The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานผลการปฏิบัติงานภาคเรียนที่1ปี2561

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by natthaya, 2019-12-20 01:47:06

รายงานผลการปฏิบัติงานภาคเรียนที่1ปี2561

รายงานผลการปฏิบัติงานภาคเรียนที่1ปี2561

2

รายงานผลการปฏิบตั งิ าน
ประจาภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึ ษา 2562

โดย
นางสาวณฏั ธยาน์ ภมุ มา

ตาแหนง่ ครู คศ.2
กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ ศลิ ปะ

โรงเรียนวัชรวทิ ยา
สานกั งานเขตพื้นท่กี ารศกึ ษามัธยมศึกษา เขต 41

สานกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาขัน้ พื้นฐาน

3

บนั ทึกขอ้ ความ
ส่วนราชการ โรงเรียนวชั รวิทยา
ท.ี่ .................................................... วันท่ี 24 เดอื น กันยายน พ.ศ. 2562
เร่ือง รายงานผลการปฏิบัติงาน

เรียน ผอู้ านวยการโรงเรยี นวัชรวิทยา

สิ่งท่สี ่งมาด้วย รายงานผลการปฏิบตั ิงาน จานวน 2 ฉบับ

ตามท่ีโรงเรียนไดม้ อบหมายใหข้ ้าพเจา้ ปฏิบตั หิ น้าท่สี อน ครทู ป่ี รึกษา และงานพเิ ศษอนื่ ๆ
ในภาคเรยี นที่ 1 ปกี ารศกึ ษา 2562 ขา้ พเจ้าขอรายงานผลการปฏิบัติหนา้ ที่ตามเอกสารดังแนบ

จงึ เรยี นมาเพือ่ โปรด ทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ)...........................................................
( นางสาวณฎั ธยาน์ ภุมมา)

ตาแหน่งครู คศ.2

เสนอ ผ้อู านวยการโรงเรยี น
เพือ่ โปรด ทราบและพจิ ารณา

(ลงชอ่ื )..........................................................

(นางสาวณฎั ธยาน์ ภุมมา)
หัวหนา้ กลุ่มสาระการเรยี นรู้ศลิ ปะ

ความเหน็ รองผูอ้ านวยการกล่มุ บรหิ ารงานวชิ าการ ความเห็นรองผอู้ านวยการกลมุ่ บริหารงานบคุ คล
…………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….……….
…………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………..

(ลงช่ือ)........................................................................ (ลงชื่อ).....................................................................
(นายวเิ ชยี ร ยอดนลิ ) (นาย.......................................................................).

รองผู้อานวยการกลมุ่ บรหิ ารงานวิชาการ รองผูอ้ านวยการกลมุ่ บรหิ ารงานบุคคล

ความเห็นผอู้ านวยการ
....................................................................................................................................................................................
................................... .................................................. ............................... ....................................................... .....

(ลงช่ือ).....................................................
(นาย ไพชยนต์ ศรีม่วง)

ผู้อานวยการโรงเรียนวัชรวิทยา

4

สารบญั

บันทึกข้อความ หน้า

สารบัญ ข
1
บทนา
2
วตั ถุประสงค์ของการปฏบิ ตั ิงาน 1 3
3
เป้าหมายการปฏิบัตงิ าน 1 7
10
สรุปภาระงาน 13
16
ผลการปฏบิ ัตงิ าน

ส่วนที่ 1 สรปุ ผลการปฏิบตั งิ านการจัดกิจกรรมการเรยี นรู้

ส่วนท่ี 2 สรปุ ผลการปฏิบัติงานกจิ กรรมพัฒนาผ้เู รียน

สว่ นที่ 3 สรุปผลการปฏิบัตงิ านระบบดแู ลชว่ ยเหลอื นกั เรยี น

ส่วนท่ี 4 สรปุ ผลงานและคณุ ลกั ษณะการปฏิบตั ิงานสนับสนนุ

ส่วนที่ 5 สรปุ ผลการปฏบิ ัติงานดา้ นคุณธรรมจรยิ ธรรม

ภาคผนวก

- คาส่งั ปฏิบตั งิ าน

- สาเนาเกียรตบิ ัตร วุฒิบตั รทไ่ี ดร้ ับ

1

รายงานการปฏิบตั ิงานในหน้าท่ี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ของนางสาวณฎั ธยาน์ ภุมมา

บทนา

การจดั กจิ กรรม การเรยี น รู้เปน็ ภาระงานของครทู ่ีต้องรบั ผิดชอบให้การจัดการศกึ ษาเป็นไป
ตามเจตนารมณ์ของหลกั สูตร แกนกลางการศกึ ษาข้ันพนื้ ฐาน พ.ศ. 2551 และหลกั สูตรสถานศึกษาท่ีมุ่งเน้นให้
ผเู้ รียนมที งั้ ความรู้ ความคดิ ความสามารถ คุณธรรม กระบวนการเรยี นรู้ และความรับผิดชอบต่อสังคม เพอ่ื
พฒั นาคนใหม้ ีความสมดลุ โดยยึดหลกั ผู้เรียนสาคัญท่สี ดุ ทกุ คนมีความสามารถในการเรียนรูแ้ ละพฒั นาตนเอง
สง่ เสรมิ ใหผ้ ้เู รียนพฒั นาความธรรมชาติและเตม็ ศกั ยภาพ ตามพระราชบญั ญตั กิ ารศกึ ษาแหง่ ชาติ พทุ ธศกั ราช
2542 หมวด 4 เร่อื ง แนวการจัดการศึกษามาตรา 24 ขอ้ 4 แสดงให้เห็นถึงความสาคัญของคุณธรรม
จรยิ ธรรม โดยการจัดกระบวนการเรียนรใู้ ห้สถานศกึ ษาและหนว่ ยงานท่ีเกี่ยวขอ้ งดาเนินการ คือ การจัดการ
เรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างสมดลุ กัน รวมทง้ั ให้มกี ารปลกู ฝงั คณุ ธรรม ค่านิยมท่ี
ดีงาม และคุณลักษณะอนั พึงประสงค์ เป็นคนเก่ง มีสมรรถภาพในการดาเนินชวี ิต มีความสขุ บนพนื้ ฐานความ
เปน็ ไทย เป็นผทู้ ม่ี ีความสามารถพึ่งตนเองได้ ครผู ู้สอนนอกจากจะมหี น้าท่ีจัดการเรยี นรทู้ ห่ี ลากหลายเพอ่ื ให้
สอดคลอ้ งกับสภาพผ้เู รยี นแล้ว ยงั ตอ้ งดูแลนกั เรียนตามบทบาทครูท่ปี รกึ ษา รวมทั้งรับผิดชอบงานพิเศษอนื่ ๆ
อกี ดว้ ย ท้งั นเี้ พ่ือให้โรงเรยี นดาเนนิ กจิ กรรมการจดั การศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการศกึ ษาและการประกัน
คุณภาพการศึกษา

วตั ถุประสงคข์ องการปฏิบตั งิ าน
1. เพื่อให้การจดั การเรยี นร้ใู หแ้ ก่ผูเ้ รยี นเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสตู ร
2. เพอื่ ให้งานการจัดการศกึ ษาประสบผลสาเร็จตามนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกจิ เป้าประสงค์

ของโรงเรยี น กลุ่มสาระการเรยี นรู้ กลุม่ งานและงานโรงเรียน
3. เพื่อปลูกฝงั คณุ ธรรม จริยธรรม และคา่ นิยมอนั พึงประสงคใ์ ห้กบั ผ้เู รยี น

เปา้ หมายการปฏิบัตงิ าน
1. เพอ่ื ใหก้ ารจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเปน็ ไปตามจดุ หมายของหลกั สูตรแกนกลาง

