The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Gard Thanawat, 2021-05-14 01:01:55

M6 KLS 1-2564

M6 KLS 1-2564

I

Name______________________Class______No.____
Contact No._____________ Teacher _______________

II

แบบบนั ทกึ การตดิ ตามการพฒั นาคาศัพทภ์ าษาองั กฤษระดับช้นั มัธยมศึกษาช้ันปีที่ 6 ภาคเรยี นที่ 1 ปกี ารศึกษา 2564

ครั้งท่ี จานวนคาศพั ท์ คะแนน ลงชื่อ (ครผู สู้ อน) หมายเหตุ
1) กรกฎาคม นกั เรียนทาได้ ทง้ั หมด นกั เรยี นทาได้ คะแนนเต็ม

75 5

2) สิงหาคม 75 5

3) กนั ยายน 75 5

4) ตลุ าคม 75 5

รวม 300 20

ลงชอื่ ……………………………………………………………………….. ลงชอ่ื ……………………………………………………………………….. ลงชือ่ ………………………………………………………………………..
(นางสธุ นา รกั ษากุล) (นายสมคิด ปทุมวัน) (นายพูลศกั ด์ิ เสนฤทธ์ิ)

หัวหนา้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รองผู้อานวยการกลุ่มบรหิ ารงานวชิ าการ ผู้อานวยการโรงเรยี นกมลาไสย

Table of Contents III

Module 1 Express Likes & Preferences 1
1.1 Back in Time 2
1.2 Zapping 4
1.3 Sports 5
1.4 Food art 7
CEFR Plus Reading : Rowena 11
1.5 longer-than-life-characters 12
1.6 Building 14
1.7 Wish you were here! 15
1.8 Seen anything good? 17
CEFR Plus Reading : The American Bison 21
1.9 Free Time 22
1.10 Fiery Festivals
24
Module 2 Experiences 25
2.1 Live the life 27
2.2 Go wild 31
CEFR Plus Reading : Things we can’t live without 32
2.3 Get set, go! 34
2.4 Embarrassing moments 35
2.5 Personal Achievements 37
2.6 Superstitions 41
CEFR Plus Reading : Shinkawa’s Survival 42
2.7 Holiday Snapshots 44
2.8 Rise to the challenge
2.9 Extreme hobbies 45

2.10 Against all odds 47
Extra ONET Dialog1 : the international night party for exchange students 50
Extra ONET Dialog2 : Having dinner at the restaurant 52
Extra ONET Reading1 : Magazine 55
Extra ONET Reading2 : Anglian Water Problem

1

M.6 Module 1 – Express Likes & Preferences (1.1 Back in Time : pp.8-9)

No Word Part of Pronunciation Definition Check

1 historical speech (Date)

n. เกย่ี วกับประวตั ิศาสตร์

2 reenactment n. การจาลองเหตุการณ์

3 fantastic adj. มหศั จรรย์

4 battle n. การส้รู บ

5 commemorate v. ระลึกถงึ

6 cannon n. ปืนใหญ่

7 fort n. ปอ้ มปราการ

8 armour n. เกราะปอ้ งกัน

9 weapon n. อาวธุ

10 combat n. การตอ่ สู้

2

M.6 Module 1 – Express Likes & Preferences (1.2 Zapping : pp.10-11)

No Word Part of Pronunciation Definition Check
speech (Date)
11 zap กดรโี มท
v.

12 documentary n. ภาพยนตรส์ ารคดี
13 boring adj.
นา่ เบ่อื

14 criminal adj. เกีย่ วกับอาชญากรรม
15 channel n. ชอ่ งทาง
16 definitely adv.
17 wildlife n. อย่างแนน่ อน

สัตว์ปา่

18 rather than phrase แทนท่ี

19 drama n. บทละคร
20 soap opera n.
ละครชดุ แนวโรแมนตกิ

3

M.6 Module 1 – Express Likes & Preferences (1.3 Sports : pp.12-13) 4

No Word Part of Pronunciation Definition Check
speech (Date)
21 twist การบดิ การปัน่
22 impossible n. เปน็ ไปไม่ได้
23 actually
adj. ตามความเป็นจรงิ

adj.

