The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

best practice วิธีปฏิบัติเป็นเลิศDLTV ธาวินี

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

best practice วิธีปฏิบัติเป็นเลิศDLTV ธาวินี

best practice วิธีปฏิบัติเป็นเลิศDLTV ธาวินี

รายงานการนาํ เสนอผลงานสถานศึกษาทีม่ ี วิธีปฏบิ ัตทิ ่ีเป็นเลศิ (Best Practices)

การพฒั นาคุณภาพการศกึ ษาทางไกลผา่ นดาวเทยี ม ( DLTV )

ปีการศกึ ษา 2564

ชอ่ื ผลงาน การสง่ เสรมิ เรียนการสอนโดยใชส้ ื่อวีดิโอและชุดแบบฝกึ หดั DLTV เพื่อส่งเสรมิ การเรยี นรู้

ในสถานการณก์ ารแพร่ระบาดของเชอ้ื ไวรัสโคโรนา 2019 ช้นั ประถมศกึ ษาปที ี่6

ชือ่ ผนู้ าํ เสนอผลงาน นางสาวธาวินี กาํ จรฤทธิ์ ตาํ แหนง่ ครผู ู้ชว่ ย โรงเรยี นวดั ห้วยพระ

สังกัดสํานกั งานเขตพนื้ ทีก่ ารศกึ ษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

โทรศัพท์: 098-0341695 E-mail: [email protected]

1.ความสาํ คญั ของผลงานหรือนวัตกรรมทีน่ ําเสนอ

การเรียนการสอนในปจั จบุ นั มคี วามก้าวลา้ํ ไปมาก ในโลกของการเรยี นรู้ที่อสิ ระเปิดกวา้ ง
ผเู้ รยี นสามารถเรียนรไู้ ด้ตลอดเวลา โดยความทนั สมยั ของสอื่ การเรียนก็เป็นจดุ สาํ คญั ทจ่ี ะสามารถ
ดึงดูดความสนใจของผไู้ ด้เปน็ อยา่ งดี ดว้ ยเนอ้ื หาท่ีเขา้ ใจงา่ ย มีรปู ภาพประกอบ การส่ือสารและการ
ปฏสิ มั พนั ธข์ องผู้สอนและผู้เรยี น สง่ ผลทาํ ใหผ้ ลสัมฤทธิท์ างการเรียนของผู้เรยี นดีขน้ึ โครงการมลู นิธิ
การศกึ ษาทางไกลผา่ นดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรอื DLTV มลู นิธใิ นพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภมู ิพลอดลุ ยเดชมหาราช รัชการท่ี 9 ทรงมพี ระราชปณิธานในการจดั การศึกษา
ใหก้ ับประชาชนอยา่ งทว่ั ถงึ เท่าเทียม และมีคุณภาพ ด้วยเทคโนโลยที ที่ ันสมยั ที่สุดในขณะนัน้ เพ่อื ลด
ความเหลอ่ื มลํ้าทางการศึกษา แกป้ ัญหาการขาดแคลนครู ครไู มค่ รบชั้น และครสู อนไม่ตรงสาขา
วิชาเอก โดยเฉพาะโรงเรียนในพื้นทห่ี ่างไกล

สบื เนอื่ งจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรสั โคโรนา 2019 ที่ทําใหก้ ารเรียนการสอนในโรงเรยี น
ต้องปรับเปลยี่ นมาเปน็ การเรยี นการสอนออนไลน(์ online), ออนแอร์ (on-air) , ออนแฮนด์(on-
hand) และ ออนดมี านด์(on-demand) ผูส้ อนจึงเห็นถงึ ความสาํ คญั ของการเรียนผ่านระบบมูลนิธิ
การศึกษาทางไกลผา่ นดาวเทียม ในพระบรมราชปู ถมั ภ์ หรือ DLTV เป็นเคร่อื งมือทใ่ี ช้ในการ
ขับเคลือ่ นการเรยี นเพอื่ การพฒั นาความรู้ ความสามารถอยา่ งต่อเน่ืองของผูเ้ รียน นํามาปรบั ใช้ใหเ้ ขา้

