The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

ราบงานผลการปฏิบัติงานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2

ราบงานผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2

รายงานผลการปฏิบัตงิ าน

ปีงบประมาณ 2564

คร้ังท่ี ๒

1 เมษายน 2564 - 30 กนั ยายน 2564

นางสาวธาวินี กําจรฤทธิ์
ตาํ แหนง่ ครูผชู้ ่วย

โรงเรยี นวดั ห้วยพระ

สังกัดสาํ นกั งานเขตพ้นื ท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรธรรมราช เขต 1
สงั กดั สํานกั งานการศึกษาข้ันพืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธกิ าร

โรงเรยี นวดั หว้ ยพระ

สงั กัดสาํ นกั งานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศกึ ษานครศรธี รรมราช เขต ๑
สังกัดสาํ นักงานการศึกษาขน้ั พื้นฐาน
กระทรวงศกึ ษาธกิ าร

1

รายงานผลการปฏบิ ตั งิ านการเตรยี มความพร้อมและการพัฒนาอยา่ งเข้มของครูผู้ชว่ ย คร้ังท่ี 2

โรงเรียนวดั ห้วยพระ สํานกั งานเขตพืน้ ทก่ี ารศึกษาประถมศึกษานครศรธี รรมราช เขต 1

สาํ นกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาขนั้ พื้นฐาน สังกัดกระทรวงศึกษาธกิ าร

รายงานผลการปฏิบัตติ น

1. ขอ้ มลู ผู้ขอรบั การประเมิน

1. ชอ่ื นางสาวธาวนิ ี นามสกลุ กาํ จรฤทธ์ิ

2. เกิดเม่ือวันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2540

3. ตาํ แหน่งหนา้ ท่ใี นปัจจบุ ัน ตําแหนง่ ครผู ูช้ ว่ ย

สถานท่ที ํางาน โรงเรียนวดั หว้ ยพระ

ตงั้ อยู่เลขท่ี – หมทู่ ่ี 5 ถนน – ตําบล/แขวง นาพรุ

อําเภอ พระพรหม จังหวัด นครศรธี รรมราช รหัสไปรษณยี ์ 80000

โทรศพั ท์ - โทรศัพทเ์ คลอื่ นท่ี 098-0341695

โทรสาร - e-mail [email protected]

ใบอนุญาตผปู้ ระกอบวชิ าชีพครู เลขท่ี 63109000148381

2. ประวัตกิ ารศึกษา วชิ าเอก/โท/สาขา ปที ส่ี าํ เรจ็ สถาบนั การศกึ ษา
วฒุ กิ ารศึกษา การศึกษา มหาวทิ ยาลัยสวนดุสติ
ประถมศึกษา กศ.บ 2563 โรงเรียนเบญจมราชูทศิ
ปรญิ ญาตรี ศิลป์-คํานวณ 2558 โรงเรียนเบญจมราชทู ิศ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการปกติ 2555 โรงเรียนอนบุ าลนครศรธี รรมราช ณ
มธั ยมศกึ ษาตอนต้น  2551
นครอทุ ศิ
ประถมศกึ ษา

3. ประวัตกิ ารทํางาน (ต้งั แต่เริม่ ปฏิบัตงิ านจนถึงปจั จุบัน)

วัน เดือน ปี ตําแหนง่ สอนระดับ/ ช้นั สถานท่ที ํางาน
1 ตลุ าคม 2563 ครผู ูช้ ่วย ประถมศกึ ษาปีที่ 5-6 โรงเรยี นวดั หว้ ยพระ

2

4. ความรูค้ วามสามารถพิเศษ
1. ดา้ นคอมพิวเตอร์ ทกั ษะการตดั ต่อรปู ภาพ ตดั แต่งรปู และโปสเตอรป์ ระชาสัมพันธ์
เปน็ อยา่ งดี
2. ดา้ นกีฬา ทกั ษะการเลน่ แบดมินตนั และเสริ ์ฟบอรด์

5. ประวัตกิ ารสอน
1. ปัจจุบันสอนระดบั ชนั้ ประถมศกึ ษาปที ่ี 5-6
รายวชิ า ทกุ รายวิชา สถานศึกษา โรงเรียนวดั หว้ ยพระ
ต้ังอยเู่ ลขท่ี – หมู่ที่ 5 ถนน – ตาํ บล/แขวง นาพรุ
อาํ เภอ พระพรหม จงั หวดั นครศรธี รรมราช รหัสไปรษณยี ์ 80000
โทรศพั ท์ - โทรศัพทเ์ คลือ่ นที่ -
สาํ นกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาขน้ั พน้ื ฐาน สังกัด กระทรวงศกึ ษาธิการ
e-mail [email protected]
ปฏิบตั ิหน้าทร่ี บั ราชการรวมเปน็ เวลา 1 ปี

6. งานท่ีไดร้ ับมอบหมาย/หน้าทพ่ี ิเศษ
นางสาวธาวินี กําจรฤทธิ์ รับหนา้ ท่ปี ฏบิ ตั ิการสอนในระดับชน้ั ประถมศกึ ษาปี

ที่ 5 และ 6 ในกลุม่ สาระการเรยี นรภู้ าษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองั กฤษ) สังคมศกึ ษา การงานอาชีพ วิทยาศาสตรแ์ ละ
เทคโนโลยี (วทิ ยาการคํานวณ) และศลิ ปะ สอนเป็นครูผู้ชว่ ยเหลือการเรยี นการสอนโดย
จากมลู นธิ ิการศกึ ษาทางไกลผ่านดาวเทยี ม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และรบั ผดิ ชอบครู
เวรประจาํ วนั พฤหสั บดี โรงเรียนวัดห้วยพระ สังกดั สํานกั งานเขตพืน้ ทก่ี ารศกึ ษา
นครศรธี รรมราช เขต 1 ยดึ หลกั การปฏิบตั ติ นเป็นแบบอยา่ งใหแ้ กศ่ ิษยแ์ ละปฏิบัตกิ บั
ศษิ ยท์ กุ คนโดยเทา่ เทียมกนั เมือ่ นกั เรยี นมีปญั หาหรือขอ้ สงสัยท้งั ในเรอ่ื งาการเรยี น หรือ
เรื่องทักษะชวี ติ ก็เข้าไปชว่ ยเหลือแนะนําแกไ้ ขไดต้ ลอดเวลา รบั ผิดชอบต่อหนา้ ท่ี
ปฏิบัตกิ ารสอนอย่างต้งั ใจ โดยสอดแทรกเทคนิคการเรียนสอนทแ่ี ปลกใหม่โดยมุง่ เนน้
หลกั การ Learning by doing ใหน้ กั เรยี นเรยี นรดู้ ว้ ยตัวเอง มที กั ษะที่เกิดขึ้นจากการ
เรียนรผู้ า่ นประสบการณ์เพื่อใหน้ กั เรยี นมีความรแู้ ละมที กั ษะการลงมอื ทาํ ท่ีประจกั ษ์ชัด
อบรมสงั่ สอนศิษยด์ ้วยความรักความเมตตา โดยยึดหลกั คุณธรรม จรยิ ธรรมที่ครูผ้สู อน
พงึ มตี ่อศษิ ย์ ติดต่อสมั พันธ์กบั ผ้ปู กครองและชุมชนอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือให้การเรียนการ
สอนของนกั เรียนประสบผลสาํ เรจ็ ไปได้ด้วยดี และไดร้ ับหมอยหมายพเิ ศษตามระเบียบ

3

สาํ นักงานคณะกรรมการการศกึ ษาข้ันพ้นื ฐาน วา่ ด้วยการบรหิ ารสถานศึกษา พ.ศ
2552 หน้าที่และการบริหารงานของสถานศกึ ษา ดงั นี้

1. งานด้านการจดั กจิ กรรรมการเรียนการสอน

นางสาวธาวนิ ี กําจรฤทธ์ิ ตําแหนง่ ครูผู้ช่วย ปฏิบัตกิ ารสอนระดบั ชนั้

ประถมศึกษาปีท่ี 5-6 โรงเรียนวดั หว้ ยพระ สังกดั สาํ นกั งานพน้ื ทกี่ ารศกึ ษา

นครศรธี รรมราช เขต 1 ปฏบิ ัติการสอนในภาคเรียนท่ี 1/2564 ดงั น้ี

รายวิชา ระดบั ช้นั
ภาษาไทย ระดับช้นั ประถมศกึ ษาปที ่ี 5 และ 6
คณติ ศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6
ภาษาตา่ งประเทศ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 และ 6
วทิ ยาศาสตร์ ระดบั ชั้นประถมศึกษาปที ่ี 5 และ 6
สังคมศึกษา ระดับชัน้ ประถมศกึ ษาปีที่ 5 และ 6
ประวัติศาสตร์ ระดบั ชน้ั ประถมศกึ ษาปที ี่ 5 และ 6
วทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี ระดบั ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 และ 6
สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับช้ันประถมศึกษาปที ี่ 5 และ 6
ศิลปะ ระดับช้ันประถมศกึ ษาปีที่ 5 และ 6
มหี น้าทีแ่ ละความรบั ผดิ ชอบเกีย่ วกบั การจัดการเรยี นการสอน การส่งเสรมิ การ

เรียนรู้ พฒั นาผเู้ รียนปฏบิ ัติงานการตรวจสอบพัสดุ และรับผิดชอบฝา่ ยวิชาการของสถานศึกษา

พฒั นาตนเองและวิชาชพี ประสานความรว่ มมอื กับผ้ปู กครอง บุคคลในชมุ ชนและสถาน

ประกอบการเพือ่ นว่ มกันพัฒนาผ้เู รยี น การบริการสงั คมด้านวิชาการและด้านวชิ าชีพ ปฏิบตั ิ

หน้าท่อี ื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานทปี่ ฏิบตั ดิ งั นี้

1) ปฏิบัตงิ านเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรยี นรขู้ อง
ผู้เรยี นดว้ ยวิธที หี่ ลากหลายโดยเน้นผ้เู รยี นเปน็ สาํ คญั

2) จดั การอบรมส่งั สอน และจดั กจิ กรรมเพื่อพัฒนาผู้เรยี นใหม้ ีคณุ ลกั ษณะที่
พงึ ประสงค์

3) ปฏบิ ตั ิงานตําแหน่งหวั หนา้ เจ้าหน้าท่พี ัสดุ
4) ปฏบิ ตั งิ านตําแหนง่ ครูประจําช้นั ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ6
5) ปฏิบัติงานหวั หน้าฝ่ายวิชาการ

ซึง่ มีขอ้ ปฏิบัตติ นดังตอ่ ไปนี้

4

1) มจี รรยาบรรณในการปฏิบัตงิ าน
2) มีคุณธรรม จริยธรรม สุจริต ยุติธรรมและจรงิ ใจการปฏิบตั ิหนา้ ท่ี
3) มีทกั ษะและเทคนคิ ในการถ่ายทอดความรูไ้ ด้อย่างเตม็ ความสามารถ
4) ไมด่ ดุ ่า ข่เู ขน็ ใช้คาํ พดู หยาบคาย เพอื่ บ่ันทอนผู้อน่ื ในการปฏบิ ัติหน้าที่ ไม่

เหยียดหยามผู้อน่ื ดว้ ยการกระทําและวาจา ทง้ั ตอ่ หน้าและลับหลงั ผู้อื่น
5) ใชถ้ อ้ ยคาํ ท่สี ภุ าพเรียบรอ้ ยแก่ผเู้ รียนอยา่ งเสมอต้นเสมอปลาย
6) ไมเ่ ลอื กปฏิบตั กิ ารผเู้ รียน ให้ความรูอ้ บรมสงั่ สอนด้วยความยตุ ธิ รรม

เทา่ เทยี ม
7) อบรมสง่ั สอนด้วยความเมตตา ช่วยเหลอื ชแี้ นะ และแก้ไขใหแ้ ก่ศิษยอ์ ย่าง

เตม็ ใจและเต็มความสามารถ
8) ไมล่ ่วงเกนิ เร่อื งส่วนตัว และความเปน็ ส่วนตัวของผู้เรียนในขณะเรยี น
9) หม่ันตรวจความสะอาดดารสุขลกั ษณะอนามยั ของผเู้ รยี น ห้องเรียนและ

กจิ กรรมของผูเ้ รียน เพอ่ื สง่ เสริมการมสี ุขลักษณะที่ดีของผู้เรยี น
10) ไมใ่ ช้คาํ พดู หรอื พฤติกรรมท่ที ําใหผ้ ้เู รียนร้สู กึ ทอ้ แทต้ ่อการเรียน ความรู้สกึ

หรือ การกระทาํ ทที่ าํ ให้ผู้เรยี นรู้สกึ หดหู่ วิตกกงั วลต่อการเรียน
11) ไม่ฉกฉวยโอกาสในการลว่ งเกนิ ผ้เู รยี นทัง้ ทางคําพูดและการกระทาํ หรือ

เรยี กใช้ผเู้ รยี นเพอ่ื แสวงหาประโยชนส์ ่วนตน หรอื ทาํ สง่ิ ใดเกินแก่อํานาจท่ี
ตนพึงมีตอ่ ผูเ้ รยี น
12) ไม่สูบบุหรี่ ดมื่ สรุ า เสพสารเสพติด และอบายมขุ
13) ไมท่ ํากิจกรรมการเรียนการสอนอันเปน็ การรบกวนการทาํ งานของคณุ ครู
ท่านอ่ืนในขณะปฏิบัติการสอน
14) ทาํ งานด้วยความรัก ความสนกุ สนาน ตรงตามความสนใจของผ้เู รยี น
15) ไมใ่ ชห้ รอื ให้ความสนใจกับโทรศัพท์มือถือในขณะสอนอนั เปน็ เรอ่ื งส่วนตัว
ไมเ่ ก่ยี วขอ้ งกับกิจกรรมการเรยี นการสอนในขณะสอน
16) รบั ฟงั ความคดิ เหน็ ของผเู้ รียนอย่างเปดิ กวา้ งและเปิดใจ รบั ฟังเสียงหรอื
ความคิดเหน็ ตา่ งของผูเ้ รยี นและเพอ่ื นร่วมงาน
17) ไม่เอาความคดิ เห็นหรอื พฤตกิ รรมของตนเปน็ ใหญ่ ใหเ้ กยี รติซึง่ กันและกนั
18) มีกริยาทีอ่ ่อนนอ้ ม ไมแ่ ข็งกระด้างจนทนใหผ้ เู้ รียนรู้สกึ อดึ อดั
19) ตง้ั ใจทํางาน รว่ มมอื ลงแรงและปัญญาเพ่ือภาพพจนท์ ี่ดีของโรงเรียน
20) ไม่พูดจา หรอื ทาํ พฤตกิ รรมสรา้ งความแตกแยกใหก้ บั ผู้เรียนและโรงเรียน

5

21)สร้างความเช่อื มัน่ ให้กับสถานศึกษาด้วยการถอื สัจจะ วาจา ไม่หลอกลวง
ผู้อื่นให้ไดร้ ับความเสยี หาย

22) ปรบั ปรุงแกไ้ ขในสว่ นท่ผี ิดพลาด เพอ่ื การเรียนรแู้ ละการพัฒนาตนเอง
23) ยดึ มัน่ ในหลักการประชาธิปไตย ไมอ่ อกคําส่ังหรอื บังคบั ผู้เรียนดว้ ย

ความเหน็ แกต่ ัว
24) รักศักด์ิศรแี ละเกียรติของความเป็นครู
25) ตรงต่อเวลา ร้จู ักกาลเทศะ ไมก่ ระทําส่ิงใดอนั ขัดต่อความถกู ต้องบน

พ้ืนฐานของสังคม

ด้านดาํ เนินการจัดทาํ และพัฒนาหนว่ ยการเรยี นรทู้ ่ีสอดคลอ้ งกับคําอธิบายรายวิชา
ธรรมชาติของสาระการเรยี นรู้ เหมาะสมกบั ผู้เรยี น บริบทของสถานศกึ ษาและทอ้ งถิน่ รายวิชา
ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน รหัสวิชา อ 16101 ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ี 6 ไดอ้ อกแบบกิจกรรม
การเรยี นร้ดู ้วยวธิ ีการปฏิบตั ิ (Active Learning) โดยมีการออกแบบสอ่ื นวตั กรรม เทคโนโลยี
แหลง่ เรียนรู้ เพอ่ื ใหผ้ เู้ รียนได้รบั การพัฒนาเต็มตามศกั ยภาพ บรรลมุ าตรฐานการเรียนรู้ ตลอดจน
ดาํ เนินการประเมินผลการใชห้ นว่ ยการเรียนรู้ และนําผลการประเมนิ มาปรบั ปรงุ พฒั นาใหม้ ี
คุณภาพของหน่วยการเรียนร้ใู หส้ งู ขน้ึ

ข้อมลู เกี่ยวกับเวลาการมาปฏิบตั ิหนา้ ทร่ี าชการ (1 ตุลาคม 2563 - 31 มนี าคม 2564)

ประเภท จาํ นวน รวม
ครงั้ วัน คร้งั วัน

มาสาย -- --

ลาป่วย -- --

ลากจิ -- --

ลาอุปสมบท -- --

ลาช่วยเหลอื ภริยาท่ีคลอด - - --
บตุ ร

ลาคลอด -- --

6

การประชุม /อบรม/สัมมนา/การเผยแพร่ผลงาน/การเปน็ วทิ ยากร/การแลกเปล่ียนเรียนรู้

( 1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564)

ที่ วนั ที่ เกียรติบัตร ผลงาน การพัฒนาตนเอง หน่วยงานที่จัด

1. 9 พฤษภาคม อบรมโครงการโรงเรียนปลอดภยั ในประเทศไทย สาํ นักงาน
2564 หลักสูตรการลดความเส่ยี งภัยพิบัติธรรมชาติและการ คณะกรรมการ
ปรับตัวรบั การเปลยี่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ รหัส การศึกษาขนั้ พืน้ ฐาน
รว่ มกับมลู นิธศิ ุภนมิ ิต
หลักสตู ร 62037 แห่งประเทศไทย

อบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar “การจัดการ

เรยี นการสอนออนไลนย์ ุคปกตใิ หม่: มมุ มองของ

2. 17 พฤษภาคม ผบู้ ริหาร นกั วิชาการ และครู” สํานกั งานคณะกรรมการ
2564
ในหัวข้อ แนวทางการพฒั นาการเรียนออนไลนแ์ ละการ การศกึ ษาข้ันพน้ื ฐาน

