר טֹוב) ִמ ְקָרא קֹ ֶדׁש ַה ֶּזה‪:‬‬ ‫בפסח‪:‬‬

‫ְו ַעל ַהִּנ ְפ ָלאֹות ְו ַעל ַהֶּנ ָחמֹות ֶׁש ָעִׂשי ָת ַל ֲאבֹו ֵתינּו‬ ‫ַחג ַהֻּסּכֹות ַה ֶּזה‪ְּ ,‬ביֹום (ביו"ט אומר טֹוב) ִמ ְקָרא ֹק ֶדׁש ַה ֶּזה‪:‬‬ ‫בסוכות‪:‬‬
‫ַּבָּי ִמים ָה ֵהם ַּב ְּז ַמן ַה ֶּזה‪:‬‬
‫ַחג ַהָּ ׁשבּועֹות ַה ֶּזה‪ְּ ,‬ביֹום טֹוב ִמ ְקָרא ֹק ֶדׁש ַה ֶּזה‪:‬‬ ‫בשבועות‪:‬‬
‫לחנוכה‪:‬‬
‫ְׁש ִמי ִני ַחג ֲע ֶצֶרת ַה ֶּזה‪ְּ ,‬ביֹום טֹוב ִמ ְקָרא קֹ ֶדׁש ַה ֶּזה‪:‬‬ ‫בשמיני עצרת‪:‬‬
‫ִּבי ֵמי ַמ ִּת ְת ָיה ֶבן יֹו ָח ָנן ּכֹ ֵהן ָּגדֹול ַחְׁשמֹו ָנאי ּו ָב ָניו‬
‫ַה ִּזָּכרֹון ַה ֶּזה‪ְּ ,‬ביֹום טֹוב ִמ ְקָרא ֹק ֶדׁש ַה ֶּזה‪:‬‬ ‫בראש השנה‪:‬‬
‫ְּכֶׁש ָע ְמ ָדה ַמ ְלכּות ָיָון ָהְרָׁש ָעה ַעל ַעְּמָך ִיְׂשָר ֵאל‬
‫ְלַר ֵחם ּבֹו ָע ֵלינּו ּו ְלהֹוִׁשי ֵענּו‪ָ ,‬ז ְכֵרנּו ְי ֹהָוה ֱאֹל ֵהינּו ּבֹו‬
‫‪79‬‬
‫ְלטֹו ָבה‪ּ ,‬ו ָפ ְק ֵדנּו בֹו ִל ְבָר ָכה‪ְ ,‬והֹוִׁשי ֵענּו בֹו ְל ַחִּיים‬
‫טֹו ִבים‪ִּ ,‬ב ְד ַבר ְיׁשּו ָעה ְוַר ֲח ִמים‪ ,‬חּוס ְו ָחֵּננּו ַו ֲחמֹול ְוַר ֵחם‬
‫ָע ֵלינּו‪ְ ,‬והֹוִׁשי ֵענּו ִּכי ֵא ֶליָך ֵעי ֵנינּו‪ִּ ,‬כי ֵאל ֶמ ֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום‬

‫ָא ָּתה‪:‬‬

‫ְו ַא ָּתה ְבַר ֲח ֶמיָך ָהַרִּבים ַּת ְחּפֹץ ָּבנּו ְו ִתְר ֵצנּו‪,‬‬

‫‪78‬‬

‫שויתי יהוה לנגדי תמיד‬ ‫שויתי יהוה לנגדי תמיד‬

‫ִׁש ְמָך ַמ ְלֵּכנּו ְלעֹו ָלם ָו ֶעד‪ְ ,‬ו ָכל ַה ַחִּיים יֹודּוָך‬ ‫ְלַׁשְּכ ָחם ּתֹוָר ָתְך ּו ְל ַה ֲע ִביָרם ֵמ ֻח ֵּקי ְרצֹו ָנְך‪ְ ,‬ו ַא ָּתה ְבַר ֲח ֶמיָך‬
‫ֶּס ָלה‪:‬‬ ‫ָהַרִּבים ָע ַמ ְד ָּת ָל ֶהם ְּב ֵעת ָצָר ָתם‪ַ ,‬ר ְב ָּת ֶאת ִרי ָבם‪ַּ ,‬ד ְנ ָּת‬
‫ֶאת ִּדי ָנם‪ָ ,‬נ ַק ְמ ָּת ֶאת ִנ ְק ָמ ָתם‪ָ ,‬מ ַסְר ָּת ִּגּבֹוִרים ְּבַיד ַחָּלִׁשים‪,‬‬
‫בעשי"ת אומרים‪ּ :‬ו ְכתֹוב ְל ַחִּיים טֹו ִבים ָּכל ְּב ֵני ְבִרי ֶתָך‪:‬‬ ‫ְוַרִּבים ְּבַיד ְמ ַעִּטים‪ּ ,‬וְרָׁש ִעים ְּבַיד ַצ ִּדי ִקים‪ּ ,‬ו ְט ֵמ ִאים ְּבַיד‬
‫ְטהֹוִרים‪ְ ,‬ו ֵז ִדים ְּבַיד עֹו ְס ֵקי תֹוָר ֶתָך‪ְ ,‬לָך ָעִׂשי ָת ֵׁשם ָּגדֹול‬
‫ִוי ַה ְללּו ִוי ָבְרכּו ֶאת ִׁש ְמָך ַה ָּגדֹול ֶּב ֱא ֶמת‬ ‫ְו ָקדֹוׁש ְּבעֹו ָל ָמְך‪ּ ,‬ו ְל ַעְּמָך ִיְׂשָר ֵאל ָעִׂשי ָת ְּתׁשּו ָעה ְגדֹו ָלה‬
‫ּו ֻפְר ָקן ְּכ ַהּיֹום ַה ֶּזה‪ְ ,‬ו ַא ַחר ָּכְך ָּבאּו ָב ֶניָך ִל ְד ִביר ֵּבי ֶתָך ּו ִפּנּו‬
‫ְלעֹו ָלם ִּכי טֹוב‪ָ ,‬ה ֵאל ְיׁשּו ָע ֵתנּו‬ ‫ֶאת ֵהי ָכ ֶלָך‪ְ ,‬ו ִט ֲהרּו ֶאת ִמ ְק ָּדֶׁשָך‪ְ ,‬ו ִה ְד ִליקּו ֵנרֹות ְּב ַח ְצרֹות‬
‫ְו ֶע ְזָר ֵתנּו ֶס ָלה ָה ֵאל ַהּטֹוב‪ָּ :‬ברּוְך ַא ָּתה ֻי ֻהֻו ֻה‪,‬‬ ‫ָק ְדֶׁשָך‪ְ ,‬ו ָק ְבעּו ְׁשמֹו ַנת ְי ֵמי ֲח ֻנָּכה ֵאּלּו ְּב ַהֵּלל ּו ְבהֹו ָד ָאה‪,‬‬
‫ְו ָעִׂשי ָת ִע ָּמ ֶהם ִנִּסים ְו ִנ ְפ ָלאֹות ְונֹו ֶדה ְלִׁש ְמָך ַה ָּגדֹול ֶס ָלה‪:‬‬
‫ַהּטֹוב ִׁש ְמָך ּו ְלָך ָנ ֶאה ְלהֹודֹות‪:‬‬
‫לפורים‪:‬‬
‫ִׂשים ָׁשלֹום טֹו ָבה ּו ְבָר ָכה ַחִּיים ֵחן ָו ֶח ֶסד‬
‫ִּבי ֵמי ָמְר ְּד ַכי ְו ֶא ְס ֵּתר ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה‪ְּ ,‬כֶׁש ָע ַמד ֲע ֵלי ֶהם‬
‫ְצ ָד ָקה ְוַר ֲח ִמים ָע ֵלינּו ְו ַעל ָּכל ִיְׂשָר ֵאל‬
‫ַע ֶּמָך ּו ָבְר ֵכנּו ָא ִבינּו ֻּכָּלנּו ְּכ ֶא ָחד ְּבאֹור ָּפ ֶניָך‬ ‫ָה ָמן ָהָרָׁשע‪ִּ ,‬ב ֵּקׁש ְל ַהְׁש ִמיד ַל ֲהרֹוג ּו ְל ַאֵּבד ֶאת‬
‫ִּכי ְבאֹור ָּפ ֶניָך ָנ ַת ָּת ָלנּו ְי ֹהָוה ֱאֹל ֵהינּו ּתֹוָרה‬ ‫ָּכל ַהְּיהּו ִדים ִמַּנ ַער ְו ַעד ָז ֵקן ַטף ְו ָנִׁשים ְּביֹום ֶא ָחד ִּבְׁשֹלָׁשה‬
‫ְו ַחִּיים‪ַ ,‬א ֲה ָבה ָו ֶח ֶסד‪ְ ,‬צ ָד ָקה ְוַר ֲח ִמים‪ְּ ,‬בָר ָכה‬ ‫ָעָׂשר ְל ֹח ֶדׁש ְׁש ֵנים ָעָׂשר הּוא ֹח ֶדׁש ֲא ָדר ּוְׁש ָל ָלם ָלבֹוז‪,‬‬
‫ְוָׁשלֹום‪ְ ,‬וטֹוב ְּב ֵעי ֶניָך ְל ָבְר ֵכנּו ּו ְל ָבֵרְך ֶאת ָּכל‬ ‫ְו ַא ָּתה ְבַר ֲח ֶמיָך ָהַרִּבים ֵה ַפְר ָּת ֶאת ֲע ָצתֹו‪ְ ,‬ו ִק ְל ַק ְל ָּת ֶאת‬
‫ַמ ֲחַׁש ְבּתֹו‪ַ ,‬ו ֲהֵׁשבֹו ָת ּלֹו ְּגמּולֹו ְּב ֹראׁשֹו‪ְ ,‬ו ָתלּו אֹותֹו ְו ֶאת‬
‫ַעְּמָך ִיְׂשָר ֵאל ְּברֹוב ֹעז ְוָׁשלֹום‪:‬‬ ‫ָּב ָניו ַעל ָה ֵעץ‪ְ ,‬ו ָעִׂשי ָת ִע ָּמ ֶהם ֵנס ָו ֶפ ֶלא ְונֹו ֶדה ְלִׁש ְמָך‬

