The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

คู่มือการประกอบคอมพิวเตอร์

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Suwanan114511, 2019-11-27 21:32:27

คู่มือการประกอบคอมพิวเตอร์

คู่มือการประกอบคอมพิวเตอร์

คมู่ อื การประกอบคอมพวิ เตอร์

นางสาว สวุ นนั ท์ ขนั ตยิ ู

คานา

รายงานฉบบั นี้เป็นส่วนหนึง่ ของ วชิ าคอมพวิ เตอร์ ภาคเรยี นท่ี 2
ประจาปกี ารศึกษา 2562

โดย นาเสนอเร่อื ง ประกอบเครอ่ื งคอมพิวเตอร์ เพอ่ื ใชใ้ นการเรยี นการ
สอนของวชิ าคอมพิวเตอรแ์ ละการบารงุ รักษาและใชป้ ระโยชนใ์ นคร้ัง
ต่อๆไป

ทางผูจ้ ดั ทาหวงั เป็นอย่างยง่ิ ว่า รายงานฉบบั น้ีจะเป็นประโยชน์ตอ่ ทา่ น
ผู้อา่ นที่มคี วามสนใจและต้องการศึกษาค้นควา้ ตลอดจนเป็นการเพิ่มพูน
ความรู้ในเรือ่ งดงั กลา่ วได้ไมม่ ากกน็ ้อย

ผู้จดั ทา

นางสาว สวุ นนั ท์ ขันติยู

สารบญั หนา้

เรอ่ื ง 1-9
10
อปุ กรณท์ ใ่ี ช้ในการประกอบคอมพิวเตอร์ 11-19
เครอ่ื งมือที่ใชใ้ นการประกอบคอมพิวเตอร์
ข้นั ตอนการประกอบคอมพิวเตอร์

อปุ กรณท์ ใี่ ชใ้ นการประกอบคอมพวิ เตอร์

1. จอภาพ (Monitor)
- เป็นอุปกรณแ์ สดงผลทมี่ ีความสาคญั มากทส่ี ดุ เพราะจะตดิ ต่อโดยตรงกบั ผ้ใู ช้

ชนิดของจอภาพทีใ่ ช้ในเคร่ืองพีซโี ดยทว่ั ไปจะแบ่งได้เปน็ 2 ชนิด
- จอซอี ารท์ ี (CRT : Cathode Ray Tube) โดยมากจะพบในคอมพวิ เตอร์ต้งั
โต๊ะ ซ่ึงลกั ษณะ จอภาพชนิดน้ีจะคลา้ ยโทรทัศน์ ซ่ึงจะใชห้ ลอดสุญญากาศ

การทางานของจอประเภทนจ้ี ะทางานโดย อาศยั หลอดภาพ ทสี่ ร้างภาพโดยการยงิ
ลาแสงอเิ ลก็ ตรอนไปยังทีผ่ ิวหนา้ จอ ทม่ี ีสารพวกสารประกอบของฟอสฟอรัส ฉาบ
อยทู่ ผี่ วิ ซง่ึ จะเกิดภาพขน้ึ มาเมอ่ื สารเหล่านเี้ กิดการเรืองแสงขน้ึ มา เมอ่ื มอี เิ ลก็ ตรอน
มากระทบ
- จอแอลซดี ี (LCD : Liquid Crystal Display) ซ่ึงมี ลักษณะแบนราบ จะมี
ขนาดเลก็ และบาง เมือ่ เปรียบเทยี บกบั จอภาพแบบซีแอลที
การทางานนน้ั จะไม่เหมือนกับจอแบบ CRT แม้สกั นดิ เดียว ซ่ึง
การแสดงภาพนัน้ จะซบั ซ้อนกวา่ มาก การทางานนนั้ อาศยั หลัก
ของการใชค้ วามรอ้ นทไี่ ด้จากขดลวด

2. เคส (Case)
เคส คอื โครงหรอื กลอ่ งสาหรับประกอบอุปกรณต์ า่ ง ๆ ของคอมพวิ เตอร์ไว้

