The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

National important day4-ผสาน

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by singtou1973, 2021-11-29 06:36:56

National important day4-

National important day4-ผสาน

National important
day

Group .B

วนั นกั บุญวาเลนไทน์" แตเ่ ดิมเป็นเพยี งวนั ฉลองนกั บุญในศาสนาคริสตย์ คุ แรกหน่ึงหรือสองคนช่ือวา
เลนตินสั ความหมายโรแมนติกโดยนยั สมยั ใหม่น้นั กวีเพ่ิมเติมในอีกหลายศตวรรษต่อมาท้งั สิ้น มีการกาหนดวนั
วาเลนไทนข์ ้นึ คร้ังแรกโดยสมเด็จพระสนั ตะปาปาเกลาซิอุสท่ี 1 ใน ค.ศ. 496 ก่อนท่ีสมเด็จพระสนั ตะปาปาปอล
ที่ 6 จะใหต้ ดั ออกจากปฏิทินโรมนั ทวั่ ไป (General Roman Calendar) ในปี ค.ศ. 1969

ข้อเทจ็ จริงเชิงประวตั ิศาสตร์

มรณสกั ขีในศาสนาคริสตย์ คุ แรกหลายคนมีช่ือวา่ วาเลนไทน์ ซ่ึงวาเลนไทนท์ ่ีมีการฉลองในวนั ที่ 14
กุมภาพนั ธ์ คอื วาเลนไทน์แห่งโรม (Valentinus presb. m. Romae) และวาเลนไทน์แห่งเทอร์นี (Valentinus ep.
Interamnensis m. Romae) วาเลนไทน์แห่งโรมเป็นนกั บวชในโรมผพู้ ลีชีพเพื่อศาสนาราว ค.ศ. 269 และฝังที่
เวยี ฟลามีเนีย (Via Flaminia) กะโหลกท่ีสวมมาลยั ดอกไมข้ องนกั บญุ วาเลนไทนจ์ ดั แสดงในมหาวิหารซานตามา
เรียในคอสเมดิน โรม เรลิกอ่ืนพบไดใ้ นมหาวิหารซานตาพราสเซเด (Santa Prassede) ในโรมเช่นกนั
เช่นเดียวกบั ท่ีโบสถค์ าร์เมไลทถ์ นนไวทไ์ ฟร์เออร์ (Whitefriar Street Carmelite Church) ในดบั ลิน ประเทศ
ไอร์แลนด์

วาเลนไทนแ์ ห่งเทอร์นีกลายมาเป็นบิชอปแห่งอินเตรัมนา (Interamna, ปัจจุบนั คือ เทอร์นี) ราว ค.ศ. 197 และ
กล่าวกนั วา่ เขาไดพ้ ลีชีพในช่วงการเบียดเบียนคริสตศ์ าสนิกชนในรัชสมยั จกั รพรรดิออเรเลียน ศพเขาฝังท่ีเวียฟ
ลามีเดียเช่นกนั แตค่ นละตาแหน่งกบั ท่ีฝังวาเลนไทน์แห่งโรม เรลิกของเขาอยทู่ ่ีมหาวหิ ารนกั บญวาเลนไทนแ์ ห่ง
เทอร์นี

สารานุกรมคาทอลิกยงั กล่าวถึงนกั บุญคนท่ีสามท่ีชื่อวาเลนไทน์ ผซู้ ่ึงมีการกลา่ วขานถึงในบญั ชีมรณสกั ขียคุ ตน้
ในวนั ที่ 14 กุมภาพนั ธ์ เขาพลีชีพเพื่อศาสนาในแอฟริการ่วมกบั เพื่อนเดินทางจานวนหน่ึง แต่ไม่มีขอ้ มลู อ่ืนใด
เก่ียวกบั เขาอีก

ไมม่ ีส่วนใดท่ีโรแมนติกปรากฏในชีวประวตั ิยคุ กลางตอนตน้ แต่เดิมของมรณสักขีท้งั สามคนน้ี ก่อนท่ีนกั บญุ วา
เลนไทน์จะมาเชื่อมโยงกบั เรื่องรักใคร่ในคริสตศ์ ตวรรษที่ 14 น้ี ระหวา่ งวาเลนไทน์แห่งโรมกบั วาเลนไทน์แห่ง
เทอร์นีน้นั ไม่มีความขอ้ งเก่ียวกนั เลย

ศีรษะของนกั บุญวาเลนไทน์เกบ็ รักษาไวใ้ นแอบบียน์ ิวมินสเตอร์ วนิ เชสเตอร์ และเป็นท่ีเคารพบูชา แตไ่ ม่มี
หลกั ฐานวา่ นกั บุญวาเลนไทน์จะเป็นนกั บุญท่ีไดร้ ับความนิยมก่อนบทกวขี องเชาเซอร์ในคริสตศ์ ตวรรษท่ี 14
แมแ้ ต่ในพ้นื ท่ีวนิ เชสเตอร์การเฉลิมฉลองนกั บุญวาเลนไทนม์ ิไดแ้ ตกตา่ งไปจากการเฉลิมฉลองนกั บญุ คนอื่น
มาก และไมม่ ีโบสถใ์ ดอทุ ิศถึงเขา