สอนความปลอดภัยบนโลกอินเตอรเ์ น็ตดว้ ยการเรียน

เชิงรุก

อบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar “การจัดการ

3. 18 พฤษภาคม เรยี นการสอนออนไลน์ยุคปกตใิ หม่: มุมมองของ สํานกั งานคณะกรรมการ
2564 ผบู้ ริหาร นักวิชาการ และครู” การศึกษาขน้ั พ้ืนฐาน

ในหวั ข้อ การสร้างห้องเรียนออนไลน์ 1 และการสร้าง

หอ้ งเรยี นออนไลน์ 2

อบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar “การจัดการ

เรยี นการสอนออนไลนย์ คุ ปกตใิ หม่: มุมมองของ

4. 19 พฤษภาคม ผูบ้ รหิ าร นกั วชิ าการ และครู” สํานักงานคณะกรรมการ
2564 ในหวั ขอ้ เทคนิคและวิธีการสอนออนไลน์แบบมี การศึกษาข้นั พืน้ ฐาน

ปฏสิ ัมพันธ์ และห้องเรยี นออนไลน์โดยใชโ้ ครงงานเปน็

ฐาน

7

อบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar “การจดั การ

เรียนการสอนออนไลนย์ ุคปกติใหม่: มมุ มองของ

5. 20 พฤษภาคม ผู้บริหาร นักวิชาการ และครู” สาํ นักงานคณะกรรมการ
2564
ในหัวขอ้ การจดั กิจกรรมการเรียนออนไลนต์ ามแนวคดิ การศกึ ษาขนั้ พ้ืนฐาน

เกมฟิ ิเคชนั และการวัดและการประเมินสําหรับการ

เรียนออนไลน์

อบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar “การจัดการ

6. 21 พฤษภาคม เรยี นการสอนออนไลน์ยคุ ปกตใิ หม่: มมุ มองของ สํานกั งานคณะกรรมการ
2564 ผูบ้ ริหาร นักวิชาการ และครู” การศกึ ษาขน้ั พืน้ ฐาน

ในหวั ข้อ การส่งเสริมศกั ยภาพการเรียนรดู้ ว้ ยสือ่ วีดีโอ

ออนไลน์ และห้องเรียนกลบั ดา้ นวีดโี อแบบมปี ฏสิ มั พันธ์

7. 2 สิงหาคม การอบรมออนไลน์ “การนาํ เสนองานด้วย สพป.นศ.1
2564 Powerpoint” การพฒั นาครูดา้ นการประยกุ ต์และ

บรู ณาการใชเ้ ทคโนโลยี เพอ่ื การเรยี นการสอน

8. 2 สงิ หาคม การอบรมออนไลน์ “การตัดต่อคลิปวีดโี อลง สพป.นศ.1
2564 YouTube” การพัฒนาครดู า้ นการประยกุ ต์และบรู ณา

การใชเ้ ทคโนโลยี เพื่อการเรียนการสอน

การอบรมออนไลน์ “การสรา้ งใบงาน ใบความรมู้ ชี ีวิต

9. 5 สงิ หาคม โดยใช้ Live Worksheets” การพฒั นาครูด้านการ สพป.นศ.1
2564 ประยกุ ตแ์ ละบรู ณาการใช้เทคโนโลยี เพือ่ การเรียนการ

สอน

10. 6 สิงหาคม การอบรมออนไลน์ “การจดั การเรยี นการสอนโดยใช้ สพป.นศ.1
2564 Google Classroom” การพัฒนาครูดา้ นการประยุกต์

และบูรณาการใชเ้ ทคโนโลยี เพอ่ื การเรียนการสอน

11. 14-15 สิงหาคม อบรมเชงิ ปฏบิ ัตกิ ารการพฒั นาทกั ษะการจัดการเรียนรู้ สาํ นักงานคณะกรรมการ
2564 รปู แบบออนไลน์ สาํ หรบั ครสู ังกัดสํานกั งาน การศึกษาขนั้ พื้นฐาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพนื้ ฐาน

8

2.งานท่ปี รึกษา

นางสาวธาวินี กําจรฤทธิ์ ตําแหน่งครูผู้ช่วย รับผิดชอบการเรียนการสอนนักเรียน
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 และ 6 โรงเรียนวัดห้วยพระ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครศรีธรรมราช
เขต1 ซงึ่ มหี น้าที่ดังนี้

2.1 การดูแลและแก้ไขความประพฤตขิ องนักเรยี น

ข้าพเจ้ารับผิดชอบหน้าที่ในการดูแล สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในขณะเรียนและปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆในโรงเรียน หากเห็นพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมข้าพเจ้าจะเข้าไปตักเตือน แก้ไข ชี้แนะ และช่วยเหลือ
โดยทนั ที เพือ่ สร้างพฤตกิ รรมท่ีดงี ามของผเู้ รียนตอ่ ไป

2.2 การจดั ระบบชว่ ยเหลือนกั เรยี น

ข้าพเจา้ ได้ขอความร่วมมอื กบั ผูป้ กครองกรอกขอ้ มลู ประวตั ขิ องผเู้ รียนในสมุดประจาํ ตัว เพ่อื ทํา
การเกบ็ ขอ้ มูลพืน้ ฐานของผู้เรียน หากพบปัญหาของผเู้ รียน ขา้ พเจา้ กพ็ รอ้ มจะเข้าไปชว่ ยเหลือโดยทนั ที
นอกจากนนั้ ข้าพเจ้ายังออกเยยี่ มบ้านผู้เรียนในท่ปี รกึ ษา เพอ่ื สรา้ งความสัมพนั ธ์ที่ดกี บั ผเู้ รียนและทบ่ี ้าน

2.3 การดูแลกจิ กรรมเข้าแถวในภาคเชา้

ข้าพเจ้ารับผิดชอบครูเวรประจําวันพฤหัสบดี ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโร
นา 19 ข้าพเจ้าจึงคัดกรองผู้เรียนก่อนเข้าโรงเรียนโดยการวัดอุณหภูมิ และล้างมือด้วยเจลล้างมือ
กิจกรรมควบคุมแถวและกิจกรรมในภาคเช้า กิจกรรม Homeroom ในคาบแรกของวันให้กับนักเรียนที่
ปรกึ ษา พร้อมถามไถ่ปัญหา พรอ้ มเข้าชแี้ นะโดยทันที เพอ่ื เปน็ การสรา้ งสมั พันธ์ที่ดกี บั ผเู้ รยี น

กิจกรรมเข้าแถวในภาคเช้าโดยนักเรียนจะเป็นผู้ปฏิบัติกิจกรรม ข้าพเจ้ามีหน้าท่ีควบคุมดูแล เพ่ือ
ฝึกความมีวินัยและความเป็นระเบียบของผู้เรียนอย่างใกล้ชิด หากผู้เรียนคนใดปฏิบัติด้วยความไม่ตั้งใจ ไม่
เรยี บรอ้ ย ไมม่ วี ินยั ข้าพเจ้ากจ็ ะรบี เข้าไปตักเตือนเพ่ือเปน็ การสรา้ งวนิ ยั ใหม่ให้เกิดขน้ึ กับผเู้ รียน

3. งานหนา้ ทพ่ี ิเศษ
1) ปฏิบตั ิตาํ แหนง่ หวั หน้าเจา้ หน้าท่ีงานพัสดุ
2) ปฏบิ ัติหวั หน้าฝา่ ยบรหิ ารงานวชิ าการ

9

รายงานผลการปฏบิ ัตงิ านการเตรยี มความพรอ้ มและพัฒนาอยา่ งเขม้ ของครูผ้ชู ว่ ย คร้งั ท่ี 2
นางสาวธาวินี กําจรฤทธ์ิ

โรงเรยี นวัดห้วยพระ สาํ นกั งานเขตพน้ื ท่กี ารศกึ ษาประถมศกึ ษานครศรีธรรมราช เขต 1
สํานกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาขั้นพื้นฐาน สังกดั กระทรวงศกึ ษาธิการ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
องค์ประกอบที่ 1 การประเมินผลการปฏบิ ัตติ น

เกณฑ์การประเมนิ บนั ทกึ ผลการปฏิบัติงาน หลกั ฐาน/แหล่งข้อมูล
1.วนิ ยั และการรกั ษาวินยั ข้าพเจ้าแสดงออกทางอารมณ์ กริยา
1.1 การแสดงออกทางอารมณ์ ท่าทาง และการส่ือสารได้เหมาะสมกับ  พฤตกิ รรม
กรยิ า ทา่ ทาง และการสื่อสารได้ กาลเทศะต่อผู้เรียน เช่น การพูดจาและ  สอบสัมภาษณ์ครู ผ้บู รหิ าร
เหมาะสมกบั กาลเทศะตอ่ ผูเ้ รยี น ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูก
ศิษย์ ยึดหลักคําสอนทางศาสนาในการ
ดําเนินชีวิต เพื่อให้ข้าพเจ้าสามารถควบคุม
อารมณข์ องตนเองไดเ้ ปน็ อย่างดี
1.2 การแสดงออกทางอารมณ์ ข้าพเจ้าแสดงออกทางอารมณ์ กริยา  สมุดลงเวลาการปฏบิ ตั งิ าน
กรยิ า ท่าทาง และการสอ่ื สารได้ ท่าทาง และการส่ือสารได้เหมาะสมกับ  สอบสัมภาษณค์ รู ผู้บรหิ าร
เหมาะสมกับกาลเทศะต่อ กาลเทศะต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ือนร่วมงาน  พฤติกรรม
ผ้บู ังคบั บัญชาเพื่อนรว่ มงาน ผู้ปกครอง และบุคคลอื่น เช่น การพูดจา
ผปู้ กครอง และบุคคลอื่น ไพเราะ มีสัมมาคารวะอ่อนน้อมถ่อม เชื่อ
ฟงั และปฏิบัตติ ามคําสั่งของผูบ้ งั คับบญั ชา
ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนมีการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์เพ่ือป้องกัน
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด 19 โดย
ข้าพเจ้าได้ใช้ความรู้ด้านการสอนและ
ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีมาปรับใช้เข้า
ด้วยกัน และทํางานอย่างเต็มศักยภาพเพื่อ
ประโยชนข์ องผเู้ รยี น

10

เกณฑก์ ารประเมนิ บันทึกผลการปฏบิ ัติงาน หลักฐาน/แหล่งข้อมลู
1.3 การมีเจตคติเชิงบวกกับ ขา้ พเจา้ ปฏบิ ตั ติ นเปน็ ผ้มู คี ุณธรรม  สอบสมั ภาษณ์ครู ผู้บรหิ าร
ประเทศชาติ จรยิ ธรรม เพอ่ื การเป็นครูท่ปี ระกอบดว้ ย
คุณงามและความดี ซงึ่ กระทาํ ด้วยความ  พฤติกรรม

สาํ นกึ ในจติ ใจ เช่น ความเสียสละ มนี ้ําใจ
ความเกรงใจ ความยุติธรรม ความเหน็ อก
เห็นใจ การมีมารยาท ความรักและความ
เมตตาต่อศษิ ย์ เพอื่ เปน็ กาํ ลงั สําคัญในการ
ขับเคลื่อนระบบการศกึ ษาใหม้ ีคุณภาพและ
พฒั นาประเทศชาตใิ ห้มีความกา้ วหน้า

1.4 การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามกฎหมาย ระเบียบ  สอบสมั ภาษณ์ครู ผู้บรหิ าร
หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับความ แบบแผน หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการ
เป็นขา้ ราชการ โดยเป็นบุคคลที่เคารพและปฏิบัติตาม  สงั เกตพฤตกิ รรม

กฎหมาย รักษาระเบียบวินัยของทาง
ราชการ กระทําตนเป็นแบบอย่างที่ดี มี
หลักในการปฏิบัติหน้าท่ีของครูอย่างชัดเจน
ยุตธิ รรม

1.5 การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามกฎหมายและ  สรุปรายงานผลการเขา้ ร่วม
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความ กระทําตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและ กิจกรรม
เปน็ ขา้ ราชการครู สังคม โดยใช้เหตุผลและวิจารณญาณใน  บนั ทกึ ขอ้ ความรายงานผ
การตัดสินใจเลือกปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับ ลการเขา้ รว่ มกิจกรรม
มอบหมาย จนบรรลุเป้าหมายหน้าที่
ข้าราชการ ในฐานะเป็นพลเมืองท่ีดี ยึดมั่น
ในหลักศีลธรรมและคุณธรรมทางศาสนาใน
การชว่ ยเหลอื ผู้อ่นื

11

เกณฑ์การประเมนิ บนั ทึกผลการปฏิบัตงิ าน หลักฐาน/แหลง่ ข้อมลู
1.6 การปฏบิ ัตติ ามกฎหมาย ข้าพเจา้ รักษาวินัยทีเ่ ป็นข้อหา้ มและข้อ  สมุดลงเวลาการปฏบิ ัตงิ าน
ปฏบิ ตั ิอยา่ งเครง่ ครดั อยเู่ สมอ โดยศึกษา  สอบสมั ภาษณค์ รู ผบู้ รหิ าร
พระราชบัญญตั ิ ระเบยี บข้าราชการครูและ  พฤตกิ รรมการมาทาํ งาน
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 เพ่ือ
เตือนตนมิให้กระทาํ ความผิดทางวินัย อย่างสมาํ่ เสมอ
ราชการ

2. คณุ ธรรม จรยิ ธรรม ข้าพเจา้ ปฏบิ ตั ิตนตามหลักคาํ สอนศาสนา  พฤติกรรม
2.1 การปฏิบัตติ นตามหลัก อิสลาม โดยละหมาด และเป็นแบบอยา่ งที่  ภาพประกอบ หนา้ ที่ 32
ศาสนาท่นี บั ถอื อยา่ งเคร่งครดั ดีในเรือ่ งของการปฏบิ ัตศิ าสนกิจ และคอย
2.2 การเข้ารว่ ม สง่ เสริม และ ส่ังสอนตักเตอื นนักเรียนในเร่อื งท่ีผิด และ
สนับสนุนศาสนกจิ ของศาสนาท่ี สง่ เสรมิ ความดี
นบั ถอื อยา่ งสมํา่ เสมอ ขา้ พเจา้ ดาํ รงตนตามศาสนา และปฏิบัติ  สอบสมั ภาษณค์ รู ผ้บู รหิ าร
ตามขนบธรรมเนยี มประเพณี ตลอดจน  สงั เกตพฤตกิ รรม
คา่ นยิ มของสงั คม ทําใหข้ า้ พเจ้าสามารถ
อย่รู ่วมกับผ้อู ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข

2.3 การเหน็ ความสําคัญ ของ ข้าพเจา้ มีความยินดใี ห้ความร่วมมอื กับ  สอบสมั ภาษณ์ครู ผบู้ ริหาร
การเข้าร่วม ส่งเสรมิ สนบั สนนุ ผปู้ กครองและชมุ ชนในกิจกรรมตา่ งๆ ที่  สงั เกตพฤตกิ รรม
เคารพกิจกรรมที่แสดงถงึ จารีต ชุมชนจัดขึน้ เชน่ วันลอยกระทง ฯลฯ
ประเพณี วัฒนธรรมทอ้ งถ่ินหรือ
ชมุ ชน
2.4 การเหน็ ความสาํ คญั เข้า ข้าพเจา้ เคารพธงชาตแิ ละร่วมพิธีกรรม  สอบสัมภาษณค์ รู ผู้บริหาร
ร่วม สง่ เสริม สนับสนนุ หนา้ เสาธงทุกเช้ามไิ ดข้ าด แต่งกายชดุ ไทย  สังเกตพฤติกรรม
กิจกรรมทแ่ี สดงถึง จารีต รักษาขนบธรรมเนยี ม ประเพณไี ทย ทั้ง  ภาพประกอบ (ภาคผนวก)
ประเพณี วัฒนธรรมของชาติ กิจกรรมประเพณขี องไทยและประเพณี
ท้องถิ่น ร่วมอนรุ กั ษ์ สนับสนุน กจิ กรรมท่ี
แสดงถึง จารีต รกั ษาขนบธรรมเนียมอันดี
งานของไทย เหน็ ความสาํ คัญของประเพณี
วฒั นธรรม ปฏบิ ตั ติ นตามธรรมนองครอง
ธรรม ไม่ทําใหผ้ ้อู ื่นเดือนรอ้ น และเป็น
แบบอย่างทีด่ ี

12

เกณฑก์ ารประเมนิ บนั ทกึ ผลการปฏบิ ัติงาน หลกั ฐาน/แหล่งข้อมลู
2.5 การมีจิตบริการ และจิต ข้าพเจา้ ใหม้ คี วามเต็มใจท่ีจะให้บริการ  สอบสัมภาษณค์ รู ผบู้ ริหาร
สาธารณะ แก่ผู้ปกครองนักเรยี นทม่ี าติดต่อราชการกบั
ทางโรงเรยี นด้วยความเต็มใจและมีจิตอาสา  สังเกตพฤติกรรม
ในการรว่ มงานกบั ทางชุมชน  ภาพประกอบ (ภาคผนวก

2.6 การตอ่ ต้านการกระทําของ ขา้ พเจา้ ยึดมนั่ ในหลกั ธรรมคาํ สอนของ หนา้ ที่ 25)

บคุ คลหรือกล่มุ บุคคลที่สง่ ผลต่อ ศาสนา และเปน็ แบบอยา่ งทีด่ ใี ห้แกศ่ ิษย์  สอบสมั ภาษณ์ครู ผู้บริหาร
ความม่ันคงของชาติหรอื เพอ่ื นร่วมงาน และบคุ คลอนื่ ๆ ดาํ รงชีพ  สังเกตพฤตกิ รรม

ผลกระทบเชิงลบต่อสงั คม ตามสายกลาง
โดยรวม
3. จรรยาบรรณวชิ าชีพครู ข้าพเจา้ ปฏิบัติตนเหมาะสมกบั ความเปน็  ภาพกจิ กรรม (ภาคผนวก
3.1 การพฒั นาวิชาชพี และ ครู ตามจรรยาบรรณวิชาชพี ครู และมีการ หน้าที่ 27-32)
บุคลิกภาพอย่างต่อเน่อื ง พัฒนาตนจนเปน็ ท่ยี อมรบั ในสถานศึกษา
วา่ เปน็ ผทู้ ี่ประพฤติปฏบิ ตั ติ นตาม  บนั ทกึ ขอ้ ความรายงานผ
จรรยาบรรณวชิ าชพี ลการเขา้ รว่ มกจิ กรรม