กบั วธิ ีการสอนเฉพาะตวั ของผ้สู อน และตอบสนองความตอ้ งการของผูเ้ รียน อา้ งองิ ตวั ชี้วัดจาก
หลักสูตรแกนกลาง และหนว่ ยการเรียนรจู้ ากมลู นธิ กิ ารศกึ ษาทางไกลผา่ นดาวเทียม ในพระบรม
ราชปู ถมั ภ์ หรอื DLTV รวมทง้ั แบบฝกึ หดั และใบความรู้ ล้วนแต่ตอบสนองการเรยี นการสอนในชว่ ง
การแพรร่ ะบาดของเช้ือโคโรนาไวรสั 2019 ได้

การสง่ เสรมิ เรียนการสอนโดยใชส้ ือ่ วดี โิ อและชดุ แบบฝึกหัดDLTVเพ่ือส่งเสรมิ การเรยี นรู้
ช้นั ประถมศกึ ษาปีท่ี6 สรา้ งเสรมิ สมรรถนะทกั ษะการคดิ การอ่านและการเขยี น และการวิเคราะห์
ของเดก็ สามารถทําได้หลายวธิ ี ลดการจํากดั เรือ่ งเวลาเรยี น นกั เรียนสามารถเรยี นรไู้ ด้อยา่ งไม่จาํ กดั
สง่ เสริมการเรยี นรอู้ ย่างย่ังยืน

2.จดุ ประสงคแ์ ละเป้าหมายของการดําเนินงาน

1) เพื่อให้ผู้เรยี นมีความรู้ในแตล่ ะบทเรียนท่ถี ูกตอ้ ง
2) เพื่อใหผ้ เู้ รยี นมีสมรรถนะในการเรียนทีด่ ี
3) เพอ่ื ใหผ้ เู้ รยี นบรรลตุ ัวช้วี ดั ในแต่ละบทเรยี น
4) เพื่อตดิ ตามพัฒนาการในการเรียนของผู้เรียน
5) เพ่ือส่งเสริมความมีระเบียบวนิ ัย ตรงต่อเวลาในการสง่ งาน

3.ขน้ั ตอนการดาํ เนินงาน

กระบวนการทาํ งานแบบ PDCA เปน็ แนวคิดทฤษฎที ีร่ ะบมุ คี วามเปน็ ไปไดใ้ นการพัฒนา
นวัตกรรม

ใหส้ มั ฤทธิ์ผล

1. วางแผน (Plan) ข้นั ตอนการวางแผน

- วางแผนการจดั ทาํ ชุดแบบฝึกทักษะและจดั ชุดแบบฝกึ ทกั ษะมลู นิธิการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม ในพระบรมราชปู ถมั ภ์ หรอื DLTVให้นกั เรยี นนาํ ไปทําทบ่ี า้ นในช่วงปดิ สถานการณ์การ
แพรร่ ะบาดของโรคตดิ เชอื้ ไวรสั โคโรนา 2019 (COVID-19)

-วางแผนตารางเรยี นทสี่ อดคลอ้ งกับทางมูลนิธิการศกึ ษาทางไกลผ่านดาวเทยี ม ในพระบรม
ราชปู ถมั ภ์ หรือ DLTV ใหต้ รงตามตัวชีว้ ดั และความสะดวกในเรอื่ งเวลาของผ้เู รียน

-วางแผนจัดทาํ ส่ือวิดโี อการสอนในเรอื่ งต่างๆของ วชิ าหลักท่ีตรงกับตัวชวี้ ดั และหน่วยการเรยี นรู้
จาก มูลนธิ ิการศกึ ษาทางไกลผา่ นดาวเทยี ม ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรอื DLTV

2. การปฏิบตั ิ (Do) เป็นขัน้ ลงมือปฏิบตั ิตามแผนทว่ี างไว้

- ผสู้ อนสง่ คลปิ การสอนใหน้ ักเรียนผา่ นแอฟพลิเคชน่ั Line พร้อมทง้ั หมอบหมายงานในชดุ
แบบฝกึ หดั มลู นิธิการศกึ ษาทางไกลผา่ นดาวเทียม ในพระบรมราชปู ถัมภ์ หรือ DLTV ทกุ วนั ตาม
ตารางเรยี น

3. ตรวจสอบ (Check) เปน็ ขัน้ ตอนการดําเนนิ งานว่าเปน็ ไปตามแผนทีว่ างไวห้ รือไม่ หรือปฏบิ ตั ิ
แล้วไม่ ไดผ้ ล การตรวจสอบจะไดส้ ิ่งท่ีสาํ เร็จตามแผน และสิง่ ทีเ่ ปน็ ข้อบกพรอ่ งทตี่ อ้ งแก้ไข

