The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

เอกสารถอดบทเรียนสารสนเทศตำบลต้นแบบ ต.นาหล

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

เอกสารถอดบทเรียนสารสนเทศตำบลต้นแบบ ต.นาหล

เอกสารถอดบทเรียนสารสนเทศตำบลต้นแบบ ต.นาหล

ส่วนท่ี 1
ข้อมลู ทวั่ ไป

๑. วสิ ยั ทัศน์ตำบลนำหลวงเสน

“ชุมชนน่ำอยู่ สำธำรณปู โภคครบครนั มั่นคงเศรษฐกจิ ”

คำขวัญประจำตำบล

“นาหลวงเสนถ่นิ งาม เลอื่ งลือนามพระบรรทม หนานปลวิ สวยน่าชม
แสนอุดมผลพชื พันธุ์ สวรรค์มา่ นหมอกสวย ถิ่นน้รี วยด้วยน้าใจ”

๒. ประวตั ิควำมเป็นมำ
ประมาณปี พ.ศ.2310 จากคาบอกเล่าต่อๆกันมาว่าคนกลุ่มแรกที่มาเร่ิมก่อต้ังถิ่นฐานในตาบล

นาหลวงเสนในปัจจบุ ัน ได้แก่ นายเสนซ่ึงพ้นื เพเป็นชาวจังหวดั พัทลุง ได้หนมี าบวชอย่ทู ่ีวัดสาโรง ปัจจุบันตั้งอยู่
หมู่ที่ 6 ตาบลนาหลวงเสน เนื่องจากเกดิ น้าท่วมคุก ซ่ึงในขณะน้ันนายเสนเป็นนกั โทษอยู่ จงึ ได้หนีน้าท่วมมา
บวช หลังจากลาสิกขาบทแล้วต้องการท่ีจะต้ังหลักปักฐานอยู่ท่ีนาหลวงเสน จึงได้สารวจพื้นที่ต่างๆเม่ือถึงพื้นที่
หมู่ที่ 5 ของตาบลนาหลวงเสนในปัจจุบัน ก็เกิดความพึงพอใจที่น่ีเพราะเป็นพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ดี
จากนั้นก็ได้ชักชวนพี่น้องซ่ึงอยู่บ้านควนมะพร้าว อาเภอเมือง จังหวัดพัทลุง มาต้ังถ่ินฐานอยู่ด้วย เน่ืองจากใน
ขณะน้ันบ้านควนมะพร้าวเกิดไข้ห่าระบาดหนักจึงได้อพยพมาจากนั้นก็เริ่มป ระกอบอาชีพโดยนายเสนเป็น
ผู้บุกเบิกการทานา พ้ืนที่บริเวณนีต้ อ่ มาจึงเรียกกันว่า “นำหลวงเสน” (หลวงเสนเปน็ ช่อื ของนายเสน ท่ีเรียกกัน
โดยทั่วไป หลวงเป็นคานาหน้านามของคนท่ีผ่านการบวชมาแล้ว) ต่อมาเม่ือแบ่งเขตการปกครองตาบล
นาหลวงเสน เปน็ หม่บู ้าน พ้ืนท่ีบรเิ วณนีถ้ ูกแบ่งเป็นหม่ทู ่ี 5 ชื่อบ้านคอกชา้ ง ซึ่งเดิมพื้นท่ีบริเวณนี้ เคยเปน็ คอก
สาหรับขังช้างป่าขนาดใหญ่จึงไดเ้ รียกกันว่า “คอกชา้ ง” ซง่ึ เป็นทรี่ ูจ้ กั กันมากระท่งั ปจั จุบัน

๓. เนือ้ ทีแ่ ละอำณำเขตตดิ ต่อ
ตาบลนาหลวงเสนเป็นตาบลหนึ่งใน 12 ตาบล ของอาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีเนื้อท่ี

86.37 ตารางกิโลเมตร หรือ 53,980 ไร่ตาบลนาหลวงเสน ต้ังอยู่ห่างจากตัวอาเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประมาณ 3 กิโลเมตร

ทศิ เหนอื จดอาเภอชา้ งกลาง และอาเภอลานสกา
ทศิ ตะวันตก จดเทศบาลตาบลชะมาย ตาบลหนองหงส์ และอาเภอนาบอน
ทศิ ตะวนั ออก จดเทศบาลตาบลถ้าใหญ่ และเทศบาลเมอื งทุ่งสง
ทศิ ใต้ จดเทศบาลเมอื งทุ่งสง และเทศบาลตาบลชะมาย

2

๔. ภูมปิ ระเทศและภูมิอำกำศ

ตาบลนาหลวงเสน ลักษณะภูมิประเทศเป็นท่ีราบเชิงเขา ทางตอนเหนือของตาบลเป็นเทือกเขาสูง
สลับซับซ้อนตลอดแนว ได้แกเ่ ขาเหมน เขาธง เขาพระ เขาโยง ฯลฯ เปน็ แหลง่ ต้นน้าทีส่ าคญั ของลุ่มนา้ ตาปี ลุ่ม
นา้ ปากพนงั

ลกั ษณะภูมิอากาศเขตรอ้ น Tropical Climate มีฝนตกชุกเกอื บตลอดท้งั ปี มีปริมาณน้าฝนเฉลี่ยรายปี
2,000-3,000 มิลลิเมตร อุณหภูมิค่อนข้างคงที่ แบง่ ออกเป็น 2 ฤดู คือ ฤดูฝน ฤดูร้อน ในช่วงฤดูรอ้ นปลาย
เดอื นธนั วาคม ถงึ เดอื น เมษายน แต่จะมีฝนตกเปน็ ครง้ั คราว

๕. ข้อมูลกำรปกครอง

ตาบลนาหลวงเสน แบ่งการปกครองเปน็ 9 หมู่บ้าน

- หม่ทู ่ี 1 บา้ นสระแกว้ ผู้ใหญ่บ้าน นายศภุ โชค ส้มเขียวหวาน
นายเชาวรตั น์ สมทรง
- หมู่ท่ี 2 บ้านใต้ ผูใ้ หญ่บ้าน นายชัยยศ จบี โจง
นายประสทิ ธิ์ ตรเี พชร
- หมู่ท่ี 3 บา้ นทา่ เลา ผใู้ หญ่บา้ น นายประยูร รัตนพันธ์
นายพิชิต เจรญิ สขุ สมบรู ณ์
- หมู่ท่ี 4 บา้ นลาหัด ผู้ใหญ่บ้าน นายสุธีย์ มณฉี าย
นายณฐั กณฑ์ สงั ขช์ ุม
- หมทู่ ่ี 5 บา้ นคอกช้าง ผใู้ หญ่บา้ น นายธรี ยทุ ธ เกิดบวั ทอง