ภายใน การเรียกชอื่ และขนาด ของเคสจะแตกตา่ งกนั ออกไป ซึง่ ในปัจจุบนั มีหลาย
แบบทน่ี ิยมกนั แลว้ แตผ่ ู้ซือ้ จะเลอื กซ้อื ตามคว ามเหมาะสม

3. พาวเวอรซ์ พั พลาย (Power Supply)
เป็นอุปกรณท์ ีท่ าหน้าทใ่ี นการจ่ายกระแสไฟฟ้าใหก้ ับช้นิ สว่ นอปุ กรณ์

คอมพวิ เตอร์ ซึง่ ถ้าคอมพวิ เตอรม์ อี ุปกรณ์ตอ่ พวงเยอะๆ เชน่
ฮาร์ดดิสก์ ซดี ีรอมไดรฟ์ ดวี ีดีไดรฟก์ ็ควรเลอื กพาวเวอรซ์ ัพ
พลายทมี่ ีจานวนวตั ตส์ ูง เพอ่ื ใหส้ ามารถ จ่ายกระแสไฟได้
เพยี งพอ

4. คยี บ์ อร์ด (Keyboard เปน็ อุปกรณ์ในการรบั ขอ้ มลู ท่สี าคัญทส่ี ุด มีลักษณะคล้าย
แปน้ พมิ พ์ ของเครอื่ งพิมพด์ ีด มจี านวนแปน้ 84 - 105 แปน้ ข้นึ อยู่กบั แปน้ ทเ่ี ป็น
กลมุ่ ตวั เลข (Numeric keypad) กลุ่มฟังกช์ นั (Function keys) กลุม่ แปน้ พเิ ศษ
(Special-purpose keys) กลมุ่ แปน้ ตวั อกั ษร (Ty pewriter keys) หรือกลมุ่ แป้น
ควบคุมอืน่ ๆ

5. เมาส์ (Mouse)
อุปกรณร์ ับขอ้ มูลทน่ี ยิ มรองจากคีย์บอร์ด เมาสจ์ ะช่วยในการบ่งช้ตี าแหนง่ ว่า

ขณะนก้ี าลงั อยู่ ณ จดุ ใดบนจอภาพ เรียกว่า "ตัวชี้ตาแหน่ง (Pointer)" ซ่งึ อาศยั การ
เลอ่ื นเมาส์ แทนการกดปุ่มบงั คบั ทศิ ท างบนคยี ์บอร์ด

6. เมนบอร์ด (Main board)
แผ่นวงจรไฟฟา้ แผน่ ใหญท่ ร่ี วมเอาชนิ้ ส่วนอเิ ลก็ ทรอนกิ สท์ สี่ าคัญๆมาไว้

ด้วยกัน ซ่งึ เป็นส่วนทค่ี วบคุม การทางานของ อปุ กรณต์ า่ งๆ ภายในพชี ที งั้ หมด มี
ลกั ษณะเปน็ แผน่ รูปรา่ งสี่เหลี่ยมแผ่นทใี่ หญ่ท่ีสุดในพชี ี ทจี่ ะรวบรวมเอาชปิ และไอชี
(IC = Integrated C ircuit) รวมท้งั การด์ ตอ่ พว่ งอนื่ ๆ

7. การด์ แสดงผล (Display Card)
การด์ แสดงผลใช้สาหรับเก็บข้อมลู ทไ่ี ด้รบั มาจากซีพียู โดยทก่ี าร์ดบางรนุ่

สามารถประมวลผลไดใ้ นตัวการ์ด ซ่ึงจะช่วยแบ่งเบาภาระการประมวลผลให้ซีพียู
จึงทาให้การทางานของคอมพวิ เตอร์นนั้ เร็วข้ึนดว้ ย ซงึ่ ตัวการด์ แสดงผลนน้ั จะมี
หน่วยความจาในตัวของมนั เอง ถา้ ตวั การ์ดมหี นว่ ยความจามาก ก็จะรบั ขอ้ มูลจาก
ซพี ยี ูไดม้ ากขึ้น ซง่ึ จะชว่ ยให้การแสดงผลบนจอภาพมคี วามเร็วสงู ขนึ้ ด้วย

