The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

เล่มที่ ๖ เรื่อง คำสันธานเชื่อมคำสัมพันธส

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nongnootbill, 2022-07-10 02:34:21

เล่มที่ ๖ เรื่อง คำสันธานเชื่อมคำสัมพันธส

เล่มที่ ๖ เรื่อง คำสันธานเชื่อมคำสัมพันธส

รปู แบบการจดั การเรียนหลกั ภาษาไทยตามแนวทางชีวิตวิถใี หม่รปู แบบการจัดการเรียนหลกั ภาษาไทยตามแนวทางชีวติ วิถใี หม่ โดยใช้เทคนิค 5W1H ร่วมกับแผนผังความคดิ เพือ่ พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ๑
โดยใช้เทคนิค 5W1H รว่ มกบั แผนผังความคดิ
เพอ่ื พฒั นาทักษะการคิดวิเคราะห์

กลุ่มสาระการเรียนร้ภู าษาไทย ชน้ั ประถมศกึ ษาปีที่ ๕

เล่มท่ี ๖ เรอื่ ง คำสนั ธานเชอ่ื มคำสัมพนั ธสาร

คำสันธาน นางกัญญาพชั ญ์ พรมเขต

ตำแหน่ง ครู วทิ ยฐานะ ครชู ำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเทศบาล ๑ (สงั ขวทิ ย์)

สำนกั การศึกษาเทศบาลนครตรงั จังหวดั ตรัง

เล่มท่ี ๖ เร่อื ง คำสนั ธานเชื่อมคำสัมพันธสาร

รูปแบบการจดั การเรียนหลักภาษาไทยตามแนวทางชวี ิตวถิ ีใหม่ โดยใช้เทคนิค 5W1H ร่วมกบั แผนผังความคิดเพ่ือพฒั นาทกั ษะการคิดวเิ คราะห์ ก

คำนำ

รปู แบบการจัดการเรียนหลักภาษาไทยตามแนวทางชีวิตวิถีใหม่ โดยใช้เทคนิค 5W1H ร่วมกับแผนผัง
ความคิดเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ มีท้ังหมด
๗ เล่ม ดังน้ี เล่มที่ ๑ เรื่อง เรียกชื่อคือคำนาม เล่มที่ ๒ เร่ือง คำสรรพนามสื่อสารแทนนาม เล่มที่ ๓ เร่ือง
แสดงอาการคำกริยา เล่มที่ ๔ เรื่อง คำวิเศษณ์ขยายความ เล่มที่ ๕ เร่ือง แสดงความสัมพันธ์คำบุพบท
เลม่ ท่ี ๖ เรอ่ื ง คำสันธานเช่อื มคำสมั พนั ธสาร เลม่ ที่ ๗ เรอ่ื ง คำอุทานเปล่งความรูส้ กึ

รูปแบบการจัดการเรียนหลักภาษาไทยตามแนวทางชีวิตวิถีใหม่ โดยใช้เทคนิค 5W1H ร่วมกับ
แผนผังความคิดเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนร้ภู าษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕
เล่มท่ี ๖ เร่ือง คำสันธานเชื่อมคำสัมพันธสาร นักเรียนสามารถบอกความหมายและหน้าท่ีของคำสันธาน
ได้ถูกต้อง สามารถแยกชนิดของคำสันธานได้ สามารถใช้คำสันธานชนิดต่างๆ แต่งประโยคได้ถูกต้อง และ
นักเรยี นสามารถจับใจความจากเรือ่ งทอี่ า่ นได้

ขอขอบคุณนายกำธร ไตรบุญ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ (สังขวิทย์) และเพ่ือนครู
ที่กรุณาให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำรูปแบบการจัดการเรียนหลักภาษาไทย
ตามแนวทางชีวิตวิถีใหม่ โดยใช้เทคนิค 5W1H ร่วมกับแผนผังความคิดเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ น้ีสำเร็จสมบูรณ์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็น
ประโยชนต์ ่อนักเรียน ครผู สู้ อนและผูท้ ่ีสนใจเปน็ อยา่ งยง่ิ

นางกญั ญาพชั ญ์ พรมเขต

เล่มที่ ๖ เรอื่ ง คำสนั ธานเช่อื มคำสัมพนั ธสาร

รูปแบบการจัดการเรยี นหลกั ภาษาไทยตามแนวทางชีวิตวิถใี หม่ โดยใช้เทคนิค 5W1H ร่วมกบั แผนผังความคิดเพอื่ พฒั นาทกั ษะการคิดวเิ คราะห์ ข

สารบญั

หนา้
คำนำ.............................................................................................................…............. ก
สารบัญ....................................................................................................................…... ข
คำแนะนำการใช้ชุดกจิ กรรมเสริมทกั ษะหลักภาษาไทย..............................................…... ค

คำชี้แจงสำหรบั ครู............................................................................................ ค
คำชแี้ จงสำหรับนักเรียน................................................................................... ค
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้....................................................................................... ง
สาระสำคญั ....................................................................................................... ง
สาระการเรียนรู้................................................................................................ ง
จดุ ประสงค์การเรียนรู้.................................................................................................... จ
การใชเ้ ทคนิค 5W1H รว่ มกับแผนความคดิ .................................................................. ๑
หลกั ภาษาไทยน่ารู้ เรือ่ ง คำสันธาน .............................................................................. ๓
กิจกรรมเสรมิ ทกั ษะที่ ๑ ชวนคดิ ชนดิ ของคำสนั ธาน .................................................... ๘
กิจกรรมเสริมทักษะที่ ๒ เลอื กคำสนั ธานคัดแยกประโยค............................................. ๑๐
เรือ่ ง เกาะลบิ ง............................................................................................................... ๑๑
กจิ กรรมเสริมทกั ษะที่ ๓ แผนผงั ความคดิ 5W1H ........................................................ ๑๓
กิจกรรมเสริมทักษะที่ ๔ แผนผังความคิดคำสันธาน..................................................... ๑๔
แบบทดสอบหลังเรยี น ................................................................................................... ๑๕
ภาคผนวก ...................................................................................................................... ๑๗
เฉลยกิจกรรมเสรมิ ทักษะที่ ๑ ชวนคิดชนิดของคำสันธาน ............................................ ๑๘
เฉลยกิจกรรมเสริมทักษะท่ี ๒ เลอื กคำสันธานคัดแยกประโยค..................................... ๒๐
เฉลยกจิ กรรมเสรมิ ทกั ษะที่ ๓ แผนผงั ความคดิ 5W1H ............................................... ๒๑
เฉลยกิจกรรมเสรมิ ทกั ษะที่ ๔ แผนผังความคิดคำสันธาน............................................. ๒๒
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรยี นและหลงั เรียน .................................................................... ๒๓
บรรณานุกรม ................................................................................................................. ๒๔

เลม่ ที่ ๖ เรอ่ื ง คำสันธานเชื่อมคำสัมพนั ธสาร

รูปแบบการจัดการเรยี นหลักภาษาไทยตามแนวทางชวี ติ วถิ ีใหม่ โดยใชเ้ ทคนิค 5W1H ร่วมกบั แผนผังความคิดเพ่ือพฒั นาทักษะการคิดวิเคราะห์ ค

คำแนะนำการใช้รปู แบบการจัดการเรียนรู้

เพื่อให้รูปแบบการจัดการเรียนหลักภาษาไทยตามแนวทางชีวิตวิถีใหม่ โดยใช้เทคนิค 5W1H
ร่วมกับแผนผังความคิดเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี ๕ เล่มที่ ๖ เร่ือง คำสันธานเช่ือมคำสัมพันธสาร ได้บรรลุตามจุดประสงค์การเรียนรู้ ครูและนักเรียน
ควรปฏบิ ตั ติ ามคำชแ้ี จง ดังนี้
คำชี้แจงสำหรบั ครู

๑. ศกึ ษาทำความเข้าใจรปู แบบการจัดการเรียนหลักภาษาไทยตามแนวทางชีวิตวถิ ีใหม่ โดยใช้
เทคนิค 5W1H รว่ มกบั แผนผงั ความคดิ เพ่ือพัฒนาทักษะการคดิ วเิ คราะห์ กลมุ่ สาระการเรียนรภู้ าษาไทย
ชนั้ ประถมศึกษาปีท่ี ๕ เล่มท่ี ๖ เรอื่ ง คำสนั ธานเชื่อมคำสัมพนั ธสาร ให้เข้าใจทัง้ เลม่