‫בעשי"ת אומרים‪ּ :‬ו ְב ֵס ֶפר ַחִּיים ְּבָר ָכה ְוָׁשלֹום ּו ַפְר ָנ ָסה טֹו ָבה ִויׁשּו ָעה‬ ‫ַה ָּגדֹול ֶס ָלה‪:‬‬
‫ְו ֶנ ָח ָמה ּו ְג ֵזרֹות טֹובֹות‪ִ ,‬נ ָּז ֵכר ְו ִנָּכ ֵתב ְל ָפ ֶניָך ֲא ַנ ְחנּו ְו ָכל ַעְּמָך ִיְׂשָר ֵאל‬
‫ְו ַעל ֻּכָּלם ִי ְתָּבַרְך ְוִי ְתרֹו ָמם ְוִי ְת ַנֵּשׂא ָּת ִמיד‬
‫ְל ַחִּיים טֹו ִבים ּו ְלָׁשלֹום‪:‬‬
‫‪80‬‬
‫‪81‬‬

‫שויתי יהוה לנגדי תמיד‬ ‫שויתי יהוה לנגדי תמיד‬

‫ְי ִהי ָרצֹון ִמְּל ָפ ֶניָך ְי ֹהָוה ֱאֹל ֵהינּו ֵואֹל ֵהי ֲאבֹו ֵתינּו ֶׁש ִּת ְב ֶנה‬ ‫ָּברּוְך ַא ָּתה יּוהּווּוהּו‪ַ ,‬ה ְמ ָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו‬

‫ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ִּב ְמ ֵהָרה ְבָי ֵמינּו ְו ֵתן ֶח ְל ֵקנּו ְבתֹוָר ָתְך‬ ‫ִיְׂשָר ֵאל ַּבָּ ׁשלֹום ָא ֵמן‪:‬‬
‫ַל ֲעׂשֹות ֻח ֵּקי ְרצֹו ָנְך ּו ְל ָע ְב ָדְך ְב ֵל ָבב ָׁש ֵלם‪:‬‬ ‫ִי ְהיּו ְלָרצֹון ִא ְמֵרי ִפי ְו ֶה ְגיֹון ִלִּבי ְל ָפ ֶניָך‪ְ ,‬י ֹהָוה צּוִרי ְוגֹ ֲא ִלי‪:‬‬

‫וידוי‬ ‫ֱאֹל ַהי‪ְ ,‬נצֹור ְלׁשֹו ִני ֵמָרע‪ְ ,‬וִׂש ְפתֹו ַתי ִמ ַּדֵּבר‬

‫אלו הם הימים שאין מתוודים בהם ואין נופלים על פניהם‪ :‬ר"ח‪,‬‬ ‫ִמ ְר ָמה‪ְ ,‬ו ִל ְמ ַק ְל ַלי ַנ ְפִׁשי ִתּדֹום‪,‬‬
‫כל ימי חודש ניסן‪ ,‬פסח שני‪ ,‬ל"ג בעומר‪ ,‬מר"ח סיון עד י"ב בו‪,‬‬ ‫ְו ַנ ְפִׁשי ֶּכ ָע ָפר ַלּ ֹכל ִּת ְהֶיה‪ְּ ,‬פ ַתח ִלִּבי ְּבתֹוָר ֶתָך‪,‬‬
‫תשעה באב‪ ,‬ט"ו באב‪ ,‬ערב ר"ה‪ ,‬ערב יוה"כ‪ ,‬ממוצאי יוה"כ עד‬ ‫ְו ַא ֲחֵרי ִמ ְצֹו ֶתיָך ִּתְרּדֹוף ַנ ְפִׁשי‪ְ ,‬ו ָכל ַה ָּק ִמים‬
‫סוף תשרי‪ ,‬חנוכה‪ ,‬ט"ו בשבט‪ ,‬פורים‪ ,‬י"ד וט"ו של אדר א'‪ ,‬בכל‬ ‫ָע ַלי ְל ָר ָעה‪ְ ,‬מ ֵה ָרה ָה ֵפר ֲע ָצ ָתם ְו ַק ְל ֵקל‬
‫אלו הימים אין נופלים גם במנחה שלפניהם (חוץ מערב ר"ה‬ ‫ַמ ְחְׁשבֹו ָתם‪ֲ ,‬עֵׂשה ְל ַמ ַען ְׁש ָמְך‪ֲ ,‬עֵׂשה ְל ַמ ַען‬
‫וערב יוה"כ)‪ .‬וכשיש מילה בביהכ"נ‪ ,‬או אפילו שהמילה בבית‬ ‫ְי ִמי ָנְך‪ֲ ,‬עֵׂשה ְל ַמ ַען ּתֹוָר ָתְך‪ֲ ,‬עֵׂשה ְל ַמ ַען‬
‫אם יש אבי הבן או סנדק או מוהל בביהכ"נ‪ ,‬וכשיש חתן בביהכ"נ‬ ‫ְק ֻדָּ ׁש ָתְך‪ְ ,‬ל ַמ ַען ֵי ָח ְלצּון ְי ִדי ֶדיָך‪ ,‬הֹוִׁשי ָעה‬
‫‪ -‬בכל הימים האלו אין אומרים וידוי ואין נופלים על פניהם‪:‬‬ ‫ְי ִמי ְנָך ַו ֲע ֵנ ִני‪ִ :‬י ְהיּו ְלָרצֹון ִא ְמֵרי ִפי ְו ֶה ְגיֹון ִלִּבי‬

‫ָאָּנא ְי ֹהָוה ֱאֹל ֵהינּו ֵואֹל ֵהי ֲאבֹו ֵתינּו‪ָּ ,‬תבֹא‬ ‫ְל ָפ ֶניָך‪ְ ,‬י ֹהָוה צּוִרי ְו ֹג ֲא ִלי‪:‬‬

‫ְל ָפ ֶניָך ְּת ִפָּל ֵתנּו‪ְ ,‬ו ַאל ִּת ְת ַעַּלם ַמ ְלֵּכנּו‬ ‫ָׁשלֹום (בעשי"תאומר ַה ָּשׁלֹום) ִּב ְמרֹו ָמיו הּואעֹוֶׂשה‬
‫ִמ ְּת ִחָּנ ֵתנּו‪ֶׁ ,‬ש ֵאין ֲא ַנ ְחנּו ַע ֵּזי ָפ ִנים ּו ְקֵׁשי עֶֹרף‬
‫לֹו ַמר ְל ָפ ֶניָך ְיהָֹוה ֱאֹל ֵהינּו ֵואֹל ֵהי ֲאבֹו ֵתינּו‬ ‫ְבַר ֲח ָמיו ַי ֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָע ֵלינּו‪ְ ,‬ו ַעל ָּכל ַעּמֹו‬
‫ַצ ִּדי ִקים ֲא ַנ ְחנּו ְוֹלא ָח ָטאנּו‪ֲ ,‬א ָבל ָח ָטאנּו‪,‬‬ ‫ִיְׂשָר ֵאל ְו ִא ְמרּו ָא ֵמן‪:‬‬
‫ָעִוינּו‪ָּ ,‬פַׁש ְענּו‪ֲ ,‬א ַנ ְחנּו ַו ֲאבֹו ֵתינּו ְו ַא ְנֵׁשי ֵבי ֵתנּו‪:‬‬
‫‪82‬‬
‫‪83‬‬