8. ซีพยี ู (CPU)

ซพี ยี หู รือหนว่ ยประมวลผลกลาง เรยี กอีกชอื่ หนงึ่ วา่ โปรเซสเซอร์
(Processor) หรอื ชิป (chip) นบั เปน็ อุปกรณ์ท่มี คี วามสาคญั มากทสี่ ดุ ของ
ฮาร์ดแวร์ เพราะมีหนา้ ท่ีในการประมวลผลจากขอ้ มลู ทผี่ ใู้ ชป้ ้อน หนว่ ยประมวลผล
กลาง ประกอบดว้ ยส่วนสาคัญ 3 สว่ น คอื

1) หน่วยคานวณและตรรกะ (Arithmetic & Logical Unit: ALU) หนว่ ย
คานวณตรรกะ ทาหน้าทเี่ หมือนกบั เคร่อื งคานวณอยใู่ นเครอ่ื งคอมพิวเตอร์ โดย
ทางานเกีย่ วกบั การคานวณทางคณิตศาสตร์

2) หน่วยควบคมุ (Control Unit) หน่วยควบคุม ทาหนา้ ทีค่ วบคมุ ลาดบั
ข้ันตอนการประมวลผล รวมไปถึงการประสานงานกบั อุปกรณน์ าเขา้ ข้อมูล อปุ กรณ์
แสดงผล และหนว่ ยความจาสารองด้วย ซพี ยี ูที่มีจาหน่ายในทอ้ งตลาด ได้แก่
Pentium III , Pentium 4 , Pentium M (Centrino) , Celeron , Dulon ,
Athlon

9. แรม (RAM)
RAM ยอ่ มาจากคาวา่ Random-Access Memory เปน็ หนว่ ยความจาหลักแต่

ไมถ่ าวร ซ่งึ จะตอ้ งมไี ฟมาหล่อเล้ียงอปุ กรณต์ ลอดในการทางาน โดยถา้ เกดิ ไฟฟ้า
กระพรบิ หรอื ดบั ขอ้ มูลท่ถี กู บนั ทกึ ไว้ในหนว่ ยความจาจะหายไปทนั ที

10. ฮาร์ดดิสก์ (Hard disk)
เปน็ อุปกรณท์ ่ใี ช้ในการเกบ็ ข้อมูลหรอื โปรแกรมตา่ งๆ ของคอมพิวเตอร์ โดย

ฮาร์ดดิสค์จะมลี กั ษณะเปน็ รูปสเ่ี หลยี่ มที่มเี ปลือกนอก เปน็ โลหะแข็ง และมี
แผงวงจรสาหรบั การควบคมุ การทางานประกบอยทู่ ่ดี า้ นล่าง พรอ้ มกบั ชอ่ งเสียบ
สายสัญญาณและสายไฟเลยี้ ง ส่วนประกอบภายในจะถกู ปิดผนกึ ไว้อยา่ งมดิ ชิด โดย
ฮารด์ ดสิ ค์สว่ นใหญ่จะประกอบดว้ ยแผ่นจานแมเ่ หล็ก(platters)สามารถเคลอ่ื นเข้า
ออกระหว่างแทรก็ ตา่ ง ๆ อยา่ งรวดเรว็ ซึง่ อนิ เตอรเ์ ฟสของฮารด์ ดสิ กท์ ใี่ ชใ้ นปัจจุบนั
มีอยู่ 3 ชนดิ ดว้ ยกนั

- IDE (Integrated Drive Electronics)
เปน็ ระบบของ ฮารด์ ดิสกอ์ นิ เตอรเ์ ฟสทใี่ ชก้ นั มากในปจั จบุ นั นี้ การตอ่ ไดรฟ์

ฮารด์ ดิสกแ์ บบ IDE จะตอ่ ผ่านสายแพรและคอนเน็คเตอรจ์ านวน 40 ขาทมี่ อี ย่บู น
เมนบอรด์ สว่ นใหญแ่ ล้วใน 1 คอนเน็คเตอร์ จะสามารถตอ่ ฮารด์ ดิสก์ได้ 2 ตวั และ
บนเมนบอ ร์ด