การศกึ ษาขน้ั พื้นฐาน พ.ศ.2551 และหลักสูตรถานศึกษา มุ่งพฒั นาผเู้ รยี นแบบองค์รวม เป็นคนดี มคี วามรู้
ความสามารถ และดารงชีวติ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสขุ

2. เพ่ือจัดกจิ กรรมการเรียนรู้ ให้ผเู้ รยี น มคี วามคิดสร้างสรรค์ มที ักษะ มีคณุ ธรรม มีจติ สานึก ในการ
ใช้พลงั งาน ทรัพยากรและสิ่งแวดลอ้ มในการทางาน เพอ่ื การดารงชีวติ และครอบครัว

3. เพอ่ื จัดกิจกรรมการเรยี นรู้ ใหผ้ ้เู รยี น มที ักษะ กระบวนการทางาน และการจัดการ การทางานเป็น
กลุม่ การแสวงหาความรู้ สามารถแก้ปญั หาในการทางาน รักการทางาน และมเี จตคตทิ ี่ดตี อ่ งาน

4. เพ่อื จัดกิจกรรมการเรียนรู้ใหผ้ ู้เรียนมีประสบการณใ์ นงานอาชีพสจุ ริตมีคณุ ธรรมมเี จตคตทิ ด่ี ีตอ่
งานอาชีพ และเหน็ แนวทางในการประกอบอาชีพสุจรติ

2

สรปุ ภาระงาน ภาคเรียนท่ี 1 ปกี ารศกึ ษา 2562

1. งานการจดั กจิ กรรมการเรียนรู้ ไดป้ ฏิบัติหน้าที่ ดังน้ี

งานในหนา้ ท่ที ่ีรบั ผิดชอบ
งานการจดั กิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีไดร้ บั มอบหมายใหป้ ฏบิ ัตหิ นา้ ท่ี ดงั น้ี

ปกี ารศึกษา 2561

ท่ี รหสั วิชา รายวชิ า ชนั้ /ห้อง จานวนช่ัวโมง/ รวม
สัปดาห์
1 ศ23101 ศิลปะพน้ื ฐาน ม.3/8-ม.3/9 2 4
2 ศ33101 ศลิ ปะพื้นฐาน ม.6/1-ม.6/6 1 6
3 ศ30202 จิตรกรรม ม.5/4-ม.5/5 2 4
3 ลกู เสือ-เนตรนารี 1 1
4 ประชมุ ม.2 ม.3 1 1
5 โฮมรมู ม.3 1 1
6 หัวหนา้ กลุ่มสาระศิลปะ ม.3/5
รวม 17

2.งานกจิ กรรมพัฒนาผ้เู รยี น
2.1 กิจกรรมนักเรยี น
2.2 กิจกรรมลูกเสอื / เนตรนารี ชนั้ มธั ยมศึกษาปที ี่ 3
2.2.1กจิ กรรมชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร ช้ันมัธยมศกึ ษาปีท่ี 3
2.2.2 กิจกรรมเพอ่ื สังคมและสาธารณประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ี 3/5 รวม 1 ชั่วโมง

3. งานระบบดแู ลชว่ ยเหลือนกั เรยี น
3.1ทาหน้าทคี่ รูท่ีปรึกษาชนั้ ม. 3/5 ครูที่ปรกึ ษาร่วม นายสัญญา อุนพานิชย์
จานวนนกั เรยี น 41 คน (นกั เรียนชาย 14 คน นกั เรยี นหญิง 27 คน)
3.2 กจิ กรรมโฮมรมู สัน้ สถานที่จดั กิจกรรม ห้องไฟฟ้า
3.3 กิจกรรมโฮมรมู ยาว สถานท่ีหอ้ งเรียน ห้องไฟฟ้า
3.4 หนา้ ทค่ี รเู วรประจาวัน เวรจราจร,เวรประจาวนั พธุ หน้าโรงเรียน
3.5 หัวหนา้ กลมุ่ สาระการเรียนรู้ศิลปะ

4. งานพเิ ศษ (งานอ่ืนที่ไดร้ ับมอบหมาย)
3.1 ปฏิบตั หิ นา้ ทีง่ านเจา้ หนา้ ทส่ี านักงานกลมุ่ งานบริหารงานท่วั ไป
3.2 ปฏบิ ัติหน้าทีง่ าน เวรกลางวัน/กลางคนื กลมุ่ งานบริหารงานทัว่ ไป
3.3 ปฏบิ ัตหิ นา้ ท่ีงาน หัวหน้างานลกู เสอื – เนตรนารี โรงเรียนวัชรวทิ ยา
3.4 ปฏิบัตหิ นา้ ที่กรรมการงานประชาสัมพนั ธก์ ลุม่ งานบรหิ ารงานทว่ั ไป

3

ผลงานด้านการจัดการเรียนการสอนที่เกดิ จากการปฏบิ ัติหน้าทีใ่ นตาแหน่งปจั จบุ นั
( ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี )

1. ผลทเ่ี กิดจากการจดั การเรียนรู้
นกั เรียนมผี ลสมั ฤทธิ์การเรยี นสงู ข้ึน

2. ผลทเ่ี กดิ จากการพัฒนาวชิ าการ
นกั เรียนมีผลสมั ฤทธิ์ทางการเรียน โดยไมต่ ิด 0 ร มส

3. ผลทีเ่ กดิ กับผเู้ รยี น
นักเรียนได้รับความรูต้ ามหลักสตู รทก่ี าหนด

4. ผลที่เกิดกับสถานศกึ ษา
นกั เรยี นสอบผา่ น และนาผลท่เี รียนไปสอบ O-net

5. ผลทีเ่ กิดกับชมุ ชน
ผูป้ กครองไดเ้ ข้ามามีสว่ นรว่ มกับการจดั การศึกษา และจดั กจิ กรรมใหก้ บั บุตรหลาน

4

ผลการปฏิบัติงานภาคเรยี นท่ี 1 ปีการศึกษา 2562
ขา้ พเจา้ ขอรายงานการปฏิบตั หิ นา้ ที่ ในภาคเรยี นที่ 1 ปกี ารศึกษา 2562 ดงั ต่อไปนี้

ส่วนท่ี 1

สรปุ ผลการปฏิบัตงิ านการจัดกจิ กรรมการเรียนรู้
ชื่อ นางสาวณฎั ธยาน์ ภุมมา กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศลิ ปะ วิชาทส่ี อน ทศั นศลิ ป์

ภาคเรยี นท่ี 1 ปกี ารศกึ ษา 2562
1.การเตรียมและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

1.1 ได้จัดทาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ลาดับ รายการ จานวน จานวน จานวน หลักฐาน
ช่วั โมง หน่วย แผน
1 แผนการจดั กิจกรรมการเรียนรู้ รหัสวชิ า ศ 23101 ท้ังหมด การ ทงั้ หมด
ช่อื วิชา ทัศนศิลป์ เรยี นรู้

2 แผนการจัดกิจกรรมการเรยี นรู้ รหสั วิชา ศ 33101 40 1.0 10 แผนการ
ชอื่ วชิ า ทศั นศลิ ป์ จดั การเรียนรู้

20 0.5 10 แผนการ
จดั การเรยี นรู้

1.2 รายการสื่อ – เอกสารประกอบการสอนทจ่ี ัดทา – จัดหาเพ่ือประกอบการเรียนการสอน

ลาดับ ประเภทสอ่ื จานวน ใชส้ อนเรื่อง หลกั ฐาน

1 เอกสาร 1 เล่ม บทเรียนท่ี 1-3 เอกสารประกอบการ
สอน รายวิชาทัศนศลิ ป์
ประกอบการสอน
ใบความรู้1-5
ทศั นศลิ ป์ รายวิชาทัศนศิลป์