‫שויתי יהוה לנגדי תמיד‬ ‫שויתי יהוה לנגדי תמיד‬

‫(ו) ְוַרב ֶח ֶסד (ז) ֶו ֱא ֶמת‪( :‬ח) ֹנ ֵצר ֶח ֶסד (ט) ָל ֲא ָל ִפים‬ ‫ָאַׁש ְמנּו‪ָּ ,‬ב ַג ְדנּו‪ָּ ,‬ג ַז ְלנּו‪ִּ ,‬דַּבְרנּו ֹד ִפי ְו ָלׁשֹון‬
‫(י) ֹנֵׂשא ָעֹון (יא) ָו ֶפַׁשע (יב) ְו ַחָּט ָאה (יג) ְו ַנ ֵּקה‪:‬‬
‫ָהָרע‪ֶ ,‬ה ֱע ִוינּו‪ְ ,‬ו ִה ְרַׁש ְענּו‪ַ ,‬ז ְדנּו‪,‬‬
‫ַרחּום ְו ַח ּנ ּון ָח ָטאנּו ְל ָפ ֶניָך ַר ֵחם ָע ֵלינּו ְוהֹוִׁשי ֵענּו‪:‬‬ ‫ָח ַמ ְסנּו‪ָ ,‬ט ַפ ְלנּו ֶׁש ֶקר ּו ִמְר ָמה‪ָ ,‬י ַע ְצנּו ֵעצֹות‬
‫ָרעֹות‪ִּ ,‬כ ַּז ְבנּו‪ָּ ,‬כ ַע ְסנּו‪ַ ,‬ל ְצנּו‪ָ ,‬מַר ְדנּו‪ָ ,‬מִרינּו‬
‫ְל ָד ִוד ֵא ֶליָך ְיהָֹוה ַנ ְפִׁשי ֶאָּ ׂשא‪ֱ :‬אֹל ַהי ְּבָך‬ ‫ְד ָבֶריָך‪ִ ,‬נ ַא ְצנּו‪ִ ,‬נ ַא ְפנּו‪ָ ,‬סַרְרנּו‪ָ ,‬עִוינּו‪ָּ ,‬פַׁש ְענּו‪,‬‬
‫ָּפ ַג ְמנּו‪ָ ,‬צַרְרנּו‪ִ ,‬צ ַעְרנּו ָאב ָו ֵאם‪ִ ,‬קִּשׁינּו ֹעֶרף‪,‬‬
‫ָב ַט ְח ִּתי ַאל ֵאבֹוָׁשה‪ַ ,‬אל ַי ַע ְלצּו אֹוְי ַבי‬ ‫ָרַׁש ְענּו‪ִׁ ,‬ש ַח ְתנּו‪ִּ ,‬ת ַע ְבנּו‪ָּ ,‬ת ִעינּו ְו ִת ֲע ַת ְענּו‪,‬‬
‫ִלי‪ַּ :‬גם ָּכל קֶֹויָך ֹלא ֵיבֹׁשּו‪ֵ ,‬י ֹבׁשּו ַהּבֹו ְג ִדים‬ ‫ְו ַסְרנּו ִמ ִּמ ְצֹו ֶתיָך ּו ִמ ִּמְׁשָּפ ֶטיָך ַהּטֹו ִבים ְוֹלא‬
‫ֵרי ָקם‪ְּ :‬דָר ֶכיָך ְי ֹהָוה הֹו ִדי ֵע ִני‪ֹ ,‬אְרחֹו ֶתיָך ַלְּמ ֵד ִני‪:‬‬ ‫ָׁשָוה ָלנּו‪ְ ,‬ו ַא ָּתה ַצ ִּדיק ַעל ָּכל ַהָּבא ָע ֵלינּו‪,‬‬
‫ַה ְדִרי ֵכ ִני ַּב ֲא ִמ ֶּתָך ְו ַלְּמ ֵד ִני ִּכי ַא ָּתה ֱאֹל ֵהי‬
‫ִיְׁש ִעי‪ ,‬אֹו ְתָך ִקּ ִוי ִתי ָּכל ַהּיֹום‪ְ :‬ז ֹכר ַר ֲח ֶמיָך‬ ‫ִּכי ֱא ֶמת ָעִׂשי ָת ַו ֲא ַנ ְחנּו ִהְרָׁש ְענּו‪:‬‬
‫ְיהָֹוה ַו ֲח ָס ֶדיָך‪ִּ ,‬כי ֵמעֹו ָלם ֵה ָּמה‪ַ :‬חּטֹאת ְנעּוַרי‬
‫ּו ְפָׁש ַעי ַאל ִּת ְזּכֹר ְּכ ַח ְס ְּדָך ְז ָכר ִלי ַא ָּתה‪ְ ,‬ל ַמ ַען‬ ‫ֵאל ֶאֶרְך ַאַּפִים ַא ָּתה ּו ַב ַעל ָהַר ֲח ִמים‪ְּ ,‬ג ֻדַּלת ַר ֲח ֶמיָך‬
‫טּו ְבָך ְיהָֹוה ‪ :‬טֹוב ְוָיָׁשר ְיהָֹוה ‪ַ ,‬על ֵּכן יֹוֶרה‬
‫ַחָּט ִאים ַּב ָּדֶרְך‪ַ :‬י ְדֵרְך ֲע ָנִוים ַּב ִּמְׁשָּפט‪ִ ,‬וי ַל ֵּמד‬ ‫ַו ֲח ָס ֶדיָך ִּת ְזּכֹר ַהּיֹום ְל ֶזַרע ְי ִדי ֶדיָך‪ְּ ,‬כמֹו הֹו ַד ְע ָּת‬
‫ֲע ָנִוים ַּדְרּכֹו‪ָּ :‬כל ָאְרחֹות ְי ֹהָוה ֶח ֶסד ֶו ֱא ֶמת‪,‬‬ ‫ֶל ָע ָנו ִמ ֶּק ֶדם‪ְ ,‬ו ֵכן ָּכתּוב ְּבתֹוָר ָתְך‪ַ ,‬וֵּיֶרד ְיהָֹוה ֶּב ָע ָנן‬
‫ְל ֹנ ְצֵרי ְבִריתֹו ְו ֵע ֹד ָתיו‪ְ :‬ל ַמ ַען ִׁש ְמָך ְיהָֹוה‪,‬‬ ‫ַוִּי ְתַיֵּצב ִעּמֹו ָׁשם‪ַ ,‬וִּי ְקָרא ְּבֵׁשם ְי ֹהָוה ‪ְ ,‬וָׁשם ֶנ ֱא ַמר‪:‬‬
‫ְו ָס ַל ְח ָּת ַל ֲעֹו ִני ִּכי ַרב הּוא‪ִ :‬מי ֶזה ָה ִאיׁש ְיֵרא‬
‫ַו ַּי ֲע ֹבר ְי ֹהָוה ַעל ָּפ ָניו ַוִּי ְקָרא ְיהָֹוה ְי ֹהָוה (א)‬
‫‪85‬‬
‫ֵאל (ב) ַרחּום (ג) ְו ַחּנּון (ד) ֶאֶרְך (ה) ַאַּפִים‬

‫‪84‬‬

‫שויתי יהוה לנגדי תמיד‬ ‫שויתי יהוה לנגדי תמיד‬

‫ַו ֲא ַנ ְחנּו ֹלא ֵנ ַדע ַמה ַּנ ֲעֶׂשה ִּכי ָע ֶליָך ֵעי ֵנינּו‪ְ :‬ז ֹכר ַר ֲח ֶמיָך‬ ‫ְי ֹהָוה ‪ ,‬יֹוֶרּנּו ְּב ֶדֶרְך ִי ְב ָחר‪ַ :‬נ ְפׁשֹו ְּבטֹוב ָּת ִלין‪,‬‬
‫ְי ֹהָוה ַו ֲח ָס ֶדיָך‪ִּ ,‬כי ֵמעֹו ָלם ֵה ָּמה‪ְ :‬י ִהי ַח ְס ְּדָך ְיהָֹוה‬ ‫ְו ַזְרעֹו ִייַרׁש ָאֶרץ‪ :‬סֹוד ְיהָֹוה ִליֵר ָאיו‪ּ ,‬ו ְבִריתֹו‬
‫ָע ֵלינּו‪ַּ ,‬כ ֲאֶׁשר ִי ַח ְלנּו ָלְך‪ַ :‬אל ִּת ְזָּכר ָלנּו ֲעֹונֹות ִראׁשֹו ִנים‬ ‫ְלהֹו ִדי ָעם‪ֵ :‬עי ַני ָּת ִמיד ֶאל ְיהָֹוה ‪ִּ ,‬כי הּוא‬
‫ַמ ֵהר ְי ַק ְּדמּונּו ַר ֲח ֶמיָך‪ִּ ,‬כי ַדּלֹונּו ְמ ֹאד‪ֶ :‬ע ְזֵרנּו ְּבֵׁשם‬ ‫יֹו ִציא ֵמֶרֶׁשת ַר ְג ָלי‪ְּ :‬פ ֵנה ֵא ַלי ְו ָחֵּנני‪ִּ ,‬כי ָי ִחיד‬
‫ְיהָֹוה ‪ ,‬עֹוֶׂשה ָׁש ַמִים ָו ָאֶרץ‪ָ :‬חֵּננּו ְי ֹהָוה ָחֵּננּו‪ִּ ,‬כי ַרב‬ ‫ְו ָע ִני ָא ִני‪ָ :‬צרֹות ְל ָב ִבי ִהְר ִחיבּו‪ִ ,‬מְּמצּוקֹו ַתי‬
‫ָׂש ַב ְענּו בּוז‪ְּ :‬ב ֹר ֶגז ַר ֵחם ִּת ְזּ ֹכר‪ְּ ,‬ב ֹר ֶגז ַא ֲה ָבה ִּת ְזּכֹר‪:‬‬ ‫הֹו ִצי ֵא ִני‪ְ :‬ר ֵאה ָע ְנִיי ַו ֲע ָמ ִלי‪ְ ,‬וָׂשא ְל ָכל ַחּ ֹטא ָתי‪:‬‬
‫ְיהָֹוה הֹוִׁשי ָעה‪ַ ,‬ה ֶּמ ֶלְך ַי ֲע ֵננּו ְּביֹום ָקְר ֵאנּו‪ִּ :‬כי הּוא‬ ‫ְר ֵאה ֹא ְי ַבי ִּכי ַרּבּו‪ְ ,‬וִׂש ְנ ַאת ָח ָמס ְׂש ֵנאּו ִני‪:‬‬
‫ָי ַדע ִי ְצֵרנּו‪ָ ,‬זכּור ִּכי ָע ָפר ֲא ָנ ְחנּו‪ָ :‬ע ְזֵרנּו ֱאֹל ֵהי ִיְׁש ֵענּו‬ ‫ָׁש ְמָרה ַנ ְפִׁשי ְו ַהִּצי ֵל ִני‪ַ ,‬אל ֵאבֹוׁש ִּכי ָח ִסיתי‬
‫ַעל ְּד ָבר ְּכבֹוד ְׁש ֶמָך‪ְ ,‬ו ַהִּצי ֵלנּו ְו ַכֵּפר ַעל ַחּטֹא ֵתינּו‬ ‫ָבְך‪ּ :‬תֹם ָויֶֹׁשר ִיְּצרּו ִני‪ִּ ,‬כי ִקּוִי ִתיָך‪ְּ :‬פ ֵדה ֱאֹל ִהים‬
‫ֶאת ִיְׂשָר ֵאל‪ִ ,‬מּ ֹכל ָצרֹו ָתיו‪ְ :‬והּוא ִי ְפ ֶּדה ֶאת‬
‫ְל ַמ ַען ְׁש ֶמָך‪:‬‬
‫ִיְׂשָר ֵאל‪ִ ,‬מָּכל ֲעֹונֹו ָתיו‪:‬‬
‫בימים שאין נופלים על פניהם אומרים‪:‬‬
‫ְיהָֹוה ֱאֹל ֵהי ִיְׂשָר ֵאל ׁשּוב ֵמ ֲחרֹון ַאֶּפָך‪ְ ,‬ו ִהָּנ ֵחם‬
‫ְי ִהי ֵׁשם ְי ֹהָוה ְמבָֹרְך‪ֵ ,‬מ ַע ָּתה ְו ַעד עֹו ָלם‪ִ :‬מ ִּמ ְזַרח ֶׁש ֶמׁש‬
‫ַעל ָהָר ָעה ְל ַע ֶּמָך‪:‬‬
‫ַעד ְמבֹואֹו‪ְ ,‬מ ֻהָּלל ֵׁשם ְי ֹהָוה ‪ָ :‬רם ַעל ָּכל ּגֹוִים ְיהָֹוה‬
‫ַעל ַהָּ ׁש ַמִים ְּכבֹודֹו‪ְ :‬י ֹהָוה ֲאדֹו ֵננּו‪ָ ,‬מה ַא ִּדיר ִׁש ְמָך ְּב ָכל‬ ‫ָא ִבינּו ַמ ְלֵּכנּו ָא ִבינּו ַא ָּתה‪ָ ,‬א ִבינּו ַמ ְלֵּכנּו ֵאין ָלנּו‬