- หมูท่ ่ี 6 บา้ นสาโรง ผใู้ หญบ่ ้าน

- หมทู่ ี่ 7 บ้านประดู่ กานัน

- หมทู่ ี่ 8 บา้ นไสเหนือ ผู้ใหญ่บ้าน

- หมทู่ ่ี 9 บ้านหนา้ เขา ผู้ใหญ่บา้ น

๖. บริกำรสำธำรณะในหมบู่ ้ำน
๖.1 กำรศึกษำ
1) โรงเรียนวัดรำษฎร์ประดิษฐ์ ถนนสาโรง–ท่าแพ ตั้งอยู่ที่บ้านใต้ หมู่ที่ 2 ตาบลนาหลวงเสน

อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ก่อต้ังเม่ือวันท่ี 11 สิงหาคม 2476 พื้นที่ตั้งโรงเรียนเป็นพ้ืนที่ธรณีสงฆ์
ของวัดราษฎร์ประดิษฐ์ เน้ือที่ 9 ไร่ 3 งาน 5 ตารางวา มีช้ันเรียนต้ังแต่ชั้นอนุบาล–ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
มีจานวนนักเรียนชาย 54 คน หญิง 49 คน รวมจานวนนักเรียนทั้งหมด 103 คน มีข้าราชการครู/บุคลากร
ทางการศึกษา 10 คน เป็นโรงเรยี นในสังกัดสานักงานเขตพนื้ ที่การศึกษาประถมศึกษานครศรธี รรมราชเขต 2

2) โรงเรียนวัดศิลำรำย ตั้งอยู่ท่ีบ้านป่าขี้ดิน หมู่ที่ 3 ตาบลนาหลวงเสน อาเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช มีพ้ืนท่ี 15 ไร่ มีชั้นเรียนต้ังแต่ชั้นอนุบาล – ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีจานวนนักเรียนชาย
55 คน หญิง 52 คน รวมจานวนนักเรียนทั้งหมด 107 คน มีข้าราชการครู/บุคลากรทางการศึกษา 9 คน
เป็นโรงเรยี นในสังกดั สานักงานเขตพนื้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครศรธี รรมราช เขต 2

3) โรงเรียนบ้ำนคอกช้ำง ต้ังอยู่ที่บ้านคอกช้าง หมู่ที่ 5 ตาบลนาหลวงเสน อาเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ก่อต้ังเม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม 2480 มีเน้ือที่ 10 ไร่ 2 งาน 36 ตารางวา มีชั้นเรียนต้ังแต่ช้ัน
อนุบาล–ชั้นประถมศกึ ษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 มีจานวนนักเรียนชาย 101 คน หญิง 87 คน
รวมจานวนนักเรียนท้ังหมด 188 คน มีข้าราชการครู/บุคลากรทางการศึกษา 27 คน เป็นโรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศกึ ษานครศรธี รรมราช เขต 2

4) โรงเรียนชุมชนวัดสำโรง ต้ังอยู่ที่บ้านสาโรง หมู่ท่ี 6 ถนนสายสาโรง-จันดี ตาบลนาหลวง
เสน อาเภอทุ่งสง จงั หวดั นครศรีธรรมราช มพี ืน้ ที่ 65 ไร่ เปน็ พ้ืนที่ธรณีสงฆ์ วดั สาโรง มีชนั้ เรียนตง้ั แตช่ ้ัน
อนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีจานวนนักเรียนชาย 86 คน หญิง 71 คน รวมจานวนนักเรียนท้ังหมด

3

157 คน มขี ้าราชการครู/บุคลากรทางการศึกษา 11 คน เป็นโรงเรียนในสังกดั สานักงานเขตพ้นื ที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรธี รรมราช เขต 2

5) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนท่ำเลำ ต้ังอยู่ท่ีบ้านท่าเลา หมู่ท่ี 3 ตาบลนาหลวงเสน อาเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีห้องเรียน จานวน 4 ห้อง มีเด็กเล็กช่วงอายุ 2–5 ปี จานวน 74 คน มีครู/ผู้ดูแล
เดก็ 7 คน และสงั กัดองค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสน

6) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดด่ำนกำจัด ตั้งอยู่ท่ีวัดด่านกาจัด หมู่ท่ี 1 ตาบลนาหลวงเสน
อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีห้องเรียน จานวน 4 ห้อง มีเด็กเล็กช่วงอายุ 2– 5 ปี จานวน 74 คน
มีคร/ู ผู้ดแู ลเดก็ จานวน 4 คน และสงั กัดกรมการศาสนา

7) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์บริหำรส่วนตำบลนำหลวงเสน ตั้งอยู่ท่ีหมู่ที่ 6 ตาบลหลวงเสน
อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีห้องเรียน6 ห้องเรียน มีเด็กเล็กช่องอายุ 2-5 ปี จานวน 147 คน
มีครู/ผดู้ ูแลเดก็ 7 คน และสังกัดองคก์ ารส่วนบริหารสว่ นตาบลนาหลวงเสน

๖.2 ด้ำนสำธำรณสุข

๖.2.1 โรงพยาบาลสง่ เสรมิ สขุ ภาพตาบล (รพ.สต.) จานวน 2 แหง่

1) รพ.สต.บ้านคอกชา้ ง ต้ังอยู่หมู่ท่ี 5 มเี จ้าหน้าท่ีประจา 5 คน

2) ผูอ้ านวยการ รพ.สต.บา้ นคอกช้าง ชอื่ นางสฐาพร พรหมนลิ

3) รพ.สต.บ้านใต้ ตัง้ อยู่หมู่ที่ 2 มเี จ้าหน้าทีป่ ระจา 3 คน

4) ผอู้ านวยการ รพ.สต.บ้านใต้ ชือ่ นายปลิ นั ธน์ วงศท์ อง

๖.๒.๒ ชมรมผ้สู งู อายุ จานวน 2 ชมรม

๖.2.๓ ศูนยส์ าธารณสขุ มลู ฐาน จานวน 9 หมู่บา้ น

๖.2.๔ กลุม่ ออกกาลังกายเพ่ือสุขภาพ จานวน 9 กลมุ่

๖.2.๕ คณะกรรมการบริหารกฬี าและอปุ กรณ์กีฬา จานวน 9 หม่บู ้าน

๖.2.๖ อตั ราการมีและใชส้ ว้ มซมึ ครบทกุ ครัวเรือน(เทา่ กับ 100%)

