The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

IS1-หน่วยที่ 2 ก้าวไปสู่การค้นหา [Autosaved]

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by อัญชลี อุปกรณ์, 2021-06-29 00:55:14

IS1-หน่วยที่ 2 ก้าวไปสู่การค้นหา [Autosaved]

IS1-หน่วยที่ 2 ก้าวไปสู่การค้นหา [Autosaved]

หน่วยการเรียนร้ทู ี่ 2

ก้าวไปส่กู ารค้นหา

1.1 ความหมายของข้อมูล ขอ้ มลู หมายถึงอะไร

ข้อมลู (data) หมายถงึ ขอ้ เทจ็ รงิ ทอ่ี ยใู่ นรปู แแบบตวั อกั ษร ตวั เลข สญั ลกั ษณ์พเิ ศษ รปู ภาพ ภาพเคล่อื นไหว เเละเสยี ง
ซง่ึ สามารถบนั ทกึ ไวอ้ ยา่ งตอ่ เน่อื งเเละมคี วามหมายอยใู่ นตวั เชน่ ชอ่ื นกั เรยี น อายุ เพศ จานวนประชากร ปรมิ าณฝน เป็นตน้ ขอ้ มลู จะมอี ยู่
จานวนมาก เเละจะถกู นาไปประมวลผล เพอ่ื ใชป้ ระโยชน์ในเรอ่ื งตา่ งๆ ไดม้ ากมาย

การประมวลผล (processing) หมายถงึ การกระทาของเครอ่ื งคอมพวิ เตอรก์ บั ขอมลู เชน่ การรวบรวมเป็นเเฟ้มขอ้ มลู การคานวณ
การเปรยี บเทยี บ การเรยี งลาดบั การจดั กลุ่มขอ้ มลู การจดั ทารายงาน เป็นตน้

สารสนเทศ (information) หมายถงึ สง่ิ ทไ่ี ดจ้ ากการนาขอ้ มลู ทเ่ี กบ็ รวบรวมไวม้ าประมวลผลเพอ่ื นามาใชป้ ระโยชน์ตามวตั ถุประสงคต์ ่างๆ
หรอื อาจกลา่ วไดว้ า่ สารสนเทศ คอื ขอ้ มลู ทผ่ี า่ นการเลอื กสรรใหเ้ หมาะสมกบั กรใชง้ าน ทนั ตอ่ เวลาและอยใู่ นรปู เเบบทใ่ี ชไ้ ดส้ ะดวก ซง่ึ
สารสนเทศทด่ี ตี อ้ งมาจากขอ้ มลู ทด่ี ี

ข้อมูล ประมวลผล สารสนเทศ

1.2 ประเภทของข้อมูล ขอ้ มูลทุติยภมู ิ

ก. แบง่ ตามแหล่งท่ีมา • คือขอ้ เทจ็ จรงิ หรอื รายละเอียดท่ีผอู้ ่ืนรวบรวม
ไวอ้ ยา่ งเป็นระบบ สามารถนามาเป็นขอ้ มลู
ขอ้ มลู ปฐมภมู ิ โดยไมต่ อ้ งลงมือเกบ็ รวบรวมเอง เชน่ ขอ้ มลู
จากระเบียนสะสม รายงานประจาปี
• คือขอ้ เทจ็ จรงิ หรอื รายละเอียดท่ีผเู้ ก็บขอ้ มลู สารานกุ รม เอกสารเผยแพร่ เป็นตน้
ลงมือเกบ็ ดว้ ยตนเองไดม้ า จากแหลง่ กาเนิดท่ี
แทจ้ รงิ เชน่ ขอ้ มลู จากการสมั ภาษณ์ การ
สงั เกต การทดลอง การทดสอบหรอื การวดั
จากกลมุ่ ตวั อยา่ งโดยตรง

ข.แบ่งตามลักษณะของข้อมูล

ข้อมลู เชิงปริมาณ ( Quantitative Data)
คอื ขอ้ มลู ทวี่ ดั ออกมาเป็นตวั เลข เชน่ ผลสมั ฤทธิ ์

ทางการเรยี นวชิ าต่างๆ ความถนดั ดา้ นตา่ งๆ ทว่ี ดั
ออกมาเป็นคะแนน คุณลกั ษณะดา้ นจติ พสิ ยั
ความเรว็ ในการวง่ิ สว่ นสงู