ในการตรวจชาระปฏิทินนกั บุญโรมนั คาทอลิก วนั ฉลองนกั บุญวาเลนไทน์ซ่ึงตรงกบั วนั ท่ี 14 กุมภาพนั ธ์ ถูกตดั
ออกจากปฏิทินโรมนั ทว่ั ไปและลดข้นั ไปอยใู่ นปฏิทินเฉพาะ (particular calendar, ทอ้ งถิ่นหรือประจาชาติ) ดว้ ย
เหตผุ ล "แมค้ วามทรงจาเก่ียวกบั นกั บญุ วาเลนไทน์จะเก่าแก่ แตช่ ื่อของเขาก็ถูกลดไปอยู่ในปฏิทินเฉพาะ เพราะ
นอกเหนือไปจากช่ือของเขาแลว้ ไม่มีขอ้ มูลอ่ืนใดทราบกนั เกี่ยวกบั นกั บญุ วาเลนไทน์ เวน้ แตว่ า่ ศพเขาฝังท่ีเวียฟ
ลามิเนียเมื่อวนั ท่ี 14 กมุ ภาพนั ธ์"วนั ฉลองน้ียงั มีการเฉลิมฉลองอยใู่ นบลั ซาน (ประเทศมอลตา) ที่ซ่ึงมีการอา้ งวา่
พบเรลิกของนกั บุญวาเลนไทน์ที่นน่ั และมีการเฉลิมฉลองทวั่ โลกโดยผนู้ บั ถือนิกายคาทอลิกด้งั เดิมที่ถือตาม
ปฏิทินที่เก่ากวา่ ก่อนหนา้ ของสภาสังคายนาวาติกนั คร้ังที่สองน้ี วนั ท่ี 14 กมุ ภาพนั ธ์ยงั มีการเฉลิมฉลองเป็นวนั วา
เลนไทน์ในนิกายอ่ืนของศาสนาคริสต์ ตวั อยา่ งเช่น วนั วาเลนไทน์มีระดบั ระดบั "พิธีฉลอง" (commemoration)
ในปฏิทินของคริสตจกั รแห่งองั กฤษ และส่วนอ่ืนของแองกลิคนั คอมมิวเนียน[9]

ตานาน

ในคริสตศ์ ตวรรษท่ี 5 หรือท่ี 6 ผลงานช่ือ Passio Marii et Marthae ไดก้ ุเร่ืองราวการพลีชีพเพือ่ ศาสนา
แก่นกั บุญวาเลนไทน์แห่งโรม ซ่ึงปรากฏวา่ มิไดม้ ีพ้นื ฐานอยบู่ นขอ้ เทจ็ จริงทางประวตั ิศาสตร์ใด ๆ เลยผลงานน้ี
อา้ งวา่ นกั บุญวาเลนไทนถ์ กู เบียดเบียนเพราะนบั ถือศาสนาคริสต์ และถูกสอบสวนโดยจกั รพรรดิคลอเดียส
กอธิคสั เป็นการส่วนตวั วาเลนไทน์จกั รพรรดิคลอเดียสประทบั ใจและไดส้ นทนากบั เขา โดยพยายามใหเ้ ขา
เปลี่ยนไปนบั ถือลทั ธิเพเกินโรมนั เพื่อรักษาชีวิตของเขา วาเลนไทนป์ ฏิเสธและพยายามโนม้ นา้ วใหจ้ กั รพรรดิ
คลอเดียสหนั มานบั ถือศาสนาคริสตแ์ ทน ดว้ ยเหตุน้ี เขาจึงถูกประหารชีวิต ก่อนท่ีเขาจะถกู ประหารชีวิตน้นั มี
รายงานวาเขาไดแ้ สดงปาฏิหาริยโ์ ดยรักษาลกู สาวตาบอดของผคู้ ุมของเขา แอสเตอเรียส (Asterius) Passio สมยั
หลงั ย้าตานานน้ี โดยเสริมเร่ืองกวุ า่ สมเด็จพระสันตะปาปาจูเลียสท่ี 1 ไดท้ รงสร้างโบสถค์ รอบสุสานของเขา
(เป็นความเขา้ ใจผดิ กบั ผพู้ ิทกั ษป์ ระชากร [tribune] ในคริสตศ์ ตวรรษท่ี 4 ชื่อ วาเลนติโน ซ่ึงบริจาคท่ีดินเพอ่ื
สร้างโบสถใ์ นขณะที่จูเลียสเป็นพระสันตะปาปา) ตานานไดห้ ยบิ ยกข้ึนเป็นขอ้ เทจ็ จริงโดยบนั ทึกมรณสักขีใน
ภายหลงั เริ่มจากบนั ทึกมรณสักขีของบีดในคริสตศ์ ตวรรษที่ 8 และมีย้าในคริสตศ์ ตวรรษท่ี 13 ใน ตานาน

ทอง หนงั สือน้ีอธิบายคร่าว ๆ ถึงกิจการของนกั บุญ (Acta Sanctorum) ตน้ สมยั กลางวา่ มีนกั บญุ วาเลนไทน์หลาย
คน และตานานน้ีจดั เขา้ กบั วาเลนไทน์ใตว้ นั ที่ 14 กมุ ภาพนั ธ์

20 เรื่องท่ีควรรู้เกยี่ วกบั วนั วาเลนไทน์

เม่ือวนั แห่งความรักหรือวนั วาเลนไทน์เวยี นวนมาอีกคร้ัง หนั ไปทางไหนก็มีแต่คนรักกนั แต่ถึงอยา่ งน้นั วนั วา
เลนไทนก์ ค็ วรจะเป็นวนั ดีๆ ที่มีแต่เร่ืองดีๆ ใช่ไหมล่ะ จึงขอนาเสนอ 20 เรื่องท่ีควรจะรู้ไวเ้ ก่ียวกบั วนั วาเลนไทน์
เพ่ือใหท้ ุกๆ คนทาวนั วาเลนไทน์ของเราใหเ้ ป็นวนั วาเลนไทน์ที่มีคุณค่ามากกวา่ วนั ที่เสียเงินซ้ือของขวญั หรือ
แสดงออกวา่ รักกนั แบบท่ีไม่รู้ความหมายที่แทจ้ ริงของความรัก วา่ แลว้ เราก็มาดูกนั เลย