24 bottom n. สว่ นทีล่ กึ ทส่ี ุด

25 last v. คงอยู่

26 opponent n. คู่ตอ่ สู้

27 equipment n. อปุ กรณ์

28 glove n. ถุงมอื

29 unusual adj. ผดิ ปกติ

30 spectator n. ผเู้ ขา้ ชม

5

M.6 Module 1 – Express Likes & Preferences (1.4 Food art : pp.14-15)

No Word Part of Pronunciation Definition Check
speech (Date)
31 edible ซึ่งกนิ ได้
adj.

32 incredible adj. ไม่น่าเชอ่ื เหลือเชอื่

33 create v. สรา้ ง
34 sculptor n.
ช่างแกะสลัก

35 various adj. หลากหลาย

36 festival n. เทศกาล

37 annual adj. ประจาปี

38 melt v. ละลาย

39 overcome v. เอาชนะ

40 temperature n. อณุ หภูมิ

6

7

M.6 Extra – CEFR Plus (Reading : Rowena)

No Word Part of Pronunciation Definition Check
speech (Date)
41 rural ในชนบท
42 trouble adj. ปัญหา อุปสรรค
43 adjust n.
44 stand v. ปรับตัว
45 pollute v. ยืนหยัด ทนฝา่
46 used to v. ทำให้เป็นมลพิษ
47 accept
48 empty idiom คุ้นเคยกับ
49 hang out ยอมรับ
50 attend v. ว่างเปลา่
adj.
v. ออกไปข้างนอก สังสรรค์
v.
เขา้ รว่ ม

8

CEFR Plus : Reading

9

Read about Rowena. and circle true or false.

1. The family used to live in an apartment in the city. True False
2. Taylor, Rowena’s brother, loves living in the small rural town. True False
3. Rowena finds a lot to do in the country. True False
4. Rowena used to hang out with friends until late. True False
5. Taylor is getting used to living in the country. True False
6. The family is going back to the city soon. True False

Sentence Vocabulary Self-Learning 10

Vocabulary Source Check

(Date)

11

M.6 Module 1 – Express Likes & Preferences (1.5 longer-than-life-characters : pp.16-17)

No Word Part of Pronunciation Definition Check
51 character speech (Date)
ตัวละคร
n.

52 fiction n. นวนยิ าย

53 horror n. เรอื่ งสยองขวญั

54 mystery n. ความลึกลบั

55 biography n. ชวี ประวัติ

56 fantasy n. จนิ ตนาการ

57 global adj. ท่ัวโลก

58 intelligent adj. มสี ตปิ ญั ญา ฉลาด

59 magical adj. ซ่ึงมีเวทมนตร์

60 courageous adj. กล้าหาญ

12

M.6 Module 1 – Express Likes & Preferences (1.6 Building : pp.18-19)

No Word Part of Pronunciation Definition Check

61 bizarre speech (Date)

adj. แปลกประหลาด

62 unusual adj. ผิดปกติ

63 tourist n. นกั ทอ่ งเที่ยว

64 attraction n. การดงึ ดูดความสนใจ

65 fairy tale n. เทพนยิ าย

66 imagine v. จนิ ตนาการ
67 impressive adj.
ซึ่งน่าประทับใจ

68 consist of phr.v ประกอบดว้ ย

69 connect v. เชอ่ื มต่อ

70 public adj. ทีเ่ ปน็ ของสาธารณะ

13

14

M.6 Module 1 – Express Likes & Preferences (1.7 Wish you were here! : pp.20-21)

No Word Part of Pronunciation Definition Check
speech (Date)
71 wish ปรารถนา
v.

72 sight n. ววิ ทิวทศั น์

73 sweets n. ขนมหวาน

74 raw adj. ดบิ
75 gorgeous adj.
หรหู รา โออ่ ่า

76 unfortunately adv. นา่ เสียดาย
77 cruise n.
การลอ่ งเรือ

78 regret v. เสยี ใจ

79 sightseeing n. การเท่ยี วชม

80 remember v. จดจา

15

M.6 Module 1 – Express Likes & Preferences (1.8 Seen anything good? : pp.22-23)

No Word Part of Pronunciation Definition Check
speech เชี่ยวชาญ (Date)
81 skilled
adj.

