The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ejatlegacy, 2022-04-16 23:46:02

9.-DSKP-KSSR-SEJARAH-TAHUN-6_ISBN

9.-DSKP-KSSR-SEJARAH-TAHUN-6_ISBN

SejarahSejarah

Tahun 6

Bahagian Pembangunan Kurikulum
SEPTEMBER 2021

Terbitan 2021

© Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk
dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada
Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4, 6-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran
Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

KANDUNGAN

Rukun Negara................................................................................................................................................................... v
Falsafah Pendidikan Kebangsaan.................................................................................................................................... vi
Definisi Kurikulum Kebangsaan........................................................................................................................................ vii
Kata Pengantar................................................................................................................................................................. ix
Pendahuluan..................................................................................................................................................................... 1
Matlamat........................................................................................................................................................................... 2
Objektif.............................................................................................................................................................................. 2
Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Rendah.............................................................................................................. 3
Fokus................................................................................................................................................................................ 4
Kemahiran Abad Ke-21.................................................................................................................................................... 9
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi......................................................................................................................................... 10
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran............................................................................................................................ 11
Elemen Merentas Kurikulum............................................................................................................................................. 15
Pentaksiran Bilik Darjah................................................................................................................................................... 18
Organisasi Kandungan..................................................................................................................................................... 22
Panduan Pelaksanaan Kajian Kes................................................................................................................................... 39
Glosari.............................................................................................................................................................................. 51
Panel Pakar Rujuk Kurikulum Sejarah dan Buku Teks Sejarah....................................................................................... 54
Panel Penggubal.............................................................................................................................................................. 55
Penghargaan.................................................................................................................................................................... 57RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak:
Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;

Memelihara satu cara hidup demokratik;
Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara

akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;
Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi

kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak;
Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan

sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha
kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA

KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

v

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih
memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk
melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi
dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini
adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan
terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara”

Sumber: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

vi

DEFINISI KURIKULUM KEBANGSAAN

3. Kurikulum Kebangsaan
(1) Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang
termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi
semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan
dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid
dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan
emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang
diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan.

Sumber: Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997
[PU(A)531/97.]

viiPENGANTAR

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang dilaksanakan dan nilai, serta memasukkan secara eksplisit Kemahiran Abad
secara berperingkat mulai tahun 2011 telah disemak semula bagi Ke-21 dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT).
memenuhi dasar baharu di bawah Pelan Pembangunan
Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 supaya kualiti kurikulum Penyepaduan tersebut dilakukan untuk melahirkan insan
yang dilaksanakan di sekolah rendah setanding dengan standard seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan
antarabangsa. Kurikulum berasaskan standard yang menjadi jasmani sebagaimana tuntutan Falsafah Pendidikan
amalan antarabangsa telah dijelmakan dalam KSSR menerusi Kebangsaan.
penggubalan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran
(DSKP) untuk semua mata pelajaran yang mengandungi Bagi menjayakan pelaksanaan KSSR, pengajaran dan
Standard Kandungan, Standard Pembelajaran dan Standard pembelajaran guru perlu memberi penekanan kepada KBAT
Prestasi. dengan memberi fokus kepada pendekatan Pembelajaran
Berasaskan Inkuiri dan Pembelajaran Berasaskan Projek,
Usaha memasukkan standard pentaksiran di dalam dokumen supaya murid dapat menguasai kemahiran yang diperlukan
kurikulum telah mengubah lanskap sejarah sejak Kurikulum dalam abad ke-21.
Kebangsaan dilaksanakan di bawah Sistem Pendidikan
Kebangsaan. Menerusinya murid dapat ditaksir secara Kementerian Pendidikan Malaysia merakamkan setinggi-tinggi
berterusan untuk mengenal pasti tahap penguasaannya dalam penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak
sesuatu mata pelajaran, serta membolehkan guru membuat yang terlibat dalam penggubalan KSSR. Semoga pelaksanaan
tindakan susulan bagi mempertingkatkan pencapaian murid. KSSR akan mencapai hasrat dan matlamat Sistem Pendidikan
Kebangsaan.
DSKP yang dihasilkan juga telah menyepadukan enam tunjang
Kerangka KSSR, mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran dan HAJI AZMAN BIN HAJI ADNAN
Pengarah
ix Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pendidikan MalaysiaPENDAHULUAN KSSR SEJARAH TAHUN 6

Sejarah ialah mata pelajaran teras dalam KSSR yang wajib menterjemah SP semasa pengajaran dan pembelajaran (PdP)
dipelajari oleh semua murid mulai Tahap II dari Tahun 4 sehingga dalam bilik darjah dengan penekanan terhadap KBAT.
Tahun 6. Kurikulum ini merupakan usaha untuk mendedahkan
murid dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kemahiran dan Penyusunan Organisasi Kandungan DSKP ini dapat membantu
pengamalan nilai serta penerapan semangat jati diri sebagai guru merancang dan melaksanakan PdP secara berkesan.
warganegara Malaysia. Aktiviti yang dirancang mestilah berpusatkan murid, aktif dan
memberi pengalaman pembelajaran yang bermakna dalam
DSKP KSSR (Semakan 2017) Sejarah digubal berbentuk usaha melahirkan murid cinta akan negara serta mempunyai
kronologi yang membincangkan pengenalan tentang Sejarah minat yang mendalam terhadap mata pelajaran Sejarah. Guru
Awal Negara, Kedaulatan Negara dan Kemakmuran Negara Kita. juga digalakkan menggunakan kreativiti untuk memilih,
Ini bertujuan untuk mendidik murid memahami latar belakang menyusun, mengolah dan mempelbagai aktiviti mengikut
sejarah negara melalui perubahan dan kesinambungannya kesesuaian murid. Guru diharapkan dapat menghayati dan
sehingga hari ini. melaksanakan hasrat yang terkandung dalam kurikulum Sejarah
KSSR (Semakan 2017) agar matlamat dan objektif yang telah
DSKP KSSR (Semakan 2017) Sejarah Tahun 6 digubal sebagai ditetapkan tercapai.
rujukan dan panduan dalam usaha meningkatkan pemahaman
guru serta murid tentang pendidikan sejarah untuk mendidik Pentaksiran KSSR Sejarah pula bertujuan sebagai kayu ukur
generasi masa kini dan akan datang. untuk menilai Tahap Penguasaan (TP) dan perkembangan murid
dalam memperoleh pengetahuan, menguasai kemahiran dan
Antara perkara yang diberi penekanan dalam penggubalan DSKP pengamalan nilai yang dipelajari semasa di sekolah.
KSSR (Semakan 2017) Sejarah Tahun 6 ialah KBAT yang
dinyatakan secara eksplisit dalam penulisan SP. Guru perlu

1

MATLAMAT KSSR SEJARAH TAHUN 6

KSSR Sejarah bertujuan untuk melahirkan murid yang 7. Mengaplikasikan asas Kemahiran Pemikiran Sejarah (KPS)
mempunyai pengetahuan sejarah, memahami perkembangan melalui PdP Sejarah untuk melahirkan murid yang
sejarah tanah air dan memiliki kesedaran sejarah serta mempunyai Kemahiran Berfikir Aras Tinggi untuk bersaing
meningkatkan semangat cinta akan negara. pada peringkat global.

OBJEKTIF 8. Menilai warisan negara dalam konteks negara dan tamadun
dunia.
KSSR Sejarah membolehkan murid mencapai objektif berikut :

1. Menyatakan kepentingan sejarah sebagai satu disiplin ilmu.
2. Mengenal pasti sumber sejarah yang ada di dalam negara

dan di luar negara.
3. Menjelaskan kepentingan menghargai sumbangan tokoh

pejuang negara untuk kemerdekaan, kedaulatan dan
pembangunan negara.
4. Menyatakan kepentingan menyemai semangat patriotisme
dan jati diri sebagai anak watan dalam mempertahankan
kedaulatan negara.
5. Memahami sejarah perkembangan bangsa, budaya dan
agama dalam menghormati kepelbagaian kaum di Malaysia.
6. Menyatakan kepentingan mengambil iktibar daripada
peristiwa sejarah negara.

2

KERANGKA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH KSSR SEJARAH TAHUN 6

KSSR dibina berasaskan enam tunjang, iaitu Komunikasi; membangunkan modal insan yang menghayati nilai-nilai murni
Kerohanian, Sikap dan Nilai; Kemanusiaan; Keterampilan Diri; berteraskan keagamaan, berpengetahuan, berketerampilan,
Perkembangan Fizikal dan Estetika; serta Sains dan Teknologi. berpemikiran kritis dan kreatif serta inovatif sebagaimana yang
Enam tunjang tersebut merupakan domain utama yang menyokong digambarkan dalam Rajah 1. Kurikulum Sejarah digubal
antara satu sama lain dan disepadukan dengan pemikiran kritis, berdasarkan enam tunjang Kerangka KSSR.
kreatif dan inovatif. Kesepaduan ini bertujuan

Rajah 1: Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Rendah
3

FOKUS KSSR SEJARAH TAHUN 6

Fokus KSSR Sejarah ialah untuk menyemai ilmu pengetahuan dan Kesepaduan ini dilaksanakan secara serentak dan berterusan
asas KPS di samping pengamalan Elemen Kewarganegaraan dan dalam PdP Sejarah seperti yang digambarkan dalam Rajah 2.
Nilai Sivik (EKNS) untuk melahirkan murid cinta akan negara.
Kesepaduan aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai ini
diharapkan mampu memberi pemahaman kepada murid untuk
membina jati diri sebagai rakyat Malaysia. Reka bentuk kurikulum
Sejarah merupakan kesepaduan berbentuk ‘intra’ iaitu yang
berlaku dalam pengetahuan sejarah itu sendiri.

