The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

เกี่ยวกับข้อมูลของเขื่อนละตะคอง ประวัติความเป็นมา ความจุของเขื่อน การทำงานของเขื่อนเป็นต้น

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by piano 48, 2020-02-19 23:40:47

เขื่อนนีนี่นี้

เกี่ยวกับข้อมูลของเขื่อนละตะคอง ประวัติความเป็นมา ความจุของเขื่อน การทำงานของเขื่อนเป็นต้น

Keywords: เขื่อนลำตะคอง,ลำตะคอง,เขื่อน

ช่ือเรอื่ ง เขอื่ นนีนน่ี ี้

จัดทำโดย

ด.ญ.นาราภทั ร เพ็งไชย์ ม.3/2 เลขท่2ี 7

E-book เขื่อนเก็บนำ้ ลำ้ ตะคอง

1.ประวัติความเป็นมาของเขอ่ื นลาตะคอง

- เข่ือนลาตะคองสรา้ งขึน้ ในีป พ.ศ.2507-2512 เพื่อกกั เก็บนา้ ไวอ้ ปุ โภคบรโิ ภค การเกษตรและลด
อุทกภัย เขื่อนลาตะคองสรา้ งขึ้นบรเิ วณชอ่ งเขาเขอื่ นลน่ั กบั ช่องเขาถ่านเสยี ตัวเข่ือนเปน็ เข่อื นดนิ สงู 40.30
ม.สันเขอื่ นยาว 527 ม.กว้าง10 ม.อา่ งเก็บนา้ เหนือเข่อื นมคี วามยาวตลอดลานา้ 19 กม.มีพน้ื ท่ี 277,000 ไร่
สามารถกกั เก็บนา้ ได้ 310ลา้ น ลบ.ม.

https://sites.google.com/site/aunglovethailand/prawati-kheuxn-la-ta-khlxng

2.อาณาเขตของเขื่อนลาตะคอง (เหนือ/ใต้/ออก/ตก)

-โครงการส่งนา้ และบารุงรกั ษาลาตะคอง มีพน้ื ทโี่ ครงการฯปัจจุบัน 187,785 ไร่ เป็นพ้ืนท่ีสง่ นา้
เพอ่ื การเกษตร(พ้ืนทช่ี ลประทาน)ปัจจุบัน 151,365 ไร่ ครอบคลมุ ในเขต 5 อาเภอของจงั หวดั นครราชสมี า
ไดแ้ ก่ อาเภอสีควิ้ / อาเภอสงู เนนิ / อาเภอขามทะเลสอ / อาเภอเมือง / และอาเภอเฉลิมพระ
เกียรติ มีตน้ น้าอยู่บริเวณเทอื กเขาดงพญาเย็นกับเทอื กเขาสันกาแพงในทอ้ งที่อาเภอปากช่อง ความยาว
ของลานา้ ไปบรรจบกบั แม่นา้ มูลรวม 220 กโิ ลเมตร ช่วงไหลผ่านอาเภอขามทะเลสอ เขา้ สอู่ าเภอเมอื ง จะ
ไหลแยกออกเป็น 2 ลานา้ คอื ลาตะคองตอนลา่ ง มเี ข่ือนทดนา้ ท่ีสรา้ งในลานา้ นจี้ านวน 6 แหง่ และลา
บรบิ รู ณม์ เี ขอ่ื นทดนา้ ทส่ี รา้ งในลานา้ นจ้ี านวน 5 แหง่