๖.3 กำรสังคมสงเครำะห์

- จานวนผไู้ ด้รบั การสงเคราะหใ์ นรูปของเบ้ยี ยงั ชพี จะมีอยู่ 3 ประเภท คอื

1) ผู้พกิ าร จานวน 205 คน

2) ผปู้ ว่ ยเอดส์ จานวน 14 คน

๗. ขอ้ มลู ประชำกร
จากขอ้ มลู จปฐ. ปี ๒๕๖๒ พบวา่ ตาบลนาหลวงเสนมีครัวเรือนรวมทั้งสนิ้ ๒,๐๔๗ ครัวเรือน
จานวนประชากรท้ังสิ้น ๕,๗๑๗ คน แยกเปน็ ชาย ๒,๗๕๗ คน หญงิ ๒,๙๖๐ คน
ศำสนำ ประชากรนับถอื ศาสนาพทุ ธ 100 เปอรเ์ ซน็ ต์
อำชีพ ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชพี ทาสวนยางพารา รบั จา้ ง ค้าขาย รบั ราชการ และเลี้ยงสตั ว์
รำยไดเ้ ฉลยี่ ของรำษฎรหมบู่ ้ำน เป็นเงิน 6๔,๐๒๓.๗๗ บาท/คน/ปี

4

๘. ขอ้ มูลทำงเศรษฐกิจ

8.1 อำชีพหลัก ราษฎรส่วนใหญ่มีที่ดินทากินเป็นของตนเอง โดยไม่ต้องเช่าถือครองที่ดิน โดยเฉล่ีย

ครัวเรือนละ 5-30 ไร่ ทุกครัวเรือนประกอบอาชีพมีรายได้เพียงพอในการดารงชีพ จึงไม่มีผู้อพยพไปทางาน

นอกพื้นที่ ยกเว้นอาชีพช่างฝีมือ และรับจ้างตามวุฒิการศึกษา เช่น ช่างต่างๆ พนักงานของบริษัทเอกชน เป็น

ต้น ราษฎรในตาบลนาหลวงเสนประกอบอาชีพทาสวนยาง ประมาณ 70% ทาสวนผลไม้ประมาณ 20%

อืน่ ๆ 10% รายไดเ้ ฉลี่ย 47,528 บาท ตอ่ คนตอ่ ปี

8.2 หนว่ ยธุรกจิ ในพื้นท่ตี ำบล

- ปม้ั น้ามนั ,ก๊าซ จานวน 2 แห่ง

- ธนาคารชมุ ชน จานวน 1 แหง่

- ร้านคา้ ปลีก จานวน 82 แหง่

- สถานประกอบการอน่ื จานวน 6 แห่ง

8.3 กำรใช้ประโยชนท์ ี่ดนิ

การใช้ประโยชนท์ ดี่ นิ ในเขตพนื้ ท่ีตาบลนาหลวงเสน สามารถจาแนกประเภทได้ ดังนี้

 บริเวณพ้นื ทเ่ี กษตรกรรม เป็นการใช้ประโยชน์ทีด่ ินหลักของตาบล ซงึ่ เหมาะกบั การ

เพาะปลูกอยู่ในบรเิ วณท่ีราบลุ่ม โดยเฉพาะพ้นื ท่ที อ่ี ยู่ตดิ กับชุมชนนิยมปลกู พชื ไร่-พืชสวน หมู่ที่ 5 มพี ืน้ ท่ี

เกษตรกรรมมากท่ีสุดในตาบล

 บรเิ วณทีอ่ ยู่อาศยั ปจั จุบันบริเวณทอ่ี ยู่อาศัยในเขตตาบลนาหลวงเสน แหล่งชมุ ชนพกั อาศยั

เป็นกลุ่มใหญใ่ นหมทู่ ี่ 1 บา้ นสระแกว้

 บริเวณพาณิชยกรรม โดยทวั่ ไปการใช้ท่ีดินเพ่ือการคา้ มลี ักษณะเป็นรา้ นคา้ ปลีก ซ่ึงมจี านวน

ร้านคา้ ปลกี ประมาณ 82 ร้านปะปนอยู่กบั ท่ีอยูอ่ าศยั และสว่ นใหญป่ ระชาชนนยิ มเดินทางไปใช้บรกิ ารของ

ตลาดสด เทศบาลเมืองทุ่งสง

5

 สถาบันศาสนา วดั เปน็ ศูนยร์ วมจิตใจของชมุ ชน ซึ่งตั้งอยูห่ มทู่ ่ี 1,2,3 และหม่ทู ่ี 6 นอกจาก
ใชป้ ระกอบกจิ กรรมทางศาสนาแลว้ ยงั ใชเ้ ป็นสถานที่จดั กิจกรรมประเพณีทางศาสนา งานประจาปแี ละเปน็
สถานทีพ่ ักผ่อนหย่อนใจของชุมชนด้วย

 สถาบนั การศึกษา ในตาบลนาหลวงเสนมสี ถานศกึ ษาระดบั ประถมศึกษากระจายอยู่ทัว่ ไป
ให้บริการดา้ นการศกึ ษาได้อย่างท่ัวถงึ ทง้ั นี้ท่ีตง้ั ของโรงเรียนโดยสว่ นใหญ่จะอยู่ใกลบ้ รเิ วณวดั