Pengetahuan sejarah meliputi Sejarah Awal Negara, Kedaulatan
Negara dan Kemakmuran Negara Kita. Manakala elemen
kemahiran dilaksanakan mengikut asas KPS serta penerapan nilai
melalui EKNS yang menggunakan dimensi kewarganegaraan.

Rajah 2: Fokus KSSR Sejarah

4

Pengetahuan KSSR SEJARAH TAHUN 6
Pengetahuan Sejarah memberi fokus kepada pemahaman dan
penghayatan tentang sejarah negara kita. Sejarah negara kita KPS boleh diterapkan dalam aktiviti PdP Sejarah di dalam atau luar
dipelajari dan dikaji secara kronologi. Kandungan KSSR Sejarah bilik darjah. KPS dapat diaplikasikan melalui kemahiran inkuiri
mencakupi beberapa tajuk berdasarkan tema seperti Jadual 1. apabila murid bertanyakan soalan seperti ‘Apa, Bila, Siapa, Di
Mana, Mengapa Dan Bagaimana’ setiap kali mereka mempelajari
Jadual 1: Kandungan KSSR Sejarah TEMA ilmu sejarah.
TAHAP II
Penguasaan elemen dalam KPS membolehkan murid melihat
Tahun 4 Sejarah Awal Negara sesuatu peristiwa masyarakat secara empati. Oleh itu, KPS boleh
dirumuskan sebagai satu proses berfikir secara analitis, kritis dan
Tahun 5 Kedaulatan Negara kreatif yang bertujuan memahami peristiwa masa lalu untuk
dihubungkan dengan masa kini dan sebagai persediaan untuk
Tahun 6 Kemakmuran Negara Kita masa hadapan.

Kemahiran Pemikiran Sejarah Asas KPS yang perlu dikuasai oleh murid di peringkat sekolah
KPS merupakan satu elemen yang penting dalam pendidikan rendah adalah seperti berikut:
sejarah. Melalui KPS murid dibimbing untuk berfikir secara kritis
dan analitis terhadap sumber dan peristiwa sejarah. Hal ini secara 1. Elemen Asas Sejarah
tidak langsung dapat meningkatkan keupayaan intelek murid di (i) Tokoh/ masyarakat
samping menjadikan sejarah sebagai satu mata pelajaran yang (ii) Tempat
menarik dan menyeronokkan. (iii) Peristiwa
(iv) Tarikh/ masa
(v) Institusi

5

2. Konsep Masa KSSR SEJARAH TAHUN 6
(i) Tempoh
(ii) Jarak masa 5. Imaginasi dan Empati
(iii) Tarikh spesifik (i) Imaginasi secara visual
(ii) Mengembangkan kreativiti
3. Susunan dan Konversi Masa (iii) Imaginasi berdasarkan perasaan
(i) Awalan, perkembangan dan akhiran
(ii) Mengukur dan mengira kalendar masa 6. Isu dan Masalah Masa Lalu
(iii) Membuat interpretasi garis masa (i) Mengkaji sebab-musabab
(iv) Menerangkan perubahan dan kesinambungan (ii) Melihat perubahan dan kesinambungan
dalam urutan masa/ kronologi (iii) Melihat sebab dan akibat

4. Signifikan Bukti 7. Perbandingan Masa Lalu
(i) Tarikh berlaku (i) Mencari persamaan
(ii) Tokoh yang terlibat (ii) Mencari perbezaan
(iii) Peristiwa yang berlaku
(iv) Lokasi/ tempat peristiwa berlaku 8. Mencari Sumber
(v) Bagaimana berlaku (i) Jenis sumber
(vi) Kesahan bukti (ii) Kaedah mencari sumber
(iii) Kenal pasti sumber
(iv) Kritikan sumber
(v) Menggunakan sumber

6

Elemen Kewarganegaraan dan Nilai Sivik KSSR SEJARAH TAHUN 6

Penerapan Elemen Kewarganegaraan dan Nilai Sivik (EKNS) Objektif penerapan EKNS ini adalah untuk membolehkan murid
melalui mata pelajaran sejarah adalah satu usaha berterusan untuk menerima, mengurus dan menghormati kepelbagaian agama,
melahirkan warganegara Malaysia yang mempunyai keterikatan kaum dan budaya.
emosi kepada negara. Pelaksanaannya adalah secara menyeluruh
dan bersepadu bersesuaian dengan Falsafah Pendidikan Di samping itu juga untuk meningkatkan pemahaman, kesedaran
Kebangsaan. Penerapan EKNS dalam Sejarah memberi dan kepekaan terhadap isu-isu dalam masyarakat secara harmoni,
penekanan kepada aspek amalan dan penghayatan dalam mengambil iktibar dari pengetahuan dan pengalaman sejarah
kalangan murid bagi membentuk dan melahirkan bangsa Malaysia untuk mengukuhkan nilai kewarganegaraan
yang mengetahui hak, tanggungjawab serta peranannya sebagai Ini ditunjukkan seperti Jadual 2 di bawah.
warganegara.

Matlamat penerapan EKNS adalah untuk membentuk warganegara
yang mempunyai jati diri dan berkeperibadian Malaysia yang
patriotik berlandaskan prinsip-prinsip Rukun Negara dan
berteraskan Perlembagaan Persekutuan. Usaha ini bagi
mewujudkan hubungan, kesepaduan dan keharmonian ke arah
perpaduan di samping membentuk masyarakat yang progresif dan
berdaya saing dalam era globalisasi.

7

KSSR SEJARAH TAHUN 6

Jadual 2: Elemen Kewarganegaraan dan Nilai Sivik yang menggunakan dimensi kewarganegaraan.

DIMENSI KRITERIA NILAI
BIL. KEWARGANEGARAAN CIRI-CIRI WARGANEGARA o Berbangga dengan sejarah asal-usul negara.
o Mengambil iktibar kesan penjajahan ke atas negara.
1. Perkongsian Sejarah o Mengetahui dan memahami o Menghayati peristiwa kemerdekaan negara.
sejarah pembentukan o Memelihara warisan negara.
negara.
o Menyanjungi prinsip Rukun Negara.
2. Perkongsian Nilai o Mengamalkan sikap dan o Menghormati kepelbagaian agama dan budaya.
perlakuan yang berhemah. o Berbangga dengan lambang dan simbol negara.

3. Perasaan Kekitaan o Membentuk sikap sepunya o Menghormati amalan kepelbagaian kaum, budaya, dan
dan kebersamaan. agama.
4. Perkongsian Masa
Hadapan o Membina keyakinan dan o Berbangga dengan hari kemerdekaan dan pencapaian
tanggungjawab negara.
mencorakkan negara pada
masa hadapan. o Menghormati masyarakat pelbagai kaum.
o Memakmurkan ekonomi negara.
o Mengekalkan warisan negara

5. Kesetiaan o Memupuk perasaan taat dan o Mentaati raja dan negara.
setia pada negara. o Menghormati pemimpin negara.
o Mematuhi undang-undang dan peraturan negara.

6. Tanggungjawab o Mengetahui dan memahami o Mempertahankan identiti negara.
Warganegara tanggungjawab sebagai o Mempertahankan warisan negara.
warganegara dengan o Menerima perbezaan kaum, budaya dan agama.
sepenuh hati.

7. Keterikatan Emosi o Mempunyai perasaan cinta o Menghargai sejarah asal-usul negara.
Kepada Negara akan negara yang mendalam o Menghargai warisan negara dan identiti negara.
dan berusaha o Menghayati prinsip Rukun Negara.
mempertahankannya. o Bersyukur dengan keharmonian kaum dan kemajuan

ekonomi.
o Berbangga dengan pencapaian negara.

8

KEMAHIRAN ABAD KE-21 PROFIL MURID KSSR SEJARAH TAHUN 6

Satu daripada hasrat KSSR adalah untuk melahirkan murid yang Kerja PENERANGAN
mempunyai Kemahiran Abad Ke-21 dengan memberi fokus kepada Sepasukan
kemahiran berfikir serta kemahiran hidup dan kerjaya yang mereka sebagai murid. Mereka
berteraskan amalan nilai murni. Kemahiran Abad Ke-21 Bersifat Ingin menjana soalan dan bersifat terbuka
bermatlamat untuk melahirkan murid yang mempunyai ciri-ciri yang Tahu kepada perspektif, nilai dan tradisi
dinyatakan dalam profil murid seperti dalam Jadual 3 supaya individu dan masyarakat lain. Mereka
berupaya bersaing di peringkat global. Penguasaan SK dan SP berkeyakinan dan kreatif dalam
dalam kurikulum Sejarah menyumbang kepada pemerolehan menangani bidang pembelajaran yang
Kemahiran Abad Ke-21 dalam kalangan murid. baharu.