https://region1.prd.go.th/ewt_news.php?nid=5094

3.ขนาดความจุ/ปริมาณการกักเก็บนา้ ในเขื่อนเกบ็ น้าลาตะคอง

-เปน็ เขอ่ื นดนิ เกบ็ กกั น้า ีปดกนั้ แม่นา้ ลาตะคอง สูง 40.3 ม. ยาว 521 ม. มีชอ่ งระบาย 1
ช่อง ระดับสนั เขอื่ น + 282.30 ร.ท.ก. ระดับเก็บกกั + 277.00 ร.ท.ก. ระดับนา้
สูงสดุ + 280.00 ร.ท.ก. ปริมาณน้าทร่ี ะดบั เกบ็ กกั 310 ลา้ น ลบ.ม. ปริมาณนา้ ทร่ี ะดับเก็บกกั
สงู สดุ 445 ลา้ น ลบ.ม. ความจกุ ้นอา่ งฯ ทรี่ ะดบั + 261.00 ร.ท.ก. 20 ลา้ น ลบ.ม. อาณาเขตรบั
น้า 1,430 ตร.กม. พน้ื ทอ่ี า่ งฯ ทร่ี ะดับเก็บกกั สงู สุด 554 ตร.กม. ปรมิ าณนา้ ไหลลงอา่ ง 212 ลา้ น ลบ.
ม./ีป ปริมาณฝนเฉลี่ย 1,113 มม./ีป River Outlet ขนาดเสน้ ผา่ ศนู ยก์ ลาง 3.50 ม. สง่ น้า
ได้ 20 ลบ.ม./วินาที ระดบั ธรณีทอ่ + 261.00 ร.ท.ก. Service Spillway ขนาด 6.0
ม. จานวน 7 ชอ่ ง ระบายน้าได้ 1,530 ลบ.ม./วินาที ทางระบายนา้ ฉกุ เฉนิ กวา้ ง 40.0 ม. ระบาย
น้าได้ 600 ลบ.ม./วนิ าที

http://web.rid.go.th/lproject/const/project/completed%20project/lamtakong/lamtakong.html

4.การผลติ กะแสไฟฟา้ จากเขอ่ื นเกบ็ น้าลาตะคอง

-การผลิตไฟฟา้ จากกังหันลมลาตะคอง เปน็ โครงการหนงึ่ ที่ กฟผ. ม่งุ มน่ั ทีจ่ ะผลิตไฟฟา้ จากพลงั งาน
หมนุ เวียน ตามแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟา้ ของประเทศไทย พ.ศ. 2547 – 2555 (PDP 2004) จากการเกบ็
สถิตคิ วามเรว็ ลมของ กฟผ. เพอ่ื ตรวจวดั ศักยภาพพลังงานลมสาหรับผลิตไฟฟ้าทวั่ ประเทศมาตัง้ แตีป่ พ.ศ.
2547 พบวา่ บรเิ วณอา่ งพกั นา้ ตอนบนของโรงไฟฟา้ ลาตะคองชลภาวฒั นา มศี กั ยภาพดที ่สี ุดแหง่ หนึ่ง มีลม
พดั ถงึ 2 ชว่ ง คือชว่ งฤดูลมมรสมุ ตะวนั ออกเฉียงเหนอื (ระหวา่ งเดอื นพฤศจกิ ายน ถึงปลายเดือนมีนาคม)
และลมมรสุมตะวนั ตกเฉยี งใต้ (ระหวา่ งเดอื นพฤษภาคม ถงึ กลางเดือนตลุ าคม) มคี วามเรว็ ลมเฉลยี่ ทั้งีป
ประมาณ 5 - 6 เมตรต่อวนิ าที เหมาะสมท่จี ะพฒั นาสรา้ งกงั หันลมเพอ่ื ใช้ผลติ ไฟฟ้า

https://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=2449&Itemid=117

5.วถิ ีชวี ิตของชาวบา้ นทีอ่ าศยั อยใู่ กล้เขื่อนลาตะคอง

-มกี ารจดั เทศกาลกินปลาของหมู่บา้ นทา่ งอยทางลงเขื่อนลาตะคองในวันที่ 1-3 กนั ยายน 2562
เพอ่ื กระตุ้นเศรษฐกจิ และสง่ เสรมิ อาชีพชาวประมงให้มีรายไดเ้ พมิ่ ขน้ึ และสง่ เสริมการท่องเทยี่ วในเขต