-ตดิ ตามผล ตรวจสอบความถูกต้องหลังเดก็ ทําชุดแบบฝึกทกั ษะ และส่งกลับไปเพอื่ ใหก้ าํ ลังใจ
พัฒนาปรบั ปรุงแกไ้ ข

4. การปรับปรุงแก้ไข (Action) เป็นข้ันตอนการนาํ ข้อบกพร่องมาวางแผนเพอ่ื การปฏิบัติ การ
แก้ไข ข้อบกพรอ่ ง แลว้ ลงมือแกไ้ ข

-นําข้อบกพร่องจากปัญหาทพี่ บมาปรบั ปรุงแกไ้ ขและพัฒนาเพอ่ื ประโยชน์ของผู

4.ผลการดําเนนิ การ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชนท์ ่ไี ดร้ ับ

จากการทาํ วดิ โี อสอื่ การสอน ทําใหเ้ หน็ วา่ ผู้เรียนมคี วามรู้ และทักษะในหน่วยนั้นๆดีข้นึ คือ
จากการตรวจงานพบว่า ผ้เู รียนสามารถอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนได้ถูกต้องมากขึ้นรวมถงึ อา่ นและ
ปฏบิ ัติตามคาํ สง่ั ของแบบฝึกทกั ษะไดอ้ ยา่ งถูกต้อง

ประโยชนท์ ไ่ี ดร้ บั

1) ผูเ้ รียนมีความรใู้ นแต่ละบทเรียนท่ถี กู ต้อง
2) ผู้เรียนมสี มรรถนะในการเรยี นที่ดี
3) ผู้เรียนบรรลุตวั ชว้ี ดั ในแต่ละบทเรียน
4) ผู้เรียนความมีระเบยี บวินยั ตรงต่อเวลาในการสง่ งาน

5.ปจั จัยความสําเร็จ

การจดั การศกึ ษาในช่วงปดิ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(COVID-19) ผ้ปู กครองเห็นความสําคัญของการเรยี นการสอนผา่ นระบบออนไลน์ จึงใหค้ วาม

รว่ มมอื โดยเป็นสอ่ื กลางในการส่อื สารระหว่างครกู ับนักเรยี น ช่วยนักเรยี นในเรอื่ งการเรียนการ

สอน และรายงานตดิ ตามผลใหค้ รทู ราบอยูเ่ สมอ

6.บทเรียนทไ่ี ดร้ ับ

การส่งเสริมเรยี นการสอนโดยใชส้ ่อื วีดโิ อและชุดแบบฝึกหดั DLTVเพอื่ ส่งเสริมการเรียนรู้
ช้ันประถมศกึ ษาปีที่6 ในช่วงปดิ สถานการณก์ ารแพรร่ ะบาดของโรคติดเชอ้ื ไวรสั โคโรนา 2019
ทําใหผ้ เู้ รียนไดพ้ ฒั นาตนเองครบทกุ สมรรถนะจากการเรยี นผ่านวิดีโอการสอน และทาํ ชุดแบบฝึก
ทกั ษะของมูลนิธิการศกึ ษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถมั ภ์ หรอื DLTV จึงทําให้
ผสู้ อนเห็นถึงพัฒนาการท่ดี ขี ้นึ ของผเู้ รยี น และมแี นวทางในพฒั นาสอื่ วดิ โี อการสอนใหส้ อดคล้อง
กับความต้องการของเด็กมากขน้ึ

7.การเผยแพร่

มกี ารเผยแพรส่ อ่ื วิดีโอให้นกั เรยี นผา่ นทาง Line และชอ่ งทาง youtube สาํ หรับผูท้ ี่สนใจ

ภาคผนวก

ภาพสอ่ื วดิ โี อการสอนท่อี า้ งองิ จากตวั ชี้วัดแลหน่วยการเรียนรูจ้ าก DLTV เรือ่ งอาหารและ
สารอาหาร เผยแพรผ่ า่ นชอ่ งทาง Line ให้แกน่ กั เรยี น และชอ่ งทาง youtube สําหรับผู้ท่สี นใจ
อยากศึกษา https://www.youtube.com/watch?v=tgd-vsYG6Ug