Jadual 3: Profil Murid PENERANGAN Mereka boleh bekerjasama secara
PROFIL MURID berkesan dan harmoni dengan orang
Berdaya Tahan Mereka mampu menghadapi dan lain. Mereka menggalas
mengatasi kesukaran, mengatasi tanggungjawab bersama serta
Mahir cabaran dengan kebijaksanaan, menghormati dan menghargai
Berkomunikasi keyakinan, toleransi dan empati. sumbangan yang diberikan oleh setiap
ahli pasukan. Mereka memperoleh
Pemikir Mereka menyuarakan dan meluahkan kemahiran interpersonal melalui aktiviti
fikiran, idea dan maklumat dengan kolaboratif dan ini menjadikan mereka
yakin dan kreatif secara lisan dan pemimpin dan ahli pasukan yang lebih
bertulis, menggunakan pelbagai media baik.
dan teknologi.
Mereka membangunkan rasa ingin
Mereka berfikir secara kritikal, kreatif tahu semula jadi untuk meneroka
dan inovatif; mampu untuk menangani strategi dan idea baharu. Mereka
masalah yang kompleks dan membuat mempelajari kemahiran yang
keputusan yang beretika. Mereka diperlukan untuk menjalankan inkuiri
berfikir tentang pembelajaran dan diri dan penyelidikan serta menunjukkan
sifat berdikari dalam pembelajaran.
Mereka menikmati pengalaman
pembelajaran sepanjang hayat secara
berterusan.

9

KSSR SEJARAH TAHUN 6

PROFIL MURID PENERANGAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI
Berprinsip KBAT dinyatakan dalam kurikulum secara eksplisit supaya guru
Mereka berintegriti dan jujur, dapat menterjemahkan dalam PdP bagi merangsang pemikiran
Bermaklumat kesamarataan, adil dan menghormati berstruktur dan berfokus dalam kalangan murid. Penerangan KBAT
maruah individu, kumpulan dan adalah berfokus kepada empat tahap pemikiran seperti Jadual 4.
Penyayang/ komuniti. Mereka bertanggungjawab
Prihatin atas tindakan, akibat tindakan serta Jadual 4: Tahap pemikiran dalam KBAT
Patriotik keputusan mereka.
TAHAP PENERANGAN
Mereka mendapatkan pengetahuan PEMIKIRAN
dan membentuk pemahaman yang Mengaplikasi Menggunakan pengetahuan, kemahiran dan
luas dan seimbang merentasi pelbagai nilai dalam situasi berlainan untuk
disiplin pengetahuan. Mereka Menganalisis melaksanakan sesuatu perkara.
meneroka pengetahuan dengan cekap
dan berkesan dalam konteks isu Menilai Mencerakinkan maklumat kepada bahagian
tempatan dan global. Mereka Mencipta kecil untuk memahami dengan lebih
memahami isu-isu etika/ mendalam serta hubung kait antara bahagian
undang-undang berkaitan maklumat berkenaan.
yang diperoleh.
Membuat pertimbangan dan keputusan
Mereka menunjukkan empati, belas menggunakan pengetahuan, pengalaman,
kasihan dan rasa hormat terhadap kemahiran dan nilai serta memberi justifikasi.
keperluan dan perasaan orang lain.
Mereka komited untuk berkhidmat Menghasilkan idea, produk atau kaedah yang
kepada masyarakat dan memastikan kreatif dan inovatif.
kelestarian alam sekitar.
KBAT ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan,
Mereka mempamerkan kasih sayang, kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi
sokongan dan rasa hormat terhadap bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan
negara. berupaya mencipta sesuatu. KBAT merangkumi kemahiran berfikir
kritis, kreatif dan menaakul serta strategi berfikir.

10

Kemahiran berfikir kritis adalah kebolehan untuk menilai sesuatu KSSR SEJARAH TAHUN 6
idea secara logik dan rasional untuk membuat pertimbangan yang
wajar dengan menggunakan alasan dan bukti yang munasabah. STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Kemahiran berfikir kreatif adalah kemampuan untuk Strategi PdP merujuk kepada pengaplikasian pelbagai
menghasilkan atau mencipta sesuatu yang baharu dan bernilai pendekatan, kaedah dan teknik. Kepelbagaian strategi PdP ini
dengan menggunakan daya imaginasi secara asli serta berfikir membolehkan guru menyalurkan pengetahuan, meningkatkan
tidak mengikut kelaziman. kemahiran dan menerapkan nilai yang dihasratkan dalam
kurikulum. Keberkesanan dan kejayaan PdP KSSR Sejarah
Kemahiran menaakul adalah keupayaan individu membuat bergantung kepada kreativiti guru merancang, mengolah dan
pertimbangan dan penilaian secara logik dan rasional. melaksanakan pendekatan, kaedah, teknik secara bersepadu dan
sistematik. Guru hendaklah mengajar kandungan Sejarah
Strategi berfikir merupakan cara berfikir yang berstruktur dan berpandukan SP dan disepadukan kemahiran dan EKNS semasa
berfokus untuk menyelesaikan masalah. melaksanakan PdP.

KBAT boleh diaplikasikan dalam bilik darjah melalui aktiviti Dalam aspek pedagogi, penekanan terhadap pembelajaran
berbentuk menaakul, pembelajaran inkuiri, penyelesaian masalah secara mendalam merupakan salah satu cara pendekatan
dan projek. Guru dan murid perlu menggunakan alat berfikir seperti berpusatkan murid. Guru hendaklah merancang PdP yang
peta pemikiran dan peta minda serta penyoalan aras tinggi untuk berpusatkan murid bagi menggalakkan penglibatan aktif murid
menggalakkan murid berfikir. agar dapat menimbulkan suasana PdP yang menarik.
Pembelajaran aktif yang dilaksanakan dalam pendekatan secara
mendalam dapat meningkatkan kompetensi murid dengan
mengaplikasikan KBAT dalam pengetahuan, kemahiran dan nilai.
Antara kaedah PdP Sejarah adalah seperti berikut:

11

Pendekatan Didik Hibur KSSR SEJARAH TAHUN 6
Pendekatan Didik Hibur atau fun learning merupakan satu
pendekatan dalam proses PdP yang bersifat santai dan berhibur Pembelajaran Berasaskan Inkuiri
seperti permainan, nyanyian, bercerita, lakonan dan puisi secara Kemahiran Inkuiri merupakan kaedah PdP yang berpusatkan
sistematik dan terancang. Didik hibur adalah pendekatan PdP yang murid. Murid berperanan merancang dan menjalankan aktiviti
menyeronokkan murid-murid. Walaupun murid seronok tetapi pembelajaran. Mereka melibatkan diri secara aktif untuk mencari
objektif PdP masih dapat dicapai seperti yang ditetapkan. Oleh itu, dan mengumpul maklumat melalui pelbagai aktiviti seperti
guru perlu merancang PdP agar isi kandungan mata pelajaran memerhati, mendengar, menyoal, berbincang, membuat rujukan,
dapat disampaikan dengan berkesan. ujikaji dan kaji siasat. Aktiviti ini boleh dijalankan secara berasingan
atau digabungkan dalam pelbagai teknik pembelajaran seperti
Kajian Kes kerja projek, simulasi, lawatan, main peranan dan kuiz. Kemahiran
Kajian kes ialah pembelajaran melalui penerokaan yang Inkuiri digunakan dalam kajian kes untuk membolehkan murid
melibatkan pengetahuan, pelibatan diri, kemahiran kreativiti dan memperoleh ilmu pengetahuan dan menguasai kemahiran melalui
pengaplikasian metodologi sejarah. Pengalaman menjalankan penaakulan. Kemampuan mencari dan mengumpul maklumat
kajian kes dapat menggalakkan kemahiran penyelesaian masalah melalui pelbagai aktiviti tersebut dapat meningkatkan ilmu
dan sikap ingin tahu. Kajian kes merupakan satu komponen dalam pengetahuan dan kemahiran yang lebih bermakna dan berkesan.
kurikulum Sejarah yang wajib dilaksanakan sebagai pendedahan Menerusi kemahiran ini, guru juga boleh berperanan sebagai
kepada murid untuk mengaplikasikan KPS. Kajian ini juga pembimbing untuk merangsang minat murid menjadi lebih yakin
melibatkan kemahiran mengaplikasi, menganalisis, menilai dan dalam menjalankan aktiviti pembelajaran.
mencipta idea berdasarkan fakta-fakta sejarah. Kajian kes ini mesti
dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali setahun (minima). Pembelajaran Masteri
Pembelajaran Masteri merujuk kepada pendekatan PdP bagi
memastikan murid menguasai hasil pembelajaran yang
dihasratkan dalam suatu unit pembelajaran sebelum berpindah ke
unit pembelajaran seterusnya. Pendekatan ini digunakan kerana
murid mempunyai kebolehan dan keperluan yang berbeza dalam