ข้อมลู เชิงคณุ ภาพ (Qualitative Data)
คอื ขอ้ มลู ทไี่ มไ่ ดว้ ดั ออกมาเป็นตวั เลข แตจ่ ะ

แสดงถงึ คุณลกั ษณะของสงิ่ นนั้ เชน่ เพศ ฐานะทาง
เศรษฐกจิ ศาสนา สถานภาพสมรส อาชพี ขอ้ ความท่ี
เป็นความคดิ เหน็ ผลการสงั เกตทเ่ี ขยี นในรปู บรรยาย

ค.แบง่ ตามการจดั เกบ็ ในส่ืออเิ ลก็ ทรอนิกส ข้อมูล
ตวั อกั ษร
ข้อมูลภาพ

ข้อมูลเสยี ง ข้อมูลภาพ
เคลื่อนไหว

ค.แบ่งตามลักษณะการเกบ็ ข้อมลู

ข้อมูลทไี่ ด้จากการนับ เช่น จานวนนกั ศกึ ษาท่ีสอบผา่ น , จานวนรถท่ีผา่ นเขา้ - ออกมหาวิทยาลยั ในชว่ งเวลา08.00 - 09.00 น .

ซง่ึ ขอ้ มลู ท่ีไดจ้ ะเป็นเลขจานวนเตม็ บางครงั้ เรยี กว่าเป็นขอ้ มลู ท่ีไม่ตอ่ เน่ือง

ข้อมูลทไ่ี ด้จากการวัด เช่น นา้ หนกั ของนกั ศกึ ษาแตล่ ะคน , สว่ นสงู ของนกั ศกึ ษาแตล่ ะคน , ระยะเวลาในการ เดนิ ทางจาก

บา้ นมายงั ท่ีทางานของพนกั งานแตล่ ะคน , ปรมิ าณนา้ ฝนท่ีวดั ได้ , ขอ้ มลู ท่ีไดจ้ ะมีลกั ษณะเป็นเศษสว่ น หรือจดุ ทศนิยม บางครงั้
เรยี กวา่ ขอ้ มลู แบบตอ่ เน่ือง

ข้อมูลทไี่ ดจ้ ากการสังเกต เป็นขอ้ มลู ท่ีไดจ้ ากการตดิ ตามหรอื เฝา้ สงั เกตพฤติกรรม หรอื ปรากฏการณต์ า่ งๆ เป็นตน้

ข้อมูลทไ่ี ด้จากการสัมภาษณ เป็นขอ้ มลู ท่ีไดจ้ ากการถามตอบโดยตรง ระหวา่ งผสู้ มั ภาษณ์ และผถู้ กู สมั ภาษณ์

1.3 ลกั ษณะข้อมูลที่ดี

1. ความถกู ต้อง แม่นยา มีความคลาดเคลื่นน้อย ขอ้ มลู ทด่ี ตี อ้ งมคี วามถกู ตอ้ ง เพอ่ื ให้
สามารถนาเอาไปใชป้ ระโยชน์ได้

2. ความรวดเรว็ และเป็นปัจจบุ นั ทนั สมยั ขอ้ มลู ทด่ี จี าเป็นตอ้ งมกี ารปรบั ปรงุ แกไ้ ขใหม้ ี
ความเป็นปัจจุบนั อยเู่ สมอ การไดม้ าของขอ้ มลู จาเป็นตอ้ งใหท้ นั ตอ่ ความตอ้ งการของผใู้ ช้ ทนั สมยั และทนั
ต่อเหตุการณ์ปัจจุบนั

3. ตรงตามความต้องการ เพอ่ื ประโยชน์ต่อการวางแผน กาหนดนโยบาย ตดั สนิ ใจ
4. มีความน่าเช่ือถือ สามารถตรวจสอบได้ แหลง่ ขอ้ มลู ทน่ี ามาใชต้ อ้ งเป็นขอ้ มลู ทต่ี รวจสอบ
ได้ มที ม่ี าน่าเชอ่ื ถอื เพอ่ื จะไดน้ าขอ้ มลู ทไ่ี ดร้ บั มาใชป้ ระโยชน์
5. กระชบั และชดั เจน เพอ่ื สะดวกในการใชง้ าน และมคี วามเป็นระบบ