สภำพอำชพี ทำงกำรเกษตร
กำรทำนำ การปลูกข้าวนาปี เกษตรกรจะปลูกขา้ วนาปี ไว้เพ่อื บรโิ ภคในครัวเรือน พันธ์ขุ ้าวท่ีจะใชเ้ ป็น
พันธุ์พื้นเมือง เช่น พันธุ์เล็บนก พันธ์ุช่อนิมิต เป็นต้น ในรอบปีจะปลูกข้าวเพียงคร้ังเดียว ผลผลิตประมาณ
300 – 400 กโิ ลกรมั ตอ่ ไร่
กำรปลูกยำงพำรำ เกษตรกรส่วนใหญ่ มีอาชีพทาสวนยางเป็นหลัก ยางพาราเป็นพืชที่ทารายได้หลัก
ให้กับครวั เรือนเกษตรกร เป็นพืชเศรษฐกิจสาคัญทีไ่ ด้รับการสงเคราะห์จากส่วนราชการ (กองทุนสงเคราะห์การ
ทาสวนยาง) ทารายได้เขา้ ประเทศปีละหลายล้านบาท ผลผลิตประมาณ 2.5 – 3 กิโลกรัม/ไร่
พืชไร่,พืชผัก เกษตรกรจะปลูกพืชไร่ พืชผัก ในพ้ืนที่สวนยางเล็ก อายุ 1 – 3 ปี เป็นพืชแซมยางและ
ปลูกในพื้นที่นาข้าวหลังการเก็บเก่ียวจะเป็นพืชฤดูแล้ง พืชที่นิยมปลูกได้แก่ ถั่วลิสง ข้าวโพดหวาน แตงโม
ถั่วฝกั ยาว แตงรา้ น แตงกวา ฝักเขียว ฝกั ทอง เป็นตน้
สภำพกำรเล้ียงสัตว์ เกษตรกรส่วนใหญ่เลี้ยงสัตว์พันธ์ุพ้ืนเมือง ได้แก่ โค กระบือ สุกร เป็ด ไก่
สัตว์ใหญ่ เช่น โค กระบือ สุกร เล้ียงเพื่อจาหน่าย ส่วนสัตว์ปีกส่วนใหญ่เลี้ยงไว้เพื่อบริโภค มีเกษตรกรจานวน
ไม่ก่ีรายทเี่ ลย้ี งสัตว์ปีกเชงิ ธุรกิจ
สภำพกำรประมง ในอดีตไม่มีการเล้ียงสัตว์น้า เนื่องจากในแหล่งธรรมชาติสัตว์มากมาย ได้แก่ กุ้ง
หอย ปู ปลา กบ เป็นต้น แต่ปัจจุบันแหล่งธรรมชาตติ ้ืนเขิน หรือถกู ปรับปรงุ เป็นอ่างเก็บน้าหรอื ฝายน้าล้น ทา
ให้วงจรชีวิตสัตว์น้าบางชนิดได้สูญพันธ์ุไปบ้างแล้ว ทาให้สัตว์น้าในธรรมชาติหายาก เกษตรกรจึงหันมาเลี้ยง
สัตว์น้าเพื่อบริโภคในครวั เรือนและจาหน่ายเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้ังแต่ปี พ.ศ.2543 เป็นต้นมา เกษตร
ในตาบลนาหลวงเสนได้รับการสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์น้า (เล้ียงปลาในท่อซิเมนต์และบ่อดินเพื่อบริโภคใน
ครวั เรอื น) จากกรมประมง จานวนหลายราย เพอ่ื เป็นการสง่ เสรมิ เพ่ิมผลผลิตด้านการประมงในแหลง่ ธรรมชาติ
ของหม่บู ้านและเกษตรกรรายยอ่ ย

๙. กลุ่มอำชีพและผลติ ภณั ฑ์ชุมชน
การรวมกล่มุ ของประชาชนแยกเป็น 3 กลมุ่ หลัก คือ
 กลมุ่ อาชีพ 6 กล่มุ ประกอบด้วย
1. กลุ่มสตรี หมู่ท่ี 1- 9
2. กล่มุ ปยุ๋ หมู่ที่ 1, 8
3. กลมุ่ ลี้ยงปลาดกุ หมู่ที่ 8
4. กลุ่มผลติ เครือ่ งแกง หมู่ท่ี 3,4,7
5. กลมุ่ จักสานผลิตภัณฑ์พลาสติก หมู่ที่ 5
6. กลุ่มจักสานแข่งปลาทู หมู่ท่ี 4
 กลมุ่ ออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมู่ท่ี 2,4,6,9
 กลุ่มอน่ื ๆ 8 กลุม่ ประกอบดว้ ย
1. กลมุ่ ชมรมผสู้ งู อายุ รพ.สต.บา้ นคอกช้าง, รพ.สต.บ้านใต้
2. กลุ่มผู้พิการ

6

3. กลุม่ สภาเดก็ -เยาวชน
4. กลุ่มกองทุนสวัสดกิ ารชมุ ชน ต.นาหลวงเสน
5. กลุม่ ลูกเสือชาวบ้าน ต.นาหลวงเสน
6. กลมุ่ อสม.บา้ นใต้ , บ้านคอกชา้ ง
7. กลมุ่ กลองยาว หมู่ท่ี 1,2,3,5,6,8
8. ทีมงานคนกันเอง ต.นาหลวงเสน
9. ศูนยเ์ รียนรู้ชมุ ชนต้นแบบเศรษฐกจิ ชุมชน หมู่ท่ี 8
10.ชมรมผู้สูงอายุ อบต. นาหลวงเสน
11.ชมรมฌาปนกจิ ลูกเสอื ชาวบา้ น

กล่มุ เลยี้ งกบ

7

กลุ่มเล้ียงปลำดกุ

๑๐. ข้อมูลทำงสังคม
ประเพณีและวัฒนธรรม ของชาวตาบลนาหลวงเสน ไดแ้ ก่
1. ประเพณเี ทศกาลวันข้ึนปีใหม่
2. ประเพณีวันผู้สูงอายุ
3.. ประเพณวี นั สงกรานต์
4. ประเพณวี นั สารทเดือนสบิ
5. ประเพณีลอยกระทง
6. กจิ กรรมวนั แม่/วันพ่อแหง่ ชาติ
7. กจิ กรรมวันเดก็ แห่งชาติ

๑๑. แหล่งทอ่ งเทยี่ วในตำบล
ตาบลนาหลวงเสน เป็นตาบลท่ีมแี หลง่ ตน้ น้าลาธารและธรรมชาติท่ีสวยงาม และมีแหลง่ โบราณสถาน

เหมาะสาหรับการอนุรักษ์ฟื้นฟู ปรับปรุงพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับตาบล ระดับอาเภอ และ
ระดบั ประเทศในโอกาสตอ่ ไป คอื

1. โบรำณสถำนพระบรรทมวัดสำโรง ตั้งอยหู่ มู่ท่ี 6 ตาบลนาหลวงเสน อยหู่ ่างจากตัวอาเภอทุ่งสง
ประมาณ 3 กิโลเมตร

2. น้ำตกหนำนปลิว ตั้งอยู่หมู่ท่ี 5 , 7 สภาพเป็นป่าดิบช้ืนค่อนข้างสมบูรณ์ เป็นน้าตกที่มีความ
สวยงามที่สุดในตาบลนาหลวงเสน มีแอ่งน้ากว้างประมาณ 20 เมตร ลึกประมาณ 10 เมตร ระยะทาง
จากอาเภอท่งุ สง ระยะทางประมาณ 4 กโิ ลเมตร