2 ใบความรู้1-10 5 ฉบบั บทเรยี นท่ี 1-3

ประกอบการสอน

ทัศนศลิ ป์

1.3.รายงานวิจยั ในช้นั เรยี น จานวน แก้ปญั หาเรอื่ ง หลกั ฐาน
ลาดับ ชอื่ ผลงานวิจัย เล่มวจิ ยั
1 สง่ เสริมศักยภาพของผู้เรียนท่ี
1 สง่ เสรมิ ศักยภาพของผู้เรยี นทมี่ ี มคี วามสารถพิเศษ ด้านศลิ ปะ
ความสารถพิเศษ ด้านศลิ ปะการ การวาดภาพ
วาดภาพ

5

1.4 สอนแทน จานวนคาบ สอนแทนครู หลกั ฐาน
ว.ด.ป. รายวิชาท่ีสอนแทน 2 นายสุดใจ จารุจติ ร์
-สมดุ บันทึกการ
นาฏศลิ ป์ .........-.......... …………-…………. สอนแทน
.........-.......... …………-…………. -บันทกึ ขอ้ ความ
........-........ ......................-........................ การสอนแทน
........-........ ......................-........................ - -
………-……..
รวม
………-……..
-

1.5 สอนซ่อมเสริมนักเรยี น 3 คาบ/สัปดาห์ จานวนนกั เรียน 25 คน

ว.ด.ป. รายวชิ าทซี่ ่อมเสรมิ เรอ่ื ง จานวน จานวนนกั เรียน หลักฐาน

คาบ โครงการ
…..-……
........-........ ทศั นศลิ ป์ ม. 6 ตวิ สถาปตั ยกรรม 2 ค/ส. 25 คน …..-……

........-........ .......................-...................... …………-………….. …-... ……-……

........-........ .......................-...................... …………-………….. …-... ……-……

รวม …-... ……-……

1.6 ประเมินผลการเรียน 4 วธิ ี ได้แก่
1.การสงั เกตุ
2.การสอบถาม
3.การนาเสนองาน
4.การทดสอบ

1.7 การใช้แหลง่ เรยี นรู้ ได้แก่
1. หอ้ งสมดุ
2. เอกสารประกอบการเรียนรู้
3. อินเตอร์เนต็

1.8 งานกจิ กรรมเสริมวชิ าการ
1) จดั กจิ กรรมเสรมิ ความรวู้ ชิ าทีส่ อนอะไรบ้าง (นอกเวลาสอน)

ว.ด.ป. รายการปฏบิ ัติ จานวนคาบ หลักฐาน
.........-............ ค่ายศลิ ปะ 1 วัน เลม่ สรปุ รายงาน
การจดั กจิ กรรม
...................... .........................................-......................................
.............-........... .............-...........

6

2) การส่งเสรมิ กจิ กรรมแขง่ ขนั นักเรียน หน่วยงานทจ่ี ดั รางวัลทไี่ ดร้ ับ หลกั ฐาน
ว.ด.ป. รายการแขง่ ขนั โรงเรียนวชั รวิทยา 1,2,3 เกยี รติบัตร

26/06/62 การประกวดวาดภาพวันต่อตา้ น โรงเรยี นกาแพงเพชร รองชนะเลศิ เกียรติบัตร
19/09/62 ยาเสพตดิ ระดับโรงเรียน

แขง่ ขันศิลปหตั ถกรรมปีการศึกษา
2561 ระดบั เขต

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนท่ี 2 ปกี ารศกึ ษา 2561

รหสั วิชา/รายวิชา 4 จานวนนกั เรยี นท่ีได้รับผลการเรียน(คน) ร มส รวม คา่ สถิติ
3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ค่าเฉล่ยี SD

รวม
คิดเป็นร้อยละ

จานวนนกั เรยี นทผ่ี ่านเกณฑร์ ้อยละ - คน
จานวนนกั เรยี นท่ไี มผ่ า่ นเกณฑร์ อ้ ยละ - คน (ลาออก - คน)

3. ผลการประเมินคณุ ลกั ษณะอันพงึ ประสงค์ ภาคเรียนท่ี 2 ปกี ารศึกษา 2561

รหัสวิชา/รายวชิ า จานวนคุณภาพของนักเรียน(คน) รวม
0123

ศ23101 176

รวม 176 -
คดิ เป็นรอ้ ยละ 100
ร้อยละของผูเ้ รียนทไ่ี ดร้ ะดับคณุ ภาพ 2 - 3 *** 1 หมายถึง ผา่ น
*** 3 หมายถึง ดเี ยีย่ ม ***2 หมายถึง ดี *** 0 หมายถึง ไม่ผา่ น

4. ผลการประเมิน การอา่ น คิด วเิ คราะห์ เขยี น ภาคเรยี นที่ 1 ปีการศึกษา 2562 7

รหัสวชิ า/รายวชิ า จานวนคุณภาพของนกั เรยี น(คน) รวม
ศ23101
0123
176

รวม 176
คิดเปน็ รอ้ ยละ 100
รอ้ ยละของผ้เู รยี นท่ไี ด้ระดับคณุ ภาพ 2 - 3
-

*** 3 หมายถึง ดเี ยีย่ ม ***2 หมายถึง ดี *** 1 หมายถึง ผา่ น *** 0 หมายถงึ ไม่ผ่าน

ลงชือ่ ................................................ผูร้ ายงาน ลงชอ่ื .......................................................หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

(นางสาวณฎั ธยาน์ ภมุ มา) (นางสาวพรพัสนนั ท์ พมุ่ เจรญิ )

ลงช่ือ .........................................................หวั หนา้ กลุ่มงานบริหารงานวชิ าการ
(นางจริ าพร ชัยแสงแก้ว)

8

ส่วนท่ี 2

สรปุ ผลการปฏิบตั ิงานกิจกรรมพฒั นาผเู้ รยี น
ชื่อ นางสาวณฎั ธยาน์ ภุมมา
ภาคเรยี นท่ี 1 ปีการศกึ ษา 2562

1.กิจกรรมแนะแนว
1.1.จัดทาแผนการเรยี นรู้/โครงสร้างการสอน
ได้จดั ทาโครงสร้างการสอน จานวน - ชุด
ไดจ้ ดั ทาแผนการเรยี นรู้ จานวน - แผน – ชว่ั โมง

1.2 ใชส้ ่ือ/วสั ดุ-อปุ กรณ์/เอกสาร จานวน………-……….เรื่อง

ลาดับ ประเภทของส่อื จานวน ใช้สอนเร่ือง หลกั ฐาน
..................-......... ............. .............-............
…-….. ……………………-……………………….. ….-....... ...................-...... ............... ............-.............
..................-...... ................ ...........-..............
…-….. ……………………-……………………….. …-……

…-….. ……………………-……………………….. …-……

1.3 จดั กจิ กรรมแนะแนวนกั เรยี นชนั้ ม. 2/5 คาบที่ 8 วนั ศกุ ร์

1.4 ผลการประเมนิ การเขา้ ร่วมกจิ กรรมแนะแนวตามท่กี าหนดไว้ในหลักสูตร

นักเรียน จานวนนกั เรยี น ผลการประเมิน การแกไ้ ขปญั หา หลกั ฐาน
-
ชน้ั ทง้ั หมด(คน) ผ่าน(คน) ไมผ่ ่าน(คน) นกั เรยี นท่ีไมผ่ ่าน

ชาย หญิง ชาย หญิง

3/5 41 14 27 0 0 -

2.กิจกรรมนักเรียน
2.1 กิจกรรมลูกเสือ / เนตรนารี
2.1.1 การสอนกจิ กรรม
เป็นผูน้ ากลุม่ /ผู้กากับกิจกรรม การผกู เงอ่ื น
ระดบั ชั้น ม.3 เนอื้ หาทส่ี อน การผกู เง่อื น เช่น เงอ่ื นผกู ร้งั เงื่อนพิรอด
2.1.2 การแต่งเครอื่ งแบบ
แตง่ เครอื่ งแบบ 18 ครั้ง/ภาคเรยี น คดิ เปน็ รอ้ ยละ 90
2.1.3 จัดทาแผนการเรียนรู้/โครงสรา้ งการสอน
ไดจ้ ัดทาโครงสร้างการสอน จานวน - ชุด
ไดจ้ ัดทาแผนการเรียนรู้ จานวน – แผน