 คาํ สั่งปฏิบัตหิ น้าท่ี
 เกียรติบตั ร
3.2 การมีวสิ ัยทศั น์ รู้และเขา้ ใจ มุ่งหวังความเจริญก้าวหน้าโดยกําหนด  ภาพกจิ กรรม (ภาคผนวก
สนใจ ติดตามความเปลี่ยนแปลง เป้าหมายในการปฏิบัติงาน และการศึกษา หนา้ ที่ 37 )
ดา้ นวิทยาการ เศรษฐกจิ สังคม ต่อ โดยมีการติดตามข่าวการเคลื่อนไหว
การเมืองของไทย และนานาชาติ ทางการศึกษาในเร่ืองความก้าวหน้าใน  การอบรมออนไลนเ์ รอื่ ง
ในปัจจบุ ัน วิชาชีพอยู่เสมอ เพ่ือจะได้นํามาวางแผน ความรเู้ กี่ยวกับ covid-19
และปรับตวั เพ่ือความก้าวหน้าในวิชาชีพ
 สังเกตพฤติกรรม

3.3 การไม่อาศัยวชิ าชพี ข้าพเจ้าเห็นคุณค่าและความสําคัญของ  สอบสัมภาษณ์ครู ผู้บริหาร
แสวงหาผลประโยชน์ทไ่ี ม่ การเป็นครูท่ีดีอยู่เสมอ โดยมีความรักและ นกั เรียน ผปู้ กครอง เพอ่ื น
ถูกต้อง ศรัทธาในวิชาชีพครู พึงกระทําตนให้เป็น รว่ มงาน
แ บ บ อ ย่ า ง ที่ ดี ต่ อ ศิ ษ ย์ ท้ั ง ท า ง ต ร ง แ ล ะ
ทางอ้อม  สังเกตพฤตกิ รรม

13

เกณฑก์ ารประเมนิ บันทกึ ผลการปฏบิ ัตงิ าน หลักฐาน/แหลง่ ข้อมลู
3.4 การมงุ่ ม่นั ต่อการพัฒนา ข้าพเจ้ามุ่งม่ันในการทํางาน โดยไม่มี  สอบสมั ภาษณ์ครู ผบู้ ริหาร
ความรู้ความสามารถของผูเ้ รยี น ความย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้น นักเรียน ผู้ปกครอง เพ่อื น
3.5 การให้ความสาํ คญั ตอ่ การ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยจัด ร่วมงาน
เข้ารว่ ม สง่ เสริม สนบั สนนุ สอนเสริมนอกเวลาเรียน  ภาคผนวกหนา้ 33-36
กจิ กรรมทเี่ กย่ี วขอ้ งกบั วชิ าชพี
ครอู ยา่ งสม่ําเสมอ ข้าพเจ้าเข้าร่วมการประชุม/การอบรม  สรุปรายงานผลการเขา้ ร่วม
3.6 รกั เมตตา เอาใจใส่ ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาอยู่เสมอ กจิ กรรมการอบรมต่างๆ
ชว่ ยเหลือ ส่งเสรมิ สนบั สนุน เม่ือเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม ข้าพเจ้าทํา
ใหบ้ รกิ ารผเู้ รียนทุกคน ด้วย การบันทึกและสรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรม  ภาพกจิ กรรม
ความเสมอภาค นําความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาตนเองและ  บนั ทึกขอ้ ความรายงานผ
ผู้เรียน และรายงานผลให้ผู้บริหารรับทราบ
ลการเข้าร่วมกจิ กรรม

อยู่เสมอ
ขา้ พเจา้ มคี วามรักและศรทั ธาในวชิ าชีพ  สอบสัมภาษณ์ครู ผบู้ รหิ าร
ครู พงึ กระทาํ ตนใหเ้ ป็นแบบอยา่ งทด่ี ตี อ่ นกั เรียน ผปู้ กครอง เพื่อน
ศษิ ย์ท้ังทางตรงและทางออ้ ม ส่งเสรมิ รว่ มงาน
สนบั สนนุ ช่วยเหลือศิษย์เสมอมา
 สงั เกตพฤติกรรม

3.7 การประพฤตปิ ฏบิ ัติตนเป็น ข้าพเจ้าดํารงตนด้วยความสุภาพอ่อน  สอบสมั ภาษณ์ครู ผูบ้ รหิ าร
ทีย่ อมรับของผเู้ รยี น ผ้บู รหิ าร น้อม สํารวมในกิริยามารยาท และการ นกั เรียน ผู้ปกครอง เพอ่ื น
เพอ่ื นร่วมงาน ผปู้ กครอง ชมุ ชน แสดงออกด้วยปิยวาจา แต่งกายสะอาด ร่วมงาน
เรยี บรอ้ ย และถูกกาลเทศะ  สังเกตพฤติกรรม

3.8 การไม่ปฏิบตั ิตนทีส่ ่งผลเชิง ข้าพเจ้าปฏบิ ัตติ นตามจรรยาบรรณ  สอบสมั ภาษณ์ครู ผบู้ ริหาร
ลบต่อกายและใจของนกั เรยี น วิชาชพี ครูอย่างเครง่ ครัด นกั เรียน ผปู้ กครอง เพอ่ื น
รว่ มงาน

 สังเกตพฤติกรรม

3.9 การทาํ งานกับผู้อ่นื ได้โดย ข้าพ เจ้า ปฏิบัติงา นต่า งๆ ที่ทา ง  สอบสมั ภาษณค์ รู ผู้บรหิ าร
ยึดหลักความสามคั คี เกื้อกูลซ่งึ โรงเรียนมอบหมาย ให้ความร่วมมือกับ นักเรียน ผ้ปู กครอง เพื่อน
กนั และกัน คณะครู ในการทํากิจกรรมต่างๆ ทั้งใน รว่ มงาน
และนอกสถานศกึ ษาด้วยความเตม็ ใจ
 สังเกตพฤติกรรม

14

เกณฑก์ ารประเมิน บนั ทกึ ผลการปฏิบัตงิ าน หลกั ฐาน/แหลง่ ขอ้ มลู
3.10 การใช้ความรู้ ข้าพเจ้าต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ีในการ  สอบสัมภาษณ์ครู ผู้บรหิ าร
ความสามารถทมี่ ีอยู่ นําใหเ้ กิด ถ่ายทอดความรู้ ทักษะที่ตนเองมีให้กับ นักเรยี น ผูป้ กครอง เพือ่ น
ความเปล่ยี นแปลงในทางพฒั นา นักเรียนโดยมิได้ปิดบัง พยายามศึกษา ร่วมงาน
ใหก้ ับผ้เู รียน โรงเรยี นหรอื ชมุ ชน ค้นคว้า หาความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนา  สังเกตพฤตกิ รรม
ในด้านใดดา้ นหนงึ่ (ด้านการ ตนเอง ติดตามข่าวสาร และเข้าอบรม  ภาคผนวก ภาพกิจกรรม
อนรุ กั ษ์ศิลปวฒั นธรรม ภูมิ เทคนิคใหม่ๆ นํามาช่วยพัฒนาการเรียน
ปัญญา และสิง่ แวดล้อม) การสอน ให้กับนักเรียนเพ่ือให้นักเรียน หน้าที่ 29-30

เป็นบุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และทันต่อ
เหตุการณ์ สามารถนําความรู้ท่ีได้ไปพัฒนา
ชุมชนและท้องถ่ิน

3.11 การยึดมั่นในการปกครอง ขา้ พเจ้ามคี วามจงรกั ภกั ดี ต่อสถาบนั  สอบสัมภาษณค์ รู ผู้บริหาร
ระบอบประชาธปิ ไตยอนั มี ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตรยิ ์ ยึดม่นั ใน นักเรยี น ผปู้ กครอง เพ่ือน
พระมหากษตั รยิ ์ทรงเป็นประมุข การปกครองระบอบประชาธปิ ไตย โดยมี รว่ มงาน
พระมหากษัตรยิ เ์ ป็นประมุข ประพฤติตน
ให้เปน็ สมาชกิ ท่ดี ีของสังคมและมีจติ  สงั เกตพฤติกรรม
สาธารณะมคี วามรบั ผิดชอบต่อสังคม โดย  คาํ สั่งแต่งต้ัง
ได้เข้าร่วมการเดนิ รณรงคก์ ารเลอื กตงั้ และ
เป็นกรรมการศูนย์การเลอื กตั้งสภา
ผ้แู ทนราษฎร

4. การดํารงชวี ติ ตามหลัก ขา้ พเจา้ ตระหนกั ถงึ คุณค่าของการ  สอบสมั ภาษณค์ รู ผบู้ รหิ าร
ปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพียง ดาํ เนินชวี ิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ปกครอง เพ่อื นร่วมงาน
4.1 มคี วามรู้ ความเข้าใจ และพยายามน้อมนาํ หลกั ปรชั ญาของ
เก่ียวกบั หลกั ปรัชญาของ เศรษฐกจิ พอเพียงมาใช้ในชวี ิตประจําวัน  ภาพกิจกรรม
เศรษฐกิจพอเพยี ง เพ่อื ความผาสุกของตนเองในปจั จุบนั และ
อนาคต

4.2 มีการนําหลักปรชั ญาของ ข้าพเจ้านําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สอบสัมภาษณ์ครู ผบู้ รหิ าร
เศรษฐกิจพอเพยี งไปปรบั มาสอดแทรกในใบงานของนักเรียน พบว่า ผปู้ กครอง เพอื่ นรว่ มงาน
ประยุกต์ใชก้ บั การจัดการเรยี นรู้ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลัก  สังเกตพฤตกิ รรม
ในหอ้ งเรยี น ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนํา
หลักของความพอเพยี ง

15

เกณฑ์การประเมิน บนั ทึกผลการปฏบิ ตั ิงาน หลกั ฐาน/แหล่งขอ้ มูล
4.3 มกี ารนาํ หลักปรชั ญาของ ขา้ พเจ้าดําเนนิ ชีวติ โดยยดึ หลักปรัชญา  สอบสมั ภาษณค์ รู ผูบ้ รหิ าร
เศรษฐกิจพอเพยี งไปปรับ ของเศรษฐกิจพอเพยี งมาเปน็ แนวทางใน
ประยุกต์ใชก้ บั ภารกิจทไี่ ด้รบั การทํางานให้มปี ระสิทธภิ าพ ผปู้ กครอง เพอ่ื นรว่ มงาน
มอบหมายอื่น  สังเกตพฤติกรรม

4.4 มกี ารนาํ หลกั ปรัชญาของ ขา้ พเจา้ ดําเนนิ ชีวติ โดยยึดหลักปรัชญา  สอบสัมภาษณค์ รู ผู้บรหิ าร
เศรษฐกิจพอเพียงไปปรบั ใช้กบั ของเศรษฐกจิ พอเพียงของในหลวง เปน็ ผปู้ กครอง เพื่อนรว่ มงาน
การดาํ รงชวี ิตของตนเอง แนวทางในการดําเนินชวี ิต
 สังเกตพฤตกิ รรม

4.5 เปน็ แบบอย่างในการนาํ ข้าพเจ้าปฏิบตั ิตนเป็นแบบอยา่ งท่ดี แี ก่  สอบสมั ภาษณ์ครู ผ้บู ริหาร
หลักปรัชญาของเศรษฐกจิ ลูกศษิ ย์ ใชช้ ีวิตบนสายกลาง ยึดหลัก ผปู้ กครอง เพื่อนรว่ มงาน
พอเพียงไปปรับประยุกต์ใช้กับ ปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพียงมาใชใ้ นการ
ภารกิจตา่ งๆหรอื การดํารงชีวิต ดาํ เนนิ ชีวิตและเปน็ ผใู้ ฝร่ ู้ ใฝ่เรยี น และใฝ่  สังเกตพฤตกิ รรม
ของตน พัฒนาตนเองอยา่ งตอ่ เนอ่ื ง

5. จิตวิญญาณความเปน็ ครู ข้าพเจา้ ปฏบิ ัตหิ นา้ ที่ท่ีไดร้ บั มอบหมาย  แผนการจดั การเรียนรู้
5.1 การเขา้ สอนตรงเวลาและ อยา่ งเต็มความสามารถ เต็มเวลา เอาใจ
สอนเตม็ เวลา ใสต่ ่อการปฏิบตั ิหนา้ ทีอ่ ย่างสมาํ่ เสมอ โดย  สอบสัมภาษณค์ รู ผบู้ รหิ าร
มกี ารวางแผนการสอนลว่ งหน้า จัดทาํ  สงั เกตพฤตกิ รรม
และจดั หาสื่อ จดั กิจกรรมโดยเนน้ ผเู้ รียน  บนั ทึกการลงเวลามา
เป็นสําคัญ ไมล่ ะทงิ้ การสอนกลางคนั มี
ปฏิบตั ริ าชการ

การปรบั ปรงุ พฒั นางานการสอนอยูเ่ สมอ

5.2 การตระหนักในความรแู้ ละ ขา้ พเจา้ ตระหนักในหนา้ ที่ของครู ดังนี้  สอบสมั ภาษณค์ รู ผู้บริหาร
ทกั ษะท่ถี ูกตอ้ งรวมถงึ สิ่งท่ีดๆี 5.2.1 งานสอน คอื มีการเตรียมการสอน ผู้ปกครอง เพื่อนรว่ มงาน
ใหก้ ับผู้เรียน และวางแผนการสอน
 สังเกตพฤตกิ รรม
5.2.2 งานครู คือ ครูต้องรับผดิ ชอบ  ภาพประกอบในภาคผนวก
งานดา้ นต่างๆ เช่น งานธุรการ งานบริหาร
งานบริการ และงานอืน่ ๆ ทท่ี ําให้องคก์ ร
ก้าวหน้า

16

5.2.3 งานอื่นๆ คือ ใหเ้ วลาในการ
อบรม สัง่ สอน เมือ่ ศษิ ย์ต้องการคาํ แนะนาํ
หรอื การชว่ ยเหลือ

5.3 การสร้างความเสมอภาค ขา้ พเจา้ พยายามเรียนรู้และศกึ ษาผูเ้ รียน  การเยยี่ มบา้ นนักเรยี น
เปน็ ธรรมกบั ผูเ้ รียนทุกคน เป็นรายบุคคล เพ่อื จะไดท้ ราบความ  การศึกษานักเรียนเป็น
ตอ้ งการ สภาพสงั คม เศรษฐกิจ ครอบครวั รายบคุ คล
ของนักเรียนเป็นรายบคุ คล แลว้ นาํ ผลที่ได้
ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรยี นการสอน  สมั ภาษณ์นักเรยี น

ใหเ้ หมาะสมกบั ผู้เรยี นเปน็ รายบคุ คล ทํา
ให้นกั เรยี นมผี ลสัมฤทธิท์ างการเรยี นทด่ี ขี ึ้น

5.4 การร้จู กั ให้อภยั ปราศจาก ข้าพเจ้าตั้งใจปฏิบัติหน้าท่ีในการถ่ายทอด  สอบสมั ภาษณค์ รู ผบู้ รหิ าร
อคติ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ความรู้ให้แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง เพื่อนรว่ มงาน
สนับสนุนให้ผ้เู รยี นประสบ ประสบความสําเร็จ ตามศักยภาพ ความ  สังเกตพฤตกิ รรม
ความสาํ เร็จ ตามศกั ยภาพ สนใจหรอื ความตง้ั ใจ
ความสนใจหรอื ความตั้งใจ
5.5 การเปน็ ทพ่ี ง่ึ ใหก้ ับผเู้ รยี น ขา้ พเจา้ เสยี สละเวลาตนเอง มคี วามมุ่ง  สอบสมั ภาษณ์ครู ผู้บรหิ าร
ได้ตลอดเวลา มานะและคอยชว่ ยเหลอื เป็นที่ปรกึ ษา ผปู้ กครอง เพอ่ื นร่วมงาน
เกย่ี วกบั ปัญหาของผเู้ รยี นในด้านตา่ งๆ เปน็  สังเกตพฤติกรรม
กําลงั ใจและให้คาํ แนะนาํ เสมอมา

5.6 การจัดกจิ กรรมส่งเสริม ข้าพเจ้าปฏิบตั หิ นา้ ทีด่ ้วยจติ วญิ ญาณ  สอบสัมภาษณ์ครู ผบู้ ริหาร
การใฝ่รู้ คน้ หา สรา้ งสรรค์ เป็นการทาํ หน้าท่ดี ว้ ยใจซ่ึงทําให้เกดิ ความ ผปู้ กครอง เพอ่ื นรว่ มงาน
ถา่ ยทอด ปลกู ฝังและเป็น รกั ศรัทธาและยดึ มั่นในอุดมการณ์แห่ง
แบบอย่างท่ีดขี องผเู้ รยี น วิชาชพี ม่งุ มัน่ ท่มุ เทในการทํางาน  สังเกตพฤตกิ รรม
ประพฤตติ นเป็นแบบอย่างที่ดี เอาใจใส่
ดูแลและหวังดตี ่อศิษย์

5.7 การทมุ่ เทเสยี สละในการ ขา้ พเจ้าอทุ ิศเวลาใหก้ บั ราชการ ไม่วา่  สอบสมั ภาษณค์ รู ผบู้ ริหาร
จัดการเรยี นรใู้ หก้ บั ผู้เรยี น การสอนนน้ั จะอยใู่ นเวลาราชการหรือนอก ผู้ปกครอง เพ่ือนรว่ มงาน
เวลาราชการ
 สังเกตพฤตกิ รรม

17

6. จติ สํานกึ ความรบั ผิดชอบใน ข้าพเจา้ ปฏิบตั ติ นดงั นี้  สอบสมั ภาษณค์ รู ผบู้ รหิ าร
วิชาชีพ 6.1.1 มีความจงรกั ภกั ดี ต่อสถาบันชาติ ผปู้ กครอง เพอื่ นรว่ มงาน
6.1 การมเี จตคติเชงิ บวกกบั ศาสนา และพระมหากษตั ริย์
วิชาชพี 6.1.2 ยึดม่นั ในการปกครองระบอบ  สังเกตพฤติกรรม
ประชาธปิ ไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมขุ  สอบสัมภาษณ์ครู ผู้บรหิ าร
6.2 การมุ่งมั่น ทุ่มเทในการ ขา้ พเจ้าพยายามศึกษาหาความรู้ ผปู้ กครอง เพ่อื นร่วมงาน
สรา้ งสรรค์ นวัตกรรมใหม่ๆ เพมิ่ เตมิ อยเู่ สมอ จากแหล่งเรียนรูต้ า่ งๆ
เพือ่ ใหเ้ กดิ การพัฒนาวชิ าชีพ เชน่ หนงั สอื สือ่ ส่ิงพิมพ์ โทรทัศน์  สงั เกตพฤตกิ รรม
และใหส้ งั คมยอมรับ อนิ เทอรเ์ น็ต เปน็ ต้น เพอื่ นาํ ความรมู้ า
ผลติ สอื่ การสอนและนาํ มาพฒั นาวชิ าชีพ
ตอ่ ไป

