The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

SNACK BOX & LUNCH BOX Miss Mamon

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Miss Mamon มิส มาม่อน, 2021-10-08 06:49:18

SNACK BOX & LUNCH BOX

SNACK BOX & LUNCH BOX Miss Mamon

Keywords: Snack Box,Lunch Box,Catering

Snack Box & Lunch Box

บรการ ขนมจัดเบรค (Snack Box) และ อาหารกลอง (Lunch Box) มสิ มามอน
สำหรับงานประชุม อบรม สมั มนา งานเลย้ี ง งานบุญ ฯลฯ

พรอ มบรการจัดสง อบสดใหมทุกคร้ังทส่ี ่ัง นมุ อรอย ไมใสสารกันเสยี

30เรม่ ตน เพยี ง
.-
ZERO /กลอ ง

GRAM

TRANSFAT

MAMON BOX SET

นมุ อรอย งายๆ กับเบเกอร่โฮมเมดหลากหลาย ตามใจคุณ

ขนม 1 ช้น + นำ้ ดมื่ มามอน ขนม 2 ช้น (เลือกไดก วา 60 เมน)ู ขนม 2 ชน้ + นำ้ สมถวย

ราคา 45ราคา 55ราคา
/กลอ ง /กลอง
/กลอง

ขนม 2 ชน้ + ทปิ โกน้ำผลไม 40% ขนม 3 ช้น + น้ำดมื่ มามอน 1 ขวด ขนม 3 ชน้ + ทิปโกน ้ำผลไมแท 100%