12

pembelajaran. Pendekatan ini memerlukan peruntukan masa yang KSSR SEJARAH TAHUN 6
mencukupi serta proses PdP yang berkualiti. Sebagai contoh,
kaedah ini dilaksanakan dengan membahagikan tajuk-tajuk yang Belajar Cara Belajar
besar kepada bab-bab atau unit-unit yang kecil yang mempunyai Belajar Cara Belajar ialah suatu proses untuk memperoleh teknik
objektif yang tersendiri bagi memudahkan murid menguasai isi belajar sama ada bersama guru atau tanpa guru. Pendekatan ini
pelajaran sebelum beralih kepada tajuk yang seterusnya. bertujuan untuk menyediakan murid yang berupaya belajar sendiri,
menggunakan pengetahuan sedia ada, rakan-rakan dan bahan lain
Pembelajaran Luar Bilik Darjah sebagai sumber pembelajaran dan membolehkan murid membuat
Pembelajaran Luar Bilik Darjah (PLBD) boleh mengembangkan refleksi dan menilai tahap pembelajaran sendiri serta mampu
kemahiran sosial dan kerja berpasukan dalam kalangan murid. mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam situasi yang
Sebagai contoh, membuat lawatan sambil belajar ke tempat- berlainan.
tempat bersejarah seperti muzium, arkib atau tapak warisan.
Melalui aktiviti ini, murid dibimbing untuk mengaitkan pengalaman Pembelajaran Akses Kendiri
sebenar dengan peristiwa-peristiwa sejarah yang dipelajari dalam Pembelajaran Akses Kendiri (PAK) ialah pendekatan yang
bilik darjah. membolehkan murid belajar secara kendiri melalui penggunaan
bahan pembelajaran. Murid diberi peluang memilih aktiviti, menilai
Pembelajaran Berasaskan Kajian Masa Depan hasil kerja dan memantau kemajuan mereka sendiri agar mereka
Pengajaran berasaskan Kajian Masa Depan (KMD) merupakan bertanggungjawab dan berdikari atas pembelajaran mereka.
strategi secara saintifik yang dibina untuk menambahkan Dalam PAK, bahan pembelajaran direka dan diuruskan supaya
keupayaan murid dalam menghadapi pelbagai cabaran hidup dan murid belajar mengikut minat, keperluan, tahap kemampuan dan
membuat keputusan. Dalam mata pelajaran Sejarah, murid diajar gaya pembelajaran mereka. Murid juga boleh mengetahui maklum
menggunakan pemikiran kritis dan kreatif untuk meninjau balas pencapaian mereka kerana PAK menyediakan pentaksiran
perubahan keadaan daripada masa lalu sehingga ke masa kini kendiri.
dan meramalkan keadaan pada masa hadapan

13

KSSR SEJARAH TAHUN 6

Pembelajaran Secara Kontekstual dan potensi yang tidak terbatas bagi membantu murid
Pembelajaran Kontekstual merupakan satu pendekatan PdP yang menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sebenar.
membantu guru Sejarah mengaitkan tajuk yang dipelajari dengan
situasi dunia sebenar dan memotivasikan murid untuk membuat Pembelajaran Teknologi Maklumat dan Komunikasi
perkaitan antara pengetahuan dengan aplikasinya dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) dalam PdP bermaksud
kehidupan harian mereka sebagai ahli keluarga, warga masyarakat menggunakan TMK secara berfikrah, terancang dan bersesuaian
dan dunia kerjaya. dengan keperluan pembelajaran bagi meningkatkan kefahaman
dan penguasaan murid terhadap pelajaran. Penggunaan TMK juga
Pembelajaran Secara Konstruktivisme memberi peluang pembelajaran yang sama kepada semua murid
yang pelbagai keupayaan bagi meningkatkan motivasi diri di
Kaedah pembelajaran yang menggalakkan murid membina sendiri samping membolehkan murid mengamalkan pembelajaran kendiri.
pengetahuan atau konsep mengikut konteks yang membawa
maksud keadaan, situasi dan kejadian secara aktif berdasarkan Aplikasi Teknik Theory of Constraints
pengetahuan sejarah dan pengalaman sedia ada. Guru sebagai Aplikasi Teknik Theory of Constraints (TOC) ini mampu untuk
pembimbing perlu membantu proses ini dengan menggunakan melibatkan murid secara kolaboratif iaitu bersesuaian dengan
strategi dan kaedah pengajaran yang menggalakkan murid untuk konsep pembelajaran berpusatkan murid. Ini menyediakan mereka
membuat analisis, tafsiran dan amalan kendiri. Guru harus dengan kemahiran bagi mencapai matlamat, menyelesaikan
mendorong proses pembelajaran murid dengan mengemukakan masalah dengan berkesan, membuat keputusan, berkomunikasi
soalan-soalan terbuka dan sering mengadakan perbincangan dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Dalam
kumpulan dalam kalangan murid. pembelajaran Sejarah, kaedah ini dapat membantu murid
membuat andaian dan pertimbangan mengenai peristiwa sejarah
Aplikasi Teori Kecerdasan Pelbagai (TKP) berdasarkan fakta yang tepat iaitu melalui pentarikhan serta bukti
Melalui pendekatan ini, guru dapat mengenal pasti persamaan dan sebenar sesuatu peristiwa sejarah.
perbezaan keupayaan individu murid yang unik. Mereka belajar
dan dinilai dengan cara yang berlainan bagi meningkatkan
kecerdasan

14

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM KSSR SEJARAH TAHUN 6

Elemen Merentas Kurikulum (EMK) ialah unsur nilai tambah yang 3. Nilai Murni
diterapkan dalam proses PdP selain yang ditetapkan dalam SK. • Nilai murni diberi penekanan dalam semua mata pelajaran
Elemen ini diterapkan bertujuan mengukuhkan kemahiran dan supaya murid sedar akan kepentingan dan
keterampilan modal insan yang dihasratkan serta dapat menangani mengamalkannya.
cabaran semasa dan masa hadapan. Elemen dalam EMK adalah • Nilai murni merangkumi aspek kerohanian, kemanusiaan dan
seperti berikut: kewarganegaraan yang menjadi amalan dalam kehidupan
harian.
1. Bahasa
• Penggunaan bahasa pengantar yang betul perlu 4. Sains dan Teknologi
dititikberatkan dalam semua mata pelajaran. • Menambahkan minat terhadap Sains dan Teknologi dapat
• Semasa PdP bagi setiap mata pelajaran, aspek sebutan, meningkatkan literasi sains serta teknologi dalam kalangan
struktur ayat, tatabahasa, istilah dan laras bahasa perlu diberi murid.
penekanan bagi membantu murid menyusun idea dan • Penggunaan teknologi dalam pengajaran dapat membantu
berkomunikasi secara berkesan. serta menyumbang kepada pembelajaran yang lebih cekap
dan berkesan.
2. Kelestarian Alam Sekitar • Pengintegrasian Sains dan Teknologi dalam PdP
• Kesedaran mencintai dan menyayangi alam sekitar dalam merangkumi empat perkara iaitu:
jiwa murid perlu dipupuk melalui PdP semua mata pelajaran. (i) Pengetahuan Sains dan Teknologi (fakta, prinsip,
• Pengetahuan dan kesedaran terhadap kepentingan alam konsep yang berkaitan dengan sains dan teknologi).
sekitar dalam membentuk etika murid untuk menghargai (ii) Kemahiran saintifik (proses pemikiran dan kemahiran
alam. manipulatif tertentu).
(iii) Sikap saintifik (seperti ketepatan, kejujuran,
keselamatan).
(iv) Penggunaan teknologi dalam aktiviti PdP.

15

KSSR SEJARAH TAHUN 6

5. Patriotisme • Ciri-ciri keusahawanan boleh diterapkan dalam PdP melalui
• Semangat patriotik dapat dipupuk melalui semua mata aktiviti yang mampu memupuk sikap seperti rajin, jujur,
pelajaran, aktiviti kokurikulum dan khidmat masyarakat. amanah dan bertanggungjawab serta membangunkan minda
• Semangat patriotik dapat melahirkan murid yang mempunyai kreatif dan inovatif untuk memacu idea ke pasaran global.
semangat cinta akan negara dan berbangga sebagai rakyat
Malaysia. 8. Teknologi Maklumat dan Komunikasi
• Penerapan elemen Teknologi Maklumat dan Komunikasi
6. Kreativiti dan Inovasi (TMK) dalam PdP memastikan murid dapat mengaplikasi dan
• Kreativiti adalah kebolehan menggunakan imaginasi untuk mengukuhkan pengetahuan dan kemahiran asas TMK yang
mengumpul, mencerna dan menjana idea atau mencipta dipelajari.
sesuatu yang baharu atau asli melalui ilham atau gabungan • Pengaplikasian TMK bukan sahaja mendorong murid
idea yang ada. menjadi kreatif malah menjadikan PdP lebih menarik dan
• Inovasi merupakan pengaplikasian kreativiti melalui ubah menyeronokkan serta meningkatkan kualiti pembelajaran.
suaian, membaiki dan mempraktikkan idea. • TMK diintegrasikan mengikut kesesuaian topik yang hendak
• Kreativiti dan inovasi saling bergandingan dan perlu untuk diajar dan sebagai pengupaya bagi meningkatkan lagi
memastikan pembangunan modal insan yang mampu kefahaman murid terhadap kandungan mata pelajaran.
menghadapi cabaran abad ke-21. • Salah satu penekanan dalam TMK adalah pemikiran
• Elemen kreativiti dan inovasi perlu diintegrasikan dalam PdP. komputasional yang boleh diaplikasikan dalam semua mata
pelajaran. Pemikiran komputasional merupakan satu
7. Keusahawanan kemahiran untuk menggunakan konsep penaakulan logik,
• Penerapan elemen keusahawanan bertujuan membentuk algoritma, leraian, pengecaman corak, peniskalaan dan
ciri-ciri dan amalan keusahawanan sehingga menjadi satu penilaian dalam proses menyelesaikan masalah berbantukan
budaya dalam kalangan murid. komputer.