6.3 ประพฤตปิ ฏบิ ัตติ นในการ ขา้ พเจา้ ประพฤติตนให้เปน็ สมาชิกทดี่ ี  สอบสัมภาษณค์ รู ผู้บริหาร
รักษาภาพลักษณ์ในวชิ าชพี ของสังคมและมีจติ สาธารณะมคี วาม ผู้ปกครอง เพื่อนร่วมงาน
รับผดิ ชอบตอ่ สังคม โดยชว่ ยเหลือเพื่อน
รว่ มงานโดยไม่หวังผลประโยชนแ์ ละส่ิง  สังเกตพฤติกรรม
ตอบแทนใดๆท้ังส้ินยึดหลักคุณธรรมและ
จรรยาบรรณวชิ าชพี ในการยดึ เหนย่ี วจติ ใจ
ในการปฏิบตั งิ าน

6.4 การปกปอ้ ง ป้องกันมใิ ห้ผู้ ขา้ พเจา้ คอยใหค้ าํ ปรกึ ษาแนะนาํ ผรู้ ่วม  สอบสัมภาษณ์ครู ผูบ้ ริหาร
รว่ มวชิ าชีพประพฤตปิ ฏบิ ตั ิ วิชาชพี ให้ประพฤติปฏบิ ัติตนเปน็ แบบอย่าง ผูป้ กครอง เพ่ือนร่วมงาน
ในทางทจ่ี ะเกิดภาพลกั ษณ์เชิง ที่ดแี ละยดึ ม่ันปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ  สงั เกตพฤตกิ รรม
ลบต่อวิชาชพี วชิ าชีพครูอยา่ งเครง่ ครัด

6.5 การจัดกจิ กรรมส่งเสริมการ ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าท่ีด้วยใจซึ่งทําให้เกิด  สอบสมั ภาษณ์ครู ผบู้ รหิ าร
ใฝ่รู้ ค้นหาสรา้ งสรรค์ ถา่ ยทอด ความรัก ศรัทธาและยึดมั่นในอุดมการณ์ ผู้ปกครอง เพือ่ นรว่ มงาน
ปลกู ฝงั และเปน็ แบบอยา่ งทดี่ ี แห่งวิชาชีพ มุ่งม่ัน ทุ่มเทในการทํางาน
ของเพอ่ื นรว่ มงานและสังคม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ยอมรับฟัง  สงั เกตพฤติกรรม

ความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงาน และ
ปรับปรุงในส่วนท่ีตนเองบกพร่อง ให้ดีมาก
ขน้ึ กวา่ เดมิ

18

รายงานผลการปฏบิ ัติงานการเตรียมความพรอ้ มและพัฒนาอยา่ งเข้มของครูผชู้ ่วย คร้งั ท่ี 2
นางสาวธาวนิ ี กาํ จรฤทธิ์

โรงเรยี นวัดหว้ ยพระ สาํ นักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศกึ ษานครศรีธรรมราช เขต 1

สาํ นักงานคณะกรรมการการศกึ ษาข้นั พ้นื ฐาน สงั กดั กระทรวงศึกษาธิการ
องคป์ ระกอบที่ 2 การประเมินผลการปฏบิ ัติงาน

เกณฑก์ ารประเมนิ บนั ทึกผลการปฏิบัติงาน หลกั ฐาน/แหล่งข้อมูล
1.การจดั การเรียนการสอน การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้
1.1 การนําผลการวเิ คราะห์ และตัวบ่งช้ีตามหลักสูตรการศึกษา และ  แผนการจัดประสบการณ์
หลักสูตร มาตรฐานการเรยี นรู้ หลักสูตรสถานศึกษา ข้าพเจ้าได้ศึกษา การเรียนรู้
และตัวชวี้ ดั หรือผลการเรียนรู้ มา เพ่ือเตรียมการสอนให้ครอบคลุมเนื้อหา  หลกั สูตรสถานศกึ ษา
ใชใ้ นการจัดทํารายวชิ าและ และเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ออกแบบหนว่ ยการเรยี นรู้ โดยได้จัดทําแผนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้แบบมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
และครอบคลุมเนอ้ื หาทกุ หนว่ ยการเรียน
รวมทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนออนไลน์ มีการจัดเรียงเน้ือหาท่ีรัก
เรียนต้องรู้ ทบทวนบทเรียน และมีการ
จั ด วั ด ผ ล ป ร ะ เ มิ น ผ ล ผ่ า น โ ป ร แ ก ร ม
ออนไลน์สําเร็จรูปเข้ามาช่วยให้การเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยยึด
การจัดการเรียนการสอนของมูลนิธิการ
เรียนทางไกลผ่านดาวเทียม วังไกลกังวล
หรือ DLTV เป็นส่ือในการเรียน คลิปการ
สอน รวมท้ังใบงาน โดยใช้แอปพลิเคชั่น
Line เป็นสื่อกลางการสื่อสารระหว่างครู
นั ก เ รี ย น แ ล ะ ผู้ ป ก ค ร อ ง ใ น บ า ง
เ นื้ อ ห า วิ ช า ท่ี มี ค ว า ม ซั บ ซ้ อ น ผู้ เ รี ย น
ต้องการการฝึกฝนเพื่อทําความเข้าใจ
ข้าพเจ้าจึงได้ผลิตสื่อวิดีโอขึ้นเพื่อให้
ความรู้ และทบทวนบทเรียนให้กับ
นักเรียน นอกจากนั้นยังได้นําส่ือวิดีโอ
เหล่าน้ีเผยแพร่ลงเว็บไซด์สารธารณะ
เช่น facebook และ youtube

19

1.2 การออกแบบการจัดการ การออกแบบการจัดการเรียนรู้  แผนการจดั ประสบการณ์
เรียนรโู้ ดยเน้นผูเ้ รยี นเปน็ สาํ คญั ข้าพเจ้าได้ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ การเรียนรู้
เพื่อใหผ้ ู้เรยี นมีความรู้ ทักษะ และตัวบ่งช้ี เพื่อเตรียมการสอนให้
คุณลกั ษณะประจาํ วิชา ครอบคลุมเน้ือหา และเพ่ือให้เกิด  สอื่ การสอน
คุณลักษณะอนั พงึ ประสงค์ และ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยได้จัดทํา  ภาพการจัดการเรียนการ
สมรรถนะทส่ี าํ คญั ตามหลักสตู ร แผนการเรียนแบบมุ่งเน้นสมรรถนะครบ
และครอบคลุมเนื้อหาทุกหน่วยการเรียน สอน
และผลการเรียนรู้ทค่ี าดหวัง  ภาพการเข้ารว่ มกจิ กรรม

พฒั นาผเู้ รียน และจติ อาสา

รวมท้ังการออกแบบการเรียนการ
สอนโดยใช้สื่ออนไลน์เข้าประกอบเพ่ือ
ความสนใจของนักเรียน และเพื่อการ
เรียนท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดย
มุ่งเน้นการเรียนรู้โดยเน้นนักเรียนเป็น
สําคัญ ครูผู้สอนเป็นเพียงผู้แนะนํา
บทเรียน นักเรียนค้าคว้าเรียนรู้ด้วย
ตนเอง เพ่ือฝึกฝนให้นักเรียนมีทักษะการ
ค้นคว้า กระบวนการเรียนอย่างมีระบบ
รวมทั้งการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม
และปลอดภัย
1.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จดั การเรียนร้ทู ่ีเนน้ ผู้เรยี นเปน็ สาํ คัญ  นวตั กรรมเทคโนโลยี
อํานวยความสะดวกในการเรียนรู้ ผเู้ รยี นจะต้องอาศยั กระบวนการ  สอื่ การสอน
และส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยวิธีการ เรยี นรู้ ท่ีหลากหลาย กระบวนการ  ภาพแสดงการจัดการ
ที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็น เรยี นร้ทู ่ีจําเป็นสาํ หรับผ้เู รยี น อาทิ
สาํ คญั กระบวนการเรยี นรแู้ บบบรู ณาการ เรียนการสอน

เรียนรู้จากประสบการณ์จรงิ
กระบวนการปฏิบัติ ลงมือทาํ จรงิ

1.4 การเลือกและใชส้ ือ่ เทคโนโลยีการศึกษาทําให้การเรียน  บันทึกหลังแผนการจัดการ
เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ ท่ี การสอน มีความหมายมากข้ึน ทําให้ เรียนรู้
สอดคลอ้ งกับกิจกรรมการเรยี นรู้ ผู้เรียนสามารถเรียนได้กว้างขวาง เรียน  แบบบนั ทึกพฤติกรรม
ได้เร็วข้ึน ทําให้ผู้สอนมีเวลาให้ผู้เรียน
มากขึ้น การให้ความรู้เร่ืองการเลือกใช้  ภาพสอื่ การสอนและ
ส่ือท่ีเหมาะสมปลอดภัยก็เป็นเร่ืองที่ต้อง เทคโนโลยี หนา้ ท่ี 36

ให้ความสําคัญเป็นลําดับต้นๆในการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์

20

1.5 การวัดและประเมินผลการ การวัดและประเมินผล หลังจากท่ี  บันทึกหลังแผนการจัดการ
เรียนรู้ ดว้ ยวธิ กี ารทห่ี ลากหลาย ข้าพเจ้าในจัดการเรียนรู้ในหน่วยการ เรียนรู้
เรียนรู้แต่ละหน่วยเสร็จส้ินแล้ว ข้าพเจ้า
ได้ทําการบันทึกผลการจัดการเรียนรู้ใน  แบบบันทกึ พฤติกรรม
แต่ละหน่วยไว้ท้ายแผนการจัดการเรียนรู้  ภ า พ แ ส ด ง ก า ร วั ด ก า ร
และทําการศึกษาหาสาเหตุและปัญหาที่
ประเมนิ หน้าที่ 36

เกิดข้ึนในหน่วยน้ันๆเพื่อนํามาปรับปรุง
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนคร้ัง
ต่อไป
โดยการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ข้าพเจ้าได้จัดการวัดผลและประเมินผล
การเรียนรู้ ด้วยวิธีการใช้โปรแกรม
สําเร็จรูป google form ส่งล้ิงค์ผ่าน
แอปพลิเคช่ัน Line ให้นักเรียนได้
ทดสอบวัดความร้ขู องตนเอง

1.6 คุณภาพของผเู้ รียน ไดแ้ ก่ การเรยี นรู้ของผเู้ รียนที่แสดงออกถงึ
1. ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของ ความรู้ ความสามารถ ทักษะตาม  สอื่ การสอน
ผู้เรียน หลักสูตรสถานศึกษา มีสมรรถนะท่ี  ผลงานของนักเรียน
2. คุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์ สําคญั และคณุ ลักษณะ ท่ีพงึ ประสงค์  ภ า พ แ ส ด ง ก า ร วั ด ก า ร
ของผูเ้ รยี น ประเมิน หน้าท่ี 36

2. การบริหารจดั การชน้ั เรยี น ดํ า เ นิ น ก า ร จั ด ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม
2.1 การจัดบรรยากาศทส่ี ่งเสรมิ บรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมและเอ้ือ  สอบสมั ภาษณค์ รู ผู้บรหิ าร
การเรยี นรู้ กระบวนการคิด ทกั ษะ ต่อการเรียนรู้ กระตุ้นความสนใจใฝ่ ผู้ปกครอง เพอ่ื นรว่ มงาน
ชีวิตและพฒั นาผเู้ รยี น เ รี ย น รู้ ใ ฝ่ ศึ ก ษ า อ บ ร ม บ่ ม นิ สั ย  สภาพห้องเรียน
ต ล อ ด จ น ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ ผู้ เ รี ย น เ กิ ด
กระบวนการคิด จากการจัดกิจกรรมการ  ป้ายนิเทศ ผลงานของ
เรียนการสอน ทักษะชีวิตจากการให้ นักเรยี น

ผู้เรียนได้ลงมือคิด ดําเนินกิจกรรม และ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ทักษะการทํางาน
จากการปฏิบัติกิจกรรมท่ีมอบหมายทั้ง
ลั ก ษ ณ ะ ง า น เ ดี่ ย ว แ ล ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร
ทํางานกลุ่ม

21

2.2 การดําเนนิ การตามระบบดูแล ข้าพเจ้าจัดกิจกรรมดูแลช่วยเหลือ  ภาพการออกเยย่ี มบา้ น
ชว่ ยเหลือผเู้ รยี น โดยมีการศกึ ษา นักเรียน โดยการศึกษาและสํารวจ นกั เรียน
และรวบรวมข้อมูลผเู้ รียน ติ ด ต า ม พ ฤ ติ ก ร ร ม ข อ ง ผู้ เ รี ย น เ ป็ น
รายบคุ คลเพอ่ื แก้ปญั หาและพัฒนา รายบุคคล โดยการออกเย่ียมบ้าน  เอกสารโครงการช่วยเหลอื
ผู้เรียน นักเรียน และดําเนินการช่วยเหลือ นกั เรยี นยากจนพเิ ศษ

นักเรียนตามสภาพจริง จัดกิจกรรมโฮม
รูม ให้ความรู้กับนักเรียนในเรื่องการอยู่
ร่วมกันในโรงเรียน ห้องเรียน ความ
สมัครสมานสามัคคี ความมีนํ้าใจ ความ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในห้องเรียนทุก
วัน 5 นาที ก่อนเรียนรายการพฤติกรรม
ของนักเรียนให้ผู้ปกครองเป็นรายบุคคล
เฉพาะนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมที่น่าเป็น
ห่วงเพื่อช่วยกันดูแล นักเรียนให้มี
พฤติกรรมทด่ี ขี ้ึน

2.3 การอบรมบม่ นิสยั ให้ผเู้ รยี นมี อบรมบม่ นสิ ัยใหผ้ เู้ รยี นมคี ุณ  สมั ภาษณน์ กั เรียน
คณุ ธรรม จริยธรรม คณุ ลกั ษณะ ธรรรม จรยิ ธรรม คณุ ลักษณะอันพงึ  ภาพกจิ กรรมการสอน
อันพงึ ประสงค์ และคา่ นยิ มที่ดีงาม ประสงค์ ค่านยิ มทดี่ งี าม ปลกู ฝงั ความ
เป็นประชาธิปไตยอันมพี ระมหากษัตรยิ ์ จริยธรรม
เป็นประมุข โดยสง่ เสริมและเป็น
แบบอย่างใหเ้ รียนเขา้ ร่วมกิจกรรมเนื่อง
ในวนั สําคญั ตา่ ง ๆ ทเ่ี ก่ียวขอ้ งกบั ศาสนา
ทต่ี นนบั ถือ สถาบนั พระมหากษตั รยิ ์ ท้ัง
ท่ีโรงเรียนและชุมชนจัดขนึ้ ตลอดจน
สร้างแรงบนั ดาลใจและเสรมิ แรงให้
ผ้เู รียนมคี วามมั่นใจในการพัฒนาตนเอง
เต็มตามศักยภาพ เพอ่ื ค้นหาความถนัด
และความชอบของตนเอง มีความ
ปลอดภยั และมคี วามสุข

ข้าพเจ้ามีจติ อาสา จติ สาธารณะ
และมงุ่ ประโยชน์ส่วนรวม ให้ความ

22

รว่ มมอื ชว่ ยเหลอื ในกิจกรรมท่เี ก่ยี วกับ
การพฒั นาศกั ยภาพของครู ศกั ยภาพ
ของนักเรียน งานหรือกจิ กรรมต่าง ๆ ที่
โรงเรยี นและหน่วยงานตน้ สงั กัดจดั ขน้ึ
อย่างเต็มใจ ปฏิบัตงิ านตามท่ีได้รับ
มอบหมายอยา่ งเต็มความสามารถ ให้
สาํ เร็จตามวัตถุประสงค์ ให้การ
ช่วยเหลอื ผู้รว่ มงาน ตามความเหมาะสม
ท่เี ราจะสามารถช่วยได้ โดยไม่ตอ้ งคอย
ใหเ้ ขาขอความชว่ ยเหลอื เหน็ ประโยชน์
ส่วนรวม มากกวา่ ประโยชน์ส่วนตวั รว่ ม
กิจกรรมของชมุ ชนอยา่ งสมํา่ เสมอ ให้
ความช่วยเหลอื และร่วมมอื แก่ชมุ ชน แก่
เพ่ือนร่วมงานดว้ ยความเตม็ ใจ ทัง้ ดา้ น
กาํ ลังกาย และกาํ ลังทรพั ยไ์ ด้ชว่ ยเหลอื
ทุนทรพั ย์สง่ิ ของแก่เพ่ือนครตู ามโอกาส
บริจาคทุนทรพั ย์เพื่อสาธารณประโยชน์
เพือ่ ช่วยเหลือนักเรียน ให้ความร่วมมอื
กับชมุ ชนและหนว่ ยงานอืน่ ใหค้ วาม
ร่วมมือ ชว่ ยเหลอื ในกิจกรรม งาน
โครงการท่โี รงเรยี น

3.การพฒั นาตนเอง ดาํ เนินการพฒั นาตนเองโดยยึด  บันทกึ ข้อความรายงานผ
3.1 การพัฒนาตนเองเพื่อใหม้ ี
ความรู้ ความสามารถ ทกั ษะด้วย หลักการประเมนิ สมรรถนะ
วธิ ีการตา่ งๆ อยา่ งเหมาะสม (Competency Based Approach) ลการเข้ารว่ มอบรม
 เกยี รติบัตรและภาพการ
จะทําใหต้ นเองสามารถรจู้ ดุ เด่นจดุ ดอ้ ย เข้ารว่ มอบรม
ของความสามารถในการปฏบิ ตั งิ านของ

ตน และสามารถพัฒนาตนเองให้

สอดคล้องกบั ความต้องการจําเปน็ ตอ่

การปฏิบตั ิงานในสถานศึกษา และของ

ตนเองอยา่ งแท้จรงิ ทัง้ นี้ แผนการ

23

3.2 การมีส่วนร่วมในชุมชนการ พัฒนาตนเองในการจดั ห้องเรียนทม่ี ี
เรียนรู้ คณุ ภาพ (Individual Development
4. การทาํ งานเป็นทีม Planning : ID Plan) ท่จี ดั ทาํ ขึ้นมี
4.1 หลกั การทํางานเปน็ ทมี ความสอดคล้องกบั แผนกลยทุ ธข์ อง
สถานศกึ ษาและได้รับความเหน็ ชอบจาก
ผู้บงั คบั บญั ชาตามสายงาน