- SCSI (Small Computer System Interface)
เป็นอนิ เตอรเ์ ฟสทแ่ี ตกตา่ งจากอนิ เตอรเ์ ฟสแบบอื่น ๆ มาก โดยจะอาศยั
Controller Card ทีม่ ี Processor อยใู่ นตวั เองทาใหเ้ ป็นสว่ นเพมิ่ ขยายกบั
แผงวงจรใหมโ่ ดยจะสนับสนนุ การตอ่ อุปกรณไ์ ด้ถงึ 8 ตวั แตก่ ารด์ บางรุ่นอาจจะได้
ถงึ 14 ตวั ทเี ดียว โดยส่วนใหญแ่ ลว้ จะใช้งานในรูปแบบ Server เพราะมรี าคาแพง
แตม่ คี วามเรว็ ใ นการสง่ ขอ้ มูลสงู

- Serial ATA (Advanced Technology Attachment)
เป็นอนิ เตอรเ์ ฟสแบบใหม่ เปิดตวั ครง้ั แรกในวนั ท่ี 26 มถิ นุ ายน 2545 งาน PC
Expo ใน New York มคี วามเรว็ ในเขา้ ถึงขอ้ มลู ถึง 150 Mbytes ต่อ วนิ าที และ
ใหผ้ ลตอบสนองในการทางานได้เร็วมากในสว่ นของ extreme application เชน่
Game Home Video และ Home Network Hub โดยเป็นอนิ เตอร์เฟสทจ่ี ะมา
แทนทขี่ อง IDE ในปจั จบุ ัน

11. CD-ROM / CD-RW / DVD / DVD-RW
เปน็ ไดรฟส์ าหรบั อา่ นขอ้ มลู จากแผน่ ซีดรี อม หรือดวี ดี รี อม ซงึ่ ถ้าหากตอ้ งการ

บันทกึ ขอ้ มูลลงบนแผน่ จะตอ้ งใชไ้ ดรฟท์ ่ีสามารถเขียนแผน่ ไดค้ ือ CD-RW หรือ
DVD-RW โดยความเร็วของ ซดี รี อมจะเรียกเป็น X เชน่ 16X , 32X หรือ 52X โดย
จะมี Interface เดยี วกับ Harddisk

12. ฟลอ็ ปปดี้ สิ ก์ (Floppy Disk)
เป็นอุปกรณ์ทกี่ าเนดิ มากอ่ นยุคของพซี เี สยี อกี โดยเรม่ิ จากทม่ี ีขนาด 8 นว้ิ

กลายมาเปน็ 5.25 นิ้ว จนมาถงึ ปจั จบุ ันซ่ึงอยทู่ ่ี 3.5 น้วิ ในส่วนของความจเุ รมิ่ ตน้
ตงั้ แต่ไมก่ รี่ อ้ ยกโิ ลไบต์มาเปน็ 1.44 เมกะไบต์ และ 2.88 เมกะไบต์ ตามลาดับ

ในปัจจุบนั การใชง้ านฟลอ็ ปป้ีดิสกน์ น้ั นอ้ ยลงไปมากเพราะ เนอื่ งจากจขุ อ้ มูลได้
นอ้ ยซงึ่ ไมเ่ พียงพอกบั ความตอ้ งการ แต่ฟลอ็ ปปีด้ ิสกก์ ็ยงั คงเป็นมาตรฐานหนง่ึ ท่ี
เคร่อื งคอมพวิ เตอรท์ กุ เครอื่ งตอ้ งมี การพฒั นาฟล็อปป้ดี ิสกก์ ็ไม่ไดห้ ยดุ ยั้งไปเสยี
ทีเดียว ยังมกี ารพฒั นาเทคโนโลยใี หมท่ ใ่ี ช้ระบบ Optical ทาให้สามารถขยายความ
จไุ ปไดถ้ งึ 120 เมกะไบต์ตอ่ แผน่

เครอื่ งมอื ทใ่ี ชใ่ นการประกอบคอมพวิ เตอร์

อุปกรณค์ อมพวิ เตอร์ที่ตอ้ งเอามาประกอบ มีอะไรบ้าง!!