๒. ใช้สอนควบคกู่ ับแผนการจดั การเรียนรู้ตามจดุ ประสงค์การเรียนรู้
๓. เตรียมรูปแบบการจัดการเรียนหลักภาษาไทยตามแนวทางชวี ติ วถิ ีใหม่ โดยใช้เทคนคิ 5W1H
รว่ มกบั แผนผังความคดิ เพ่ือพัฒนาทักษะการคดิ วเิ คราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถม
ศึกษาปที ่ี ๕ เลม่ ที่ ๖ เร่ือง คำสันธานเชอ่ื มคำสัมพันธสาร ทกุ เลม่ ให้พร้อมและครบตามจำนวนนักเรยี น
ในช้ันเรยี น
๔. ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนตามขัน้ ตอนในแผนการจดั การเรยี นรู้
คำช้แี จงสำหรับนกั เรียน
๑. นักเรยี นควรอา่ นสาระและมาตรฐานการเรยี นรู้ ตลอดจนจุดประสงคก์ ารเรียนรู้ใน
หน้าถดั ไปใหเ้ ขา้ ใจกอ่ น
๒. นักเรยี นศึกษาเน้อื หากรอบแนวคิดการใช้ 5W1H
๓. นกั เรียนทำแบบทดสอบกอ่ นเรียนจำนวน ๑๐ ข้อ โดยไม่ดูเฉลยก่อน
๔. ตรวจคำตอบโดยดูจากเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน แลว้ บนั ทกึ คะแนนไว้
๕. นกั เรยี นศึกษาการใช้เทคนิค 5W1H ร่วมกบั แผนความคิด
๖. ศกึ ษาเนื้อหาเรยี งตามลำดับ
๗. ทำกิจกรรมเสริมทกั ษะทร่ี ะบไุ ว้ในเล่มใหค้ รบถว้ นทกุ กิจกรรม
๘. นักเรียนทำแบบทดสอบหลงั เรียนจำนวน ๑๐ ข้อ โดยไมด่ เู ฉลยก่อน ตรวจคำตอบโดยดูจาก
เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน

เลม่ ที่ ๖ เรือ่ ง คำสันธานเชื่อมคำสัมพันธสาร

รูปแบบการจัดการเรียนหลกั ภาษาไทยตามแนวทางชวี ิตวิถใี หม่ โดยใช้เทคนิค 5W1H ร่วมกบั แผนผงั ความคดิ เพอื่ พัฒนาทักษะการคิดวเิ คราะห์ ง

สาระและมาตรฐานการเรยี นรู้

สาระที่ ๑ การอา่ น
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชก้ ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แกป้ ญั หา

ในการดำเนินชวี ติ และมนี ิสัยรกั การอ่าน
ตัวชี้วดั ท ๑.๑ ป.๕/๒ อธบิ ายความหมายของคำ ประโยคและข้อความท่ีเป็นการบรรยาย

และการพรรณนา
ท ๑.๑ ป.๕/๓ อธบิ ายความหมายโดยนัย จากเรื่องทีอ่ ่านอย่างหลากหลาย

สาระที่ ๒ การเขยี น
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใชก้ ระบวนการเขียนเขยี นสอื่ สาร เขยี นเรียงความ ย่อความ และเขียนเร่ืองราวใน

รูปแบบต่างๆ เขียนรายงานขอ้ มูลสารสนเทศและรายงานการศกึ ษาค้นคว้าอยา่ ง
มีประสิทธิภาพ
ตัวช้ีวัด ท ๒.๑ ป.๕/๓ เขียนแผนภาพโครงเร่อื งและแผนภาพความคดิ เพอ่ื ใช้พฒั นางานเขียน
ท ๒.๑ ป.๕/๙ มมี ารยาทในการเขียน

สาระท่ี ๔ หลักการใชภ้ าษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขา้ ใจธรรมชาตขิ องภาษาและหลกั ภาษาไทย การเปลยี่ นแปลงของภาษาและ

พลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรกั ษาภาษาไทยไว้เป็นสมบตั ิของชาติ
ตัวชว้ี ัด ท ๔.๑ ป.๕/๑ ระบชุ นดิ และหนา้ ทข่ี องคำในประโยค

สาระสำคญั
คำสนั ธาน หมายถึง คำที่ใชเ้ ชื่อมคำหรือข้อความให้ตดิ ตอ่ เปน็ เรอื่ งเดยี วกนั ประโยคจะมี

ความกระชบั และสละสลวยขนึ้ เช่นคำว่า และ แลว้ จงึ แต่ หรือ เพราะ เป็นตน้

สาระการเรียนรู้
๑. คำสันธาน
๒. เกาะลบิ ง

เล่มที่ ๖ เร่ือง คำสันธานเช่ือมคำสัมพนั ธสาร

รูปแบบการจดั การเรียนหลักภาษาไทยตามแนวทางชีวติ วิถใี หม่ โดยใชเ้ ทคนิค 5W1H ร่วมกับแผนผังความคดิ เพื่อพฒั นาทักษะการคิดวเิ คราะห์ จ

จุดประสงคก์ ารเรยี นรู้

จุดประสงคก์ ารเรยี นรู้
ด้านความรู้ (K)
๑. นกั เรียนสามารถบอกความหมายและหนา้ ท่ีของคำสนั ธานไดถ้ กู ต้อง
๒. นกั เรยี นสามารถแยกชนิดของคำสันธานได้
๓. นักเรยี นสามารถใชค้ ำสันธานชนดิ ต่างๆ แตง่ ประโยคได้ถูกต้อง
๔. นกั เรียนสามารถอา่ นจับใจความจากเร่อื งทีอ่ ่านได้
ดา้ นทกั ษะกระบวนการทางภาษาไทย (P)
๑. การแกป้ ญั หา
๒. การใหเ้ หตุผล
๓. การส่อื ความหมาย
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
๑. ความรับผดิ ชอบ
๒. ใฝเ่ รียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทำงาน

เล่มที่ ๖ เร่อื ง คำสันธานเช่อื มคำสมั พันธสาร

รูปแบบการจดั การเรยี นหลักภาษาไทยตามแนวทางชีวติ วิถใี หม่ โดยใชเ้ ทคนิค 5W1H ร่วมกับแผนผังความคดิ เพื่อพฒั นาทกั ษะการคิดวเิ คราะห์ ๑

กรอบแนวคิดการใช้ 5W1H

5W1H เป็นเคร่ืองมอื การวิเคราะหร์ ูปแบบหนง่ึ ด้วยการตง้ั คำถาม เพือ่ ให้ไดอ้ งค์ประกอบต่าง ๆ
ที่เชอื่ มโยงกับสิ่งท่ีตอ้ งการวิเคราะหไ์ ดอ้ ยา่ งชัดเจนซ่ึงอาจเปน็ วัตถุ สง่ิ ของ เหตกุ ารณ์ หรือปญั หา สามารถนำ
ไปใชเ้ ปน็ ขอ้ มลู หรือสารสนเทศเพอ่ื การแก้ปญั หาได้ตรงกับความต้องการมากที่สุด การวิเคราะห์โดยใช้
5W1H จำเป็นต้องใช้ทกั ษะในการตง้ั คำถาม ซึ่งมีรายละเอียดดงั ต่อไปน้ี

เทคนคิ 5W1H มสี ว่ นประกอบ ดั้งน้ี

- ใครอยู่ในเหตกุ ารณบ์ ้าง
- ใครเปน็ คนทีท่ ำให้สถานการณน์ ้ีเกดิ ขึน้
- เกิดอะไรข้นึ บ้าง
- มีอะไรเกีย่ วขอ้ งกับเหตุการณ์น้ี
- เร่ืองน้เี กดิ ท่ีไหน
- เหตุการณ์นี้นา่ จะเกดิ ข้นึ ที่ใด

- เหตกุ ารณ์นี้เกดิ ขน้ึ เมือ่ ไร

- เพราะเหตใุ ดเหตกุ ารณ์จึงเกดิ ขน้ึ

- เขาทำสิ่งนไ้ี ด้อยา่ งไร

ประโยชนข์ องการคิดวิเคราะห์ 5W1H
1. ทำให้เรารู้ขอ้ เทจ็ จริง รูเ้ หตผุ ลเบ้ืองหลังของสิ่งทเี่ กิดข้ึน เข้าใจความเปน็ มาเป็นไปของ

เหตกุ ารณน์ ้นั
2. ใช้เปน็ ฐานความรู้ในการนำไปใช้ในการตดั สินใจแกป้ ญั หา
3. ทำให้เราหาเหตผุ ลที่สมเหตสุ มผลใหก้ ับสง่ิ ทีเ่ กดิ ข้ึนจรงิ
4. ทำให้เราสามารถประมาณความน่าจะเปน็ ได้

เล่มท่ี ๖ เรอื่ ง คำสนั ธานเชื่อมคำสัมพันธสาร

รูปแบบการจดั การเรียนหลกั ภาษาไทยตามแนวทางชีวติ วถิ ีใหม่ โดยใช้เทคนิค 5W1H ร่วมกับแผนผงั ความคดิ เพอื่ พฒั นาทกั ษะการคิดวเิ คราะห์ ๒

แบบทดสอบก่อนเรียน
เล่มท่ี ๖ เรื่อง คำสันธานเชื่อมคำสัมพันธสาร

คำชแ้ี จง ให้นักเรียนทำเคร่ืองหมาย × หน้าคำตอบทถ่ี ูกตอ้ งทส่ี ุด (๑๐ คะแนน)

๑. ขอ้ ใดบอกหน้าทค่ี ำสันธานไดถ้ กู ต้อง
ก. เชื่อมคำให้มีความหมายชัดเจนยงิ่ ขน้ึ
ข. เชอื่ มคำ กลุ่มคำ หรือประโยคให้กระชบั และสละสลวย
ค. เช่อื มคำ กลุ่มคำเพ่อื แสดงความสัมพันธ์
ง. เชอื่ มประโยคตา่ งชนิดกันให้เปน็ ประโยคเดียวกัน