82 secret n. ความลับ

83 fugitive n. ผทู้ ีห่ ลบหนี

84 law n. กฎหมาย

85 prison n. คกุ

86 steal v. ขโมย

87 plant v. เพาะปลกู

88 superb adj. ดเี ลศิ

89 haunting adj. ซ่งึ ยังไม่อาจลืมได้

90 stunning adj. น่าประหลาดใจ

16

17

M.6 Extra – CEFR Plus (Reading : The American Bison)

No Word Part of Pronunciation Definition Check
(Date)
91 conservationist speech
92 average
93 territory n. นกั อนุรักษ์ธรรมชาติ
94 vegetation adj. โดยเฉลยี่
95 nutrient
96 hollow n. อาณาเขต
97 predator
98 separate n. พชื พืชผัก
99 threat n. สารอาหาร
100 disease
n. โพรง

n. ผลู้ ่า
v. แบง่ แยก แยกทาง

n. การคกุ คาม

n. โรคภยั ไขเ้ จ็บ

18

CEFR Plus : Reading

The American Bison

The American bison is back. There are at least 350,000 of them now. One hundred years ago, there were only about 750.
Up to 30 million bison once lived all over the North American grasslands. But during the nineteenth century, almost all of them
were killed by humans. Food or sport were major reasons. More recently, conservationists have been successful in increasing
their numbers.

Bison are the largest cattle-like animals in North America. Some people mistakenly call them “buffalo.” They have long
brown coats, very good hearing and sense of smell, but bad eyesight. Males and females alike have horns, which can grow to 60
centimeters long. The biggest males weigh more than the average car, and they stand 1.5 to 2 meters tall. They are the heaviest
land animal in North America. Surprisingly, though, they are fast—they can run up to 65 kilometers an hour. With that weight
and speed, a charging bison is a dangerous animal.

Bison are usually calmer than that, however. They spend most of their lives munching grass and producing new bison.
The female gives birth to one calf after about nine months. Bison move throughout a wide range of territory. When they stop,
they eat huge amounts of vegetation. The waste they leave behind adds nutrients to the soil. These bison droppings also burn
very well. Campers and hunters often make fires with dried-out “buffalo pies.” Bison appear to enjoy rolling around, or
“wallowing,” in muddy hollows.

Bison live in areas with many predators. Still, they have little to fear. Bears do not attack animals in herds. Wolves try to
get bison meat, but they only succeed when they are able to target bison which have been separated from the herd. Bison are too
big and they are normally well protected in their big herds.

Today, humans pose the only serious threat. People have almost wiped out wild bison. They now live only in
Yellowstone National Park. About 30 percent of the bison there are wild purebreds. They have not mated with captive bison
from outside. Most of them, however, carry a disease, brucellosis. It does not harm bison, but it stresses cattle herds. Cattle
ranchers near Yellowstone now threaten to shoot bison. They want to keep the bison away from cattle herds.

19

Read the text and answer the questions.

Sentence Vocabulary Self-Learning 20

Vocabulary Source Check

(Date)

M.6 Module 1 – Express Likes & Preferences (1.9 Free Time : pp.24-25) 21

No Word Part of Pronunciation Definition Check
speech (Date)
101 report รายงาน
102 statistics v.
ขอ้ มลู สถิติ
n.

103 majority n. เสยี งขา้ งมาก

104 collect v. เกบ็ รวบรวม
105 antique n.
โบราณวัตถุ

106 ambitious adj. ทะเยอทะยาน

107 decide v. ตัดสนิ ใจ

108 donate v. บรจิ าค

109 charity n. การกุศล

110 survive v. มีชีวิตรอด

22

M.6 Module 1 – Express Likes & Preferences (1.10 Fiery Festivals : pp.26-27)

No Word Part of Pronunciation Definition Check
111 festival speech (Date)
เทศกาล
n.

112 ritual n. พิธีกรรม

113 consider v. พจิ ารณา

114 tempt v. กระตนุ้ ใหอ้ ยาก

115 annual adj. ประจำปี

116 lead v. นำ พาไป

117 site n. ทตี่ ง้ั ตำแหน่ง

118 spectacular adj. น่าตนื่ เต้น

119 ancient adj. โบราณ

120 recover v. ฟืน้ ฟู คนื สภาพ

23

M.6 Module 2 – Experiences (2.1 Live the life : pp.30-31) 24

No Word Part of Pronunciation Definition Check
121 experience speech (Date)
ประสบการณ์
n.

122 sand dune n. เนินทราย

123 unforgettable adj. ซ่ึงไม่อาจลมื ได้

124 single adj. เดีย่ ว

125 attracted adj. ยึดติด

126 landscape n. ภูมิทัศน์

127 excitement n. ความตน่ื เต้น

128 exhausting adj. เหนด็ เหนื่อย

129 scenery n. ทิวทัศน์

130 lifetime n. ชวั่ ชวี ติ

25

M.6 Module 2 – Experiences (2.2 Go wild : pp.32-33)

No Word Part of Pronunciation Definition Check
131 reserve speech (Date)
เขตสงวน
n.