มีการแลกเปล่ียนเรียนรรู้ ะหว่าง
เพื่อนร่วมวชิ าชีพท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษา ทัง้ ในรูปแบบเครอื ข่ายทาง
วิชาการ หรอื ชุมชนการเรยี นร้ทู าง
วชิ าชพี ผา่ นสื่อสงั คมออนไลน์ ได้แก่
แอพพลิเคชัน ไลน์ หรือ Facebook

ข้าพเจา้ แลกเปลี่ยนเรยี นร้แู ละหา  สอบสัมภาษณ์ครู ผบู้ รหิ าร
แนวทางในการแกไ้ ขปัญหารว่ มกันกบั ครู ผ้ปู กครอง เพอื่ นรว่ มงาน
ผบู้ ริหาร ผูป้ กครอง เพอ่ื นรว่ มวชิ าชีพ  หนังสือคาํ ส่งั

 ภาพกจิ กรรม
การทํางานเปน็ ทมี เป็นความ
รว่ มมือ รว่ มใจ ของบุคคล เพ่อื ที่จะ  สอบสัมภาษณค์ รู ผู้บรหิ าร
บรรลเุ ป้าหมาย ข้าพเจา้ จึงยดึ หลักการ ผู้ปกครอง เพ่อื นรว่ มงาน
ทาํ งานตามโมเดล M2T ของสถานศึกษ  เกยี รติบตั ร24

4.2 การพัฒนาทมี งาน การใช้และสรา้ งเครอื ข่ายทาง  สอบสมั ภาษณ์ครู ผูบ้ ริหาร
วิชาการ ขา้ พเจ้าได้เขา้ รว่ มกิจกรรมท่ี ผู้ปกครอง เพ่ือนรว่ มงาน
องคก์ รวชิ าชพี ท้ังภายในและภายนอก
องคก์ ารจัดขึ้นเพ่อื แลกเปลี่ยนเรยี นรู้กบั  ภาพกจิ กรรม
บคุ คลในแวดวงอาชพี ครูและแลกเปลยี่ น  ภาพการเข้าร่วมประชมุ

ความรู้และรว่ มกันพัฒนาส่ือการเรียนรู้
ตลอดจนสรา้ งเครอื ขา่ ยการทางวชิ าการ
ในรูปแบบช่องทางต่างๆ เพอ่ื แลกเปลี่ยน
ความรู้ในองค์กร

5. งานกจิ กรรมตามภารกจิ ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าท่ี  การปฏิบัติหน้าที่ในหน้าท่ี
บรหิ ารงานของสถานศกึ ษา ดงั นี้ พิเศษ ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ี
5.1 มคี วามรู้ความเข้าใจภาระงาน 1) ตําแหน่งหัวหนา้ เจ้าหน้าที่พสั ดุ ตรวจสอบพสั ดุ
งานของสถานศึกษาเก่ยี วกบั งาน 2) หัวหนา้ ฝ่ายบริหารงานวชิ าการ
บริหารทว่ั ไปหรืองานบริหาร  คาํ สงั่ แตง่ ตง้ั คณะกรรมการ
วิชาการงบประมาณหรืองาน  ภาพแสดงการปฏบิ ตั ิหน้าท่ี

บริหารทรพั ยากรบคุ คล และมีสว่ น
รว่ มปฏบิ ัติงานท่ไี ด้รับมอบหมาย
ไดอ้ ย่างเหมาะสม

6. การใชภ้ าษาและเทคโนโลยี ข้าพเจ้าให้ความสําคัญเก่ียวกับ  สื่อการสอน PowerPoint
6.1 สามารถใช้ภาษาและ การใช้ภาษาท่ีถูกต้องและเหมาะสม และ  สื่อมลั ติมเี ดยี
เทคโนโลยีในการปฏิบตั งิ านตาม นําเทคโนโลยีมาให้ในการจัดการเรียน  ห้องสมุดออนไลนโ์ ดยใช้
หน้าทแ่ี ละความรับผดิ ชอบ การสอน เช่น ส่ือมัลติมีเดีย สื่อการสอน
PowerPoint ช่วยให้การเรียนการสอน anyfilp
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียน  การประเมินออนไลน์
สามารถทําความเข้าใจและเห็นภาพได้  การทําโปสเตอร์
ชัดเจนและสามารถศึกษาได้อย่างรวด
ประชาสัมพันธโ์ รงเรียน

รวมท้ังนําเทคโนโลยีมาปรับใช้กับการ
ปฏิบัติงานนอกเหนืองานสอน เช่นการ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน และการแสดง
งานระบบออนไลน์

25

รายงานผลการปฏบิ ัตงิ าน

องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏบิ ตั งิ าน

1. ด้านการจัดการเรยี นการสอน

1.1 การสรา้ งและหรอื พฒั นาหลักสูตร

ข้าพเจา้ ได้รับมอบหมายใหป้ ฏิบตั ิหนา้ ที่ทาํ การสอน ในกล่มุ สาระการเรยี นรู้

ภาษาตา่ งประเทศ ได้ดาํ เนนิ การจัดการเรยี นการสอน อย่างเต็มกาํ ลงั ความสามารถมีผลทําให้
ผลสมั ฤทธทิ์ างการเรยี นของนักเรยี นสงู ขึน้ จนเปน็ ท่ีนา่ พอใจ และไดเ้ ตรียมการสอนตามลาํ ดับขั้น
ดังต่อไปน้ี

1) ศึกษาหลกั การทฤษฎีทีเ่ ก่ียวข้องกบั การจัดการเรียนการสอน
2) วเิ คราะหห์ ลกั สูตรรายวิชาท่ที าํ การสอน วเิ คราะห์ผู้เรียน
3) วางแผน/ออกแบบการจดั การเรียนการสอน ทเ่ี นน้ ผู้เรียนเปน็
สาํ คัญ การผลติ สื่อการเรยี นการสอน การวดั ผลและประเมนิ ผล

4) จัดทาํ แผนการจดั การเรียนรู้ โดยใช้วิธีสอนที่หลากหลาย รูปแบบ

การสอนที่ใช้ เชน่ การสอนแบบ โครงงาน การสอนแบบรว่ มมือ การสอนแบบ CLT และการสอน

แบบอภิปราย 5) ดาํ เนินการสอนตามแผนการจดั การเรยี นรู้ วดั ผลและ

ประเมินผลและทํากิจกรรมสืบเน่ือง

6) สอบถามความพึงพอใจ สมั ภาษณ์นักเรียนเกยี่ วกับการจัดการ
เรียนการสอน เม่ือสอนจบในแตล่ ะหนว่ ยการเรียนรู้

7) นําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา

8) ผลติ สือ่ นวตั กรรม เพ่ือพัฒนาการเรยี นการสอน

1.2 การจัดการเรยี นรู้

1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้

ดาํ เนินการจดั ทําและพัฒนาหนว่ ยการเรยี นรู้ทส่ี อดคล้องกับคาํ อธิบายรายวิชา
ธรรมชาตขิ องสาระการเรียนรู้ เหมาะสมกบั ผู้เรียน บริบทของสถานศึกษาและทอ้ งถ่นิ ช้นั

26

ประถมศึกษาปีท่ี 5-6 ได้ออกแบบกจิ กรรมการเรียนรดู้ ว้ ยวธิ กี ารปฏบิ ัติ (Active Learning)
โดยมกี ารออกแบบสื่อ นวตั กรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ เพื่อให้ผเู้ รยี นไดร้ ับการพัฒนาเตม็ ตาม
ศักยภาพ บรรลมุ าตรฐานการเรยี นรู้ ตลอดจนดาํ เนินการประเมินผลการใชห้ น่วยการเรียนรู้ และ
นาํ ผลการประเมินมาปรบั ปรงุ พฒั นาให้มคี ณุ ภาพของหน่วยการเรยี นรู้ใหส้ งู ข้นึ

1.2.2 การจดั ทาํ แผนการจดั การเรียนรู้/แผนการจดั การเรียนรู้เฉพาะบุคคล/
แผนการสอนรายบุคคล/ แผนการจดั ประสบการณ์

ดาํ เนินการวเิ คราะหผ์ เู้ รยี นเป็นรายบุคคล โดยใชแ้ บบประเมนิ และผลการเรยี นรู้จาก
รายวชิ าและผา่ นระบบออนไลน์ Google Form เพอ่ื เก็บข้อมลู ของผูเ้ รยี น นาํ มาวเิ คราะหค์ วามจาํ เปน็
หรอื ความตอ้ งการพิเศษทางการศึกษาของผเู้ รยี น

นาํ ข้อมูลท่ไี ด้จากการวเิ คราะหแ์ บบประเมินแลว้ จดั ทาํ แผนการจดั การเรียนรู้ ธรรมชาติ
ของผเู้ รียน บริบทของสถานศึกษาและทอ้ งถิน่ ท่ีมีองคป์ ระกอบครบถ้วนตามรูปแบบท่ีสถานศึกษา
กําหนด โดยสามารถนาํ แผนการจัดการเรียนรูไ้ ปใช้ปฏบิ ัตไิ ดจ้ รงิ มีการจัดส่อื การเรยี นร้ทู ีห่ ลากหลาย
สอดคลอ้ งกบั ธรรมชาติของสาระการเรยี นรู้และผู้เรยี น ตลอดจนมีการบันทึกผลหลังการสอนและนําผล
มาพัฒนาแผนการดการเรียนรู้

1.2.3 กลยทุ ธ์ในการจัดการเรยี นรู้

จัดกจิ กรรมการเรียนร้โู ดยใช้รูปแบบการจัดการเรยี นรแู้ บบเชงิ รุก (Active Learning) ที่เน้น
วิธกี ารปฏิบตั แิ ละมีความหลากหลาย สอดคลอ้ งกบั สาระ มาตรฐานการเรยี นรู้ ตัวชี้วดั และจดุ ประสงค์การ
เรยี นรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้

1.2.4 คุณภาพผูเ้ รยี น

1. ผลสมั ฤทธิ์ทางวิชาการของผูเ้ รียน

ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ทิ างวชิ าการอย่ใู นระดบั ดี ขน้ึ ไป เป็นไป
ตามคา่ เปา้ หมายท่สี ถานศกึ ษากําหนด

2. คุณลักษณะท่พี ึงประสงค์ ของผู้เรียน

รอ้ ยละ 90 ของผู้เรยี นมีคุณลักษณะอนั พึงประสงค์ อยใู่ นระดบั ดี ขน้ึ ไป

เปน็ ไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศกึ ษากาํ หนด

27

ดําเนนิ การสรา้ งและออกแบบเอกสารประกอบการเรียนควบคู่กับส่ือนําเสนอการสอน (Canva)
เพื่อใชป้ ระกอบการอธบิ ายเนือ้ หาในการจดั การเรยี นรู้ ตลอดจนใชเ้ ทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอน
เชน่ Live Meetingและวีดโี อ YouTube Live Worksheet ใชใ้ นการทดสอบหลังเรียน, Google
Form ใชใ้ นการทาํ แบบสอบถาม, Facebook, LINE, YouTubeใช้เป็นแหลง่ เรยี นรู้ การศกึ ษาเนือ้ หา
เพ่มิ เติม และการส่งงาน เปน็ ต้น

1.3 การวัดและประเมินผลการเรยี นรู้

ดําเนนิ การสรา้ งและพฒั นาเครื่องมือเพอ่ื ใชใ้ นการวัดและประเมนิ ผลการเรียนร้อู ยา่ งหลากหลาย
และครอบคลุมทัง้ ดา้ นด้านความรู้ (K), ด้านทกั ษะ (P), และด้านเจตคติ (A)โดยใชแ้ บบประเมินผลก่อน
เรยี น แบบประเมนิ ผลหลงั เรียน แบบประเมินการปฏบิ ัติกิจกรรม และแบบประเมนิ คณุ ลักษณะอนั พงึ
ประสงค์ สอดคล้องกบั สาระ มาตรฐานการเรยี นรู้ ตวั ช้ีวดั และจดุ ประสงคก์ ารเรยี นรู้

ดาํ เนินการวัดและประเมนิ ผลการเรียนรูต้ ามสภาพจรงิ เพอ่ื ปรบั ปรงุ พัฒนา ตัดสินผลการเรยี นรู้
ความก้าวหนา้ และพัฒนาการของผู้เรยี นท่ีสะทอ้ นระดบั คุณภาพของผู้เรียน

1.4 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และหรอื วจิ ยั เพ่อื แก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรยี นรทู้ ี่ส่งผลตอ่
คณุ ภาพผ้เู รียน

ศึกษา วิเคราะห์ สงั เคราะห์ ปญั หาที่เกดจากการเรยี นการสอน หรือการเรียนรู้ของ
ผูเ้ รยี น โดยใชร้ ะเบียบวิธีวิจยั เพ่อื แกป้ ญั หาหรอื พฒั นาการเรียนรู้ของผ้เู รียน

ดาํ เนนิ การจดั ทําวิจัย เรือ่ ง การใชส้ อื่ สังคมตามแนวคิดห้องเรยี นกลับดา้ นเรอื่ ง ภาษา
เพื่อการสอ่ื สาร เพอื่ สง่ เสรมิ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกั เรยี นช้ันมธั ยมศึกษาปที ี่ 6 ปกี ารศกึ ษา 2561

2. ดา้ นการบรหิ ารจัดการช้ันเรียน

2.1 การบริหารจัดการชน้ั เรยี น และการจัดทาํ ขอ้ มูลสารสนเทศ

ดาํ เนินการจดั สภาพแวดล้อม บรรยากาศในชนั้ เรยี นที่สง่ เสริมและเอือ้ ต่อการเรียนรู้ กระตุ้นความ
สนใจใฝ่เรียนรู้ ใฝศ่ ึกษา อบรมบ่มนิสัย ตลอดจนส่งเสริมใหผ้ ูเ้ รียนเกิดกระบวนการคดิ จากการจดั
กจิ กรรมการเรียนการสอน ทักษะชีวติ จากการใหผ้ ู้เรียนได้ลงมอื คิด ดําเนินกิจกรรม และแกป้ ญั หาที่
เกิดข้ึน ทกั ษะการทํางาน จากการปฏิบตั กิ จิ กรรมท่มี อบหมายทง้ั ลกั ษณะงานเดย่ี วและกระบวนการ
ทาํ งานกลุ่ม

28

คณุ ธรรรม จรยิ ธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมทีด่ งี าม ปลูกฝงั ความเป็นประชาธปิ ไตย
อันมพี ระมหากษัตรยิ เ์ ป็นประมุข โดยส่งเสรมิ และเปน็ แบบอย่างให้เรยี นเข้าร่วมกจิ กรรมเนื่องในวันสาํ คัญ
ตา่ ง ๆ ทีเ่ กยี่ วขอ้ งกบั ศาสนาท่ีตนนับถอื สถาบันพระมหากษตั รยิ ์ ท้งั ทโ่ี รงเรยี นและชุมชนจดั ขนึ้ ตลอดจน
สรา้ งแรงบนั ดาลใจและเสริมแรงใหผ้ ้เู รียนมีความมนั่ ใจในการพัฒนาตนเองเตม็ ตามศักยภาพ เพ่อื ค้นหา
ความถนดั และความชอบของตนเอง มคี วามปลอดภยั และมคี วามสุข

1) การอบรมนอกช้ันเรยี น ไดป้ ฏิบตั ดิ งั นี้

1.1 อบรมคุณธรรม และจริยธรรม การตรงตอ่ เวลา การมาเขา้ ชน้ั เรยี นออนไลน์ให้
ตรงเวลาการส่งงานตรงเวลา การคอยติดตามงานที่ไดร้ ับมอบหมาย เพือ่ จะไม่มงี านค้าง และการ
ให้ความร่วมมือในการทํากจิ กรรมขณะทีค่ รูจัดการเรยี นการสอน

1.2 อบรมสดุ สัปดาห์ทกุ วันศุกรร์ ่วมกับครรู ะดบั ชัน้ ประถมศกึ ษาปที ี่ 1-6 สง่ เสรมิ
นกั เรียนดา้ นคุณธรรม และจริยธรรม ประชาธปิ ไตยในโรงเรยี น ได้สง่ เสริมหน้าทขี่ องชาวพุทธทด่ี ใี ห้กบั
นักเรียนในขณะประชุมนักเรียนออนไลน์ ฝึกฝนให้นกั เรียนสามารถปกครองดแู ลกันเองได้ ฝกึ สมาธิ ฝกึ
การเปน็ ผ้นู าํ ผูต้ ามท่ีดี ร้จู ักและปฏิบตั ิตนตามวถิ ีชาวพุทธ เป็นผูม้ คี ารวะธรรม ปญั ญาธรรม และ
สามัคคธี รรม บาํ เพ็ญตนให้เปน็ ประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้

1.3 ใหค้ วามรูแ้ ละอบรมนักเรียนเป็นรายบคุ คล เมื่อพบวา่ นักเรยี นไม่ปฏิบตั ิตาม
กฎระเบยี บของโรงเรียน การแต่งกาย การพดู จา กริ ยิ ามารยาทท่ไี ม่เหมาะสม การทาํ ความเคารพ
การทิง้ ขยะไมเ่ ป็นท่ี การรกั ษาความสะอาด การประหยดั นาํ้ ไฟฟ้า และการอนุรกั ษ์
ทรพั ยากรธรรมชาติ เปน็ ตน้

1.4 สง่ เสริมใหน้ กั เรยี นมสี ุขนิสัยทด่ี ี เชน่ การสวมหนา้ กากอนามยั การล้างมือ การ
เลือกรบั ประทานอาหารทมี่ ีประโยชน์ตอ่ ร่างกายและการรับประทานอาหารให้ตรงเวลา ออกกําลงั กาย
และพักผ่อนให้เพยี งพอ รู้จักพฒั นาบคุ ลิกภาพของตนเอง

1.5 ให้ความรแู้ ละแนะนาํ นักเรยี นเกย่ี วกบั การดูแลระวังตนเองในการป้องกนั โรคโควิด
2019และฝุ่นพิษ โดยการให้ปฏบิ ตั ิตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข คือ ใชห้ นา้ กากอนามัย/
หนา้ กากผา้ ล้างมือดว้ ยเจลลา้ งมือหรือแอลกอฮอล กินร้อน ชอ้ นกลาง ลา้ งมอื และปิดจมกู และปาก
เวลาจาม ไอหรอื เม่ือมไี ขห้ วดั น้าํ มูกไหล และการระมัดระวงั ตนเองไมใ่ ห้ถกู ยุงกัดทงั้ ในเวลากลางวนั
และกลางคืน