-เมนบอรด์ (แผงวงจรใหญ่ๆมีสล็อตสม้ ๆเหลอื งๆ)พรอ้ มฝาหลังเคส ฝาหลงั วาอยู่ตรง
หลังพัดลมCPU

-CPU(ชิพสีเงินๆ ใกลพ้ ดั ลม)
-พดั ลมระบายความรอ้ นCPU(จะมาพร้อมCPU)
-แรม แผงเขยี วๆวางติดกัน 2 อัน ในท่ีนเ้ี ปน็ 512*2 บสั 533
-ซดี รี อมไดรฟ์ หรอื ดวี ีดไี รทเ์ ตอรไ์ ดร์ฟ (ขวามือ หนา้ กากสีดา ตวั เทาๆ)
-ฮาร์ดดกิ ส์ไดรฟ์ (วางอยบุ่ นดีวดี ีไรท์เตอร์ไดรฟ์ )
-สายสัญญาณ SATA ตามจานวนฮาร์ดดกิ ส์ ในทนี่ ้ี มี2เสน้ เพราะHDDและ DVD-
RW drive ใชส้ ายSATAครับแต่ถา้ HDDหรือ ไดรฟ์ DVDเปน็ สายแบบ
IDE ก็ตอ้ งสายแบบIDEนะครับ(ยกเวน้ ใชต้ วั แปลงSATA>>IDE)
-นอ็ ตสกรู นอ็ ตทองทีใ่ ชย้ ดึ รองเมนบอรด์ แผน่ แหวนรองนอ็ ตสแี ดงๆ
น็อตนี้ จะได้มาเยอะพอสมควร โดยจะได้มาจากเคส

ขนั้ ตอนการประกอบเครอื่ งคอมพวิ เตอร์

การประกอบเครอื่ งคอมพิวเตอร์ดว้ ยตนเอง ปจั จบุ ันไม่ใชเ่ รอื่ งยากอกี ตอ่ ไปซงึ่ เรา
สามารถหัดประกอบด้วยตนเองได้ โดยมขี น้ั ตอน ดงั นี้

1. ข้ันแรกใหเ้ ตรียมอุปกรณ์ทจ่ี าเป็นสาหรับการประกอบเครื่องคอมพวิ เตอร์
เชน่ ไขควงส่แี ฉก กลอ่ งสาหรับใสน่ อ็ ต คมู่ อื เมนบอร์ด คมี ปากจิง้ จก

2. เรมิ่ จากการตดิ ตง้ั ซีพียูกอ่ น โดยง้างขาลอ็ คของซอ็ กเกต็ ข้ึนมาจากนนั้ นาซพี ยี ูมา
ใส่ลงไปในซ็อกเกต็ โดยให้วางตาแหน่งขาท่ี 1 ของซีพยี ูและซอ็ กเก็ตให้ตรงกนั โดย
สงั เกตวา่ ทขี่ าท่ี 1 ของซีพียูจะทาเครอื่ งหมายเปน็ จดุ เลก็ ไวท้ มี่ มุ ดา้ นบนของซพี ยี ู

3. เมอ่ื วางซีพียตู รงลอ็ คกบั ซอ็ กเกต็ แล้ว จากนนั้ ใหก้ ดขาลอ็ กลงไปเหมือนเดมิ แลว้
นาซลิ ิโคนมาทาตรงบรเิ วณคอร์ (แกน) ของซพี ยี ู และไมค่ วรทาซลิ ิโคนให้หนา หาก
เหน็ วา่ หนาเกินไปให้ใช้กระดาษหรือแผ่นพลาสตกิ มาปาดออกเสียบ้าง