9

2.1.4 ใช้ส่ือ/วัสด-ุ อปุ กรณ์/เอกสาร จานวน 1 เร่อื ง ใช้สอนเรอ่ื ง หลกั ฐาน
ลาดบั ประเภทของส่ือ จานวน การผูกเงอ่ื น ภาพกิจกรรม

1 บอร์ดแสดงตัวอยา่ งการผูกเงอ่ื น 3 บอรด์

2.1.5 ผลการประเมนิ การเข้ารว่ มกจิ กรรมลูกเสือ/เนตรนารี ตามที่กาหนดไวใ้ นหลกั สูตร

นักเรยี น จานวนนักเรียน ผลการประเมิน การแกไ้ ขปญั หา หลกั ฐาน
ช้ัน ท้งั หมด(คน) นักเรียนท่ีไมผ่ ่าน
ผา่ น(คน) ไม่ผา่ น(คน)
ม.3 361
ชาย หญิง ชาย หญิง

152 209 - - - แบบสรุปกจิ กรรม

ลูกเสอื ชน้ั ม.2

2.2 กจิ กรรมผู้บาเพญ็ ประโยชน์
2.2.1 การสอนกิจกรรม
เป็นผูน้ ากลุม่ /ผูก้ ากบั กิจกรรม
ระดบั ชัน้ ม.3 เนื้อหาทส่ี อน ใหน้ กั เรยี นมีจิตสาธารณะในการบาเพ็ญประโยชนใ์ นโรงเรยี น

และนอกโรงเรียน
2.2.2 การแต่งเครือ่ งแบบ
แตง่ เครอื่ งแบบ 18 ครงั้ /ภาคเรยี น คดิ เป็นร้อยละ 90
2.2.3 จดั ทาแผนการเรียนรู้/โครงสร้างการสอน
ไดจ้ ัดทาโครงสร้างการสอน จานวน -
ไดจ้ ัดทาแผนการเรียนรู้ จานวน - แผน
2.2.4 ใช้สื่อ/วสั ด-ุ อปุ กรณ์/เอกสาร จานวน – เรื่อง

ลาดบั ประเภทของสือ่ จานวน ใช้สอนเรอื่ ง หลกั ฐาน

2.2.5 ผลการประเมินการเขา้ ร่วมกจิ กรรมผูบ้ าเพ็ญประโยชน์ ตามทีก่ าหนดไว้ในหลักสตู ร

นักเรียน จานวนนักเรยี น ผลการประเมิน การแก้ไขปัญหา หลกั ฐาน

ช้นั ทงั้ หมด(คน) ผา่ น(คน) ไม่ผ่าน(คน) นักเรียนทีไ่ มผ่ า่ น

ชาย หญิง ชาย หญงิ

3/5 41 15 27 - - - แบบสรปุ กิจกรรม

2.3 กจิ กรรมชมุ นุม
2.3.1 การสอนกจิ กรรม เปน็ ครทู ี่ปรึกษาชุมนุมความศิลปะ

ชน้ั มธั ยมศกึ ษาปที ี่ 6
2.3.2 จดั ทาโครงการกิจกรรมชมุ นมุ รว่ มกับนกั เรยี น จานวน 1 โครงการ

10

2.3.3 ใช้สอื่ /วัสด-ุ อุปกรณ์/เอกสาร จานวน 1 เร่ือง

ลาดบั ประเภทของสือ่ จานวน ใชส้ อนเร่ือง หลกั ฐาน
ทัศนศิลป์
1. คอมพิวเตอร์ โปรเจก๊ เตอร์ internet 1 ชุด รปู ภาพ ,
เลม่ สรุป
2. เอกสารประกอบการสอน กจิ กรรมชมุ นมุ

2.3.4 ผลการประเมินการเข้ารว่ มกิจกรรม ความถนัดทางภาษาจีน PAT 7.4 ช้นั มัธยมศกึ ษาปีที่ 6

ตามท่กี าหนดไวใ้ นหลักสตู ร

นกั เรยี น จานวนนกั เรยี น ผลการประเมนิ การแกไ้ ขปญั หา หลักฐาน
ชั้น ทง้ั หมด(คน) ผ่าน(คน) ไมผ่ า่ น(คน) นักเรยี นท่ไี ม่ผา่ น
ชาย หญงิ ชาย หญิง

- - -- - - --

3. กจิ กรรมเพอื่ สังคมและสาธารณประโยชน์
3.1 การสอนกิจกรรม
นกั เรยี นชนั้ ม.3/5จานวนนกั เรยี นท่รี บั ผดิ ชอบ 41 คน
3.2 จัดทาโครงการกิจกรรมรว่ มกับนกั เรยี น จานวน 1 โครงการ
3.3 ผลการประเมินการเข้ารว่ มกจิ กรรมเพ่อื สังคมและสาธารณประโยชน์ ตามท่กี าหนดไวใ้ นหลกั สตู ร

นกั เรยี น จานวนนกั เรียน ผลการประเมนิ การแก้ไขปัญหา หลกั ฐาน
ช้ัน ท้ังหมด(คน) ผ่าน(คน) ไม่ผา่ น(คน) นกั เรียน
ชาย หญิง ชาย หญิง ทไ่ี มผ่ า่ น แบบสรปุ กจิ กรรม
ม 3/5 41 14 27 - - เพอ่ื สังคมและ
- สาธารณประโยชน์

ลงชอ่ื ..............................................................ผ. ู้รายงาน
(นางสาวณัฎธยาน์ ภมุ มา)

ลงชอื่ ..............................................................ห. วั หนา้ งานกิจกรรมพฒั นาผู้เรียน
(นางสาวศศิธร ตระกูลพานิชย์)

ลงช่ือ.............................................................หัวหน้ากลุ่มงานบรหิ ารงานวชิ าการ
( นางจิราพร ชัยแสงแก้ว )

11

สว่ นท่ี 3

สรปุ ผลการปฏิบตั ิงานระบบดูแลชว่ ยเหลอื นักเรียน

ช่อื นางสาวณัฎธยาน์ ภมุ มา ทปี่ รกึ ษา หอ้ ง 3/5

ภาคเรยี นที่ 1 ปกี ารศกึ ษา 2562

1.การรู้จกั นักเรยี นเปน็ รายบคุ คล

ผลการปฏบิ ตั ิงานทัง้ ปริมาณและคณุ ภาพ หลกั ฐาน

1.1 เป็นท่ปี รกึ ษานักเรียนชนั้ ม 3/5 จานวน 41 คน ระเบียนสะสม

1.2 จัดทาประวัตนิ ักเรียนจานวน 41 คน ทีเ่ รียบรอ้ ยคิดเปน็ ร้อยละ 100 ระเบียนสะสม

1.3 เย่ยี มบ้านนักเรยี นเสรจ็ ส้นิ แล้ว จานวน 41 คน คดิ เปน็ ร้อยละ 100 พบสภาพปญั หาของนกั เรียน แบบสรปุ การเยี่ยม

ดา้ นทนุ การศึกษา ได้ใหค้ วามชว่ ยเหลอื ส่งรายชอ่ื ไปฝา่ ยแนะแนวเพ่อื ขอทุนการศึกษา นกั เรียน บา้ นนกั เรียนแบบ

ไดร้ บั ทุนการศกึ ษา ขอทุนปี 2561

1.4 ใหค้ าปรกึ ษาเบื้องตน้ แกน่ กั เรยี น จานวน 41 คน คดิ เปน็ รอ้ ยละ 100 เร่อื ง ปัญหาด้านการเรียน ผลการเรยี นของ

