The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

การออกแบบล่าสุด

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by natthaya, 2019-12-20 02:48:34

การออกแบบล่าสุด

การออกแบบล่าสุด

เร่อื ง ศลิ ปะและการออกแบบ

การออกแบบ(Design) คอื ศาสตร์แห่งความคดิ และ
ต้องใช้ศิลป์ ร่วมด้วย เป็ นการสร้างสรรค์ และการแก้ไขปัญหา
ทม่ี อี ยู่ เพอื่ สนองต่อจุดมุ่งหมาย และนากลบั มาใช้งานได้อย่าง
น่าพอใจ ความน่าพอใจน้ัน แบ่งออกเป็ น 3 ข้อหลกั ๆ ได้ดงั นี้

 1. ความสวยงาม เป็ นส่ิงแรกท่เี ราได้สัมผสั ก่อน คนเราแต่ละคนต่างมคี วามรับรู้เรื่อง ความ
สวยงาม กบั ความพอใจ

 2. มปี ระโยชน์ใช้สอยที่ดี เป็ นเร่ืองท่สี าคญั มากในงานออกแบบทุกประเภท เช่นถ้าเป็ นการ
ออกแบบส่ิงของ เช่น เก้าอี,้ โซฟา

 3. มแี นวความคดิ ในการออกแบบทดี่ ี เป็ นหนทางความคดิ ทท่ี าให้งานออกแบบสามารถ
ตอบสนอง ต่อความรู้สึกพอใจ ชื่นชม มคี ุณค่า บางคนอาจให้ความสาคญั มากหรือน้อย
หรืออาจไม่ให้ความสาคญั เลยกไ็ ด้ ดงั น้ันบางคร้ังในการออกแบบ โดยใช้แนวความคดิ ท่ดี ี
อาจจะทาให้ผลงาน หรือสิ่งท่ีออกแบบมคี ุณค่ามากขนึ้

การออกแบบแบ่งได้เป็ น 10 ประเภท คอื

1. การออกแบบสร้างสรรค์
เป็นการออกแบบเพ่ือ นาเสนอความงาม ความพึงพอใจ เนน้ ความคิดสร้างสรรค์
แปลกๆ ใหม่ๆ ใหเ้ กิดความสะเทือนใจ เร้าใจ ซ่ึงการสร้างสรรคน์ ้ีอาจเป็นการพฒั นา
จากสิ่งท่ีมีอยเู่ ดิม หรือสร้างข้ึนใหม่กไ็ ดง้ านออกแบบสร้างสรรคน์ ้ีมี 5 ลกั ษณะ คือ

1. งานออกแบบจิตรกรรม (Painting)

คืองานศิลปะ ดา้ นการวาดเสน้ ระบายสี เพอื่ แสดงอารมณ์ และความรู้สึก ในลกั ษณะ
สองมิติ จาเป็นตอ้ งใช้ ความคิดสร้างสรรค์ ในผลงานแต่ละชิ้นของผสู้ ร้าง

2. งานออกแบบประตมิ ากรรม
คืองานศิลปะดา้ น การป้ัน แกะสลกั เช่ือมต่อในลกั ษณะสามมิติ คือมีท้งั ความกวา้ ง
ยาว และหนา

3. งานออกแบบภาพพมิ พ์ (Printmaking)

คืองานศิลปะท่ีใชก้ ระบวนการพิมพม์ าสร้างสรรคร์ ูปแบบดว้ ยเทคนิคการพมิ พต์ ่างๆ
เช่น ภาพพิมพไ์ ม้ โลหะ หิน และอื่นๆ

4. งานออกแบบส่ือประสม
คืองานศิลปะที่ใชว้ สั ดุหลากหลายชนิด เช่น กระดาษ ไม้ โลหะ พลาสติก เหลก็ หรือวสั ดุอ่ืนๆ
นามา สร้าง ความผสาน กลมกลืน ใหเ้ กิดผลงานที่แตกต่างอยา่ งกวา้ งขวาง

5. งานออกแบบภาพถ่าย

ยุคนีเ้ ป็ นยุคท่ีการถ่ายภาพกลายเป็ นเร่ืองง่ายๆ สาหรับผู้ที่สร้างสรรค์งานถ่ายภาพ
เพราะเทคโนโลยกี ารถ่ายภาพ มกี ารพฒั นาไปอย่างรวดเร็ว ด้วยการลงทุนสร้างสรรค์
ที่ไม่แพงมาก การถ่ายภาพอาจเป็ นภาพ คน สัตว์ สิ่งของ ธรรมชาตทิ ่วั ๆไป โดยมุ่งเน้น
การสร้างสรรค์ เนือ้ หาทแี่ ปลกใหม่ เพอื่ สนองความต้องการของผ้ถู ่ายภาพ