3. น้ำตกหนำนเตย ต้ังอยู่หมู่ที่ 7,8 สภาพโดยทั่วไปเป็นป่าค่อนข้างสมบูรณ์ มีน้าตกทั้งหมด 3
ชั้น แต่ละชั้นมีความสวยงามแตกต่างกัน น้าตกช้ันที่ 3 มีต้นเตยเป็นลักษณะเด่น บริเวณแหล่งน้าตกมีแอ่ง
นา้ ลึกประมาณ 5 เมตร ระยะทางจากอาเภอทุ่งสง ระยะทางประมาณ 2 กโิ ลเมตร

4. น้ำตกหนำนตำกผ้ำ ต้ังอยู่หมู่ท่ี 1 , 5 เป็นน้าตกที่มคี วามสวยงามอีกแห่งหนึ่ง จะมีน้าตกหลาย
ชั้นล้วนมคี วามสวยงามทงั้ สิน้ ระยะทางจากอาเภอทงุ่ สง ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร

5. จุดชมวิวไสสูง หมู่ที่ 7 เป็นจุดท่ีสามารถชมทิวทัศน์ตัวเมืองทุ่งสง และชมทะเลหมอกยามเช้าท่ี
สวยงาม ระยะทางจากอาเภอทุ่งสง ระยะทางประมาณ 6 กโิ ลเมตร

6. จุดเล่นน้ำวังยำว หมู่ท่ี 7 เป็นจุดท่ีมีแอ่งน้าธรรมชาติ นักท่องเท่ียวสามารถเล่นน้าได้อย่างดีมาก
ระยะทางจากอาเภอท่งุ สง ระยะทางประมาณ 9 กโิ ลเมตร

7. ศำลำตำหลวงส้อง ตำหลวงเสน เปน็ จุดสักการบูชาสิ่งศักด์สิ ิทธ์ขิ องตาบล และเปน็ ทีพ่ ักผ่อน
หยอ่ นใจระยะทางจากอาเภอทุง่ สง ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร

8. ศนู ยเ์ รยี นร้ชู มุ ชนต้นแบบและศูนยเ์ รียนรู้เศรษฐกจิ พอเพียง หมู่ท่ี 8 ตาบลนาหลวงเสน
ระยะทางจากอาเภอท่งุ สง ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร

8

สถำนที่ทอ่ งเท่ยี ว

- ศำลำตำหลวงส้อง ตำหลวงเสน

9

จุดเล่นน้ำวังยำว

10

สว่ นท่ี 2
แนวทำงกำรพฒั นำสารสนเทศตาบลตน้ แบบเพอ่ื การพฒั นาคุณภาพชวี ิต

๑. กำรบรหิ ำรจัดกำร
อาเภอทุ่งสง โดยสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอทุ่งสง ได้ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจในการ

ดาเนินงานสารสนเทศตาบลเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต แก่กานัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และ
แกนนาขับเคล่ือนการพัฒนาต่างๆ ในเวทีการประชุมของตาบล และเวทีการประชุมระดับหมู่บ้าน โดยชี้แจง
ทาความเข้าใจถึงการใช้ประโยชน์จากข้อมูล นาข้อมูลที่มีอยู่ เช่น ข้อมูลความจาเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ข้อมูล
กชช.๒ค และข้อมูลอ่ืนในหมู่บ้าน/ตาบลถ้าใหญ่ นามาวิเคราะห์เพ่ือค้นหาปัญหา พร้อมท้ังหาแนวทางการ
ดาเนนิ การแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชวี ิตของคนในชมุ ชนตาบลนาหลวงเสน โดยใช้โปรแกรมวิเคราะหข์ ้อมูล
ชุมชนในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบูรณาการวางแผนงาน/โครงการเพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของชุมชน CIA (Community Informations Radar Analysis) ซึ่งเป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในกระบวนการ
พัฒนาสารสนเทศตาบลเพอื่ การพฒั นาคณุ ภาพชวี ิต ของตาบลนาหลวงเสน โดยการบรหิ ารจดั การดังนี้

 ดำ้ นสถำนทีด่ ำเนินงำน วสั ดุอปุ กรณ์ และผรู้ บั ผดิ ชอบดแู ล
ในการบริหารจัดการเพ่ือให้มีความพร้อมในการพัฒนาหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต บ้านประดู่ หมู่ที่ ๗ ตาบลนาหลวงเสน และการพัฒนาสารสนเทศตาบลเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของ
ตาบลนาหลวงเสน ได้กาหนดให้มีสถานที่ดาเนินงานในภาพรวม ณ บริเวณที่ทำกำรกำนันตำบลนำหลวงเสน
หมู่ที่ 7 ตำบลนำหลวงเสน โดยใช้ชื่อว่า “ศูนย์สำรสนเทศตำบลเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต” สาหรับการ
ประชุม ปรึกษาหารือ วางแผน และปฏิบัติการในการเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องในบ้านประดู่ หมู่ที่ ๗ และ
พื้นท่ีตาบลนาหลวงเสน โดยมีอุปกรณ์เคร่ืองมือ โต๊ะ เก้ำอ้ี คอมพิวเตอร์ และระบบอินเตอร์เน็ตครบถ้วน
และกำหนดผู้รับผิดชอบดูแลหลัก คือ นายสมศักด์ิ มณีฉาย ผู้นาอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นา อช.) ตาบล
นาหลวงเสน

ศนู ยส์ ารสนเทศตาบลเพ่อื การพฒั นาคุณภาพชวี ิต ผูร้ บั ผิดชอบดูแลหลัก

11

 ด้ำนคณะทำงำนขับเคลื่อนงำนระดับหมู่บำ้ น

ในการขับเคล่ือนการพัฒนาสารสนเทศตาบลเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตาบลนาหลวงเสน ได้ใช้

กลไกในการขับเคลื่อน ประกอบด้วย ผู้นาท้องท่ี ผู้นาท้องถิ่น แกนนาในด้านต่างๆ รวมถึงข้าราชการท่ี

ปฏบิ ัตงิ านในพืน้ ทตี่ าบลนาหลวงเสน ตามคาสง่ั อาเภอทงุ่ สง ท่ี ๘๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ดังนี้