ผลลัพธ์ นักเรียนสามารถแก้ปญั หาดา้ นการเรียนได้ เช่น สามารถส่งงานและทางานเสรจ็ ตรงตาม นกั เรยี น

เวลา สอบผ่านทุกรายวชิ า

1.5 จัดกิจกรรมโฮมรูม จานวน 18 คร้ัง/ภาคเรยี น บนั ทกึ กจิ กรรม

ผลลัพธ์ของการจัดกิจกรรมโฮมรูม นกั เรยี นมีพัฒนาการดา้ นการคิดวเิ คราะห์ ไดร้ บั ขา่ วสาร โฮมรมู

ความรตู้ ่างๆ ทีค่ รูแจง้ แตง่ กายถกู ระเบียบ มีวินัย สง่ งานตามกาหนดเวลา

1.6 ประเมินพฤติกรรม SDQ นกั เรยี น 41 คน เล่มสรปุ ผล

ผลลัพธ์จากการประเมินพฤตกิ รรม SDQ ไดช้ ว่ ยเหลือนกั เรยี น ให้คาปรกึ ษาแนะนา ประเมินพฤติกรรม

SDQ

1.7 ประเมนิ ความฉลาดทางอารมณ์ ( EQ ) นักเรียน 41 คน เลม่ สรปุ ผลการ

ผลลัพธ์จากการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ ( EQ ) ได้ช่วยเหลือนกั เรยี น ให้คาปรึกษา ประเมินความ

ฉลาดทางอารมณ์

(EQ)

1.8 ตรวจเชค็ นกั เรียนในแถวตอนเช้าและดแู ลความเรียบร้อยสัปดาห์ละ 5 วัน แบบบันทกึ

ผลลัพธ์จากการตรวจเช็คนกั เรยี นในแถวตอนเช้า ๆ นักเรียนไดพ้ ฒั นาด้านใด นกั เรยี นเขา้ แถว กิจกรรมโฮมรูม

ทันเวลาตั้งแตค่ าบเรยี นท่ี 2 นกั เรยี นแตง่ กายถูกระเบยี บ

1.9 ประสานสัมพนั ธ์กับผปู้ กครอง จานวน 2 ครั้ง ประสานสัมพันธ์โดยการจดั ประชุมผู้ปกครองเพอ่ื แจง้ แบบรายงาน

ผลการเรยี นและแลกเปลยี่ นความคดิ เห็นเกีย่ วกับกิจกรรม ในห้องเรียนเชน่ การศึกษาตอ่ และรว่ มกัน ภาพถา่ ย

แกไ้ ขปญั หาของนกั เรียนที่พบร่วมกัน

1.10 ดูแลนักเรียนท่มี ีลกั ษณะไม่พึงประสงค์ ( หนีเรียน , มาสาย ,ทะเลาะววิ าท , แบบบันทกึ

ลักขโมย ,ชสู้ าว ,เทย่ี วเตร่ , ผมผดิ ระเบยี บ ฯลฯ ) จานวน 3 คน กจิ กรรมโฮมรูม

แนวทางการแก้ไข เรียกพบสวนตวั พูดคุยวา่ กลา่ วตกั เตอื น และแจ้งผูป้ กครองให้ทราบปญั หาและ

ร่วมกันปอ้ มกันแกไ้ ขปัญหาตอ่ ไป

1.11 การตดิ ตามตรวจสมดุ บนั ทึกความดีของนักเรียนใหเ้ ป็นปจั จุบัน จานวน…-…คน -

12

ผลการปฏบิ ตั งิ านทงั้ ปรมิ าณและคุณภาพ หลักฐาน
1.12 การติดตามตรวจสมุดบันทึกรักการอ่าน จานวน 41 คน สมดุ บันทึก
1.13 การตดิ ตามตรวจสมดุ บนั ทึกรายรับ – รายจา่ ย จานวน 41 คน สมุดบันทกึ
1.14 การศึกษานักเรียนรายกรณี ( Case study )
-

2.การคดั กรองนักเรียน หลกั ฐาน
ผลการปฏบิ ัติงานทัง้ ปริมาณและคุณภาพ แบบสรปุ การคดั
กรองนกั เรยี นภาค
2.1 วิเคราะหข์ อ้ มลู คัดกรองนกั เรยี น ออกเปน็ 4 กลุ่ม โดยใช้เกณฑ์การคัดกรอง / แบบประเมิน เรียนท่ี 2/61
SDQ แยกนกั เรยี นได้เป็น
- กลุ่มทมี่ คี วามต้องการพเิ ศษ จานวน - คน คดิ เปน็ รอ้ ยละ - แบบคดั กรอง
- กลุม่ ปกติ จานวน 41 คน คิดเป็นรอ้ ยละ 100 นักเรยี น
- กลุ่มเสี่ยงแตล่ ะด้าน จานวน - คน คิดเป็นรอ้ ยละ - แบบส่งเสรมิ และ
- กลมุ่ มีปัญหา / ช่วยเหลอื ( แตล่ ะดา้ น จานวน - คน คิดเป็นร้อยละ - แกไ้ ขปญั หา
- อืน่ ๆ นกั เรยี น
2.2 ได้สรปุ รายงานผลการคัดกรอง นักเรียนชั้น ม 3/5 ส่งเปน็ รูปเล่ม จานวน 1 เลม่ เรยี บรอ้ ยแลว้

2.3 ได้สรปุ รายงานผลการให้คาปรึกษาเบื้องตน้ หรือช่วยเหลอื ให้แกน่ ักเรยี นกลุม่ เสย่ี ง และกลุ่มมีปญั หา
( กลุ่มชว่ ยเหลือ ) เป็นรายบคุ คลพรอ้ มแนบความรูส้ ึกของนกั เรียนท่ไี ดร้ บั ความชว่ ยเหลอื สง่ เปน็ รูปเลม่
จานวน 1 เลม่ เรียบรอ้ ยแล้ว

3.การส่งเสรมิ นกั เรยี น (สาหรบั นักเรียนทุกกล่มุ )

ผลการปฏบิ ัติงานทั้งปริมาณและคณุ ภาพ หลักฐาน

โดยการจดั กิจกรรม (ครัง้ /ภาคเรยี น)(ให้ระบุ)

- จดั ประชมุ ผ้ปู กครองชน้ั เรียน ( Classroom meeting ) จานวน 2 คร้งั ภายถ่าย

- ประชุมเครอื ขา่ ยผู้ปกครองของหอ้ งเรยี น จานวน 2 คร้ัง ภายถ่าย

จดั กิจกรรมพฒั นาผเู้ รียน

- เขา้ รว่ มประชุมอบรมประจาสัปดาห์ จานวน 18 คร้งั ภายถา่ ย

- จัดกิจกรรมสง่ เสรมิ ความสามารถพิเศษ ตา่ ง ๆ ใหน้ ักเรียน จานวน 18 คร้ัง ภายถา่ ย

- รว่ มจดั กจิ กรรมสนบั สนุนงานสัมพนั ธ์ชมุ ชน จานวน 2 ครง้ั ภายถา่ ย

- เขา้ ร่วมกิจกรรมวนั สาคญั ต่าง ๆ จานวน 5 ครั้ง ภายถ่าย

- จดั กจิ กรรมส่งเสริมให้นกั เรียนมีลกั ษณะอนั พงึ ประสงคข์ องโรงเรยี น จานวน 10 ครั้ง ภายถ่าย

- จดั กจิ กรรมรักษาความสะอาดของหอ้ งเรียน จานวน 90 คร้งั ภายถ่าย

- กิจกรรมพัฒนารกั ษาความสะอาดของพนื้ ท่ที ่ีรบั ผิดชอบ จานวน 18 คร้งั ภายถา่ ย

- จัดกจิ กรรมจติ อาสา จานวน 1 ครั้ง ภายถ่าย

- อืน่ ๆ

และผลลัพธ์ทีเ่ กิดขึน้ กับนกั เรยี นในการจัดกิจกรรมในแตล่ ะกิจกรรม (พรอ้ มหลกั ฐานการรายงาน