60ราคา 70ราคา 85ราคา
/กลอ ง /กลอ ง /กลอง

*เลือกขนมเคก มามอ น ขนมปง คาว/หวาน แซนดว ช ขนมปง เจ ขนมเคก ไดกวา 60 เมนู

ขนมเคกมามอน

ขนมเคก มามอ นข้นชอ่ สูตรตน ตำรับ ตง้ั แตป  2548 การันตคี วามนมุ อรอ ย

เนือ้ วนิลาหรอเนือ้ ใบเตย

Signature

หนาชส หนา ฝอยทอง หนาลกู เกด หนาชอ็ คโกแลตชพ

หนา ธัญพืช หนา ผลไมรวม SINCE 2005

สตู รไรนำ้ ตาล

หนา ลูกเกดทอง หนาชส หนา ธญั พืช

ขนมปงหวาน

สังขยาอัลมอนด นมสดฮอกไกโด เนยสด คัสตารด ฝอยทอง

ช็อคโกแลตช็อคชพ หมีไสช อ็ คโกแลต ครมโคนชาไทย ครมโคนชอ็ คโกแลต

ลูกเกดชนนามอ น เผอื กหอมแปะกว ย เคก กลวยหอมโยเกริ ต บัตเตอรเคกวนลิ า
มารเบ้ิลเคก

ขนมปงคาว

เขยวหวานไก กะเพราไก ไสก รอกไก TGM แฮมชส

โคนไกซอสซซาร ไกเทอรยากิ ไกพรกไทยดำ ไกส ับผงกะหร่

แฮมซอสคาโบนารา ทูนาพรกไทยดำทรงเครอ่ ง แฮมชสี ผกั โขม ไสกรอกหมู TGM

โคนพซิ ซาไก แฮมสลัด หมูหยองรวมมิตรลูกเกด ทนู าครมสลัด

หมแู ดง

ขนมปงเจ

เผอื กหอมแปะกว ยเจ กะเพราเจ หมแู ดงเจ เห็ดพรกไทยดำเจ

มนิ แิ ซนดวช

พิซซา ไก ทนู าทรงเคร่อง

หมูหยองพรกเผา แฮมสลัด
ไกซอสซซาร
แฮมชส*เพิม่ 5.-

แบบขนาดใหญ

มินแิ ซนดว ช

เคก โฮมเมด

เคก สมแมนดารน เคกสังขยา เคกนมชมพหู นานมิ่ เคก บลเู บอรร ่

เคกช็อคโกแลตหนานม่ิ เคกเรดเวลเวท เคก วนลิ านมสด เคกกาแฟ

เคก ชาไทย ทอ็ ฟฟเ คก บราวน่อี ลั มอนด บราวนดี่ ารก ชอ็ ค

บราวนีโ่ อรโอ เคกโรลวนิลา เคกโรลใบเตย เคก โรลช็อคโกแลต เคก โรลกาแฟ

เคร่องด่ืม

เพิ่ม น้ำด่ืมมามอ น โยเกริ ตพรอมด่ืม แลคตาซอย
แบบขวด ดชั มลิ ล 90 ml. 125 ml.
5.- 250 ml.
เพ่ิม ทิปโกน ้ำผลไมแท
เพ่มิ นำ้ สมถว ย 100% / 200 ml.
100 ml. 20.-
10.-
ไมโล แลคตาซอย ชาเขยวโออิช ทิปโก Cool Fit
เพิ่ม 180 ml. 200 ml. รสตนตำรบั นำ้ ผลไม 40%
180 ml. 200 ml.
15.- สตู รน้ำตาลนอย

ชดุ ขนมสงไว (MAMON EXPRESS SERVICE)

ส่ังเชา ไดเย็น สง่ั กอ น 10.00 น. / รับขนมได 17.00 น. วันเดยี วกัน

ขนมปง โฮมเมด

ขนมปง หวาน ขนมปงคาว

1.ขนมปง เนยสด 1.ขนมปงไสกรอกไก TGM
2.ขนมปง นมสดฮอกไกโด 2.ขนมปงแฮมชส
3.ขนมปง สงั ขยาอัลมอนด 3.ขนมปง หมูแดง
4.ขนมปงครมโคนช็อคโกแลต 4.ขนมปง หมหู ยองรวมมติ ร
5.ขนมปง เผอื กหอมแปะกวย 5.ขนมปงโคนไกซอสซซาร
6.ขนมปง ลูกเกดชนนามอ น 6.ขนมปง โคนพิซซา ไก
7.มามอ นบัตเตอรเคก
8.เคกกลว ยหอมโยเกริ ต

ขนมเคกมามอน มินแิ ซนดวช

1.หนา ชส 4.หนาผลไมรวม 1.พิซซา ไก 4.ทนู า ทรงเครอ่ ง

2.หนาฝอยทอง 5.หนาชอ็ คโกแลตชพ 2.ไกซอสซซาร 5.แฮมชส (เพ่มิ 5.-)

3.หนาลูกเกด 6.หนาธัญพืช 3.หมูหยองพรกเผา

*แซนดวชขนาดใหญ เพ่ิม 15.-

MAMON COFFEE BREAK

บรการขนมพรอมเคร่องด่มื ยอดนยิ มของทางรา นฯ

1 เลือกขนมที่ตองการ (ชน้ ละ 25.-) 2 เลือกเคร่องด่มื ยอดนยิ ม

+30.- +40.- +15.-

ชานมไตห วันไขมุก ชาเขยวไตหวนั ไขม ุก ลอดชอ งสงิ คโปรน ำ้ ตาลโตนด กาแฟสด *ขนาด 8 ออนซ เลอื ก ชา กาแฟ
*ขนาด 12 ออนซ พรอ มหลอดและกระดาษทิชชู หรอ ไมโลรอ นแบบซอง พรอ มแกวมามอน
ชอ นคน และกระดาษทชิ ชู

เงอ่ นไขสำหรบั Coffee Break

1.ขนมและเครอ่ งดม่ื ข้ันตำ่ 50 ชดุ ข้นไป (เลอื กขนมได 2 ชนดิ ) 4.สั่งขนมลว งหนา 3 วนั (กรณีเรงดว น รบกวนตดิ ตอพนกั งานขาย)
2.คา บรการและอุปกรณ 2,500.- (รวมคาเดินทางในเขตกรุงเทพฯ) 5.ราคาไมร วมภาษีมลู คาเพ่ิม 7% (สามารถออกใบกำกบั ภาษีได)
3.คา พนกั งานบรการ คนละ 500.-

(อตั ราน้สี ำหรับระยะเวลาบรการ 4 ช่วั โมง กรณเี กิน 4 ชั่วโมง คิดคาบรการเพ่ิมชัว่ โมงละ 500.-)
ชวงเวลาทำการ 8.00 - 17.00 น. กรณีนอกเวลาทำการ คดิ เพิม่ 500.-/ชม.

