The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ความหมายของประโยค
องค์ประกอบของประโยค
ชนิดของประโยคทั้ง 6 ชนิด
1. ประโยคบอกเล่า
2. ประโยคคำถาม
3. ประโยคปฏิเสธ
4. ประโยคคำสั่ง
5.ประโยคขอร้อง
6. ประโยคแสดงความต้องการ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Rueangsiri Thasung, 2021-10-21 05:05:19

กลุ่มประโยคตามเจตนาในการสื่อสาร ป. 3

ความหมายของประโยค
องค์ประกอบของประโยค
ชนิดของประโยคทั้ง 6 ชนิด
1. ประโยคบอกเล่า
2. ประโยคคำถาม
3. ประโยคปฏิเสธ
4. ประโยคคำสั่ง
5.ประโยคขอร้อง
6. ประโยคแสดงความต้องการ

Keywords: ประโยค

ประโยคตามเจตนาในการสื่อสาร

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ขั้นที่ 1 ขั้นวิเคราะห์ (Analysis Phase)

ในขั้นนี้เป็นการทำความเข้าใจปัญหาการเรียนการสอน เป้าหมายของรูปแบบการสอนและวัตถุประสงค์ที่จะสร้างขึ้น
ตลอดจนสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ และความรู้พื้นฐานและทักษะของผู้เรียนที่จำเป็นต้องมี โดยพิจารณาจากคำถาม
เพื่อการวิเคราะห์ดังนี้

มาตรฐานที่ 3 การฟัง การดู และการพูด
มาตรฐานการเรียนรู้ ท 3.1 ป.3/5 พูดสื่อสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์
- กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
- ระบุพฤติกรรมใหม่ที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นกับผู้เรียน

ขั้นที่ 2 การออกแบบ (Design Phase)

 ขั้นตอนการออกแบบประกอบด้วย การสร้างจุดประสงค์การเรียนรู้ กำหนดเครื่องมือวัดประเมินผล แบบฝึกหัด เนื้อหา
วางแผนการสอน และเลือกสื่อการสอน ขั้นตอนการออกแบบควรจะทำอย่างเป็นระบบและมีเฉพาะเจาะจง โดยความเป็นระบบนี้
หมายถึงตรรกะ มีระเบียบแบบแผนของการจำแนก การพัฒนา และการประเมินแผนยุทธวิธีที่วางไว้เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
สำหรับความเฉพาะเจาะจงหมายถึงแต่ละองค์ประกอบของการออกแบบรูปแบบการสอนจะต้องเอาใจใส่ทุกรายละเอียด
ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นที่ 2 การออกแบบ (Design Phase)

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนเข้าใจและสามารถเรียบเรียงคำเป็นประโยคได้ตรงตามเจตนาของการสื่อสาร
2. ผู้เรียนสามารถแยกประโยคคำถาม ประโยคบอกเล่า ประโยคปฏิเสธ ประโยคคำสั่ง ประโยคแสดงความต้องการ และประโยคขอร้องได้อย่างถูกต้อง
3. ผู้เรียนมีมารยาทในการอ่าน เขียน ฟัง ดู และพูด

กำหนดเครื่องมือวัดประเมินผล

1. แบบทดสอบรูปแบบออนไลน์ 30 ข้อ (Kahoot Quizizz)
2. แบบฝึกหัดเรื่องประโยคคำถาม ประโยคบอกเล่า ประโยคปฏิเสธ ประโยคคำสั่ง ประโยคแสดงความต้องการ และประโยคขอร้อง
3. แบบฝึกหัดเรื่องมารยาท 10 ข้อ

การจัดการเรียนการสอน
ในรูปแบบต่าง ๆ

การลำดับเนื้อหาภายในหนังสือ

เนื้อหา
1. ประโยค คือ ข้อความที่มีใจความสมบูรณ์ สื่อความหมายได้ชัดเจนว่า ใคร ทำอะไร

ประโยคประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
- บทประธาน ทำหน้าที่เป็นผู้แสดงอาการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ของคน สัตว์ สิ่งของ
- บทกริยา ทำหน้าที่แสดงอาการของประธาน

2. การแบ่งประโยคตามเจตนาในการสื่อสาร และแบบฝึกหัด
- ความหมายของประโยคบอกเล่า ตัวอย่าง และแบบฝึกหัด
- ความหมายของประโยคปฏิเสธ ตัวอย่าง และแบบฝึกหัด
- ความหมายของประโยคคำถาม ตัวอย่าง และแบบฝึกหัด
- ความหมายของประโยคคำสั่ง ตัวอย่าง และแบบฝึกหัด
- ความหมายของประโยคแสดงความต้องการ ตัวอย่าง และแบบฝึกหัด
- ความหมายของประโยคขอร้อง ตัวอย่าง และแบบฝึกหัด