1. วนั วาเลนไทน์เกิดข้ึนเพ่อื ระลึกถึงนกั บญุ เซนตว์ าเลนไทน์ (Saint Valentine) ผรู้ ับโทษประหารในวนั ท่ี 14
กมุ ภาพนั ธ์ ค.ศ. 270 เพราะในยคุ น้นั มีกฎหมายหา้ มไมใ่ ห้มีการแต่งงานของพวกคริสเตียน แต่เซนตว์ าเลนไทน์
ยงั แอบจดั งานแต่งงานใหก้ บั ค่รู ักคริสเตียนจนถูกจบั ขงั และรับโทษ โดยในขณะท่ีถกู คมุ ขงั น้นั เขากพ็ บรักกบั
สาวตาบอดซ่ึงเป็นลกู สาวของผคู้ มุ ดว้ ยความรักและคาอธิษฐานของเขา พระเจา้ ไดท้ รงโปรดใหต้ าของสาวคน
รักหายเป็นปกติ แต่เม่ือความน้ีลว่ งรู้ถึงหูกษตั ริย์ เซนตว์ าเลนไทนจ์ ึงถูกประหารชีวิตดว้ ยการตดั ศีรษะ ต่อมาเม่ือ
คนทว่ั ไปทราบเร่ืองราวจึงเกิดความประทบั ใจและยดึ ถือเอาวนั ท่ี 14 กมุ ภาพนั ธ์ ของทุกปี เป็น วนั แห่งความ
รัก นนั่ เอง

2. คนท่ีฟ้าส่งมาใหร้ ักเรามากท่ีสุดคือ พ่อแม่ เป็นรักไม่มีวนั หมดอายุ ไม่มีเงื่อนไข เพราะต่อใหเ้ ราอว้ น น่าเกลียด
พิการ ทาตวั ง่ีเงา่ ยงั ไง พอ่ แม่กย็ งั รักและพร้อมจะเสียสละเพ่อื เราเสมอ ดงั น้นั ในวนั วาเลนไทน์ จึงอยากใหค้ ณุ ๆ
ทาดีตอ่ คุณพ่อคุณแม่ใหม้ ากๆ นะคะ

3. คนท่ีไม่มีแฟนไมใ่ ช่คนอาภพั น่าสงสารในวนั วาเลนไทน์ เพราะคนโสดกม็ ีความรักได้ และคนท่ีน่าสงสาร
ท่ีสุดก็คือคนท่ีไม่มีความรักในหวั ใจตา่ งหากละ่ อีกอยา่ ง...คนที่มีแฟน แตแ่ ฟนห่วยแตก ชีวติ เหมือนถูกขงั ให้
ทรมานไปวนั ๆ น่าสงสารกวา่ คนโสดเป็นไหนๆ

4. จากการสารวจพบวา่ ในวยั เรียน เดก็ คอซอง คนท่ีใหข้ องขวญั บอกรักกนั มากที่สุดในวนั วาเลนไทน์ ไมใ่ ช่ คู่รัก
แต่เป็น เพื่อน ดงั น้นั อยา่ เครียดไปเลยท่ีแมว้ า่ จะยงั ไม่มีแฟนมาควงแขนอวดใครในวนั วาเลนไทน์ เพราะถึงยงั ไง
เรากย็ งั มีเพ่อื นมากมายท่ีมอบความรักต่อกนั ไดอ้ ยนู่ ะ

5. กุหลาบราคาแพงไมไ่ ดแ้ สดงวา่ เขารักเรามากจริงๆ ดงั น้นั อยา่ ไปเชื่อคาพูดของใครวา่ รักเรามาก เพียงเพราะ
เขาใหด้ อกกหุ ลาบราคาแพงหูฉี่ เร่ืองแบบน้ีอยทู่ ี่ใจลว้ นๆ

6. ครูท่ีปรึกษาหลายทา่ นร้องไหด้ ว้ ยความซาบซ้ึง เม่ือลกู ศิษยป์ ระจาหอ้ งมอบดอกกหุ ลาบวนั วาเลนไทน์ใหท้ า่ น
คนละดอก ลองวางแผนเซอร์ไพรส์ครูดูไหมละ่ ใหเ้ พื่อนๆ เอาดอกไมไ้ ปไหวค้ รูพร้อมๆ กนั ไดเ้ ห็นครูน้าตาร่วง
เพราะซ้ึงใจชวั ร์ดิ

7. เม่ือเธอมองรอบตวั จะพบสิ่งมีชีวติ ลองเป็นผใู้ ห้ความรักแก่พวกเขา มีเมตตาแก่พวกเขาดู แลว้ เธอจะเตม็ อิ่มไป
ดว้ ยรักในหวั ใจ

8. คนท่ีไดด้ อกกหุ ลาบมากที่สุด ไม่ไดห้ มายความวา่ จะมีความรักที่น่าอิจฉาท่ีสุด ตรงกนั ขา้ ม คนท่ีไม่ได้
ของขวญั วาเลนไทน์สักชิ้น อาจจะมีรักที่น่าอิจฉาที่สุดเลยก็เป็นได้

9. ของขวญั วาเลนไทน์ที่มีค่าที่สุด อาจลงทนุ นอ้ ยที่สุด เช่น การ์ดที่ต้งั ใจทากบั มือ ดาวกระดาษท่ีพบั มาเป็น
เดือนๆ หรือของราคาถกู แต่ต้งั ใจหาซ้ือมาดว้ ยใจ เพราะฉะน้นั อยา่ ตีคา่ ความรักของใครดว้ ยราคาของขวญั ท่ีเขา
ให้ เราดูที่การกระทาดีกวา่ นะ ก็มีค่ายง่ิ ใหญ่สุดๆ แลว้

