The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ประเมินครูผู้ช่วย ภาค ค อุษณา จันลคร

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by kokakola_tk507, 2022-03-27 12:16:44

ประเมินครูผู้ช่วย ภาค ค อุษณา จันลคร

ประเมินครูผู้ช่วย ภาค ค อุษณา จันลคร

แฟ้มสะสมผลงาน

นางสาว อุษณา จนั ลคร

ศลิ ปศาสตรบณั ฑติ สาขาภาษาองั กฤษ
เกยี รตนิ ยิ มอนั ดบั 2

ศกึ ษาศาสตรมหาบณั ฑติ สาขาหลกั สตู รและการสอน

เอกสารประกอบการรบั การประเมินภาค ค

ความเหมาะสมกบั ตาแหน่ง วชิ าชพี การปฏบิ ตั งิ านในสถานศกึ ษา
ในการสอบแขง่ ขนั เพอ่ื บรรจแุ ละแต่งตงั้ บุคคลเขา้ รบั ราชการครแู ละบคุ ลากรทางการศกึ ษา ตาแหน่งครผู ชู้ ว่ ย

สงั กดั สานกั งานคณะกรรมการการอาชวี ศกึ ษา

คานา

แฟ้มสะสมผลงานฉบับน้ี จัดทาข้นึ เพ่ือแสดงข้อมูลเก่ียวกบั ตัวข้าพเจ้า
ประกอบไปด้วยประวตั ิส่วนตวั ประวตั กิ ารศกึ ษา ผลงานท่เี ก่ยี วขอ้ งกบั วิชาชพี และ
วชิ าเอกทส่ี าเรจ็ การศกึ ษา อาทเิ ชน่ การฝึกประสบการณ์วชิ าชพี ครู การเขา้ รว่ มกจิ กรรม
ระหว่างศกึ ษา การเขา้ รว่ มฝึกอบรม การปฏบิ ตั กิ ารสอนในสถานศกึ ษา เกยี รตบิ ัตรและ
ภาพกจิ กรรมตา่ ง ๆ ตลอดจนกจิ กรรมการเขา้ ถงึ ชมุ ชน และการมจี ติ สาธารณะ

ขอขอบคุณ บดิ า มารดา อาจารย์ ท่านผอู้ านวยการโรงเรยี น คณะครทู ุกท่าน
ทค่ี อยสนบั สนุนและมอบทงั้ ความรกั ความเมตตา ความรู้ ประสบการณ์ต่าง ๆ อีกทงั้ ยงั
ชว่ ยเหลอื เสมอมา

ขา้ พเจ้าหวงั เป็นอย่างยงิ่ ว่าแฟ้มสะสมผลงานฉบบั น้ีจะเป็นประโยชน์ต่อทุก
ทา่ นสาหรบั การสมั ภาษณ์หรอื ทาความรจู้ กั ตวั ขา้ พเจา้ ไมม่ ากกน็ ้อย หากมขี อ้ ผดิ พลาด
ประการใด กราบขออภยั และพรอ้ มนาขอ้ เสนอแนะไปปรบั ปรงุ แกไ้ ขตอ่ ไป

อุษณา จนั ลคร
ผจู้ ดั ทา

สว่ นท่ี 1

ประวตั ิส่วนตวั และประวตั ิการศึกษา

ขอ้ มลู สว่ นตวั

นางสาวอุษณา จนั ลคร

Udsana Chanlakhon

Udsana Chanlakhon 095-525-5895 [email protected]

คตปิ ระจาใจ ขอ้ มลู สว่ นตวั

‘ความพยามยามไม่ ชอ่ื : นางสาวอุษณา จนั ลคร
เคยทารา้ ยใคร’ ชอ่ื เลน่ : จวิ๋ อายุ : 26 ปี
วนั เกดิ : 4 กุมภาพนั ธ์ พ.ศ.2539
สญั ชาติ : ไทย เชอ่ื ชาติ : ไทย ศาสนา : พทุ ธ
ภมู ลิ าเนา :มหาสารคาม

ความสามารถ ชอ่ื :ทนอ่ี างยสปู่ าวัจหจอ้ บุ งสนั ่อื คณุ ครู

ช่อื เบลน่า้ น:เลหขอ้ ทงส่ี :อ่ื 2อ68าย/6ุ :ห2ม4ู่ :ป1ี
น้าหตนากับล: 5:6หกนโิอลงกแรสมั ง สอว่านเภสองู : ว1า8ป0ีปเซทนุมตเิ มตร
วนั เจกงัดิ ห:ว2ดั 4:มมถิ หุนาาสยานรค2า0ม01
สญั ชปารตะเิ ท: ไศท:ยไทภยมู ลิ าเนา : อดุ รธานี