‫ָה ָאֶרץ‪:‬‬ ‫ֶמ ֶלְך ֶאָּלא ַא ָּתה‪ָ ,‬א ִבינּו ַמ ְלֵּכנּו ַר ֵחם ָע ֵלינּו‪:‬‬
‫ָא ִבינּו ַמ ְלֵּכנּו ָחֵּננּו ַו ֲע ֵננּו ִּכי ֵאין ָּבנּו ַמ ֲעִׂשים‪ֲ ,‬עֵׂשה‬
‫ִי ְת ַּג ַּדל ְוִי ְת ַק ַּדׁש ְׁש ֵמּה ַרָּבא‪( ,‬אמן) ְּב ָע ְל ָמא‬ ‫ִע ָּמנּו ְצ ָד ָקה ָו ֶח ֶסד ְל ַמ ַען ִׁש ְמָך ַה ָּגדֹול ְוהֹוִׁשי ֵענּו‪:‬‬

‫ִּדי ְב ָרא ִּכ ְרעּו ֵתיּה‪ְ ,‬ו ַי ְמ ִליְך‬ ‫‪86‬‬
‫ַמ ְלכּו ֵתיּה‪ְ ,‬וַי ְצ ַמח ֻּפְר ָק ֵניּה‪ִ ,‬וי ָקֵרב ְמִׁשי ֵחיּה‪,‬‬
‫(אמן) ְּב ַחֵּייכֹון ּו ְביֹו ֵמיכֹון ּו ְב ַחֵּיי ְד ֹכל ֵּבית ִיְׂשָר ֵאל‬

‫‪87‬‬

‫שויתי יהוה לנגדי תמיד‬ ‫שויתי יהוה לנגדי תמיד‬

‫ַל ְמ ַנֵּצ ַח ִּב ְנ ִג ֹנת ִמ ְזמֹור ִׁשיר‪ֱ :‬אֹל ִהים ְי ָחֵּננּו‬ ‫ַּב ֲע ָג ָלא ּו ִב ְז ַמן ָקִריב ְו ִא ְמרּו ָא ֵמן‪( :‬אמן) ְי ֵהא‬
‫ְׁש ֵמּה ַרָּבא ְמ ָבַרְך ְל ָע ַלם ְל ָע ְל ֵמי ָע ְל ַמ ָּיא‬
‫ִוי ָב ְר ֵכנּו‪ָ ,‬י ֵאר ָּפ ָניו ִא ָּתנּו ֶס ָלה‪:‬‬ ‫ִי ְתָּבַרְך ְוִיְׁש ַּתַּבח ְוִי ְתָּפ ַאר ְוִי ְתרֹו ַמם ְוִי ְת ַנֵּשׂא‬
‫ָל ַד ַעת ָּב ָאֶרץ ַּדְרֶּכָך‪ְּ ,‬ב ָכל ּגֹוִים ְיׁשּו ָע ֶתָך‪ :‬יֹודּוָך‬ ‫ְוִי ְת ַה ָּדר ְוִי ְת ַעֶּלה ְוִי ְת ַהָּלל ְׁש ֵמיּה ְּד ֻק ְדָׁשא‬
‫ַע ִּמים ֱאֹל ִהים‪ ,‬יֹודּוָך ַע ִּמים ֻּכָּלם‪ִ :‬יְׂש ְמחּו‬ ‫ְּב ִריְך הּוא‪( .‬אמן) ְל ֵעיָּלא ִמן ָּכל ִּב ְר ָכ ָתא‪,‬‬
‫ִויַרְּננּו ְל ֻא ִּמים ִּכי ִתְׁשּ ֹפט ַע ִּמים ִמיׁשֹר‪,‬‬ ‫ִׁשי ָר ָתא‪ִּ ,‬תְׁשְּב ָח ָתא ְו ֶנ ָח ָמ ָתא‪ַּ ,‬ד ֲא ִמי ָרן‬
‫ּו ְל ֻא ִּמים ָּב ָאֶרץ ַּת ְנ ֵחם ֶס ָלה‪ :‬יֹודּוָך ַע ִּמים‬
‫ֱאֹל ִהים‪ ,‬יֹודּוָך ַע ִּמים ֻּכָּלם‪ֶ :‬אֶרץ ָנ ְת ָנה ְיבּו ָלּה‪,‬‬ ‫ְּב ָע ְל ָמא‪ְ ,‬ו ִא ְמרּו ָא ֵמן‪( :‬אמן)‬
‫ְי ָב ְר ֵכנּו ֱאֹל ִהים ֱאֹל ֵהינּו‪ְ :‬י ָב ְר ֵכנּו ֱאֹל ִהים‪,‬‬
‫ִּת ְת ַקַּבל ְצלֹו ָת ָנא ּו ָבעּו ָת ָנא ִעם ְצלֹו ְתהֹון‬
‫ְוִייְראּו אֹותֹו ָּכל ַא ְפ ֵסי ֶאֶרץ‪:‬‬
‫ּו ָבעּו ְתהֹון ְּד ָכל ֵּבית ִיְׂשָר ֵאל ֳק ָדם‬
‫בערב שבת במקום "למנצח" אומרים מזמור זה‪:‬‬ ‫ֲאבּו ָנא ְד ִבְׁש ַמָּיא ְו ִא ְמרּו ָא ֵמן‪( :‬אמן)‬

‫ְיהֹ ָוה ָמ ָלְך ֵּגאּות ָל ֵבׁש‪ָ ,‬ל ֵבׁש ְי ֹהָוה עֹז ִה ְת ַא ָּזר‪ַ ,‬אף ִּתּכֹון‬ ‫ְי ֵהא ְׁש ָל ָמא ַרָּבא ִמן ְׁש ַמָּיא‪ַ ,‬חִּיים ְוָׂש ָבע‬

‫ֵּת ֵבל ַּבל ִּתּמֹוט‪ָ :‬נכֹון ִּכ ְס ֲאָך ֵמ ָאז‪ֵ ,‬מעֹו ָלם ָא ָּתה‪:‬‬ ‫ִויׁשּו ָעה ְו ֶנ ָח ָמה ְוֵׁשי ָז ָבא ּו ְרפּו ָאה‬
‫ָנְׂשאּו ְנ ָהרֹות ְיהָֹוה ָנְׂשאּו ְנ ָהרֹות קֹו ָלם‪ִ ,‬יְׂשאּו ְנ ָהרֹות‬ ‫ּו ְג ֻאָּלה ּו ְס ִלי ָחה ְו ַכָּפָרה ְוֵריַוח ְו ַהָּצ ָלה‪ָ ,‬לנּו‬
‫ָּד ְכ ָים‪ִ :‬מּקֹלֹות ַמ ִים ַרִּבים ַא ִּדיִרים ִמְׁשְּבֵרי ָים‪ַ ,‬א ִּדיר‬
‫ַּב ָּמרֹום ְי ֹהָוה‪ֵ :‬ע ֹד ֶתיָך ֶנ ֶא ְמנּו ְמ ֹאד ְל ֵבי ְתָך ַנ ֲאָוה ּקֹ ֶדׁש‪,‬‬ ‫ּו ְל ָכל ַעּמֹו ִיְׂשָר ֵאל ְו ִא ְמרּו ָא ֵמן‪( :‬אמן)‬

‫ְי ֹהָוה ְלאֶֹרְך ָי ִמים‪:‬‬ ‫יעשה שלש פסיעות ויאמר‪:‬‬

‫בתענית ציבור אומרים מזמור זה‪:‬‬ ‫עֹוֶׂשה ָׁשלֹום ִּב ְמרֹו ָמיו‪ ,‬הּוא ְּבַר ֲח ָמיו ַי ֲעֶׂשה‬

‫ְּת ִפָּלה ְל ָע ִני ִכי ַי ֲעטֹף ְו ִל ְפ ֵני ְי ֹהָוה ִיְׁשּפֹוְך ִׂשיחֹו‪ְ :‬יהָֹוה‬ ‫ָׁשלֹום ָע ֵלינּו‪ְ ,‬ו ַעל ָּכל ַעּמֹו ִיְׂשָר ֵאל‬
‫ְו ִא ְמרּו ָא ֵמן‪( :‬אמן)‬
‫ִׁש ְמ ָעה ְת ִפָּל ִתי ְוַׁשְו ָע ִתי ֵא ֶליָך ָתבֹוא‪ַ :‬אל ַּת ְס ֵּתר‬
‫‪88‬‬
‫‪89‬‬