29

1.6 การสร้างเสริมสขุ ภาพนกั เรียน โดยการสนบั สนนุ ให้นกั เรยี นรกั การออกกาํ ลังกาย
ทาํ ใหผ้ ้เู รยี นมีสขุ ภาพแข็งแรง มีการขาดเรียนน้อยมาก

2) การอบรมในช้นั เรียนท้งั ภาคทฤษฎีและภาคปฏบิ ตั ิ ไดป้ ฏบิ ตั ิดังนี้

2.1 อบรมใหน้ กั เรยี นมคี ณุ ธรรมและจริยธรรมอนั ดีงาม โดยให้นักเรยี นปฏบิ ตั ติ น
ให้มีคณุ ธรรม 4 ประการ และมคี า่ นิยมพื้นฐาน 5 ประการ อบรมเกีย่ วกับประชาธปิ ไตย

เช่น การเลือกต้ังคณะกรรมการนกั เรียน การปฏบิ ตั ิตามมติของเพื่อนรว่ มช้ันและการรจู้ ักรับฟังความคิด
เหน็ ของผู้อน่ื

2.2 ขณะสอนในออนไลน์ ได้อบรมในเรอ่ื ง

- - การใชภ้ าษา ทงั้ การพดู และการเขียนในการตอบคําถาม
รบกวนผู้อื่น การรักษาระเบยี บวินยั ของการอยรู่ ว่ มกนั ดว้ ยการไมส่ ง่ เสียง ดงั เป็นท่ี

- การตรงต่อเวลา เชน่ การไมเ่ ขา้ ห้องช้า การสง่ งานตามเวลาทีก่ าํ หนด

- ความซอ่ื สตั ย์ตอ่ ตนเอง เชน่ การตอบคําถามในกจิ กรรม เป็นต้น

ความสามารถในการอบรมความประพฤตขิ องนักเรยี น ไดแ้ ก่

1) การอบรมให้นกั เรียนมคี วามประพฤตดิ ี สุภาพเรยี บร้อย ออ่ นน้อมถ่อมตน การพดู จา
ไพเราะ การรู้จกั กาลเทศะ การควรหรอื ไมค่ วรกระทาํ

2) การปลูกฝังค่านิยมพ้นื ฐาน 5 ประการ อนั ได้แก่

- การพึ่งตนเอง ขยนั หม่นั เพยี ร และความรับผิดชอบ

- การประหยดั และออม

- การมรี ะเบียบวนิ ยั และเคารพกฎหมาย

- การปฏิบตั ิตามคณุ ธรรมของศาสนา

- ความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

30

3) การอบรมนกั เรียนใหม้ ีคุณธรรม 4 ประการ คอื

- การรักษาความสตั ย์ ความจรงิ ใจตอ่ ตนเองท่จี ะประพฤตปิ ฏิบตั ใิ นสิ่งท่มี ปี ระโยชน์

- การรจู้ ักขม่ ใจตนเองใหป้ ระพฤตอิ ยใู่ นความสตั ย์ ความดี

- ความอดกล้นั และอดออม ทง้ั ไม่ประพฤติล่วงความสัตย์ สจุ ริตไม่วา่ ประการใด

- รจู้ ักละวางความช่ัวความทุจรติ และรูจ้ กั สละประโยชน์สว่ นตนเพ่ือประโยชนส์ ่วนใหญ่
ของบา้ นเมือง

4) หากได้ยินนักเรียนใชถ้ ้อยคาํ ภาษาท่ไี ม่สภุ าพ กริ ิยามารยาทไม่เหมาะสม ได้วา่ กลา่ ว

ตักเตอื น ถา้ ยงั พบว่ายังไมแ่ กไ้ ข ทําผดิ ซาํ้ อีกก็จะรายงานใหฝ้ า่ ยบริหารกจิ การนกั เรียน

ทราบเพ่อื ช่วยกันแกไ้ ขตักเตอื น

5) การอบรมเกยี่ วกบั การแต่งกาย ได้อบรมให้นักเรียนแตง่ กายให้ถกู ระเบียบของโรงเรียนทงั้
เครอ่ื งแบบนักเรยี น เครอื่ งแบบลูกเสอื – เนตรนารี ชุดพละ หากพบนกั เรยี นท่ีแต่งกายผิดระเบยี บ ได้วา่
กลา่ วตกั เตอื นให้แกไ้ ข และถ้าทาํ ผิดซ้าํ อกี กจ็ ะรายงานใหฝ้ ่ายบริหารกจิ การนักเรยี นทราบเพอ่ื ชว่ ยกนั
แก้ไขพฤติกรรมไปในทางทีพ่ ึงประสงคต์ อ่ ไป

ผลที่ได้จากการอบรม ปกครอง ดูแลนักเรยี น

1. นกั เรียนรสู้ ึกอบอุ่น และนักเรยี นมคี วามสัมพนั ธต์ อ่ กันเปน็ อย่างดี

2. นักเรียนแตง่ กายถูกต้องตามระเบียบ มคี วามประพฤตเิ รยี บร้อย

3. นักเรยี นมคี วามสามัคคใี นหมูค่ ณะ ไม่มีการทะเลาะวิวาทกัน

4. อาคารเรียน ห้องเรียนและบรเิ วณโรงเรยี นสะอาด มีความเป็นระเบยี บเรยี บรอ้ ย
มบี รรยากาศร่มรื่น และมสี ิง่ แวดลอ้ มท่ีดี

5. ผปู้ กครอง ชมุ ชน ใหค้ วามเชอื่ ถือและยกยอ่ งชมเชยนกั เรียนและครู

6. นักเรยี นไดป้ ฏบิ ตั กิ ิจกรรมตา่ ง ๆ ท่ีครกู ระต้นุ และสง่ เสริมด้วยความรสู้ กึ ตระหนัก
และรบั ผดิ ชอบด้วยตนเอง

31

ความสามารถในการพฒั นาผู้เรียน ได้ปฏิบตั ิดงั น้ี

1) สาํ รวจความต้องการของนกั เรียน ผู้ปกครอง เพ่ือนาํ มาเปน็ แนวทางในการจัดการ

เรยี น การสอน ใหส้ อดคล้องและตอบสนองความต้องการของนกั เรยี น ผปู้ กครอง ชุมชน

และทอ้ งถ่นิ สง่ ผลให้นักเรียนไดเ้ รยี นร้อู ย่างมีความสุข เมอ่ื นักเรียนมีทนุ ความรเู้ ดมิ อยูแ่ ลว้ จะสง่ ผลให้

ประสบความสําเร็จใน การเรยี นรู้ส่งิ ใหม่ ๆ ได้ง่าย

2) ให้คาํ แนะนําเก่ียวกับการแก้ปัญหาการเรียน ปัญหาสุขภาพ ปัญหาทางด้านพฤติกรรม
ของนักเรยี น และชแี้ จงทําความเขา้ ใจ ขอความรว่ มมอื จากผู้ปกครอง เพือ่ หาแนวทางแก้ไขปญั หา
ร่วมกัน การสร้างความเขา้ ใจที่ดีมี ความเป็นกัลยาณมิตร ทาํ ให้ผู้รบั บริการมีความมั่นใจ
มีกําลงั ใจในการแกป้ ัญหาและพฒั นาตนเองให้ดขี ้นึ มีความสุขในการดํารงชวี ติ และอยรู่ ว่ มกบั ผูอ้ น่ื ในสังคม
ได้อย่างราบรนื่ สงบสุข

3) แนะนําการใช้เวลาว่างใหเ้ ป็นประโยชน์ เชน่

- การปรบั ปรงุ หอ้ งเรียนให้น่าอยู่ นา่ เรียน

- การจัดกจิ กรรมอิสระ เชน่ การทาํ แบบฝกึ หัดแบบเพอ่ื นสอนเพอ่ื น ฝกึ การอ่านใหม้ ี
นิสัยรกั การอา่ น หรอื การทาํ งานท่คี ้างคาอยใู่ หเ้ สรจ็ สน้ิ เป็นการฝึกความรับผดิ ชอบในงานท่ีไดร้ ับ
มอบหมายให้ปฏบิ ตั ิ

4) การปลกู ฝังคุณธรรม จริยธรรมใหแ้ ก่นกั เรยี น ในการจดั กจิ กรรมพัฒนาการเรียนรทู้ ุก

คร้ัง ไดส้ อดแทรกคุณธรรม จรยิ ธรรม คา่ นิยม และมารยาทสงั คมที่ดที ่ีควรปฏบิ ัตใิ หก้ บั นักเรยี น

อยา่ งสมา่ํ เสมอ ไม่เคยปล่อยปละละเลยพฤติกรรมทไี่ มพ่ งึ ประสงค์ หรอื พฤติกรรมที่

บกพรอ่ งของนักเรียน จะตกั เตือน แนะนําดว้ ยคาํ พดู ทีส่ ภุ าพและเป็นกัลยาณมติ รกบั นักเรยี น แล้วหา

แนวทางแก้ไขและนําไปปฏิบัตใิ หถ้ ูกต้อง เพอื่ ลดความขัดแยง้ ลดความตึงเครยี ด ใหน้ ักเรียนได้เรียนรู้

เก่ยี วกับการไดร้ ับฟงั พระธรรมเทศนาจากพระสงฆ์ การทําบุญ การให้สงิ่ ของเปน็ ทาน การแบ่งปนั และ

การลดความอยากของตนลง และเปน็ การสบื สาน ทาํ นุบาํ รงุ พระพุทธศาสนาใหเ้ จริญรงุ่ เรืองและคงอยู่

สืบไป

5) การพฒั นาทกั ษะชวี ติ สขุ ภาพกาย และสุขภาพจติ ของผู้เรยี น นํานกั เรียนเข้ารบั
การอบรมคุณธรรม จริยธรรม ตามวนั สําคัญต่าง ๆ เพื่อสรา้ งคนดใี ห้เป็นศรีสถาบัน เพอ่ื สรา้ งหลกั ยึด
เหนี่ยวที่มนั่ คงใหเ้ กดิ ขนึ้ ในใจของนักเรยี น เพื่อพฒั นาทักษะการดาํ รงชีวติ ของนกั เรียน มแี นวทางปฏิบัติท่ี
ถูกต้องอยู่ในครอบครวั ในโรงเรยี น ในสังคมได้อย่างมีความสุข

32

6) การจัดระบบดูแลชว่ ยเหลือผ้เู รยี น ได้ศึกษาข้อมลู นักเรียนเป็นรายบคุ คล เพื่อนํา
ข้อมลู ไปใช้ ในการดูแลชว่ ยเหลือนักเรยี นหลายดา้ น ด้านการเรียนจะสานตอ่ การเรียนรู้ สอนซ่อมเสริม
หรือ ทําการวจิ ัยในชัน้ เรียน ดา้ นความประพฤติก้าวร้าวใหค้ วามรกั ความเมตตา ดูแลเอาใจใส่เป็นพเิ ศษ
ใหก้ าํ ลังใจแนะนาํ การทาํ ความเข้าใจตนเอง อบรมกล่อมเกลาจิตใจดว้ ยความละมนุ ละมอ่ ม ดแู ลเอาใจใส่
ใหก้ ําลงั ใจ แนะนําแนวทางท่ีถกู ท่คี วรอย่างสม่ําเสมอและใกล้ชดิ

ผลทเ่ี กิดกับผูเ้ รียน

ผลจากการปฏบิ ัตหิ น้าท่ใี นการจดั การเรียนการสอนทมี่ กี ารเตรยี มการ และดาํ เนนิ การ
อย่างมขี ั้นตอนส่งผลให้นักเรยี นประสบความสําเรจ็ ในด้านตา่ ง ๆ ดังน้ี

- ดา้ นสติปัญญา เป็นผูม้ ปี ัญญาสามารถเรยี นรทู้ ํางานตามทีม่ อบหมายไดส้ ําเรจ็ รูจ้ กั
การวเิ คราะห์ปญั หา แก้ปญั หาได้และมีผลสัมฤทธท์ิ างการเรียนผา่ นเกณฑท์ ่ีกาํ หนดไว้

- ดา้ นอารมณ์ เปน็ ผทู้ ีม่ ีความสามารถในการเรียนรู้ มสี ขุ ภาพทางกาย ทางใจ
ยอมรับฟงั ความคดิ เห็นของผอู้ ืน่ และมีความสุขกับการเรยี น

- ด้านสงั คม เป็นผูม้ ีความสามารถในการปรับตัวและใช้ชวี ิตใหเ้ ขา้ สถานการณ์การ
แพรร่ ะบาดของเชอื้ ไวรสั โคโรนา 2019 ได้

- ดา้ นคุณธรรม จริยธรรม เป็นผทู้ ีม่ ีคณุ ธรรมและจรยิ ธรรมทีด่ ีงามสามารถปฏบิ ตั ติ น
ตามแนววถิ ีพุทธ และศาสนาท่ตี นเองนับถอื ไดอ้ ยา่ งมคี วามสขุ

นอกจากนี้ นกั เรียนทกุ คนจะถกู ปลูกฝังใหม้ นี ิสัยรกั ความสะอาด รจู้ ักอนรุ ักษ์
สิ่งแวดลอ้ ม ปลูกฝงั ใหร้ จู้ กั ใช้/ประหยัดทรพั ยากรทางธรรมชาติ เชน่ นาํ้ ไฟฟา้ เนน้ ให้ผเู้ รียนนําไป
ปฏบิ ัตจิ ริงท่บี ้าน ตลอดจนการรักษาขนบธรรมเนยี มประเพณี กริ ยิ า มารยาททด่ี งี ามของไทย

ผลจากการปฏบิ ัติงานในดา้ นต่าง ๆ อย่างเตม็ ความสามารถ ทําใหน้ กั เรียนในความ
รับผิดชอบของขา้ พเจ้า ปฏิบัติตนเปน็ คนดี คนเกง่ และเรยี นรู้อย่างมคี วามสขุ ซ่งึ สอดคลอ้ งกับความ
มุง่ หวงั ของพระราชบัญญัติการศึกษา พทุ ธศักราช 2542 ท่วี า่ เป็นการจดั การเรยี นการสอนท่ีมุ่งเนน้ ให้
ผเู้ รยี นเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสขุ ซ่ึงนักเรียนได้มสี ว่ นร่วมกบั ทางชมุ ชน ท้องถ่ิน ในการชว่ ยเหลอื
สังคมเปน็ เดก็ ดี มนี าํ้ ใจ ดงั กจิ กรรมตอ่ ไปนี้

33

2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผเู้ รียน
- จดั กจิ กรรมโฮมรูม ให้ความรู้กับนกั เรยี นในเรอื่ งการอยู่รว่ มกนั ในโรงเรียน หอ้ งเรียน
ความสมัครสมานสามคั คี ความมีนํ้าใจ ความชว่ ยเหลอื ซึง่ กันและกันในหอ้ งเรยี นทกุ วนั 5 นาที กอ่ น
เรียน- จดั กิจกรรมประชมุ ผปู้ กครอง ประชมุ ช้แี จงทาํ ความเข้าใจระหว่างครปู ระจําช้ันและผ้ปู กครอง
รายการพฤติกรรมของนักเรียนให้ผู้ปกครองเป็นรายบุคคลเฉพาะนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมที่น่าเป็นห่วงเพื่อ
ช่วยกันดูแลนกั เรยี นให้มพี ฤตกิ รรมท่ดี ีขึน้
- โครงการเย่ียมบา้ นนักเรยี น
- โรงเรยี นจดั ให้มีการประชุมผปู้ กครองภาคเรยี นละ 1 คร้ัง โดยใหผ้ ู้ปกครองพบครูที่
ปรกึ ษา / ครปู ระจาํ ชนั้ และผ้ปู กครองได้ทาํ ความรูจ้ กั เปน็ กันเองกบั ครปู ระจําชน้ั ได้แลกเปลีย่ นความคิด
และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาตา่ ง ๆ ของนักเรียนชนั้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 1 ประจาํ ปี
การศึกษา 2563

แก้ปัญหานักเรียนท่ีไม่มาปฏิบัติหน้าที่เวรประจําวันของห้องเรียน ไม่รับผิดชอบหน้าท่ีของ
ตนเอง ทําให้เพ่ือนร่วมห้องต้องเดือดร้อน ด้วยการสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียน ด้วยการให้คําชมเม่ือ
เวรประจําวันของห้องเรียนในวันน้ีสะอาดเพื่อเป็นตัวอย่างแก่นักเรียนคนอื่น ทําให้นักเรียนมีความ
ภาคภูมิใจและพรอ้ มทจี่ ะทําหน้าทีข่ องตัวเองใหด้ ีท่สี ุดเพราะได้รับคําชมทุกคร้งั

ผลท่ีเกดิ ขึน้ กบั นักเรียน
1. นักเรียนและผปู้ กครองเกดิ ความภาคภูมิใจ
2. นกั เรียนรจู้ กั หน้าที่ของตัวเองดขี ้ึนกว่าเดมิ มคี วามรบั ผิดชอบ
3. นักเรียนมีพฤตกิ รรมท่ดี ขี ้ึน

34

3. ดา้ นการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชพี

3.1 การพฒั นาตนเอง

ดําเนินการพัฒนาตนเองโดยยดึ หลกั การประเมินสมรรถนะ (Competency Based
Approach)

จะทาํ ให้ตนเองสามารถรู้จดุ เดน่ จดุ ดอ้ ยของความสามารถในการปฏิบัติงานของตน และสามารถพฒั นา
ตนเองให้สอดคลอ้ งกับความตอ้ งการจําเปน็ ตอ่ การปฏิบตั งิ านในสถานศึกษา และของตนเองอยา่ งแทจ้ ริง
ทัง้ นี้ แผนการพฒั นาตนเองในการจดั หอ้ งเรียนที่มีคุณภาพ (Individual Development Planning :
ID Plan) ท่ีจัดทาํ ขึ้นมคี วามสอดคลอ้ งกบั แผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาและไดร้ ับความเห็นชอบจาก
ผู้บงั คับบัญชาตามสายงาน เข้ารบั การพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) ทจ่ี ดั ทาํ ข้นึ
ตลอดจนนาํ ทกั ษะ และประสบการณ์ทไ่ี ด้รบั จากการเขา้ รบั การพัฒนาตนเองในกจิ กรรม / โครงการตา่ ง ๆ
มาประยุกตใ์ ช้ในการปฏิบตั ิงานท้ังดา้ นภาระการสอนและงานอื่น ๆ ทีไ่ ดร้ ับมอบหมาย สง่ ผลตอ่
สมรรถนะในการปฏบิ ัตหิ นา้ ทท่ี ี่มปี ระสิทธภิ าพตอ่ ไป และเป็นการพัฒนาทต่ี ่อเนอื่ งจนทาํ ให้การปฏิบตั ิ
หนา้ ทีม่ ีความสมบูรณ์ มปี ระสิทธภิ าพและเกดิ ประสทิ ธผิ ล ในการปฏบิ ตั ิงานอนั นาํ ไปสกู่ ารพฒั นาตนเอง
ให้เปน็ ครูมอื อาชีพทม่ี ีมาตรฐานในการปฏบิ ตั งิ านอยา่ งแท้จริงสามารถตรวจสอบได้ และพัฒนาสู่ความ
เป็นวชิ าชพี ตอ่ ไป