๒. คำสันธานในข้อใดแตกตา่ งจากข้ออ่นื
ก. แมซ่ ื้อผักและผลไม้
ข. สนุ ัขและแมวเปน็ สัตว์ทีน่ ่ารกั
ค. เขาท้ังทำงานหนกั และใฝ่เรยี น
ง. แมว้ ่าฝนจะตกฉนั ก็ยงั ไปเกาะลิบง

๓. ขอ้ ใดไม่มคี ำสนั ธาน
ก. เขาฝกึ ว่ายน้ำทุกวนั
ข. แม่รกั กานดาและน้องมากที่สุด
ค. ฉันและเพ่ือนชอบไปดูพะยนู ที่เกาะลบิ ง
ง. พลอยกับขวญั ชว่ ยแม่ขายของท่ตี ลาด

๔. คำวา่ “แลว้ ” ในขอ้ ใดเป็นคำสันธาน
ก. พอทำการบ้านเสรจ็ แล้วฉันกน็ อน
ข. อย่าเกบ็ เรื่องทีแ่ ล้วมาพูดกับฉนั อกี
ค. เขาทำงานเสร็จแล้วดังน้นั เขาจึงกลับบ้าน
ง. เรอ่ื งมนั แลว้ ไปแล้วขอให้มันจบส้นิ เพยี งนี้

๕. ขอ้ ใดมสี นั ธานเช่ือมความคล้อยตามกัน
ก. นกั เรียนชอบเรียนวิชาคณติ ศาสตรห์ รอื ภาษาไทย
ข. แหลมปนั หยงั เงียบสงบแต่มีนักท่องเท่ยี วหลายคน
ค. พลอยอยากไปหาดทุ่งหญ้าคาแต่พมิ อยากไปแหลมปันหยัง
ง. จงั หวดั ตรังมคี วามเจรญิ และความสุขเพราะมีความสามคั คี

๖. ขอ้ ใดมคี ำสนั ธานเชื่อมใจความใหเ้ ลอื กอยา่ งใดอย่างหนึ่ง
ก. ทั้งพอ่ และแมร่ ักลูก
ข. กว่าฉนั จะรูเ้ ร่อื งมันกส็ ายเสยี แล้ว
ค. เธอจะไปหาดหลังเขาหรอื หาดตบู
ง. ฉันอยากเล่นนำ้ ทะเลท่ีหาดท่งุ หญา้ คาแตฉ่ นั ไมส่ บาย

เล่มที่ ๖ เรอื่ ง คำสันธานเช่ือมคำสมั พนั ธสาร

รูปแบบการจัดการเรยี นหลักภาษาไทยตามแนวทางชวี ิตวถิ ใี หม่ โดยใช้เทคนิค 5W1H ร่วมกบั แผนผังความคิดเพอื่ พฒั นาทกั ษะการคิดวเิ คราะห์ ๓

๗. “เธอจะไปดูพะยูนท่ีหอชมวถิ ีสตั ว์นำ้ หรอื ยอดเขาบาตปู เู ต๊ะ” “หรอื ”
เปน็ คำสนั ธานชนิดใด
ก. เช่อื มใจความที่ขัดแยง้ กัน
ข. เช่ือมใจความทค่ี ล้อยตามกนั
ค. เชอ่ื มใจความเป็นเหตเุ ปน็ ผลกนั
ง. เช่อื มใจความให้เลือกอย่างใดอย่างหน่ึง

๘. ควรใชค้ ำสันธานในขอ้ ใดเช่ือมประโยคต่อไปนี้
“___ไปตลาดแล้วฉัน___กลบั บา้ นเลย”
ก. พอ-ก็
ข. แลว้ -ก็
ค. จงึ -เม่อื
ง. เพราะ-จงึ

๙. ข้อใดไมม่ คี ำสันธาน
ก. พ่อกบั แม่ออกไปทำงานแตเ่ ช้า
ข. ผกั และผลไมม้ ีประโยชน์ตอ่ รา่ งกาย
ค. จังหวัดตรงั มีประชากรค่อนข้างมาก
ง. จงั หวัดตรังมีความเจรญิ ด้านการท่องเที่ยวและการขนส่ง

๑๐. ขอ้ ใดใช้คำสนั ธานไดถ้ ูกต้องและเหมาะสม
ก. ทง้ั ฝนตกและแดดออก
ข. จงส่งเงินมาจงึ อย่าขดั ขนื
ค. เขาเป็นคนจนจึงมีความซอ่ื สัตย์
ง. เพราะเขาเปน็ คนดจี งึ มีคนชน่ื ชม

เม่อื ทำแบบทดสอบกอ่ นเรียน
เสรจ็ แลว้ นกั เรยี นไปศึกษาเนือ้ หาในหน้าถัดไป

กนั ต่อเลยค่ะ

เลม่ ท่ี ๖ เรอ่ื ง คำสนั ธานเชื่อมคำสมั พันธสาร

รูปแบบการจัดการเรียนหลกั ภาษาไทยตามแนวทางชีวิตวิถีใหม่ โดยใช้เทคนิค 5W1H ร่วมกบั แผนผงั ความคดิ เพือ่ พฒั นาทักษะการคิดวเิ คราะห์ ๔

การใชเ้ ทคนิค 5W1H ร่วมกับแผนความคดิ

ตวั อยา่ งแผนผังความคดิ 5W1H ตัวอย่างสถานการณ์ปัญหาโดยการใช้เทคนิค 5W1H
ปัญหาขยะ เป็นปัญหาที่โรงเรียนเทศบาล ๑

(สงั ขวิทย)์ พบเจอกนั อยู่เปน็ ประจำ แมว้ ่าในโรงเรียนจะมี
การรณรงค์ใหแ้ ยกขยะเพ่ือทง้ิ ลงในถงั แตล่ ะประเภท ซึ่ง
ทางโรงเรียนได้จัดเตรียมถังขยะแยกประเภทไวแ้ ล้วแต่
ก็ยงั พบวา่ มอี ีกหลายปัญหาที่ยงั เกิดข้นึ อยู่

จากการสำรวจและศึกษาปัญหาขยะของนักเรียน
โรงเรียนเทศบาล ๑ (สังขวิทย์) พบว่าปัญหาขยะล้นถัง
เป็นสาเหตุทท่ี ำ ให้เกดิ ปญั หาอน่ื ๆ ตามมา เช่น ขยะมี
กล่ินเหม็น ขยะมีแมลงวันตอม จึงจำ เป็นต้องแก้ไข
ปญั หาขยะลน้ ถังกอ่ นเปน็ อนั ดบั แรก

เม่อื นำเทคนคิ การใช้ 5W1H มากำหนดร่วมกบั แผนความคดิ จะได้ดังนี้

What (อะไร) Who (ใคร)
ขยะมีปริมาณมากจน ทกุ คนในโรงเรยี นท่ที ิ้งขยะ
หรือมสี ่วนในการทำให้
ล้นออกจากถัง
เกิดขยะ

Why (ทำไม) When (เมือ่ ใด)
ขยะมีปรมิ าณมากเกินไป การท้งิ ขยะเกิดข้นึ ทกุ
ถงั ขยะมขี นาดเลก็ เกินไป ชว่ งเวลา แมีปริมาณมาก
ทสี่ ดุ คอื ช่วงพกั กลางวัน

Where (ทไ่ี หน) How (อย่างไร)
ท่ีต้งั ถงั ขยะใกลโ้ รงอาหาร หาวธิ กี ารลดปริมาตรของ
ขยะ เพื่อเพ่มิ พ้นื ทข่ี องถงั
โรงเรียนเทศบาล ๑ ขยะหาวธิ ีลดปรมิ าณขยะ
(สังขวทิ ย์)

เลม่ ท่ี ๖ เร่อื ง คำสนั ธานเชอ่ื มคำสัมพนั ธสาร

รูปแบบการจัดการเรียนหลักภาษาไทยตามแนวทางชีวติ วิถีใหม่ โดยใช้เทคนิค 5W1H ร่วมกับแผนผังความคิดเพ่อื พฒั นาทักษะการคิดวเิ คราะห์ ๕

หลักภาษาไทยนา่ รู้ เรอ่ื ง คำสันธาน

คำสันธาน หมายถึง คำทใ่ี ช้เช่อื มคำหรือข้อความให้ตดิ ต่อเป็นเรอื่ งเดียวกนั ประโยคจะมี
ความกระชบั และสละสลวยข้นึ เช่นคำว่า และ แลว้ จงึ แต่ หรือ เพราะ เปน็ ตน้

ตวั อยา่ งประโยคเชน่
 เขาอยากเรยี นหนงั สือเกง่ ๆแต่เขาไม่ชอบอา่ นหนงั สือ
 เขามาโรงเรียนสายเพราะฝนตกหนกั

 พะยูนมีสขุ ภาพสมบูรณ์ น่ารักและขอ้ี ้อน

ชนิดของคำสนั ธาน

คำสนั ธานแบ่งออกเปน็ ๔ ชนดิ
๑. คำสันธานท่ีเชอื่ มใจความใหค้ ลอ้ ยตามกัน ไดแ้ กค่ ำว่า กับ...และ, ทงั้ ...และ, ทงั้ ...ก,็