ประวตั กิ ารศกึ ษา

ประถมศกึ ษา พ.ศ. 2546-2551

โรงเรยี นฉเมอื งวาปีปทมุ อ.วาปีปทมุ จ.มหาสารคาม

สานกั งานเขตพน้ื ทก่ี ารศกึ ษาประถมศกึ ษามหาสารคาม เขต 2

มธั ยมศกึ ษา ตอนตน้ -ปลาย พ.ศ. 2551-2557

โรงเรยี นวาปีปทมุ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม ฉ

สานกั งานเขตพน้ื ทก่ี ารศกึ ษามธั ยมศกึ ษามหาสารคาม เขต 26
แผนการเรยี น วทิ ย-์ คณติ เกรดเฉลย่ี 2.96

ปรญิ ญาตรี พ.ศ. 2557-2561

มหาวทิ ยฉาลยั ราชภฏั มหาสารคาม

ศลิ ปศาสตรบณั ฑติ สาขาวชิ าภาษาองั กฤษ
เกยี รตนิ ยิ มอนั ดบั 2 เกรดเฉลย่ี 3.68

ปรญิ ญาโท พ.ศ.2561-2564

มหาวทิ ยาลยั ภาคตะวนั ออกเฉียงเหนือ จงั หฉวดั ขอนแก่น

ศกึ ษาศาสตรมหาบณั ทติ สาขาวชิ า หลกั สตู รและการสอน
แผน ข โปรแกรมไดร้ บั ใบประกอบวชิ าชพี ครู

ใบแสดงผลการเรยี น

ปรญิ ญาตรี : ศลิ ปศาสตรบณั ฑติ สาขาวชิ า ภาษาองั กฤษ
เกยี รตนิ ิยมอนั ดบั 2 เกรดเฉลย่ี 3.68

ปรญิ ญาโท : ศกึ ษาศาสตรมหาบณั ฑติ สาขาวชิ า หลกั สตู รและการสอน
แผน ข โปรแกรมไดร้ บั ใบประกอบวชิ าชพี

ใบอนุญาตประกอบวชิ าชพี ครู

ผลการทดสอบและประเมนิ สมรรถนะทางวิชาชพี ครู
ดา้ นความรแู้ ละประสบการณว์ ชิ าชพี

ตามมาตรฐานวิชาชพี ครู ครั้งท่ี 1/2564

ใบอนญุ าตประกอบวชิ าชพี ครู

งานวจิ ยั

การวจิ ยั เรอ่ื ง

‘การพฒั นาความสามารถดา้ นการพดู ภาษาองั กฤษโดยการจดั
ประสบการณ์การเรยี นรตู้ ามแนวคดิ การสอนแบบธรรมชาตริ ว่ มกบั ส่อื
ประสมของนกั เรยี นหอ้ งเรยี นคขู่ นานภาษาองั กฤษ ชนั้ อนุบาลปี 2’

ตพี มิ พบ์ ทความวจิ ยั ทาง วารสาร มจร. อุบลปรทิ รรศน์(TCI)
มหาวทิ ยาลยั มหาจฬุ าลงกรณราชวทิ ยาลยั วทิ ยาเขตอุบลราชธานี

ปีท่ี 7 ฉบบั ท่ี 1 (มกราคม-เมษายน 2565)

สว่ นท่ี 2

ประสบการณ์การทางาน

ประวตั กิ ารทางาน

กรกฎาคม-กนั ยายน พ.ศ 2560

นกั ศกึ ษาฝึกประสบการณ์วชิ าชพี สานกั งานตรวจคนเขา้
เมอื ง จงั หฉวดั นคราชสมี า รบั หน้าทฝ่ี ่ายประชาสมั พนั ธ์
รบั ผดิ ชอบอานวยความสะดวกใหช้ าวตา่ งชาติ แนะนา
ชาวต่างชาตใิ นการตอ่ วซี ่า ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ

ปี พ.ศ. 2561

ครอู ตั ราจา้ ง ปฏบิ ตั หิ น้าท่ี ครผู สู้ อนภาษาองั กฤษ
โรงเรยี นเมอื งวาปีปทมุ อ.วาปีปทุม จ.มหาสาฉรคาม
รบั ผดิ ชอบดแู ลนกั เรยี นชนั้ อนุบาล 3/5 ปีการศกึ ษา 2561