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1651470

6.แหลง่ ทอ่ งเที่ยวที่น่าสนใจ

-อา่ งเก็บน้าห้วยซับประดู่ การเดนิ ทางอยไู่ ม่ไกลจากตวั อาเภอสคี ้ิวเท่าไรตรงสะพานวงแหวนจะมี
ปา้ ยบอกทางที่นอี่ าหารนยิ มจะเป็นประเภทปลาหรอื ปลาเผาแตด่ ดู ๆี บางรา้ นแพงมากเกนิ จริงปลาตัวเดยี ว
น่าจะโลกวา่ ๆตกเกอื บ500แตบ่ รรยากาศเยน็ สบายดมี ลี มโชยตลอดวันจะมีแพใหน้ ั่งทานอาหารยื่นไปในนา้
อมิ่ แล้วนอนเล่นต่อไดท้ ้งั วันใครไม่อยากกลบั กม็ รี สี อรท์ ทีพ่ ักสวยๆด้วยสามารถลงเลน่ นา้ ได้

https://th.tripadvisor.com/Attraction_Review-g2237507-d6941415-Reviews-Sap_Pradu_Reservoir-
Sikhio_Nakhon_Ratchasima_Province.html

7.ถนนมอเตอรเ์ วย์ทต่ี ดั ผา่ นเขื่อนเกบ็ น้าลาตะคอง

-โครงการทางหลวงพิเศษระหวา่ งเมือง หรอื มอเตอร์เวย์ สายบางปะอนิ -นครราชสีมา มี
มูลค่าโครงการรวม 84,600 ลา้ นบาท เสน้ ทางผา่ นพ้ืนที่ 3 จังหวัดด้วยกนั คอื จงั หวดั
พระนครศรอี ยุธยา จงั หวัดสระบรุ ี และจงั หวัดนครราชสีมา รวมระยะทาง 196 กม. แบ่งสัญญาการ
ก่อสร้างออกเปน็ 40 สญั ญา เพื่อการก่อสรา้ งท่ีรวดเรว็ ย่งิ ขึ้น ใชง้ บประมานีป พ.ศ. 2559 จานวน 25
สญั ญา แลว้ เสรจ็ ีป 2562 เีปดใหบ้ ริการีป 2563

ความคืบหน้าในขณะนท้ี ที่ ีมงาน Korat Startup ไดล้ งพื้นทีส่ ารวจความคืบหน้าการกอ่ สร้างมอเตอร์
ในเสน้ ทางดงั กลา่ ว ชว่ งเขตพืน้ ทอี่ าเภอสีคว้ิ จังหวัดนครราชสมี า บรเิ วณผ่านอา่ งเกบ็ นา้ ลาตะคอง และ
ช่วงบรเิ วณอาเภอปากชอ่ ง จงั หวดั นครราชสมี า การกอ่ สร้างบางช่วงเร่ิมมีการเคลยี พ้นื ท่ีเกาะกลาง
ถนน เพอ่ื ก่อสรา้ งทางยกระดบั แลว้ และในบางช่วงเร่มิ มกี ารกอ่ สรา้ งเสาของทางยกระดับแลว้ เชน่ กัน
นอกจากน้ีในพน้ื ทช่ี ่วงผา่ นอา่ งเกบ็ นา้ ลาตะคองจะเปน็ ทางวิง่ แบบยกระดบั ซงึ่ จากการออกแบบ มอเตอร์
เวยท์ ผี่ ่านชว่ งบรเิ วณนี้จะมที ั้งจดุ พักรถ และมีจุดชมววิ ทีม่ คี วามสวยงาม

https://www.baania.com/th/article/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%
95-
%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A7%E
0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%
B8%99-%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A-
%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%84%E
0%B8%AD%E0%B8%87-
%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E
0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%
B9%88%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%
81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7-
article_1829


Click to View FlipBook Version