16

9. Kelestarian Global KSSR SEJARAH TAHUN 6
• Elemen kelestarian global bermatlamat melahirkan murid
berdaya fikir lestari yang bersikap responsif terhadap 10. Pendidikan Kewangan
persekitaran dalam kehidupan harian dengan mengaplikasi • Penerapan elemen pendidikan kewangan bertujuan
pengetahuan, kemahiran dan nilai yang diperoleh melalui membentuk generasi masa hadapan yang berkeupayaan
elemen penggunaan dan pengeluaran lestari, membuat keputusan kewangan yang bijak, mengamalkan
kewarganegaraan global dan perpaduan. pengurusan kewangan yang beretika serta berkemahiran
• Elemen kelestarian global penting dalam menyediakan murid menguruskan hal kewangan secara bertanggungjawab.
bagi menghadapi cabaran semasa di peringkat tempatan, • Elemen pendidikan kewangan boleh diterapkan dalam PdP
negara dan global. secara langsung ataupun secara sisipan.
• Elemen ini diajar secara langsung dan secara sisipan dalam • Penerapan secara langsung adalah melalui tajuk-tajuk
mata pelajaran yang berkaitan. seperti wang yang mengandungi elemen kewangan secara
eksplisit seperti pengiraan faedah mudah dan faedah
kompoun.
• Penerapan secara sisipan pula diintegrasikan melalui
tajuk-tajuk lain merentas kurikulum. Pendedahan
pengurusan kewangan adalah penting untuk menyediakan
murid dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang dapat
diaplikasikan secara berkesan dan bermakna.

17

PENTAKSIRAN BILIK DARJAH KSSR SEJARAH TAHUN 6

Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) merupakan proses mendapatkan • Membolehkan murid mempamerkan pelbagai keupayaan
maklumat tentang perkembangan murid yang dirancang, dilaksana pembelajaran.
dan dilapor oleh guru yang berkenaan. Proses ini berlaku
berterusan bagi membolehkan guru menentukan TP murid. • Mentaksir TP murid berdasarkan SP dan SPi.
• Mengambil tindakan susulan bagi tujuan pemulihan dan
PBD boleh dilaksanakan oleh guru secara formatif dan sumatif.
Pentaksiran secara formatif dilaksanakan seiring dengan proses pengukuhan.
PdP, manakala pentaksiran secara sumatif dilaksanakan pada
akhir sesuatu unit pembelajaran, penggal, semester atau tahun. PBD KSSR Sejarah bertujuan untuk merangsang pemikiran yang
Guru perlu merancang, membina item atau instrumen pentaksiran, melibatkan penguasaan murid dalam pengetahuan, kemahiran dan
mentadbir, memeriksa, merekod dan melapor TP yang diajar nilai. Pentaksiran ini dilaksanakan dengan menguji pengetahuan
berdasarkan DSKP. dan pemahaman murid terhadap sesuatu SK dan SP. Murid juga
boleh diuji mengenai fakta, tarikh dan definisi. Selain itu, guru juga
Dalam usaha memastikan pentaksiran membantu meningkatkan boleh menguji murid daripada aspek kognitif yang lebih tinggi
keupayaan dan penguasaan murid, guru haruslah melaksanakan seperti mengaplikasi, menganalisis, menilai dan menjana idea
pentaksiran yang mempunyai ciri-ciri berikut: yang berterusan mengikut panduan dalam SPi.
• Menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran seperti
PBD dalam Sejarah juga memberi ruang yang luas kepada murid
pemerhatian, lisan dan penulisan. untuk menganalisis, menilai dan merumus fakta-fakta sejarah
• Menggunakan pelbagai strategi pentaksiran yang boleh secara rasional. Hal ini dapat direalisasikan melalui satu sistem
pentaksiran yang baik dan terancang. Semasa menjalankan
dilaksanakan oleh guru dan murid. pentaksiran, guru harus mengambil kira kepelbagaian tahap
• Mengambil kira pelbagai aras pengetahuan dan kemahiran kecerdasan murid dan dilakukan secara berterusan semasa proses
PdP dengan pelbagai cara.
yang dipelajari.

18

KSSR SEJARAH TAHUN 6

Antaranya ialah pemerhatian, kerja kursus, kajian kes, membuat TAHAP TAFSIRAN
folio, membuat simulasi, kuiz, ujian bertulis dan lain-lain kaedah
yang bersesuaian dengan kebolehan murid. 4 Murid menggunakan pengetahuan dan
(Tahu, faham dan melaksanakan sesuatu kemahiran dengan
boleh buat dengan beradab iaitu mengikut prosedur atau
secara analitik dan sistematik.
beradab)

TAHAP PENGUASAAN UMUM 5 Murid menggunakan pengetahuan dan
TP merupakan satu bentuk penyataan pencapaian yang (Tahu, faham dan melaksanakan sesuatu kemahiran pada
menunjukkan perkembangan pembelajaran murid. Terdapat enam boleh buat dengan situasi baharu dengan mengikut prosedur
TP yang menunjukkan aras penguasaan yang disusun secara beradab terpuji) atau secara sistematik serta tekal dan
hierarki. TP ini mengambil kira pengetahuan, kemahiran dan nilai bersikap positif.
yang ditetapkan dalam kurikulum. Jadual 5 menunjukkan
penyataan TP umum. 6 Murid berupaya menggunakan
(Tahu, faham dan pengetahuan dan kemahiran sedia ada
Jadual 5: Penyataan Tahap Penguasaan Umum boleh buat dengan untuk digunakan pada situasi baharu
beradab mithali) secara sistematik, bersikap positif, kreatif
dan inovatif dalam penghasilan idea
baharu serta boleh dicontohi.

TAHAP TAFSIRAN

1 Murid tahu perkara asas atau boleh Guru boleh mencatat perkembangan murid dalam buku rekod
(Tahu) melakukan kemahiran asas atau memberi mengajar, buku latihan, buku catatan, senarai semak, jadual atau
respons terhadap perkara yang asas. lain-lain yang sesuai. Perekodan TP dibuat ke dalam templat
pelaporan yang disediakan setelah PdP bagi setiap bidang, tema,
2 Murid menunjukkan kefahaman dengan kemahiran atau kelompok SK dan SP selesai dilaksanakan.
(Tahu dan faham) menjelaskan sesuatu perkara yang
dipelajari dalam bentuk komunikasi.

3 Murid menggunakan pengetahuan untuk
(Tahu, faham dan melaksanakan sesuatu kemahiran pada
suatu situasi.
boleh buat)

19

Guru boleh menentukan TP murid dalam KSSR Sejarah dengan KSSR SEJARAH TAHUN 6
merujuk kepada tafsiran umum. Berikut adalah tafsiran umum TP
KSSR Sejarah seperti Jadual 6. TAHAP PENGUASAAN KESELURUHAN
Tahap Penguasaan Keseluruhan bagi setiap mata pelajaran perlu
Jadual 6: Tafsiran Umum Tahap Penguasaan KSSR Sejarah ditentukan pada setiap akhir tahun. Tahap Penguasaan
Keseluruhan ini merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan
TAHAP TAFSIRAN nilai. Guru perlu mentaksir murid secara kolektif dan holistik
PENGUASAAN dengan melihat semua aspek semasa proses pembelajaran. Guru
Mengetahui perkara asas berdasarkan ilmu hendaklah menggunakan pertimbangan profesional dalam semua
1 sejarah dan nilai yang dipelajari. proses pentaksiran, khususnya dalam menentukan Tahap
Penguasaan Keseluruhan berdasarkan tafsiran umum mata
2 Mempamerkan kefahaman tentang perkara pelajaran Sejarah. Pertimbangan profesional boleh dilakukan
asas berdasarkan ilmu sejarah dan nilai berdasarkan pengetahuan dan pengalaman guru, interaksi guru
yang dipelajari. bersama-sama murid serta perbincangan bersama-sama rakan
sejawat.
3 Menggunakan perkara asas berdasarkan
ilmu sejarah dan nilai yang dipelajari.

Menganalisis pengetahuan dan kemahiran
4 berdasarkan ilmu sejarah dan nilai yang

dipelajari.

5 Membuat penilaian berdasarkan ilmu
sejarah dan nilai yang dipelajari.

6 Melahirkan idea berdasarkan ilmu sejarah
dan nilai yang dipelajari.

TP ialah kriteria pencapaian yang berasaskan SK dan SP yang
ditetapkan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun
secara hierarki digunakan bagi tujuan pelaporan individu. Guru
perlu merujuk kepada SPi yang mengandungi TP dan tafsiran
untuk setiap kelompok dalam menentukan TP murid.

20

KSSR SEJARAH TAHUN 6

Rubrik Bagi Tahap Penguasaan Mata Pelajaran Sejarah TAHAP PENYATAAN KATA KUNCI
Rubrik ini adalah panduan kepada guru untuk menentukan TP PENGUASAAN
murid dalam melaksanakan pentaksiran berdasarkan SPi bagi Menguji/ mengesan Menganalisis,
setiap kelompok SK dan SP seperti Jadual 7. 4 kebolehan murid membezakan,
mencerakin atau membandingkan,
mengumpul maklumat mengkategorikan
bagi memberi dan mengkelaskan.
gambaran tentang
Jadual 7: Rubrik Tahap Penguasaan Mata Pelajaran Sejarah peristiwa atau fakta
sejarah.
TAHAP PENYATAAN KATA KUNCI
PENGUASAAN Menguji/ mengesan Membahas,
Menguji/ mengesan Menyenaraikan,
1 kebolehan murid menamakan, kebolehan murid mentafsir, membuat
mengingati semula, menyatakan dan
tahu jawapan memerihalkan. membuat pertimbangan kesimpulan, menilai
berdasarkan hafalan.
dan keputusan dan

mengunakan membincangkan.

Menguji/ mengesan Menjelaskan dan 5 pengetahuan,
kebolehan kognitif menerangkan . pengalaman,

kemahiran dan nilai

murid yang melibatkan serta memberi

2 pengetahuan tanpa justifikasi.

situasi baharu. Menguji/ mengesan Mencipta, mereka

kebolehan murid bentuk, merangka,

Menguji/ mengesan Menunjuk cara, merancang, mencipta, merancang,

kebolehan kemahiran menggunakan, bagi menghasilkan membina,

murid menggunakan menggambarkan, sesuatu perkara atau mengimaginasi,

pengetahuan untuk memberi contoh dan idea yang kreatif mencadangkan,

memberi penjelasan melengkapkan. 6 dengan menjana idea,

3 bagi suatu situasi atau menggabungkan menyusun semula,

perkara baharu. pelbagai elemen. menggabungkan,

menghasilkan dan

merumus.