ปี พ.ศ.2561

ครอู ตั ราจา้ ง ปฏบิ ตั หิ น้าท่ี ครผู สู้ อนภาษาองั กฤษ
โรงเรยี นเมอื งฉวาปีปทุม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
ปฏบิ ตั หิ น้าทเ่ี ป็น Co-teacher รว่ มสอนกบั ครชู าวตา่ งชาติ
ประจาหอ้ งเรยี นคขู่ นานภาษาองั กฤษ ชนั้ อนุบาล 3-2
(ในโครงการหอ้ งเรยี นภาษาองั กฤษ Mini English Program)

ปีพ.ศ. 2562-ปัจจบุ นั

ครอู ตั ราจา้ ง ปฏบิ ตั หิ น้าท่ี ครผู สู้ อนภาษาองั กฤษ
ปโรฏงบเิ รตัยี หินนเม้าอืทง่ี เวปา็นปีปCทoุม-teอa.cวhาeปrีปรทว่ มุมสจอ.มนหกาบั สคารรชูคาาวมฉต่างชาติ
ประจาหอ้ งเรยี นคขู่ นานภาษาองั กฤษ ชนั้ อนุบาล 2
(ในโครงการหอ้ งเรยี นภาษาองั กฤษ Mini English Program)

การฝึกประสบการณ์วชิ าชพี ครใู นสถานศกึ ษา

กรกฎาคม- เมษายน พ.ศ. 2564

ฝึกประสบการณ์วชิ าชพี ครใู นสถานศกึ ษา (ภาคเรยี นท่ี 1-2) ทโ่ี รงเรยี นเมอื งวาปีปทุม
ปฏบิ ตั กิ ารสอน 6 กจิ กรรมหลกั สาหรบั เดก็ ปฐมวยั แลฉะภาษาองั กฤษ โรงเรยี นเมอื งวาปีปทมุ อ.วาปีปทุม
จ.มหาสารคาม ปฏบิ ตั หิ น้าท่ี Co-teacher รว่ มสอนกบั ครชู าวตา่ งชาติ ประจาหอ้ งเรยี นคขู่ นาน
ภาษาองั กฤษ ชนั้ อนุบาล 2 (ในโครงการหอ้ งเรยี นภาษาองั กฤษ Mini English Program)
จานวน 25 ชวั่ โมง/สปั ดาห์

สว่ นท่ี 3

ประสบการณ์การเข้ารว่ มกิจกรรม

กจิ กรรมระหวา่ งการศกึ ษา

อบรมสมั มนาผ้นู านักศึกษา
สโมสรคณะมนุษยศาสตรแ์ ละสงั คมศาสตร์

ประจาปี การศึกษา 2558

ฉ มหาวิทยาลยั ราชภฏั มหาสารคาม

สมั มนาเพ่อื พฒั นาความเป็นผนู้ านกั ศกึ ษา และเตรยี มความ
พรอ้ มเพ่อื ตอ้ นรบั นกั ศกึ ษาใหม่ จดั โดย สโมสรมนุษยศาสตรแ์ ละ
สงั คมศาสตร์ ประจาปีการศกึ ษา 2558
มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั มหาสารคาม

อบรมสมั มนาผนู้ านักศึกษา องคก์ ารบริหารนักศึกษา
ประจาปี การศึกษา 2558

ฉ มหาวิทยาลยั ราชภฏั มหาสารคาม

สมั มนาเพ่อื พฒั นาความเป็นผนู้ านกั ศกึ ษา และเตรยี มความพรอ้ มเพอ่ื
ตอ้ นรบั นกั ศกึ ษาใหม่ จดั โดยองคก์ ารบรหิ ารนกั ศกึ ษา ประจาปี 2558
มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั มหาสารคาม

อบรมสมั มนาผนู้ านักศึกษา
คณะมนุษยศาสตรแ์ ละสงั คมศาสตร์ ประจาปี 2559

ฉ มหาวิทยาลยั ราชภฏั มหาสารคาม

ดแู ล อานวยความสะดวกและจดั กจิ กรรมแก่ผเู้ ขา้ ร่วมอบรม
สมั มนาผนู้ านกั ศกึ ษา เพ่อื เป็นแนวทางในการปฏบิ ตั หิ น้าท่อี นุกรรมการ
สโมสรคณะมนุษยศาสตรแ์ ละสงั คมศาสตรแ์ ละเตรยี มความพรอ้ มตอ้ นรบั
นกั ศกึ ษาใหม่

กจิ กรรมระหวา่ งการศกึ ษา

อนุกรรมการสโมสร (Staff) ประจาปี การศึกษา 2558
สโมสรคณะมนุษยศาสตรแ์ ละสงั คมศาสตร์
และอนุกรรมการองคก์ ารบริหารนักศึกษา

ประฉจาดปีแู กลาอราศนึกวษยคาวา2ม5ส5ะ8ดวมกหนากัวศิทกึ ยษาาลใหยั มร่ ขาอชงภคฏัณมะหาสารคาม