อาหารกลอ ง (LUNCH BOX)

รายการอาหารกลอ ง ขา ว + กับขา ว 1 อยา ง 59.-
เมนู หมู / ไก + เลือก Topping ได 1 รายการ /กลอ ง

(ไขต ม / ไขด าว / ไขเ จยว / หมูยอ / ไสกรอกไก)

1.ขาว + กะเพราหมู , ไก 11.ขาว + พรกแกงหมู , ไก
2.ขาว + หมูสบั กอ นทอด 12.ขา ว + กะเพราหมยู อ
3.ขาว + หมูซอ๊วิ ญ่ปี ุน 13.ขาว + ไสก รอกผดั ซอสมะเขอเทศ
4.ขา ว + ไกผดั เม็ดมะมว ง 14.ขา ว + ผดั พรกหยวก หมู , ไก
5.ขา ว + กะเพราปลาดอลลี่ 15.ขา ว + เตา หูทรงเคร่อง
6.ขาว + ผดั เผ็ดปลาดุก 16.ขา ว + ลกู ช้นผดั เปรย้ วหวาน
7.ขา ว + ผดั หนอไม หมู , ไก 17.ขาว + ไกมะนาว
8.ขาว + คัว่ กลงิ้ หมู , ไก 18.ขา ว + ปลาดอลลีค่ วั่ เกลอื
9.ขาว + ไกท อดซอสตะไคร 19.ขา ว + กะหร่ไก,หมู
10.ขา ว + ไก , หมู คาราเกะ 20.ขา ว + ผดั ผกั รวมมิตร หมู , ไก

รายการอาหารกลอ ง เลอื ก Topping เพิม่ ได 1 รายการ 79.-
เมนู ทะเล / หมูกรอบ (ไขตม / ไขดาว / ไขเ จยว / หมูยอ / ไสกรอกไก) /กลอง
รวมมิตร +10.-

1.ผดั หมซี่ ว่ั ผัดเบคอ น 16.ขาว + หอยลายผดั พรกเผา
2.ขา ว + กะเพรารวมมติ ร (ปลา+กุง+หมูชน้ ) 17.ขา ว + กะเพาะปลานอ งไก + ไขต ม
3.ขา ว + ผัดพรกเผารวมมิตร (ปลา+กุง +หมชู ้น) 18.ขาวแกงกะหรญ่ ่ีปุนแฮมเบริ ก
4.ขาว + รวมมิตรผดั ฉา (ปลา+กุง+หมูช้น) 19.ขา วขาหมู + ไขต ม
5.ขาว + กะเพราปลาหมึกหมกู รอบ 20.ขา ว + สามช้นั รมควันค่วั เกลือ
6.ขาว + เหด็ เข็มทองผัดน้ำมนั หอยทะเลรวมมติ ร 21.ขาว + ฉูฉ ่ีปลาทู
(ปลา+กงุ +ปลาหมกึ ) 22.วนุ เสน ผัดไทยกุง สด
7.ขา ว + ผดั ผงกะหร่รวมมิตร (ปลา+กุง+หมูช้น) 23.ขาวคลกุ กะป
8.ขาว + หมูทอดจม้ เเจว + ไขตม 24.ขา ว + นำ้ พรกกะป + ปลาทู + ไขตม
9.ขาว + เเกงสมชะอมปลากะพงกงุ 25.ขา ว + เขยวหวานรวมมติ ร
10.ขา วน้ำพรกปลาทชู ะอม 26.ขาว + ทะเลผดั ซอสกระเทียม
11.ค่วั ไกร วมมติ ร (ไก+ ปลา+กุง+ปลาหมึก) 27.สปาเก็ตต้ผี ดั กะเพราหมกู รอบ
12.สปาเก็ตตี้ผัดพรกแหงเบคอน 28.ขา ว + ปลากะพงทอดนำ้ ปลา
13.ขา ว + คัว่ หมูสามรส 29.ขา ว + กะเพราหมกู รอบ
14.ขาว + ปลาหิมะผดั ข้นฉา ย 30.ขาว + พรกเผาหมกู รอบ
15.ขาว + พะโลห มสู ามช้นั + ไขต ม