3. แบบทดสอบเรื่องประโยค 30 ข้อ

การลำดับเนื้อหาภายในหนังสือ มารยาทในการฟัง
- ตั้งใจฟัง ตามองผู้พูด
เนื้อหา - ไม่รบกวนผู้อื่นขณะที่ฟัง
4. ความรู้เพิ่มเติม เรื่อง มารยาทในการอ่านและเขียน - ไม่ควรนําอาหารหรือเครื่องดื่มไปรับประทาน ขณะที่ฟัง
มารยาทในการอ่าน - ให้เกียรติผู้พูดด้วยการปรบมือ
- ไม่พูดสอดแทรกขณะที่ฟัง
- ไม่อ่านเสียงดังรบกวนผู้อื่น มารยาทในการดู
- ไม่เล่นกันขณะที่อ่าน - ตั้งใจดู
- ไม่ทำลายหนังสือ - ไม่ส่งเสียงดังหรือแสดงอาการรบกวนสมาธิของผู้อื่น
- ไม่ควรแย่งหรือชะโงกหน้าไปอ่านขณะที่ผู้อื่นกำลังอ่าน มารยาทในการพูด
มารยาทในการเขียน - ใช้ถ้อยคําและกิริยาที่สุภาพ เหมาะสมกับ กาลเทศะ
- เขียนให้อ่านง่าย สะอาด ไม่ขีดฆ่า - ใช้น้ำเสียงนุ่มนวล
- ไม่ขีดเขียนในที่สาธารณะ - ไม่พูดสอดแทรกในขณะที่ผู้อื่นกําลังพูด
- ใช้ภาษาเขียนเหมาะสมกับเวลา สถานที่ และบุคคล 6. แบบฝึกหัดมารยาท 10 ข้อ
- ไม่เขียนล้อเลียนผู้อื่นหรือทำให้ผู้อื่นเสียหาย

สื่อที่ใช้ในการสอน ขั้นที่ 3 ขั้นการพัฒนา (Development Phase)

1. แอนนิเมชัน เรื่องประโยคและมารยาทในการอ่าน เขียน ฟัง ดู และพูด  ขั้นตอนการพัฒนาคือขั้นที่ผู้ออกแบบสร้างส่วนต่าง ๆ ที่ได้
2. E – book เรื่องประโยคและมารยาทในการอ่าน เขียน ฟัง ดู และพูด ออกแบบไว้ในขั้นของการออกแบบซึ่งครอบคลุมการสร้างเครื่องมือ
- แบบฝึกหัดที่ 1 ประโยคบอกเล่า วัดประเมินผล สร้างแบบฝึกหัด สร้างเนื้อหา และการพัฒนา
- แบบฝึกหัดที่ 2 ประโยคปฏิเสธ โปรแกรมสำหรับสื่อการสอน เมื่อเรียบร้อยทำการทดสอบ เพื่อหา
- แบบฝึกหัดที่ 3 ประโยคคำถาม ข้อผิดพลาดเพื่อนำผลไปปรับปรุงแก้ไข
- แบบฝึกหัดที่ 4 ประโยคคำสั่ง
- แบบฝึกหัดที่ 5 ประโยคแสดงความต้องการ
- แบบฝึกหัดที่ 6 ประโยคขอร้อง
3. แบบทดสอบออนไลน์เรื่องประโยค 30 ข้อ
(แอปพลิเคชันที่ใช้ Kahoot, Quizizz)
4. แบบทดสอบในห้องเรียน 30 ข้อ

การจัดการเรียนการสอน
ในรูปแบบต่าง ๆ

การจัดการเรียนการสอน
ในรูปแบบต่าง ๆ

Microsoft Team

ขั้นที่ 4 ขั้นการดำเนินการ (Implementation Phase)

ในขั้นตอนการดำเนินการนี้ หมายถึงขั้นของการสอนโดยอาจจะเป็นรูปแบบชั้นเรียน การฝึกอบรม หรือห้องทดลอง
หรือรูปแบบการเรียนการสอนที่ใช้คอมพิวเตอร์ โดยจุดมุ่งหมายของขั้นตอนนี้คือการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จะต้องให้การส่งเสริมความเข้าใจของผู้เรียนสนับสนุนการเรียนรอบรู้ของผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ที่ตั้งไว้

จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่เขียนไว้

ขั้นที่ 5 ขั้นการประเมินผล 
(Evaluation Phase)

ขั้นการประเมินผลประกอบด้วยสองส่วนคือการประเมินผลรูปแบบ  (Formative) และการประเมินผลในภาพรวม (Summative) 
การประเมินผลรูปแบบคือการนำเสนอในแต่ละขั้นของ ADDIE Process ซึ่งเป็นการประเมินผลเพื่อพัฒนา และการประเมินผลในภาพรวม
จะทำเมื่อการสอนเสร็จสิ้นเพื่อประเมินผลประสิทธิผลการสอนทั้งหมดข้อมูลจากการประเมินผลรวมโดยปกติมักจะถูกใช้เพื่อการตัดสินใจ
เกี่ยวกับรูปแบบการสอน

เกณฑ์การประเมินแบบฝึกหัด มีดังนี้ เกณฑ์การประเมินแบบทดสอบ มีดังนี้
0 - 4 คะแนน : ไม่ผ่านเกณฑ์ 0 - 14 คะแนน : ไม่ผ่านเกณฑ์
5 คะแนนขึ้นไป : ผ่านเกณฑ์ 15 คะแนนขึ้นไป : ผ่านเกณฑ์
5 - 6 คะแนน : ปานกลาง 16 - 20 คะแนน : ปานกลาง
7 - 8 คะแนน : ดี 21 - 27 คะแนน : ดี
9 - 10 คะแนน : ดีมาก 28 - 30 คะแนน : ดีมาก

1 นางสาว เรืองศิริ ท่าซุง 62413501 เลขที่ 15 กลุ่ม 8 ผู้จัดทำ
2 นางสาวลัดดาวัลย์ จันทวงศ์ 62413563 เลขที่ 22 กลุ่ม 7
3 นางสาวศิริรัตน์ กล่ำโพธิ์ 62413938 เลขที่ 18 กลุ่ม 8
4 นางสาวสุภัทรา โฉมห่วง 62414478 เลขที่ 22 กลุ่ม 8


Click to View FlipBook Version