มนุษยศาสตรแ์ ละสงั คมศาสตรแ์ ละนกั ศกึ ษาคณะอน่ื ๆ ในช่วงของ
การประชมุ เชยี รค์ ณะและประชมุ เชยี รก์ ลาง เพอ่ื การเตรยี มพรอ้ มเขา้
พธิ อี ญั เชญิ ตราพระราชลญั จากร ปฐมนเิ ทศนกั ศกึ ษาใหม่ รวมถงึ
กจิ กรรมทท่ี างคณะและองคก์ ารบรหิ ารนกั ศกึ ษาจดั ขน้ึ

คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจาปี การศึกษา 2559

คณะมนุษยศาสตรแ์ ละสงั คมศาสตร์

ดฉแู ล มหาวิทยาลยั ราชภฏั มหาสารคาม

อานวยความสะดวก นกั ศกึ ษาใหมข่ องคณะมนุษยศาสตรแ์ ละ

สงั คมศาสตรร์ วมถงึ นกั ศกึ ษาคณะอน่ื ๆ ในช่วงของการประชมุ เชยี ร์คณะและ

ประชมุ เชยี รก์ ลางเพ่อื การเตรยี มพรอ้ มเขา้ พธิ อี ญั เชญิ ตราพระราชลญั จากร

ปฐมนิเทศนกั ศกึ ษาใหม่ รวมถงึ กจิ กรรมทท่ี างคณะและองคก์ ารบรหิ าร

นกั ศกึ ษาจดั ขน้ึ

คณะกรรมการสภานักศึกษา ประจาปี การศึกษา 2560
มหาวิทยาลยั ราชภฏั มหาสารคาม

ฉรกั ษาผลประโยชน์ของนกั ศกึ ษาในสถาบนั กาหนดนโยบายและ

พจิ ารณางบประมาณใหแ้ กอ่ งกรนกั ศกึ ษา และตรวจสอบองคก์ รกจิ กรรม
นกั ศกึ ษาใหป้ ฏบิ ตั ติ ามระเบยี บ ขอ้ บงั คบั

กจิ กรรมระหวา่ งการศกึ ษา

คณะดาเนินงานพิธีอญั เชิญตราพระราชลญั จากร
ประจาปี การศึกษา 2558-2560

มหาวิทยาลยั ราชภฏั มหาสารคาม

ฉ ดแู ล อานวยความสะดวก นกั ศกึ ษาใหม่ ของคณะ

มนุษยศาสตรแ์ ละสงั คมศาสตรแ์ ละนกั ศกึ ษาคณะอน่ื ๆ ใน
การเขา้ รว่ มพธิ อี ญั เชญิ ตราพระราชลญั จากร

คณะดาเนินงานจดั กิจกรรมกีฬาน้องใหม่
ประจาปี การศึกษา 2558-2560

ฉ มหาวิทยาลยั ราชภฏั มหาสารคาม

ดแู ล อานวยความสะดวก นกั ศกึ ษาใหมข่ องคณะมนุษยศาสตรแ์ ละ
สงั คมศาสตร์ ในชว่ งของกจิ กรรมการแขง่ ขนั กฬี าน้องใหม่

คณะดาเนินงานการจดั กิจกรรม Freshy Night
ประจาปี การศึกษา 2558-2559

ฉ มหาวิทยาลยั ราชภฏั มหาสารคาม

ดแู ล อานวยความสะดวก นกั ศกึ ษาใหมข่ องคณะมนุษยศาสตรแ์ ละ
สงั คมศาสตรแ์ ละนกั ศกึ ษาคณะอน่ื ๆ ในช่วงของกจิ กรรม Freshy Night

กจิ กรรมระหวา่ งการศกึ ษา

มนุษยศาสตรแ์ ละสงั คมศาสตรส์ มั พนั ธ์ ครงั้ ท่ี 8
ปี พ.ศ. 2559

มหาวิทยาลยั ราชภฏั สกลนครร่วมแลกเปลย่ี นเรยี นรกู้ บั คณะมนุษยศาสตรแ์ ละ
สงั คมศาสตรท์ วั่ ภาคอสี าน ทม่ี หาวทิ ยาลยั ราชภฏั สกลนคร

ค่ายราชภฏั (อีสาน)อาสาพฒั นาท้องถิ่น ครงั้ ที่ 17
โรงเรียนบา้ นหนองเหล่า อ.วาปี ปทมุ จ.มหาสารคามรว่ มพฒั นาโรงเรยี นและชมุ ชน โรงเรยี นบา้ นหนองเหล่า อ.วาปีปทุม
จ.มหาสารคาม