2. การออกแบบสัญลกั ษณ์และเคร่ืองหมาย

เป็นการออกแบบเพอ่ื สื่อความหมาย เป็นสญั ลกั ษณ์หรือเคร่ืองหมายท่ี ทาความเขา้ ใจ
กบั ผพู้ บเห็น โดยไม่จาเป็น ตอ้ งมีภาษากากบั เช่น ไฟแดง เหลือง เขียว ตามสี่แยก
หรือเครื่องหมายจราจรอ่ืนๆ

เคร่ืองหมาย คือส่ือความหมายที่แสดงความนยั เพ่อื เป็นการช้ี เตือน หรือกาหนดให้
สมาชิกในสงั คม รู้ถึง ขอ้ กาหนด อนั ตราย

สัญลกั ษณ์ คือสื่อความหมายท่ีแสดงความนยั เพ่ือบอกใหท้ ราบถึงสิ่งใดสิ่งหน่ึง ซ่ึงไม่
มีผลในทางปฏิบตั ิเหมือน เคร่ืองหมาย แต่มีผลทางดา้ นการรับรู้ ความคิด หรือทศั นคติ
ที่พงึ มีต่อสญั ลกั ษณ์น้นั ๆ

3.การออกแบบโครงสร้าง

ออกแบบเพื่อใชเ้ ป็นโครงยดึ เหน่ียว ใหอ้ าคาร ส่ิงก่อสร้างสามารถทรงตวั และรับ
น้าหนกั อยไู่ ด้ อาจเรียกวา่ การออกแบบสถาปัตยกรรม คือการออกแบบสิ่งก่อสร้าง
ประเภทต่าง ๆ ออก แบบอาคาร เช่น การออกแบบ ที่พกั อาศยั ออกแบบเขื่อน
ออกแบบสะพาน ออก แบบอาราม , โบสถ์ อ่ืน ๆ ท่ีคงทนและถาวร นกั ออกแบบ
เรียกวา่ สถาปนิก ผใู้ ห้ ความสาคญั กบั งานดา้ นน้ีเป็นอยา่ งมาก นอกจากน้นั การ
ออกแบบโครงสร้างยงั เป็น ส่วนหน่ึงของ งานประติมากรรม ที่เนน้ คุณภาพของการ
ออกแบบสามมิติ และยงั หมายถึงการออกแบบเคร่ืองเรือน ฉากและเวที อีกดว้ ย

4. การออกแบบหุ่นจาลอง
1. เป็นการออกแบบเพ่อื เป็นแบบสาหรับยอ่ ขยาย ผลงานตวั จริง หรือเพ่ือศึกษา
รายละเอียดของส่ิงน้นั ๆ เช่น
2. หุ่นจาลองบา้ น

3. หุ่นจาลองผงั เมือง
4. หุ่นจาลองเครื่องจกั รกล
5. หุ่นจาลองทางวิทยาศาสตร์ ฯลฯ

6. หุ่นจาลองเหล่าน้ีอาจจะสร้างจากงานออกแบบ หรือสร้างเลียนแบบจากส่ิงท่ีมีอยู่
แลว้ เพอื่ ศึกษารายละเอียด หรือขอ้ มลู ต่างๆ ซ่ึงอาจจาแนกได้ ดงั น้ี
7. หุ่นจาลองเพอื่ ขยาย หรือยอ่ แบบ เช่น อาคาร อนุสาวรีย์ เหรียญ ฯลฯ
8. หุ่นจาลองยอ่ ส่วนจากส่ิงแวดลอ้ ม เช่น ลูกโลก ภูมิประเทศ ฯลฯ -หุ่นจาลองเพอื่
ศึกษารายละเอียด เช่น หุ่นจาลองภายในร่างกายคน เคร่ืองจกั รกล ฯลฯ

5. การออกแบบส่ิงพมิ พ์
เป็นการออกแบบเพื่อการผลิตงานส่ิงพมิ พ์ ชนิดต่าง ๆ

6.การออกแบบผลติ ภัณฑ์
เป็นการออกแบบเพ่ือนามาใชส้ อยในชีวติ ประจาวนั โดยเนน้ การผลิตจานวนมาก ในรูปสินคา้
เพื่อใหผ้ า่ นไปยงั ผซู้ ้ือ ผบู้ ริโภคในวงกวา้ ง คือการผลิต ผลิตภณั ฑ์ ชนิดต่าง ๆ ซ่ึง มีขอบเขต
กวา้ งขวางมากด และแบ่งออกไดม้ ากมาย หลายลกั ษณะ นกั ออกแบบรับผดิ ชอบเก่ียวกบั
ประโยชนใ์ ชส้ อยและความสวยงามของ ผลิตภณั ฑ์ งานออกแบบ ประเภทน้ีไดแ้ ก่งาน
ออกแบบเฟอร์นิเจอร์
งานออกแบบครุภณั ฑ์
งานออกแบบเครื่องสุขภณั ฑ์
งานออกแบบเครื่องใชส้ อยต่างๆ
งานออกแบบเคร่ืองประดบั อญั มณี
งานออกแบบเครื่องแต่งกาย
งานออกแบบภาชนะบรรจุผลิตภณั ฑ์
งานออกแบบผลิตเคร่ืองมือต่าง ๆ ฯลฯ

