The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by 6122040049, 2021-03-04 01:29:15

รุ้งนภากาญ

รุ้งนภากาญ

กาลคร้งั หนึ่งนานมาแลว้ ณ ริมชายหาดสขี าวพาดยาวไปตามทอ้ งทะเล
สคี ราม มคี รอบครวั ปอู าศยั อยู่ด้วยกันหลายครอบครัว รวมทงั้ ยงั มีแม่ปกู บั
ลกู ปูครอบครัวหนงึ่ ที่แสนจะอบอุน่ และชอบทากิจกรรมด้วยกันอยู่
ตลอดเวลาพักอาศยั อยู่ทแ่ี หง่ นัน้ ด้วยระหวา่ งทางทีก่ าลังเดนิ ไปชายหาดอกี ฟาก สองปแู มล่ กู ตอ้ งเดนิ ผา่ น
บ้านของครอบครวั ปูอีกหลายหลงั ซงึ่ วันนี้แต่ละบา้ นก็ออกมาทากิจกรรมกัน
อย่างสนกุ สนานเช่นเคยเหมือนทกุ วัน และเมอื่ เดินใกลบ้ า้ นหลงั ใด ปูบา้ นน้ัน
ก็จะตะโกนทักทายกนั ตลอดทาง

"อ้าว แมล่ กู คนู่ ี้จะไปเทีย่ วไหนกันจ๊ะ" เสยี งป้าปตู ะโกนถาม
"สวสั ดีจะ้ วันนี้ฉนั จะพาลูกไปเดนิ เลน่ ทางนู้นสักหนอ่ ย เหน็ ว่าวนั นอี้ ากาศ
ดี" แม่ปขู านตอบ
"จริงสิ อากาศดมี ากทีเดยี ว ถา้ อยา่ งนน้ั กข็ อใหเ้ ท่ยี วสนกุ ๆ นะ" ป้าปอู วยพร
ท่ามกลางเหล่าลกู หลานท่ีกาลังวง่ิ เลน่ กันเตม็ หน้าบ้าน
"ขอบคณุ มากจ้า ฉันไปแลว้ นะ" สน้ิ คากลา่ วลา สองแมล่ ูกกม็ งุ่ หนา้ ไปยัง
จดุ หมายทันที

ในขณะทเี่ ดนิ อยูน่ ัน้ แมป่ ูกห็ นั มาพดู คุยกบั ลกู ของเธอด้วยความกังวลใจ
เนอ่ื งจากเธอเหน็ เหล่าลกู หลานของปา้ ปพู ากันเดนิ เฉไปเฉมาไมน่ ่ามองนกั

"นล่ี กู แม่ ลูกเห็นไหมว่าเดก็ ๆ บ้านน้ันเขาเดินไมค่ อ่ ยตรงกนั สกั เท่าไร เดย๋ี วก็
เฉไปทางซ้ายที มาทางขวาที" แมป่ พู ูดอยา่ งกังวล

"เห็นจะ้ แต่หนูวา่ ไม่แปลกอะไรเลยนี่จะ๊ " ลูกปตู อบด้วยน้าเสียงไรเ้ ดยี งสา

"ไม่นะ แมว่ ่ามันดูแปลกมากทเี ดียว ไหนลูกลองเดินให้แมด่ ูหนอ่ ยสิ" พอ
กลา่ วจบแมป่ กู ห็ ยุดเดนิ เพื่อรอดวู ่าลกู ของเธอจะกา้ วเท้าอย่างไร

แตภ่ าพที่เหน็ แทบไมต่ ่างจากเด็ก ๆ ทว่ี ่ิงเลน่ ในบ้านของปา้ ปูเลยสักนดิ

"อะไรกนั !? ทาไมลูกถึงเดนิ อยา่ งน้นั เดินเฉไปเฉมาอย่างกับเดก็ บา้ น
นนู้ เลย" เสยี งแม่ปพู ูดอย่างแขง็ กร้าว "เอาอยา่ งน้ี ดูแม่เป็นตัวอย่างแล้วทา
ตามนะ"

จากนน้ั แมป่ จู ึงออกเดินนาหนา้ ส่วนลูกปูก็หยุดยืนดู แตแ่ ม่ปทู โี่ ตเต็ม
วยั กลบั เดินเฉไปเฉมาไม่ตา่ งอะไรจากปูตัวนอ้ ยเลยสักนิด แถมเมอ่ื หนั กลับมา
แม่ปยู ังเดนิ สะดดุ ขาตวั เองลม้ ครนื ไปจนขายหน้า เพราะทาตามท่สี ั่งสอนลกู
ปูเอาไว้ไมไ่ ดน้ น่ั เอง และหลังจากวันนัน้ แมป่ ูจึงไม่กล้าสอนลูกในสง่ิ ที่ตนทา
ไมไ่ ดอ้ ีกเลย

นทิ านเรือ่ งนส้ี อนให้รวู้ ่า : หากต้องการสอนสงิ่ ใดให้แก่ผู้อน่ื เราควรทา

เป็นแบบอย่างท่ดี ีให้ไดเ้ สยี กอ่ น เพื่อที่คนอน่ื จะได้เรยี นรู้และปฏบิ ัติตาม
อย่างถูกวิธีน่ันเอง


Click to View FlipBook Version