21

KSSR SEJARAH TAHUN 6

ORGANISASI KANDUNGAN Jadual 8: Organisasi Kandungan KSSR Sejarah Tahun 6
Penyusunan kandungan KSSR Sejarah adalah berbentuk
kronologi iaitu mengikut rentetan peristiwa yang bertujuan untuk TEMA TAJUK
mendidik murid memahami latar belakang negara dengan melihat
perubahan yang berlaku dan yang masih dikekalkan hingga ke hari Negara Malaysia
ini. Dengan itu, murid dapat menghargai sejarah tanah air dan • Pembentukan Malaysia
mengukuhkan rasa cinta akan negara. • Negeri-negeri di Malaysia
• Rukun Negara
Organisasi Kandungan Kurikulum Sejarah Tahun 6
Kandungan KSSR Sejarah Tahun 6 telah disusun secara kronologi Kemakmuran Kita Rakyat Malaysia
bermula daripada tajuk Negara Malaysia, Kita Rakyat Malaysia dan Negara Kita • Kaum dan Etnik di Malaysia
Pencapaian dan Kebanggaan Negara. Pengetahuan dan • Agama dan Ajaran di Malaysia
pemahaman tentang sejarah negara dipelajari untuk memberi • Perayaan Masyarakat di Malaysia
pengetahuan dan pemahaman serta penghayatan kepada murid
melalui kesepaduan pengetahuan, kemahiran dan nilai. Tema dan Pencapaian dan Kebanggaan Negara
tajuk KSSR Sejarah Tahun 6 digambarkan seperti dalam Jadual 8. • Pemimpin Negara di Malaysia
• Kemajuan Ekonomi di Malaysia
• Sukan Kebanggaan di Malaysia
• Malaysia dan Dunia

22

KSSR SEJARAH TAHUN 6

Panduan Penggunaan DSKP Mata Pelajaran Sejarah Jadual 9: Tafsiran Standard Kandungan, Standard Pembelajaran
dan Standard Prestasi
DSKP KSSR Sejarah Tahun 6 ini disediakan untuk membantu guru
merancang aktiviti dan menghasilkan bahan pengajaran yang STANDARD STANDARD STANDARD
sesuai dengan tahap kematangan murid di samping menyediakan PRESTASI
penerangan untuk membantu guru melaksanakan kurikulum KANDUNGAN PEMBELAJARAN
Sejarah semasa dalam bilik darjah dengan berkesan.
Penyataan spesifik Suatu penetapan Suatu set kriteria
Setiap tajuk yang terdapat dalam SK diterjemahkan dalam SP. tentang perkara kriteria atau umum yang
Murid perlu menguasai SP bagi menentukan TP. Manakala SPi yang murid patut indikator kualiti menunjukkan
pula mengandungi TP yang perlu murid pamerkan sebagai ketahui dan boleh pembelajaran dan tahap-tahap prestasi
petunjuk prestasi bahawa sesuatu perkara itu telah dikuasai. Setiap lakukan dalam pencapaian yang yang perlu murid
tajuk dalam SK diterjemahkan dalam SP yang berdasarkan suatu tempoh boleh diukur bagi pamerkan sebagai
peruntukan masa minimum 32 jam setahun. Pelaksanaan bagi persekolahan setiap Standard tanda bahawa
mata pelajaran Sejarah adalah mengikut Surat Pekeliling Ikhtisas merangkumi aspek Kandungan. sesuatu perkara itu
yang berkuatkuasa sekarang. pengetahuan, telah dikuasai murid
kemahiran dan (indicator of success).
DSKP KSSR Sejarah disusun mengikut lajur yang terdiri dari SK, nilai.
SP dan SPi yang patut dipelajari, disampaikan serta ditaksir dalam
proses PdP seperti dalam Jadual 9. Dalam organisasi kandungan, terdapat lajur catatan. Lajur ini
mengandungi cadangan aktiviti dan nota. Guru boleh melaksanakan
aktiviti tambahan selain daripada yang dicadangkan mengikut
kreativiti dan keperluan untuk mencapai SP.

23

KSSR SEJARAH TAHUN 6

Panduan pelaksanaan Elemen Kewarganegaraan Dan Nilai Sivik semasa PdP.
EKNS dinyatakan dalam SP dengan menggunakan simbol K seperti Jadual 10.

Jadual 10: Penulisan Elemen Kewarganegaraan dan Nilai Sivik dalam SP

• Elemen Kewarganegaraan

Ditandakan Dengan K.

• Mesti ditulis dalam RPH.
• Tidak boleh diajar secara

berasingan dengan SP.

24

KSSR SEJARAH TAHUN 6

Cadangan pelaksanaan Elemen Kewarganegaraan dan Nilai Sivik.
EKNS dalam DSKP KSSR Sejarah Tahun 6:

1. Contoh: K10.3.5, K10.3.6 dan K10.3.7
2. SP dan EKNS tidak boleh diajar berasingan.
3. Objektif untuk elemen ini perlu dinyatakan semasa membuat perancangan PdP.
4. Terdapat pelbagai kaedah untuk melahirkan EKNS dalam kalangan murid mengikut kreativiti guru dan tahap kebolehan murid

melalui aktiviti berkumpulan atau individu seperti tugasan, projek, PLBD dan sebagainya.
5. Bahan bantu mengajar untuk penerapan EKNS semasa proses PdP seperti:

(i) Gambar dan grafik
(ii) Lambang sejarah
(iii) Ilustrasi sejarah
(iv) Komik sejarah
(v) Poskad

25

KSSR SEJARAH TAHUN 6

KEMAKMURAN NEGARA KITA
TAJUK 10: NEGARA MALAYSIA

Tajuk ini memberi fokus tentang Pembentukan Malaysia dari aspek idea, sebab, langkah-langkah dan
tokoh-tokoh yang terlibat. Pembentukan Malaysia telah menggabungkan negeri-negeri yang ada di
Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah. Pemahaman tentang tajuk ini membolehkan murid dibimbing
melalui aplikasi asas Kemahiran Pemikiran Sejarah (KPS) bagi mengukuhkan perasaan cinta akan
negara dalam diri murid.

Pengenalan Fokus Empati

Negara • Pembentukan Malaysia • Berbangga dengan keunikan
Malaysia • Negeri-Negeri dan keistimewaan negeri-negeri
di Malaysia
di Malaysia
• Rukun Negara • Menghayati matlamat dan
prinsip Rukun Negara

• Menyemai semangat cinta akan
negara

26

KSSR SEJARAH TAHUN 6

TAJUK 10: NEGARA MALAYSIA

Standard Prestasi Catatan

Standard Standard Pembelajaran Tahap Cadangan Aktiviti:
Kandungan Penguasaan
Tafsiran Kajian Teks
• Perjanjian Malaysia
10.1 Pembentukan Murid boleh: 1 Memerihalkan
Malaysia Pembentukan Malaysia. 1963 (MA63)
10.1.1 Menyatakan idea
pembentukan dan 2 Menerangkan Kajian gambar
10.1.2 sebab-sebab Pembentukan Pembentukan Malaysia. • Tokoh-tokoh
10.1.3 Malaysia.
10.1.4 Menerangkan langkah-langkah Menjelaskan Pembentukan
ke arah Pembentukan 3 Pembentukan Malaysia Malaysia seperti
Malaysia. Tunku Abdul Rahman,
Menjelaskan tokoh-tokoh dan dengan contoh. Datuk Wong Pow Nee,
negeri-negeri yang terlibat Tun V. T. Sambathan
dalam Pembentukan Malaysia. dan lain-lain
Menghuraikan cabaran ke arah
Pembentukan Malaysia. EMK
• Patriotisme
K10.1.5 Menyatakan kepentingan 4 Menganalisis • TMK
permuafakatan dalam Pembentukan Malaysia. • Nilai Murni
Pembentukan Malaysia.
5 Menilai kepentingan PAK21
K10.1.6 Menjelaskan kepentingan Pembentukan Malaysia. • Video Clips
menghargai jasa dan
kebijaksanaan pemimpin. PLBD
• Muzium Negara/
K10.1.7 Menghuraikan kepentingan
mengekalkan kemakmuran Negeri, Sudut/ Bilik/
dan perpaduan di Malaysia Galeri Sejarah, Batu
Sumpah (Perkara 20),
6 Menjana idea ke arah Keningau Sabah
pengukuhan negara.