การปฏบิ ตั หิ น้าทใ่ี นสถานศกึ ษา

ผฝู้ ึ กซ้อมการแสดงชดุ พระราชาในนิทาน เน่ืองในโอกาส
ต้อนรบั คณะกรรมการจากสานักงานรบั รองมาตรฐาน
และประเมินคณุ ภาพการศึกษา (สมศ.) ในการประเมิน

ฉ คณุ ภาพภายนอก รอบที่ 4

ดแู ล ฝึกซอ้ มการแสดงชุด พระราชาในนิทาน เน่อื งในโอกาส
ตอ้ นรบั คณะกรรมการจากสานกั งานรบั รองมาตรฐานและประเมนิ
คุณภาพการศกึ ษา (สมศ.) ในการประเมนิ คณุ ภาพภายนอก รอบท่ี 4

ผคู้ วบคมุ การแสดงชดุ พระราชาในนิทาน เน่ืองในโอกาส
ต้อนรบั คณะกรรมการจากสานักงานรบั รองมาตรฐานและ

ประเมินคณุ ภาพการศึกษา (สมศ.)

ฉ ในการประเมินคณุ ภาพภายนอก รอบท่ี 4

ควบคุมเสยี ง ภาพ นกั แสดง การแสดงชุด พระราชาในนทิ าน เน่อื ง
ในโอกาสตอ้ นรบั คณะกรรมการจากสานกั งานรบั รองมาตรฐานและประเมนิ
คุณภาพการศกึ ษา (สมศ.) ในการประเมนิ คุณภาพภายนอก รอบท่ี 4

ผคู้ วบคมุ การแสดงชดุ พระราชาในนิทาน ในงานวนั
เดก็ แห่งชาติ ประจาปี 2563

ฉที่ว่าการอาเภอวาปี ปทมุ จงั หวดั มหาสารคาม

ควบคุมเสยี ง นกั แสดง การแสดงชดุ พระราชาในนทิ านในงานวนั
เดก็ แหง่ ชาติ ประจาปี 2563 ทว่ี า่ การอาเภอวาปีปทุม จงั หวดั
มหาสารคาม

การปฏบิ ตั หิ น้าทใ่ี นสถานศกึ ษา

ผคู้ วบคมุ ฝึ กซ้อมการนาเสนองานวนั วิทยาศาสตร์
ประจาปี 2562

สานักงานเขตพืน้ ท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2ควบคมุ ฝึกซอ้ มตวั แทนนกั เรยี นหอ้ งเรยี นคขู่ นานภาษาองั กฤษ
(English Classroom) ชนั้ อนุบาลปีท่ี 3 เพอ่ื นาเสนอวงจรชวี ติ ของผเี สอ้ื และ
กบในภาคภาษาองั กฤษ ในงานวนั วทิ ยาศาสตร์ ประจาปี 2562

ผฝู้ ึ กซ้อมการแสดง K-2 Open House 2020 เนื่องใน
กิจกรรม MEP Open House 2020

ฉดแู ล ฝึกซอ้ ม ควบคุมเสยี ง การแสดง K-2 Open House

2020 ของนกั เรยี นหอ้ งเรยี นคขู่ นานภาษาองั กฤษ ชนั้ อนุบาล 2 เน่อื ง
ในกจิ กรรม MEP Open House 2020

ผฝู้ ึ กซ้อมการนาเสนอ สีมหศั จรรย์ นักเรียนห้องเรียน
ค่ขู นานภาษาองั กฤษ ชนั้ อนุบาลปี ที่ 2 เน่ืองใน
ฉ กิจกรรม MEP Open House 2020

วางแผน ฝึกซอ้ มการนาเสนอ สมี หศั จรรย์ นกั เรยี นหอ้ งเรยี น
คขู่ นานภาษาองั กฤษ ชนั้ อนุบาลปีท่ี 2 เน่อื งในกจิ กรรม MEP Open
House 2020

การปฏบิ ตั หิ น้าทใ่ี นสถานศกึ ษา

การรายงานตวั และมอบตวั นักเรียนชนั้ อนุบาลปี ที่ 2-3
ปี การศึกษา 2562

โรงเรียนเมืองวาปี ปทมุรบั รายงานตวั และมอบตวั แก่นกั เรยี นชนั้ อนุบาลปีท่ี 2-3 หอ้ ง
ปกตแิ ละหอ้ งเรยี นคขู่ นานภาษาองั กฤษ ชนั้ อนุบาลปีท่ี 2-3

ครเู วรรกั ษาความปลอดภยั วนั องั คาร
โรงเรียนเมืองวาปี ปทุมปฏบิ ตั หิ น้าท่ี ตอ้ นรบั ดแู ลความเรยี บรอ้ ยของโรงเรยี น และ
นกั เรยี นทเ่ี ดนิ ทางมาถงึ โรงเรยี น