ผลการจดั กิจกรรม เชน่ รายงานการโฮมรูม , รายงานการจดั ประชมุ ผปู้ กครองช้ันเรยี น , รายงานการจดั

กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน)

13

4.การป้องกนั และช่วยเหลอื นักเรียน (จาเปน็ อย่างมากสาหรับนกั เรยี นกลุ่มเสี่ยง / กลุ่มมปี ญั หา)

ผลการปฏิบตั ิงานทั้งปรมิ าณและคณุ ภาพ หลกั ฐาน
โดยการจดั กจิ กรรม (ครง้ั /ภาคเรยี น) (ใหร้ ะบ)ุ
- จดั ทามาตรการชว่ ยเหลอื นักเรยี น …………………
- ใหค้ าปรึกษาเบ้อื งต้น …………………
- ประสานงานกบั ผู้เก่ยี วขอ้ งเพื่อจัดกจิ กรรม สาหรบั ปอ้ งกันและชว่ ยเหลอื แก้ไขปญั หา …………………
…………………
 กจิ กรรมในหอ้ งเรยี น …………………
…………………
 กิจกรรมเสรมิ หลกั สตู ร …………………
………………….
 กิจกรรมเพอ่ื นชว่ ยเพอื่ น ………………….
………………….
 กจิ กรรมซอ่ มเสรมิ แบบคดั กรอง
แบบรายงานผล
 กิจกรรมสือ่ สารกับผู้ปกครอง
- กิจกรรมอบรมประจาสัปดาห์ หลกั ฐาน
- ศกึ ษาเฉพาะกรณี ( Case study )
- อ่ืนๆ -
- โฮมรูมส้ัน – ยาวทกุ คร้งั
- คัดกรองกลุม่ เสีย่ งแตล่ ะดา้ น ใหค้ วามรู้ความเขา้ ใจทถี่ กู ตอ้ งและแก้ไข และผลลพั ธท์ ี่เกิดขนึ้ กับ
นกั เรียนในการจดั กจิ กรรมในแต่ละกจิ กรรม (พรอ้ มหลักฐานการรายงานผลการจดั กิจกรรม)

5.การสง่ ต่อนกั เรยี น (ส่งต่อภายใน, ส่งต่อภายนอก)
ผลการปฏิบัตงิ านทงั้ ปริมาณและคุณภาพ

- ประสานงานและบนั ทึกการสง่ ตอ่ ไปยังครทู ีเ่ กี่ยวขอ้ งในการชว่ ยเหลอื นักเรยี น จานวน - คน คิด
เป็นรอ้ ยละ -

- ตดิ ตามการชว่ ยเหลอื จากผู้เกี่ยวขอ้ ง จานวน - คน คิดเปน็ ร้อยละ -
- ประสานงานและบนั ทึกการสง่ นักเรยี นไปยงั ผ้เู ชี่ยวชาญภายนอก จานวน - คน

คดิ เปน็ ร้อยละ -
- ผลสัมฤทธิ์ทีเ่ กิดขึน้ ในการไดร้ ับความช่วยเหลอื จากการสง่ ต่อ -

ลงชื่อ.............................................ผู้รายงาน
(นางสาวณัฎธยาน์ ภมุ มา)

ลงช่ือ...........................................หวั หนา้ งานระบบการดูแลช่วยเหลือนกั เรยี น

(นางเกศินี พงษพ์ นั ธ์)

ลงช่ือ...........................................หัวหน้ากลมุ่ งานกิจการนักเรยี น
(นายแสงทอง น้อยเกดิ )

14

สว่ นที่ 4 หลกั ฐาน
- เอกสารคาสั่ง
สรุปผลงานและคุณลักษณะการปฏบิ ัติงานสนบั สนนุ
ช่ือ นางสาวณัฎธยาน์ ภมุ มา

1.งานพเิ ศษที่ปฏิบตั ิงาน เจ้าหนา้ ทีก่ ลมุ่ งานบริหารงานทัว่ ไป

ผลการปฏิบัติงานท้ังปรมิ าณและคณุ ภาพ

หน้าที่/รายการปฏิบัติ ผลงาน

1. หวั หน้ากลุม่ สาระการเรยี นร้ศู ลิ ปะ ระดับ 4
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มงานวิชาการ ระดับ 4
2. คณะกรรมการกลุม่ งานบรหิ ารงานทัว่ ไป

( ในตารางใหอ้ ธบิ ายถึงงานทปี่ ฏิบัติงานประจาในฝา่ ยตา่ งๆ ดา้ นปริมาณ วา่ ปฏิบัตอิ ะไรบ้าง

และให้อธบิ ายถงึ คุณภาพของงานทไ่ี ด้ปฏบิ ัตใิ นแต่ละขอ้ )

การให้ระดับเกณฑ์มาตรฐาน
จากการปฏบิ ัตหิ น้าที่ ผลการประเมินอยใู่ นระดบั (ใหท้ าเคร่อื งหมาย  ลงใน เพยี ง

ช่องเดียว และระบรุ ายละเอยี ดระดับเกณฑม์ าตรฐานทเ่ี ลอื กลงในช่องว่าง)
ระดับเกณฑม์ าตรฐาน 1.ปฏิบตั งิ านตามท่ีได้รบั มอบหมายเป็นปกติ
 ระดบั เกณฑ์มาตรฐาน 2.นอกจากข้อ 1 แลว้ ยังมีคมู่ ือการปฏิบัตงิ านท่ีรับผดิ ชอบ
ระดับเกณฑ์มาตรฐาน 3.นอกจากขอ้ 2 แลว้ ยงั มีนวตั กรรม/วธิ ีการใหม่ ๆ มาใชป้ ฏบิ ตั งิ าน
ระดับเกณฑม์ าตรฐาน 4.นอกจากข้อ 3 แลว้ ยังมีรายงานผลการดาเนินงานท่ีปฏิบตั ิ
ระดบั เกณฑ์มาตรฐาน 5.นอกจากขอ้ 4 แลว้ ยงั มกี ารเผยแพร่ผลการปฏิบตั ิงาน

2. งานพเิ ศษท่ปี ฏิบัติงาน หวั หนา้ งานอนามยั โรงเรยี น ฝ่ายกลุ่มบริหารงานทว่ั ไป หลกั ฐาน
ผลการปฏิบตั ิงานทั้งปรมิ าณและคุณภาพ

หนา้ ท่ี/รายการปฏิบัติ ผลงาน

1. คณะกรรมการบริหารงานกลมุ่ บรหิ ารงาน ระดับ 4
ท่ัวไป ระดับ 4
2. หวั หน้างานอนามยั โรงเรียน

( ในตารางใหอ้ ธิบายถึงงานทป่ี ฏิบัติงานประจาในฝา่ ยตา่ งๆ ด้านปริมาณ วา่ ปฏบิ ตั อิ ะไรบา้ ง

และให้อธิบายถึงคุณภาพของงานทไ่ี ด้ปฏิบตั ใิ นแตล่ ะข้อ )

การให้ระดบั เกณฑ์มาตรฐาน
จากการปฏิบตั หิ นา้ ที่ ผลการประเมนิ อย่ใู นระดับ(ให้ทาเคร่ืองหมาย  ลงใน เพียง