132 perhaps adv. บางที

133 habitat n. ถ่ินทอี่ ยู่

134 yacht n. เรอื ทอ่ งเทย่ี ว เรอื ยอชท์
135 creature n.
ส่ิงมีชวี ิต

136 beyond prep. ที่เหนือกวา่

137 in advance adv. ล่วงหน้า

138 fascinate v. นา่ ดงึ ดูดใจ

139 educational adj. ทางการศึกษา

140 duty n. หน้าทีร่ ับผิดชอบ

26

M.6 Extra – CEFR Plus (Reading :Things we can’t live without) 27

No Word Part of Pronunciation Definition Check
speech (Date)
141 figure ประเมนิ , คาดคะเน
142 prominently v.
143 numerous อย่างเด่นชัด
144 overall adv.
145 crowd adj. มากมาย
146 survey adj.
147 category n. ทัง้ หมด
148 result
149 agree n. มวลชน
150 prove n.
การสำรวจ
n.
หมวดหมู่
v. ผลลพั ธ์
เห็นด้วย ยอมรับ
v. พิสูจน์

28

CEFR Plus : Reading

29

Read the text and answer the questions.

1. What were popular categories in the British survey?

__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________

2. What are the items that are important on all the lists?

__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________

3. What does the survey of millennials show?

__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Do any of the results of the survey surprise you?

__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Do you agree with results of the surveys?

__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Sentence Vocabulary Self-Learning 30

Vocabulary Source Check

(Date)

31

M.6 Module 2 – Experiences (2.3 Get set, go! : pp.34-35)

No Word Part of Pronunciation Definition Check
151 preparation speech (Date)
การเตรยี มการ
n.

152 pack v. บรรจุ

153 first-aid kit n. อุปกรณป์ ฐมพยาบาล
154 crazy adj.
คลั่งไคล้

155 at the moment adv. ขณะนี้

156 passport n. หนงั สอื เดินทาง

157 expire v. หมดอายุ

158 appointment n. การนดั หมาย

159 vaccination n. การฉดี วัคซีน

160 currency n. เงินตรา

M.6 Module 2 – Experiences (2.4 Embarrassing moments : pp.36-37) 32

No Word Part of Pronunciation Definition Check
161 embarrass speech (Date)
ทาให้รสู้ ึกอาย
v.

162 moment n. ขณะนนั้

163 situation n. สถานการณ์

164 rush to phr.v รีบไปยัง

165 renovate v. บรู ณะ

166 immediately adv. โดยทันทที ันใด

167 doubt n. ความสงสยั

168 building n. ส่งิ กอ่ สร้าง

169 customer n. ลกู คา้

170 awkward adj. เคอะเขิน เก้งก้าง

33

running/moving

top/finish
freshing up/renovating

notice/observe
race/hurry

doubt/hesitation
strange/alien

client's/

customer's

M.6 Module 2 – Experiences (2.5 Personal Achievements : pp.38-39) 34

No Word Part of Pronunciation Definition Check
171 achievement speech (Date)
ความสำเร็จ
n.

172 extremely adv. อยา่ งสดุ ขีด

173 invention n. สิ่งประดิษฐ์

174 electricity n. ไฟฟ้า

175 damage v. ทำความเสียหาย

176 experiment v. ทดลองวทิ ยาศาสตร์

177 rural adj. ในชนบท

178 solar adj. เกยี่ วกับดวงอาทิตย์

179 volunteer n. อาสาสมคั ร

180 poverty n. ความจน

M.6 Module 2 – Experiences (2.6 Superstitions : pp.40-41) 35

No Word Part of Pronunciation Definition Check
181 superstitious speech (Date)
ซ่ึงเชือ่ โชคลาง
adj.

