The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by , 2021-09-28 07:03:04

Portfolio

Portfolio

portfolio

แฟ้ มสะสมผลงาน

นาย ธราดล แกว้ กลา่
โรงเรียนมัธยนวัดควนวิ เศษมู ลนิ ธิ

คำนำ
ขนา้าพเสเจนา้อไขดอ้ ้จมัดู ลทเกายีข่ ้ึวนกเพับอ่ืประวัติ
ส่ วนตั ว ความรู ้ ความสามารถ
ทั กษะ ตลอดจนพัฒนาการและ
กิ จกรรมต่ างๆ
ขผอลงงขาาน้ พนเ้ีปจรา้ ะโกดอยบแดฟ้ว้ มยสปะรสะมวัติ
สก่ าวรนศตึ กั วษปาแรละวะัตติั วทอางยด่าง้าผนลงานที่
ได้รับ ทาให้ขา้ พเจา้ เกิ ดความ
ภราวคมภทู มั้งิใรจู ปภาพกิ จกรรมต่ างๆที่
ขา้ พเจา้ ได้เขา้ ร่ วม

สำรบั ญ

ประวัติ ส่ วนตั ว

2
การศึ กษา

3
กิ จกรรม


Click to View FlipBook Version