7. การออกแบบโฆษณา

เป็นการออกแบบเพื่อช้ีแนะและชกั ชวน ทางดา้ นผลิตภณั ฑ์ บริการ และความคิด จาก
ความคิดของคน คนหน่ึง ไปยงั กลุ่มชนโดยส่วนรวม ซ่ึงการโฆษณาเป็นปัจจยั สาคญั ที่
จาเป็นสาหรับการดารงชีวิตของประชาชน และธุรกิจ เพราะจะช่วยกระตุน้ หรือ
ผลกั ดนั อยา่ งหน่ึงในสงั คม เเพือ่ ใหป้ ระชาชนเกิดความตอ้ งการ และเปรียบเทียบ สิ่งที่
โฆษณาแต่ละอยา่ ง เพื่อเลือซ้ือ เลือกใชบ้ ริการ หรือเลือกแนวคิด นามาใชป้ ระโยชน์
ในชีวิตประจาวนั ของเรา

8. การออกแบบพาณิชยศิลป์

เป็นการออกแบบเพ่ือใชฝ้ ีมือ แสดงความงามท่ีใชใ้ นการตกแต่ง อาจจะเป็นส่ิงของ
เคร่ืองใชเ้ ลก็ ๆ นอ้ ยๆ กไ็ ด้ ส่วนใหญ่จะเนน้ ความสวยงาม ความน่ารัก ซ่ึงเป็นความ
สวยงามท่ีมีลกั ษณะเร้าใจต่อผพู้ บเห็นในทนั ทีทนั ใด และแสดงความสวยงามหรือ
ศิลปะเด่นกวา่ ประโยชนใ์ ชส้ อย เช่นการออกแบบท่ีใส่ซองจดหมาย แทนที่จะมีเพยี งที่
ใส่ และท่ีแขวน ซ่ึงเป็นหนา้ ท่ีหลกั กอ็ าจจะออกแบบเป็นรูปนกฮูก หรือรูปสตั วต์ ่างๆ
แสดงสี สรรคแ์ ละ การออกแบบ ท่ีแปลกใหม่ เร้าใจ เป็นตน้ ลกั ษณะของการ
ออกแบบพาณิชยศ์ ิลป์ ยงั มุ่งออกแบบในลกั ษณะของแฟชน่ั ที่มีการเปล่ียนแปลงไป
เรื่อยๆ ตามสมยั นิยม9. การออกแบบศิลปะประดษิ ฐ์

เป็นการออกแบบท่ีแสดงความวิจิตรบรรจง มีความสวยงาม เพ่ือใหเ้ กิดความสุขสบาย
ร่ืนรมย์ มากกวา่ การ แสดงออกซ่ึงความรู้สึกนึกคิดอ่ืนใด ความวิจิตรบรรจงในที่น้ี
หมายถึง การตกแต่งสร้างสรรคล์ วดลาย หรือรูปแบบ ดว้ ยความพยายาม เป็นงานฝีมือ
ที่ละเอียด ประณีต

10. การออกแบบตกแต่ง

เป็นการออกแบบเพ่ือการเป็นอยใู่ นชีวติ ประจาวนั โดยเฉพาะอยา่ งยง่ิ การออกแบบ
เพอื่ เสริมแต่งความงาม ใหก้ บั อาคารบา้ นเรือน และบริเวณท่ีอยอู่ าศยั เพ่อื ใหเ้ กิดความ
สวยงามน่าอยอู่ าศยั การออกแบบตกแต่งในท่ีน้ี หมายถึงการออกแบบตกแต่งภายนอก
และการออกแบบตกแต่งภายใน

การออกแบบตกแต่งภายใน หมายถึง การออกแบบตกแต่งที่เสริมและจดั สภาพภายใน
อาคาร ใหส้ วยงาม น่าอยอู่ าศยั ซ่ึงหมายรวมถึง ภายในอาคารบา้ นเรือน ท่ีทางาน
ร้านคา้ โรงเรียนการออกแบบตกแต่งภายนอก เป็นการออกแบบตกแต่งนอกอาคารบา้ นเรือน ภายใน
ร้ัว ท่ีสมั พนั ธ์กบั ตวั อาคาร เช่น สนาม ทางเดิน เรือนตน้ ไม้ บริเวณพกั ผอ่ น และส่วน
อื่นๆ บริเวณบา้ น


Click to View FlipBook Version