ครนั้ ...ก็, ครน้ั ...จงึ , พอ...ก,็ เม่อื ...ก็ เปน็ ต้น ตัวอย่างประโยคเชน่
 พอชมหอชมวิถสี ตั วน์ ้ำเสร็จแล้วก็ไปดูนกหวั โตทป่ี ลายแหลมจโู หย
 เมือ่ ศกึ ษาวัฒนธรรมชาวบ้านอยา่ งจรงิ จังกพ็ ัฒนาให้เปน็ แหลง่ ท่องเท่ียว
 ฉนั ชอบทั้งทะเลและนำ้ ตก

๒. คำสนั ธานท่ีเช่ือมใจความใหข้ ัดแย้งกนั ไดแ้ กค่ ำวา่ แต่ , แต่วา่ , ถึง...ก็ , กว่า...ก็
เป็นตน้ ตวั อย่างประโยคเช่น

 กวา่ ตำรวจจะมาคนรา้ ยก็หนีไปแลว้
 เขาอยากมีเงนิ แต่ไม่ทำงาน
 ถึงเขาจะโกรธแต่ฉนั กไ็ มก่ ลวั

๓. คำสนั ธานเชื่อมใจความเปน็ เหตเุ ปน็ ผลกัน ไดแ้ ก่คำว่า จงึ , เพราะ...จงึ , เพราะ
ฉะน้ัน...จงึ เปน็ ต้น ตวั อยา่ งประโยคเชน่

๔. คำสันธานเขเชาวือ่ ่ิงมเรใจ็วจคงึวหากมลใม้หเ้ ลอื กอยา่ งใดอย่างหนึ่ง ไดแ้ ก่คำว่า หรอื , หรอื ไมก่ ็,
ไม่เช่นนน้ั , มฉิ ะนน้ั เฉปนั็นกตล้นัวรตถัวตอดิยเา่ พงปราระะฉโยะคนเ้ันชฉ่นันจงึ ออกจากบ้านแต่เชา้

 เพเรธาอะตเก้อางะทลำิบงางนสมมฉิบะรู นณนั้ ไ์ ปเธดอ้วจยะหถญูกไ้าลทอ่ ะอเลกจงึ เปน็ ท่อี าศัยของพะยนู
 นักเรียนจะทำการบ้านหรือไม่ก็อา่ นหนังสอื
 คณุ จะรบั ประทานข้าวหรือก๋วยเต๋ยี ว

เลม่ ที่ ๖ เร่ือง คำสนั ธานเช่ือมคำสัมพันธสาร

รูปแบบการจัดการเรยี นหลักภาษาไทยตามแนวทางชีวติ วถิ ีใหม่ โดยใช้เทคนิค 5W1H ร่วมกับแผนผงั ความคดิ เพื่อพฒั นาทักษะการคิดวิเคราะห์ ๖

หนา้ ทข่ี องคำสันธาน

๑. เช่ือมคำกบั คำ เช่น
 บิดามารดา และ บุตรไปเทย่ี ว
 นายดำ กบั นายแดงเป็นเพ่ือนกัน

๒. เช่ือมข้อความกบั ขอ้ ความ เชน่
 คนเราต้องการปัจจัย ๔ ด้วยเหตุน้ีเราจึงตอ้ งประกอบอาชีพเพ่อื ให้ไดเ้ งนิ มาซื้อ
 ห้องสมุดเป็นสถานท่หี า้ มส่งเสียงดงั เพราะฉะนั้นเม่ือเขา้ ไปแล้วกรณุ างดใช้เสยี ง

๓. เช่ือมประโยคกบั ประโยค เชน่
 นกั เรยี นมาหาครู และ ผู้ปกครองก็มาดว้ ย
 เขามาทำงาน หรอื เขามาเลน่

๔. เช่ือมความใหส้ ละสลวย เช่น
 อันว่า ทรัพย์สมบัตินนั้ เป็นแตเ่ พียงของนอกกาย
 อยา่ งไรก็ตาม ฉนั ตอ้ งไปกบั ท่าน

๔. คำสนั ธานเชื่อมใจความให้เลือกอยา่ งใดอยา่ งหน่ึง ไดแ้ กค่ ำวา่ หรอื , หรอื ไม่ก็,
ไมเ่ ช่นน้ัน, มิฉะนนั้ เปน็ ต้น ตวั อยา่ งประโยคเช่น

 เธอต้องทำงานมฉิ ะน้ันเธอจะถูกไลอ่ อก
 นกั เรียนจะทำการบ้านหรือไม่ก็อา่ นหนังสือ
 คุณจะรับประทานขา้ วหรือกว๋ ยเตีย๋ ว

เล่มที่ ๖ เรือ่ ง คำสันธานเชื่อมคำสัมพันธสาร

รูปแบบการจดั การเรยี นหลักภาษาไทยตามแนวทางชีวติ วถิ ีใหม่ โดยใชเ้ ทคนิค 5W1H ร่วมกับแผนผงั ความคิดเพื่อพัฒนาทกั ษะการคิดวเิ คราะห์ ๗

หน้าทีข่ องคำสนั ธาน

คำสนั ธาน ทำได้หลายหน้าทด่ี งั นี้

๑. เชอื่ มคำกบั คำ เช่น
 บดิ ามารดา และ บุตรไปเท่ยี ว
 นายดำ กับ นายแดงเปน็ เพอื่ นกัน

๒. เชือ่ มขอ้ ความกบั ขอ้ ความ เช่น
 คนเราตอ้ งการปจั จยั ๔ ด้วยเหตุน้ีเราจึงตอ้ งประกอบอาชีพเพอื่ ให้ได้เงินมาซอ้ื
 หอ้ งสมดุ เปน็ สถานทีห่ ้ามส่งเสยี งดัง เพราะฉะนน้ั เมือ่ เขา้ ไปแลว้ กรุณางดใช้เสียง

๓. เชอ่ื มประโยคกบั ประโยค เช่น
 นกั เรยี นมาหาครู และ ผปู้ กครองกม็ าดว้ ย
 เขามาทำงาน หรอื เขามาเล่น

๔. เชอ่ื มความใหส้ ละสลวย เช่น
 อนั ว่า ทรพั ยส์ มบัตินน้ั เป็นแตเ่ พยี งของนอกกาย
 อย่างไรกต็ าม ฉนั ต้องไปกบั ทา่ น

คำสนั ธาน นักเรียนไปศกึ ษา
เร่อื งเกาะลิบง
กนั ต่อเลยนะคะ

เล่มที่ ๖ เรื่อง คำสันธานเชอ่ื มคำสัมพันธสาร

รูปแบบการจดั การเรียนหลกั ภาษาไทยตามแนวทางชวี ติ วิถีใหม่ โดยใชเ้ ทคนิค 5W1H ร่วมกับแผนผังความคดิ เพื่อพฒั นาทักษะการคิดวเิ คราะห์ ๘

กิจกรรมเสรมิ ทักษะที่ ๑ ชวนคิดชนดิ ของคำสนั ธาน

ตอนที่ ๑
คำชีแ้ จง ให้นกั เรียนอ่านขอ้ ความท่ีกำหนดให้แลว้ ทำเครอ่ื ง  ลงใน  หน้าข้อท่ถี ูกต้อง

(๕ คะแนน)

๑. คำสันธานแบ่งออกเปน็ กช่ี นดิ
 ๒ ชนิด
 ๔ ชนิด

๒. ประโยคใดใช้คำสันธานเชอื่ มใจความท่ีคล้อยตามกัน
 เมอ่ื เข้าเมอื งตาหล่ิวก็ตอ้ งหลิ่วตาตาม
 ถึงเธอจะไมส่ วยแต่เธอกน็ สิ ัยดี

๓. “หา้ มล่าสัตว์ในบริเวณเข่อื นเจ้าพระยามิฉะนัน้ จะถูกจบั ”
ประโยคข้างต้นมีคำสนั ธานชนดิ ใด
 เชอื่ มใจความอย่างใด อยา่ งหนงึ่
 เชือ่ มใจความท่ขี ัดแย้งกนั

๔. “กล้าชอบไปตลาดแตพ่ ลอยชอบไปห้างสรรพสินค้า” ประโยคข้างต้น
มคี ำสันธานชนดิ ใด
 เชอื่ มใจความใหเ้ ลือกอย่างใด อย่างหนึ่ง
 เชือ่ มใจความท่ขี ดั แย้งกนั

๕. “ครัน้ ไดเ้ วลาเขาจึงออกเดินทางไปรมิ แมน่ ้ำเจา้ พระยา”
ประโยคข้างตน้ มีคำสันธานชนดิ ใด
 เชือ่ มใจความเปน็ เหตุเปน็ ผลกนั
 เช่ือมใจความทคี่ ลอ้ ยตามกัน

เลม่ ท่ี ๖ เรือ่ ง คำสันธานเชอื่ มคำสัมพนั ธสาร

รูปแบบการจดั การเรยี นหลกั ภาษาไทยตามแนวทางชวี ติ วิถใี หม่ โดยใชเ้ ทคนิค 5W1H ร่วมกับแผนผังความคิดเพอื่ พฒั นาทักษะการคิดวิเคราะห์ ๙

ตอนที่ ๒
คำชแ้ี จง ใหน้ ักเรียนเลอื กคำสันธานที่ที่กำหนดให้ ท่เี ติมในชอ่ งว่างใหถ้ กู ต้อง (๕ คะแนน)