10. เดือนกมุ ภาพนั ธซ์ ่ึงเป็นเดือนแห่งความรัก กลบั เป็นเดือนที่มีวนั นอ้ ยท่ีสุดของปี บอกใหเ้ รารู้วา่ ความรักจะ
ส้นั หรือยาวไม่ไดอ้ ยทู่ ่ีวนั เวลาท่ีคบกนั มา แต่อยทู่ ี่การทาทุกนาทีใหม้ ีค่าร่วมกนั

11. วนั วาเลนไทน์ไม่ใช่วนั เสียตวั แห่งชาติ เรื่องน้ีสาคญั มาก เพราะกลายเป็นแฟชน่ั แปลกๆ ไปแลว้ วา่ วาเลนไทน์
โรงแรมม่านรูดจะตอ้ งเตม็ ! ไม่เวริ ์คเลย เพราะท่ีสุดแลว้ คนที่จะตอ้ งมานง่ั เสียใจในภายหลงั ก็คอื เราคนเดียว
เทา่ น้นั การมีอะไรกนั ไม่ไดบ้ ่งบอกวา่ รักกนั เสมอไป ควรมีเม่ือถึงเวลาท่ีเหมาะสมเทา่ น้นั

12. วนั วาเลนไทน์ แมจ้ ะตื่นเตน้ ยงั ไง ก็ยงั ตอ้ งเรียนหนงั สือ ไม่ใช่เอาแตเ่ หมอ่ มองรอคอยใครมาใหด้ อกไม้ หรือ
ร่าเริงโดดเรียนไปเท่ียวซะง้นั บางคนพอถึง วนั วาเลนไทน์ สติแตก เอาแต่วางแผนวา่ จะเซอร์ไพรส์แฟนยงั ไง ทา
อะไรบา้ ง สรุปวนั น้ีสอบตกเพราะไร้สติโดยสิ้นเชิงละ่

13. คนโสดกม็ ีวาเลนไทน์ที่อบอนุ่ ไดแ้ ค่เพยี งรักตวั เอง ขอใหจ้ าไวเ้ ลยวา่ แค่เพียงเราใชว้ นั วาเลนไทน์เป็นวนั ท่ี
เราดูแลสุขภาพร่างกาย มอบความรักใหต้ วั เอง เรากจ็ ะเป็นคนท่ีน่าอิจฉาที่สุดไดอ้ ยแู่ ลว้

14. อยา่ เสียเงินไปซ้ือดอกไมห้ รือต๊กุ ตามาเดินถือ เพยี งเพราะกลวั ขายหนา้ ที่ยงั ไม่มีใครใหข้ องขวญั วาเลนไทน์
มนั เป็นอะไรท่ีไร้สาระมากๆ เพราะการเดินมือเปล่าในวนั วาเลนไทนไ์ มใ่ ช่เรื่องน่าอายซกั กะหน่อย ถา้ รวยนกั ละ
ก็ เอาเงินไปบริจาคให้เด็กยากจนดีกวา่ นะ

15. ถา้ อยากใหข้ องขวญั วาเลนไทนท์ ี่อยนู่ านๆ ตน้ ไมใ้ นกระถางกน็ ่ารักดี ดีกวา่ ดอกไมร้ าคาแพงหูฉ่ี แตส่ ามวนั
เน่า ลองไปหาซ้ือไมใ้ บ ไมด้ อกสวยๆ เอามามอบใหก้ นั ราคาถูกกวา่ แถมอยไู่ ดน้ านกวา่ ดว้ ย อีกอยา่ งมนั ก็มี
ความหมายเป็นนยั วา่ รักของเราจะมนั่ คงยาวนาน เหมือนตน้ ไมท้ ่ีเติบโตและไม่เหี่ยวเฉาง่ายๆ ถา้ ไดร้ ับการดูแล
อยา่ งดี

16. ผชู้ าย 55 เปอร์เซ็นตม์ องวา่ การใหด้ อกไมว้ าเลนไทน์เป็นเร่ืองไร้สาระ บางคนถือว่าการใหด้ อกไมผ้ หู้ ญิงเป็น
พวกเชยระเบิด ถา้ จะตอ้ งทาเซอร์ไพรส์ใหเ้ ราวนั วาเลนไทน์ เพราะความรักของเขาอาจจะไมไ่ ดโ้ ฟกสั ท่ีตรงจุด
น้นั

17. สิ่งที่จะทาใหผ้ ชู้ ายซ้ึงใจและรักเรามากคือความเขา้ ใจ ไม่ใช่ของขวญั วาเลนไทน์ราคาแพง เพราะฉะน้นั ไม่
จาเป็นเลยที่เราจะตอ้ งอดขา้ ว อดน้าเพ่ือซ้ือของราคาแพงเกินตวั ใหเ้ ขา ถา้ เขารักเราจริง เขาคงไมส่ บายใจท่ีเห็น
เราตอ้ งทรมานตวั เองแบบน้นั หรอกนะ ความเขา้ ใจในตวั ของเขาและอยกู่ บั เขาโดยสร้างความสุขใหก้ นั ไดท้ ุกวนั
สาคญั สุดแลว้

18. โลกของเรากอ็ ยากไดข้ องขวญั วาเลนไทน์ ลองหนั มารักโลก ทาส่ิงดีๆ ใหโ้ ลกกนั ดูไหม เช่น ปลกู ตน้ ไม้
สญั ญากบั ตวั เองวา่ จะลดการใชถ้ ุงพลาสติก ประหยดั ไฟ ประหยดั น้า ฯลฯ แบบน้ีกด็ ีเหมือนกนั นะ

