The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by diijahalias, 2022-05-11 04:00:53

AGAMA ISLAM STS2A pdf

AGAMA ISLAM STS2A pdf

PENDIDIKAN
ISLAM

MPU 13102

NAMA AHLI KUMP :

1 . SITI KHADIJAH BINTI ALIAS
(C01STS21F016)

2 . NUR SYAHIRAH FAQIHAH BINTI AZLI
(C01STS21F012)

3 . NUR SABRINA IZZATI BINTI ABD HAMID
(C01STS21F034)

4 . FATIN RUZANNA BINTI MOHD ROSDAN
(C01STS21F004)

KONSEP DAN PENGERTIAN
TASAWWUR ISLAM

❑ Memberikan gambaran sebenar ke atas apa yang disampaikan oleh
kepada fikiran seterusnya menjadi sebati untuk fahami.

❑ Memberikan suatu tanggapan kepada rupa yang dapat dikhayalkan dan
menjelaskan gambaran sebenar ke atas sesuatu serta menghasilkan
rupa dalam akal.

❑ Merujuk kepada gambaran menyeluruh tentang isi kandungan ajaran
Islam yang meliputi aspek akidah, akhlak dan amaliyyah.

❑ >https://www.scribd.com/doc/268451394/1-Pengertian-Tasawwur

PENGERTIAN ISLAM, IMAN , IHSAN DAN
SEHUBUNGANYA

Pengertian islam : Daripada Umar r.a. katanya: Pada suatu
hari sedang kami duduk di sisi
Islam adalah tunduk , taat , patuh kepada perintah Allah Rasulullah s.a.w. tiba-tiba datang
S.A.W seperti yang disampaikan oleh nabi Muhammad kepada kami seorang lelaki yang
S.A.W sangat putih kainnya, sangat hitam
rambutnya, tidaklah kelihatan atasnya
Pengertian iman : tanda-tanda orang yang sedang
dalam perjalanan, dan tidak seorang
Mempercayai Allah s.w.t dan rasulNya dengan pun daripada kami yang
memgucapan lidah dalam hati tanpa rasak syak dan mengenalinya sehingga dia duduk
ragu – ragu berdekatan dengan Rasulullah s.a.w.
lalu dia menyandarkan kedua-dua
Pengertian ihsan: lututnya kepada kedua-dua lutut
Rasulullah s.a.w. dan meletakkan
Berbuat baik kepada manusia dan menghidari daripada kedua-dua telapak tangannya ke atas
melakukan perbuatan yang buruk. kedua-dua paha Nabi s.a.w.

https://pengajianislam.pressbooks.com/chapter/p
engertian-islam-iman-dan-ihsan/

JELASKAN SUMBER-
SUMBER HUKUM ISLAM

1 . AL- QURAN

• Adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Tulisannya
berbahasa Arab dengan perantaraan Malaikat Jibril. Al Quran juga merupakan hujjah atau
argumentasi kuat bagi Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan risalah kerasulan dan
pendoman hidup bagi manusia serta hukum-hukum yang wajib dilaksanakan. Hal ini untuk
mewujudkan kebahagian hidup di dunia dan akhirat serta untuk mendekatkan diri kepada
Allah SWT.

‫قُ ْل لَّ ِٕى ِن ا ْجتَ َم َع ِت ا ْْ ِل ْن ُس َوا ْل ِج ُّن َع ٰٓلى اَ ْن يَّأْتُ ْوا بِ ِمثْ ِل ه َذا ا ْلقُ ْرا ِن َْل َيأْتُ ْو َن ِب ِمثْ ِل ٖه َو َل ْو َكا َن‬
‫بَ ْع ُض ُه ْم ِلبَ ْع ٍض َظ ِه ْي ًرا‬

Katakanlah, "Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul
untuk membuat yang serupa (dengan) Al-Qur'an ini, mereka
tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya,
sekalipun mereka saling membantu satu sama lain."

2. Hadits

Al Hadits sebagai sumber hukum yang kedua
berfungsi sebagai penguat, sebagai pemberi
keterangan, sebagai pentakhshis keumuman, dan
membuat hukum baru yang ketentuannya tidak
ada di dalam Al Quran. Hukum-hukum yang
ditetapkan oleh Rasulullah Muhammad SAW ada
kalanya atas petunjuk (ilham) dari Allah SWT, dan
adakalanya berasal dari ijtihad.