4. ตดิ ตั้งฮีทซงิ คแ์ ละพัดลมลงไปบนคอรข์ องซพี ียู ติดล็อกให้เรียบรอ้ ยในข้ันตอนนีม้ ี
จดุ ที่ตอ้ งระวงั อยู่ 2 จดุ คือ การตดิ ต้งั ฮที ซิงค์ของพดั ลมจะตอ้ งแนบสนทิ กับคอรข์ อง
ซีพยี ู อย่าพยายามกดแรงไป บางทคี อรข์ องซีพยี อู าจบ่นิ ได้ ส่วนขาสปรงิ ทยี่ ึดพดั ลม
บางทีมันแขง็ เกนิ ไป บางคนใชไ้ ขควงพยามยามกดขาสปริงใหเ้ ข้าลอ็ ก ซึ่งอาจทาให้
พลาดไปขูดเอาลายปรน้ิ บนเมนบอรด์ ขา ดทาใหเ้ มนบอร์ดอาจเสียหายได้

5. เสียบสายไฟของพดั ลมเข้ากบั ขัว้ CPU FAN โดยดูจากคมู่ อื เมนบอร์ด

6. นาแรมมาเสียบเขา้ กบั ซ็อกเกต็ แรมโดยให้ตรงกบั รอ่ งของซอ็ กเกต็ จากน้ันจึงกด
ลงไปจนด้านลอ็ กทัง้ 2 ด้านดีดขน้ึ มา (บางเมนบอรด์ ตัวลอ็ กท้งั สองด้านอาจไม่
จาเปน็ ตอ้ งดีดข้นึ มากไ็ ดใ้ ห้ ดูวา่ เขา้ ลอ็ กกนั กพ็ อ)

7. ขนั แทน่ รองนอ็ ตเขา้ กบั เคส

8. นาเมนบอรด์ ท่ไี ด้ตดิ ต้งั ซีพียูและแรมวางลงไปบนเคส จากนน้ั ขนั น็อตยึด
เมนบอรด์ เข้ากบั ตัวเคสใหค้ รบทุกตัว

9. เสยี บการ์ดแสดงผลลงไปในสลอ็ ต AGP เส ร็จแลว้ ขนั นอ็ ตยดึ ตดิ กบั เคส

10. เสยี บการด์ เสียงลงไปใน สล็อต PCI เสรจ็ แลว้ ขันน็อตยึดตดิ กับเคส

11. เสียบสายเพาเวอรซ์ ัพพลายเข้ากับขั้วตอ่ บนเมนบอรด์ โดยควรเสียบใหป้ ล๊กั
ของสายเพาเวอร์ซพั พลายตรงลอ็ กกบั ข้วั ต่อ บนเมนบอร์ด

12. สอดไดรฟ์ซดี รี อมเข้ากับ ชอ่ งวา่ งหน้าเคส แลว้ ขนั นอ็ ตยดึ กบั ตัวเคสใหแ้ นน่

13. เสยี บสาย IDE เข้ากบั ไดรฟ์ซดี รี อมโดยให้แถบสแี ดงตรงกบั ขาท่ี 1หรอื ด้านทต่ี ดิ
กบั ขว้ั สายไฟ จากนนั้ จึงเสยี บสายไ ฟและสายสัญญาณเสียงเข้าไปดว้ ย

14. เสยี บสาย IDE อกี ด้านเข้ากับขว้ั ต่อ Secondary IDE บนเมนบอร์ดโดยแถบสี
แดงตรงกบั ขาที่ 1 ของขวั้ ตอ่ ดว้ ย

15. สอดฮาร์ดดสิ กเ์ ข้ากับช่อ งตดิ ต้งั แล้วขนั นอ็ ตยึดกับตัวเคสให้แนน่

16. เสยี บสาย IDE เข้ากบั ฮาร์ดดสิ ก์โดยให้แถบสแี ดงตรงกบั ขาท่ี 1 หรอื ด้านทต่ี ดิ
กับข้ัวสายไฟ จากนนั้ จึงเสยี บสายไฟเขา้ ไปด้วย

17. เสยี บสาย IDE อกี ด้านเข้ากบั ขวั้ ตอ่ Primary IDE บนเมนบอรด์ โดยแถบสแี ดง
ตรงกบั ขาที่ 1 ของข้ัวตอ่ ดว้ ย