1.4 แหล่งข้อมลู ขอ้ มลู สาหรบั การนามาประมวลผลดว้ ยคอมพิวเตอรน์ นั้ จะไดม้ าจากแหลง่ ท่ีมา 2 ประเภทดว้ ยกนั
คือ แหล่งข้อมูลภายใน และ แหล่งข้อมูลภายนอก

แหล่งข้อมลู ภายใน แหล่งขอ้ มลู ภายนอก
เป็นแหลง่ ขอ้ มลู ท่อี ย่ภู ายในองคก์ รท่วั ไป เช่น ยอดขายประจาปี เป็นแหลง่ ขอ้ มลู ท่อี ยภู่ ายนอกองคก์ ร โดยท่วั ไปแลว้ วสามารถนา

รายช่ือพนกั งาน เปิดเผยใหก้ บั บคุ คลภายนอกทราบหรอื ไมก่ ไ็ ด้ ขอ้ มลู ตา่ งๆ เหลา่ นนั้ มาใชป้ ระโยชนใ์ นองคก์ รหรอื นามาใชป้ ระมวลผล
หากขอ้ มลู นนั้ เป็นขอ้ มลู ท่เี ก่ียวขอ้ งกบั การดาเนินงานหลกั ของ ดว้ ยคอมพิวเตอรเ์ พ่ือใหไ้ ดร้ ะบบงานท่สี มบรู ณข์ นึ้ ได้ เราสามารถหา
ขอ้ มลู จากแหลง่ ภายนอกนีไ้ ดจ้ ากบรษิ ัทผใู้ หบ้ รกิ ารขอ้ มลู หรอื จาก
องคก์ รและมคี วามสาคญั มาก หน่วยงานนนั้ อาจมกี ารปกปิดไวเ้ พ่ือ หนงั สือพิมพ์ วทิ ยุ โทรทศั น์ หรอื ส่อื อ่นื ๆ ไดท้ ่วั ไป
ปอ้ งกนั การร่วั ไหลของขอ้ มลู ได้

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
วธิ ีการรวบรวมข้อมลู จากแหล่งทม่ี า
ทงั้ สองนีอ้ าจจะไดม้ า 2 รูปแบบ คอื แหล่งขอ้ มูลปฐมภมู ิ เป็นขอ้ มลู ท่วั ไปท่ไี ดจ้ ากการเก็บรวบรวม หรอื บนั ทกึ จากแหลง่ ขอ้ มลู โดยตรง
อาจเป็นการสาอบถาม การสมั ภาษณ์ การจดบนั ทกึ และการจดั หาดว้ ยเครอ่ื งอตั โนมตั ิ

ขอ้ มูลทุตยิ ภมู ิ เป็นขอ้ มลู ท่มี ผี อู้ ่นื รวบรวมใหแ้ ลว้ บางครงั้ อาจจะมกี ารประมวลผล เพ่ือเป็นสารสนเทศผใู้ ชข้ อ้ มลู ไม่จาเป็นตอ้ งไปสารวจเอง ดงั
ตวั อย่างขอ้ มลู สถิติตา่ งๆ ท่หี น่วยงานรฐั บาลทาไวแ้ ลว้ เช่น สถิติการสง่ ออกสนิ คา้ สถิติการนาเสนอสินคา้ ขอ้ มลู เหลา่ นนีม้ ีการตีพิมพเ์ ผยแพรเ่ พ่ือใหใ้ ช้

งานไดห้ รอื นาเอาไปประมวลผลตอ่

1.6 ลกั ษณะของแหล่งข้อมลู ที่ดี 2. มีความทนั สมยั
โดยเฉพาะในแหลง่ ขอ้ มลู ประเภทสถติ ิ
1. มีความน่าเชื่อถือ เชน่ วารสาร เวบ็ ไซต์ บทความ
เป็นขอ้ มลู ทตี รวจสอบได้ มที ม่ี า
น่าเช่อื ถอื เป็นจรงิ

3. เข้าถึงได้ง่ายและสะดวก 4. ให้ข้อมลู ตรงกบั ความต้องการ
เพอ่ื ชว่ ยประหยดั เวลา และคา่ ใชจ้ า่ ย ของผใู้ ช้เพอ่ื ทผ่ี ศู้ กึ ษาจะไดร้ บั ขอ้ มลู กบั
วตั ถุประสงค์


Click to View FlipBook Version