‫שויתי יהוה לנגדי תמיד‬ ‫שויתי יהוה לנגדי תמיד‬

‫בתענית אסתר אומרים מזמור זה‪:‬‬ ‫ָּפ ֶניָך ִמ ֶּמ ִני ְּביֹום ַצר ִלי ַהֵּטה ֵא ַלי ָא ְז ֶנָך ְּביֹום ֶא ְקָרא ַמ ֵהר‬
‫ֲע ֵנ ִני‪ִּ :‬כי ָכלּו ְב ָעָׁשן ָי ָמי ְו ַע ְצמֹו ַתי ְּכמֹו ֵקד ִנ ָחרּו‪ :‬הּוָּכה ָכ ֵעֶׂשב‬
‫ַל ְמ ַנֵּצ ַח ַעל ַאֶּי ֶלת ַהַּשׁ ַחר ִמ ְזמֹור ְל ָדִוד‪ֵ :‬א ִלי ֵא ִלי ָל ָמה‬ ‫ַוִּי ַבׁש ִלִּבי ִּכי ָׁש ַכ ְח ִּתי ֵמ ֲא ֹכל ַל ֲח ִמי‪ִ :‬מּקֹול ַא ְנ ָח ִתי ָּד ְב ָקה‬
‫ַע ְצ ִמי ִל ְבָׂשִרי‪ָּ :‬ד ִמי ִתי ִל ְק ַאת ִמ ְדָּבר ָהִיי ִתי ְּככֹוס ֳחָרבֹות‪:‬‬
‫ֲע ַז ְב ָּת ִני ָרחֹוק ִמיׁשּו ָע ִתי ִּד ְבֵרי ַׁש ֲא ָג ִתי‪ֶ :‬אֹל ַהי‬ ‫ָׁש ַק ְד ִּתי ָו ֶא ְהֶיה ְּכ ִצּפֹור ּבֹו ֵדד ַעל ָּגג‪ָּ :‬כל ַהּיֹום ֵחְרפּו ִני אֹוְי ָבי‬
‫ֶא ְקָרא יֹו ָמם ְוֹלא ַת ֲע ֶנה ְו ַלְי ָלה ְוֹלא ֻד ִמָּיה ִלי‪ְ :‬ו ַא ָּתה ָקדֹוׁש‬ ‫ְמהֹו ָל ַלי ִּבי ִנְׁשָּבעּו‪ִּ :‬כי ֵא ֶפר ַּכֶּל ֶחם ָא ָכ ְל ִּתי ְוִׁש ֻּקַוי ִּב ְב ִכי‬
‫יֹוֵׁשב ְּת ִהּלֹות ִיְׂשָר ֵאל‪ְּ :‬בָך ָּב ְטחּו ֲאבֹ ֵתינּו ָּב ְטחּו ַו ְּת ַפְּל ֵטמֹו‪:‬‬ ‫ָמ ָס ְכ ִּתי‪ִ :‬מְּפ ֵני ַז ַע ְמָך ְו ִק ְצֶּפָך ִּכי ְנָׂשא ַת ִני ַו ַּתְׁש ִל ֵכ ִני‪ָ :‬י ַמי ְּכ ֵצל‬
‫ֵא ֶליָך ָז ֲעקּו ְו ִנ ְמ ָלטּו ְּבָך ָב ְטחּו ְוֹלא בֹוׁשּו‪ְ :‬ו ָא ֹנ ִכי תֹו ַל ַעת‬ ‫ָנטּוי ַו ֲא ִני ָּכ ֵעֶׂשב ִאי ָבׁש‪ְ :‬ו ַא ָּתה ְיהָֹוה ְלעֹו ָלם ֵּתֵׁשב ְו ִז ְכְרָך‬
‫ְוֹלא ִאיׁש ֶחְרַּפת ָא ָדם ּו ְבזּוי ָעם‪ָּ :‬כל רֹ ַאי ַי ְל ִעגּו ִלי ַי ְפ ִטירּו‬ ‫ְל ֹדר ָודֹר‪ַ :‬א ָּתה ָתקּום ְּתַר ֵחם ִצּיֹון ִּכי ֵעת ְל ֶח ְנ ָנּה ִּכי ָבא‬
‫ְבָׂש ָפה ָי ִניעּו ֹראׁש‪ֹ ּ :‬גל ֶאל ְי ֹהָוה ְי ַפְּל ֵטהּו ַיִּצי ֵלהּו ִּכי ָח ֵפץ‬ ‫מֹו ֵעד‪ִּ :‬כי ָרצּו ֲע ָב ֶדיָך ֶאת ֲא ָב ֶני ָה ְו ֶאת ֲע ָפָרּה ְיחֹ ֵננּו‪ְ :‬וִייְראּו‬
‫ּבֹו‪ִּ :‬כי ַא ָּתה ֹג ִחי ִמָּב ֶטן ַמ ְב ִטי ִחי ַעל ְׁש ֵדי ִא ִּמי‪ָ :‬ע ֶליָך‬ ‫גֹוִים ֶאת ֵׁשם ְי ֹהָוה ְו ָכל ַמ ְל ֵכי ָה ָאֶרץ ֶאת ְּכבֹו ֶדָך‪ִּ :‬כי ָב ָנה‬
‫ָהְׁש ַל ְכ ִּתי ֵמָר ֶחם ִמֶּב ֶטן ִא ִמי ֵא ִלי ָא ָּתה‪ַ :‬אל ִּתְר ַחק ִמ ֶּמִּני‬ ‫ְי ֹהָוה ִצּיֹון ִנְר ָאה ִּב ְכבֹודֹו‪ָּ :‬פ ָנה ֶאל ְּת ִפַּלת ָה ַעְר ָער ְוֹלא ָב ָזה‬
‫ִּכי ָצָרה ְקרֹו ָבה ִּכי ֵאין עֹו ֵזר‪ְ :‬ס ָבבּו ִני ָּפִרים ַרִּבים ַאִּביֵרי‬ ‫ֶאת ְּת ִפָּל ָתם‪ִּ :‬תָּכ ֶתב ֹזאת ְלדֹור ַא ֲחרֹון ְו ַעם ִנ ְבָרא ְי ַהֶּלל ָיּה‪:‬‬
‫ָבָׁשן ִּכ ְּתרּו ִני‪ָּ :‬פצּו ָע ַלי ִּפי ֶהם ַאְרֵיה טֵֹרף ְוׁ ֹש ֵאג‪ַּ :‬כ ַּמִים‬ ‫ִּכי ִהְׁש ִקיף ִמְּמרֹום ָק ְדׁשֹו ְי ֹהָוה ִמָּ ׁש ַמִים ֶאל ֶאֶרץ ִהִּביט‪:‬‬
‫ִנְׁשַּפ ְכ ִּתי ְו ִה ְתָּפְרדּו ָּכל ַע ְצמֹו ָתי ָהָיה ִלִּבי ַּכּדֹו ָנג ָנ ֵמס ְּבתֹוְך‬ ‫ִלְׁש ֹמ ַע ֶא ְנ ַקת ָא ִסיר ְל ַפ ֵּת ַח ְּב ֵני ְתמּו ָתה‪ְ :‬ל ַסֵּפר ְּב ִצּיֹון ֵׁשם‬
‫ֵמ ָעי‪ָ :‬י ֵבׁש ַּכ ֶחֶרׂש ּ ֹכ ִחי ּו ְלׁשֹו ִני ֻמ ְדָּבק ַמ ְלקֹו ָחי ְו ַל ֲע ַפר‬ ‫ְי ֹהָוה ּו ְת ִהָּלתֹו ִּבירּוָׁש ָלִים‪ְּ :‬ב ִה ָּק ֵבץ ַע ִּמים ַי ְח ָּדו ּו ַמ ְמ ָלכֹות‬
‫ָמֶות ִּתְׁשְּפ ֵת ִני‪ִּ :‬כי ְס ָבבּו ִני ְּכ ָל ִבים ֲע ַדת ְמֵר ִעים ִה ִּקיפּו ִני‬ ‫ַל ֲע ֹבד ֶאת ְי ֹהָוה‪ִ :‬עָּנה ַב ֶּדֶרְך ּכֹ ִחי ִקַּצר ָי ָמי‪ :‬אֹ ַמר ֵא ִלי ַאל‬
‫ָּכ ֲאִרי ָי ַדי ְוַר ְג ָלי‪ֲ :‬א ַסֵּפר ָּכל ַע ְצמֹו ָתי ֵה ָּמה ַיִּביטּו ִיְראּו ִבי‪:‬‬ ‫ַּת ֲע ֵל ִני ַּב ֲח ִצי ָי ָמי ְּבדֹור ּדֹוִרים ְׁשנֹו ֶתיָך‪ְ :‬ל ָפ ִנים ָה ָאֶרץ ָי ַס ְד ָּת‬
‫ְי ַחְּלקּו ְב ָג ַדי ָל ֶהם ְו ַעל ְלבּוִׁשי ַיִּפילּו גֹוָרל‪ְ :‬ו ַא ָּתה ְיהָֹוה‬ ‫ּו ַמ ֲעֵׂשה ָי ֶדיָך ָׁש ָמִים‪ֵ :‬ה ָּמה יֹא ֵבדּו ְו ַא ָּתה ַת ֲעמֹד ְו ֻכָּלם ַּכֶּב ֶגד‬
‫ַאל ִּתְר ָחק ֱאָילּו ִתי ְל ֶע ְזָר ִתי חּוָׁשה‪ַ :‬הִּצי ָלה ֵמ ֶחֶרב ַנ ְפִׁשי‬ ‫ִי ְבלּו ַּכְּלבּוׁש ַּת ֲח ִלי ֵפם ְוַי ֲחֹלפּו‪ְ :‬ו ַא ָּתה הּוא ּוְׁשנֹו ֶתיָך ֹלא‬
‫ִמַּיד ֶּכ ֶלב ְי ִחי ָד ִתי‪ :‬הֹוִׁשי ֵע ִני ִמִּפי ַאְרֵיה ּו ִמ ַּקְר ֵני ֵר ִמים‬
‫ֲע ִני ָת ִני‪ֲ :‬א ַסְּפָרה ִׁש ְמָך ְל ֶא ָחי ְּבתֹוְך ָק ָהל ֲא ַה ְל ֶלּ ָך‪ִ :‬יְר ֵאי‬ ‫ִי ָּתּמּו‪ְּ :‬ב ֵני ֲע ָב ֶדיָך ִיְׁשּכֹונּו ְו ַזְר ָעם ְל ָפ ֶניָך ִיּכֹון‪:‬‬
‫ְי ֹהָוה ַה ְללּוהּו ָּכל ֶזַרע ַי ֲע ֹקב ַּכְּבדּוהּו ְוגּורּו ִמ ֶּמנּו ָּכל ֶזַרע‬
‫‪90‬‬
‫‪91‬‬