จงึ ไม่เช่นนั้น เมอ่ื ...ก็ เพราะ...จงึ หรือ

๑. กล้าต้องตนื่ เชา้ _________จะไมท่ นั ไปทัศนศึกษาท่ีเขตอนุรกั ษ์พันธ์ุสตั ว์ปา่ หมู่เกาะลบิ ง
๒. แม่จะไปตลาดชาวบา้ นบาตปู เู ต๊ะ______เขาบาตูปูเตะ๊
๓. บ่อน้ำจดื กลางทะเลที่เกาะลบิ ง____ไดช้ อ่ื วา่ อนั ซนี ไทยแลนดแ์ หง่ หนง่ึ
๔. ______พอ่ ไปถงึ สถานีรถไฟกนั ตัง_____เดินทางไปทที่ งุ่ สงทนั ที
๕. ______เขาไมส่ บาย_____ไม่ได้มาโรงเรียน

เล่มท่ี ๖ เร่อื ง คำสันธานเชอื่ มคำสมั พนั ธสาร

รปู แบบการจัดการเรยี นหลกั ภาษาไทยตามแนวทางชีวิตวิถใี หม่ โดยใช้เทคนิค 5W1H ร่วมกบั แผนผังความคิดเพอ่ื พฒั นาทักษะการคิดวเิ คราะห์ ๑๐

กิจกรรมเสรมิ ทกั ษะท่ี ๒ เลอื กคำสันธานคัดแยกประโยค

คำชี้แจง ใหน้ ักเรยี นขีดเสน้ ใตค้ ำสนั ธานและแยกให้เป็นประโยคความเดยี ว (๑๐ คะแนน)
๑. แม่กบั ขวัญจะไปซอ้ื ของทต่ี ลาด
ประโยคที่ ๑ _____________________________________________
ประโยคท่ี ๒ _____________________________________________

๒. ตลาดบาตปู เู ตะ๊ มอี าหารทะเลสดและอาหารแห้งจากทะเลนานาชนิดให้เลอื กซื้อ
ประโยคที่ ๑ _____________________________________________
ประโยคที่ ๒ _____________________________________________

๓. ถึงกล้าไปโรงเรยี นสายแตก่ ็สามารถเรียนไดท้ ันเพ่อื น
ประโยคที่ ๑ _____________________________________________
ประโยคที่ ๒ _____________________________________________

๔. แมน่ ้ำตรังสง่ น้ำเขา้ คลองชีและคลองท่าประดู่
ประโยคที่ ๑ _____________________________________________
ประโยคที่ ๒ _____________________________________________

๕. แม่ต่ืนแตเ่ ชา้ มิฉะน้นั จะเตรยี มอาหารไมท่ ัน
ประโยคท่ี ๑ _____________________________________________
ประโยคท่ี ๒ _____________________________________________

เลม่ ที่ ๖ เรื่อง คำสันธานเช่อื มคำสัมพันธสาร

รปู แบบการจัดการเรียนหลักภาษาไทยตามแนวทางชวี ติ วถิ ีใหม่ โดยใช้เทคนิค 5W1H ร่วมกบั แผนผังความคดิ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวเิ คราะห์ ๑๑

หมูย่าง เรื่อง เกาะลบิ ง

เมอื งตรัง

ภาพ : เกาะลบิ ง
ท่มี า : https://www.facebook.com/Goodydelivery

เกาะลิบง เป็นหน่ึงใน ๕๕๐ เกาะในทะเลอันดามัน ต้ังอยู่ในชายฝ่ังของประเทศไทย ซึ่งเป็น
ตำบลในอำเภอกันตัง จังหวดั ตรัง โดยรวมหมูเ่ กาะลิบงและชายฝั่งส่วนเลก็ ใกลก้ นั ตัง

เกาะลิบงเป็นเกาะท่ีใหญ่ท่ีสุดของจังหวัดตรัง ซ่ึงใช้เวลาเดินทางจากท่าเทียบเรือหาดยาว
บ้านเจ้าไหมด้วยเรือหางยาวเป็นเวลา ๓๐ นาที เกาะลิบงเป็นท่ีรู้จักจากพันธ์ุสัตว์ที่ชายหาด และเป็น
ที่อยู่ของชุมชนประมงมุสลิมขนาดเล็กกับรีสอร์ทบางส่วนที่ชายฝั่งทางตะวันตก ส่วนฝ่ังตะวันออกของ
เกาะลิบงมีป่าชายเลนขนาดใหญ่ในเขตอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบงของกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง

ประชากรส่วนใหญ่เกาะลิบงเป็นมุสลิม ซ่ึงยังคง
รักษาประเพณีการเผากะลามะพร้าวก่อนสิ้นสุดการถือ
ศีลอดในเดือนเราะมะฎอน โดยบ้านมดตะนอยเป็น
หมู่บ้านเดยี วบนเกาะทีย่ งั คงรกั ษาประเพณีนีอ้ ยู่

ชื่อเสียงของเกาะลิบงในฐานะเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
คือ การเป็นแหล่งดูนกทะเลท่ีมีอยู่อย่างหนาแน่นแห่ง
หน่ึงของเมืองไทย นอกเหนือไปจากการเป็นเกาะที่
ใหญท่ ่ีสุดในทะเลตรงั โดยทน่ี ม่ี ีพืน้ ที่ ๒๕,๐๐๐ ไร่ และ
เพราะเป็นเกาะทส่ี มบรู ณ์ไปด้วยหญ้าทะเล

ร่องน้ำทะเลของเกาะลิบงมีหญ้าทะเล อาหาร
ของพะยูน ทำให้เป็นเขตอนุรกั ษ์พันธุ์สัตว์ป่าหมู่เกาะลิ
บงเป็นหน่ึงในท่ีอยู่สุดท้ายของพะยูนนี้ โดยพะยูนมี
อาศยั อยูใ่ นบรเิ วณนปี้ ระมาณ ๑๘๐ ตวั

ภาพ : ประชากรส่วนใหญเ่ กาะลิบงเป็นมุสลมิ
ทมี่ า : https://travel.kapook.com/view211983.html

เล่มท่ี ๖ เรอ่ื ง คำสันธานเชื่อมคำสมั พันธสาร

รูปแบบการจัดการเรียนหลกั ภาษาไทยตามแนวทางชวี ติ วิถีใหม่ โดยใชเ้ ทคนิค 5W1H ร่วมกบั แผนผงั ความคิดเพ่อื พัฒนาทกั ษะการคิดวเิ คราะห์ ๑๒

เกาะลิบงมีสถานท่ีน่าเท่ียวชมหลายแห่ง อาทิ หาดตูบ แหลมจุโหย แหลมทวด แหลมโต๊ะชัย

หาดหญา้ คา เปน็ ตน้

บรเิ วณแหลมจโุ หยน้ันเป็นหาดทราย เวลาน้ำลดจะสามารถเดินทางไปถงึ หาดตูบได้ นกทะเล

แห่งลบิ ง เกาะลบิ ง คอื ถนิ่ อาศยั ของนกทะเลและนกชายเลนจำนวนมากที่อพยพหนีหนาวเข้ามาอาศยั

อยโู่ ดยเฉพาะบริเวณหาดตูบ ซง่ึ ราว ๆ เดอื นพฤศจกิ ายนถงึ เดอื นธันวาคม เชน่ นกกินเปยี้ ว นกกวัก

นกยางเขยี ว นกนางนวลแกลบเคราขาว นกหวั โต

ขาดำ เปน็ ต้น

จากตัวเกาะจะมีสะพานทอดตัวยาว

ออกไปยังทะเลมีความยาวราวๆ ๑ กิโลเมตร

เป็นทางเดินให้นักท่องเท่ียว ไปยัง “หอชมวิถี

สัตว์น้ำ” หรือ หอชมพะยูน ซึ่งเป็นหอคอยมี

ความสูง ๕ ช้ัน ในชว่ งน้ำขึ้นอาจจะได้เหน็ พะยูน

ที่มากินหญ้าทะเลในบริเวณนแ้ี ละยังเป็นจุดท่ี

สามารถชมทศั นยี ภาพทีส่ วยงามรอบๆ เกาะได้

อีกด้วย ซง่ึ รอบเกาะลบิ ง เต็มไปด้วยแนวหญ้า

ทะเล พชื อาหารหลกั ของ “พะยนู ” สตั ว์เลีย้ งลกู

ดว้ ยนม

อกี หนึ่งกจิ กรรมท่นี ่าสนใจนั่นก็คอื การ

ปืนขน้ึ ยอดเขา “บาตปู เู ตะ๊ ” ซึ่งจะเปน็ จุดหน่งึ ท่ี

สามารถชมพะยนู ไดเ้ ชน่ กนั และเมอื่ มองจากยอด

ภาพ : เทศกาลหมูย่างเมืองตรงั เขาบาตูปเู ต๊ะ จะมองเหน็ วิวทิวทัศน์ของเกาะลิ
ทีม่ า : https://www.sanook.com/travel/941587/ บงและทะเลอนั ดามนั ท่สี วยงามกว้างไกลสุด

เกาะลบิ ง ยังมสี ่งิ มหศั จรรย์อีกประการหน่ึงคือสบาย่อตนา้ำจดื กลางทะเล เปน็ แอง่ น้ำจดื แต่เวลามนี ้ำ

ทะเลขึ้นสงู นำ้ ในบ่อจะมีความเค็ม แต่พอน้ำลงแอง่ น้ำในบอ่ จะมีรสจดื บอ่ น้ำแห่งนี้เป็นแหล่งนำ้ จดื

สำหรับนกทะเลและชาวบ้านในยามหน้าแลง้

เมือ่ นักเรียนศกึ ษาเรอื่ ง เกาะลิบงเสร็จแลว้ เรา
ไปทำกิจกรรมเสริมทกั ษะที่ ๑-๔
กนั ต่อเลยนะคะ

คำสนั ธาน

เลม่ ที่ ๖ เรือ่ ง คำสนั ธานเช่ือมคำสัมพนั ธสาร

รูปแบบการจดั การเรียนหลกั ภาษาไทยตามแนวทางชวี ติ วิถใี หม่ โดยใช้เทคนิค 5W1H ร่วมกบั แผนผงั ความคดิ เพอื่ พฒั นาทักษะการคิดวเิ คราะห์ ๑๓

กจิ กรรมเสริมทกั ษะที่ ๓ แผนผงั ความคิด 5W1H

คำช้ีแจง ให้นักเรียนอ่านเร่ืองเกาะลบิ ง สรปุ ความรู้ลงในแผนผงั ความคดิ 5W1H (๑๐ คะแนน)

5 Ws and 1H

Who What
......................................................................... .........................................................................
......................................................................... .........................................................................
......................................................................... .........................................................................
......................................................................... .........................................................................