19. ความสาคญั ของการมีแฟนไม่ไดอ้ ยทู่ ่ีมีคนเดินดว้ ยในวนั วาเลนไทน์เทา่ น้นั ฉะน้นั อยา่ คิดโง่ๆ แคว่ า่ อยากมี
แฟนเพราะจะไดม้ ีคนมาเดินขา้ งๆ ในวนั วาเลนไทน์ จนตอ้ งรีบควานหาเอาใครก็ไดม้ าเคียงคู่ เพยี งเพราะวอ้ นท์
อยากมีแฟนใจจะขาด แบบน้นั เธอเสี่ยงจะเจอรักคุดหรือรักสุดแยไ่ ด้

20. เราสามารถมีวนั วาเลนไทน์ไดท้ ุกวนั แค่เพียงทาทกุ วนั ใหเ้ ป็นวนั แห่งความรัก ดูแลกนั และกนั ทุกวนั ใส่ใจ
กนั ทกุ วนั แลว้ เธอก็จะพบวา่ ไมว่ า่ วนั ไหน โลกก็เป็นสีชมพไู ด้ แค่เพียงยงั มีกนั และกนั อยเู่ สมอ

สัญลกั ษณ์วนั วาเลนไทน์

Preedee Phanphun No.10 P.6/3 Group B

โครงงานเรอื่ งวนั ขอบคุณพระเจ้า(thanksgiving day)

1.ช่อื วนั สำคญั วนั ขอบคณุ พระเจำ้ หรอื thanksgiving day
2 ความเป็นมำของวนั ขอบคุณพระเจา้ หรือ Thanksgiving หรือวนั ขอบคุณพระเจา้
เป็นวนั ท่ีคนอเมริกนั ราลึกขอบคุณพระผเู้ ป็นเจา้ ท่ีช่วยใหผ้ อู้ พยพมาต้งั รกรากในอเมริกา
ชุดแรกรอดชีวิตมาไดเ้ มื่อเกือบส่ีร้อยปี มาแลว้ โดยจะฉลองกนั ในวนั พฤหสั บดีท่ีส่ีของ
เดือนพฤศจิกายนของทกุ ปี
3. เกิดข้ึนเมอื่ วนั พฤหสั บดี 25 พฤศจิกายน คศ.1863

4. มีสญั ลกั ษณ์ คือไก่งวง หรือ Turkey โดย แม่บา้ นจะอบไก่งวง และมีเคร่ืองใส่ไส้ ซ่ึง
ประกอบไปดว้ ย ขนมปังหนั่ เป็นลูกเต๋าเลก็ ๆ เห็ด ค่ึนช่ายฝร่ัง หอมใหญ่ และเครื่องเทศ
นอกจากน้นั กม็ ีมนั เทศอบ และซอ้ สแครนเบรี่ ส่วนของหวานกม็ กั จะไดแ้ ก่ พายฟักทอง
หรือพายแอปเปิ้ ล ในวนั ดงั กลา่ ว.

ความหมายของวันขึ้นปีใหม่วันปีใหม่

ความหมายของวนั ขึ้นปีใหม่ ตามพจนานุกรม ฉบบั ราชตบณั ฑติ ยสถาน ใหค้ วามหมายของคำวา่ " ปี" ไว้ดงั นี้ ปี หมายถึง เวลา ชวั่
โลกโคจรรอบดวงอาทติ ย์ครงั้ หนง่ึ ราว 365 วัน : เวลา 12 เดือนตามสุรยิ คติ

ประวัติความเปน็ มาวันปีใหม่

วันปีใหม่ มปี ระวตั คิ วามเปน็ มาซ่ึงเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและความเหมาะสม ตั้งแตใ่ นสมยั เรม่ิ แรกเม่ือชาวบาบิโลเนียเร่ิม
คิดคน้ การใช้ปฏิทิน โดยอาศัยระยะตา่ ง ๆ ของดวงจนั ทรเ์ ปน็ หลักในการนับ เมื่อครบ 12 เดอื นกก็ ำหนดว่าเปน็ 1 ปี และเพื่อให้
เกิดความพอดรี ะหวา่ งการนบั ปตี ามปฏิทินกบั ปีตามฤดูกาล จึงไดเ้ พม่ิ เดอื นเข้าไปอีก 1 เดอื น เป็น 13 เดือนในทุก 4 ปี

ตอ่ มาชาวอียิปต์ กรกี และชาวเซมติ ิค ไดน้ ำปฏิทินของชาวบาบิโลเนยี มาดดั แปลงแก้ไข อกี หลายคราวเพื่อใหต้ รงกับฤดูกาลมาก
ย่งิ ขึน้ จนถึงสมัยของกษัตรยิ จ์ เู ลียต ซซี าร์ ได้นำความคดิ ของนกั ดาราศาสตร์ชาวอียปิ ต์ชอ่ื โยซเิ ยนิส มาปรบั ปรุง ใหป้ หี น่ึงมี 365
วัน ในทกุ ๆ 4 ปี ให้เติมเดือนทม่ี ี 28 วัน เพมิ่ ขน้ึ อกี 1 วนั เป็น 29 วัน คอื เดือนกุมภาพนั ธ์ เรยี กว่า อธกิ สรุ ทนิ

เมือ่ เพมิ่ ในเดอื นกมุ ภาพันธม์ ี 29 วนั ในทุก ๆ 4 ปี แตว่ ันในปฏทิ นิ กย็ งั ไม่ค่อยตรงกบั ฤดกู าลนกั คือเวลาในปฏิทนิ ยาวกวา่ ปตี ม
ฤดกู าล เป็นเหตใุ ห้ฤดกู าลมาถงึ กอ่ นวันในปฏิทนิ

และในวนั ท่ี 21 มีนาคมตามปปี ฏทิ นิ ของทุก ๆ ปี จะเปน็ ช่วงที่มีเวลากลางวันและกลางคนื เทา่ กนั คอื เปน็ วนั ทดี่ วงอาทติ ย์จะข้ึนตรง
ทศิ ตะวนั ออก และลบั ลงตรงทิศตะวันตกเปง๋ วันนี้ทัว่ โลกจึงมชี ่วงเวลาเท่ากบั 12 ชว่ั โมง เท่ากัน เรียกวา่ วันทวิ าราตรเี สมอภาค
มนี าคม (Equinox in March)