ภาพส่ือวิดีโอการสอนท่ีอา้ งอิงจากตัวชว้ี ดั และหนว่ ยการเรยี นร้จู าก DLTV วิชาวทิ ยาศาสตร์
เร่ืองอาหารและสารอาหาร โดยบรู ณาการวชิ าวิทยาศาสตร์และภาษาองั กฤษเขา้ ดว้ ยกัน

ตดิ ตามและส่งแบบฝึกหดั โดยผู้เรยี นถา่ ยรูปแบบฝึกหดั จากน้นั อพั โหลดลงอัลบมั ในแอฟพลิเคชั่น Line

ครสู ง่ ลงิ้ ค์สอ่ื วดิ โี อให้แก่ผเู้ รยี นผา่ นช่องการสนทนาตดิ ตาม ประเมินผลการเรยี นร้ขู องผูเ้ รยี นผ่านแอฟพลิเคชั่น Line
ผ้เู รียนสามารถเรียนไดใ้ นเวลาทตี่ นสะดวก โดยสง่ งานทกุ วัน เพ่อื ฝกึ ระเบยี บวนิ ัยในการส่งงานภาพสอ่ื วดิ ีโอการสอนทีอ่ ้างอิงจากตวั ช้วี ัดและหน่วยการเรียนรู้จาก DLTV วชิ าภาษาไทย
เรื่องโครงสร้างประโยค และ การใช้พจนานุกรม

ครูสง่ ลง้ิ คก์ ารสอนจากเวบ็ ไซตม์ ลู นธิ กิ ารศึกษาทางไกลผา่ นดาวเทยี ม DLTV ใหผ้ ูเ้ รียนผ่าน
แอปพลเิ คชน่ั Line ทกุ วัน เพื่อการเรยี นรู้อยา่ งต่อเน่ือง และการติดตามผลการสง่ งานผา่ นช่อง
ทางการสนทนา

ตดิ ตามผล ตรวจสอบความถูกตอ้ งและ ให้คาํ แนะนําหลงั เดก็ ทําชุดแบบฝกึ ทกั ษะ
สง่ กลบั ไปเพ่ือใหก้ ําลงั ใจ พัฒนาปรับปรุงแก้ไข

ติดตามผล ตรวจสอบความถูกต้องหลงั เดก็ ทําชดุ แบบฝึกทักษะ และสง่ กลบั ไปเพื่อให้
กาํ ลังใจ พฒั นาปรับปรุงแกไ้ ข

การวดั ผลและประเมนิ ผลโดยการทํากจิ กรรมท่องคําศัพท์ในบทเรียน โดยผเู้ รยี นอดั วิดโี อ
ทอ่ งคาํ ศัพท์จากน้นั อัพโหลเข้าอลั บมั ในแอปพลเิ คชั่น Line

ภาพสื่อวิดีโอการสอนท่อี ้างอิงจากตัวช้วี ัดและหนว่ ยการเรยี นร้จู าก DLTV วชิ า
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองั กฤษ) เร่อื ง food ผ่านโปรแกรม Zoom

การวดั ผลและประเมนิ ผลโดยการทํากจิ กรรมท่องคําศัพท์ในบทเรียน โดยผเู้ รยี นอดั วิดโี อ
ทอ่ งคาํ ศัพท์จากน้นั อัพโหลเข้าอลั บมั ในแอปพลเิ คชั่น Line

การวดั ผลและประเมินผลโดยการทาํ แบบทดสอบหลงั เรยี นผา่ นโปรแกรม Google form

ติดตามผล ตรวจสอบความถูกต้องหลงั เดก็ ทําชดุ แบบฝึกทักษะ และสง่ กลบั ไปเพื่อให้
กาํ ลังใจ พฒั นาปรับปรุงแกไ้ ข

ครูสง่ ลง้ิ คก์ ารสอนจากเวบ็ ไซตม์ ลู นธิ กิ ารศึกษาทางไกลผา่ นดาวเทยี ม DLTV ใหผ้ ูเ้ รียนผ่าน
แอปพลเิ คชน่ั Line ทกุ วัน เพื่อการเรยี นรู้อยา่ งต่อเน่ือง และการติดตามผลการสง่ งานผา่ นช่อง
ทางการสนทนา

ภาพส่ือวิดีโอการสอนท่ีอา้ งอิงจากตัวช้ีวัดและหน่วยการเรียนรู้จาก DLTV วชิ าภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) เร่ือง feeling ผา่ นโปรแกรม Zoom


Click to View FlipBook Version