๑. นายสุธีย์ มณฉี าย กานนั ตาบลนาหลวงเสน หวั หนา้ คณะทางาน

๒. นายกองค์การบรหิ ารส่วนตาบลนาหลวงเสน คณะทางาน

๓. ปลัดอาเภอผปู้ ระสานงานตาบลนาหลวงเสน คณะทางาน

๔. นักวิชาการเกษตรผ้ปู ระสานงานตาบลนาหลวงเสน คณะทางาน

๕. สาธารณสุขประจาตาบลนาหลวงเสน คณะทางาน

๖. ครู กศน.ประจาตาบลนาหลวงเสน คณะทางาน

๗. ผู้กากับสถานตี ารวจภูธรทงุ่ สง คณะทางาน

๘. หัวหนา้ อุทยานแหง่ ชาติน้าตกโยง คณะทางาน

๙. ผู้ใหญ่บา้ นตาบลนาหลวงเสนทุกหมู่บา้ น คณะทางาน

๑๐. สมาชกิ องค์การบรหิ ารสว่ นตาบลนาหลวงเสนทุกหม่บู ้าน คณะทางาน

๑๑. ประธานคณะกรรมการพฒั นาสตรีตาบลนาหลวงเสน คณะทางาน

๑๒. ประธานศูนย์ประสานงานองค์การชมุ ชนตาบลนาหลวงเสน คณะทางาน

๑๓. ประธานศนู ย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั ตาบลนาหลวงเสน คณะทางาน

๑๔. ผนู้ าอาสาพฒั นาชมุ ชนตาบลนาหลวงเสน คณะทางานและเลขานุการ

๑๕. พัฒนากรผ้ปู ระสานงานตาบลนาหลวงเสน คณะทางานและผูช้ ่วยเลขานุการ

โดยมีหน้ำท่ี ดงั นี้

๑. สง่ เสรมิ สนบั สนนุ การดาเนินการจดั เกบ็ รวบรวมข้อมูลพื้นฐานในการพฒั นาคุณภาพชวี ติ

๒. ส่งเสริมสนบั สนุนการดาเนินงานบูรณาการจัดทาแผนงาน/โครงการ

๓. ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนในการพัฒนาระบบสารสนเทศ (CIA

Program) เพื่อบูรณาการวางแผนงาน/โครงการ เพอ่ื ยกระดับและพฒั นาคณุ ภาพชีวติ ชมุ ชน

๔. ส่งเสริมสนบั สนนุ การดาเนินการจดั ทาสารสนเทศภมู ิศาสตร์ (GIS)เพื่อพัฒนาคณุ ภาพชวี ิตระดบั ตาบล

๕. ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานสารสนเทศตาบล

ตน้ แบบเพอื่ การพฒั นาคณุ ภาพชีวติ

6. อนื่ ๆ ตามท่ีไดร้ ับมอบหมาย

๒. การจดั ทาสารสนเทศภมู ิศาสตร์ (GIS) เพื่อพัฒนาคุณภาพชวี ิต
ในส่วนของการจัดทาสารสนเทศภูมิศาสตร์ เน่ืองจากตาบลนาหลวงเสน และตาบลถ้าใหญ่ เป็นพื้นที่

ต้นน้า อยู่ในเป้าหมายการพัฒนาแหล่งน้า ซ่ึงแกนนาจากหมู่บ้านต่างๆ ได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้การจัดการ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ของหมู่บ้าน/ตาบล จากหน่วยงานภาคี เช่น สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและ
การเกษตร (องคก์ ารมหาชน) (สสนก.) มลู นิธิอทุ กพัฒน์ ในพระบรมราชปู ถมั ภ์ รวมถงึ หนว่ ยงานอื่นๆ

จากนั้น ตาบลนาหลวงเสน ได้ดาเนินการวาดขอบเขตแผนที่หมู่บ้านด้วย Google Map วาดแนวเขต
หมู่บ้าน/ตาบล ปักหมุดสถานท่ีสาคัญ สัญลักษณ์ปัญหาของตาบล กาหนดรายละเอียดของตาบล กลุ่ม/องค์กร
ในตาบล เพ่ือใช้เป็นแนวทางพัฒนา นาเสนอโครงการ/กิจกรรม ต่างๆ และได้นาเสนอให้คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ทุกคนได้
รับทราบ

12

๓. การวิเคราะหข์ ้อมูลชุมชน ด้วย CIA Program ของแตล่ ะหม่บู ้าน/ชุมชน ในตาบล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนและจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวทางการพัฒนาสารสนเทศ

ตาบลเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตาบลนาหลวงเสน นั้น คณะทางานฯ ได้นาข้อมูล จปฐ.ปี 256๑ และ
ปี ๒๕๖๒ มาวิเคราะหใ์ นภาพรวมตาบลนาหลวงเสน พบวา่

ขอ้ มูล จปฐ.ปี 256๑ พบว่าตวั ชวี้ ัดทไี่ มบ่ รรลุเปา้ หมาย มีจานวน ๑๘ ตวั ชวี้ ัด คือตวั ชีว้ ดั ที่
๔,๕,๖,๗,๘,๑๐,๑๑,๑๓,๑๔,๑๖,๑๙,๒๑,๒๓,๒๔,๒๕,๒๖,๓๐,๓๑

ข้อมูล จปฐ.ปี 256๒ พบวา่ ตวั ชี้วัดทีไ่ ม่บรรลุเปา้ หมาย มีจานวน ๒๑ ตัวชว้ี ัด คอื ตัวชวี้ ดั ที่
๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๑,๑๓,๑๔,๑๖,๑๗,๑๙,๒๐,๒๑,๒๓,๒๔,๒๕,๒๖,๒๗,๓๐,๓๑

13

14

15

ส่วนสภาพปัญหาจากการวิเคราะห์ข้อมูล กชช.2ค. ปี 25๖๐ หมู่บ้านในตาบลนาหลวงเสนท้ัง ๙
หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านเรง่ รดั พัฒนาอันดับสาม โดยตัวชี้วัดท่ีมีปัญหาจากความรุนแรงมากไปหาน้อย ได้แก่ การมี
ส่วนร่วมของชุมชน การมีงานทา ความปลอดภัยจากภัยพิบัติ การได้รับการศึกษา การรวมกลุ่มของประชาชน
ความปลอดภัยจากความเสี่ยงของชุมชน การได้รับการคุ้มครองทางสังคม การเข้าถึงแหล่งทุน และระดับ
การศกึ ษาของประชาชน จาแนกไดจ้ ากแผนภาพ