แตใ่ นปี พ.ศ. 2125 วนั Equinox in March กลับไปเกดิ ขึ้นในวนั ท่ี 11 มนี าคม แทนท่ีจะเปน็ วันท่ี 21 มีนาคม ดังนนั้ พระ
สนั ตะปาปาเกรกอรี่ที่ 13 จงึ ทำการปรับปรุงแกไ้ ขหักวันออกไป 10 วันจากปีปฏิทนิ และให้วันหลงั จากวันที 4 ตลุ าคม พ.ศ. 2125
แทนที่จะเปน็ วันที่ 5 ตุลาคม ก็ให้เปลี่ยนเปน็ วนั ท่ี 15 ตลุ าคมแทน (เฉพาะในปี นี้) ปฏิทินแบบใหมน่ ีจ้ ึงเรียกว่า ปฏิทนิ เกรกอเรยี่ น
จากนัน้ ไดป้ รับปรงุ ประกาศใชว้ นั ที่ 1 มกราคม เปน็ วนั เรม่ิ ต้นของปเี ป็นตน้ มา

วนั คริสตม์ าส Christmas Day

ประวตั วิ นั คริสต์มาส

ความเป็ นมา คาว่า Christmas

คาวา่ คริสตม์ าส เป็นคาทบั ศพั ท์ ภาษาองั กฤษ Christmas ซ่ึงมาจากคาภาษาองั กฤษโบราณ วา่
Christes Maesse ท่ีแปลวา่ บชู ามิสซาของพระคริสตเจา้ เพราะการร่วมพธิ ีมิสซา เป็นประเพณี
สาคญั ที่สุดที่ชาวคริสตถ์ ือปฏิบตั ิกนั ในวนั คริสตม์ าส .. คาวา่ Christes Maesse พบคร้ังแรกใน
เอกสารโบราณเป็ นภาษาอังกฤษ ในปี 1038 และคาน้ีก็ไดแ้ ปรเปล่ียนมาเป็นคาวา่ Christmas
ในภาษาไทย “คริสตม์ าส” ก็มีความหมายเช่นกนั คาวา่ มาส แปลวา่ เดือน

เทศกาลคริสต์มาส จึงเป็นเดือนท่ีเราระลึกถึงพระเยซูคริสตเจา้ เป็นพิเศษอีกความหมายหน่ึงของคา
วา่ มาส คือ ดวงจันทร์ ฉะน้นั จึงตีความหมายเป็นภาษาไทยไดอ้ ีกอยา่ งหน่ึงคือ พระเยซูทรงเป็ น
ความสว่างของโลก เหมือนดวงจนั ทร์เป็นแสงสวา่ งในตอนกลางคืน

ช่ือ คริสตม์ าส มาจากภาษาองั กฤษ “มสิ ซาของพระคริสต์” คือ พธิ ีนมสั การที่ชาวคาทอลิค ทากนั
ในเวลาเที่ยงคืนของ คืนวนั ที่ 24 เดือนธนั วาคม ชาวเยอรมนั เรียกวา่ “ไวน์หนากท์” ซ่ึง
แปลวา่ “คืนศักด์สิ ิทธ์ิ”

การให้ของขวัญในวนั คริสต์มาส

เป็นธรรมเนียมน้ี เร่ิมกบั ชาวโรมท่ีเคยใหข้ องขวญั แก่เพอ่ื นในวนั ข้ึนปี ใหม่ (มกั จะเป็นผลไม้ ขนม
หรือทองคา) ตอ่ มาชาวองั กฤษถือ “วนั กลอง” (ในวนั ท่ี 26 ธนั วาคม) เป็นวนั ที่ศิษยาภิบาลเคยเปิ ด
“กลองทาน” ในโบสถ์ และแจกเงินใหส้ มาชิกที่ยากจน ต่อมาชาวองั กฤษก็ใหข้ องขวญั แก่พวกคนใช้
และเจา้ หนา้ ท่ีต่างๆ ในวนั น้นั ดว้ ย

ในทวปี ยโุ รป เด็กๆ มกั จะเขา้ ใจวา่ พระกุมารเยซูเป็ นผนู้ าของขวญั มาใหเ้ ขา (แทจ้ ริงแลว้ พอ่ แมเ่ ป็น
ผทู้ ่ีใหต้ ่างหาก) แตเ่ ด็กที่สหรัฐอเมริกา มกั จะคิดวา่ “ซานตาคลอส” เป็นผใู้ หใ้ นคืนก่อนวนั
คริสตม์ าส หรือคริสตม์ าสอีฟ จะมีงานแครอลลิ่ง ซ่ึงจะมีเดก็ ๆ ไปร้องเพลงตามบา้ น ในคืนวนั
คริสตม์ าส ผทู้ ี่นบั ถือศาสนาคริสต์ จะมารวมตวั กนั ท่ีโบสถเ์ พ่อื ทากิจกรรมร่วมกนั เช่น การแสดง
ร้องเพลง คาทกั ทาย Merry X’mas

คาว่า Merry Christmas แปลว่า ..คาวา่ Merry ในภาษาองั กฤษโบราณ แปลว่า สันติ
สุข และความสงบทางใจ เพราะฉะน้นั คาน้ีจึงเป็นคาท่ีใชอ้ วยพรใหแ้ ก่ผทู้ ่ีเรารัก เคารพ และนบั ถือ
ขอใหเ้ ราไดร้ ับสันติสุขและความสงบทางใจ เน่ืองในโอกาสเทศกาลคริสต์มาส