٣٢ - ‫قُ ْل اَ ِط ْيعُوا ّٰلهل َا َوال َّر ُس ْو َل ۚ فَ ِا ْن تَ َولَّ ْوا فَ ِا َّن ّٰلهل َا َْل يُ ِِ ُ ُّّ ا ْلك ِِ ِر ْي َن‬

Katakanlah (Muhammad), "Taatilah Allah dan
Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah
tidak menyukai orang-orang kafir."

2 .IJMA

o Imam Syafi'i memandang ijma sebagai sumber hukum setelah Al Quran dan sunah Rasul. Dalam
moraref atau portal akademik Kementerian Agama bertajuk Pandangan Imam Syafi'i tentang Ijma
sebagai Sumber Penetapan Hukum Islam dan Relevansinya dengan perkembangan Hukum Islam

o Ijma dapat dibagi menjadi dua bentuk aitu ijma sharih dan ijma sukuti. Ijma sharih atau lafzhi adalah
kesepakatan para mujtahid baik melalui pendapat maupun perbuatan terhadap hukum masalah
tertentu. Ijma sharih ini juga sangat langka terjadi, bahkan jangankan yang dilakukan dalam suatu
majlis, pertemuan tidak dalam forum pun sulit dilakukan.

o Bentuk ijma yang kedua dalah ijma sukuti aitu kesepakatan ulama melalui cara seorang mujtahid atau
lebih mengemukakan pendapatanya tentang hukum satu masalah dalam masa tertentu kemudian
pendapat itu tersebar luas serta diketahui orang banyak. Tidak ada seorangpun di antara mujtahid lain
yang menggungkapkan perbedaan pendapat atau menyanggah pendapat itu setelah meneliti
pendapat itu.

o https://news.detik.com/berita/d-5216687/4-sumber-hukum-islam-yang-disepakati-ulama.

4 . QIYAS

❖ Qiyas adalah satu dari empat sumber hukum Islam yang disepakati
para ulama. Dalam hal ini, qiyas menempati posisi keempat, setelah Al
Quran, hadits, dan ijma.Secara bahasa, kata qiyas ) ‫ ) قياس‬berasal dari
akar kata qaasa-yaqishu-qiyaasan ( ‫ ) قياسا يقيس قاس‬yang artinya
pengukuran. Para ulama ushul fiqih mendefinisikan qiyas dalam redaksi
yang beragam namun memiliki makna yang sama.

❖ Menurut istilah qiyas adalah menyamakan sesuatu yang tidak memiliki
nash hukum dengan sesuatu yang ada nash hukum berdasarkan
kesamaan illat atau kemaslahatan yang diperhatikan syara. Qiyas juga
dapat diartikan sebagai kegiatan melakukan padanan suatu hukum
terhadap hukum lain.

PENGERTIAN AKIDAH DAN
KEPENTINGANNYA

PENGERTIAN AKIDAH

Segi istilah aqidah Islam dapat ditakrifkan sebagai kepercayaan atau
keimanan kepada hakikat dan nilai yang mutlak yang tetap dan kekal, yang
pasti dan hakiki lagi suci seperti yang diwajibkan oleh Islam iaitu
kepercayaan yang tersimpul dengan teguh dalam jiwa yang tidak mungkin
terurai dalam apa jua keadaan dan suasana

KEPENTINGANNYA

Supaya melahirkan kesedaran kepada mukmin bahawa seluruh
kehidupannya adalah di bawah kawalan pengawasan dan kekuasaan
Allah s.w.t.
Melahirkan perasaan cinta dan takut akan Allah s.w.t. serta melahirkan
umat atau bangsa yang mulia.

PERKARA - PERKARA YANG MEMANTAPKAN
AKIDAH

i) PERKATAAN

• Membaca dan memahami al quran
• Berzikir
• Nasihat menasihati antara satu sama lain

ii) PERBUATAN

• Menunaikan ibadah fardu atau sunat
• Menuntut ilmu yang berfaedah
• Beradab dalam pergaulan

iii) HATI

• Sentiasa mengigati allah
• Ikhlas melakukan ibadah
• Sangka baik kepada allah

TERIMA KASIH


Click to View FlipBook Version