16

และจากการวิเคราะห์ข้อมูล กชช.2ค. ปี 25๖๒ หมู่บ้านในตาบลนาหลวงเสน เป็นหมู่บ้านเร่งรัด
พัฒนาอันดับสอง จานวน ๕ หมู่บ้าน และหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับสาม จานวน ๔ หมู่บ้าน โดยตัวชี้วัดที่มี
ปญั หาจากความรุนแรงมากไปหาน้อย ได้แก่ การรวมกลุม่ ของประชาชน การมีงานทา การเข้าถงึ แหล่งทุน การ
มีส่วนร่วมของชมุ ชน ความปลอดภัยจากภยั พบิ ัติ การไดร้ บั การศึกษา การกฬี า จาแนกได้จากแผนภาพ

17

18
ในการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบูรณาการวางแผนงาน/โครงการเพ่ือยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน CIA (Community
Informations Radar Analysis) ได้มีการนาข้อมูล จปฐ. กชช.๒ค และข้อมูลอื่นๆ ของแต่ละหมู่บ้าน ท้ัง ๙
หมู่บ้านในตาบลนาหลวงเสน มาวิเคราะห์ในเวทีประชมุ คณะทางานขับเคล่อื นการดาเนินงานสารสนเทศตาบล
ต้นแบบเพอื่ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาคณุ ภาพชีวิต Community Radar Diagram
ของแตล่ ะหมบู่ า้ น ดงั นี้

หมทู่ ่ี ๑

หมู่ท่ี ๒

หมทู่ ่ี ๓

19
หมทู่ ี่ ๔

หมูท่ ี่ ๕
หมู่ท่ี ๖

20
หมทู่ ่ี ๗
หม่ทู ่ี ๘

หมู่ท่ี ๙

21

จากผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาคุณภาพชีวิต Community Radar Diagram ของแต่ละหมู่บ้าน
ได้แก่

(๑) หมู่บ้านที่พบสภาพปญั หาการพฒั นาอาชีพ มากท่ีสุด ได้แก่ หมทู่ ่ี ๒,๕,๘
(๒) หมูบ่ า้ นท่พี บสภาพปัญหามากที่สดุ คือ การจัดการความเสย่ี งชุมชน ได้แก่ หมทู่ ี่ ๑,๓
(๓) หมบู่ ้านทพ่ี บสภาพปัญหาการบรหิ ารจดั การชุมชน มากท่สี ดุ ไดแ้ ก่ หมทู่ ่ี ๖,๙
(๔) หมู่บา้ นที่พบสภาพปัญหาการแก้ไขปญั หาความยากจน มากทสี่ ดุ ไดแ้ ก่ หม่ทู ่ี ๔
(๕) หมบู่ ้านท่ีพบสภาพปัญหาการจดั การทนุ ชมุ ชน มากที่สุด ได้แก่ หม่ทู ี่ ๗

ผลกำรวิเครำะห์ สรุปได้ว่ำ ด้ำนที่มีสภำพปัญหำมำกท่ีสุด และเป็นสภำพปัญหำในหลำยหมู่บ้ำน
คอื การพัฒนาอาชีพ รองลงมาคือ การจดั การความเส่ียงชุมชน การบริหารจดั การชุมชน การแก้ไขปัญหาความ
ยากจน การจัดการทุนชุมชน ตามลาดับ เวทีในระดับตาบล จึงได้ร่วมกันกาหนดประเด็นการพัฒนาคุณภาพ
ชวี ติ ของตาบลนาหลวงเสน เป็น “สำรสนเทศตำบลเพ่อื กำรคณุ ภำพชีวิต ดำ้ นกำรพัฒนำอำชีพ และกำรจดั กำร
ควำมเสี่ยงชุมชน” ซ่ึงกิจกรรมท่ีดำเนินกำรเพ่ือกำรพัฒนำยกระดับอำชีพและรำยได้ รวมถึงกำรแก้ไข
ปัญหำควำมเสี่ยงของชุมชน โดยเฉพำะเรื่องการจัดการภัยพิบัติ เป็นกิจกรรมที่ตาบลนาหลวงเสนจะต้อง
ดาเนินการต่อไป เพ่ือเป็นการสร้างความพร้อมจากภัยพิบัติทุกกรณี เพราะเป็นตาบลท่ีอยู่ในพื้นท่ีภูเขา ท่ีอาจ
เปิดปัญหาจากภัยพบิ ัตไิ ดเ้ สมอ

๔. การจดั ทาแผนงานบูรณาการโครงการเพอ่ื การพัฒนาคณุ ภาพชีวติ และการดาเนนิ โครงการเชิงบูรณาการ
คณะทางานขับเคลื่อนการดาเนินงานสารสนเทศตาบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ จัดทำแผน

บูรณำกำร/โครงกำร และแสวงหำกำรสนับสนุนงบประมำณ วัสดุอุปกรณ์ และภำคี ส่วนราชการ องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้ งถิน่ เพอ่ื ดำเนนิ กำรทมี่ ุ่งให้ตำบลนำหลวงเสน เกดิ กำรพัฒนำคณุ ภำพชวี ิต สรุปดังนี้

สภำพปญั หำ ชือ่ โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำนทีร่ ับผิดชอบ

๑ . การจัด การความ  โครงการปลกู ปา่ ทดแทน โดยให้ราษฎรใน - ผู้นาทอ้ งท/่ี ผนู้ าท้องถ่ินใน

เสี่ยงชมุ ชน ท้องที่นน้ั ๆ เขา้ มามสี ่วนร่วมในการปลูกและดแู ล ตาบลนาหลวงเสน

รักษาตน้ ไม้ใหเ้ จริญเตบิ โต - สานักบรหิ ารพน้ื ที่อนรุ กั ษ์ที่ 5

 การปลูกฝังจติ สานึกให้ราษฎรเหน็ ความสาคัญ - ผู้นาท้องท/่ี ผนู้ าท้องถิ่นใน

ของการปลูกป่า ตาบลนาหลวงเสน

- สานักบรหิ ารพ้ืนที่อนุรกั ษ์ท่ี 5

 โครงการสร้างฝายหนิ ต้งั บ้านชัยชนะสงคราม - อบต.นาหลวงเสน

หมูท่ ี่ 7 ตาบลนาหลวงเสน เพ่ือป้องกนั น้าทว่ ม - มูลนธิ อิ ุทกพฒั น์

และกักเก็บน้าไว้ใช้ในการทาเกษตรกรรม เลีย้ งสตั ว์ - ผู้นาทอ้ งท/่ี ผ้นู าท้องถ่ินใน