ชาวไทยฉลอง “เฉลิมพระชนมพ์ รรษา” วนั ท่ี 5 ธนั วาคม เพอื่ ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของใน
หลวง รัชกาลที่ 9 ทุกปี ในสมยั โบราณกม็ ีประเพณีเช่นเดียวกนั ชาวโรมนั มีการระลึกถึงการสมภพ
ของพระเจา้ จกั รพรรดิ คนทอ้ งถิ่นอื่นกร็ ะลึกถึงและเฉลิมฉลองวนั เกิดของกษตั ริย์ หรือผปู้ กครอง
บา้ นเมืองของตนดว้ ยความยนิ ดี แมแ้ ตช่ าวยวิ ในสมยั ของพระเยซูเอง ก็ฉลองการเกิดของ กษตั ริย์เฮ
รอด เช่นเดียวกนั

เพราะฉะน้นั จึงเป็นเร่ืองธรรมดา ที่ชาวคริสตส์ มยั โบราณ ถือเอาประเพณีของชนในทอ้ งถิ่นน้นั มา
ประยกุ ตเ์ ขา้ กบั ศาสนา โดยจดั ใหม้ ีการฉลอง เพ่อื ระลึกถึงการบงั เกิดของพระเยซู ท่ีเขายกยอ่ ง
เหมือนกษตั ริย์ ผยู้ งิ่ ใหญ่แห่งสากลโลก ผทู้ รงเกียรติเลอเลิศ ประเพณีน้ี ไดเ้ ร่ิมมาจากกรุงโรมใน
ศตวรรษที่ 12 และค่อยๆ เผยแพร่ไปทุกทวีปสาหรับเทศกาลเฉลิมฉลองวนั คริสตม์ าสน้นั ทาง
ประเทศตะวนั ตกเร่ิมฉลองการประสูติของพระเยซู ในวนั ที่ 25 ธนั วาคม มาต้งั แต่ ค.ศ.354 เป็น
อยา่ งชา้ เหตุที่เลือกวนั น้ี เพราะตรงกบั งานฉลองเทพและฤดูกาลในสมยั น้นั เช่น วนั เหมายนั ซ่ึงดวง
อาทิตยโ์ คจรมาอยใู่ นจุดใตส้ ุดในฤดูหนาว และเป็นวนั ท่ีกลางคืนยาวกวา่ กลางวนั สัปดาห์เฉลิม
ฉลองของชาวโรมนั งานฉลองเทพเจา้ แซตเทิร์น และการฉลองวนั ส้ินปี เป็นตน้

ค.ศ. 1645 ชาวองั กฤษผเู้ คร่งศาสนากลบั ใหถ้ ือศีลอดแทนการฉลอง แต่พระเจา้ ชาลส์ ที่สองฟ้ื นฟู
เทศกาลคริสตม์ าสข้ึนมาอีกคร้ัง ใน ค.ศ.1660 การฉลองในรัชสมยั ของสมเด็จพระนางเจา้ วิกตอเรีย

กลายเป็นตน้ แบบของงานคริสตม์ าส และแพร่หลายไปทวั่ โลก ในเวลาตอ่ มาตลอดเดือนธนั วาคม
ร้านรวงส่วนใหญ่จะตกแต่งซุม้ พระกุมารเยซู และที่ขาดไมไ่ ดค้ ือ ซานตาคลอส

Easter Day

1ช่อื วนั คอื วนั อสี เตอรห์ รอื วนั Easter Day
2ความเปน็ มาเทศกาลอีสเตอร์ คือเทศกาลสาคญั ของชาวคริสต์ เป็นเทศกาลเฉลิมฉลองการฟ้ื นคืน
พระชนมข์ องพระเยซู ตามประวตั ิศาสตร์ของคริสเตียน พระเยซูถกู ตรึงในวนั ศุกร์ หรือท่ีรู้จกั กนั ใน
ภาษาองั กฤษวา่ “Good Friday” จากการส้ินพระชนมใ์ นวนั ศกุ ร์ ตอ่ มา 3 วนั พระเยซูกไ็ ด้
ฟ้ื นคืนพระชนมใ์ นวนั อาทิตย์ และน้นั ก็คือวนั อีสเตอร์
3เกินขึน้ เม่อื วนั ท่ี 22 มีนาคม ถึง 25 เมษายน
4มีสญั ลกั ษณ์ คือดอกลิล่ี หรือดอกพลบั พลึงขาวบริสุทธ์ิ เป็นสญั ลกั ษณ์ของความบริสุทธ์ิ ชีวิต
ใหม่ และการคืนพระชนมข์ องพระเยซูคริสต์

Halloween


วันฮาโลวีน Halloween กาํ เนิดเม8ือวันท8ี 31 ตุลาคม ซ8ึงมีตน้ กาํ เนิดมาจากเทศกาลของชาวเซลติค
โบราณ ท8ีรูจ้ ักในช8ือ Samhain มีท8ีมาจากชาวไอริชโบราณ ถือว่าเป็นวันสินW สุดของฤดูรอ้ น เทศกาล
Samhain มีขึนW เพ8ือฉลองจดุ สินW สดุ ของช่วงสว่างแห่งปี และเขา้ ส่ชู ่วงมืดของปี ทงัW ยงั ถือกนั ว่าเป็นวนั ปีใหม่
ของชาวเซลติคอีกดว้ ย เทศกาลนีบW างกล่มุ ก็เรียกว่า เทศกาลแห่งความตาย (Festival of the dead) ชาว
เซลทโ์ บราณเช8ือว่าเป็นวนั ท8ีโลกนีแW ละโลกหนา้ โคจรมาอย่ใู กลก้ นั มากท8ีสดุ ทาํ ใหเ้ หล่าวิญญาณสามารถ
ผ่านเขา้ ออกไดอ้ ย่างอิสระ ซ8ึงวิญญาณของบรรพบุรุษท8ีเคารพจะไดร้ บั การตอ้ นรบั กลบั บา้ น ในขณะท8ี
วิญญาณรา้ ยจะถกู ขบั ไล่ โดยมีความเช8ือกนั ว่าการท8ีจะสามารถขบั ไล่วิญญาณรา้ ยไดน้ นัW สามารถทาํ ได้
ดว้ ยการสวมชดุ และหนา้ กากผี ซง8ึ มีจดุ ประสงคค์ ือการแฝงตวั เป็นวิญญาณเพ8ือหลกี เล8ยี งอนั ตราย