มีการแลกเปล่ยี นเรยี นรู้ระหว่างเพ่ือนรว่ มวชิ าชีพทั้งภายในและภายนอกสถานศกึ ษา ท้ังใน
รูปแบบเครอื ขา่ ยทางวิชาการ หรอื ชมุ ชนการเรยี นรูท้ างวชิ าชพี ผ่านส่อื สงั คมออนไลน์ ไดแ้ ก่ แอพพลเิ ค
ชัน ไลน์ หรือ Facebook เปน็ ตน้

3.2 การพัฒนาวชิ าชีพ

ขา้ พเจ้าเข้าร่วมกจิ กรรมอบรมออนไลน์ โดยนาํ รูปแบบกระบวนการจดั การเรยี นการสอน
รูปแบบออนไลน์ ในสถานการณก์ ารแพร่ระบาดของเชอื้ ไวรัสโคโรนา 2019 และกระบวน
พฒั นาการจดั การเรยี นการออกแบบส่อื การสอน จากสาํ นกั งานเขตพ้ืนทกี่ ารศกึ ษาประถมศึกษา
นครศรธี รรมราช เขต 1

35

1. เกิดจากการประยกุ ตแ์ นวคิดในการออกแบบการจัดการเรยี นการสอนที่นา่ สนใจ

2. การออกแบบสื่อการสอนและพฒั นาสอื่ การการสอนใหม้ ีประสิทธิภาพสงู สดุ

3. ครู นกั การศกึ ษา ชมุ ชนและผมู้ สี ว่ นเกี่ยวขอ้ งรวมกลุ่มกนั เรยี นรรู้ ว่ มกนั และสะท้อน

การปฏิบัติ อยา่ งเปน็ ระบบและตอ่ เนื่อง

4. เป็นการทาํ งานกลมุ่ หรอื เป็นทีม การแลกเปลี่ยนเรยี นร้จู ากประสบการณ์ตรง

5. เปน็ การรวมตวั กันไปพร้อมกบั การพัฒนาทักษะและการเรยี นร้เู พื่อปฏบิ ัตหิ นา้ ที่

4. งานอน่ื ๆ ท่ีไดร้ ับมอบหมาย

4.1 กลุ่มบรหิ ารงานวิชาการและงานพัสดุ
4.1.1 ครูเจา้ หนา้ ท่ีฝ่ายวชิ าการและงานพัสดุ

4.2 กลมุ่ บรหิ ารงานกิจการนักเรียน
4.2.1 ครูเวรประจําวนั ศุกร์ ไดป้ ฏบิ ัตหิ นา้ ท่ีให้คาํ ปรึกษา ควบคุม ดแู ล

ช่วยเหลือกิจกรรมในหนา้ ทตี่ ่าง ๆ ทไ่ี ดร้ ับมอบหมาย ดังนี้
- ดแู ล แนะนาํ นักเรียนให้แตง่ กายใหเ้ รียบรอ้ ย
- กําชับใหน้ กั เรยี นเตรียมความพรอ้ มในการไปเขา้ รว่ มกจิ กรรมหนา้ เสาธง

ในชว่ งเชา้ และเตรียมความพรอ้ มในการเขา้ เรียนในชว่ งบ่าย
- ประชาสมั พันธ์ให้นักเรียนชว่ ยเก็บเศษขยะ ขวดนํ้า แก้วน้าํ ภายในบรเิ วณ

โรงเรียนและใหค้ วามร่วมมอื ในการปฏิบตั ติ ามกจิ กรรม 5 ส
- เมือ่ ปฏบิ ตั ิหนา้ ทีใ่ นแต่ละสัปดาห์ ได้มกี ารบนั ทึกส่งรายงานเสนอตอ่

ผูบ้ ังคับบัญชาเพื่อนาํ ข้อมูลไปปรบั ปรงุ แกไ้ ขและพฒั นาตอ่ ไป

4.2.2 ครทู ่ปี รกึ ษาระดับช้ัน ป. 6 โดยได้ให้การดูแลช่วยเหลือนกั เรียนท่ี
ปรึกษาประจาํ ชน้ั ป. 6 และนักเรยี นทท่ี ําการสอน ขา้ พเจ้าได้ดาํ เนนิ การดงั น้ี

1) จดั ทําประวัตนิ กั เรยี นในห้องเรียนท่ีทาํ หน้าทเี่ ปน็ ที่ปรกึ ษาประจํา
ช้ัน

2) เขา้ พบนักเรียนทุกวันจนั ทร์ถึงวันศุกร์ 5 นาทีก่อนเรียนวชิ าแรก
หรอื ในช่วงพกั กลางวัน เพ่อื อบรมเก่ยี วกับความประพฤติ การเรียนและอ่นื ๆ ทเี่ กยี่ วข้อง

36

3) ตดิ ตามช่วยเหลือนักเรยี นทีม่ ปี ญั หาด้านความประพฤติ ผลการ
เรยี นตาํ่ โดยอบรมให้ความร้เู พม่ิ เตมิ ให้ขอ้ คดิ และแนะแนวทางในการแกป้ ัญหา

4) ตดิ ต่อประสานงานกับผ้ปู กครอง ให้ขอ้ มลู เพ่อื สร้างความร่วมมอื
ในการดูแลการเรียนและความประพฤติของนักเรียน

4.3 ดูแลรับผิดชอบห้องสหกรณโ์ รงเรียน จัดทาํ รายรับ-รายจา่ ยบัญชีสหกรณโ์ รงเรยี น

องคป์ ระกอบที่ 2 การประเมนิ การปฏบิ ัตติ นในการรกั ษาวินยั คุณธรรม จรยิ ธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ

1. มีความซ่อื สตั ย์ สจุ ริต รักษาประโยชนส์ ่วนรวม ไมอ่ าศยั หรอื ยินยอมให้ผ้อู ่นื ใชอ้ ํานาจและ
หนา้ ทข่ี องตน เพือ่ แสวงหาประโยชน์

ขา้ พเจา้ มวี นิ ัยในตนเอง ยอมรบั และถอื ปฏบิ ตั ติ ามกฎ กตกิ า มารยาท ขนบธรรมเนยี ม
และแบบแผนอันดีงามของสงั คม ประพฤตติ นเป็นแบบอยา่ งที่ดี เป็นผ้นู ําในการเสริมสรา้ งการพัฒนาดา้ น
วนิ ยั คุณธรรม จรยิ ธรรม และจรรยาบรรณวชิ าชีพครู ประพฤตปิ ฏบิ ตั ติ นเหมาะสม ถูกต้องตามระเบยี บ
วนิ ยั ของทางราชการ ทั้งในดา้ นการแตง่ กายที่เหมาะสมกับกาลเทศะ มีความซอ่ื สตั ย์สจุ ริตในวิชาชพี ตรง
ต่อเวลา มาปฏิบัตริ าชการกอ่ นเวลาและกลับหลงั เวลาราชการ อุทิศและเสียสละเวลาให้กบั ทางราชการ
อยา่ งเตม็ ท่ี มคี วามอดทนอดกล้นั ต่อความเหนอ่ื ยยากขณะปฏิบตั ิราชการ เออ้ื เฟอ้ื เผอ่ื แผ่และม่งุ มั่นทาํ
ประโยชน์เพอื่ สว่ นรวม ไม่นาํ เวลาราชการไปทําประโยชน์สว่ นตวั มคี วามรักสามคั คใี นองคก์ ร มีความ
ละอาย และเกรงกลวั ตอ่ การกระทําความผิด ไม่ยงุ่ เกี่ยวกบั ยาเสพติดและอบายมขุ ต่าง ๆ มีระเบยี บวนิ ยั
เป็นแบบอยา่ งทด่ี ีแก่เพื่อนรว่ มงานและนกั เรียน เชิดชู และเคารพสถาบนั หลักของชาติ คือ ชาติ ศาสนา
และพระมหากษตั ริย์

ข้าพเจ้าซ่อื สัตยส์ จุ รติ ในการปฏบิ ัติหนา้ ท่ี รักษาผลประโยชนข์ องทางราชการ และไมม่ ี

ผลประโยชน์ทบั ซ้อน โดยอบรม สั่งสอน ฝึกฝนและจัดกิจกรรมการเรยี นการสอน เพ่ือพฒั นานกั เรยี น
อย่างเตม็ ศกั ยภาพ รับผิดชอบงานในหน้าทีก่ ารสอน และงานหน้าท่พี ิเศษทไี่ ด้รับมอบหมายด้วยความเต็ม
ใจ ไมแ่ สวงหาผลประโยชน์จากงานราชการ ไม่เอาเวลาราชการไปหาประโยชนส์ ว่ นตัว รักษาผลประโยชน์
ของโรงเรียน เช่น การประหยัดนา้ํ ประหยัดไฟ หรือใชก้ ระดาษของทางราชการโดยประหยัด เป็นตน้
พรอ้ มเป็นแบบอย่างทดี่ ีแกผ่ ู้เรียน ด้วยความซอื่ สัตย์ สุจรติ ไม่แสวงหาผลประโยชน์ใด ๆ

37

2. การปฏิบัติตามกฎระเบยี บ กฎหมาย นโยบายและคาํ ส่งั ของผ้บู ังคบั บญั ชา

ข้าพเจ้ารักษาและเสริมสร้างวินัยในตําแหน่งหน้าที่ราชการ ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบ
แผนของทางราชการ ยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรม ศึกษากฎหมายการศึกษา พระราชบัญญัติทางการศึกษา
และบทบาทหน้าที่ทางราชการของครูในหมวดที่ว่าด้วยวินัยทางราชการจนเข้าใจ และได้ปฏิบัติตนตาม
กฎหมาย และระเบียบแบบแผนของทางราชการอย่างเคร่งครัด ตั้งใจปฏิบัติหน้าท่ีของตนเองให้สําเร็จ
ลุล่วงอย่างดีที่สุด การรักษาระเบียบวินัยในการมาและกลับในการปฏิบัติราชการที่ตรงเวลา การปฏิบัติ
ตามคําสั่งผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด มีส่วนร่วมเสริมสร้างวินัยแก่ผู้อื่น ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและ
เป็นแบบอย่างท่ีดีและปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนา มีคุณธรรม จริยธรรม ต่อเพ่ือนร่วมงาน และ
นักเรยี น โดยเข้าร่วมกจิ กรรม และปฏบิ ตั ิงานตามที่ได้รบั มอบหมายจากทางโรงเรียน

3. มีความวิรยิ ะ อตุ สาหะ ตรงต่อเวลา และอทุ ิศเวลาให้แกท่ างราชการ

ข้าพเจ้าตรงตอ่ เวลา อุทิศเวลาใหแ้ ก่ทางราชการ ไมล่ ะท้ิงหน้าท่ีราชการโดยไม่มเี หตอุ ันควร
ปฏิบัตหิ นา้ ทีท่ ่ไี ดร้ บั มอบหมาย และปฏบิ ัตหิ นา้ ที่ครผู สู้ อนกลุ่มสาระการเรยี นร้ภู าษาตา่ งประเทศ อยา่ ง
เตม็ เวลา เต็มความสามารถ โดยไมเ่ อาเวลาราชการไปหาผลประโยชน์หรือทําธรุ กจิ ส่วนตวั หากได้รบั
มอบหมายจากผ้บู งั คบั บญั ชาใหป้ ฏบิ ัตหิ น้าท่ใี ด ๆ ข้าพเจา้ จะรบั ผิดชอบและทําใหเ้ สรจ็ แม้งานน้ันต้อง
นําไปทาํ ตอ่ ทบี่ ้านหรืออยู่ปฏิบตั ิหน้าทีน่ อกเวลาราชการ หรอื ไดร้ ับคําส่งั ใหท้ ํางานในวนั เสาร์และวัน
อาทติ ย์ ข้าพเจ้าไม่เคยหลีกเลี่ยงตอ่ หน้าท่ที ่ไี ด้รบั มอบหมาย นอกจากการปฏบิ ตั ิหน้าที่ในการสอน
ตามปกตแิ ลว้ ข้าพเจ้าไดฝ้ ึกซอ้ มนกั เรยี น เพ่ือเป็นตัวแทนของโรงเรยี นในการเขา้ แขง่ ขันทักษะวิชาการ
ในระดับเขตพ้ืนท่กี ารศกึ ษา ระดบั ภาคและระดบั ประเทศ และใหค้ าํ ปรึกษา ช่วยเหลอื แก่นักเรยี นทีม่ ี
ปัญหาในเร่ืองการเรยี น ทุกระดับชัน้ ในเวลาพกั กลางวนั และหลังเลกิ เรยี น

4. การมจี ติ สาํ นึกทีด่ ี ม่งุ บรกิ ารตอ่ กลมุ่ เปา้ หมายผู้รบั บรกิ ารโดยไมเ่ ลือกปฏิบตั ิ

ข้าพเจ้าตั้งใจปฏบิ ัตหิ นา้ ทีก่ ารสอนอยา่ งเต็มความสามารถ เต็มเวลา เตม็ หลกั สตู ร โดยมา
ปฏบิ ตั งิ านกอ่ นเวลาและกลบั หลงั เวลาเลกิ ทาํ งาน วางแผนการปฏบิ ตั ิงานอย่างเปน็ ระบบ ทาํ การ
วิเคราะหน์ ักเรยี นรายบคุ คล เพื่อเปน็ แนวทางในการจดั ทําแผนการจดั การเรียนรู้ เพื่อสง่ เสริมให้นักเรียน
เกดิ การเรยี นรูจ้ ากหลายสถานการณ์ หลากหลายวธิ กี ารเรยี นร้ตู ามความแตกต่างของนกั เรยี น ให้
นกั เรียนเกดิ ทักษะการเรยี นรู้ ทกั ษะประสบการณ์ ทกั ษะการแกป้ ัญหา ตามความสามารถ ได้ให้
กาํ ลงั ใจ และเสรมิ สรา้ งคณุ ลกั ษณะนสิ ยั ท่ดี ีงามใหแ้ ก่นักเรยี น จดั กิจกรรมโฮมรมู และจัดทํางานวจิ ัยในช้นั
เรียน เพอื่ สง่ เสริมใหน้ กั เรยี นได้พฒั นาตนเองได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม จดั กจิ กรรมฝึกทักษะ
กระบวนการการอยูร่ ่วมกบั ผู้อ่นื ไดอ้ ยา่ งมคี วามสุข ใหก้ าํ ลังใจในการเรยี นรู้ การแข่งขันทกั ษะวชิ าการ

38

และจัดสรา้ งบรรยากาศการเรยี นรใู้ นช้ันเรยี นใหน้ า่ เรียน รวมทง้ั จดั หาสื่อการเรยี นการสอนที่เหมาะสม
สง่ เสรมิ การเรียนรู้ของนกั เรียนให้เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ส่งผลใหน้ ักเรียนได้รบั รางวัลในการ
แข่งขันทกั ษะวชิ าการ

ขา้ พเจา้ เอาใจใส่ชว่ ยเหลือผเู้ รยี น และผ้รู บั บรกิ ารเตม็ ความสามารถตามหลักวชิ าชพี อย่าง
สม่าํ เสมอ เทา่ เทยี มกัน ใหค้ วามรัก ความเมตตากรณุ าตอ่ นักเรียน ช่วยเหลอื และสง่ เสริมใหก้ ําลงั ใจแก่
นกั เรียนทกุ คนดว้ ยความบรสิ ุทธิ์ใจ ในฐานะครทู ่ีปรกึ ษา ขา้ พเจา้ ได้ออกเย่ยี มบา้ นนักเรยี น พบปะพดู คุย
กับผู้ปกครองนกั เรยี น ประชาสัมพนั ธข์ ้อมลู ของโรงเรียนทจ่ี าํ เปน็ ต่อนกั เรียนและผู้ปกครอง เพื่อให้ความ
ชว่ ยเหลือ สนับสนุนและสง่ เสรมิ นกั เรยี นไดต้ รงจุด ตามความต้องการของทงั้ สองฝ่าย ทาํ ความรู้จกั คุ้นเคย
กับนกั เรยี นเปน็ รายบคุ คล เมื่อเกดิ ปัญหาจะแกไ้ ขทนั ที วางตนเปน็ กลาง ไม่ลาํ เอยี งและมคี วามยุตธิ รรม
ใหแ้ กน่ ักเรยี นทุกคน สังเกตพฤตกิ รรมนกั เรยี น สง่ เสรมิ นักเรียนท่มี พี ฤตกิ รรมดแี ละว่ากลา่ วตักเตอื น
นักเรยี นทม่ี พี ฤตกิ รรมทไ่ี ม่เหมาะสม พรอ้ มทั้งอธบิ ายเหตุผลเพอ่ื ให้นกั เรยี นปรบั เปลี่ยนพฤติกรรมของ
ตนเอง ตงั้ ใจดูแลอบรมให้นกั เรยี นเปน็ คนดี มคี วามประพฤตทิ ี่ดีงาม เพื่อให้นักเรียนอยู่รว่ มกับผู้อื่น
ในสงั คมได้อย่างมีความสุข และสามารถแก้ปญั หาไดด้ ว้ ยตนเอง

ขา้ พเจ้าศึกษาค้นคว้า รเิ รม่ิ สรา้ งสรรคค์ วามรใู้ หม่ นวตั กรรมในการพัฒนางานในหน้าที่
อุทศิ ตนแสวงหาความร้แู ละเทคนคิ ใหม่ ๆ โดยการศึกษา คน้ ควา้ ขอ้ มลู ในสาขาวชิ าทสี่ อนทงั้ ในหนังสอื
ระบบอนิ เตอรเ์ น็ต บทเรียนสําเรจ็ รูป โปรแกรมสอื่ การสอน มาประกอบแผนการจัดการเรยี นรู้ สร้างและ
พฒั นาสื่อการสอนใหเ้ หมาะสม ทําให้กจิ กรรมการเรียนการสอนมีความน่าสนใจมากย่ิงขน้ึ ผูเ้ รียนมีส่วน
รว่ มในกิจกรรมการเรยี นการสอนมากขึน้ รวมทัง้ การเขา้ รว่ มอบรม สมั มนา อบรมปฏิบัตกิ าร เพ่อื พฒั นา
ตนเอง ศึกษาขอ้ มูลความรูแ้ ละประสบการณ์ใหม่ๆอยูเ่ สมอ เพือ่ พัฒนาการสอนให้หลากหลายมากข้ึน ซ่ึง
จะเป็นประโยชน์ตอ่ การเรียนรู้ของนักเรยี นมากขน้ึ