27

KSSR SEJARAH TAHUN 6

Standard Prestasi

Standard Standard Pembelajaran Tahap Catatan
Kandungan Penguasaan
Tafsiran Cadangan Aktiviti:
Kajian peta
10.2 Negeri-negeri Murid boleh: Memerihalkan • Peta Malaysia
di Malaysia negeri-negeri di Malaysia.
1

10.2.1 Mengenali nama Kajian Gambar
10.2.2 negeri-negeri di Malaysia.
Menamakan ketua • Jata negeri
10.2.3 negeri bagi negeri-negeri
10.2.4 di Malaysia. 2 Menerangkan negeri-negeri Pelaksanaan Kajian Kes
Menyenaraikan ibu negeri
dan bandar diraja. di Malaysia. • Asal-usul nama negeri
Menjelaskan bendera, lagu
dan jata sebagai lambang seperti daripada Pisang
negeri.
Saba

3 Menjelaskan negeri-negeri • Budaya negeri seperti
Kuda Kepang
di Malaysia dengan contoh.

K10.2.5 Menyatakan kepentingan • Hasil mahsul negeri
taat setia dan menghormati
ketua negeri. seperti Buah bambangan/

K10.2.6 Menjelaskan kepentingan Buah Dabai
menghormati lambang
negeri. 4 Menganalisis keunikan • Lagu negeri
negeri-negeri di Malaysia. • Tempat menarik seperti
K10.2.7 Menjelaskan rasa bangga
terhadap warisan Gua Kelam/ Gua Niah
negeri-negeri di Malaysia.
Hutan Simpan Sepilok

5 Menilai kemakmuran
negeri-negeri di Malaysia. EMK
• Patriotisme

• Kelestarian Alam Sekitar

Menjana idea untuk PLBD

6 mengukuhkan kerjasama • Muzium Negara/ Negeri,
antara negeri-negeri tempat bersejarah dan

di Malaysia. lain-lain

28

KSSR SEJARAH TAHUN 6

Standard Prestasi

Standard Standard Pembelajaran Tahap Catatan
Kandungan Penguasaan
Tafsiran Cadangan Aktiviti:
10.3 Rukun Kajian Teks
Negara Murid boleh: 1 Memerihalkan tentang • Rukun Negara (etika,
Rukun Negara.
10.3.1 Menyatakan sebab-sebab falsafah dan ideologi)
10.3.2 pengenalan Rukun Negara.
10.3.3 Menerangkan matlamat dan 2 Menerangkan tentang Pelaksanaan Kajian Kes
prinsip Rukun Negara. Rukun Negara. • Arca Rukun Negara
Menjelaskan peranan
Rukun Negara dalam • Persembahan sajak
kehidupan seharian.
Rukun Negara

K10.3.4 Menyatakan kepentingan 3 Menjelaskan Rukun Negara EMK
menghayati matlamat dan dengan contoh.
prinsip Rukun Negara. • Patriotisme

K10.3.5 Menerangkan kepentingan • Bahasa
mengamalkan matlamat
dan prinsip Rukun Negara • Kreativiti dan Inovasi
dalam kehidupan.
4 Menganalisis matlamat dan PAK 21
K10.3.6 Menghuraikan kepentingan prinsip Rukun Negara.
Rukun Negara dalam • Games
membentuk jati diri rakyat
Malaysia. • Free Discussion

• Listening Triad

Menilai kepentingan PLBD
5 matlamat dan prinsip • Pejabat Penerangan

Rukun Negara. Negeri/ Daerah, Sudut/

Bilik/ Galeri Sejarah dan

Menjana idea untuk lain-lain

6 mengekalkan perpaduan
melalui Rukun Negara.

29

KSSR SEJARAH TAHUN 6

KEMAKMURAN NEGARA KITA

TAJUK 11: KITA RAKYAT MALAYSIA

Tajuk ini memberi fokus tentang kepelbagaian kaum, agama dan budaya. Murid didedahkan
dengan budaya masyarakat, perayaan, kesenian dan kebudayaan. Murid dibimbing untuk
mendekati dan memahami unsur-unsur kepelbagaian kaum di Malaysia melalui aplikasi asas
Kemahiran Pemikiran Sejarah (KPS). Seterusnya, murid menerima kewujudan bentuk masyarakat
yang pelbagai di Malaysia ke arah mengekalkan kemakmuran negara bagi mengukuhkan
perasaan cinta akan negara dalam diri murid.

Pengenalan Fokus Empati

Kita Rakyat • Kaum di Malaysia • Memupuk sifat toleransi
Malaysia • Agama dan Kepercayaan antara kaum

di Malaysia • Mengiktiraf kewujudan
• Perayaan Masyarakat di kepelbagaian kaum

Malaysia • Mengukuhkan perasaan
cinta akan negara

30

KSSR SEJARAH TAHUN 6

TAJUK 11: KITA RAKYAT MALAYSIA

Standard Standard Prestasi Catatan
Kandungan
Standard Pembelajaran Tahap Cadangan Aktiviti:
11.1 Kaum Penguasaan
di Malaysia Tafsiran Kajian Teks
• Keratan akhbar dan
Murid boleh: 1 Memerihalkan kaum
di Malaysia. majalah
11.1.1 Menyatakan kepelbagaian
11.1.2 kaum di Malaysia. 2 Menerangkan kaum Kajian Gambar
Menyatakan petempatan di Malaysia. • Kaum di Malaysia seperti
11.1.3 serta kegiatan ekonomi
11.1.4 masyarakat Malaysia dahulu Menjelaskan kaum Melayu, Cina, India, Iban,
11.1.5 dan kini. 3 di Malaysia dengan Kadazandusun dan suku
Menyenaraikan alat muzik Kaum Rungus
dan tarian tradisional contoh.
masyarakat di Malaysia. Pelaksanaan Kajian Kes
Menyenaraikan jenis 4 Mencirikan kepelbagaian
permainan tradisional kaum di Malaysia. EMK
masyarakat di Malaysia. • Patriotisme
Menghuraikan cerita rakyat • Keusahawanan
berunsur tempatan dalam • Kelestarian Alam Sekitar
masyarakat di Malaysia.
PLBD
K11.1.6 Menyatakan kepentingan Menilai kepentingan • Muzium Orang Asli, Institut
bertoleransi antara kaum 5 keunikan kepelbagaian
sebagai asas perpaduan. Kajian Etnik di UKM,
kaum di Malaysia. Perkampungan budaya
K11.1.7 Menerangkan kepentingan seperti Kampung
menghargai keunikan Menjana idea Monsopiad, Taman Budaya
budaya tempatan. 6 mengeratkan perpaduan Negeri Melaka, Kampung
Budaya Sarawak dan lain-
K11.1.8 Menghuraikan kepentingan antara kaum di Malaysia. lain
perkongsian maklumat
tentang kepelbagaian kaum
di Malaysia.

31

KSSR SEJARAH TAHUN 6

Standard Prestasi

Standard Standard Pembelajaran Tahap Catatan
Kandungan Penguasaan
Tafsiran Cadangan Aktiviti:
11.2 Agama dan Kajian Teks
Kepercayaan Murid boleh: 1 Memerihal agama dan • Perlembagaan
di Malaysia kepercayaan di Malaysia.
11.2.1 Menyatakan pelbagai agama Persekutuan (Perkara 3,
11.2.2 dan kepercayaan 2 Menerangkan agama dan Fasal (1), Perkara 153)
11.2.3 masyarakat di Malaysia. kepercayaan di Malaysia.
11.2.4 Menyatakan kedudukan Pelaksanaan Kajian Kes
agama Islam sebagai agama Menjelaskan agama dan
Persekutuan. 3 kepercayaan di Malaysia EMK
Menyatakan kedudukan • Patriotisme
agama lain dalam dengan contoh. • Nilai Murni
perlembagaan. • TMK
Menyenaraikan nama
rumah-rumah ibadat PAK21
di Malaysia. • Presentations

K11.2.5 Menyatakan kepentingan Menganalisis PLBD
memahami adab ketika 4 kepelbagaian agama dan Masjid Tuanku Mizan Zainal
berada di rumah ibadat. Abidin Putrajaya, Masjid
kepercayaan di Malaysia. Beijing Kelantan, Masjid
K11.2.6 Menghubungkait Kampung Hulu Melaka, Masjid
kepentingan amalan agama Menilai kepentingan Kampung Laut Kelantan,
dan kepercayaan dalam Tokong Kek Lok Penang,
kehidupan. 5 keunikan kepelbagaian Tokong Fo Guang Shan Dong
agama dan kepercayaan Zen, Kuil Sri Maha Mariamman
K11.2.7 Menghuraikan kepentingan Sarawak, Kuil Arulmigu Sri
menghormati kepelbagaian di Malaysia. Rajakaliamman Johor, Gereja
agama dan kepercayaan St. Peter Melaka, Gereja
bagi mewujudkan Menjana idea kepentingan Katolik St. Thomas Kepayan
perpaduan. Sabah, St. Joseph's Cathedral
mengamalkan agama dan Sarawak dan lain-lain
6 kepercayaan ke arah

keharmonian di Malaysia.