ชอ่ งเดยี ว และระบุรายละเอียดระดบั เกณฑม์ าตรฐานทเ่ี ลือกลงในชอ่ งวา่ ง)
ระดับเกณฑม์ าตรฐาน 1.ปฏบิ ตั ิงานตามท่ไี ด้รบั มอบหมายเป็นปกติ
 ระดับเกณฑ์มาตรฐาน 2.นอกจากข้อ 1 แล้วยงั มีคมู่ ือการปฏบิ ัติงานที่รบั ผิดชอบ
ระดบั เกณฑ์มาตรฐาน 3.นอกจากขอ้ 2 แล้วยงั มนี วัตกรรม/วิธกี ารใหม่ ๆ มาใชป้ ฏิบัติงาน
ระดับเกณฑม์ าตรฐาน 4.นอกจากขอ้ 3 แล้วยังมรี ายงานผลการดาเนินงานท่ปี ฏิบัติ
ระดับเกณฑม์ าตรฐาน 5.นอกจากข้อ 4 แล้วยงั มีการเผยแพร่ผลการปฏบิ ตั งิ าน

3. งานอื่นๆที่ไดร้ ับมอบหมายดว้ ยคาสงั่ (ใหร้ ะบุ) 15
ผลการปฏิบัติงานท้งั ปรมิ าณและคณุ ภาพ หลักฐาน
-คาสง่ั ที่ 2562
หน้าท/่ี รายการปฏบิ ัติ ผลงาน -คาสง่ั ที่ 2562
-คาสง่ั ที่ 2562
1.จดั ครูเขา้ สอนประจาภาคเรยี นที่ 1 ปี ปฏบิ ัติงานได้บรรลตุ ามวตั ถุประสงค์ -คาสั่งท่ี 2562
-คาสั่งที่ 2562
การศกึ ษา 2562 -คาสง่ั ท่ี 2562
-คาส่งั ที่ 2562
2. ผบู้ งั คับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารี ภาคเรยี นท่ี 1 ปฏิบัติงานไดบ้ รรลตุ ามวัตถุประสงค์ -คาสง่ั ที่ 2562

ปกี ารศึกษา 2562 -คาสั่งท่ี 5/2562
-คาสั่งท่ี 9/2562
3. ครทู ป่ี รกึ ษากจิ กรรมชมุ นมุ ปีการศกึ ษา ปฏบิ ัติงานได้บรรลุตามวตั ถปุ ระสงค์ -คาสั่งท่ี 19/2562

2562 -คาสั่งท่ี 28/2562

4. คณะกรรมการควบคมุ ดแู ลกจิ กรรมเพื่อสังคม ปฏบิ ัติงานไดบ้ รรลุตามวัตถุประสงค์

และสาธารณประโยชนป์ กี ารศกึ ษา 2562

5. ครูท่ีปรกึ ษากิจกรรมลดเวลาเรยี น เพิม่ เวลารู้ ปฏบิ ัติงานได้บรรลุตามวตั ถปุ ระสงค์

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

6.คณะกรรมการจัดงานทาบุญถวายเปน็ พระราช ปฏิบัติงานได้บรรลุตามวตั ถุประสงค์

กศุ ลแดพ่ ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ

พลอดลุ ยเดช ฝา่ ยการอาหารและเครื่องดืม่

7. ฝา่ ยควบคุมดแู ลลูกเสือ-เนตรนารีระหวา่ ง ปฏบิ ัตงิ านไดบ้ รรลตุ ามวตั ถุประสงค์

ฝกึ ซอ้ ม เนอ่ื งในวนั สมเดจ็ พระมหาธีรราชเจา้

9. คณะกรรมการกลุ่มบรหิ ารงานวิชาการ ปฏบิ ัตงิ านไดบ้ รรลุตามวัตถุประสงค์

ดาเนินการระบบดแู ลควบคมุ ภายใน

ประจาปีงบประมาณ 2562

10. คณะกรรมการการประเมินผลและรายงาน ปฏิบตั ิงานไดบ้ รรลตุ ามวัตถุประสงค์

ผลการประเมนิ ระบบควบคมุ ภายใน

ประจาปงี บประมาณ 25562

11. คณะกรรมการดาเนินการสอบวดั ผลกลาง ปฏบิ ัติงานไดบ้ รรลตุ ามวัตถุประสงค์

ภาคเรียนที่ 2 ปกี ารศกึ ษา 2561

12.คณะกรรมการตดั สนิ การแขง่ ขันงาน ปฏิบตั ิงานได้บรรลุตามวัตถปุ ระสงค์

ศิลปหัตถกรรมนกั เรียน

16. คณะกรรมการดาเนนิ การจดั กจิ กรรมเดนิ ปฏิบัตงิ านได้บรรลุตามวัตถุประสงค์

ทางไกลและทดสอบวิชาชพี พเิ ศษลูกเสอื -เนตร

นารี กลุ่มท่ี 1 (ชัน้ มัธยมศกึ ษาปที ่ี 2)ปกี ารศึกษา

2562

17. คณะกรรมการคณะทางานโครงการ ปฏิบตั ิงานได้บรรลุตามวัตถปุ ระสงค์

หอ้ งเรียนสขี าว

18. คณะกรรมการจัดการประเมินทบทวนและ ปฏิบัตงิ านได้บรรลตุ ามวตั ถปุ ระสงค์

ประชมุ เชงิ ปฏิบตั ิการการพฒั นาทกั ษะชวี ิตตาม

ระบบการดแู ลช่วยเหลอื นักเรียน

4. งานอื่น ๆ ทอ่ี าสาปฏิบตั ิ (ถ้ามี ใหร้ ะบุ) 16

ผลการปฏิบตั งิ านทง้ั ปริมาณและคณุ ภาพ หลักฐาน

หน้าท่ี/รายการปฏิบตั ิ ผลงาน .....…………………….
1………………………………………….. ………………………………………….
2………………………………………….. …………………………………………. ……………………
3…………………………………………. …………………………………………. ……………………
4………………………………………… …………………………………………. ……………………

ลงชื่อ.......................................................ผู้รายงาน
(นางสาวณฎั ธยาน์ ภมุ มา)

ลงช่อื .........................................................
(นางสาวพรพสั นันท์ พุม่ เจริญ)
หัวหน้ากลมุ่ สาระการเรยี นรูศ้ ลิ ปะ

17

สว่ นที่ 5

สรปุ ผลการปฏบิ ตั ิงานด้านคณุ ธรรมจริยธรรม

ชื่อ นางสาวณฎั ธยาน์ ภุมมา กลุ่มสาระ ศิลปะภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562

ขอ้ มูลส่วนตัว

ช่ือ นางสาวณัฎธยาน์ นามสกลุ ภมุ มา
อายุ 40 ปี

คณุ วุฒิทางการศกึ ษา

1. วฒุ ิตา่ กวา่ ปรญิ ญาตรี มัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาเอก ศิลป์คานวณ
จากสถาบันการศึกษา โรงเรียนโค้งไผ่วทิ ยา

2. วุฒปิ ริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) วชิ าเอก ศิลปกรรมสาขาออกแบบ

ประยุกตศ์ ลิ ป์ และ ครศุ าสตรบัณฑติ (ค.บ)
จากสถาบันการศกึ ษา มหาวทิ ยาลัยราชภฏั กาแพงเพชร

3. วฒุ ิปรญิ ญาโท ศึกษาศาสตรมหาบณั ฑิต วชิ าเอก การบริหารการศกึ ษา

จากสถาบันการศึกษา มหาวทิ ยาลัยพิษณุโลก

ตาแหน่ง ครโู รงเรยี นวชั รวิทยา ตาแหน่งเลขที่ 44333

สถานศึกษา/หนว่ ยงาน โรงเรียนวัชรวทิ ยา อาเภอ /เขต เมืองกาแพงเพชร
สานักงานเขตพน้ื ทกี่ ารศกึ ษามธั ยมศกึ ษา เขต 4 1 สว่ นราชการ กระทรวงศึกษาธิการ