ครเู วรหน้าเสาธงโครงการห้องเรียนภาษาองั กฤษ
(Mini English Program) วนั ศกุ ร์

ฉ โรงเรียนเมืองวาปี ปทมุ

ปฏบิ ตั หิ น้าท่ี ผนู้ าในการทากจิ กรรมหน้าเสาธง ตอ้ นรบั ดแู ล
ความเรยี บรอ้ ยของนกั เรยี น

การปฏบิ ตั หิ น้าทใ่ี นสถานศกึ ษา

ครผู จู้ ดั กิจกรรมเข้าค่ายลกู เสือ เนตรนารี
ประจาปี การศึกษา 2561-2563
โรงเรยี นเมอื งวาปี ปทุมดแู ล ควบคมุ จดั กจิ กรรมเขา้ ฐาน การเขา้ ค่ายลกู เสอื เนตร
นารี ประจาปีการศกึ ษา 2561-2563

ครผู บู้ นั ทึกภาพ ตดั ต่อวิดีโอการเรียนการสอนของ
ห้องเรยี นค่ขู นานภาษาองั กฤษ ชนั้ ปี ท่ี 2-3 ในช่วงการเรียน
การสอนของสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อโคโรนา 2019 หรอื

ฉ โรคโควิด 19 โรงเรียนเมอื งวาปี ปทุม

บนั ทกึ ภาพ ตดั ต่อวดิ โี อการเรยี นการสอนของหอ้ งเรยี นคู่ขนาน
ภาษาองั กฤษ ชนั้ ปีท่ี 2-3 ในช่วงการเรยี นการสอนของสถานการณ์
โรคตดิ ต่อเชอ้ื โคโรนา 2019 หรอื โรคโควดิ 19

การจดั การเรียนการสอนออนไลน์ของห้องเรยี นค่ขู นาน
ภาษาองั กฤษ ชนั้ ปี ที่ 2 ในช่วงการเรยี นการสอนของ

สถานการณ์โรคติดต่อเชื้อโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19

ฉ โรงเรียนเมืองวาปี ปทมุ

ปฏบิ ตั หิ น้าทส่ี อนออนไลน์ของหอ้ งเรยี นค่ขู นานภาษาองั กฤษ ชนั้
ปีท่ี 2 ในชว่ งสถานการณ์โรคตดิ ต่อเชอ้ื โคโรนา 2019 หรอื โรคโควดิ 19

การจดั การเรยี นการสอนในหอ้ งเรยี น

ปัจจบุ นั ปฏิบตั ิหน้าท่ี เป็น Co-teacher ร่วมสอนกบั ครชู าวต่างชาติ ประจาห้องเรียนค่ขู นาน
ภาษาองั กฤษ ชนั้ อนุบาล 2 ในโครงการห้องเรียนภาษาองั กฤษ Mini English Program
รวมถมึงีหสนอ้านทว่ีใิชนากภาารษดาูแองลั กจฤดั ษกริจ่วกมรกรบั มคเรสชู ราิมวปตรฉ่าะงสชบาตกิาโรดณยป์ 6ระกยิจกุ กตร์ใรชม้เทกคลโกั นสโาลหยรีแบัลเะดก็กาปรสฐอมนวทยั ่ี
เน้นการลงมือปฏิบตั ิ (Active Learning) เพ่ือให้นักเรียนมีพฒั นนาการท่ีสมวยั และคุ้นชินกบั
ภาษาองั กฤษ และสามารถนาไปต่อยอดได้ในระดบั ชนั้ ท่ีสงู ขึน้

สว่ นท่ี 4

การพฒั นาตนเอง

การพฒั นาตนเอง

โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ

การเขียนผลงานวิจยั และบทความวิชาการ

เพื่อการตีพิมพเ์ ผยแพร่ ประจาปี 2562

ฉ มหาวิทยาลยั ภาคตะวนั ออกเฉียงเหนือ

เขา้ ร่วมรบั ฟัง ฝึกปฏบิ ตั วิ ธิ กี ารเขยี นผลงานวจิ ยั และการเขยี น

บทความวชิ าการอยา่ งไรใหน้ ่าดงึ ดดู โดยรว่ มปฏบิ ตั กิ บั นกั ศกึ ษาปรญิ ญา

โทจากคณะอน่ื ๆ ทาใหเ้ กดิ การแลกเปลย่ี นเรยี นรแู้ ละไดร้ ถู้ ึงขอ้ บกพร่อง

ของการเขยี นงานวจิ ยั และนาความรทู้ ไ่ี ดไ้ ปปรบั ใชต้ ่อไป

เข้าร่วมโครงการสมั มนาฝึ กปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษา
ประจาปี 2563