32

KSSR SEJARAH TAHUN 6

Standard Prestasi

Standard Standard Pembelajaran Tahap Catatan
Kandungan Penguasaan
Tafsiran Cadangan Aktiviti:
11.3 Perayaan Kajian Gambar
Masyarakat Murid boleh: 1 Memerihalkan perayaan • Sambutan perayaan seperti
di Malaysia masyarakat di Malaysia.
11.3.1 Menyatakan perayaan utama Hari Raya Aidilfitri, Tahun
11.3.2 masyarakat di Malaysia. 2 Menerangkan perayaan Baru Cina dan Hari
Menerangkan tujuan masyarakat di Malaysia. Deepavali, Pesta
11.3.3 sambutan perayaan di Kaamatan Sabah Hari
Malaysia. Gawai Sarawak, perayaan
Menjelaskan cara sambutan Menjelaskan perayaan Hari Berlancang/
perayaan dahulu dan kini. 3 masyarakat di Malaysia Gengulang
• Rumah terbuka peringkat
K11.3.4 Menyatakan kepentingan dengan contoh. negeri/ kebangsaan
sambutan perayaan dalam
keluarga. Pelaksanaan Kajian Kes

K11.3.5 Menjelaskan kepentingan 4 Menganalisis perayaan EMK
menghormati kepelbagaian masyarakat di Malaysia. • TMK
sambutan dan adab
perayaan. • Keusahawanan

K11.3.6 Menghuraikan kepentingan • Nilai murni
warisan perayaan Menilai keunikan perayaan
masyarakat di Malaysia.
5 masyarakat PAK 21
di Malaysia. • Role-Play menganyam

ketupat, Video Clips seperti

6 Menjana idea menganyam ketupat,
mengeratkan perpaduan membuat kuih bakul/ bulan,
melalui kepelbagaian membuat murukku (Chakli/
perayaan masyarakat Chakri), membuat laksa
di Malaysia. Sarawak, membuat
ambuyat dan lain-lain

33

KSSR SEJARAH TAHUN 6

KEMAKMURAN NEGARA KITA
TAJUK 12: PENCAPAIAN DAN KEBANGGAAN NEGARA

Tajuk ini memberi fokus tentang pemimpin negara, kemajuan ekonomi, pencapaian sukan serta
hubungan Malaysia dan dunia. Murid akan memahami tentang pencapaian negara melalui aplikasi asas
Kemahiran Pemikiran Sejarah (KPS). Selain itu, peranan dan sumbangan yang dipelajari mampu
memupuk kerjasama, perpaduan dan menanamkan perasaan cinta akan negara dalam diri murid.

Pengenalan Fokus Empati

Pencapaian • Pemimpin Negara • Mengagumi kepimpinan
dan di Malaysia negara
Kebanggaan
Negara • Kemajuan Ekonomi • Mensyukuri kemakmuran
di Malaysia negara

• Sukan Kebanggaan • Berbangga dengan
di Malaysia pencapaian negara

• Malaysia dan Dunia • Menanamkan perasaan
cinta akan negara

34

KSSR SEJARAH TAHUN 6

TAJUK 12: PENCAPAIAN DAN KEBANGGAAN NEGARA

Standard Prestasi Catatan

Standard Standard Pembelajaran Tahap
Kandungan Penguasaan
Tafsiran
12.1 Pemimpin
Negara Murid boleh: 1 Memerihalkan pemimpin Cadangan Aktiviti:
di Malaysia negara di Malaysia.
Kajian gambar
12.1.1 Menyenaraikan nama-nama • Perdana Menteri
dan biodata ringkas Perdana
12.1.2 Menteri Malaysia mengikut Malaysia
12.1.3 urutan.
Menerangkan bidang tugas 2 Menerangkan pemimpin Pelaksanaan Kajian Kes
Perdana Menteri. negara di Malaysia.
Menjelaskan pencapaian
negara di bawah kepimpinan EMK
Perdana Menteri.
• TMK

Menjelaskan pemimpin • Patriotisme

3 negara di Malaysia dengan • Nilai murni

K12.1.4 Menyatakan kepentingan contoh.
pemimpin yang memiliki
ciri-ciri kepimpinan yang PAK21
berwibawa.
Menganalisis sumbangan • Bus Stop
K12.1.5 Menyatakan penghargaan • Table Talkers
terhadap pemimpin negara. 4 pemimpin negara

K12.1.6 Menghuraikan kepentingan di Malaysia. PLBD
memberi sokongan kepada
kepemimpinan negara. • Galeri Tunku Abdul

Menilai gaya Rahman dan Muzium

5 kepemimpinan pemimpin Negara

negara di Malaysia.

Menjana idea melahirkan
6 pemimpin negara pada

masa hadapan.

35

KSSR SEJARAH TAHUN 6

Standard Prestasi

Standard Standard Pembelajaran Tahap Catatan
Kandungan Penguasaan
Tafsiran Cadangan Aktiviti:
12.2 Kemajuan
Ekonomi Murid boleh: 1 Memerihalkan kemajuan Kajian Gambar
di Malaysia ekonomi di Malaysia. • Logo ‘Malaysia’s Best’

12.2.1 Menyatakan perkembangan 2 Menerangkan kemajuan Kajian Media
12.2.2 awal ekonomi di Malaysia ekonomi di Malaysia. • e-Dagang
12.2.3 mengikut sektor. • e-Digital
Menyenaraikan kegiatan
ekonomi yang menyumbang Menjelaskan kemajuan Pelaksanaan Kajian Kes
kepada kemajuan negara. 3 ekonomi di Malaysia
Menjelaskan pencapaian EMK
ekonomi negara. dengan contoh. • TMK
• Keusahawanan
K12.2.4 Menyatakan kepentingan Menganalisis sumbangan
kemajuan ekonomi bagi 4 kemajuan ekonomi PAK 21
mengekalkan kemakmuran • Role-play
negara. di Malaysia. • Think-Pair-Share
• Traffic Lights
K12.2.5 Menerangkan kepentingan 5 Menilai kemajuan ekonomi
menyokong usaha di Malaysia. PLBD
meningkatkan ekonomi • Pameran Pertanian,
negara.
Hortikultur dan
K12.2.6 Menjelaskan kepentingan rasa Pelancongan Agro
bangga terhadap barangan Antarabangsa (MAHA),
buatan Malaysia. Hari Kantin/
Keusahawanan
Menjana idea peringkat sekolah dan
lain-lain
6 meningkatkan ekonomi
negara ke arah

pembangunan berterusan.

36

KSSR SEJARAH TAHUN 6

Standard Prestasi

Standard Standard Pembelajaran Tahap Catatan
Kandungan Penguasaan
Tafsiran Cadangan Aktiviti:

12.3 Sukan Murid boleh: Memerihalkan pencapaian Kajian gambar
Kebanggaan 1 sukan yang • Tokoh sukan negara
Malaysia 12.3.1 Menyatakan pencapaian
Malaysia dalam bidang sukan membanggakan Malaysia. seperti Datuk Lee
12.3.2 di peringkat kebangsaan dan Chong Wei, Datuk Nicol
12.3.3 antarabangsa. Menerangkan pencapaian David, Mohd
12.3.4 Menerangkan peranan sukan 2 sukan yang Azizulhasni bin Awang
sebagai alat perpaduan. dan lain-lain
Menjelaskan peranan membanggakan Malaysia.
Malaysia dalam penganjuran
sukan antarabangsa. Menjelaskan pencapaian Pelaksanaan Kajian Kes
Menghubungkait tokoh-tokoh sukan yang
sukan negara terdahulu yang 3 membanggakan dengan
memberi inspirasi kepada
sukan masa kini. contoh. EMK

• Patriotisme

• TMK

Memperincikan • Nilai Murni

K12.3.5 Menyatakan kepentingan 4 sumbangan pencapaian PAK21
pelibatan pelbagai kaum sukan yang
mengharumkan nama negara
dalam bidang sukan. membanggakan Malaysia. • Cloze Procedures

K12.3.6 Menjelaskan kepentingan • Mind Map
sukan kepada pembangunan
negara. Menilai kepentingan sukan • Drawing Posters

K12.3.7 Menghuraikan kepentingan 5 yang menjadi kebanggaan PLBD
nilai sahsiah dan etika dalam
mempamerkan semangat di Malaysia. • Stadium Negara/
kesukanan.
negeri, Pusat Akuatik,

Mencadangkan idea Pusat Latihan Majlis

6 meningkatkan kemajuan Sukan Negara,
sukan yang berterusan Kompleks Sukan Bukit

di Malaysia. Jalil dan lain-lain

37

KSSR SEJARAH TAHUN 6

Standard Prestasi

Standard Standard Pembelajaran Tahap Catatan
Kandungan Penguasaan
Tafsiran Cadangan Aktiviti:
12.4 Malaysia Kajian Media
dan Dunia Murid boleh: 1 Memerihalkan hubungan • Logo ASEAN, OIC,
Malaysia dan dunia.
12.4.1 Menyenaraikan pertubuhan Komanwel, PBB
serantau dan antarabangsa
12.4.2 yang dianggotai oleh 2 Menerangkan hubungan Pelaksanaan Kajian Kes
Malaysia. Malaysia dan dunia.
12.4.3 Menerangkan pelibatan
12.4.4 Malaysia dalam Persatuan EMK
12.4.5 Negara-negara Asia
Tenggara (ASEAN). • TMK
Menerangkan pelibatan
Malaysia dalam Komanwel. Menjelaskan hubungan • Patriotisme
Menjelaskan pelibatan
Malaysia dalam Persidangan 3 Malaysia dan dunia dengan • Nilai Murni
Negara-Negara Islam (OIC). contoh.
Menghuraikan pelibatan
Malaysia dalam Pertubuhan PAK21
Bangsa-Bangsa Bersatu
(PBB). • Video Clips -

Menganalisis sumbangan persidangan ASEAN,

4 Malaysia di peringkat OIC, Komanwel dan

antarabangsa. PBB

• Table Cloth

• Stretch to Sketch

K12.4.6 Menyatakan kepentingan Menilai kepentingan
menjalinkan hubungan baik
dengan negara luar. 5 hubungan Malaysia dan PLBD

K12.4.7 Menjelaskan kepentingan dunia. • Wisma Putra,Kedutaan
sumbangan Malaysia untuk
keamanan dunia. di Malaysia, Pejabat

K12.4.8 Menghuraikan kepentingan Konsulat, Universiti
mengekalkan pengiktirafan
negara luar terhadap Mencadangkan idea Islam Antarabangsa
Malaysia. 6 mengukuhkan hubungan Malaysia (UIAM),
RECSAM dan lain-lain
Malaysia dan dunia.

38


Click to View FlipBook Version