‫שויתי יהוה לנגדי תמיד‬ ‫שויתי יהוה לנגדי תמיד‬

‫ִּב ְר ָכ ָתא‪ִׁ ,‬שי ָר ָתא‪ִּ ,‬תְׁשְּב ָח ָתא ְו ֶנ ָח ָמ ָתא‪,‬‬ ‫ִיְׂשָר ֵאל‪ִּ :‬כי ֹלא ָב ָזה ְוֹלא ִׁש ַּקץ ֱענּות ָע ִני ְוֹלא ִה ְס ִּתיר ָּפ ָניו‬
‫ַּד ֲא ִמיָרן ְּב ָע ְל ָמא‪ְ ,‬ו ִא ְמרּו ָא ֵמן‪( :‬אמן)‬ ‫ִמ ֶּמּנּו ּו ְבַׁשּוְעֹו ֵא ָליו ָׁש ֵמ ַע‪ֵ :‬מ ִא ְּתָך ְּת ִהָּל ִתי ְּב ָק ָהל ָרב ְנ ָדַרי‬
‫ֲאַׁשֵּלם ֶנ ֶגד ְיֵר ָאיו‪ֹ :‬יא ְכלּו ֲע ָנִוים ְו ִיְׂשָּבעּו ְי ַה ְללּו ְיהָֹוה‬
‫ְי ֵהא ְׁש ָל ָמא ַרָּבא ִמן ְׁש ַמָּיא‪ַ ,‬חִּיים ְוָׂש ָבע‬ ‫ּ ֹדְרָׁשיו ְי ִחי ְל ַב ְב ֶכם ָל ַעד‪ִ :‬י ְזְּכרּו ְוָיֻׁשבּו ֶאל ְיהָֹוה ָּכל ַא ְפ ֵסי‬
‫ָאֶרץ ְוִיְׁש ַּת ֲחוּו ְל ָפ ֶניָך ָּכל ִמְׁשְּפחֹות ּגֹוִים‪ִּ :‬כי ַליהָֹוה ַהְּמלּו ָכה‬
‫ִויׁשּו ָעה ְו ֶנ ָח ָמה ְוֵׁשי ָז ָבא ּו ְרפּו ָאה‬ ‫ּומֵֹׁשל ַּבּגֹוִים‪ָ :‬א ְכלּו ַוִּיְׁש ַּת ֲחוּו ָּכל ִּדְׁש ֵני ֶאֶרץ ְל ָפ ָניו ִי ְכְרעּו‬
‫ּו ְג ֻאָּלה ּו ְס ִלי ָחה ְו ַכָּפָרה ְוֵריַוח ְו ַהָּצ ָלה‪ָ ,‬לנּו‬ ‫ָּכל יֹוְר ֵדי ָע ָפר ְו ַנ ְפׁשֹו ֹלא ִחָּיה‪ֶ :‬זַרע ַי ַע ְב ֶדּנּו ְי ֻסַּפר ַלא ֹד ָני‬

‫ּו ְל ָכל ַעּמֹו ִיְׂשָר ֵאל ְו ִא ְמרּו ָא ֵמן‪( :‬אמן)‬ ‫ַלּדֹור‪ָ :‬י ֹבאּו ְוַי ִּגידּו ִצ ְד ָקתֹו ְל ַעם נֹו ָלד ִּכי ָעָׂשה‪:‬‬

‫יעשה שלש פסיעות ויאמר‪:‬‬ ‫ִי ְת ַּג ַּדל ְוִי ְת ַק ַּדׁש ְׁש ֵמּה ַרָּבא‪( ,‬אמן) ְּב ָע ְל ָמא‬

‫עֹוֶׂשה ָׁשלֹום ִּב ְמרֹו ָמיו‪ ,‬הּוא ְּבַר ֲח ָמיו ַי ֲעֶׂשה‬ ‫ִּדי ְב ָרא ִּכ ְרעּו ֵתיּה‪ְ ,‬ו ַי ְמ ִליְך‬
‫ַמ ְלכּו ֵתיּה‪ְ ,‬וַי ְצ ַמח ֻּפְר ָק ֵניּה‪ִ ,‬וי ָקֵרב ְמִׁשי ֵחיּה‪,‬‬
‫ָׁשלֹום ָע ֵלינּו‪ְ ,‬ו ַעל ָּכל ַעּמֹו ִיְׂשָר ֵאל‬ ‫(אמן) ְּב ַחֵּייכֹון ּו ְביֹו ֵמיכֹון ּו ְב ַחֵּיי ְד ֹכל ֵּבית ִיְׂשָר ֵאל‬
‫ְו ִא ְמרּו ָא ֵמן‪( :‬אמן)‬
‫ַּב ֲע ָג ָלא ּו ִב ְז ַמן ָקִריב ְו ִא ְמרּו ָא ֵמן‪( :‬אמן)‬
‫ָע ֵלינּו ְלַׁשֵּב ַח ַל ֲאדֹון ַהּכֹל‪ָ ,‬ל ֵתת ְּג ֻדָּלה ְליֹו ֵצר‬
‫ְי ֵהא ְׁש ֵמּה ַרָּבא ְמ ָבַרְך ְל ָע ַלם ְל ָע ְל ֵמי ָע ְל ַמָּיא‬
‫ְּבֵראִׁשית‪ֶׁ ,‬שֹּלא ָעָׂשנּו ְּכגֹוֵיי ָה ֲאָרצֹות‬
‫ְוֹלא ָׂש ָמנּו ְּכ ִמְׁשְּפחֹות ָה ֲא ָד ָמה‪ֶׁ ,‬שֹּלא ָׂשם‬ ‫ִי ְתָּבַרְך ְו ִיְׁש ַּתַּבח ְו ִי ְתָּפ ַאר ְו ִי ְתרֹו ַמם‬
‫ֶח ְל ֵקנּו ָּכ ֶהם ְוגֹוָר ֵלנּו ְּכ ָכל ֲהמֹו ָנם‪ֶׁ ,‬ש ֵהם‬ ‫ְוִי ְת ַנֵּשׂא ְוִי ְת ַה ָּדר ְוִי ְת ַעֶּלה ְוִי ְת ַהָּלל ְׁש ֵמיּה‬
‫ִמְׁש ַּת ֲחִוים ָל ֶה ֶבל ָוִריק ּו ִמ ְתַּפְּל ִלים ֶאל ֵאל‬ ‫ְּד ֻק ְדָׁשא ְּב ִריְך הּוא‪( .‬אמן) ְל ֵעיָּלא ִמן ָּכל‬
‫(יפסיק מעט‪ ,‬וכשיאמר ואנחנו משתחוים יכרע כל גופו)ֹלא יֹוִׁשי ַע‪, ,‬‬
‫‪92‬‬
‫‪93‬‬

‫שויתי יהוה לנגדי תמיד‬ ‫שויתי יהוה לנגדי תמיד‬

‫עֹול ַמ ְלכּו ֶתָך‪ְ ,‬ו ִת ְמלֹוְך ֲע ֵלי ֶהם ְמ ֵהָרה ְלעֹו ָלם‬ ‫ַו ֲא ַנ ְחנּו ִמְׁש ַּת ֲחִוים ִל ְפ ֵני ֶמ ֶלְך ַמ ְל ֵכי ַהְּמ ָל ִכים‬
‫ָו ֶעד‪ִּ ,‬כי ַה ַּמ ְלכּות ֶׁשְּלָך ִהיא‪ּ ,‬ו ְלעֹו ְל ֵמי ַעד‬ ‫ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא‪ֶׁ ,‬שהּוא נֹו ֶטה ָׁש ַמִים ְויֹו ֵסד‬
‫ִּת ְמלֹוְך ְּב ָכבֹוד‪ַּ ,‬כָּכתּוב ְּבתֹוָר ָתְך‪ְ ,‬יהָֹוה ִי ְמֹלְך‬ ‫ָאֶרץ‪ּ ,‬ומֹוַׁשב ְי ָקרֹו ַּבָּשׁ ַמִים ִמ ַּמ ַעל‪ּ ,‬וְׁש ִכי ַנת‬
‫ְל ֹע ָלם ָו ֶעד‪ְ :‬ו ֶנ ֱא ַמר ְו ָהָיה ְיהָֹוה ְל ֶמ ֶלְך ַעל ָּכל‬ ‫ֻעּזֹו ְּב ָג ְב ֵהי ְמרֹו ִמים‪ ,‬הּוא ֱאֹל ֵהינּו ְו ֵאין עֹוד‬
‫ָה ָאֶרץ‪ַּ ,‬בּיֹום ַההּוא ִי ְהֶיה ְי ֹהָוה ֶא ָחד ּוְׁשמֹו‬ ‫ַא ֵחר‪ֱ ,‬א ֶמת ַמ ְלֵּכנּו ְו ֶא ֶפס זּו ָלתֹו‪ַּ ,‬כָּכתּוב‬
‫ַּבּתֹוָרה‪ְ ,‬וָי ַד ְע ָּת ַהּיֹום ַו ֲהֵׁשבֹו ָת ֶאל ְל ָב ֶבָך ִּכי‬
‫ֶא ָחד‪:‬‬ ‫ְיהָֹוה הּוא ָה ֱאֹל ִהים ַּבָּ ׁש ַמ ִים ִמ ַּמ ַעל ְו ַעל‬