How Where
.............................................. ................................................
.............................................. ................................................
.............................................. ................................................
.............................................. ................................................
.............................................. ................................................
................................................

Why When
......................................................................... .........................................................................
......................................................................... .........................................................................
......................................................................... .........................................................................
......................................................................... .........................................................................

เล่มท่ี ๖ เร่อื ง คำสันธานเชือ่ มคำสัมพันธสาร

รูปแบบการจัดการเรียนหลกั ภาษาไทยตามแนวทางชีวติ วิถใี หม่ โดยใช้เทคนิค 5W1H ร่วมกับแผนผังความคิดเพ่ือพฒั นาทักษะการคิดวเิ คราะห์ ๑๔

กจิ กรรมเสริมทกั ษะที่ ๔ แผนผังความคดิ คำสันธาน

คำชี้แจง ให้นกั เรียนเขยี นแผนผงั ความคดิ อธบิ าย เรอื่ ง ชนดิ ของคำสนั ธาน (๑๐ คะแนน)

คำสันธาน
แบง่ ออกเป็นกี่

.........ชนดิ

เล่มที่ ๖ เร่ือง คำสนั ธานเชอื่ มคำสัมพนั ธสาร

รูปแบบการจัดการเรยี นหลักภาษาไทยตามแนวทางชวี ิตวถิ ีใหม่ โดยใช้เทคนิค 5W1H ร่วมกับแผนผังความคิดเพอื่ พฒั นาทกั ษะการคิดวิเคราะห์ ๑๕

แบบทดสอบหลังเรยี น
เล่มที่ ๖ เรื่อง คำสันธานเช่ือมคำสัมพันธสาร

คำชแ้ี จง ให้นกั เรยี นทำเครื่องหมาย × หน้าคำตอบทถี่ กู ตอ้ งทส่ี ุด (๑๐ คะแนน)

๑. คำวา่ “แล้ว” ในขอ้ ใดเป็นคำสนั ธาน
ก. พอทำการบ้านเสรจ็ แล้วฉนั ก็นอน
ข. อย่าเก็บเร่อื งที่แลว้ มาพูดกับฉันอกี
ค. เขาทำงานเสรจ็ แลว้ ดังนน้ั เขาจึงกลบั บ้าน
ง. เร่อื งมันแล้วไปแล้วขอใหม้ ันจบส้นิ เพียงนี้

๒. ข้อใดมีสนั ธานเชื่อมความคล้อยตามกัน
ก. นักเรียนชอบเรียนวชิ าคณิตศาสตร์หรือภาษาไทย
ข. แหลมปันหยงั เงียบสงบแตม่ ีนกั ท่องเที่ยวหลายคน
ค. พลอยอยากไปหาดทงุ่ หญ้าคาแตพ่ มิ อยากไปแหลมปนั หยัง
ง. จังหวดั ตรงั มคี วามเจรญิ และความสุขเพราะมคี วามสามัคคี

๓. ข้อใดมีคำสนั ธานเชอ่ื มใจความใหเ้ ลือกอยา่ งใดอย่างหน่งึ
ก. ท้ังพ่อและแม่รักลูก
ข. กว่าฉันจะรู้เร่อื งมันก็สายเสยี แล้ว
ค. เธอจะไปหาดหลงั เขาหรือหาดตบู
ง. ฉันอยากเลน่ น้ำทะเลที่หาดทุง่ หญา้ คาแต่ฉนั ไมส่ บาย

๔. ข้อใดบอกหน้าท่ีคำสันธานไดถ้ ูกตอ้ ง
ก. เช่ือมคำใหม้ ีความหมายชดั เจนยิง่ ขึ้น
ข. เช่ือมคำ กล่มุ คำ หรือประโยคให้กระชับและสละสลวย
ค. เชอ่ื มคำ กล่มุ คำเพ่อื แสดงความสัมพนั ธ์
ง. เชือ่ มประโยคต่างชนดิ กันใหเ้ ปน็ ประโยคเดยี วกนั

๕. คำสนั ธานในข้อใดแตกตา่ งจากขอ้ อนื่
ก. แม่ซอ้ื ผกั และผลไม้
ข. สุนขั และแมวเปน็ สตั วท์ น่ี า่ รกั
ค. เขาท้งั ทำงานหนกั และใฝเ่ รยี น
ง. แม้วา่ ฝนจะตกฉันกย็ งั ไปเกาะลบิ ง

๖. ข้อใดไม่มคี ำสันธาน
ก. เขาฝกึ ว่ายน้ำทกุ วัน
ข. แมร่ กั กานดาและน้องมากท่ีสดุ
ค. ฉันและเพื่อนชอบไปดูพะยนู ทีเ่ กาะลิบง
ง. พลอยกบั ขวัญช่วยแม่ขายของท่ตี ลาด

เลม่ ท่ี ๖ เรื่อง คำสนั ธานเช่อื มคำสัมพนั ธสาร

รูปแบบการจัดการเรยี นหลกั ภาษาไทยตามแนวทางชวี ิตวิถใี หม่ โดยใชเ้ ทคนิค 5W1H ร่วมกบั แผนผังความคดิ เพอื่ พฒั นาทักษะการคิดวเิ คราะห์ ๑๖

๗. ข้อใดไมม่ คี ำสนั ธาน
ก. พอ่ กบั แม่ออกไปทำงานแต่เชา้
ข. ผักและผลไม้มปี ระโยชน์ต่อร่างกาย
ค. จังหวดั ตรงั มีประชากรคอ่ นข้างมาก
ง. จังหวัดตรงั มคี วามเจริญด้านการท่องเทย่ี วและการขนสง่

๘. ข้อใดใช้คำสันธานได้ถกู ต้องและเหมาะสม
ก. ท้ังฝนตกและแดดออก
ข. จงสง่ เงินมาจึงอย่าขัดขนื
ค. เขาเป็นคนจนจงึ มีความซอ่ื สตั ย์
ง. เพราะเขาเป็นคนดีจงึ มีคนชนื่ ชม

๙. “เธอจะไปดูพะยูนที่หอชมวถิ ีสตั วน์ ้ำหรอื ยอดเขาบาตปู เู ต๊ะ” “หรอื ”
เป็นคำสันธานชนิดใด
ก. เช่อื มใจความท่ีขดั แย้งกัน
ข. เช่ือมใจความที่คลอ้ ยตามกัน
ค. เช่ือมใจความเป็นเหตุเปน็ ผลกัน
ง. เชอื่ มใจความใหเ้ ลอื กอยา่ งใดอย่างหน่งึ

๑๐. ควรใชค้ ำสนั ธานในข้อใดเชื่อมประโยคตอ่ ไปน้ี
“___ไปตลาดแล้วฉัน___กลบั บ้านเลย”
ก. พอ-ก็
ข. แล้ว-ก็
ค. จงึ -เมอื่
ง. เพราะ-จงึ

เลม่ ที่ ๖ เร่อื ง คำสนั ธานเชื่อมคำสัมพนั ธสาร

รูปแบบการจัดการเรยี นหลกั ภาษาไทยตามแนวทางชวี ติ วิถีใหม่ โดยใช้เทคนิค 5W1H ร่วมกบั แผนผังความคิดเพ่อื พัฒนาทักษะการคิดวเิ คราะห์ ๑๗

ภาคผนวก

เลม่ ท่ี ๖ เรื่อง คำสนั ธานเชือ่ มคำสมั พนั ธสาร

รูปแบบการจดั การเรยี นหลักภาษาไทยตามแนวทางชีวิตวิถีใหม่ โดยใช้เทคนิค 5W1H ร่วมกับแผนผังความคดิ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ๑๘

เฉลยกจิ กรรมเสรมิ ทักษะที่ ๑ ชวนคดิ ชนิดของคำสนั ธาน

ตอนท่ี ๑
คำชีแ้ จง ใหน้ กั เรยี นอ่านขอ้ ความท่กี ำหนดใหแ้ ล้วทำเคร่อื ง  ลงใน  หน้าข้อทีถ่ กู ต้อง

(๕ คะแนน)