เทศกาล Samhain ยงั เป็นวนั แห่งการตนุ อาหารไวส้ าํ หรบั ฤดหู นาว และมีการเลน่ รอบกองไฟในหลายท8ี
ไฟและแสงสว่างประเภทอ8ืนจะถกู ดบั ลง และบา้ นแต่ละหลงั จะจดุ ไฟในเตา ส่วนกระดกู ของสตั วท์ 8ีใชเ้ ป็น
อาหาร จะถกู โยนเขา้ ไปในเปลวเพลิงนีW บางครงัW กองไฟ n กองจะถกู จดุ ไวข้ า้ งๆกนั ผคู้ นกบั สตั วท์ 8ีเลียW งไวจ้ ะ
เดนิ วนระหวา่ งสองกองไฟ ถือเป็นพิธีการชะลา้ งท8ีมาของช8ือ วนั ฮาโลวีน Halloween

ฮาโลวีน (Halloween) เดิมนันW สะกดเป็น ฮันโลวีน, ฮัลโลวีน, ฮาโลวีน เป็นคาํ ย่อของคาํ ว่า Hallows’
(ฮอลโลว, ฮาโลว) Even (อีเวน้ ) และคาํ ว่า e’en ก็เป็นคาํ ย่อของคาํ ว่า even ซ8ึงย่อมาจากคาํ ว่า evening
(ค8าํ ) ซ8ึงเป็นคาํ ท8ีมีรากคาํ มาจากภาษาองั กฤษโบราณ ปัจจบุ นั เป็นท8ีรูจ้ กั ในช8ือ วนั อีฟ ออฟ ออลเซ็นต์ ซ8ึง
ตรงกับวนั ท8ี u พฤศจิกายนสญั ลกั ษณ/์ เคร8ืองหมาย วนั ฮาโลวีน Halloween ในวนั ฮาโลวีนอีฟ ชาวเซลท์
โบราณจะแขวนโครงกระดกู ไวท้ 8ีหนา้ ตา่ ง เพ8ือแสดงออกถงึ ความตาย มีจดุ กาํ เนิดในยโุ รป จะมีการแกะสลกั
โคมไฟจากหัวผักกาด เพราะมีความเช8ือว่าหัวเป็นส่วนท8ีมีพลังท8ีสุดของร่างกาย ประกอบไปดว้ ยจิต
วิญญาณและภมู ิความรู้ ซง8ึ ชาวเซลทใ์ ชข้ บั ไลว่ ิญญาณรา้ ยประเพณี/การเลน่ ทรคิ ออ ทรที (Trick-or-treat)
และการแต่งกาย ทรคิ ออ ทรีท คือการละเล่นอย่างหน8ึงท8ีเด็กๆในสหรฐั อเมรกิ าเฝา้ รอคอย ในวนั ฮาโลวีน
ตามบา้ นเรอื นจะตกแตง่ ดว้ ยโคมไฟฟักทองและต๊กุ ตาหนุ่ ฟางท8ีเป็นสว่ นหน8งึ ของเทศกาลประเพณีเก็บเก8ียว
ในช่วงเดียวกนั นนัW แต่ละบา้ นจะเตรียมขนมหวานท8ีทาํ เป็นรูปเม็ดขา้ วโพดสีขาวเหลืองสม้ ในเม็ดเดียวกนั

เรียกว่า Corn Candy เม8ือถึงเวลายามเย็นถึงดึก เด็กๆจะแต่งตวั เป็นภตู ิผีไปเคาะประตพู รอ้ มกบั ตะเกียง
ฟักทอง Jack o’ Lantern แลว้ ก็พดู กบั เจา้ ของบา้ นว่า “trick or treat” ถา้ เจา้ ของบา้ นบอกว่า “treat” จะได้
ความหมายว่า “เลียW ง” หรือประมาณว่า ฉนั ยอมแพแ้ ลว้ เอาลกู กวาดไปเถอะ โดยจาํ นวนลกู กวาดแลว้ แต่
ความพอใจของเจา้ ของบา้ น ถา้ มาก ก็คือเดก็ ๆ แตง่ ตวั ไดถ้ กู ใจ แตถ่ า้ นอ้ ย คือ เดก็ ๆ แตง่ ตวั ไดแ้ ยใ่ นสายตา
ของคนคนนนัW แต่ถา้ พูดว่า “trick” หรือ “หลอก” ก็แปลว่า ฉันไม่ยอม เด็กๆ ก็จะหาทริกมาหลอกเจา้ ของ
บา้ น หลงั จากนนัW เจา้ ของบา้ นก็จะใหล้ กู กวาด และไม่ว่าเจา้ ของบา้ นจะพูดว่าอย่างไร ก็จะจบดว้ ยเสียง
หวั เราะ

Group list

1 .Mr. Natphong phantura no.12

2. Mr. Preedee Phanphun no.10

3. Mr. Phakhin sophonphong no. 9

4. Mr. Sahaporn Tangjitsirirot no.11

5. Mr. Itipon kham no.15

6.Mr. Sahaporn Limthong no.13

Deliver.

Miss. Premyuda Noopan


Click to View FlipBook Version
Previous Book
MF 11.21
Next Book
BUKU ATURCARA MAAP21