‫‪95‬‬ ‫ָה ָאֶרץ ִמ ָּת ַחת‪ֵ ,‬אין עֹוד‪:‬‬

‫ַעל ֵּכן ְנ ַקּ ֶוה ָלְך ְי ֹהָוה ֱאֹל ֵהינּו ִלְראֹות ְמ ֵהָרה‬

‫ְּב ִת ְפ ֶא ֶרת ֻע ָּזְך ְל ַה ֲע ִביר ִּגּלּו ִלים ִמן‬
‫ָה ָאֶרץ ְו ָה ֱא ִלי ִלים ָּכרֹות ִיָּכֵרתּון‪ְ ,‬ל ַת ֵּקן עֹו ָלם‬
‫ְּב ַמ ְלכּות ַׁש ַּדי‪ְ ,‬ו ָכל ְּב ֵני ָבָׂשר ִי ְקְראּו ִבְׁש ֶמָך‬
‫ְל ַה ְפנֹות ֵא ֶליָך ָּכל ִרְׁש ֵעי ָאֶרץ‪ַ ,‬יִּכירּו ְוֵי ְדעּו‬
‫ָּכל יֹוְׁש ֵבי ֵת ֵבל‪ִּ ,‬כי ְלָך ִת ְכַרע ָּכל ֶּבֶרְך ִּתָּשׁ ַבע‬
‫ָּכל ָלׁשֹון‪ְ ,‬ל ָפ ֶניָך ְי ֹהָוה ֱאֹל ֵהינּו ִי ְכְרעּו ְוִיּ ֹפלּו‬
‫ְו ִל ְכבֹוד ִׁש ְמָך ְי ָקר ִי ֵּתנּו‪ִ ,‬וי ַקְּבלּו ֻכָּלם ֶאת‬

‫‪94‬‬

‫שויתי יהוה לנגדי תמיד‬ ‫שויתי יהוה לנגדי תמיד‬

‫ָלְי ָלה‪ּ ,‬בֹו ִתְרמֹׂש ָּכל ַחְיתֹו ָי ַער‪ַ :‬הְּכ ִפיִרים ׁשֹ ֲא ִגים ַלָּטֶרף‪,‬‬ ‫תפילת ערבית‬
‫ּו ְל ַב ֵּקׁש ֵמ ֵאל ָא ְכ ָלם‪ִּ :‬ת ְזַרח ַהֶּשׁ ֶמׁש ֵי ָא ֵספּון‪ְ ,‬ו ֶאל ְמעֹו ֹנ ָתם‬
‫ִיְרָּבצּון‪ֵ :‬י ֵצא ָא ָדם ְל ָפ ֳעלֹו‪ְ ,‬ו ַל ֲע ֹב ָדתֹו ֲע ֵדי ָעֶרב‪ָ :‬מה ַרּבּו‬ ‫בראש חודש יש נוהגים לומר מזמור זה לפני תפלת ערבית‪:‬‬
‫ַמ ֲעֶׂשיָך ְי ֹהָוה ֻּכָּלם ְּב ָח ְכ ָמה ָעִׂשי ָת‪ָ ,‬מ ְל ָאה ָה ָאֶרץ ִק ְנָי ֶנָך‪:‬‬
‫ֶזה ַהָּים ָּגדֹול ּוְר ַחב ָי ַדִים‪ָׁ ,‬שם ֶר ֶמׂש ְו ֵאין ִמ ְסָּפר‪ַ ,‬חּיֹות‬ ‫ָּבְר ִכי ַנ ְפִׁשי ֶאת ְי ֹהָוה ‪ְ ,‬י ֹהָוה ֱאֹל ַהי ָּג ַד ְל ָּת ְּמ ֹאד‪ ,‬הֹוד‬
‫ְק ַטּנֹות ִעם ְּג ֹדלֹות‪ָׁ :‬שם ֳא ִנּיֹות ְי ַהֵּלכּון‪ִ ,‬לְוָי ָתן ֶזה ָי ַצְר ָּת‬
‫ְלַׂש ֶחק ּבֹו‪ֻּ :‬כָּלם ֵא ֶליָך ְיַׂשֵּברּון‪ָ ,‬ל ֵתת ָא ְכ ָלם ְּב ִעּתֹו‪ִּ :‬ת ֵּתן‬ ‫ְו ָה ָדר ָל ַבְׁש ָּת‪ֹ :‬ע ֶטה אֹור ַּכַּ ׂש ְל ָמה‪ ,‬נֹו ֶטה ָׁש ַמִים‬
‫ָל ֶהם ִי ְלקֹטּון‪ִּ ,‬ת ְפ ַּתח ָי ְדָך ִיְׂשְּבעּון טֹוב‪ַּ :‬ת ְס ִּתיר ָּפ ֶניָך‬ ‫ַּכ ְיִרי ָעה‪ַ :‬ה ְמ ָקֶרה ַב ַּמ ִים ֲע ִלּיֹו ָתיו‪ַ ,‬הָּשׂם ָע ִבים ְרכּובֹו‪,‬‬
‫ִיָּב ֵהלּון‪ּ ,‬תֹ ֵסף רּו ָחם ִי ְגָועּון‪ְ ,‬ו ֶאל ֲע ָפָרם ְיׁשּובּון‪ְּ :‬תַׁשַּלח‬ ‫ַה ְמ ַהֵּלְך ַעל ַּכ ְנ ֵפי רּו ַח‪ :‬עֶֹׂשה ַמ ְל ָא ָכיו רּוחֹות‪ְ ,‬מָׁשְר ָתיו‬
‫רּו ֲחָך ִיָּבֵראּון‪ּ ,‬ו ְת ַח ֵּדׁש ְּפ ֵני ֲא ָד ָמה‪ְ :‬י ִהי ְכבֹוד ְי ֹהָוה ְלעֹו ָלם‪,‬‬ ‫ֵאׁש ֹל ֵהט‪ָ :‬י ַסד ֶאֶרץ ַעל ְמכֹו ֶני ָה‪ַּ ,‬בל ִּתּמֹוט עֹו ָלם ָו ֶעד‪:‬‬
‫ִיְׂש ַמח ְי ֹהָוה ְּב ַמ ֲעָׂשיו‪ַ :‬ה ַּמִּביט ָל ָאֶרץ ַו ִּתְר ָעד‪ִ ,‬י ַּגע ֶּב ָהִרים‬ ‫ְּתהֹום ַּכְּלבּוׁש ִּכִּסיתֹו‪ַ ,‬על ָהִרים ַי ַע ְמדּו ָמִים‪ִ :‬מן ָּג ֲעָר ְתָך‬
‫ְו ֶי ֱעָׁשנּו‪ָ :‬אִׁשיָרה ַּלי ֹהָוה ְּב ַח ָּיי‪ֲ ,‬א ַזְּמָרה ֵלאֹל ַהי ְּבעֹו ִדי‪:‬‬ ‫ְינּוסּון‪ִ ,‬מן קֹול ַר ַע ְמָך ֵי ָח ֵפזּון‪ַ :‬י ֲעלּו ָהִרים ֵיְרדּו ְב ָקעֹות‪,‬‬
‫ֶי ֱעַרב ָע ָליו ִׂשי ִחי‪ָ ,‬א ֹנ ִכי ֶאְׂש ַמח ַּבי ֹהָוה‪ִ :‬י ַּתּמּו ַחָּט ִאים ִמן‬ ‫ֶאל ְמקֹום ֶזה ָי ַס ְד ָּת ָל ֶהם‪ְּ :‬גבּול ַׂש ְמ ָּת ַּבל ַי ֲע ֹברּון‪ַּ ,‬בל‬
‫ָה ָאֶרץ ּוְרָׁש ִעים עֹוד ֵאי ָנם‪ָּ ,‬בְר ִכי ַנ ְפִׁשי ֶאת ְי ֹהָוה ַה ְללּוָיּה‪:‬‬ ‫ְיֻׁשבּון ְל ַכּסֹות ָה ָאֶרץ‪ַ :‬ה ְמַׁשֵּל ַח ַמ ְע ָי ִנים ַּבְּנ ָח ִלים‪ֵּ ,‬בין‬
‫ָהִרים ְי ַהֵּלכּון‪ַ :‬יְׁשקּו ָּכל ַחְיתֹו ָׂש ָדי‪ִ ,‬יְׁשְּברּו ְפָר ִאים ְצ ָמ ָאם‪:‬‬
‫יש נוהגים לומר מזמורים אלו לפני תפילת ערבית‪:‬‬ ‫ֲע ֵלי ֶהם עֹוף ַהָּ ׁש ַמ ִים ִיְׁשּכֹון‪ִ ,‬מֵּבין ֳע ָפא ִים ִי ְּתנּו קֹול‪:‬‬
‫ַמְׁש ֶקה ָהִרים ֵמ ֲע ִלּיֹו ָתיו‪ִ ,‬מְּפִרי ַמ ֲעֶׂשיָך ִּתְׂשַּבע ָה ָאֶרץ‪:‬‬
‫ְל ָד ִוד ְי ֹהָוה אֹוִרי ְוִיְׁש ִעי ִמ ִּמי ִאיָרא‪ְ ,‬יהָֹוה ָמעֹוז ַחַּיי ִמ ִּמי‬ ‫ַמ ְצ ִמי ַח ָח ִציר ַלְּב ֵה ָמה ְו ֵעֶׂשב ַל ֲע ֹב ַדת ָה ָא ָדם‪ְ ,‬להֹו ִציא‬
‫ֶל ֶחם ִמן ָה ָאֶרץ‪ְ :‬וַיִין ְיַׂש ַּמח ְל ַבב ֱאנֹוׁש ְל ַה ְצ ִהיל ָּפ ִנים‬
‫ֶא ְפ ָחד‪ִּ :‬ב ְקרֹב ָע ַלי ְמֵר ִעים ֶל ֱא ֹכל ֶאת ְּבָׂשִרי‪ָ ,‬צַרי‬ ‫ִמָּ ׁש ֶמן‪ְ ,‬ו ֶל ֶחם ְל ַבב ֱאנֹוׁש ִי ְס ָעד‪ִ :‬יְׂשְּבעּו ֲע ֵצי ְיהָֹוה ‪ַ ,‬אְר ֵזי‬
‫ְו ֹאְי ַבי ִלי ֵה ָּמה ָכְׁשלּו ְו ָנ ָפלּו‪ִ :‬אם ַּת ֲח ֶנה ָע ַלי ַמ ֲח ֶנה ֹלא‬ ‫ְל ָבנֹון ֲאֶׁשר ָנ ָטע‪ֲ :‬אֶׁשר ָׁשם ִצֳּפִרים ְי ַקֵּננּו‪ֲ ,‬ח ִסי ָדה ְּברֹוִׁשים‬
‫ִייָרא ִלִּבי‪ִ ,‬אם ָּתקּום ָע ַלי ִמ ְל ָח ָמה ְּבזֹאת ֲא ִני בֹו ֵט ַח‪ַ :‬א ַחת‬ ‫ֵּבי ָתּה‪ָ :‬הִרים ַה ְּגבֹ ִהים ַלְּי ֵע ִלים‪ְ ,‬ס ָל ִעים ַמ ְח ֶסה ַלְּ ׁש ַפִּנים‪:‬‬
‫ָׁש ַא ְל ִּתי ֵמ ֵאת ְיהָֹוה אֹו ָתּה ֲא ַב ֵּקׁש ִׁש ְב ִּתי ְּב ֵבית ְיהָֹוה ָּכל‬ ‫ָעָׂשה ָיֵר ַח ְלמֹו ֲע ִדים‪ֶׁ ,‬ש ֶמׁש ָי ַדע ְמבֹואֹו‪ָּ :‬תֶׁשת ֹחֶׁשְך ִוי ִהי‬