๑. คำสนั ธานแบ่งออกเป็นกีช่ นิด
 ๒ ชนิด
 ๔ ชนิด

๒. ประโยคใดใชค้ ำสนั ธานเช่ือมใจความทีค่ ลอ้ ยตามกนั
 เม่อื เขา้ เมอื งตาหลว่ิ ก็ต้องหลิว่ ตาตาม
 ถึงเธอจะไม่สวยแตเ่ ธอก็นสิ ัยดี

๓. “ห้ามล่าสตั ว์ในบริเวณเข่ือนเจา้ พระยามฉิ ะน้นั จะถูกจบั ”
ประโยคข้างตน้ มคี ำสนั ธานชนิดใด
 เชือ่ มใจความอย่างใด อยา่ งหนงึ่
 เชื่อมใจความทข่ี ดั แย้งกนั

๔. “กล้าชอบไปตลาดแตพ่ ลอยชอบไปห้างสรรพสินคา้ ” ประโยคขา้ งตน้
มีคำสนั ธานชนิดใด
 เช่อื มใจความให้เลอื กอยา่ งใด อย่างหนึ่ง
 เชื่อมใจความทีข่ ัดแย้งกนั

๕. “คร้นั ไดเ้ วลาเขาจงึ ออกเดินทางไปรมิ แม่น้ำเจ้าพระยา”
ประโยคขา้ งตน้ มีคำสันธานชนิดใด
 เชอื่ มใจความเปน็ เหตเุ ป็นผลกัน
 เชอื่ มใจความที่คลอ้ ยตามกัน

เลม่ ท่ี ๖ เรือ่ ง คำสนั ธานเชือ่ มคำสมั พันธสาร

รปู แบบการจัดการเรียนหลกั ภาษาไทยตามแนวทางชวี ิตวถิ ีใหม่ โดยใชเ้ ทคนิค 5W1H ร่วมกับแผนผงั ความคิดเพ่อื พัฒนาทกั ษะการคิดวเิ คราะห์ ๑๙
ตอนที่ ๒
คำช้ีแจง ใหน้ กั เรียนเลือกคำสนั ธานที่ท่กี ำหนดให้ ท่ีเติมในช่องว่างใหถ้ กู ตอ้ ง (๕ คะแนน)
จงึ ไมเ่ ช่นน้ัน เมอื่ เพราะ...จงึ หรือ
๑. กล้าตอ้ งตืน่ เช้า__ไม_่เ_ช_่น_น_นั้__จะไมท่ ันไปทัศนศึกษาท่ีเขตอนรุ ักษ์พนั ธส์ุ ัตวป์ ่าหมเู่ กาะลิบง
๒. แมจ่ ะไปตลาดชาวบา้ นบาตูปเู ต๊ะ__ห_ร_อื __เขาบาตูปูเตะ๊
๓. บ่อน้ำจืดกลางทะเลที่เกาะลิบง__จ_งึ _ได้ชื่อวา่ อนั ซนี ไทยแลนดแ์ หง่ หนง่ึ
๔. ___เม__ือ่ _พอ่ ไปถงึ สถานรี ถไฟกนั ตัง__ก_็__เดนิ ทางไปท่ที ุ่งสงทนั ที
๕. _เ_พ_ร_า_ะ_เขาไม่สบาย__จ_ึง__ไมไ่ ด้มาโรงเรยี น

เล่มท่ี ๖ เรอื่ ง คำสนั ธานเชื่อมคำสมั พันธสาร

รูปแบบการจดั การเรียนหลักภาษาไทยตามแนวทางชีวิตวิถีใหม่ โดยใชเ้ ทคนิค 5W1H ร่วมกบั แผนผังความคิดเพ่อื พฒั นาทักษะการคิดวเิ คราะห์ ๒๐

เฉลยกจิ กรรมเสริมทักษะที่ ๒ เลือกคำสันธานคดั แยกประโยค

คำชแ้ี จง ให้นักเรยี นขดี เส้นใตค้ ำสนั ธานและแยกใหเ้ ป็นประโยคความเดียว (๑๐ คะแนน)
๑. แม่กบั ขวญั จะไปซ้อื ของท่ตี ลาด
ประโยคท่ี ๑ _แ_ม_จ่ _ะ_ไ_ป_ซ_อื้ _ข_อ_ง_ท_ต่ี_ล__าด_____________________________
ประโยคที่ ๒ _ข_ว_ัญ_จ_ะ_ไ_ป_ซ_ื้อ_ข_อ__งท__ต่ี _ล_า_ด___________________________

๒. ตลาดบาตูปูเต๊ะมอี าหารทะเลสดและอาหารแห้งจากทะเลนานาชนดิ ใหเ้ ลอื กซือ้
ประโยคท่ี ๑ ต_ล_า_ด_บ__าต__ปู _ูเต_ะ๊__ม_ีอ_า_ห_า_ร_ท_ะ_เ_ล_ส_ด_ต_่า_ง_ๆ_ใ_ห_้เ_ล_ือ_ก_ซ_้อื __________
ประโยคท่ี ๒ ต_ล_า_ด_บ__าต__ปู _ูเต_๊ะ__ม_อี _า_ห_า_ร_แ_ห_้ง_จ_า_ก_ท_ะ_เ_ล_น_า_น_า_ช_น_ดิ _ใ_ห_เ้ _ล_ือ_ก_ซ_อื้ ___

๓. ถงึ กล้าไปโรงเรียนสายแตก่ ็สามารถเรยี นไดท้ ันเพือ่ น
ประโยคที่ ๑ __ก_ล__้าไ_ป_โ_ร_ง_เร_ยี_น_ส__าย______________________________
ประโยคที่ ๒ __ก_ล__า้ ส_า_ม__าร_ถ_เ_ร_ีย_น_ไ_ด_ท้ _ัน_เ_พ_ื่อ_น_______________________

๔. แม่นำ้ ตรงั สง่ น้ำเข้าคลองชแี ละคลองท่าประดู่
ประโยคที่ ๑ _แ_ม_น่__้ำ_ต_ร_ังส_่ง_น_ำ้_เ_ข_า้ _ค_ล_อ_ง_ช_ี _________________________
ประโยคที่ ๒ _แ_ม_น่__้ำ_ต_ร_ังส_ง่_น_ำ้_เ_ข_้า_ค_ล_อ_ง_ท_า่_ป_ร_ะ_ด_ู่____________________
๕. แมต่ ืน่ แต่เช้ามิฉะน้ันจะเตรียมอาหารไม่ทนั
ประโยคที่ ๑ _แ_ม_ต่ _่นื _แ_ต_่เ_ช_า้ ____________________________________
ประโยคที่ ๒ _แ_ม_จ่ _ะ_เ_ต_ร_ยี _ม_อ_า_ห_า_ร_ไม__ท่ _ัน___________________________

เล่มท่ี ๖ เร่อื ง คำสนั ธานเชื่อมคำสมั พนั ธสาร

รูปแบบการจดั การเรยี นหลกั ภาษาไทยตามแนวทางชวี ติ วถิ ีใหม่ โดยใช้เทคนิค 5W1H ร่วมกบั แผนผงั ความคิดเพ่อื พัฒนาทักษะการคิดวเิ คราะห์ ๒๑

เฉลยกจิ กรรมเสริมทกั ษะท่ี ๓ แผนผังความคดิ 5W1H

คำชี้แจง ใหน้ ักเรียนอ่านเร่ืองเกาะลิบง สรปุ ความรลู้ งในแผนผังความคิด 5W1H (๑๐ คะแนน)

5 Ws and 1H

Who What
..............................เ..ก..า..ะ..ล...ิบ..ง.............................. .เ.ก..า..ะ...ล..บิ ...ง.เ..ป..น็...เ.ก..า..ะ...ท..ใ่ี..ห..ญ....ท่ ..ีส่...ดุ ..ข..อ...ง..จ..งั ..ห..ว..ัด...ต..ร..งั....
......................................................................... .ซ..งึ่..ใ.ช...เ้ .ว..ล..า..เ..ด..นิ...ท..า..ง..จ..า..ก...ท..่า..เ..ท..ยี...บ..เ.ร..อื...ห..า..ด...ย..า..ว.......
......................................................................... .บ..า้..น...เ.จ..้า..ไ..ห...ม..ด..ว้...ย..เ.ร..อื ..ห...า..ง..ย..า..ว..เ.ป...น็ ...เ.ว..ล..า....๓..๐..........
......................................................................... .น..า..ท...ี .................................................................