รายการอาหารกลอง 95.-
เมนู คลีนพรเมย่ี ม /กลอ ง

1.ขา วกลอ ง + กะเพราเตาหอู กไก + ไขต ม
2.ขาวกลอ ง + คั่วกลงิ้ อกไก + ไขต ม
3.ขาวกลอ ง + ลาบไกส ับ + ไขต ม
4.ขา วกลอง + อกไกผ ดั พรกแกง + ไขตม
5.ขาวกลอ ง + อกไกพ รกไทยดำ + ไขต ม
6.ขาวกลอ ง + เขยวหวานอกไก + ไขตม
7.ขา วกลอ ง + แกงสมปลากะพง + ไขต ม
8.ขาวกลอ ง + ไขผัดไกสบั + หมกู อ นลวก

59รายการอาหารกลอ ง .-
เมนู อาหารเจ / มงั สวรตั ิ
/กลอง

1.ขาวกะหล่ำนำ้ ปลา (มังสวรตั ิ)

2.ขาวกะหล่ำน้ำแดง (มังสวรัติ)

3.ขาวเหด็ ออรนจคว่ั เกลือ (มังสวรัต)ิ

4.ขา วผดั (มงั สวรัติ)

ข้ันตอนการสง่ั ซ้อ

1. สั่งขนม/อาหารกลอ ง ลวงหนา อยางนอย 2 วนั
2. กรณเี รง ดวน ส่งั ขนม/อาหารกลอ งกอ น 10.00 น. รับสนิ คา 17.00 น. ภายในวันเดยี วกนั
3. รายละเอยี ดข้ันตำ่ ของขนมแตล ะประเภท และอาหารกลอง
ขนมเคก มามอ น : ไมมขี ้ันตำ่ สามารถเลือกคละหนาได
ขนมปงคาว หวาน ขนมเคก : ขนั้ ต่ำ 20 ช้นข้นไป
ขนมปงเจ : ขน้ั ตำ่ 40 ช้นขน้ ไป ไสละ 20 ชน้
อาหารกลอง : ขัน้ ต่ำ 10 กลองข้นไป ตอ เมนู
4. ราคาไมรวมภาษมี ูลคา เพิ่ม (VAT 7%)
5. Snack Box มีบรการพรอมกลองและทชิ ชู , ขนมทุกชน้ มบี รรจภัณฑ

อาหารกลอง มบี รการพรอม ชอ น,สอ ม,พรกนำ้ ปลา
6. บรการจัดสง คดิ คา สงตามระยะทางจรง
7. กรณตี องการรับเมนูอื่นๆ เรารบั ทำตามออเดอรในรปู แบบ และงบประมาณท่ีลูกคา ตอ งการ

SNACK BOX

เปล่ยี นแปลง
/ยกเลกิ

ติดตอ ฝายขาย
หรอสอบถามรายละเอียดเพิม่ เตมิ

คุณม้ินต 085-123-2111

[email protected]

คณุ เพญ็ 087-513-5588

[email protected]

@snackboxmamon

snackboxmamon

หรอ Scan QRCode


Click to View FlipBook Version
Previous Book
วิธีทำเบเกอรี่ครั้งที่ 2
Next Book
Saya Suka Membaca