ตาบลนาหลวงเสน

 จดั ตงั้ ชุดปฏิบตั ิการประจาตาบลในการสร้าง อบต.นาหลวงเสน

หมบู่ ้าน/ชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพตดิ

 รณรงคป์ ระชาสัมพันธ์ให้ความรู้ถงึ พิษภัยของ

ยาเสพติด

 จดั ตงั้ ชุดปฏบิ ตั กิ ารประจาตาบล/ อบต.นาหลวงเสน

คดั เลือกบุคคลท่ีมคี วามน่าเชอื่ ถือ รายงานข่าว

เหตกุ ารณ์หรือภยั พิบัติท่ีเกดิ ข้ึนไดท้ นั ที

22

สภำพปญั หำ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำนทรี่ ับผิดชอบ
๒. การพัฒนาอาชีพ  การยกระดับและขยายผลศูนยเ์ รียนร้เู ศรษฐกจิ
พอเพยี ง เพื่อการสง่ เสรมิ และพัฒนาอาชีพ - คณะกรรมการศนู ยเ์ รยี นรู้
(หมู่ท่ี ๘) ขยายผลเชอ่ื มโยงไปสทู่ กุ หมู่บา้ น เศรษฐกจิ พอเพยี ง บ้านไสเหนอื
รว่ มกับแกนนาจากทุกหมบู่ า้ น
 โครงการชุมชนทอ่ งเท่ียว OTOP นวัตวถิ ี หมู่ที่ - สนง.พัฒนาชมุ ชนอาเภอทุง่ สง
๗,๘ - สนง.กศน.อาเภอทงุ่ สง

สนง.พฒั นาชุมชนอาเภอทุ่งสง

 โครงการส่งเสรมิ และพฒั นากลมุ่ อาชพี (กลุ่มเลย้ี งกบ) สนง.พัฒนาชุมชนอาเภอทุ่งสง

หมู่ท่ี ๗

 โครงการส่งเสรมิ การเลีย้ งปลาดุก (ไทยนิยม สนง.พฒั นาชุมชนอาเภอทุ่งสง

ยัง่ ยนื )

 โครงการทานา้ หมักชีวภาพ/ปุย๋ ชีวภาพ แทนการ สนง.เกษตรอาเภอทุ่งสง

ใชป้ ยุ๋ เคมี

๓. การแก้ไขปัญหา  การส่งเสริมการจัดทาบัญชีครวั เรอื น สนง.กศน.อาเภอทงุ่ สง
ความยากจน
 การสง่ เสรมิ การจัดต้งั กล่มุ ออมทรัพยเ์ พ่ือการ สนง.พัฒนาชุมชนอาเภอทุ่งสง
๔. การจดั การทุนชุมชน
ผลิต
๕. การบริหารจัดการ
ชุมชน  การทาน้ายาอเนกประสงค์ น้ายาปรับผ้านุ่ม สนง.กศน.อาเภอทงุ่ สง

ครีมอาบน้าเพ่ือใช้ในครัวเรอื น

 การปลกู ผักพนื้ บ้าน/ผักปลอดสารพิษ ไวก้ ินเอง สนง.เกษตรอาเภอทุ่งสง

ในครวั เรอื น

 การนาแนวคิดมาขยายผลการดาเนนิ งานตาม สนง.เกษตรอาเภอท่งุ สง/

โครงการอนั เนื่องมาจากพระราชดาริ ในพน้ื ท่ี สนง.กศน.อาเภอท่งุ สง

 พัฒนาและสง่ เสรมิ การประกอบอาชีพหลกั และ สนง.เกษตรอาเภอทุ่งสง/

อาชพี เสริม ภายใตห้ ลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สนง.กศน.อาเภอท่งุ สง

 โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกจิ พอเพียง สนง.พัฒนาชมุ ชนอาเภอทุ่งสง

(หมทู่ ่ี ๔,๗,๘)

 การพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผสู้ ูงอายุ ผูพ้ กิ าร สนง.กศน.อาเภอทุ่งสง

และผู้ดอ้ ยโอกาส พร้อมจดั สวัสดกิ าร/สงเคราะห์ใน อบต.นาหลวงเสน

หมูบ่ า้ น

 การบูรณาการกองทุนต่างๆ ในหมู่บ้าน โดยใช้ อบต.นาหลวงเสน

กองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้าน เป็นเครื่องมอื เพ่ือใชใ้ น สนง.กศน.อาเภอทุ่งสง

ระบบเศรษฐกจิ แบบพงึ่ ตนเอง

๕. กำรเผยแพร่ประชำสมั พันธแ์ ละกำรนำเสนอ
กำรเผยแพร่ประชำสัมพนั ธ์และกำรนำเสนอสำรสนเทศเพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ของตาบลนาหลวงเสน

ได้เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง นาข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน และ
สนบั สนนุ การพัฒนาหมูบ่ ้าน/ตาบล ดงั น้ี

23
๕.๑ แหลง่ เผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศทั่วไป

ในส่วนท่ีเป็นเอกสาร เช่น โปสเตอร์ แผ่นพับ เอกสารรูปเล่ม เอกสารไวนิล ได้เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ไว้ที่ที่ทาการกานันตาบลนาหลวงเสน ศูนย์เรียนรู้ชุมชนประจาหมู่บ้าน สานักงานพัฒนาชุมชน
อาเภอทุ่งสง

๔.๒ แหลง่ เผยแพร่ขอ้ มูลสำรสนเทศทำงออนไลน์
เพื่อให้ผู้สนใจขอ้ มลู สารสนเทศสำรสนเทศเพื่อกำรพฒั นำคุณภำพชีวติ ของตาบลนาหลวงเสน ได้

เข้าถงึ ข้อมูลไดง้ ่าย ตลอดเวลา ไดเ้ ผยแพร่ข้อมลู สารสนเทศตาบลทาง Website Facebook Line กลมุ่ Line
Google Drive เป็นต้น

Website สานักงานพฒั นาชมุ ชนจังหวดั นครศรีธรรมราช http://nakhonsi.cdd.go.th/

Website สานกั งานพัฒนาชุมชนอาเภอทุ่งสง จงั หวัดนครศรธี รรมราช http://district.cdd.go.th/thungsong/

24

Website ตาบลนาหลวงเสน

https://sites.google.com/view/naluangsen/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%
B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81

กลมุ่ ไลน์
ราชสหี น์ าหลวงเสน


Click to View FlipBook Version