How เกาะลิบง Where
เ.ก...า.ะ...ล..ิบ...ง.เ..ป..น็...ท...รี่ ..ู้จ..ัก..จ...า.ก...พ...ัน..ธ..์ุ.. เก...า.ะ...ล..ิบ...ง...เ.ป...็น..ห...น...่ึง.ใ..น....๕...๕..๐....เ..ก..า. ะ
ส..ัต...ว..์ท..่ชี...า..ย..ห...า..ด...แ...ล..ะ..เ.ป...น็ ...ท..ี่อ...ย..ู่ . ใน...ท...ะ..เ.ล..อ...ัน..ด...า..ม..ัน....ต...ั้ง.อ...ย..ู่ใ..น..ช..า..ย...ฝ. งั่
ข..อ...ง.ช...ุม..ช...น..ป...ร..ะ..ม..ง..ม...ุส..ล..ิม...ข..น...า..ด.. ข.อ...ง.ป...ร..ะ..เ..ท..ศ...ไ.ท...ย...ซ...ง่ึ ..เ.ป...็น..ต...ำ.บ...ล..ใ..น
เ.ล..ก็...ก..บั...ร..ีส..อ...ร..์ท..บ...า..ง..ส..ว่..น...ท..ชี่...า..ย..ฝ. ั่ง อ.ำ..เ.ภ...อ..ก...นั ..ต...งั ...จ..ัง..ห...ว..ดั ..ต...ร..ัง............
ท...า..ง.ต...ะ..ว..นั ...ต..ก....ส..ว่ ..น...ฝ..ง่ั ..ต..ะ...ว..ัน..อ...อ. ก ................................................
ข..อ...ง.เ..ก..า..ะ..ล...บิ ..ง..ม..ีป...่า..ช..า..ย...เ.ล..น........ ................................................
ข..น...า..ด..ใ..ห..ญ....ใ่ .น...เ.ข..ต...อ..น...รุ ..กั ..ษ...์พ..ัน...ธ..ุ์
ส..ตั...ว..์ป..า่..ห...ม..เู่..ก..า..ะ..ล...บิ ..ง..ข..อ...ง..ก..ร..ม....
ท...ร..ัพ..ย...า..ก..ร..ท...า..ง.ท...ะ..เ.ล...แ..ล..ะ...ช..า..ย..ฝ..ง่ั When
.............................................. ......................................-...................................

.........................................................................

Why .........................................................................
...เ.ก..า..ะ..ล...ิบ..ง..ม...สี ..ถ..า..น...ท...ี่น..่า..เ.ท...ย่ี..ว..ช...ม..ห...ล..า..ย...แ..ห...่ง...อ..า..ท..ิ .........................................................................
...ห..า..ด...ต..บู ....แ..ห...ล..ม...จ..โุ ..ห..ย....แ..ห...ล..ม...ท..ว..ด....แ...ห..ล..ม...โ.ต...ะ๊ ..ช..ยั.
...ห..า..ด...ห..ญ....้า..ค..า...เ.ป...็น...ต..น้.........................................

.........................................................................

เลม่ ท่ี ๖ เร่อื ง คำสันธานเชอ่ื มคำสัมพันธสาร

รปู แบบการจดั การเรยี นหลกั ภาษาไทยตามแนวทางชีวติ วิถีใหม่ โดยใช้เทคนิค 5W1H ร่วมกับแผนผงั ความคิดเพ่ือพฒั นาทกั ษะการคิดวเิ คราะห์ ๒๒

เฉลยกจิ กรรมเสรมิ ทักษะท่ี ๔ แผนผังความคดิ คำสนั ธาน

คำช้แี จง ใหน้ กั เรียนเขียนแผนผังความคิดอธิบาย เร่อื ง ชนดิ ของคำสันธาน (๑๐ คะแนน)

๑. คำสันธานที่เช่ือมใจความให้คล้อยตามกัน ๒. คำสนั ธานทีเ่ ช่ือมใจความให้ขดั แย้งกนั
ได้แก่คำวา่ กับ...และ, ท้งั ...และ, ทงั้ ...ก็, คร้นั ได้แก่คำวา่ แต่, แตว่ า่ , ถึง...ก็ , กว่า...ก็
...ก,็ ครัน้ ...จงึ , พอ...ก็, เม่ือ...ก็ เปน็ ต้น เป็นตน้ ตัวอย่างประโยคเชน่
ตัวอยา่ งประโยค เช่น
- กว่าตำรวจจะมาคนร้ายกห็ นไี ปแล้ว
- พออา่ นหนังสือเสรจ็ กเ็ ข้านอน - เขาอยากมีเงินแต่ไม่ทำงาน
- พอ่ และแม่ทำงานเพ่ือลกู - ถึงเขาจะโกรธแตฉ่ นั ก็ไมก่ ลวั
- ฉันชอบทงั้ ทะเลและนำ้ ตก

คำสันธาน
แบง่ ออกเปน็ กี่

๔ ชนดิ

๓. คำสนั ธานเชือ่ มใจความเป็นเหตเุ ปน็ ผลกัน ๔. คำสนั ธานเช่ือมใจความให้เลอื กอย่างใด
ได้แก่คำว่า จงึ , เพราะ...จงึ , เพราะฉะน้นั ...จึง อย่างหนงึ่ ไดแ้ ก่คำว่า หรือ, หรอื ไม่ก็,
เปน็ ตน้ ตัวอย่างประโยค เช่น ไม่เชน่ น้ัน, มิฉะนัน้ เปน็ ต้น ตวั อยา่ งประโยค
- เขาวิ่งเร็วจึงหกล้ม เชน่
- ฉันกลัวรถติดเพราะฉะน้ันฉนั จงึ ออกจาก - เธอต้องทำงานมฉิ ะน้ันเธอจะถูกไลอ่ อก
- นกั เรียนจะทำการบา้ นหรอื ไมก่ ็อ่านหนงั สือ
บ้านแต่เชา้ - คณุ จะรับประทานข้าวหรือก๋วยเตีย๋ ว
- เพราะเธอเรยี นดีครูจงึ รกั

เล่มท่ี ๖ เรอื่ ง คำสันธานเช่ือมคำสัมพันธสาร

รปู แบบการจัดการเรียนหลักภาษาไทยตามแนวทางชีวติ วถิ ีใหม่ โดยใชเ้ ทคนิค 5W1H ร่วมกับแผนผงั ความคดิ เพ่อื พัฒนาทักษะการคิดวเิ คราะห์ ๒๓

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรยี น

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน เฉลยแบบทดสอบหลงั เรียน

ขอ้ คำตอบ ข้อ คำตอบ
๑. ข ๑. ก
๒. ง ๒. ง
๓. ก ๓. ค
๔. ก ๔. ข
๕. ง ๕. ง
๖. ค ๖. ก
๗. ง ๗. ค
๘. ก ๘. ง
๙. ค ๙. ง
๑๐. ง ๑๐. ก

นักเรยี นทำแบบทดสอบกอ่ นเรยี น
และหลงั เรยี นถกู กนั ก่ีข้อ

เลม่ ท่ี ๖ เรอื่ ง คำสนั ธานเช่อื มคำสัมพันธสาร

รปู แบบการจดั การเรยี นหลักภาษาไทยตามแนวทางชวี ิตวถิ ีใหม่ โดยใช้เทคนิค 5W1H ร่วมกับแผนผังความคิดเพือ่ พฒั นาทักษะการคิดวเิ คราะห์ ๒๔

บรรณานุกรม

กระทรวงศกึ ษาธิการ. (๒๕๕๖). ตัวชวี้ ัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลมุ่ สาระการเรียนรู้
ภาษาไทยตามหลกั สูตรแกนกลางการศกึ ษาขั้นพน้ื ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนมุ สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกดั .

กระทรวงศกึ ษาธกิ าร. (๒๕๕๖). หลักสตู รแกนกลางการศกึ ษาขัน้ พืน้ ฐาน พทุ ธศกั ราช ๒๕๕๑.
กรุงเทพมหานคร: โรงพมิ พ์ชุมนุมสหกรณก์ ารเกษตรแห่งประเทศไทย จำกดั .

กำชยั ทองหลอ่ . (๒๕๕๗). หลักภาษาไทย. พมิ พค์ รง้ั ท่ี ๑๐. กรงุ เทพฯ: รวมสาสน์ .
จงจิต นมิ มานนรเทพ. (๒๕๕๗). ค่มู อื หลกั เเละการใช้ภาษาไทย. กรงุ เทพ : เดอะบคุ ส์
จงั หวดั ตรัง. (๒๕๕๘). ประวัติจังหวัดตรัง. ตรงั : องคก์ ารบริหารส่วนจังหวดั ตรงั .
ชนิตา ฉัตรจรัสแสง. (๒๕๕๖). ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕. พิมพค์ รง้ั ท่ี ๑๑. กรงุ เทพฯ :

อกั ษรเจรญิ ทัศน์.
ฐะปะนีย์ นาครทรรพ. (๒๕๕๕). บันไดหลักภาษา ๒. พิมพค์ รงั้ ท่ี ๗. กรุงเทพฯ : อักษรเจรญิ ทัศน์.
ทินรัตน์ จันทราภนิ นั ท์. (๒๕๕๖). แบบทดสอบภาษาไทย ป.๖. พมิ พค์ รง้ั ท่ี ๕. กรุงเทพฯ :

เดอะบุคส.์
อจั ฉรา ชีวพันธ์. (๒๕๕๘). หลกั ภาษาไทย ชัน้ ประถมศกึ ษาปที ่ี ๕. กรุงเทพฯ : กรุงธนพฒั นา.

เล่มท่ี ๖ เร่ือง คำสันธานเช่ือมคำสัมพันธสาร

รูปแบบการจดั การเรยี นหลกั ภาษาไทยตามแนวทางชีวิตวิถใี หม่ โดยใชเ้ ทคนิค 5W1H ร่วมกบั แผนผังความคดิ เพ่อื พฒั นาทักษะการคิดวเิ คราะห์ ๒๕

เล่มท่ี ๖ เรอื่ ง คำสันธานเชอ่ื มคำสมั พนั ธสาร


Click to View FlipBook Version