182 happen v. เกิดขนึ้

183 poison v. ทาใหเ้ ป็นพษิ

184 chalet n. กระท่อมเล็กๆ

185 panic v. ทาใหแ้ ตกต่นื

186 refuse v. ปฏิเสธ

187 terrible adj. ซึง่ แยม่ าก

188 notice v. สังเกตเห็น

189 accident n. อบุ ัติเหตุ

190 coincidence n. เหตุการณบ์ งั เอิญ

36

M.6 Extra – CEFR Plus (Reading : Shinkawa’s Survival) 37

No Word Part of Pronunciation Definition Check
speech (Date)
191 devastation การทำลายลา้ ง
192 survival n.
193 earthquake การอยรู่ อด
194 belongings n. แผน่ ดินไหว
195 fatal n.
196 raft n. สมบัตสิ ่วนตวั
197 amid ซงึ่ ทำให้ถงึ ตาย
198 debris adj.
199 wreckage แพ ลอ่ งแพ
200 miracle n.
prep. ท่ามกลาง
ซากสลักหักพัง
n. ซากปรักหักพัง

n. ปาฏิหาริย์

n.

38

CEFR Plus : Reading

39

Read the text and circle true or false.

1. Shinkawa was swept out to sea when a huge wave hit. True False
False
2. He found the white helmet and used it to protect himself. True False
False
3. He was recued by the helicopters on the third day. True False
False
4. On his third day at sea, a rescue boat spotted him and picked him up. True

5. His wife was found and rescued by the boat on the third day. True

6. When he went back to his village, he didn’t want to look at the ocean. True

Sentence Vocabulary Self-Learning 40

Vocabulary Source Check

(Date)

M.6 Module 2 – Experiences (2.7 Holiday Snapshots : pp.42-43) 41

No Word Part of Pronunciation Definition Check
speech (Date)
201 snapshot ภาพถา่ ย
202 wonderful n. มหัศจรรย์
203 crystal clear adj. แจ่มชัด ชดั เจน
204 sunset adj. พระอาทติ ย์ตก
n. จดั การ
205 manage to v. เขา้ ร่วม
206 attend v. การแสดง
207 performance n. อย่างแทจ้ ริง
208 simply adv. เป็นประเพณี
209 traditional adj. ภเู ขาไฟ
210 volcano n.

M.6 Module 2 – Experiences (2.8 Rise to the challenge : pp.44-45) 42

No Word Part of Pronunciation Definition Check
speech (Date)
211 challenge การท้าทาย
212 nasty n. อันตราย

adj.

213 throughout prep. โดยตลอด

214 overcome v. เอาชนะ

215 obstacle n. อุปสรรค
216 fulfil v.
สมหวัง

217 halt n. การหยุดชั่วคราว

218 determination n. ความมุ่งมัน่

219 compete v. แข่งขนั

220 motivation n. แรงบนั ดาลใจ

43

jungle, kayaking, cruise,
underwater, sunset, traditional

M.6 Module 2 – Experiences (2.9 Extreme hobbies : pp.46-47) 44

No Word Part of Pronunciation Definition Check
221 spend time speech (Date)
ใชเ้ วลา
v.

222 instead adv. แทนท่ี

223 worth adj. คุ้มค่า

224 figure n. รปู ร่าง

225 patience n. ความอดทน

226 recently adv. เม่ือไมน่ านมานี้

227 ordinary adj. ปกติ

228 nest n. ทอ่ี ยู่

229 lure v. ล่อ

230 professional n. มอื อาชพี

M.6 Module 2 – Experiences (2.10 Against all odds : pp.48-49) 45

No Word Part of Pronunciation Definition Check
231 phenomena speech (Date)
ปรากฏการณ์
n.

232 treacherous adj. ไมน่ า่ ไว้วางใจ

233 climate n. สภาพอากาศ

234 conscious adj. ท่ีรู้สกึ ตวั

235 injury n. อาการบาดเจ็บ

236 severe adj. รุนแรง

237 emergency n. ภาวะฉกุ เฉนิ

238 safety n. ความปลอดภัย

239 avalanche n. หิมะถล่ม

240 rescue v. ชว่ ยชีวิต

46

47

M.6 Extra – ONET (Dialog : the international night party for exchange students)

No Word Part of Pronunciation Definition Check
speech (Date)
241 international ระหว่างประเทศ
242 exchange adj. การแลกเปลีย่ น
243 vineyard n.
244 age n. ไร่องุน่
245 tourist attraction n. ยุค,สมัย
246 address n. สถานทท่ี อ่ งเทยี่ ว
247 recommend n. ทอี่ ยู่
248 sightseeing v. แนะนำ
249 reasonable n. การเท่ยี วชม
250 information adj. มีเหตุผล
n. ขา่ วสาร ขอ้ มูล


Click to View FlipBook Version