หลกั สตู รประกาศนียบตั รวิชาชีพครู

คณะฉศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั ภาคตะวนั ออกเฉียงเหนือ

เขา้ ร่วมรบั ฟังแนวทางการเป็นครูมอื อาชพี จากผทู้ รงคุณวุฒกิ าร
ฝึกปฏบิ ตั กิ ารสอนในสถานศกึ ษา โดยร่วมลงมอื ปฏบิ ตั ิ แลกเปล่ียนกบั
รุ่นพแ่ี ละรนุ่ น้อง ทาใหเ้ กดิ การแลกเปลย่ี นเรยี นรแู้ ละได้รเู้ ทคนิคการสอน
ในรแู้ บบต่าง ๆ สามารถนาไปปรบั ใชใ้ นการปฏบิ ตั กิ ารสอนได้

ร่วมกิจกรรมโครงการอบรมปฏิบตั ิการเรียนรเู้ ชิงรกุ (Active
Learning) ประจาปี 2563

สาขาวิชาหลกั สตู รและการสอน

คณะฉศเขึกา้ รษว่ ามศรบัาฟสังตแรน์ วมทหาางกวาิทรสยอานลใยันภรปู าแคบตบะตว่างนั ๆออรวกมเฉถงึียคงวเาหมนหืมอาย

ของการสอนแบบ Active Learning จากผทู้ รงคุณวุฒิ และไดน้ ารปู แบบการ
สอนแบบ Active Learning มาลงมอื ปฏบิ ตั ริ ่วมแลกเปลย่ี นกบั รุ่นพแ่ี ละรุ่น
น้อง ทาให้เกิดการแลกเปล่ยี นเรียนรู้และได้รู้เทคนิคการสอนท่ีสามารถ
นาไปปรบั ใชใ้ นการปฏบิ ตั กิ ารสอนได้

การพฒั นาตนเอง

โครงการนาเสนอสื่อนวตั กรรมเพื่อการเรียนรู้
สาขาวิชาหลกั สตู รและการสอน คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลยั ภาคตะวนั ออกเฉียงเหนือ

ปฏบิ ตั ฉกิ ารสสรอ้านงสโ่ืดอยนอวอัตกกแรบรบมนทว่ีเตั หกมรรามะแสลมะกนับาไชปัน้ ใชเร้กียบั นนทัก่ีเไรดยี ้ทนาในกชานั้ร

เรยี น นามาเสนอ เผยแพร่ใหแ้ ก่นกั ศกึ ษาทงั้ ปรญิ ญาตรี ปรญิ ญาโท และ
ประกาศนียบตั รวชิ าชพี ครู คณะศกึ ษาศาสตร์ เพ่อื เป็นแนวทางในการ
สรา้ งนวตั กรรมทแ่ี ปลกใหม่ และน่าสนใจ

ร่วมโครงการประชมุ ปฏิบตั ิการแลกเปล่ียนเรยี นรู้
ส่คู รมู อื อาชีพ

ฉ โรงเรยี นอนุบาลขอนแก่น

รว่ มรบั ฟังแนวทางในการเป็นครูมอื อาชพี แนวการปฏบิ ัตกิ าร
สอน เทคนิคการสอนทพ่ี ฒั นาผเู้ รยี นใหเ้ ป็นผทู้ เ่ี ก่ง ดี มสี ุข รวมถงึ ได้
เดนิ สารวจการจดั กจิ กรรมการเรยี นการสอนเพ่อื นาไปปรบั ใชต้ ่อไป

โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ การจดั การเรียนการสอน
ออนไลน์ยคุ ใหมห่ ลกั สตู รการสอนออนไลน์ด้วย Google Meet
การคลิปการสอนด้วย PowerPoint และสร้างใบงานมชี ีวิตด้วย

ฉ LiveWorksheets

โรงเรยี นเมืองวาปี ปทุม

ร่วมเรยี นรแู้ ละฝึกปฏบิ ตั กิ ารสอนออนไลน์ดว้ ย Google Meet
การคลิปการสอนด้วย PowerPoint และสร้างใบงานมีชีวิตด้วย
LiveWorksheets เพ่อื นาไปปรบั ใชใ้ นการสอนออนไลน์ต่อไป