18. สอดไดรฟ์ฟลอ็ บป้ีดสิ กเ์ ขา้ ไปในชอ่ งตดิ ตง้ั แลว้ ขันนอ็ ตยดึ กับตัวเคสใหแ้ นน่
19. เสียบสายไฟเข้ากับขวั้ ตอ่ สายไฟของฟลอ็ บป้ีดิสก์ ให้สังเกตสายไฟของฟล็อบป้ี
ดิสก์จะมีหัวขนาดเล็กกวา่ สายไฟของซีดรี อมและฮาร์ดดิสก์

20. เสยี บสายแพขนาด 34 เส้น (เสน้ เลก็ กวา่ สายแพของฮาร์ดดิสก์และ
ซีดรี อม) ใหด้ ้านทม่ี กี ารไขว้สายเขา้ กับขั้วตอ่ ไดรฟ์ฟลอ็ บปด้ี ิสก์ โดยแถบสีแดงของ
สายแพต้องตรงกับขาที่ 1 ของขวั้ ตอ่ ดว้ ย หากใส่ผดิ ดา้ นไฟของไดรฟฟ์ ล็อบปีด้ สิ ก์
จะตดิ ตลอด วธิ ีแกไ้ ขคือให้หันสายแพกลบั ดา้ นเพราะไดรฟฟ์ ลอ็ บปีด้ สิ ก์บางย่ีห้อ
อาจตอ้ งใส่สลับดา้ น กัน

21. เสยี บสายแพอกี ดา้ นเขา้ กับขั้วตอ่ ฟล็อบป้ีดิสก์บนเมนบอรด์ โดยใหส้ ายสี
แดงตรงกบั ขาท่ี 1 หรือ pin 1 ของขวั้ ตอ่ ด้วย

22. เสียบสายสัญญาณต่างๆ จากเคส เช่น สวิตช์เปดิ ปิดเครอื่ ง ไฟบอกสถานะ
เปิดเครอ่ื ง ไฟบอกสถานะฮาร์ดดิสก ปุ่ม Reset ลาโพง ลงบนเมนบอรด์ ควรดูคู่มือ
เมนบอร์ดประกอบดว้ ย โดยตอ้ งเสียบข้วั ใหถ้ กู หากผดิ ข้วั คอมพวิ เตอรจ์ ะไมต่ ิดหรือ
มไี ฟคา้ งตลอดเวลา วธิ ีแก้ไขคอื ให้ เราลองสลับขวั้ และเปดิ เคร่อื งขนึ้ มาใหม่

23. เมื่อเสรจ็ เรยี บรอ้ ยแลว้ ให้เราลองสารวจดวู ่ามนี ็อตหรืออุปกรณอ์ น่ื ๆตกคา้ ง
อยบู่ นเมนบอรด์ หรอื ไม่ เพราะอาจทาใหเ้ กดิ กระแสไฟลดั วงจรจนเกิดความเสียหาย
ตอ่ เมนบอร์ดและอปุ กรณต์ า่ งๆ บนเมนบอรด์ ได้ นอกจากนี้ควรตรวจสอบการติดตงั้
ทั้งหมดว่าเรียบรอ้ ยดแี ลว้ เชน่ การ์ดต่างๆ หรือสายสัญญาณเสยี บแนน่ หนาดีหรอื
ยัง โดยเฉพาะฮที ซิงคแ์ ละพัดลมตอ้ งแนบสนิทกบั ซพี ียู พร้อมทัง้ ลอ็ กตดิ กนั อย่าง
แน่นหนา

24. เมอื่ เรยี บรอ้ ยดแี ลว้ ปดิ ฝาเคสและขันนอ็ ตใหเ้ รยี บรอ้ ย กเ็ ปน็ อนั เสรจ็ สนิ้
ขัน้ ตอนการประกอบเครอ่ื งอย่างถูกตอ้ งและสมบรู ณแ์ บบแล้ว

บรรณานุกรมและเอกสารอา้ งเอก

*********************************************

ทมี่ า: http://www.bpic.ac.th/computer/pest13.html

ประวตั ผิ จู้ ดั ทา

ช่ือ-สกลุ นางสาว สวุ นันท์ ขันตยิ ู
ช่อื เลน่ ดรมี
เลขที่ 6122040022


Click to View FlipBook Version