รบั เงนิ เดอื นอันดับ คศ. 2 ข้นั 27,900บาท

ขา้ พเจา้ ไดพ้ ัฒนาตนเอง และพฒั นาวิชาชีพครูอยเู่ สมอโดยเขา้ รบั การอบรม ดงั นี้
- ไดเ้ ข้าการอบรมความร้ดู ้านภาษาอังกฤษจากการอบรม in the Online Proficiemcy English
Test with a score of 86.67 On 26 Thl july 2019
- ได้เข้าอบรมพฒั นาคณุ ภาพดว้ ยระบบ e-Training และไดผ้ า่ นเกณฑก์ ารประเมินผลสมั ฤทธ์
การอบรม ประปกี ารศกึ ษา 2562
- การเขา้ รว่ มพฒั นาตนเอง เปน็ คณะกรรมการจัดกิจกรรมต่อตา้ นยาเสพตดิ สากล ปงี บประมาณ
2556 วันที่ 26 มิถนุ ายน 2562
- การเขา้ รว่ มพฒั นาตนเอง เปน็ คณะกรรมการ จัดกิจกรรมประกวดโครงงานสขุ ภาพนักเรียน
ประจาปีการศึกษา 2562
- การเข้าร่วมพัฒนาตนเอง เปน็ คณะกรรมการจัดการประกวดแขง่ ขันกิจกรรมสปั ดาหห์ อ้ งสมุด
ประจาปกี ารศกึ ษา 2562
- เปน็ ครูผู้สอนนักเรยี นได้รบั รางวลั ระดบั เหรยี ญทอง ชนะเลิศระดบั เขต (กจิ กรรมศิลป์
สร้างสรรค์ ) งานศลิ ปหตั ถกรรมนักเรยี นประปีการศึกษา 2562
- เปน็ ครผู ู้สอนนักเรียนไดร้ บั รางวลั ระดับทอง ระดบั เขต (กจิ กรรมแข่งขนั วาดภาพระบายสี)
งานศลิ ปหตั ถกรรมนักเรยี น ประปีการศึกษา 2562
- ไดส้ ่งนกั เรยี นรว่ มโครงการปลูกจติ สานึก รคู้ ุณแผน่ ดนิ เปน็ ส่วนหนึ่งของการจรรโลงถึงความ
จงรักภกั ดีและปกปอ้ งสถานหลกั ของชาตปิ ระปี 2562 ของหนว่ ยงานก่องทัพบก
- การเข้ารว่ มพฒั นาตนเอง เป็นคณะกรรมการจัดกจิ กรรมต่อต้านยาเสพตดิ สากล ปีงบประมาณ
วนั ท่ี 26 มถิ ุนายน 2562

18

- การเข้ารว่ มพัฒนาตนเอง เป็นคณะกรรมการจัดการประกวดแขง่ ขนั กิจกรรมสปั ดาหห์ อ้ งสมุด
ประจาปีการศึกษา 2562

- ได้สาเร็จการศกึ ษาหลกั สตู ร ศกึ ษาศาสตร์มหาบัณฑติ สาขา การบริหารหารศึกษา ในวนั ที่ 10
สิงหาคม 2559

4. การพัฒนาด้านเทคโนโลยี
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft word  Excell  Power point อยู่ในระดับ ดี
โปรแกรมอ่นื ๆ(ใหร้ ะบุ)………………………………........................ อยู่ในระดบั ………………
โปรแกรมอืน่ ๆ(ใหร้ ะบุ)………………………………........................ อยู่ในระดบั ………………
โปรแกรมอืน่ ๆ(ให้ระบุ)………………………………........................ อยู่ในระดับ………………

5. ผลงานทางวชิ าการหรอื ผลงานดีเด่นในรอบคร่งึ ปี ( อาทิ ส่อื , นวตั กรรม , งานวิจยั ฯลฯ )
1)…………………………………………….…………………………………………………………
2)…………………………………….…………………………………………………………………
3)…………………………………….…………………………………………………………………

19

6. รางวัลทไ่ี ดร้ บั (2 ปี ย้อนหลงั ) หนว่ ยงานทจี่ ดั
ท่ี รายการ โรงเรยี นวัชรวทิ ยา
1 วจิ ยั ในช้นั เรียน รางวลั ระดบั เหรยี ญทอง ปกี ารศึกษา 2562

7. ผลการปฏบิ ัติงานเกยี่ วกับวินยั และจรรจาบรรณครู

ที่ งานท่ีปฏบิ ัติ ผลการปฏิบัตงิ านท้งั ปริมาณและคุณภาพ
1 1.1 การปฏิบัตริ าชการ
1. การลาโรงเรยี นจานวน - คร้งั - วนั
1.2 การรักษาวินยั 2. การขาดอยูเ่ วรยาม - ครงั้ (กลางวัน/กลางคนื )
3. การขาดประชมุ โรงเรียน - ครัง้
1.3 การประพฤติตนเปน็ แบบอย่างที่ดี 1. การถกู ลงโทษทางวนิ ยั - คร้ัง

1.4 การรักษาความสามัคคี เร่อื ง ...............................-......................................
1.5 การเสียสละและอุทศิ เวลา 2. การถูกว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจา - คร้งั
1.6 การมนี า้ ใจใฝ่บริการ
1.7 การมีมนษุ ยสมั พนั ธ์และสขุ ภาพจติ เรือ่ ง ..............................-..........................................
1. แตง่ การตามระเบยี บของโรงเรียน
2. มกี ริ ิยามารยาทท่ีดี
3. ใหบ้ รกิ ารผมู้ าตดิ ต่อเป็นอย่างดี
1. ให้ความชว่ ยเหลือผู้อน่ื เป็นอย่างดี
2. มีความสามัคคีกับเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างดี
1. เขา้ สอนและเร่มิ ทางานเป็นไปตามเวลาท่ีกาหนด
2. มผี ลงานเป็นที่บังเกดิ ผลดีต่อราชการและสว่ นรวม
1. ให้บริการ การตอ้ นรบั และทกั ทายเป็นอย่างดตี ่อผูม้ าใชบ้ ริการ
2. ใหบ้ รกิ ารงานในหน้าทขี่ องตนเองอยา่ งดี
1. มีความสามารถทางานรว่ มกบั ผู้อ่นื ไดเ้ ปน็ อยา่ งดี

1.8 ความสามารถในการแสวงหาความร้แู ละ 1. มกี ารศกึ ษาหาความรู้ตามทโ่ี รงเรยี นจดั ใหแ้ ล้วนามาประยุกต์
สรา้ งองค์ความร้เู พ่ือพฒั นางาน ใช้ในงานจนบังเกดิ ผล สามารถขยายผลให้ผอู้ ่ืนไดร้ ับความรู้
เป็นอย่างดี
1.9 มีคุณธรรม จรยิ ธรรมวิชาชพี ครู
1. สามารถปรับปรุงตน เพอ่ื รบั สถานการณท์ ี่เปล่ยี นแปลง มอง
1.10 การมจี ิตสานึกทีด่ ดี า้ นส่งิ แวดล้อม โลกในแงด่ ี ปรบั ตวั ได้ และรเู้ ทา่ ทนั ตอ่ การเปลีย่ นแปลง สามารถ
นาคุณธรรมทางศาสนามาใช้ในควบคมุ ตนเองเป็นอยา่ งดี

1. มกี ารสอดแทรกงานสง่ิ แวดลอ้ มในการเรยี นการสอนและ
การอบรมนักเรียน ให้ความรว่ มมอื กับโรงเรยี นเป็นอย่างดใี น
การปลกุ จติ สานึก ของนกั เรยี น ครู และบุคลากรอ่ืน

20

ขอรับรองว่าการรายงานผลการปฏบิ ตั งิ านงานข้างต้นของข้าพเจา้ เปน็ ความจรงิ ทุกประการ
ลงชือ่ ...............................................................ผ. ้รู ายงาน
(นางสาวณฎั ธยาน์ ภมุ มา)
ลงช่ือ..................................................................
( นายสุรศกั ดิ์ โพธ์บิ ัลลังค์ )
หวั หนา้ งาน กลุ่มงานพฒั นาบคุ ลากร

21


Click to View FlipBook Version