เกยี รตบิ ตั ร

เกยี รตบิ ตั ร

เกยี รตบิ ตั ร

สว่ นท่ี 5

การเข้าถึงชมุ ชน เเละ จิตสาธารณะ

COMMUNITY OUTREACH
& PUBLIC MIND

การเขา้ ถงึ ชุมชน เเละ จติ สาธารณะรว่ มเดนิ ขบวนวนั ต่อตา้ นยาเสพตดิ

เป็นกจิ กรรมทน่ี านกั เรยี นชนั้ อนุบาลร่วมเดนิ ขบวน
ต่อตา้ นยาเสพตดิ เพอ่ื มุ่งปลูกฝังใหน้ กั เรยี นเป็นผทู้ ห่ี ่างไกล
ยาเสพตดิรว่ มเขา้ วดั ทาบญุ
เน่อื งในวนั สาคญั ทางศาสนา

เป็นกิจกรรมท่ีให้นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วม เพ่ือมุ่ง
ปลูกฝังให้นักเรยี นเป็นผู้มีคุณธรรม จรยิ ธรรม และได้เรยี นรู้
วฒั นธรรมทอ้ งถน่ิ และไดเ้ รยี นรเู้ กย่ี วกบั พธิ กี รรม ความสาคญั
ของวนั ต่าง ๆ ในศาสนาพทุ ธ

COMMUNITY OUTREACH
& PUBLIC MIND

การเขา้ ถงึ ชุมชน เเละ จติ สาธารณะรว่ มสบื สานวฒั นธรรมประจาถนิ่
งานของดพี น้ื บา้ น ออนซอนกลองยาวชาววาปี

ร่วมกจิ กรรมกบั ชุมชน โดยเขา้ ร่วมเดนิ ขบวนงานของดี
พ้นื บา้ น ออนซอนกลองยาวชาววาปี เพ่อื สบื สานวฒั นธรรม
และของดปี ระจาอาเภอวาปีปทุมมจี ติ อาสาในการชว่ ยงานตา่ ง ๆ
ของโรงเรยี น

ร่ ว ม ป ร ะ ดับ ผ้ า ท่ี รั้ว โ ร ง เ รี ย น เ พ่ื อ ต้ อ น รั บ
คณะกรรมการในการประเมนิ ต่าง ๆ งานเกษียณ งานกฬี า
ภายใน รวมถงึ งานสาคญั ต่าง ๆ

COMMUNITY OUTREACH
& PUBLIC MIND

การเขา้ ถงึ ชมุ ชน เเละ จติ สาธารณะเขา้ คา่ ยปฏบิ ตั ธิ รรมและปรบั ทศั นยี ภาพของวดั

เข้าค่ายปฏิบัติธรรมท่ีจังหวัดขอนแก่น ฝึกปฏิบัติเพ่ือ
พฒั นาอารมณ์ จติ ใจ เรยี นรูว้ ถิ ชี วี ติ ของชุมชน รวมถงึ ร่วม
ปรบั ทศั นียภาพของวดั ใหส้ วยงาม น่าอยู่รว่ มเตรยี มงานทอดผา้ ป่าสามคั คเี พอ่ื การศกึ ษา
โรงเรยี นเมอื งวาปีปทุม

ร่วมเตรียมงานทอดผ้าป่ าสามัคคีเพ่ือการศึกษา
โรงเรยี นเมอื งวาปีปทุม จดั สถานท่ี เตรียมสงิ่ ของท่ีจาเป็น
ต่าง ๆ และช่วยเหลอื งานต่าง ๆ ใหด้ าเนินลุลว่ งไปไดด้ ว้ ยดี

COMMUNITY OUTREACH
& PUBLIC MIND

การเขา้ ถงึ ชุมชน เเละ จติ สาธารณะปฏบิ ตั หิ น้าทฝ่ี ่ายเทคนคิ ชว่ ยเหลอื ครใู นการ
ประเมนิ เพอ่ื รบั รางวลั ระดบั ประเทศ

ช่ ว ย เ ห ลือ ค รู ป ร ะ จ า ก า ร ใ น ก า ร ป ร ะ เ มิน ร า ง วัล
ระดบั ประเทศ ครตู น้ แบบการจดั เรยี นรบู้ รู ณาการทกั ษะชวี ติ
ประจาปีการศกึ ษา 2564ปฏบิ ตั หิ น้าทป่ี ฏคิ มในงานต่าง ๆ

ปฏิบัติหน้าท่ีปฏิคมในงานประชุมสาคัญต่ าง ๆ
รวมถงึ ช่วยเหลอื งานต่าง ๆ ของโรงเรยี น

ถา้ คณุ รสู้ กึ เหน่อื ย จงเรยี นรทู้ จ่ี ะพกั แตอ่ ยา่ ลม้ เลกิ


Click to View FlipBook Version
Previous Book
นายคลุ่ม โพธิ์ไทรย์
Next Book
BUKU PROGRAM