‫‪97‬‬ ‫‪96‬‬

‫שויתי יהוה לנגדי תמיד‬ ‫שויתי יהוה לנגדי תמיד‬

‫ַצ ִּדי ִקים ֵמְיהָֹוה‪ָ ,‬מעּו ָּזם ְּב ֵעת ָצָרה‪ַ :‬וַּי ְע ְזֵרם ְי ֹהָוה ַוְי ַפְּל ֵטם‪,‬‬ ‫ְי ֵמי ַחַּיי‪ַ ,‬ל ֲחזֹות ְּב ֹנ ַעם ְי ֹהָוה ּו ְל ַב ֵּקר ְּב ֵהי ָכלֹו‪ִּ :‬כי ִי ְצְּפ ֵנ ִני‬
‫ְי ַפְּל ֵטם ֵמְרָׁש ִעים ְויֹוִׁשי ֵעם ִּכי ָחסּו בֹו‪:‬‬ ‫ְּב ֻסּ ֹכה ְּביֹום ָר ָעה‪ַ ,‬י ְס ִּתֵר ִני ְּב ֵס ֶתר ָא ֳהלֹו ְּבצּור ְירֹו ְמ ֵמ ִני‪:‬‬
‫ְו ַע ָּתה ָירּום ֹראִׁשי ַעל ֹא ְי ַבי ְס ִביבֹו ַתי ְו ֶא ְזְּב ָחה ְב ָא ֳהלֹו‬
‫ְלֵׁשם ִיחּוד קּו ְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ּוְׁש ִכי ְנ ֵּתיּה ִּב ְד ִחילּו ּוְר ִחימּו‬ ‫ִז ְב ֵחי ְתרּו ָעה‪ָ ,‬אִׁשיָרה ַו ֲא ַזְּמָרה ַלי ֹהָוה‪ְׁ :‬ש ַמע ְי ֹהָוה קֹו ִלי‬
‫ֶא ְקָרא ְו ָחֵּנ ִני ַו ֲע ֵנ ִני‪ְ :‬לָך ָא ַמר ִלִּבי ַּב ְּקׁשּו ָפ ָני‪ֶ ,‬את ָּפ ֶניָך‬
‫ּוְר ִחימּו ּו ְד ִחילּו ְלַי ֲח ָדא ֵׁשם י"ה בו"ה ְּבִיחּו ָדא‬ ‫ְי ֹהָוה ֲא ַב ֵּקׁש‪ַ :‬אל ַּת ְס ֵּתר ָּפ ֶניָך ִמ ֶּמִּני ַאל ַּתט ְּב ַאף ַע ְב ֶּדָך‪,‬‬
‫ְׁש ִלים ְּבֵׁשם ָּכל ִיְׂשָר ֵאל‪ִ ,‬הֵּנה ֲא ַנ ְחנּו ָּב ִאים ְל ִה ְתַּפֵּלל‬ ‫ֶע ְזָר ִתי ָהִיי ָת ַאל ִּתְּטֵׁש ִני ְו ַאל ַּת ַע ְז ֵב ִני ֱאֹל ֵהי ִיְׁש ִעי‪ִּ :‬כי‬
‫ְּת ִפַּלת ַעְר ִבית‪ֶׁ ,‬ש ִּת ֵּקן ַי ֲע ֹקב ָא ִבינּו ָע ָליו ַהָּשׁלֹום‪ִ ,‬עם ָּכל‬ ‫ָא ִבי ְו ִא ִּמי ֲע ָזבּו ִני‪ַ ,‬וי ֹהָוה ַי ַא ְס ֵפ ִני‪ :‬הֹוֵר ִני ְיהָֹוה ַּדְרֶּכָך‪ּ ,‬ו ְנ ֵח ִני‬
‫ַה ִּמ ְצֹות ַהְּכלּולֹות ָּבּה‪ְ ,‬ל ַת ֵּקן ֶאת ָׁשְרָׁשּה ְּב ָמקֹום ֶע ְליֹון‪,‬‬ ‫ְּב ֹאַרח ִמיׁשֹור ְל ַמ ַען ׁשֹוְרָרי‪ַ :‬אל ִּת ְּת ֵנ ִני ְּב ֶנ ֶפׁש ָצָרי‪ִּ ,‬כי‬
‫ַל ֲעׂשֹות ַנ ַחת רּו ַח ְליֹו ְצֵרנּו ְו ַל ֲעׂשֹות ְרצֹון ּבֹוְר ֵאנּו‪ִ ,‬וי ִהי‬ ‫ָקמּו ִבי ֵע ֵדי ֶׁש ֶקר ִוי ֵפ ַח ָח ָמס‪ :‬לּו ֵלא ֶה ֱא ַמ ְנ ִּתי ִלְראֹות‬
‫נֹ ַעם ֲא ֹד ָני ֱאֹל ֵהינּו ָע ֵלינּו‪ּ ,‬ו ַמ ֲעֵׂשה ָי ֵדינּו ּכֹו ְנ ָנה ָע ֵלינּו‪,‬‬ ‫ְּבטּוב ְיהָֹוה ְּב ֶאֶרץ ַחִּיים‪ַ :‬קּ ֵוה ֶאל ְיהָֹוה ‪ֲ ,‬ח ַזק ְוַי ֲא ֵמץ ִלֶּבָך‬

‫ּו ַמ ֲעֵׂשה ָי ֵדינּו ּכֹו ְנ ֵנהּו‪:‬‬ ‫ְו ַקּ ֵוה ֶאל ְי ֹהָוה ‪:‬‬

‫ְי ֹה ָוה ְצ ָבאֹות ִע ָּמנּו‪ִ ,‬מְׂש ָּגב ָלנּו ֱאֹל ֵהי ַי ֲע ֹקב ֶס ָלה‪ְ :‬י ֹהָוה‬ ‫ִׁשיר ַה ַּמ ֲעלֹות‪ִ ,‬הֵּנה ָּבְרכּו ֶאת ְיהָֹוה ָּכל ַע ְב ֵדי ְי ֹהָוה‪,‬‬

‫ְצ ָבאֹות‪ַ ,‬אְׁשֵרי ָא ָדם ּ ֹב ֵט ַח ָּבְך‪ְ :‬יהָֹוה הֹוִׁשי ָעה‪,‬‬ ‫ָה ֹע ְמ ִדים ְּב ֵבית ְי ֹהָוה ַּבֵּלילֹות‪ְׂ :‬שאּו ְי ֵדי ֶכם קֹו ֶדׁש‬
‫ַה ֶּמ ֶלְך ַי ֲע ֵננּו ְביֹום ָקְר ֵאנּו‪:‬‬ ‫ּו ָבְרכּו ֶאת ְי ֹהָוה‪ְ :‬י ָבֶר ְכָך ְי ֹהָוה ִמִּצּיֹון‪ֹ ,‬עֵׂשה ָׁש ַמִים ָו ָאֶרץ‪:‬‬

‫ִי ְת ַּג ַּדל ְוִי ְת ַק ַּדׁש ְׁש ֵמּה ַרָּבא‪( ,‬אמן) ְּב ָע ְל ָמא‬ ‫ְּבָׁשלֹום ַי ְח ָּדו ֶאְׁשְּכ ָבה ְו ִאיָׁשן‪ִּ ,‬כי ַא ָּתה ְי ֹהָוה ְל ָב ָדד ָל ֶב ַטח‬

‫ִּדי ְב ָרא ִּכ ְרעּו ֵתיּה‪ְ ,‬ו ַי ְמ ִליְך‬ ‫ּתֹוִׁשי ֵב ִני‪ּ :‬תֹו ִדי ֵע ִני אַֹרח ַחִּיים‪ׂ ,‬ש ַבע ְׂש ָמחֹות‬
‫ַמ ְלכּו ֵתיּה‪ְ ,‬וַי ְצ ַמח ֻּפְר ָק ֵניּה‪ִ ,‬וי ָקֵרב ְמִׁשי ֵחיּה‪,‬‬ ‫ֶאת ָּפ ֶניָך‪ְ ,‬נ ִעמֹות ִּבי ִמי ְנָך ֶנ ַצח‪ִ :‬מי ִי ֵּתן ִמִּצּיֹון ְיׁשּו ַעת ִיְׂשָר ֵאל‬
‫(אמן) ְּב ַחֵּייכֹון ּו ְביֹו ֵמיכֹון ּו ְב ַחֵּיי ְד ֹכל ֵּבית ִיְׂשָר ֵאל‬ ‫ְּבׁשּוב ְיהָֹוה ְׁשבּות ַעּמֹו‪ָ ,‬י ֵגל ַי ֲעקֹב ִיְׂש ַמח ִיְׂשָר ֵאל‪ּ :‬ו ְתׁשּו ַעת‬
‫ַּב ֲע ָג ָלא ּו ִב ְז ַמן ָקִריב ְו ִא ְמרּו ָא ֵמן‪( :‬אמן) ְי ֵהא‬
‫ְׁש ֵמּה ַרָּבא ְמ ָבַרְך ְל ָע ַלם ְל ָע ְל ֵמי ָע ְל ַמ ָּיא‬ ‫‪98‬‬

‫‪99‬‬


Click to View FlipBook Version