ข้าพเจา้ ปฏบิ ตั หิ นา้ ที่ราชการ ทง้ั ด้านการจัดการเรยี นการสอน งานที่ได้รบั มอบหมายตามคําส่งั
ของโรงเรียน ด้วยความอุตสาหะ ขยนั อดทน มงุ่ ม่ันและรับผดิ ชอบงานสอนอย่างเตม็ ความรู้
ความสามารถ ดูแล เอาใจใส่นกั เรียนในด้านการเรียน และความประพฤติ ใหน้ ักเรียนเป็นผทู้ มี่ คี วามรู้
ความประพฤติทีด่ ี สามารถอยใู่ นสังคมไดอ้ ยา่ งมคี วามสขุ รบั ผดิ ชอบงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายอยา่ งตัง้ ใจ
ภายในเวลาท่กี าํ หนด พรอ้ มท้งั ประพฤตปิ ฏบิ ตั ติ นอยา่ งเรยี บง่าย และประหยัดโดยใชท้ รัพยากรใน
หน่วยงานอยา่ งประหยัดและคมุ้ ค่า ช่วยลดค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนดว้ ยการปิดนาํ้ ปิดไฟ
และปดิ คอมพิวเตอร์ทุกคร้งั ทไ่ี ม่ใชง้ าน รวมถงึ การรณรงคแ์ ละ ปลูกจิตสํานกึ ใหก้ บั นกั เรียนในการช่วยกัน
ประหยัดนา้ํ ประหยดั ไฟฟ้า ปิดไฟทุกคร้ังก่อนออกจากหอ้ งเรียน และปดิ ก๊อกน้ําทุกครง้ั หลงั เลกิ ใชง้ าน
แลว้ ทนั ที

39

ข้าพเจ้า นบั ถือศาสนาพทุ ธ ยึดมน่ั ในคุณธรรม จรยิ ธรรม มคี วามศรัทธาและปฏบิ ตั ติ นตามหลัก

ศาสนา รักษาศลี 5 อย่างสมาํ่ เสมอ หลีกเล่ยี งอบายมุขทุกชนดิ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างทด่ี ีตอ่ เพื่อน
ร่วมงานและนักเรยี น สอดแทรกคณุ ธรรมจรยิ ธรรมที่ดี คณุ ลักษณะอนั พึงประสงค์ทด่ี ี ให้กับนกั เรยี นทุก
ชวั่ โมงทส่ี อน แสดงความเคารพโดยการไหว้ผูท้ มี่ ีอาวุโสกว่า เป็นแบบอย่างทีด่ แี ก่นักเรียน และบุคคลทั่วไป
รวมทง้ั เขา้ รว่ มกจิ กรรมในวันสาํ คญั ทางพระพุทธศาสนา เช่น การเวยี นเทยี นในวันมาฆบูชา วนั วสิ าขบชู า
การแห่เทยี นจํานําพรรษา เป็นตน้ นอกจากนยี้ งั ได้ทําบุญตักบาตรในวันพระ ไปปฏบิ ตั ิธรรมเมอ่ื มโี อกาส
อบรมสัง่ สอนใหน้ ักเรียนหลีกเล่ียงอบายมขุ ทกุ ชนดิ ใหเ้ ป็นคนดี มคี ่านยิ มที่ดีงาม มคี วามกตัญญูรู้คุณ รจู้ ัก
ขอโทษ ให้อภัย เสยี สละ ไม่เห็นแกต่ วั และรู้จกั ชว่ ยเหลือสังคม ปฏบิ ตั ิตนอย่างมีคุณธรรม จรยิ ธรรมตอ่
เพอื่ นรว่ มงานและผเู้ รยี นเสมอ และได้รบั มอบหมายจากทางโรงเรยี น ใหร้ ว่ มกิจกรรมเกย่ี วกบั การอบรม
คณุ ธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน ในโอกาสตา่ ง ๆ

5. การรกั ษาคณุ ภาพตามมาตรฐานวชิ าชพี และจรรยาบรรณวชิ าชพี (ระดบั ผลการประเมิน
ตนเอง ระดับ 5)

ขา้ พเจ้าประพฤตติ นตามจรรยาบรรณของวิชาชพี และแบบแผนตามจรรยาบรรณวชิ าชีพครู มี
เจตคตทิ ี่ดีต่อวิชาชีพ เพ่ือนรว่ มวิชาชีพ และผรู้ ับบรกิ าร มีความรู้ ความเขา้ ใจในคณุ คา่ และความสําคญั
ของวิชาชีพ มีพฤติกรรมที่แสดงให้เหน็ ถงึ ความรัก ความศรัทธาในวชิ าชีพ มคี วามรู้ความเข้าใจในบทบาท
หน้าท่ีของวิชาชพี ครู และปฏบิ ัติตนตามบทบาทหน้าท่ขี องวิชาชพี ประพฤตติ นเปน็ แบบอยา่ งทด่ี แี กล่ กู
ศิษย์ ตงั้ ใจถ่ายทอดวชิ าความรใู้ หก้ บั นกั เรียนทกุ คน

ขา้ พเจา้ ดํารงตนเป็นแบบอย่างทดี่ ี เหมาะสมกับสถานภาพและตาํ แหน่งหน้าที่ ปฏิบตั ติ น
เหมาะสมกบั การเปน็ ครู เป็นแบบอยา่ งทด่ี แี ก่เพ่ือนร่วมงานและนักเรียน โดยประพฤติ ปฏบิ ัตแิ ละวางตน
ให้เหมาะสมทง้ั ทางกาย วาจา ใจ เช่น แต่งกายสะอาด เหมาะสมกับกาลเทศะ มกี ริ ยิ าวาจาทส่ี ภุ าพ
เรยี บร้อย มคี วามออ่ นน้อมถ่อมตนและประพฤติปฏบิ ัตติ นเป็นพทุ ธศาสนกิ ชนทด่ี ขี องศาสนา มี
บุคลกิ ภาพเหมาะสมกับความเปน็ ครู มีจิตใจร่าเรงิ แจม่ ใส ดาํ รงตนเปน็ ผ้นู าํ และผูต้ ามท่ดี ี มีความ
รับผดิ ชอบต่องานท่ไี ด้รับมอบหมาย ปฏิบัติการสอนด้วยความต้งั ใจ เอือ้ อาทรตอ่ ศษิ ยอ์ ย่างเสมอภาค มี
ความซื่อสัตยส์ ุจรติ เอื้อเฟอ้ื เผ่อื แผ่ และเสยี สละเห็นแก่ประโยชน์สว่ นรวมย่งิ กวา่ ประโยชนส์ ว่ นตัว มวี นิ ัย
ในตนเอง ตรงตอ่ เวลา ยอมรบั ฟังความคดิ เหน็ ของผอู้ น่ื ใชถ้ ้อยคาํ สุภาพ มนี ํ้าเสียงน่าฟัง ใชภ้ าษาไทย
อยา่ งถกู ตอ้ งทั้งในห้องเรยี น ในท่ีประชุม และชุมชน สง่ เสริมการใช้ภาษาไทยของนักเรยี น ใหค้ าํ แนะนาํ
ตกั เตือนนกั เรียนทีพ่ ดู จาไม่สภุ าพ ช่วยแก้ไขเมื่อนกั เรียนใช้ภาษาไทยไม่ถกู ต้องทั้งการเขยี นและการพดู
เพอ่ื สรา้ งนสิ ยั การใชภ้ าษาไทยท่ีถกู ตอ้ ง พยายามหลีกเลย่ี งการกระทําท่กี อ่ ให้เกดิ ความแตกแยกในหมู่
คณะ ซึ่งสามารถเปน็ ตวั อยา่ งในการประพฤตปิ ฏบิ ัติตนจนได้รับความไวว้ างใจจากเพอื่ นรว่ มงาน ผ้บู ริหาร

40

และเป็นแบบอยา่ งทีด่ ีแกผ่ อู้ น่ื นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้เข้าสอนและออกจากห้องสอนตรงเวลาตามทโี่ รงเรยี น
กาํ หนด เอาใจใส่ สนใจและดูแลสถานท่ที าํ งาน ห้องพกั ครู ทุกกลุ่มสาระการเรยี นรู้ใหอ้ ย่ใู นสภาพท่ีสะอาด
เรียบรอ้ ย

6. การรกั ษาภาพลักษณแ์ ละความสามัคคีในองคก์ ร ชมุ ชน และสงั คม (ระดับผลการประเมนิ
ตนเอง ระดับ 5)

ขา้ พเจา้ มีความสามคั คี มีนํ้าใจ เออ้ื เฟื้อเผอ่ื แผ่ตอ่ เพือ่ นรว่ มงาน มีความเสยี สละ เกอ้ื กูลกนั
ประพฤติปฏบิ ตั ิงานอย่างกัลยาณมติ รต่อเพือ่ นร่วมงานด้วยความจริงใจ สุภาพเรียบรอ้ ย ทํางานร่วมกบั
ผู้อ่ืนได้อยา่ งราบรนื่ และประสบความสําเร็จจนได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน หรอื องคก์ รทเี่ ก่ยี วขอ้ ง
เขา้ รว่ มกจิ กรรมและใหค้ วามช่วยเหลือกบั ผูร้ ่วมงานในโรงเรยี น ตลอดจนกจิ กรรมสําคัญของหน่วยงาน
องค์กรและชุมชนที่อยูใ่ กลเ้ คยี งอย่างสม่ําเสมอ โดยมุ่งเนน้ การให้บรกิ าร ติดตาม ชว่ ยเหลือ ใหค้ วาม
สะดวก ให้ความเปน็ ธรรม ให้การสงเคราะหโ์ ดยไมห่ วังส่งิ ตอบแทน รว่ มบริจาคเงินรว่ มสมทบทําบุญ
โอกาสตา่ ง ๆ ได้แก่ กฐิน ผา้ ปา่ สามัคคี บดิ ามารดานักเรยี นเสยี ชวี ิต บดิ า มารดาของครใู นโรงเรียน
เสียชวี ติ ศษิ ย์เก่าเสียชวี ติ ขา้ พเจ้าได้เสียสละเวลา และเสียสละเงิน ในการรว่ มกิจกรรมของกลุม่ สาระการ
เรยี นรภู้ าษาตา่ งประเทศ ชว่ ยเหลอื เพอื่ นครูในด้านการแก้ไขปัญหางานวิชาการ ใหค้ ําแนะนาํ เพื่อนครู
อยา่ งกลั ยาณมติ ร ไดร้ ่วมวางแผน รว่ มปรับปรงุ พฒั นาผลงานของหมูค่ ณะทงั้ ในและนอกกลมุ่ สาระฯ ทุก
ขัน้ ตอน ด้วยความเตม็ ใจ บรสิ ุทธใิ์ จ จนทําใหง้ านประสบผลสําเรจ็ บรรลุวตั ถปุ ระสงค์ทกุ ประการ และได้
รว่ มกิจกรรมอนื่ ๆ ในชมุ ชน ทอี่ าศัยอยู่ เชน่ งานแต่งงาน งานขนึ้ บ้านใหม่ งานอุปสมบทและงาน
ฌาปนกิจศพ เปน็ ตน้

ข้าพเจ้ารักษาชือ่ เสียง ปกป้องศกั ดิศ์ รีแห่งวชิ าชีพและการยกย่องเชิดชูเกยี รติ ประพฤติปฏบิ ตั ติ น
เปน็ แบบอย่างทดี่ ี และสมศกั ดศ์ิ รขี องการเปน็ ครู ซง่ึ อาชีพครูจะไดร้ บั การยกยอ่ ง หรอื เชดิ ชเู กยี รติหรือไม่
ขน้ึ อยกู่ ับการประพฤตปิ ฏบิ ตั ิตนของเรา คนท่ใี กลเ้ รามากท่สี ดุ คือนกั เรยี น เราต้องปฏิบัตติ นเป็น
แบบอย่างทดี่ ี นักเรยี นเหน็ อย่างไร เขากจ็ ะไปพดู หรือเล่าให้ผู้ปกครองฟังเช่นนน้ั การเยยี่ มบ้านนักเรยี น
เพือ่ ปรึกษาพูดคยุ กับผู้ปกครอง ในการชว่ ยเหลอื และสง่ เสริมนกั เรยี น ทําให้ผ้ปู กครองยกยอ่ ง และเชดิ ชู
เกียรตไิ ด้เชน่ เดยี วกนั ท่ีเอาใจใสแ่ ละดูแลลกู หลานของเขาอย่างใกลช้ ิด การเข้ารว่ มกิจกรรมของชมุ ชน
กจิ กรรมวันครู กิจกรรมวันไหว้ครใู นโรงเรยี น เพอื่ ให้นกั เรยี นไหว้ และบชู าครู ซ่งึ แสดงถงึ ความอ่อนนอ้ ม
กตัญญู รู้คณุ กิจกรรมยกยอ่ ง เชิดชูเกยี รติครู และผลจากการทขี่ า้ พเจา้ ประพฤติปฏิบตั ิตนเปน็ แบบอยา่ งที่
ดี และสมศักด์ิศรขี องการเป็น

41

ข้าพเจ้ามีจิตอาสา จติ สาธารณะ และมุ่งประโยชนส์ ว่ นรวม ใหค้ วามร่วมมอื ช่วยเหลือในกจิ กรรม
ท่ีเกีย่ วกบั การพัฒนาศกั ยภาพของครู ศักยภาพของนักเรยี น งานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ทีโ่ รงเรยี นและ
หน่วยงานต้นสงั กัดจดั ขน้ึ อย่างเตม็ ใจ ปฏบิ ัติงานตามทไี่ ด้รับมอบหมายอย่างเตม็ ความสามารถ ใหส้ ําเรจ็
ตามวตั ถุประสงค์ ใหก้ ารช่วยเหลอื ผรู้ ่วมงาน ตามความเหมาะสมท่ีเราจะสามารถชว่ ยได้ โดยไมต่ ้องคอย
ให้เขาขอความชว่ ยเหลอื เหน็ ประโยชนส์ ่วนรวม มากกวา่ ประโยชน์สว่ นตวั ร่วมกิจกรรมของชมุ ชนอย่าง
สมาํ่ เสมอ ให้ความชว่ ยเหลอื และรว่ มมอื แก่ชมุ ชน แก่เพอื่ นร่วมงานด้วยความเต็มใจ ท้ังดา้ นกาํ ลังกาย
และกาํ ลังทรพั ยไ์ ดช้ ว่ ยเหลอื ทนุ ทรพั ยส์ ง่ิ ของแก่เพือ่ นครตู ามโอกาส บรจิ าคทนุ ทรัพย์เพือ่
สาธารณประโยชน์ เพือ่ ช่วยเหลอื นกั เรียน ใหค้ วามรว่ มมอื กบั ชุมชนและหนว่ ยงานอนื่ ใหค้ วามรว่ มมือ
ชว่ ยเหลอื ในกจิ กรรม งาน โครงการทโ่ี รงเรยี น จดั อย่างเตม็ ใจ ปฏบิ ตั ิงานตามทไ่ี ด้รบั มอบหมายอยา่ งเต็ม
ความสามารถ ใหส้ ําเร็จตามวัตถปุ ระสงค์ ชว่ ยเหลอื ผเู้ รียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยความเตม็
ใจ และมีความสขุ ที่ได้ชว่ ยเหลอื ผูอ้ ื่นรว่ มกิจกรรมประเพณีในท้องถิน่ อยา่ งสมา่ํ เสมอ อํานวยความ
สะดวกแก่หนว่ ยงานราชการอื่น ๆ ที่มาขอใชส้ ถานที่ หรอื วัสดอุ ปุ กรณ์ตา่ ง ๆ ของโรงเรยี น นอกจากน้ียัง
เสียสละเวลาและอุทิศตนในการทํางานเพ่อื ประโยชนส์ ูงสดุ โดยปฏิบตั ิงานอย่างไม่คาํ นึงถึงเวลาราชการ
เทา่ นนั้ แต่จะยดึ ความสําเร็จของส่วนรวมเปน็ ทีต่ ้งั

42

ข้าพเจ้าขอรบั รองว่าขอ้ มูลทไี่ ดก้ ลา่ วมาข้างต้นเปน็ ความจรงิ ทกุ ประการ

ลงชอ่ื ............................................................
(นางสาวธาวนิ ี กาํ จรฤทธิ์)
ตาํ แหน่ง ครผู ูช้ ่วย

ลงช่อื .........................................................
(นางธดิ ารตั น์ จนั สังสา)

ตําแหนง่ ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดห้วยพระ

43

คาํ นํา

รายงานผลการปฏิบัติงานประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สายงานสอน เป็นการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าพเจ้าได้จัดทําขึ้นเพ่ือสรุปผลการ
ปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 กันยายน
2564 ซึ่งได้สรุปกิจกรรมที่ได้ปฏิบัติงานพอสังเขปและแสดงให้เห็นถึงผลท่ีเกิดในด้านต่าง ๆ ทั้งต่อ
ตนเอง นักเรียน โรงเรียนและชุมชน เพื่อรายงานผลการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติหน้าท่ี
ของข้าพเจ้าตามฝ่าย/กลุ่มงาน ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีได้ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะและ
คุณภาพตามระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา นอกจากนี้ยังได้นําเสนอภาพกิจกรรมบางกิจกรรม
เพ่ือใช้เป็นข้อมลู อา้ งอิงในการเขียนรายงานผลงานครัง้ นดี้ ้วย

ผู้จัดทําขอขอบคุณบุคลากรในโรงเรียนทุกท่านท่ีได้ช่วยให้ข้อมูลในการอ้างอิงเอกสารจน
สําเร็จได้ด้วยดี และหวังอย่างยิ่งว่ารายงานเล่มน้ีจะใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานสอน ที่ผู้จัดทําได้จัดทําขึ้นได้อีก
ระดบั หน่งึ

นางสาวธาวินี กําจร
ฤทธิ์

ตําแหน่ง ครู
ผชู้ ่วย

44


Click to View FlipBook Version